TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI"

Transkrypt

1 '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI

2 1 1.Siedziba Przedszkola Miejskiego 220 znajduje się w Łodzi przy ulicy Jaracza Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Łódź.. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty. 3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Miejskie Nr Łódź ul. Jaracza Przedszkole Miejskie Nr 220 pracuje zgodnie z koncepcją pedagogiczną Marii Montessori. 5.Przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej lub rady przedszkola. 2 1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a szczególnie w podstawie programowej w ramach następujących obszarów działalności edukacyjnej: 1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych 2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych 3) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku 4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci 5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

3 6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci 7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych 8) wychowanie przez sztukę dziecko widzem i aktorem 9) wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec 10) wychowanie przez sztukę różne formy plastyczne 11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych 12) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń 13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt 14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną 15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania 16) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 2. Zgodnie z koncepcją pedagogiczną naszego przedszkola realizujemy następujące cele : 1) Zaspokajanie potrzeb dzieci: a) biologicznych b) emocjonalnych c) intelektualnych 2) Pomoc dziecku w sytuacjach, gdy tego potrzebuje. 3) Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. 4) Rozbudzanie wrażliwości moralnej dziecka. 3. Cele te realizujemy poprzez : 1) tworzenie przygotowanego otoczenia, z którego dziecko korzysta zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju, zgodnie z koncepcją pedagogiczną Marii Montessorii 2) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka

4 3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola 4) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 5) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci tj. a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej b) informowanie na bieżącą o postępach dziecka c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu działań 6) przygotowanie do nauki szkolnej 7) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej 8) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej polegającej na : a) wspomaganiu rozwoju psychicznego b) wyrównywaniu i korygowaniu braków w opanowaniu programu nauczania c) eliminowanie przyczyn i zaburzeń zachowania. 4. Szczegółowe zasady bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu zawarte są w opracowanych regulaminach oraz zakresach obowiązków pracowników przedszkola. 5. Opiekę nad dziećmi w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, które posiadają zdolność do czynności prawnych (upoważnienie winno być pisemne i przekazane nauczycielowi grupy do której uczęszcza dziecko). 3 1.Organami przedszkola są dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców, rada przedszkola - w przypadku jej powołania. 2. Dyrektor przedszkola:

5 1) kieruje działalnością placówki reprezentuje ją na zewnątrz 2)sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez: a) prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy nauczycielami b) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola c) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań 3)sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne 4)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 5)dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego wybrany przez nauczyciela 6)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki 7)dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy 8)współdziała i współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk i hospitacji studenckich 9)decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników 10)wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 11)występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola 12)współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny

6 13)powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko 6 letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne mieszka, o odbywaniu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie 14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych 3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola i posiada kompetencje: stanowiące, opiniodawcze i wnioskodawcze. 1)Do kompetencji stanowiących rady należy: a) opracowanie i zatwierdzenie rocznych planów pracy b) przygotowanie projektu Statutu i jego zmian c) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola wg kryteriów zawartych w 16 ust. 8 i 9 niniejszego Statutu e) ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki f) uchwalanie regulaminów o charakterze wewnętrznym 2)Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy: a) opiniowanie organizacji pracy przedszkola b) opiniowanie projektu planu finansowego c) opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień d) przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora e) opiniowanie na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora oraz jego odwołania

7 f) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencje przez organ prowadzący g) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy h) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych i) wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej 3)Do kompetencji wnioskodawczych należy: a) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola 4. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. 1) Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola i określa w szczególności: a) wewnętrzną strukturę i skład Rady b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad grupowych 2)Do kompetencji Rady rodziców należy: a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor

8 w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny c) opiniowanie statutu przedszkola d) opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora e) występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola f) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi działalności przedszkola g) wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola 3) W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad grupowych, wybranych w tajnych wyborach, przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 4)W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa jej regulamin. 5. Rada przedszkola może powstać na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców zgodnie z art. 51 Ustawy o Systemie Oświaty ( D. U. Nr 67/ 96 z późniejszymi poprawkami). Radę przedszkola pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola. 1) W skład rady przedszkola wchodzą w równej liczbie: a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli b)rodzice wybrani przez ogół rodziców. 2) Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. 3) Tryb wyboru członków rady przedszkola określa statut przedszkola. Statut przedszkola może

9 przewidywać rozszerzenie składu rady o inne osoby niż wymienione w ust. 6. 4) Kadencja rady przedszkola trwa 3 lata. Statut rady przedszkola może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady. 5) Rada przedszkola uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane. 6) W posiedzeniu rady przedszkola może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola. 7)Do udziału w posiedzeniu rady przedszkola mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. 8) Rady przedszkoli mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 9) Jeżeli rada przedszkola nie została powołana zadania rady wykonuje rada pedagogiczna. 6. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji: 1)zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą o podejmowanych decyzjach, planowanych działaniach oraz dają możliwość porozumiewania się poprzez spotkania, komunikaty, zarządzenia zawarte w książce zarządzeń, 2) sprawy sporne między organami przedszkola rozwiązuje dyrekcja przedszkola w drodze negocjacji. Strony mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego przedszkole lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od zaistniałego problemu. Decyzja organu prowadzącego lub sprawującego nadzór jest decyzją ostateczną 4 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów z niezbędnym wyposażeniem 2) salę rytmiczną 3) zespół pomieszczeń bloku żywnościowego 4) gabinet lekarski

10 5) ogród przedszkolny 6) szatnię 7) pomieszczenia administracyjne 8) sanitariaty 9) magazyny 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego. 3.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na powietrzu Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, złożony z dzieci od 3 do 6 lat, z uwzględnieniem ich potrzeb. 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć Przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne według odrębnych przepisów. 4. Do oddziałów ogólnodostępnych mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jednak nie więcej niż dwoje. 5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu pisemnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego oraz lekarza prowadzącego dziecko o jego stanie zdrowia. 6. Z dzieckiem niepełnosprawnym może przebywać na terenie placówki opiekun.

11 6 1. Praca wychowawczo dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas realizacji podstawy programowej określa arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym: 1) co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę 2) najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego 3) co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na powietrzu 4) pozostałe 2/5 czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie 3. Dyrektor placówki w porozumieniu z rodzicami może świadczyć dodatkowe usługi odpłatne w zakresie zajęć dodatkowych - rytmika, lektoraty, gimnastyka korekcyjna i inne. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy. 4. Na życzenie rodziców organizuje się nieodpłatnie naukę religii. Nauczanie religii w przedszkolu regulują odrębne przepisy. 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Zajęcia realizowane są poza czasem realizacji podstawy programowej. 6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki. 7. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy. Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela. 8. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu finansowane są przez rodziców. 9. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi

12 przepisami. 7 1.Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi W przedszkolu jest łącznie 8 oddziałów. 3. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie. 8 1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez radę pedagogiczną 2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 1) czas pracy poszczególnych oddziałów 2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze 3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. 3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 4.Do organizacji mogą być dołączone aneksy w zależności od potrzeb, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. 5. Przedszkole czynne jest w wymiarze godzin zależnym od potrzeb środowiska i funkcjonującej w danym roku liczbie oddziałów. Czas pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny pracy zatwierdzony przez organ prowadzący, w tym czas realizacji podstawy programowej nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Przedłużenie czasu pracy przedszkola poza

13 godziny zatwierdzone jak wyżej może nastąpić na pisemny wniosek przynajmniej 50% rodziców lub prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowe rozkłady dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 2.Termin przerw w pracy przedszkola w okresie wakacyjnym ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Przewiduje się, że przerwa wakacyjna będzie realizowana między 1 lipca, a 31 sierpnia każdego roku. Termin przerwy wakacyjnej jest podawany do wiadomości rodziców do każdego roku. 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansuje Gmina Łódź. 4. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. 5. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas realizacji podstaw programowych nie krótszych niż 5 godzin dziennie określa corocznie organ prowadzący na wniosek dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z radą przedszkola - w

14 przypadku jej powołania. 6. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego pobierane są zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej. 7.Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. 8. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.. Dzieci mogą korzystać z jednego dwóch lub trzech posiłków. Podstawową Stawkę żywieniową za trzy posiłki ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Opłata za jeden posiłek (obiad) wynosi 50 % stawki podstawowej a za dwa posiłki (obiad + podwieczorek lub śniadanie) -80 % tej stawki. 9.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca. 10. Pracownicy kuchni oraz intendent nie wnoszą opłat za posiłki zgodnie z odrębnymi przepisami. 11. Pozostali pracownicy mogą korzystać z wyżywienia za odpłatnością Porcje żywieniowe dla pracowników są zgodne z normami obowiązującymi dla dzieci Pracownicy przedszkola: 1) szanują godność dziecka i respektują jego prawa w szczególności te, zagwarantowane w Konwencji Praw Dziecka 2) regularne i punktualne przychodzą do pracy, potwierdzają obecność w pracy podpisem na liście obecności

15 3) wykonują swoją pracę sumiennie i starannie, stosując się do obowiązujących zasad i poleceń przełożonych 4) dążą do uzyskania w pracy jak najlepszych efektów i przejawiają w tym celu inicjatywę 5) przestrzegają tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy 6) w każdej sytuacji zachowują się kulturalnie i taktownie, swoją postawą dbają o dobre imię przedszkola 7) przestrzegają obowiązujących regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych zaleceń przełożonych 8) znają aktualne przepisy bhp i ppoż. oraz uczestniczą w szkoleniach w tym zakresie, 9) wykonują obowiązki służbowe w czystej i dostosowanej do rodzaju wykonywanych czynności odzieży ochronnej 10) zgłaszają dyrektorowi lub jego zastępcy wszelkie urazy lub zasłabnięcia. 2. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 3. Nauczyciel zobowiązany jest do ukończenia kursu z zakresu pedagogiki Marii Montessori oraz ciągłego doskonalenia umiejętności w tym zakresie. 4. Nauczyciel przedszkola prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o podstawę programową MEN, obowiązujące programy nauczania, programy autorskie oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. 5. Do podstawowych zadań nauczyciela należy: 1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość 2) dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka 3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań 4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji

16 5) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami 6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania 7) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza nim poprzez: a) tworzenie bezpiecznego otoczenia: sprawdzanie miejsca zabawy, nauki i pracy pod kątem stanu BHP, eliminowanie z użycia sprzętu i zabawek z uszkodzeniami zagrażającymi bezpieczeństwa dzieci, odpowiedni dobór zabawek i materiałów oraz miejsca do bezpiecznej działalności dziecka, b) ustaleniu wspólnie z dziećmi norm i zasad bezpiecznego zachowania oraz systematyczne ich egzekwowanie c) zapoznawanie dzieci z przepisami ruchu drogowego oraz podstawowymi zasadami bhp i ppoż., d) sprawowanie opieki w innych miejscach poza jego terenem, w czasie wycieczek, spacerów itp. według ustalonych zasad, e) sprawowanie opieki nad dzieckiem podczas nieobecności rodzica, f) udzielanie pomocy doraźnej w sytuacji chorobowej lub wypadku (udzielenie pierwszej pomocy, powiadomienie dyrektora, rodziców, wezwanie lekarza), 8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci 9) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną i inną 10) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 11) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, tworzenie pomocy rozwojowych zgodnie z założeniami pedagogiki M. Montesori oraz troska o estetykę pomieszczeń; 12) współdziałanie z rodzicami(opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających

17 w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju 13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących 14) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał 15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym 16) promowanie przedszkola poprzez przygotowanie i udział dzieci w przeglądach, konkursach i innych formach działalności na terenie placówki jak i poza nią 17) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki 18) nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami ( opiekunami) w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, b) ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, c) włączenie ich w działalność na rzecz przedszkola, 19) nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej 20) ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek 21) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej 22) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej 23) znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie pierwszego etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy pierwszej szkoły podstawowej 24) informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, w tym zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego

18 6. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami i woźną. Do obowiązków pomocy nauczyciela należą: 1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, niesienie natychmiastowej pomocy doraźnej 2) opieka i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w ogrodzie przedszkolnym oraz w czasie spacerów i wycieczek 3) pomoc nauczycielowi przy organizowaniu pracy opiekuńczo wychowawczej i dydaktycznej 4) pomoc nauczycielowi przy dzieciach w sytuacjach jej wymagających ( zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe) 5) pomoc w przygotowywaniu pomocy rozwojowych 6) udział w doskonaleniu zawodowym związanym w szczególności z zasadami pracy zgodnie z pedagogiką Montessori 7) pomoc w przygotowywaniu i udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych 8) dbanie o porządek i powierzone mienie 9) przejęcie obowiązków woźnej w razie jej nieobecności 10)wykonywanie innych poleceń dyrektora, związanych z organizacją pracy przedszkola. 7. Do obowiązków woźnej należy: 1) utrzymywanie idealnej czystości w wyznaczonych pomieszczeniach 2) mycie umywalek, muszli klozetowych, posadzek itp., dezynfekowanie tak, by nie zagrażało życiu dzieci 3) przynoszenie posiłków z kuchni, dzielenie ich wg receptury, zachowanie właściwej kultury i estetyki posiłków 4) zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przynoszenia i rozdawania posiłków 5) zmywanie po posiłkach;

19 6) porządkowanie pomieszczeń przed i po zajęciach 7) współpraca z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi oraz podczas czynności samoobsługowych dzieci 8) pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek 9) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, niesienie natychmiastowej pomocy doraźnej 10) dbanie o majątek przedszkola, utrzymywanie go w należytej sprawności użytkowej i estetycznej 11) pełnienie dyżuru w szatni lub w innych miejscach 12) generalne porządkowanie pomieszczeń w okresie wakacyjnym 13) podczas remontów: a)przygotowanie pomieszczeń do remontu poprzez usunięcie sprzętu i zabezpieczenie go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, b)wysprzątanie pomieszczeń po remoncie przygotowując je na przyjęcie dzieci, 14)wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i nauczycielkę. 8. Zakres obowiązków specjalisty - intendenta: 1) zaopatrywanie przedszkola w artykuły żywnościowe, chemiczne, biurowe, gospodarcze oraz sprzęt i pomoce 2) odpowiedzialność materialna za magazyn żywnościowy i gospodarczy oraz inny powierzony majątek 3) prowadzenie magazynu żywnościowego oraz sporządzanie dziennych raportów żywnościowych wg obowiązujących przepisów 4) dbanie o czystość magazynów oraz zabezpieczenie produktów żywnościowych i innych przed zniszczeniem i zepsuciem 5) układanie jadłospisów przy współudziale dyrektora placówki 6) nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji dzieciom i personelowi 7) nadzór nad wdrażaniem systemu HCCP 8) nadzorowanie bezpośrednio pracy personelu obsługi 9) prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki materialnej 10) prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej majątku placówki, kontroli biletów

20 tramwajowych i znaczków pocztowych 11) prowadzenie kartoteki środków czystości 12) zabezpieczenie powierzonego mienia przed włamaniem i kradzieżą oraz pożarem 13) systematyczne sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym 14) dbanie o czystość i estetyczny wygląd wnętrza przedszkola, zaplecza i całego obejścia 15) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, sprzętu i bielizny 16) nadzór, wspólnie z dyrektorem nad prowadzonymi remontami 17) pobieranie odpłatności za przedszkole od rodziców i odprowadzanie gotówki do banku wg obowiązujących przepisów 18) właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki, również podczas transportu 19) prowadzenie raportów kasowych 20) prowadzenie pogotowia kasowego zgodnie z odrębnymi przepisami 21) właściwe zabezpieczenie i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania 22) współpraca z pracownikami księgowości i dyrektorem. 9. Zakres obowiązków pracowników księgowości: 1) prowadzenie rachunkowości jednostki 2) zapewnienie bieżącej ewidencji księgowej, systematyczne uzgadnianie rachunków, analizowanie sald itp. oraz zgłaszanie odpowiednich wniosków w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości 3) dekretacja i zatwierdzanie rachunków do wypłaty; 4) prowadzenie kont rachunkowych; 5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi 6) sporządzanie sprawozdań GUS; 7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym 8) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych 9) akceptowanie operacji poprzez złożenie podpisu na dokumencie

21 10) kompletowanie obowiązujących normatywów w zakresie spraw finansowych i gospodarczych /preliminarz, bilans / 11) kontrola systemu inwentaryzacji oraz prawidłowości gospodarowania składnikami majątkowymi 12) zapewnienie bieżącej ewidencji księgowej, systematyczne uzgadnianie rachunków, analizowanie sald itp. oraz zgłaszanie odpowiednich wniosków w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości 13) terminowe i prawidłowe rozliczanie inwentaryzacji i osób materialnie odpowiedzialnych 14) bieżące ewidencjonowanie roszczeń spornych oraz skuteczne egzekwowanie należności 15) przestrzeganie obowiązujących zasad dyscypliny budżetowej 16) kontrolowanie prawidłowości wpłat i wydatkowania gotówki podjętej z banku 17) kontrolowanie materiałów remontowo-budowlanych, przy odbiorze robót, pod kątem sprawdzenia rozchodowania materiałów z wykonanymi robotami ( ewentualnie pozostałości przyjąć do magazynu i ująć w ewidencji ) 18) badanie zgodności zakupów i rozchodów środków żywności oraz materiałów gospodarczych 19) analiza wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych 20) opracowywanie zbiorczych sprawozdań oraz terminowe ich przekazywanie organowi prowadzącemu 21) prawidłowe naliczanie płac pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi ze wszystkimi składnikami 22) pracownicy księgowości ściśle współpracują ze sobą, specjalistą i dyrektorem 10. Zakres obowiązków konserwatora: 1) strzeżenie mienia przedszkola przed uszkodzeniami i niebezpieczeństwami 2) sprawdzanie stanu urządzeń przedszkolnych i na bieżąco usuwanie usterek oraz dokonywanie napraw wg potrzeb i możliwości / szatnia, łazienki, klasy, ogród/ 3) dokonywanie wszelkich napraw, zleconych przez dyrektora i specjalistę, sprzętu znajdującego się na terenie przedszkola i ogrodu

22 4) korzystanie z narzędzi i urządzeń konserwatorskich zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem 5) zgłaszanie dyrektorowi usterek sprzętu, który może zagrażać bezpieczeństwu dzieci, a nie jest w stanie sam go naprawić 6) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji przedszkola 7) w czasie nieobecności robotnika gospodarczego, dbanie o ład i porządek w obejściu przedszkola. 11. Zakres czynności i obowiązków robotnika gospodarczego: 1) codzienne omiatanie terenu przy ulicy oraz wokół przedszkola, utrzymanie porządku na chodniku i trawnikach 2) w okresie zimy usuwanie śniegu z chodnika przy ulicy i wytyczanie przejść w obejściu przedszkola oraz posypywanie piaskiem 3) utrzymanie w ładzie i porządku teren ogrodu przedszkolnego 4) utrzymanie w czystości piwnicy i innych pomieszczeniach gospodarczych 5) dokonywanie drobnych napraw na terenie przedszkola 6) zaopatrywanie przedszkola w produkty spożywcze i inne artykuły 7) zgłaszanie dyrektorowi lub specjaliście zauważonych usterek zagrażających bezpieczeństwu 8) wykonywanie innych czynności zalecanych przez dyrektora i specjalistę - intendenta a wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola. 12. Zakres obowiązków pracowników kuchni: 1) przyrządzanie zdrowych i estetycznych posiłków 2) przestrzeganie zasad technologii żywienia oraz przepisów higieniczno sanitarnych w ramach wdrażania systemu HCCP 3) pobieranie produktów z magazynu i kwitowanie ich odbioru oraz racjonalne ich zużycie 4) ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków 5) pobieranie i przechowywanie próbek żywieniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 6) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie ROZDZIAŁ I

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie ROZDZIAŁ I REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie ROZDZIAŁ I 1. Nazwa: Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie Cele i zadania Rady Rodziców 2. 1. Celem Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10. w Strzelcach Opolskich REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 10 w Strzelcach Opolskich I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację rady pedagogicznej w przedszkolach publicznych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH 1

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH 1 REGULAMIN DZIAŁANIA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 IM. KEN W PUŁAWACH 1 Na podstawie artykułu 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców. Rozdział II Cele i zadania rady rodziców

Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców. Rozdział II Cele i zadania rady rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1/ Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425 z późn.zm.), 2/ Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22 W GDYNI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 22 w Gdyni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Integracyjnego Nr 38 00-142 Warszawa Pl. Bankowy 3/5

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Integracyjnego Nr 38 00-142 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Integracyjnego Nr 38 00-142 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 1. Cele i zadania Rady Rodziców: a) Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ. Przedszkola Miejskiego nr 11. w Świętochłowicach REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach Podstawa prawna: - Art. 40 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996r. poz.329 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół w Niebocku

Regulamin Rady Rodziców. Zespołu Szkół w Niebocku Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół w Niebocku Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty tekst jednolity (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 roku z późn. zmianami) w Zespole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 01.10.2007 REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ WSI Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 3 w Złotowie

Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 3 w Złotowie Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 3 w Złotowie 1. Cele i zadania Rady Rodziców: a) Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ I FILII LUBOWIDZ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ I FILII LUBOWIDZ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ I FILII LUBOWIDZ Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.10r. Nazwa i adres placówki RZEDSZKOLE W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ FILIA LUBOWIDZ1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I NAZWA REPREZENTACJI RADY RODZICÓW 1.1. Reprezentacja rodziców Przedszkola w Złocieńcu zgodnie z art.53 ustawy o systemie oświaty nosi nazwę Rada Rodziców przy Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBRONIU

STATUT RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBRONIU STATUT RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBRONIU Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Dobroniu. Rozdział II Cele i zadania Rady Rodziców 2 1. Celem Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach Załącznik nr 3 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie nr I/2009/2010 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żegiestowie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW FILII IM. JANA PAWŁA II SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW FILII IM. JANA PAWŁA II SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN RADY RODZICÓW FILII IM. JANA PAWŁA II SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi : 1/ Ustawa z dnia 7.09.1991r. - art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GDOWIE Rozdział I Zasady ogólne. Rozdział II Zadania Przewodniczącego i członków Rady. Rozdział III Organizacja pracy Rady. Rozdział IV Kompetencje Rady. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MUROWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MUROWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MUROWIE 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku O systemie oświaty jako integralną część Statutu Przedszkola Publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu Na podstawie art. 53 i art. 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września l991 r. w szkole działa Rada Rodziców. Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik nr 2 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie Spis treści Rozdział I Zasady ogólne...3 Rozdział II Kompetencje Rady Pedagogicznej...4 Rozdział III Zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie opracowano

Bardziej szczegółowo

Przedszkola nr 41. Wiślana Kropelka. w Warszawie. ul. Kruczkowskiego 12b

Przedszkola nr 41. Wiślana Kropelka. w Warszawie. ul. Kruczkowskiego 12b Załącznik do uchwały Nr /2014 Rady Pedagogicznej z dnia.2014 r. Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 41 Wiślana Kropelka w Warszawie ul. Kruczkowskiego 12b Podstawy prawne: Art. 40, 41, 42, 43,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / z późn. zm./ w szkole działa Rada Rodziców.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Zespole Szkół w Moderówce

Regulamin Rady Rodziców. przy Zespole Szkół w Moderówce Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Moderówce ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. art. 53 i 54 (Dz. U. Nr 425 ze zmianą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU Nr 159 w ŁODZI

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU Nr 159 w ŁODZI REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU Nr 159 w ŁODZI I. NAZWA REPREZENTACJI RODZICÓW Reprezentacja rodziców przyjmuje nazwę: Rada Rodziców przy Przedszkolu Nr 159 II. w Łodzi ul. Łączna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół nr 18 w Warszawie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 1/ Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 53 i 54 (Dz.U.Nr 425

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity)

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ w GŁOGÓWKU (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne. 1 Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Głogówku jest aktem opracowanym w oparciu o ustawę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Regulamin Rady Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Regulamin Rady Rodziców IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Podstawą prawną funkcjonowania w szkole Rady Rodziców jest Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (art. 53 i 54) Rozdział I Cele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu Na podstawie art 53 i art 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 wrześnial991 r. w szkole działa Rada Rodziców. Rozdział I Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu REGULAMIN RADY RODZICÓW Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 w Radomiu Podstawa prawna: Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŚWIEBODZICACH

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANA PAWŁA II W ŚWIEBODZICACH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/08/ 2010 Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach z dnia 30.08.2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I

REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I REGULAMIN RADY RODZICÓW ROZDZIAŁ I Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1) Ustawa z dnia 7.09.1991r. art. 52 i 54 (Dz. U. Nr 80 z dnia 9 maja 2007r.) 2) Statut Zespołu Szkół o w Milanowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach przy ul. Mickiewicza 11 Niniejszym Regulamin został uchwalony Uchwałą Prezydium Rady Rodziców Nr 2/12/06 z dnia 13

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SIENIAWIE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SIENIAWIE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA GMINNEGO W SIENIAWIE Nazwa i adres placówki Przedszkole Gminne 34-723 Sieniawa 95 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w DOLSKU. Rozdział I Podstawa prawna

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w DOLSKU. Rozdział I Podstawa prawna REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO w DOLSKU Rozdział I Podstawa prawna Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z 11.04.2007r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2007/2008 Rady Rodziców z dnia 8.11.2007r. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach, działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Rodziców ZESPOŁU SZKÓŁ nr 4 w WAŁBRZYCHU ROZDZIAŁ I Nazwa reprezentacji rodziców. Art.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi: R A

REGULAMIN Rady Rodziców ZESPOŁU SZKÓŁ nr 4 w WAŁBRZYCHU ROZDZIAŁ I Nazwa reprezentacji rodziców. Art.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi: R A REGULAMIN Rady Rodziców ZESPOŁU SZKÓŁ nr 4 w WAŁBRZYCHU ROZDZIAŁ I Nazwa reprezentacji rodziców. Art.1. Reprezentację rodziców w szkole stanowi: R A D A R O D Z I C Ó W Zespołu Szkół nr4 w Wałbrzychu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Oleszycach

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Oleszycach Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej imieniem Jana Pawła II w Oleszycach Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w szkole może działać Rada Rodziców. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 art. 53 i 54 (Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU

Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 6/14-15 REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 93 IM. TRADYCJI ORŁA BIAŁEGO WE WROCŁAWIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Rada Rodziców działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Gimnazjum nr 1 w Myślenicach

Regulamin Rady Rodziców. Gimnazjum nr 1 w Myślenicach Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 1 w Myślenicach I. Podstawa prawna 1.1 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) I I. Cele i zadania Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Józefa Wybickiego w Śremie. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Art. 53 i 54 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Golinie Wielkiej Golina Wielka 65a, 63-940 Bojanowo, woj. wielkopolskie tel.(065)54 56 824, tel/fax(065)54 57 675 Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. 1 Organizacja pracy Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. 1 Organizacja pracy Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SPECJALISTYCZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KATOWICACH. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNKSZTAŁCACYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO

REGULAMIN RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNKSZTAŁCACYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO REGULAMIN RADY RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNKSZTAŁCACYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU PODSTAWY PRAWNE USTAWA Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ART. 53 i 54 (TEKST

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE. Rozdział I. Reprezentacja rodziców w szkole i jej cele. Rozdział II.

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE. Rozdział I. Reprezentacja rodziców w szkole i jej cele. Rozdział II. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W RZGOWIE Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r.( z późniejszymi zmianami) w Gimnazjum im. Polskich Noblistów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach REGULAMIN RADY RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin działalności Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 1 w Żarach, zwanej dalej Radą Rodziców, został opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Art. 40-43 (tekst jednolity Dz. U. z 1996 roku Nr 67 poz. 39 z póź. zm.), 2. Statut

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 Załącznik do Uchwały Nr 6/09 Rady Rodziców przy MPP-4 z dnia 3 lutego2009 roku REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 I. Postanowienia wstępne 1. Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ

ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁ. NR 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 85 w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 85 w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 85 w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1. 1. Rada Rodziców Przedszkola nr 85 w Gdańsku, zwana dalej "Radą" reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Podstawy prawne : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 2 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KUTNIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 2 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KUTNIE REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 2 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KUTNIE Na podstawie art. 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Publicznego Przedszkola w Dobroniu

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Publicznego Przedszkola w Dobroniu REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Publicznego Przedszkola w Dobroniu Podstawa prawna: 1. Art. 40, 41,42,43,44 - Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 poz. 425 ) z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 5 w Wołominie

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 5 w Wołominie REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 5 w Wołominie Ustalony na podstawie art. 53 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 1996r., nr 67, poz. 329, z późn. zm.) o systemie oświaty 1 Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Szkoła Podstawowa w Piasecznie. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie Szkoła Podstawowa w Piasecznie 83-123 Piaseczno 26 Szkoła Podstawowa w Piasecznie 1. Regulamin opracowano na

Bardziej szczegółowo

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2

RADY REGULAMIN PEDAGOGICZNEJ. Zespół Szkół w Paszczynie. Spis treści: ROZDZIAŁ II...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Spis treści: ROZDZIAŁ I...2 POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 ROZDZIAŁ II...2 ZADANIA I KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ...2 ROZDZIAŁ III...3 OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA RADY PEDAGOGICZNEJ...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY MIEJSKIEJ SZKOLE ARTYSTYCZNEJ I-GO STOPNIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Rada Rodziców funkcjonuje w szkole na podstawie i zgodnie z art. 53 i 54

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNE W BYDGOSZCZY

REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNE W BYDGOSZCZY REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNE W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z 07 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami) oraz Statut

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Oskara Kolberga w Radomiu

ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Oskara Kolberga w Radomiu ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH im. Oskara Kolberga w Radomiu REGULAMIN Rady Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu Rada Rodziców przy Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Przedszkola nr 16 we Wrocławiu przy ulicy Wietrznej nr 50

REGULAMIN RADY RODZICÓW Przedszkola nr 16 we Wrocławiu przy ulicy Wietrznej nr 50 REGULAMIN RADY RODZICÓW Przedszkola nr 16 we Wrocławiu przy ulicy Wietrznej nr 50 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców Przedszkola nr 16 we Wrocławiu (zwana dalej Radą Rodziców) powoływana jest na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 9 W STRZELCACH OPOLSKICH

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 9 W STRZELCACH OPOLSKICH REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 9 W STRZELCACH OPOLSKICH I. Postanowienia wstępne 1. Rada rodziców jest organem wewnętrznym stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy 2. Rada rodziców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GROJCU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GROJCU Załącznik do Uchwały Nr 9/2008/2009 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Grojcu z dnia 28.04.2009r. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W GROJCU Zatwierdzony Uchwałą Nr 9/2008/2009

Bardziej szczegółowo

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1

STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 STATUT Przedszkola Publicznego w Lęborku ul. Wyspiańskiego 1 I Postanowienia ogólne. 1 Przedszkole Publiczne nr 5 w Lęborku zwane dalej "przedszkolem" działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie Załącznik Nr 1 R E G U L A M I N RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie 1 Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące systemu oświaty w Polsce:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 105 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 18 WE WROCŁAWIU. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 105 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 18 WE WROCŁAWIU. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 105 PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 18 WE WROCŁAWIU Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa zasady działania Rad Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią : 1. Przepisy art.53 i 54 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5

REGULAMIN RADY RODZICÓW. Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 REGULAMIN RADY RODZICÓW uchwalony dnia 07.09.2010r. uchwałą Nr 1/IX/2010 Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Boguszowie Gorcach ul. St.Staszica 5 Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY

REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY REGULAMIN RADY RODZICÓW MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 16 W LEGNICY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi. w Moszczenicy

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi. w Moszczenicy REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Gimnazjum im. ks. abp. Leona Wałęgi w Moszczenicy 1 Rozdział I Postanowienia wstępne. 1 1. Rada Rodziców, jako organ będący reprezentacją ogółu rodziców uczniów Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim

Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim Regulamin Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokołowie Podlaskim (Regulamin Rady Rodziców przyjęto do realizacji uchwałą Rady Rodziców z dnia 20 września 2007 r.) Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W NIEPOGLĘDZIU Tekst jednolity Podstawy prawne: 1. art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.), 2. art. 20 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STATUT RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. St. Syroczyńskiego w Lublinie

STATUT RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. St. Syroczyńskiego w Lublinie STATUT RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH im. St. Syroczyńskiego w Lublinie Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców Rada Rodziców przy Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Kawnicach Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 r. art. 40-43 Rada Pedagogiczna jest kolegialnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Zespole Szkół Specjalnych 109 w Warszawie

REGULAMIN RADY RODZICÓW. przy Zespole Szkół Specjalnych 109 w Warszawie REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Zespole Szkół Specjalnych 109 w Warszawie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z dnia 7.09.1991r. art.53 i 54 (Dz.U.Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu ul. Bociania 4a

Regulamin działania Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu ul. Bociania 4a Regulamin działania Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Kołobrzegu ul. Bociania 4a Na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późn. zm. oraz Statutu przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W MUSZYNIE Rozdział I Podstawa prawna 1 Rady Pedagogiczne w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Muszynie, działają odrębnie dla każdej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MŁOCHOWIE Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1 Rada Rodziców przy Społecznym Gimnazjum TWP w Legnicy. Rozdział II Postanowienia ogólne 2 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze

Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze Regulamin działania Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Nowym Dworze I. Ustalenia wstępne Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. ze zm. art. 43, ust. 2 (Dz.U. z 2004 r.256.2572

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Art.1 1. Rada Pedagogiczna zwana dalej Radą jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze Statutu Szkoły. 2. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym

Bardziej szczegółowo