mgr Arleta Izworska Doświadczenie zawodowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "mgr Arleta Izworska Doświadczenie zawodowe"

Transkrypt

1 Strona1 mgr Arleta Izworska Miejsce zamieszkania: Wielopole/ ok. Nowy Sącz Telefon: Doświadczenie zawodowe nadal Instruktor warsztatów terapeutyczno integracyjnych Razem osiągniemy duzo więcej / Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielopole Przeprowadzenie siedmiu spotkań terapeutyczno integracyjnych z dziećmi klas I-VI, z zastosowaniem metody projektów. Koordynator projektów/ Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielopole/ wolontariat Napisanie i koordynowanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych, budżetu Gminy Chełmiec z obszarów: Kultura, ochrona dóbr kultury i zachowanie tradycji regionalnej, pod nazwą Warsztaty rękodzieła wielkanocnego ; Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia, pod nazwą Razem osiągniemy dużo więcej Asystent rodziny / Ośrodek Pomocy Społecznej Zadaniem Asystenta rodziny jest przede wszystkim udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego. Oznacza to pomoc bardzo wszechstronną od pomocy w codziennych obowiązkach domowych - uczeniu racjonalnego gospodarowania, żywienia, sprzątania itp. do pomocy przy poszukiwaniu zatrudnienia, załatwianiu spraw urzędowych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmcu Zadanie: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu/ podopieczny z podejrzeniem autyzmu. Właściciel / Pracownia Rozwoju i Edukacji Arleta Izworska Poza obowiązkami wynikającymi z zarządzania firmą, realizowałam jej usługi w obszarach takich jak: 1. Terapia trudności szkolnych - stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, z wykorzystaniem najnowszych metod oraz dostępnych technologii. 2. Wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka od wieku przedszkolnego; 3. Działania opiekuńczo edukacyjno terapeutyczne na rzecz dzieci z niepełnosprawnością. Rodzina zastępcza - Pogotowie Rodzinne / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Obowiązki: 1.pozostawanie w gotowości przyjęcia dziecka lub dzieci o każdej porze dnia i nocy; 2.funkcja opiekuńczowychowawcza do czasu unormowania sytuacji życiowej dzieci; 3.powiadamianie sądu opiekuńczego i PCPR-u w razie przyjęcia dziecka doprowadzonego przez policję; 4.współpraca z sądem opiekuńczym, Ośrodkiem Adopcyjno Opiekuńczym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, policją, prokuraturą; 5.składanie comiesięcznych sprawozdań ze Świadczonej opieki. Pielęgniarka środowiskowa / Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Obowiązki: realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną,społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielenia świadczenia, obejmując opieką: 1) zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku; 2) osoby niepełnosprawne. Planowanie i realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej i pielęgnacyjnej nad świadczeniobiorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakresie: 1) promocji zdrowia i profilaktyki chorób;2) świadczeń pielęgnacyjnych; 3) świadczeń diagnostycznych;4) świadczeń leczniczych;5) świadczeń rehabilitacyjnych. Pielęgniarka odcinkowa / oddział pediatryczny / Szpital Rejonowy w Bełchatowie Obowiązki: działania pielęgnacyjno lecznicze sprawowane nad dziećmi od urodzenia do 3rż.; zapewnianie dzieciom warunków optymalnego rozwoju i przystosowania się do różnych problemów zdrowotnych w różnych okresach rozwojowych; zapewnienie niezbędnej opieki pielęgniarskiej i monitorowanie stanu zdrowia dziecka, redukowanie jego lęku i zapewnienie wsparcia emocjonalnego zwłaszcza w sytuacjach trudnych i stresujących; pełnienie roli edukatora dla dzieci i jego rodziny

2 Strona2 Edukacja nadal Menedżer Ekonomii Społecznej /studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Sylwetka Absolwenta:potrafi udzielić pomocy i wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez pomoc w zakładaniu i prowadzeniu podmiotów ekonomii społecznej. Pedagogika specjalna, kierunek: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością studia II stopnia/ Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków Temat pracy dyplomowej: Kryteria wyboru zawodu przez młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowisku: specjalista ds. rewalidacji, trener pracy, doradca zawodowy, pedagog specjalny-rehabilitant. Są przygotowani do pracy w różnych instytucjach, w tym: poradniach specjalistycznych, placówkach opieki, rehabilitacji, agendach służb socjalnych, placówkach służby zdrowia, oświatowych agendach samorządowych Edukacja spersonalizowana i zróżnicowana / studia podyplomowe, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków System ES i EZ w szkołach zakłada integralny rozwój ucznia jako osoby tj. doskonalenie intelektualne, wychowanie w cnotach i kształtowanie charakteru. Rodzina i rodzice pełnią rolę najważniejszych wychowawców. Szkoła wspomaga rodzinę w fizycznym, intelektualnym, moralnym i duchowym kształceniu swoich dzieci. Praktycznym aspektem ES i EZ jest system tutoringu integrujący pracę domu i szkoły. Program studiów oparty jest o doświadczenia EASSE oraz kilkuset szkół w 38 krajach w tym polskich szkół Stowarzyszenia STERNIK Organizacja i zarządzanie oświatą studia podyplomowe/państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz Temat pracy dyplomowej: Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnej w zarządzaniu na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu Absolwent: 1) posiada wiedze teoretyczna z zakresu podstawowych funkcji kierowniczych: planowania, zarzadzania, kierowania zespołami ludzkimi i kontroli oraz nadzoru pedagogicznego;2) zna podstawowe akty prawne niezbedne dyrektorowi szkoły lub placówki;3) potrafi planowac rozwój szkoły lub placówki i doskonalic jakosc pracy;4) sprawuje nadzór pedagogiczny i jego wyniki wykorzystuje do rozwoju uczniów, nauczycieli i szkoły;5) wprowadza zmiany systemowe w ró_nych obszarach _ycia szkoły i dokonuje ich analizy oraz oceny efektów; 6) jest odpowiedzialny za własciwa organizacje procesu dydaktycznowychowawczo- opiekunczego, współprace z rodzicami oraz organem prowadzacym i nadzorujacym Terapia pedagogiczna studia podyplomowe/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Temat pracy dyplomowej: Sytuacja szkolna uczniów z zaburzonym rozwojem mowy Absolwent:1) ma podstawowa wiedze w zakresie terapii pedagogicznej;2) zna podstawy teoretyczne i zasady oraz metody prowadzenia pracy korekcyjno kompensacyjnej i terapeutycznej;3) diagnozuje deficyty rozwojowe i specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i wychowanków;4) konstruuje indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne i profilaktycznoterapeutyczne;5) prowadzi zajecia, dobierajac odpowiednie metody terapeutyczne do zaburzen i dysfunkcji rozwojowych;6) jest gotowy do podejmowania współdziałania z różnymi środowiskami wspierajacymi rozwój dziecka Pedagogika, kierunek: Resocjalizacja licencjat, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice Temat pracy dyplomowej: Pozycja społeczna i popularność dzieci zaburzonych, w grupie rówieśniczej Specjalność Resocjalizacja umożliwia poznanie metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych, zdobycie wiedzy na temat opisywania i wyjaśniania procesów zachodzących pomiędzy wychowankiem a wychowawcą, a także umiejętności formułowania zaleceń i wdrażania projektów zmian w procesie kształcenia człowieka. Specjalność Resocjalizacja kształci specjalistów z zakresu nauczania i wychowania osób z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy zarówno w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych, zajmujących się organizacją środowiska społecznego, diagnozowaniem osób i grup doświadczających trudności społecznych, jak i w placówkach, mających za zadanie reagować na problemy wynikające z patologii społecznych Pielęgniarstwo średnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Bełchatowie

3 Strona3 Kursy i szkolenia Z zakresu terapii trudności rozwojowych i szkolnych Przedmioty uzupełniające ciekawe dla uczniów i satysfakcjonujące dla nauczycieli, czyli praca metodą projektu, Vademekum doradztwa edukacyjno zawodowego Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV VI Dzieci Autystyczne i z Zespołem Aspergera sposoby pracy Narzędzia pracy nauczyciela w kontakcie z dzieckiem i rodziną dysfunkcyjną Zaburzenia w rozwoju małego dziecka czyli co powinno zaniepokoić rodzica, lekarza, nauczyciela Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Sączu Profesjonalny warsztat specjalisty Terapii Pedagogicznej Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego Instytut Psychologii i Edukacji Charaktery Kielce Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, wersja podstawowa, I stopień Analiza rysunku dziecka, Zarządzanie projektami, Akademia Organizacji Pozarządowych, Nowy Sącz, 160 godz. Z zakresu zarządzania Asystent zarządu z elementami biznesowego języka angielskiego, Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Negocjacje handlowe w MŚP, PARP Praktyczne zarządzanie personelem, PARP Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem, PARP Plan marketingowy w MMŚP, PARP ABC przedsiębiorczości, Prymus Szkolenia, kursy, seminaria Marketing internetowy i e-commerce w MŚP, PARP Pomoc publiczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, RO EFS Nowy Sącz Z zakresu Funduszy Unijnych Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście nowych zasad finansowania projektów, RO EFS Nowy Sącz

4 Strona Konsultacje społeczne w praktyce, Fundacja EUROPA Podstawy Fundraisingu, Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu, Kraków Z zakresu Ekonomii Społecznej Model tworzenia miejscowości tematycznej w ramach projektu Miejscowości Tematyczne w Małopolsce Biuro Inicjatyw Społecznych Symulacja pracy grup roboczych w Zespole Interdyscyplinarnym Małopolskie Centrum Profilaktyki, Kraków Kurs operator komputera o specjalności finansowo księgowej, PUP, Nowy Sącz Prawo jazdy kat. B, własny samochód Ośrodek Szkoleniowy Piotrków Trybunalski Inne Certyfikaty Certified Projekt Management Associate IPMA Level D, nr certyfikatu: 222/2014, ważny do Asystent zarządu z elementami biznesowego języka angielskiego Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Licencja Nr z rejestru: 26/7.2.1/ISZ/11 Model tworzenia miejscowości tematycznych Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Licencja NR 35/PIU/sz-U Symulacja pracy grup roboczych w Zespole Interdyscyplinarnym Małopolskie centrum Profilaktyki, Kraków Wolontariat Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Wielopole Koordynator projektów Języki angielski podstawowy Preliminary English for Business /Reading and Writing/ LCCI / Studio Szkoleń "Erudis" Umiejętności Dodatkowe umiejętnosci - dobra organizacja pracy własnej, - umiejętność podejmowania współpracy i radzenia w sytuacjach trudnych, - łatwość nawiązywania kontaktów i pracy z dziećmi, i dorosłymi, - doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków finansowych ze źrodeł zewnętrznych, - doświadczenie w prowadzeniu spotkań tematycznych, dyskusji na portalu internetowym (Paltalk) - prowadzenie Fanpage (https://www.facebook.com/pages/pedagog_terapeuta) - dobra znajomość programów edytorskich /M. Office/ oraz urządzeń biurowych /Fax, urządzenie wielofunkcyjne, ksero/, swobodnie korzystam z komputera i Internetu.

5 Strona5 Zainteresowania zawodowe Zainteresowania oscylują wokół problematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych z zewnętrznych źródeł, zarządzaniem projektami oraz aspektów pedagogicznych i psychologicznych z zakresu rozwojowego i terapeutycznego, oraz najnowszych rozwiązań informatycznych stosowanych w pracy edukacyjno - terapeutycznej z dziećmi. Interesuję się analizą transakcyjną oraz możliwościami wspierania edukacyjno zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Hobby Poza zdobytą wiedzą i umiejętnościami jestem pasjonatką rękodzieła użytkowego, a w szczególności krawiectwa. Prowadzę Blog hobbystyczny w którym przedstawiam projekty wykonane różnymi technikami (www.atelieryounglady.blogspot.com) Poza tym interesuje mnie zdrowy styl życia (dieta, fitness, Nordic Walking, brak nałogów) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Z poważaniem mgr Arleta Izworska Specjalista terapii pedagogicznej Pedagog specjalny, Trener pracy, PM

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo