TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI"

Transkrypt

1 '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI

2 1 1.Siedziba Przedszkola Miejskiego 220 znajduje się w Łodzi przy ulicy Jaracza Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Łódź.. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty. 3. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu: Przedszkole Miejskie Nr Łódź ul. Jaracza Przedszkole Miejskie Nr 220 pracuje zgodnie z koncepcją pedagogiczną Marii Montessori. 5.Przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej lub rady przedszkola. 2 1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a szczególnie w podstawie programowej w ramach następujących obszarów działalności edukacyjnej: 1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych 2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych 3) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku 4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci 5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

3 6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci 7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych 8) wychowanie przez sztukę dziecko widzem i aktorem 9) wychowanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec 10) wychowanie przez sztukę różne formy plastyczne 11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych 12) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń 13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt 14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną 15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania 16) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 2. Zgodnie z koncepcją pedagogiczną naszego przedszkola realizujemy następujące cele : 1) Zaspokajanie potrzeb dzieci: a) biologicznych b) emocjonalnych c) intelektualnych 2) Pomoc dziecku w sytuacjach, gdy tego potrzebuje. 3) Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. 4) Rozbudzanie wrażliwości moralnej dziecka. 3. Cele te realizujemy poprzez : 1) tworzenie przygotowanego otoczenia, z którego dziecko korzysta zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju, zgodnie z koncepcją pedagogiczną Marii Montessorii 2) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka

4 3) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola 4) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 5) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci tj. a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej b) informowanie na bieżącą o postępach dziecka c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu działań 6) przygotowanie do nauki szkolnej 7) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej etnicznej, językowej i religijnej 8) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej polegającej na : a) wspomaganiu rozwoju psychicznego b) wyrównywaniu i korygowaniu braków w opanowaniu programu nauczania c) eliminowanie przyczyn i zaburzeń zachowania. 4. Szczegółowe zasady bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu zawarte są w opracowanych regulaminach oraz zakresach obowiązków pracowników przedszkola. 5. Opiekę nad dziećmi w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, które posiadają zdolność do czynności prawnych (upoważnienie winno być pisemne i przekazane nauczycielowi grupy do której uczęszcza dziecko). 3 1.Organami przedszkola są dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, rada rodziców, rada przedszkola - w przypadku jej powołania. 2. Dyrektor przedszkola:

5 1) kieruje działalnością placówki reprezentuje ją na zewnątrz 2)sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez: a) prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy nauczycielami b) kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola c) wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań 3)sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne 4)realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących 5)dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego wybrany przez nauczyciela 6)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki 7)dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy 8)współdziała i współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk i hospitacji studenckich 9)decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników 10)wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 11)występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola 12)współpracuje z organami przedszkola, związkami zawodowymi, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny

6 13)powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko 6 letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne mieszka, o odbywaniu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie 14) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych 3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola i posiada kompetencje: stanowiące, opiniodawcze i wnioskodawcze. 1)Do kompetencji stanowiących rady należy: a) opracowanie i zatwierdzenie rocznych planów pracy b) przygotowanie projektu Statutu i jego zmian c) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola wg kryteriów zawartych w 16 ust. 8 i 9 niniejszego Statutu e) ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki f) uchwalanie regulaminów o charakterze wewnętrznym 2)Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy: a) opiniowanie organizacji pracy przedszkola b) opiniowanie projektu planu finansowego c) opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień d) przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora e) opiniowanie na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora oraz jego odwołania

7 f) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencje przez organ prowadzący g) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy h) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych i) wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej 3)Do kompetencji wnioskodawczych należy: a) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola 4. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola. 1) Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola i określa w szczególności: a) wewnętrzną strukturę i skład Rady b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad grupowych 2)Do kompetencji Rady rodziców należy: a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor

8 w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny c) opiniowanie statutu przedszkola d) opiniowanie planu finansowego składanego przez dyrektora e) występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola f) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi działalności przedszkola g) wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola 3) W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad grupowych, wybranych w tajnych wyborach, przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 4)W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa jej regulamin. 5. Rada przedszkola może powstać na wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców zgodnie z art. 51 Ustawy o Systemie Oświaty ( D. U. Nr 67/ 96 z późniejszymi poprawkami). Radę przedszkola pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola. 1) W skład rady przedszkola wchodzą w równej liczbie: a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli b)rodzice wybrani przez ogół rodziców. 2) Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób. 3) Tryb wyboru członków rady przedszkola określa statut przedszkola. Statut przedszkola może

9 przewidywać rozszerzenie składu rady o inne osoby niż wymienione w ust. 6. 4) Kadencja rady przedszkola trwa 3 lata. Statut rady przedszkola może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu rady. 5) Rada przedszkola uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane. 6) W posiedzeniu rady przedszkola może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola. 7)Do udziału w posiedzeniu rady przedszkola mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. 8) Rady przedszkoli mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 9) Jeżeli rada przedszkola nie została powołana zadania rady wykonuje rada pedagogiczna. 6. Organy przedszkola współdziałają ze sobą dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji: 1)zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą o podejmowanych decyzjach, planowanych działaniach oraz dają możliwość porozumiewania się poprzez spotkania, komunikaty, zarządzenia zawarte w książce zarządzeń, 2) sprawy sporne między organami przedszkola rozwiązuje dyrekcja przedszkola w drodze negocjacji. Strony mają prawo odwołać się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego przedszkole lub sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności od zaistniałego problemu. Decyzja organu prowadzącego lub sprawującego nadzór jest decyzją ostateczną 4 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów z niezbędnym wyposażeniem 2) salę rytmiczną 3) zespół pomieszczeń bloku żywnościowego 4) gabinet lekarski

10 5) ogród przedszkolny 6) szatnię 7) pomieszczenia administracyjne 8) sanitariaty 9) magazyny 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego. 3.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na powietrzu Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, złożony z dzieci od 3 do 6 lat, z uwzględnieniem ich potrzeb. 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć Przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne według odrębnych przepisów. 4. Do oddziałów ogólnodostępnych mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jednak nie więcej niż dwoje. 5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu pisemnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej określającego poziom rozwoju psychofizycznego oraz lekarza prowadzącego dziecko o jego stanie zdrowia. 6. Z dzieckiem niepełnosprawnym może przebywać na terenie placówki opiekun.

11 6 1. Praca wychowawczo dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas realizacji podstawy programowej określa arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny. Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie, przy czym: 1) co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę 2) najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego 3) co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na powietrzu 4) pozostałe 2/5 czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie 3. Dyrektor placówki w porozumieniu z rodzicami może świadczyć dodatkowe usługi odpłatne w zakresie zajęć dodatkowych - rytmika, lektoraty, gimnastyka korekcyjna i inne. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy. 4. Na życzenie rodziców organizuje się nieodpłatnie naukę religii. Nauczanie religii w przedszkolu regulują odrębne przepisy. 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Zajęcia realizowane są poza czasem realizacji podstawy programowej. 6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki. 7. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych określają odrębne przepisy. Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela. 8. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu finansowane są przez rodziców. 9. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi

12 przepisami. 7 1.Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi W przedszkolu jest łącznie 8 oddziałów. 3. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie. 8 1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez radę pedagogiczną 2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 1) czas pracy poszczególnych oddziałów 2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze 3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. 3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 4.Do organizacji mogą być dołączone aneksy w zależności od potrzeb, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną. 5. Przedszkole czynne jest w wymiarze godzin zależnym od potrzeb środowiska i funkcjonującej w danym roku liczbie oddziałów. Czas pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny pracy zatwierdzony przez organ prowadzący, w tym czas realizacji podstawy programowej nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Przedłużenie czasu pracy przedszkola poza

13 godziny zatwierdzone jak wyżej może nastąpić na pisemny wniosek przynajmniej 50% rodziców lub prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowe rozkłady dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. 2.Termin przerw w pracy przedszkola w okresie wakacyjnym ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Przewiduje się, że przerwa wakacyjna będzie realizowana między 1 lipca, a 31 sierpnia każdego roku. Termin przerwy wakacyjnej jest podawany do wiadomości rodziców do każdego roku. 3. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansuje Gmina Łódź. 4. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. 5. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas realizacji podstaw programowych nie krótszych niż 5 godzin dziennie określa corocznie organ prowadzący na wniosek dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z radą przedszkola - w

14 przypadku jej powołania. 6. Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego pobierane są zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej. 7.Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. 8. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci.. Dzieci mogą korzystać z jednego dwóch lub trzech posiłków. Podstawową Stawkę żywieniową za trzy posiłki ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Opłata za jeden posiłek (obiad) wynosi 50 % stawki podstawowej a za dwa posiłki (obiad + podwieczorek lub śniadanie) -80 % tej stawki. 9.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach ustalonych na początku każdego miesiąca. 10. Pracownicy kuchni oraz intendent nie wnoszą opłat za posiłki zgodnie z odrębnymi przepisami. 11. Pozostali pracownicy mogą korzystać z wyżywienia za odpłatnością Porcje żywieniowe dla pracowników są zgodne z normami obowiązującymi dla dzieci Pracownicy przedszkola: 1) szanują godność dziecka i respektują jego prawa w szczególności te, zagwarantowane w Konwencji Praw Dziecka 2) regularne i punktualne przychodzą do pracy, potwierdzają obecność w pracy podpisem na liście obecności

15 3) wykonują swoją pracę sumiennie i starannie, stosując się do obowiązujących zasad i poleceń przełożonych 4) dążą do uzyskania w pracy jak najlepszych efektów i przejawiają w tym celu inicjatywę 5) przestrzegają tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy 6) w każdej sytuacji zachowują się kulturalnie i taktownie, swoją postawą dbają o dobre imię przedszkola 7) przestrzegają obowiązujących regulaminów, instrukcji oraz innych wewnętrznych zaleceń przełożonych 8) znają aktualne przepisy bhp i ppoż. oraz uczestniczą w szkoleniach w tym zakresie, 9) wykonują obowiązki służbowe w czystej i dostosowanej do rodzaju wykonywanych czynności odzieży ochronnej 10) zgłaszają dyrektorowi lub jego zastępcy wszelkie urazy lub zasłabnięcia. 2. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 3. Nauczyciel zobowiązany jest do ukończenia kursu z zakresu pedagogiki Marii Montessori oraz ciągłego doskonalenia umiejętności w tym zakresie. 4. Nauczyciel przedszkola prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o podstawę programową MEN, obowiązujące programy nauczania, programy autorskie oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. 5. Do podstawowych zadań nauczyciela należy: 1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość 2) dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka 3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań 4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji

16 5) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami 6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania 7) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza nim poprzez: a) tworzenie bezpiecznego otoczenia: sprawdzanie miejsca zabawy, nauki i pracy pod kątem stanu BHP, eliminowanie z użycia sprzętu i zabawek z uszkodzeniami zagrażającymi bezpieczeństwa dzieci, odpowiedni dobór zabawek i materiałów oraz miejsca do bezpiecznej działalności dziecka, b) ustaleniu wspólnie z dziećmi norm i zasad bezpiecznego zachowania oraz systematyczne ich egzekwowanie c) zapoznawanie dzieci z przepisami ruchu drogowego oraz podstawowymi zasadami bhp i ppoż., d) sprawowanie opieki w innych miejscach poza jego terenem, w czasie wycieczek, spacerów itp. według ustalonych zasad, e) sprawowanie opieki nad dzieckiem podczas nieobecności rodzica, f) udzielanie pomocy doraźnej w sytuacji chorobowej lub wypadku (udzielenie pierwszej pomocy, powiadomienie dyrektora, rodziców, wezwanie lekarza), 8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci 9) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną i inną 10) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 11) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, tworzenie pomocy rozwojowych zgodnie z założeniami pedagogiki M. Montesori oraz troska o estetykę pomieszczeń; 12) współdziałanie z rodzicami(opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomości zadań wynikających

17 w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju 13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących 14) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał 15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym 16) promowanie przedszkola poprzez przygotowanie i udział dzieci w przeglądach, konkursach i innych formach działalności na terenie placówki jak i poza nią 17) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki 18) nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami ( opiekunami) w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, b) ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, c) włączenie ich w działalność na rzecz przedszkola, 19) nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy służbowej 20) ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek 21) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej 22) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej 23) znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie pierwszego etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy pierwszej szkoły podstawowej 24) informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu, w tym zapoznanie z podstawą programową wychowania przedszkolnego

18 6. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami i woźną. Do obowiązków pomocy nauczyciela należą: 1) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, niesienie natychmiastowej pomocy doraźnej 2) opieka i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w ogrodzie przedszkolnym oraz w czasie spacerów i wycieczek 3) pomoc nauczycielowi przy organizowaniu pracy opiekuńczo wychowawczej i dydaktycznej 4) pomoc nauczycielowi przy dzieciach w sytuacjach jej wymagających ( zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe) 5) pomoc w przygotowywaniu pomocy rozwojowych 6) udział w doskonaleniu zawodowym związanym w szczególności z zasadami pracy zgodnie z pedagogiką Montessori 7) pomoc w przygotowywaniu i udział w uroczystościach i imprezach przedszkolnych 8) dbanie o porządek i powierzone mienie 9) przejęcie obowiązków woźnej w razie jej nieobecności 10)wykonywanie innych poleceń dyrektora, związanych z organizacją pracy przedszkola. 7. Do obowiązków woźnej należy: 1) utrzymywanie idealnej czystości w wyznaczonych pomieszczeniach 2) mycie umywalek, muszli klozetowych, posadzek itp., dezynfekowanie tak, by nie zagrażało życiu dzieci 3) przynoszenie posiłków z kuchni, dzielenie ich wg receptury, zachowanie właściwej kultury i estetyki posiłków 4) zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przynoszenia i rozdawania posiłków 5) zmywanie po posiłkach;

19 6) porządkowanie pomieszczeń przed i po zajęciach 7) współpraca z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi oraz podczas czynności samoobsługowych dzieci 8) pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek 9) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, niesienie natychmiastowej pomocy doraźnej 10) dbanie o majątek przedszkola, utrzymywanie go w należytej sprawności użytkowej i estetycznej 11) pełnienie dyżuru w szatni lub w innych miejscach 12) generalne porządkowanie pomieszczeń w okresie wakacyjnym 13) podczas remontów: a)przygotowanie pomieszczeń do remontu poprzez usunięcie sprzętu i zabezpieczenie go przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, b)wysprzątanie pomieszczeń po remoncie przygotowując je na przyjęcie dzieci, 14)wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i nauczycielkę. 8. Zakres obowiązków specjalisty - intendenta: 1) zaopatrywanie przedszkola w artykuły żywnościowe, chemiczne, biurowe, gospodarcze oraz sprzęt i pomoce 2) odpowiedzialność materialna za magazyn żywnościowy i gospodarczy oraz inny powierzony majątek 3) prowadzenie magazynu żywnościowego oraz sporządzanie dziennych raportów żywnościowych wg obowiązujących przepisów 4) dbanie o czystość magazynów oraz zabezpieczenie produktów żywnościowych i innych przed zniszczeniem i zepsuciem 5) układanie jadłospisów przy współudziale dyrektora placówki 6) nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji dzieciom i personelowi 7) nadzór nad wdrażaniem systemu HCCP 8) nadzorowanie bezpośrednio pracy personelu obsługi 9) prowadzenie racjonalnej i oszczędnej gospodarki materialnej 10) prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej majątku placówki, kontroli biletów

20 tramwajowych i znaczków pocztowych 11) prowadzenie kartoteki środków czystości 12) zabezpieczenie powierzonego mienia przed włamaniem i kradzieżą oraz pożarem 13) systematyczne sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym i formalnym 14) dbanie o czystość i estetyczny wygląd wnętrza przedszkola, zaplecza i całego obejścia 15) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, sprzętu i bielizny 16) nadzór, wspólnie z dyrektorem nad prowadzonymi remontami 17) pobieranie odpłatności za przedszkole od rodziców i odprowadzanie gotówki do banku wg obowiązujących przepisów 18) właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki, również podczas transportu 19) prowadzenie raportów kasowych 20) prowadzenie pogotowia kasowego zgodnie z odrębnymi przepisami 21) właściwe zabezpieczenie i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania 22) współpraca z pracownikami księgowości i dyrektorem. 9. Zakres obowiązków pracowników księgowości: 1) prowadzenie rachunkowości jednostki 2) zapewnienie bieżącej ewidencji księgowej, systematyczne uzgadnianie rachunków, analizowanie sald itp. oraz zgłaszanie odpowiednich wniosków w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości 3) dekretacja i zatwierdzanie rachunków do wypłaty; 4) prowadzenie kont rachunkowych; 5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi 6) sporządzanie sprawozdań GUS; 7) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym 8) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych 9) akceptowanie operacji poprzez złożenie podpisu na dokumencie

21 10) kompletowanie obowiązujących normatywów w zakresie spraw finansowych i gospodarczych /preliminarz, bilans / 11) kontrola systemu inwentaryzacji oraz prawidłowości gospodarowania składnikami majątkowymi 12) zapewnienie bieżącej ewidencji księgowej, systematyczne uzgadnianie rachunków, analizowanie sald itp. oraz zgłaszanie odpowiednich wniosków w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości 13) terminowe i prawidłowe rozliczanie inwentaryzacji i osób materialnie odpowiedzialnych 14) bieżące ewidencjonowanie roszczeń spornych oraz skuteczne egzekwowanie należności 15) przestrzeganie obowiązujących zasad dyscypliny budżetowej 16) kontrolowanie prawidłowości wpłat i wydatkowania gotówki podjętej z banku 17) kontrolowanie materiałów remontowo-budowlanych, przy odbiorze robót, pod kątem sprawdzenia rozchodowania materiałów z wykonanymi robotami ( ewentualnie pozostałości przyjąć do magazynu i ująć w ewidencji ) 18) badanie zgodności zakupów i rozchodów środków żywności oraz materiałów gospodarczych 19) analiza wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych 20) opracowywanie zbiorczych sprawozdań oraz terminowe ich przekazywanie organowi prowadzącemu 21) prawidłowe naliczanie płac pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi ze wszystkimi składnikami 22) pracownicy księgowości ściśle współpracują ze sobą, specjalistą i dyrektorem 10. Zakres obowiązków konserwatora: 1) strzeżenie mienia przedszkola przed uszkodzeniami i niebezpieczeństwami 2) sprawdzanie stanu urządzeń przedszkolnych i na bieżąco usuwanie usterek oraz dokonywanie napraw wg potrzeb i możliwości / szatnia, łazienki, klasy, ogród/ 3) dokonywanie wszelkich napraw, zleconych przez dyrektora i specjalistę, sprzętu znajdującego się na terenie przedszkola i ogrodu

22 4) korzystanie z narzędzi i urządzeń konserwatorskich zgodnie z ich instrukcją i przeznaczeniem 5) zgłaszanie dyrektorowi usterek sprzętu, który może zagrażać bezpieczeństwu dzieci, a nie jest w stanie sam go naprawić 6) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji przedszkola 7) w czasie nieobecności robotnika gospodarczego, dbanie o ład i porządek w obejściu przedszkola. 11. Zakres czynności i obowiązków robotnika gospodarczego: 1) codzienne omiatanie terenu przy ulicy oraz wokół przedszkola, utrzymanie porządku na chodniku i trawnikach 2) w okresie zimy usuwanie śniegu z chodnika przy ulicy i wytyczanie przejść w obejściu przedszkola oraz posypywanie piaskiem 3) utrzymanie w ładzie i porządku teren ogrodu przedszkolnego 4) utrzymanie w czystości piwnicy i innych pomieszczeniach gospodarczych 5) dokonywanie drobnych napraw na terenie przedszkola 6) zaopatrywanie przedszkola w produkty spożywcze i inne artykuły 7) zgłaszanie dyrektorowi lub specjaliście zauważonych usterek zagrażających bezpieczeństwu 8) wykonywanie innych czynności zalecanych przez dyrektora i specjalistę - intendenta a wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola. 12. Zakres obowiązków pracowników kuchni: 1) przyrządzanie zdrowych i estetycznych posiłków 2) przestrzeganie zasad technologii żywienia oraz przepisów higieniczno sanitarnych w ramach wdrażania systemu HCCP 3) pobieranie produktów z magazynu i kwitowanie ich odbioru oraz racjonalne ich zużycie 4) ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków 5) pobieranie i przechowywanie próbek żywieniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 6) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

- 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych - 1 - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z dnia 4 marca 2005 r.) Na podstawie art. 81 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo