Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu Adres pocztowy: ul. Komeńskiego 35 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Elbląg Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: / / Osoba do kontaktów: Jacek Wójcik, Joanna Konieczna, Roman Rybarczyk Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 20

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w ramach projektu pt.: Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu finansowanego m.in.: w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Zakres zamówienia obejmuje budowę zintegrowanej platformy dla gromadzenia i analizy informacji medycznych, diagnostycznych i administracyjnych, tzw. Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej ZSI) i składa się z następujących części: a. wybudowanie zgodnie z projektem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną siecią zasilającą na potrzeby stanowisk komputerowych b. dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery, komputery, terminale i pozostałe) c. dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania medycznego typu HIS (ang. Hospital Information System Szpitalny System Informacyjny, tzw. część biała ). Dostarczony system HIS musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem typu RIS/PACS, tak by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację w obrębie całego Systemu d. dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna istniejącego oprogramowania administracyjnego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa, tzw. część szara ) - dostarczony system musi zostać zintegrowany z systemem HIS, tak, by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację pozwalającą na planowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesów ekonomicznych e. instruktaż personelu Zamawiającego 3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości, trwającą 36 miesięcy, za wyjątkiem niektórych jednostek sprzętu komputerowego, dla których okres gwarancji trwa 24 miesiące (zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu komputerowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Zamówienie będzie realizowane w Polsce, na terenie województwa warmińsko mazurskiego w Elblągu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), a także w Wykazie parametrów sprzętu komputerowego (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) oraz w Wykazie cech i funkcjonalności oprogramowania (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 2 / 20

3 Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3 / 20

4 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Nr sprawy 11/2013 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_ESS110 Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S z dnia: 15/03/2013 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/03/2013 (dd/mm/rrrr) 4 / 20

5 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się II.1.5) 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w ramach projektu pt.: Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu finansowanego m.in.: w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w ramach projektu pt.: Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu finansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata / 20

6 2. Zakres zamówienia obejmuje budowę zintegrowanej platformy dla gromadzenia i analizy informacji medycznych, diagnostycznych i administracyjnych, tzw. Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej ZSI) i składa się z następujących części: a. wybudowanie zgodnie z projektem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną siecią zasilającą na potrzeby stanowisk komputerowych b. dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery, komputery, terminale i pozostałe) c. dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania medycznego typu HIS (ang. Hospital Information System Szpitalny System Informacyjny, tzw. część biała ). Dostarczony system HIS musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem typu RIS/ PACS, tak by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację w obrębie całego Systemu d. dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna istniejącego oprogramowania administracyjnego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa, tzw. część szara ) - dostarczony system musi zostać zintegrowany z systemem HIS, tak, by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację pozwalającą na planowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesów ekonomicznych e. instruktaż personelu Zamawiającego 3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości, trwającą 36 miesięcy, za wyjątkiem niektórych jednostek sprzętu komputerowego, dla których okres gwarancji trwa 24 miesiące (zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu komputerowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we Wzorze umowy, 2. Zakres zamówienia obejmuje budowę zintegrowanej platformy dla gromadzenia i analizy informacji medycznych, diagnostycznych i administracyjnych, tzw. Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej ZSI) i składa się z następujących części: Pakiet I a) wybudowanie zgodnie z projektem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną siecią zasilającą na potrzeby stanowisk komputerowych b) dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery, komputery, terminale i pozostałe) c) dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego oraz integracja z istniejącym systemem typu RIS/PACS oraz z systemem administracyjnym klasy ERP d) instruktaż personelu Zamawiającego Pakiet II a) dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna istniejącego oprogramowania administracyjnego SIMPLE.ERP wraz z instruktażem personelu Zamawiającego 3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości, trwającą 36 miesięcy, za wyjątkiem niektórych jednostek sprzętu komputerowego, dla których okres gwarancji trwa 24 miesiące (zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu komputerowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we Wzorze umowy dla Pakietu I (stanowiącym załącznik nr 9.1 do SIWZ) oraz we Wzorze umowy dla Pakietu II (stanowiącym załącznik nr 9.2 do SIWZ). 4. Zamówienie będzie realizowane w Polsce, na terenie województwa warmińsko mazurskiego w Elblągu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), w Wykazie parametrów 6 / 20

7 stanowiącym załącznik nr 9 do sprzętu komputerowego SIWZ. (stanowiącym załącznik nr 6 4. Zamówienie będzie realizowane do SIWZ), w Wykazie cech i w Polsce, na terenie województwa funkcjonalności oprogramowania dla warmińsko mazurskiego w Elblągu. Pakietu I (stanowiącym załącznik nr 5. Szczegółowy opis przedmiotu 7.1 do SIWZ) oraz Wykazie cech i zamówienia zawarty został w funkcjonalności oprogramowania dla Opisie Przedmiotu Zamówienia Pakietu II (stanowiącym załącznik nr (stanowiącym załącznik nr do SIWZ). do SIWZ), a także w Wykazie parametrów sprzętu komputerowego (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) oraz w Wykazie cech i funkcjonalności oprogramowania (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). Miejsce, w którym znajduje się II.1.8) To zamówienie podzielone jest na części - nie To zamówienie podzielone jest na części - tak Oferty można składać w odniesieniu do - jednej lub więcej części Miejsce, w którym znajduje się II Przedmiotem zamówienia jest 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci informatycznej zgodnie budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w ramach administracyjnego w ramach projektu projektu pt.: Wdrożenie kompleksowego, pt.: Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu Przychodnią SP ZOZ w Elblągu finansowanego m.in.: w ramach finansowanego w ramach Osi Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie teleinformatycznych Poddziałanie Usługi i aplikacje dla Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na Operacyjnego Warmia i Mazury na lata lata Zakres zamówienia obejmuje 2. Zakres zamówienia obejmuje budowę zintegrowanej platformy budowę zintegrowanej platformy dla gromadzenia i analizy informacji dla gromadzenia i analizy informacji medycznych, diagnostycznych medycznych, diagnostycznych i administracyjnych, tzw. i administracyjnych, tzw. Zintegrowanego Systemu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej Informatycznego (zwanego dalej ZSI) i składa się z następujących ZSI) i składa się z następujących części: części: Pakiet I 7 / 20

8 a. wybudowanie zgodnie z projektem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną siecią zasilającą na potrzeby stanowisk komputerowych b. dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery, komputery, terminale i pozostałe) c. dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania medycznego typu HIS (ang. Hospital Information System Szpitalny System Informacyjny, tzw. część biała ). Dostarczony system HIS musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem typu RIS/ PACS, tak by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację w obrębie całego Systemu d. dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna istniejącego oprogramowania administracyjnego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa, tzw. część szara ) - dostarczony system musi zostać zintegrowany z systemem HIS, tak, by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację pozwalającą na planowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesów ekonomicznych e. instruktaż personelu Zamawiającego 3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości, trwającą 36 miesięcy, za wyjątkiem niektórych jednostek sprzętu komputerowego, dla których okres gwarancji trwa 24 miesiące (zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu komputerowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Zamówienie będzie realizowane w Polsce, na terenie województwa warmińsko mazurskiego w Elblągu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 8 a) wybudowanie zgodnie z projektem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną siecią zasilającą na potrzeby stanowisk komputerowych b) dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery, komputery, terminale i pozostałe) c) dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego oraz integracja z istniejącym systemem typu RIS/PACS oraz z systemem administracyjnym klasy ERP d) instruktaż personelu Zamawiającego Pakiet II a) dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna istniejącego oprogramowania administracyjnego SIMPLE.ERP wraz z instruktażem personelu Zamawiającego 3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości, trwającą 36 miesięcy, za wyjątkiem niektórych jednostek sprzętu komputerowego, dla których okres gwarancji trwa 24 miesiące (zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu komputerowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we Wzorze umowy dla Pakietu I (stanowiącym załącznik nr 9.1 do SIWZ) oraz we Wzorze umowy dla Pakietu II (stanowiącym załącznik nr 9.2 do SIWZ). 4. Zamówienie będzie realizowane w Polsce, na terenie województwa warmińsko mazurskiego w Elblągu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), w Wykazie parametrów sprzętu komputerowego (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), w Wykazie cech i funkcjonalności oprogramowania dla Pakietu I (stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ) oraz Wykazie cech i funkcjonalności oprogramowania dla Pakietu II (stanowiącym załącznik nr 7.2 do SIWZ). 8 / 20

9 do SIWZ), a także w Wykazie parametrów sprzętu komputerowego (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) oraz w Wykazie cech i funkcjonalności oprogramowania (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). Miejsce, w którym znajduje się II.3) Rozpoczęcie: 29/05/2013 Zakończenie: 31/03/2014 Rozpoczęcie: 15/07/2013 Zakończenie: 31/05/2014 Miejsce, w którym znajduje się III.1.1) 1. Kwota wadium wynosi: ,00.zł. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S. A. O/Elbląg NR KONTA: do dnia r. do godz. 10:00 Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji lub poręczenia w siedzibie Zamawiającego Budynek Administracji kancelaria szpitala do dnia roku do godz. 10: Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. Zm.). 3. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe mają być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz odpowiadać warunkom formalnym wymaganym dla danej formy wadium przez Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył 1. Pakiet I kwota wadium wynosi: ,00.zł. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S. A. O/Elbląg NR KONTA: do dnia r. do godz. 10:00 Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji lub poręczenia w siedzibie Zamawiającego Budynek Administracji kancelaria szpitala do dnia roku do godz. 10:00. Pakiet II Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. Zm.). 3. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe mają być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz odpowiadać warunkom formalnym wymaganym dla danej formy wadium przez Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył 9 / 20

10 dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn leżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego, oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem od towarów i usług za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn leżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego, oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY dotyczy tylko Pakietu I 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem od towarów i usług za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. 10 / 20

11 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S. A. O/Elbląg NR KONTA: z dopiskiem: Budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć przed podpisaniem umowy w Kancelarii Zamawiającego. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przedłożone w pieniądzu to jego część w wysokości 70 % kwoty określonej w Rozdziale XII załącznika nr 6 do Umowy zostanie zwrócona nie później niż 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, natomiast pozostała część zabezpieczenia (kaucja gwarancyjna) zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od upływu 36 miesięcy U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S. A. O/Elbląg NR KONTA: z dopiskiem: Budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć przed podpisaniem umowy w Kancelarii Zamawiającego. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przedłożone w pieniądzu to jego część w wysokości 70 % kwoty określonej w Rozdziale XII załącznika nr 6 do Umowy zostanie zwrócona nie później niż 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, natomiast pozostała część zabezpieczenia (kaucja 11 / 20

12 licząc od dnia bezusterkowego zakończenia realizacji zamówienia. 8.Strony postanawiają że w przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przedłożone w innej formie niż pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nie później niż w dniu odbioru końcowego kaucji gwarancyjnej w wysokości 30 % kwoty określonej w Rozdziale XII załącznika nr 6 do Umowy w jednej z form określonych w art. 148 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przy czym termin ważności gwarancji, z którego upływem wygasać będzie zobowiązanie z tytułu poręczenia (przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane) przypadać będzie na 14 dni po upływie 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego zakończenia realizacji zamówienia. 9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia to gwarancja/poręczenie winny zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) lub podmiotu udzielającego poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji/poręczenia, c) wskazanie sumy gwarancyjnej/ kwotę poręczenia do której zobowiązany będzie odpowiedzialny, d) określenie terminu ważności gwarancji/ wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie z tytułu poręczenia (przy czy poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane), e) zobowiązanie do nieodwołalnego i bezwarunkowego, zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego gwarancyjna) zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od upływu 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego zakończenia realizacji zamówienia. 8.Strony postanawiają że w przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przedłożone w innej formie niż pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nie później niż w dniu odbioru końcowego kaucji gwarancyjnej w wysokości 30 % kwoty określonej w Rozdziale XII załącznika nr 6 do Umowy w jednej z form określonych w art. 148 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przy czym termin ważności gwarancji, z którego upływem wygasać będzie zobowiązanie z tytułu poręczenia (przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane) przypadać będzie na 14 dni po upływie 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego zakończenia realizacji zamówienia. 9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia to gwarancja/poręczenie winny zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) lub podmiotu udzielającego poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji/poręczenia, c) wskazanie sumy gwarancyjnej/ kwotę poręczenia do której zobowiązany będzie odpowiedzialny, d) określenie terminu ważności gwarancji/ wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie z tytułu poręczenia (przy czy poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane), e) zobowiązanie do nieodwołalnego i bezwarunkowego, zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 12 / 20

13 wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p. Miejsce, w którym znajduje się III.1.2) Miejsce, w którym znajduje się III.2.1) Warunki płatności określone zostały we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca składa wraz z ofertą (Druk oferty załącznik nr 1 do SIWZ): 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p, o którym mowa w art. 44 u.p.z.p., sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2) wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 3) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,, 4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 PLN, ważną(y) na dzień składania ofert. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego Warunki płatności określone zostały we Wzorze umowy dla Pakietu I (stanowiącym załącznik nr 9.1 do SIWZ) oraz we Wzorze umowy dla Pakietu II (stanowiącym załącznik nr 9.2 do SIWZ). W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., Wykonawca składa wraz z ofertą (Druk oferty załącznik nr 1 do SIWZ): 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 u.p.z.p, o którym mowa w art. 44 u.p.z.p., sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2) wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 3) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,, 4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 PLN, ważną(y) na dzień składania ofert - dotyczy tylko Pakietu I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania 13 / 20

14 zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wraz z oferta muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich): 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wraz z oferta muszą być złożone dokumenty dla każdego z nich): 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 14 / 20

15 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: 1) w miejsce dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 2), 3), 4), 6), składają dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: 1) w miejsce dokumentów wymienionych w pkt 2 ppkt 2), 3), 4), 6), składają dokument lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 15 / 20

16 2) w miejsce dokumentów, o których mowa pkt 2 ppkt 5) Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie ustalonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. 3) dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) lit. a) i c) oraz w pkt 3 ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1) lit. c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5) dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 2) w miejsce dokumentów, o których mowa pkt 2 ppkt 5) Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie ustalonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy. 3) dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) lit. a) i c) oraz w pkt 3 ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1) lit. c) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5) dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Miejsce, w którym znajduje się III.2.2) Warunek dotyczący sytuacji Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie ekonomicznej i finansowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (w niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, przy ekonomiczna i finansowa, przy czym nie jest wymagane złożenie czym nie jest wymagane złożenie tych dokumentów przez wszystkich tych dokumentów przez wszystkich Wykonawców a jedynie przez Wykonawców a jedynie przez tego, który spełnia dany warunek), tego, który spełnia dany warunek), tj.: posiada ubezpieczenie od tj.: posiada ubezpieczenie od 16 / 20

17 odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej ,00 PLN. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku składa wraz z ofertą: 4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 PLN, ważną(y) na dzień składania ofert. Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej ,00 zł dotyczy tylko Pakietu I. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku składa wraz z ofertą : 4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 PLN, ważną(y) na dzień składania ofert - dotyczy tylko Pakietu I. Zamawiający oceni spełnianie ww. warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia Miejsce, w którym znajduje się III.2.3) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy podobne do niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączna wiedza i doświadczenie), tj.: a) co najmniej dwóch dostaw dotyczących informatyzacji jednostek ochrony zdrowia, obejmujących dostawę i instalację sprzętu komputerowego oraz dostawę licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, o wartości każdej z usług minimum ,00 PLN netto oraz b) co najmniej jednej dostawy dotyczącej informatyzacji jednostki ochrony zdrowia, obejmującej budowę sieci teleinformatycznej, Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (lub nadal wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawy podobne do niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączna wiedza i doświadczenie), tj.: Pakiet I a) co najmniej dwóch dostaw dotyczących informatyzacji jednostek ochrony zdrowia, obejmujących dostawę i instalację sprzętu komputerowego oraz dostawę licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, o wartości każdej z usług minimum ,00 PLN netto oraz b) co najmniej jednej dostawy dotyczącej informatyzacji jednostki ochrony zdrowia, obejmującej 17 / 20

18 dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, o wartości minimum ,00 PLN netto. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oraz zakres posiadanych uprawnień): a) co najmniej 3 osoby, każda z wykształceniem wyższym informatycznym, każda posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia, oraz b) co najmniej jedną osobę, posiadającą wykształcenie wyższe oraz posiadającą certyfikat Prince-2 lub IPMA-D lub inny równoważny w zakresie zarządzania projektami. Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. budowę sieci teleinformatycznej, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, o wartości minimum ,00 PLN netto. Pakiet II a) trzech dostaw dotyczących wdrożenia systemu administracyjnego SIMPLE.ERP Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia oraz uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie oraz zakres posiadanych uprawnień): Pakiet I a) co najmniej 3 osoby, każda z wykształceniem wyższym informatycznym, każda posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia, oraz b) co najmniej jedną osobę, posiadającą wykształcenie wyższe oraz posiadającą certyfikat Prince-2 lub IPMA-D lub inny równoważny w zakresie zarządzania projektami. Pakiet II a) co najmniej 3 osoby posiadające co najmniej dwuletnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych klasy ERP Zamawiający oceni spełnianie warunku na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń. 18 / 20

19 Miejsce, w którym znajduje się IV.2.1) Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów Kryteria określone poniżej 1. Cena Funkcjonalność - 40 Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów Kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Miejsce, w którym znajduje się VI.3) 1. Termin wykonania całego zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 marca 2014 roku. 2. Ustala się następujące cząstkowe terminy wykonania poszczególnych elementów wchodzących w skład zamówienia: a) Etap I - budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem do 31 lipca 2013 roku; b) Etap II - dostawa i instalacja sprzętu komputerowego do 31 sierpnia 2013 roku; c) Etap III - dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego oraz dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego do 28 lutego 2014 roku; d) Etap IV - instruktaż personelu Zamawiającego do 31 marca 2014 roku. Ze względu na brak możliwości zaznaczenia w pkt II.3 ogłoszenia tylko daty zakończenia realizacji zamówienia Zamawiający wskazał datę rozpoczęcia realizacji zamówienia na dzień roku jest to tylko przybliżona data rozpoczęcia realizacji zamówienia. termin rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie data podpisania umowy, zgodnie z SIWZ. 1. Termin wykonania całego zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 maja 2014 roku. 2. Ustala się następujące cząstkowe terminy wykonania: Pakiet I a) Etap I - budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem do 30 września 2013r.; b) Etap II - dostawa i instalacja sprzętu komputerowego do 31 października 2013r.; c) Etap III - dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego oraz integracja z istniejącym systemem typu RIS/PACS oraz z systemem administracyjnym klasy ERP do 30 kwietnia 2014r.; d) Etap IV - instruktaż personelu Zamawiającego do 31 maja 2014r. Pakiet II Dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego wraz z instruktażem personelu Zamawiającego do 31 października 2013r.; Ze względu na brak możliwości zaznaczenia w pkt II.3 ogłoszenia tylko daty zakończenia realizacji zamówienia Zamawiający wskazał datę rozpoczęcia realizacji zamówienia na dzień roku jest to tylko przybliżona data rozpoczęcia realizacji zamówienia. termin rozpoczęcia realizacji zamówienia będzie data podpisania umowy, zgodnie z SIWZ. VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 19 / 20

20 Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.3) Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4) Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8) 23/04/2013 Godzina: 14:00 (dd/mm/rrrr) 24/04/2013 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr) 24/04/2013 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr) 10/06/2013 Godzina: 14:00 (dd/mm/rrrr) 11/06/2013 Godzina: 10:30 (dd/mm/rrrr) 11/06/2013 Godzina: 11:00 (dd/mm/rrrr) VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: VI.4) Inne dodatkowe informacje: Załącznik B Część nr : I Nazwa: Budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania medycznego typu HIS (tzw. część biała ). Dostarczony system HIS musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem typu RIS/PACS oraz z systemem administracyjnym klasy ERP (tzw. część szara ) tak by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację w obrębie całego Systemu, instruktaż personelu Zamawiającego. 1) Budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania medycznego typu HIS (tzw. część biała ). Dostarczony system HIS musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem typu RIS/PACS oraz z systemem administracyjnym klasy ERP (tzw. część szara ) tak by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację w obrębie całego Systemu, instruktaż personelu Zamawiającego. 3) Zakres między : i ) Rozpoczęcie : 15/07/2013 Zakończenie : 31/05/2014 Część II Nazwa : Pakiet II Dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego SIMPLE.ERP wraz z instruktażem personelu Zamawiającego. 1) Dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego SIMPLE.ERP wraz z instruktażem personelu Zamawiającego. 3) Zakres między : i ) Rozpoczęcie :15/07/2013 Zakończenie : 31/10/2013 VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 17/05/2013 (dd/mm/rrrr) - ID: / 20

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: WYKONANIE FUNDAMENTÓW I KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD ELEMENTY PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo