Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach Adres pocztowy: ul. Hutnicza 8 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Zakład Utylizacji Odpadów w Katowicach Osoba do kontaktów: Artur Gadziński, Roman Wierus Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 13

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do siedziby Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej 8, dla punktu poboru wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ w ilości ,00 kwh kwh tj m3 w okresie 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowiązującej umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym dostawcą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający m.in. określenie punktu poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 4. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy Rzeczywista ilość zużycia paliwa gazowego będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego, dlatego ilość wskazaną w niniejszej SIWZ należy traktować ją orientacyjną. Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 5. Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego. 6. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publicznego w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, zobowiązany będzie do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, z zachowaniem wszystkich wymaganych terminów, tak aby zapewnić ciągłość dostaw gazu dla Zamawiającego w okresie realizacji wymaganych procedur związanych ze zmianą sprzedawcy. II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 2 / 13

3 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 1/DZ/2015 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_ECAS_ngadzart Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S z dnia: 21/03/2015 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/03/2015 (dd/mm/rrrr) 3 / 13

4 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do siedziby Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej 8, dla punktu poboru wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ w ilości ,00 kwh kwh tj m3 w okresie 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowiązującej umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym dostawcą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający m.in. określenie punktu poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do siedziby Zakładu Utylizacji Odpadów w Katowicach przy ul. Hutniczej 8, dla punktu poboru wymienionego w załączniku nr 2 do SIWZ w ilości ,00 kwh tj ,00 m3 w okresie 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu obecnie obowiązującej umowy kompleksowej na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym dostawcą. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający m.in. określenie punktu poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 4 / 13

5 energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 4. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy Rzeczywista ilość zużycia paliwa gazowego będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego, dlatego ilość wskazaną w niniejszej SIWZ należy traktować ją orientacyjną. Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 5. Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego. 6. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publicznego w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, zobowiązany będzie do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, z zachowaniem wszystkich wymaganych terminów, tak aby zapewnić ciągłość dostaw gazu dla Zamawiającego w okresie realizacji wymaganych procedur związanych ze zmianą sprzedawcy. energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami. 4. Przewidywane zużycie paliwa gazowego ma charakter szacunkowy Rzeczywista ilość zużycia paliwa gazowego będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego, dlatego ilość wskazaną w niniejszej SIWZ należy traktować ją orientacyjną. Wykonawca nie będzie zgłaszał jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 5. Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego. 6. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publicznego w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, zobowiązany będzie do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, z zachowaniem wszystkich wymaganych terminów, tak aby zapewnić ciągłość dostaw gazu dla Zamawiającego w okresie realizacji wymaganych procedur związanych ze zmianą sprzedawcy. Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: II.2.1) Szacunkowa wartość bez VAT Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Zamiast: 36 miesięcy 24 miesiące Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Zamiast: 1. O udzielenie zamówienia mogą 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych: publicznych: 1) Posiadania uprawnień do 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania; posiadania; 2) Posiadania wiedzy i 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; doświadczenia; 3) Dysponowania odpowiednim 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; zamówienia; 4) Sytuacji ekonomicznej i 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej finansowej 2. O udzielenie zamówienia 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, ubiegać się mogą Wykonawcy, 5 / 13

6 którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu jakim jest brak podstaw do wykluczenia zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu jakim jest brak podstaw do wykluczenia zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa: w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy prawo zamówień publicznych 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu jakim jest brak podstaw do wykluczenia zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający ustala szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykazanie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym (obrót gazem) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień wydanych przez URE na obrót gazem ziemnym zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia zmianami) b) W przypadku Wykonawców będących właścicielem systemu dystrybucyjnego Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez URE w którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu jakim jest brak podstaw do wykluczenia zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu jakim jest brak podstaw do wykluczenia zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa: w art. 24 ust. 2 pkt 5, ustawy prawo zamówień publicznych 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu jakim jest brak podstaw do wykluczenia zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający ustala szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wykazanie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym (obrót gazem) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień wydanych przez URE na obrót gazem ziemnym zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia zmianami) b) W przypadku Wykonawców będących właścicielem systemu dystrybucyjnego Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję wydaną przez URE w 6 / 13

7 zakresie dystrybucji gazu ziemnego, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia zmianami) c) W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą umowę lub promesę umowy z lokalnym dystrybutorem na podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do Zamawiającego. 2) w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonuje należycie minimum 2 (dwie) dostawy, odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia 6. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został określony w ust. 8, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, w ust. 2 i W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, których opis oceny sposobu spełniania został określony w sekcji III.2.3) Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów. 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, iż w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia należy złożyć wspólne oświadczenie podpisane przez wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienia lub przez zakresie dystrybucji gazu ziemnego, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia zmianami) c) W przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zawartą umowę lub promesę umowy z lokalnym dystrybutorem na podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do Zamawiającego. 2) w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonuje należycie minimum 2 (dwie) dostawy, odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia 6. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został określony w ust. 8, Zamawiający żąda złożenia dokumentów wymienionych w Rozdziale VI SIWZ, w ust. 2 i W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, których opis oceny sposobu spełniania został określony w sekcji III.2.3) Zamawiający żąda złożenia niżej wymienionych dokumentów. 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, iż w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia należy złożyć wspólne oświadczenie podpisane przez wszystkich wspólnie ubiegających się o zamówienia lub przez 7 / 13

8 pełnomocnika ustanowionego z godnie z art. 23 ust. 2 Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr nr 3 do SIWZ. 2) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: a) aktualna koncesja, zezwolenie lub licencja, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym (obrót gazem) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień wydanych przez URE na obrót gazem ziemnym zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia zmianami) b) aktualna koncesja wydaną przez URE w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia zmianami) dotyczy Wykonawców będących właścicielem systemu dystrybucyjnego Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) c) umowa lub promesa umowy z lokalnym dystrybutorem na podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do Zamawiającego dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 3) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr nr 4 do SIWZ. 8. W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy pełnomocnika ustanowionego z godnie z art. 23 ust. 2 Pzp, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr nr 3 do SIWZ. 2) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności: a) aktualna koncesja, zezwolenie lub licencja, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym (obrót gazem) lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień wydanych przez URE na obrót gazem ziemnym zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia zmianami) b) aktualna koncesja wydaną przez URE w zakresie dystrybucji gazu ziemnego, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia zmianami) dotyczy Wykonawców będących właścicielem systemu dystrybucyjnego Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) c) umowa lub promesa umowy lub oświadczenie wykonawcy o posiadaniu umowy dystrybucyjnej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na podstawie której można prowadzić sprzedaż gazu ziemnego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Systemu Dystrybucyjnego do Zamawiającego dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. 3) Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenia dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr nr 4 do SIWZ. 8 / 13

9 i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia (jeżeli dotyczy). 9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, należy wraz z ofertą złożyć niżej wymienione dokumenty, z zastrzeżeniem iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie 3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia (jeżeli dotyczy). 9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, należy wraz z ofertą złożyć niżej wymienione dokumenty, z zastrzeżeniem iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie 3) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 9 / 13

10 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie 7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie 10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych dokumentów, z zastrzeżeniem iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie: 1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 prawa zamówień publicznych albo niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie 7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie 10. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą niżej wymienionych dokumentów, z zastrzeżeniem iż w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie: 1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt / 13

11 informacja o tym, że Wykonawca nie prawa zamówień publicznych albo należy do grupy kapitałowej. informacja o tym, że Wykonawca nie 11. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy należy do grupy kapitałowej. mającego siedzibę na terytorium 11. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, mającego siedzibę na terytorium o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt zamieszkania poza terytorium 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkania poza terytorium wykonawca składa w odniesieniu Rzeczypospolitej Polskiej, do nich zaświadczenie wykonawca składa w odniesieniu właściwego organu sądowego do nich zaświadczenie albo administracyjnego miejsca właściwego organu sądowego zamieszkania, dotyczące albo administracyjnego miejsca niekaralności tych osób w zakresie zamieszkania, dotyczące określonym w art. 24 ust. 1 pkt niekaralności tych osób w zakresie 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione określonym w art. 24 ust. 1 pkt nie 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione upływem terminu składania ofert, nie z tym, że w przypadku, gdy w upływem terminu składania ofert, miejscu zamieszkania tych osób z tym, że w przypadku, gdy w nie wydaje się takich zaświadczeń miejscu zamieszkania tych osób - zastępuje się je dokumentem nie wydaje się takich zaświadczeń zawierającym oświadczenie - zastępuje się je dokumentem złożone przed właściwym organem zawierającym oświadczenie sądowym, administracyjnym albo złożone przed właściwym organem organem samorządu zawodowego sądowym, administracyjnym albo lub gospodarczego miejsca organem samorządu zawodowego zamieszkania tych osób lub przed lub gospodarczego miejsca notariuszem. zamieszkania tych osób lub przed 12. Wykonawca, który polega notariuszem. przy wykazywaniu spełniania 12. Wykonawca, który polega warunków z art. 22 ust. 1 prawa przy wykazywaniu spełniania zamówień publicznych na zasobach warunków z art. 22 ust. 1 prawa innych podmiotów, na zasadach zamówień publicznych na zasobach określonych w art. 26 ust 2b prawa innych podmiotów, na zasadach zamówień publicznych, a podmioty określonych w art. 26 ust 2b prawa te będą brały udział w realizacji zamówień publicznych, a podmioty części zamówienia, przedkłada te będą brały udział w realizacji także dokumenty dotyczące tego części zamówienia, przedkłada podmiotu w zakresie wymaganym także dokumenty dotyczące tego dla Wykonawcy określonym w ust. 9 podmiotu w zakresie wymaganym 13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę dla Wykonawcy określonym w ust. 9 lub miejsce zamieszkania poza 13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub miejsce zamieszkania poza zamiast dokumentów: terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 1) o których mowa w ust. 9 pkt. 2 4 zamiast dokumentów: i 6, składa dokument lub dokumenty, 1) o których mowa w ust. 9 pkt. 2 4 wystawione w kraju, w którym ma i 6, składa dokument lub dokumenty, siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione w kraju, w którym ma potwierdzające odpowiednio, że: siedzibę lub miejsce zamieszkania, a) nie otwarto jego likwidacji ani nie potwierdzające odpowiednio, że: ogłoszono upadłości, wystawione a) nie otwarto jego likwidacji ani nie nie ogłoszono upadłości, wystawione upływem terminu składania ofert, nie b) nie zalega z uiszczaniem upływem terminu składania ofert, podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 11 / 13

12 zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) o których mowa w ust.9 pkt. 5 i 7, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawione nie upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1) - 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczeni, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione: odnośnie pkt. 1) lit a i c nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, odnośnie pkt. 1) li. B nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) o których mowa w ust.9 pkt. 5 i 7, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawione nie upływem terminu składania ofert, 3) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 1) - 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczeni, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione: odnośnie pkt. 1) lit a i c nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, odnośnie pkt. 1) li. B nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia Zamiast: 1. Kryterium: Cena. Waga Kryterium:Dopuszczalna ilość zmiany mocy zamówionej w ciągu roku. Waga Kryterium: Cena. Waga Kryterium:Warunki płatności: termin płatności. Waga / 13

13 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres Zamiast: ,00 kwh kwh tj m3 paliwa gazowego ,00 kwh tj ,00 m3 paliwa gazowego VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty: 28/04/2015 Godzina: 09:00 IV.3.4) Termin składania ofert lub (dd/mm/rrrr) wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 05/05/2015 Godzina: 09:00 (dd/mm/rrrr) Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: Zamiast: 28/04/2015 Godzina: 09:15 (dd/mm/rrrr) 05/05/2015 Godzina: 09:15 (dd/mm/rrrr) VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dodatkowych lub dokumentu opisowego dokumentów lub dostępu do dokumentów: 04/05/2015, godz. 13:00 VI.4) Inne dodatkowe informacje: VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 08/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID: / 13

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_ldmowski 16/02/2011- ID:2011-023602 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_MIKOLOW 26/08/2010- ID:2010-112568 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu Dziennika Urzęwego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo