Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Elbląski Szpital Specjalistyczny z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Elblągu Adres pocztowy: ul. Komeńskiego 35 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Elbląg Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: / / Osoba do kontaktów: Jacek Wójcik, Joanna Konieczna, Roman Rybarczyk Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 20

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w ramach projektu pt.: Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu finansowanego m.in.: w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Zakres zamówienia obejmuje budowę zintegrowanej platformy dla gromadzenia i analizy informacji medycznych, diagnostycznych i administracyjnych, tzw. Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej ZSI) i składa się z następujących części: a. wybudowanie zgodnie z projektem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną siecią zasilającą na potrzeby stanowisk komputerowych b. dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery, komputery, terminale i pozostałe) c. dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania medycznego typu HIS (ang. Hospital Information System Szpitalny System Informacyjny, tzw. część biała ). Dostarczony system HIS musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem typu RIS/PACS, tak by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację w obrębie całego Systemu d. dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna istniejącego oprogramowania administracyjnego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa, tzw. część szara ) - dostarczony system musi zostać zintegrowany z systemem HIS, tak, by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację pozwalającą na planowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesów ekonomicznych e. instruktaż personelu Zamawiającego 3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości, trwającą 36 miesięcy, za wyjątkiem niektórych jednostek sprzętu komputerowego, dla których okres gwarancji trwa 24 miesiące (zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu komputerowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Zamówienie będzie realizowane w Polsce, na terenie województwa warmińsko mazurskiego w Elblągu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), a także w Wykazie parametrów sprzętu komputerowego (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) oraz w Wykazie cech i funkcjonalności oprogramowania (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 2 / 20

3 Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3 / 20

4 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Nr sprawy 11/2013 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_ESS110 Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S z dnia: 15/03/2013 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 13/03/2013 (dd/mm/rrrr) 4 / 20

5 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się II.1.5) 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w ramach projektu pt.: Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu finansowanego m.in.: w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w ramach projektu pt.: Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu finansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata / 20

6 2. Zakres zamówienia obejmuje budowę zintegrowanej platformy dla gromadzenia i analizy informacji medycznych, diagnostycznych i administracyjnych, tzw. Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej ZSI) i składa się z następujących części: a. wybudowanie zgodnie z projektem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną siecią zasilającą na potrzeby stanowisk komputerowych b. dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery, komputery, terminale i pozostałe) c. dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania medycznego typu HIS (ang. Hospital Information System Szpitalny System Informacyjny, tzw. część biała ). Dostarczony system HIS musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem typu RIS/ PACS, tak by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację w obrębie całego Systemu d. dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna istniejącego oprogramowania administracyjnego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa, tzw. część szara ) - dostarczony system musi zostać zintegrowany z systemem HIS, tak, by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację pozwalającą na planowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesów ekonomicznych e. instruktaż personelu Zamawiającego 3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości, trwającą 36 miesięcy, za wyjątkiem niektórych jednostek sprzętu komputerowego, dla których okres gwarancji trwa 24 miesiące (zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu komputerowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we Wzorze umowy, 2. Zakres zamówienia obejmuje budowę zintegrowanej platformy dla gromadzenia i analizy informacji medycznych, diagnostycznych i administracyjnych, tzw. Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej ZSI) i składa się z następujących części: Pakiet I a) wybudowanie zgodnie z projektem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną siecią zasilającą na potrzeby stanowisk komputerowych b) dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery, komputery, terminale i pozostałe) c) dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego oraz integracja z istniejącym systemem typu RIS/PACS oraz z systemem administracyjnym klasy ERP d) instruktaż personelu Zamawiającego Pakiet II a) dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna istniejącego oprogramowania administracyjnego SIMPLE.ERP wraz z instruktażem personelu Zamawiającego 3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości, trwającą 36 miesięcy, za wyjątkiem niektórych jednostek sprzętu komputerowego, dla których okres gwarancji trwa 24 miesiące (zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu komputerowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we Wzorze umowy dla Pakietu I (stanowiącym załącznik nr 9.1 do SIWZ) oraz we Wzorze umowy dla Pakietu II (stanowiącym załącznik nr 9.2 do SIWZ). 4. Zamówienie będzie realizowane w Polsce, na terenie województwa warmińsko mazurskiego w Elblągu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), w Wykazie parametrów 6 / 20

7 stanowiącym załącznik nr 9 do sprzętu komputerowego SIWZ. (stanowiącym załącznik nr 6 4. Zamówienie będzie realizowane do SIWZ), w Wykazie cech i w Polsce, na terenie województwa funkcjonalności oprogramowania dla warmińsko mazurskiego w Elblągu. Pakietu I (stanowiącym załącznik nr 5. Szczegółowy opis przedmiotu 7.1 do SIWZ) oraz Wykazie cech i zamówienia zawarty został w funkcjonalności oprogramowania dla Opisie Przedmiotu Zamówienia Pakietu II (stanowiącym załącznik nr (stanowiącym załącznik nr do SIWZ). do SIWZ), a także w Wykazie parametrów sprzętu komputerowego (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) oraz w Wykazie cech i funkcjonalności oprogramowania (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). Miejsce, w którym znajduje się II.1.8) To zamówienie podzielone jest na części - nie To zamówienie podzielone jest na części - tak Oferty można składać w odniesieniu do - jednej lub więcej części Miejsce, w którym znajduje się II Przedmiotem zamówienia jest 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci informatycznej zgodnie budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w ramach administracyjnego w ramach projektu projektu pt.: Wdrożenie kompleksowego, pt.: Wdrożenie kompleksowego, zintegrowanego systemu zintegrowanego systemu informatycznego w Elbląskim informatycznego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SP ZOZ w Elblągu Przychodnią SP ZOZ w Elblągu finansowanego m.in.: w ramach finansowanego w ramach Osi Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie teleinformatycznych Poddziałanie Usługi i aplikacje dla Usługi i aplikacje dla obywateli Regionalnego Programu obywateli Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na Operacyjnego Warmia i Mazury na lata lata Zakres zamówienia obejmuje 2. Zakres zamówienia obejmuje budowę zintegrowanej platformy budowę zintegrowanej platformy dla gromadzenia i analizy informacji dla gromadzenia i analizy informacji medycznych, diagnostycznych medycznych, diagnostycznych i administracyjnych, tzw. i administracyjnych, tzw. Zintegrowanego Systemu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (zwanego dalej Informatycznego (zwanego dalej ZSI) i składa się z następujących ZSI) i składa się z następujących części: części: Pakiet I 7 / 20

8 a. wybudowanie zgodnie z projektem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną siecią zasilającą na potrzeby stanowisk komputerowych b. dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery, komputery, terminale i pozostałe) c. dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania medycznego typu HIS (ang. Hospital Information System Szpitalny System Informacyjny, tzw. część biała ). Dostarczony system HIS musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem typu RIS/ PACS, tak by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację w obrębie całego Systemu d. dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna istniejącego oprogramowania administracyjnego klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning - Zarządzanie Zasobami Przedsiębiorstwa, tzw. część szara ) - dostarczony system musi zostać zintegrowany z systemem HIS, tak, by wspólnie dawały spójną, aktualną i obiektywną informację pozwalającą na planowanie, koordynowanie i kontrolowanie procesów ekonomicznych e. instruktaż personelu Zamawiającego 3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości, trwającą 36 miesięcy, za wyjątkiem niektórych jednostek sprzętu komputerowego, dla których okres gwarancji trwa 24 miesiące (zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu komputerowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. 4. Zamówienie będzie realizowane w Polsce, na terenie województwa warmińsko mazurskiego w Elblągu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 8 a) wybudowanie zgodnie z projektem sieci teleinformatycznej wraz z dedykowaną siecią zasilającą na potrzeby stanowisk komputerowych b) dostawa i instalacja sprzętu komputerowego (serwery, komputery, terminale i pozostałe) c) dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego oraz integracja z istniejącym systemem typu RIS/PACS oraz z systemem administracyjnym klasy ERP d) instruktaż personelu Zamawiającego Pakiet II a) dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna istniejącego oprogramowania administracyjnego SIMPLE.ERP wraz z instruktażem personelu Zamawiającego 3. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją jakości, trwającą 36 miesięcy, za wyjątkiem niektórych jednostek sprzętu komputerowego, dla których okres gwarancji trwa 24 miesiące (zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu komputerowego, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we Wzorze umowy dla Pakietu I (stanowiącym załącznik nr 9.1 do SIWZ) oraz we Wzorze umowy dla Pakietu II (stanowiącym załącznik nr 9.2 do SIWZ). 4. Zamówienie będzie realizowane w Polsce, na terenie województwa warmińsko mazurskiego w Elblągu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), w Wykazie parametrów sprzętu komputerowego (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), w Wykazie cech i funkcjonalności oprogramowania dla Pakietu I (stanowiącym załącznik nr 7.1 do SIWZ) oraz Wykazie cech i funkcjonalności oprogramowania dla Pakietu II (stanowiącym załącznik nr 7.2 do SIWZ). 8 / 20

9 do SIWZ), a także w Wykazie parametrów sprzętu komputerowego (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) oraz w Wykazie cech i funkcjonalności oprogramowania (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ). Miejsce, w którym znajduje się II.3) Rozpoczęcie: 29/05/2013 Zakończenie: 31/03/2014 Rozpoczęcie: 15/07/2013 Zakończenie: 31/05/2014 Miejsce, w którym znajduje się III.1.1) 1. Kwota wadium wynosi: ,00.zł. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S. A. O/Elbląg NR KONTA: do dnia r. do godz. 10:00 Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji lub poręczenia w siedzibie Zamawiającego Budynek Administracji kancelaria szpitala do dnia roku do godz. 10: Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. Zm.). 3. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe mają być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz odpowiadać warunkom formalnym wymaganym dla danej formy wadium przez Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył 1. Pakiet I kwota wadium wynosi: ,00.zł. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S. A. O/Elbląg NR KONTA: do dnia r. do godz. 10:00 Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji lub poręczenia w siedzibie Zamawiającego Budynek Administracji kancelaria szpitala do dnia roku do godz. 10:00. Pakiet II Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. Zm.). 3. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe mają być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz odpowiadać warunkom formalnym wymaganym dla danej formy wadium przez Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył 9 / 20

10 dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn leżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego, oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem od towarów i usług za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn leżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego, oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY dotyczy tylko Pakietu I 1. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny podanej w ofercie wraz z podatkiem od towarów i usług za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. 10 / 20

11 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S. A. O/Elbląg NR KONTA: z dopiskiem: Budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć przed podpisaniem umowy w Kancelarii Zamawiającego. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przedłożone w pieniądzu to jego część w wysokości 70 % kwoty określonej w Rozdziale XII załącznika nr 6 do Umowy zostanie zwrócona nie później niż 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, natomiast pozostała część zabezpieczenia (kaucja gwarancyjna) zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od upływu 36 miesięcy U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S. A. O/Elbląg NR KONTA: z dopiskiem: Budowa sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, dostawa licencji i wdrożenie medycznego systemu informatycznego, dostawa dodatkowych licencji i rozbudowa funkcjonalna oprogramowania administracyjnego w Elbląskim Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią SPZOZ w Elblągu. 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych formach, oryginał zabezpieczenia należy złożyć przed podpisaniem umowy w Kancelarii Zamawiającego. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 7. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przedłożone w pieniądzu to jego część w wysokości 70 % kwoty określonej w Rozdziale XII załącznika nr 6 do Umowy zostanie zwrócona nie później niż 30 dni po ostatecznym bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy, natomiast pozostała część zabezpieczenia (kaucja 11 / 20

12 licząc od dnia bezusterkowego zakończenia realizacji zamówienia. 8.Strony postanawiają że w przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przedłożone w innej formie niż pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nie później niż w dniu odbioru końcowego kaucji gwarancyjnej w wysokości 30 % kwoty określonej w Rozdziale XII załącznika nr 6 do Umowy w jednej z form określonych w art. 148 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przy czym termin ważności gwarancji, z którego upływem wygasać będzie zobowiązanie z tytułu poręczenia (przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane) przypadać będzie na 14 dni po upływie 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego zakończenia realizacji zamówienia. 9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia to gwarancja/poręczenie winny zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) lub podmiotu udzielającego poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji/poręczenia, c) wskazanie sumy gwarancyjnej/ kwotę poręczenia do której zobowiązany będzie odpowiedzialny, d) określenie terminu ważności gwarancji/ wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie z tytułu poręczenia (przy czy poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane), e) zobowiązanie do nieodwołalnego i bezwarunkowego, zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego gwarancyjna) zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od upływu 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego zakończenia realizacji zamówienia. 8.Strony postanawiają że w przypadku gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przedłożone w innej formie niż pieniądzu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia nie później niż w dniu odbioru końcowego kaucji gwarancyjnej w wysokości 30 % kwoty określonej w Rozdziale XII załącznika nr 6 do Umowy w jednej z form określonych w art. 148 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przy czym termin ważności gwarancji, z którego upływem wygasać będzie zobowiązanie z tytułu poręczenia (przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane) przypadać będzie na 14 dni po upływie 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego zakończenia realizacji zamówienia. 9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia to gwarancja/poręczenie winny zawierać następujące elementy: a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) lub podmiotu udzielającego poręczenia oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji/poręczenia, c) wskazanie sumy gwarancyjnej/ kwotę poręczenia do której zobowiązany będzie odpowiedzialny, d) określenie terminu ważności gwarancji/ wskazanie terminu, z którego upływem wygasa zobowiązanie z tytułu poręczenia (przy czy poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane), e) zobowiązanie do nieodwołalnego i bezwarunkowego, zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 12 / 20

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:172265-2012:text:pl:html PL-Chełm: Roboty remontowe i renowacyjne 2012/S 103-172265 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049

Państwa członkowskie - Zamówienie mieszane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77049-2010:text:pl:html PL-Żagań: Usługi zarządzania budową 2010/S 52-077049 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo