Załącznik nr 4 Warunki przetwarzania danych osobowych. I. Niniejszy dokument ( Warunki przetwarzania danych osobowych ):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 4 Warunki przetwarzania danych osobowych. I. Niniejszy dokument ( Warunki przetwarzania danych osobowych ):"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Warunki przetwarzania danych osobowych I. Niniejszy dokument ( Warunki przetwarzania danych osobowych ): a. stanowi integralną część Umowy dotyczącej świadczenia Usługi w chmurze oraz b. stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych zawartą pomiędzy HCM Deck a Administratorem danych dostarczającym Dane osobowe w związku z korzystaniem przez niego z Usługi w chmurze, a także c. określa stosowne środki techniczne i organizacyjne wdrażane i utrzymywane przez HCM Deck w celu ochrony Danych osobowych przechowywanych w ramach Usługi w chmurze. II. III. IV. Wymóg pisemnej formy niniejszego Załącznika uznaje się za zachowany wraz z otrzymaniem przez HCM Deck podpisanej oryginalnej wersji Zamówienia. Klient jest Administratorem danych w odniesieniu do Danych osobowych własnych Użytkowników oraz Administratorem danych w imieniu swoich Podmiotów powiązanych lub osób trzecich w odniesieniu do Danych osobowych innych Użytkowników upoważnionych do korzystania z Usługi w chmurze. Umowa powierzenia przetwarzania danych zawierana jest w celu umożliwienia HCM Deck oraz jego Podwykonawcom przetwarzania Danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania Umowy. V. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wewnętrzne koordynowanie, rozpatrywanie i wydawanie instrukcji lub kierowanie żądań przez innych Administratorów danych do HCM Deck. VI. HCM Deck nie jest zobowiązana do dodatkowego informowania lub powiadamiania Administratora danych, jeżeli określona informacja lub dane zostały już przekazane Klientowi. VII. HCM Deck ma prawo odrzucić żądania lub instrukcje dostarczone bezpośrednio przez Administratora danych niebędącego Klientem. VIII.Strony postanawiają, że pojęcia używane w Warunkach przetwarzania danych osobowych i zapisane wielką literą należy rozumieć w sposób zdefiniowany w Ogólnych warunkach Umowy, poza następującymi pojęciami zdefiniowanymi poniżej: EOG Europejski Obszar Gospodarczy. HCM Deck HCM Deck, będący stroną Formularza Zamówienia. Naruszenie bezpieczeństwa - każde działanie lub zaniechanie, których dopuściła się HCM Deck lub jej Podwykonawcy i które doprowadziły do ujawnienia danych osobom nieupoważnionym lub w nieupoważniony sposób, lub inne podobne zdarzenia, o których Administrator danych jest prawnie zobowiązany powiadomić stosowny Podmiot danych lub urząd ds. ochrony danych. Podmiot danych zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna (określona na mocy obowiązujących Przepisów o ochronie danych osobowych). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka

2 szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Podmiot spoza EOG jakikolwiek podmiot lub Podwykonawca HCM Deck zarejestrowani w państwie trzecim, tzn. kraju spoza EOG, który nie zapewnia odpowiedniego, tj. zgodnego z zgodnie z przepisami i prawem Unii Europejskiej, poziomu ochrony danych. Podwykonawca Podmiot powiązany z HCM Deck lub podwykonawca zewnętrzny zaangażowany przez HCM Deck lub Podmiot powiązany HCM Deck, któremu HCM Deck podpowierza wykonywanie wszystkich lub części powierzonych mu operacji przetwarzania Danych osobowych Klienta. Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024). System informatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych. Zabezpieczenie danych w systemie informatycznym wdrożenie i eksploatacja stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. Zbiór danych każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według kryteriów określonych w Warunkach przetwarzania danych, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony czy podzielony funkcjonalnie. Zgoda Podmiotu danych odwołalne w każdym czasie oświadczenie woli, którego treścią jest wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie woli (Podmiotu danych). 1. Cele i zakres przetwarzania danych 1.1. Mocą niniejszej Umowy Klient powierza HCM Deck przetwarzanie Danych osobowych użytkowników przechowywanych w Usłudze w chmurze w trybie art. 31 UODO, zaś HCM Deck przyjmuje Dane osobowe do przetwarzania Klient oraz jego Podmioty powiązane jako Administratorzy danych określają cele gromadzenia i przetwarzania oraz innego wykorzystywania Danych osobowych przechowywanych w Usłudze w chmurze. O ile w Warunkach przetwarzania danych nie określono inaczej, do takiego przetwarzania danych mają zastosowanie postanowienia Formularza Zamówienia lub Warunki Dodatkowe lub Warunki Ogólne oraz Standardowe klauzule umowne HCM Deck lub jej Podwykonawcy przetwarzają Dane osobowe wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia Administratora danych i w następujących celach: a) konfigurowania, obsługi, monitorowania i świadczenia Usługi w chmurze, w ramach działania jako Podmiot przetwarzający dane lub Podwykonawca, jak określono w Umowie;

3 b) realizowania usługi Pomocy technicznej; c) świadczenia Usług doradczych HCM Deck, jeśli zostało to uzgodnione przez Strony; d) komunikacji z Użytkownikami i do innych celów administracyjnych określonych w warunkach dotyczących Usługi w chmurze oraz e) wykonywania instrukcji Klienta zgodnie z postanowieniami 2.2 i 2.3. Warunków przetwarzania danych HCM Deck zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Umowy i przez czas trwania stosunku prawnego powstałego na podstawie Umowy oraz, w niezbędnym zakresie, po jego ustaniu, o ile jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Przetwarzane w ramach Usługi w chmurze Dane osobowe dotyczą następujących Podmiotów danych: a) pracownicy Klienta; b) osoby świadczące na rzecz Klienta usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej; c) osoby wykonujące dzieło na rzecz Klienta na podstawie Umowy cywilnoprawnej; d) Użytkownicy; e) Klient; f) osoby świadczące na rzecz Klienta usługi lub wykonywające inne czynności na podstawie umów cywilnoprawnych. 2. Obowiązki HCM Deck 2.1. HCM Deck przed przystąpieniem do przetwarzania powierzonych danych podejmie odpowiednie środki mające na celu zabezpieczenie Zbioru danych HCM Deck przetwarza Dane osobowe tylko na podstawie i zgodnie z instrukcjami Administratorów danych przekazanymi przez Klienta. HCM Deck podejmuje uzasadnione z handlowego punktu widzenia działania w celu przestrzegania instrukcji otrzymanych od Klienta, o ile są one wymagane prawem i wykonalne technicznie oraz nie wymagają wprowadzenia istotnych modyfikacji w zakresie funkcjonowania Usługi w chmurze lub Systemu. W razie stwierdzenia niezgodności instrukcji przekazanej przez Klienta z Przepisami o ochronie danych osobowych, HCM Deck niezwłocznie powiadamia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o tym fakcie Klienta oraz wskazuje, w jakim zakresie nie jest możliwe wykonanie wadliwej instrukcji. HCM Deck nie jest zobowiązana do przeprowadzenia kompleksowej weryfikacji zgodności instrukcji z obowiązującymi przepisami prawa HCM Deck może, zgodnie z instrukcją Klienta i przy niezbędnej współpracy ze strony Klienta, poprawiać, usuwać lub blokować dostęp do jakichkolwiek danych osobowych, jeśli ze względu na sposób funkcjonowania Usługi w chmurze Klient, Administratorzy danych lub Użytkownicy nie są w stanie samodzielnie wykonać tych czynności. W przypadku, gdy wymagane jest uzyskanie przez HCM Deck zdalnego dostępu do jakiegokolwiek systemu Klienta lub instancji Usługi Klienta w celu wykonania instrukcji lub zapewnienia pomocy technicznej, np. za pośrednictwem współdzielenia aplikacji, Klient niniejszym udziela HCM Deck zezwolenia na taki zdalny dostęp. Ponadto Klient określi osobę do kontaktu, która w razie konieczności może udzielić firmie HCM Deck wymaganych praw dostępu Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż HCM Deck nie może

4 przetwarzać Danych osobowych dla żadnych własnych celów. HCM Deck zobowiązany jest do zachowania w poufności Danych osobowych W trakcie przetwarzania Danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy, HCM Deck zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich instrukcji Klienta dotyczących przetwarzania powierzonych Danych osobowych HCM Deck zobowiązuje się do wprowadzenia i utrzymania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Danych osobowych i ich ochronę przed nieautoryzowanym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych. HCM Deck zobowiązuje się, że od daty wejścia w życie RODO wszelkie prowadzone przez niego operacje przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Klienta zgodne będą z wymaganiami określonymi w RODO, w szczególności w art. 28 i nast. HCM Deck zobowiązany będzie wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, zgodnie z art. 32 RODO, oraz móc wykazać wdrożenie tych środków na każde żądanie Klienta. W ramach realizacji wymogów RODO co do przetwarzającego na zlecenie, o ile będzie miało to zastosowanie, HCM Deck wyznaczy inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 RODO HCM Deck oświadcza, że świadczy Usługę wszystkim Klientom w taki sam sposób, za pośrednictwem hostowanej aplikacji internetowej, wobec czego wszystkie właściwe i aktualne w danym momencie środki techniczne i organizacyjne mają zastosowanie do całej bazy klientów HCM Deck obsługiwanych przy użyciu tego samego centrum danych i będących subskrybentami tej samej Usługi. Klient rozumie i akceptuje fakt, że środki techniczne i organizacyjne podlegają rozwojowi technicznemu, wobec czego HCM Deck zastrzega sobie prawo do wdrażania odpowiednich środków alternatywnych przy utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. W przypadku istotnych zmian HCM Deck powiadamia o tym fakcie Klienta oraz dostarcza mu odpowiednią dokumentację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub udostępniając wskazane informacje w ramach Usługi w chmurze, w taki sposób, aby Klient miał do nich łatwy dostęp HCM Deck, na żądanie Klienta, udzieli mu wszelkich niezbędnych informacji na temat Danych osobowych przetwarzanych przez HCM Deck. HCM Deck zobowiązuje się ponadto do niezwłocznego poinformowania Klienta o wszelkich skargach, żądaniach, pytaniach oraz innych oświadczeniach dotyczących Danych osobowych, skierowanych do HCM Deck lub skierowanych do Klienta, lecz złożonych u HCM Deck przez jakiekolwiek osoby trzecie, w szczególności osoby fizyczne, których Dane osobowe dotyczą HCM Deck zobowiązuje się do dopuszczenia do przetwarzania Danych osobowych, w tym do dopuszczenia do urządzeń i systemów informatycznych służących do przetwarzania Danych osobowych, wyłącznie osób posiadających zgodne z art. 37 UODO imienne upoważnienia do przetwarzania Danych osobowych w zakresie nieprzekraczającym uprawnień wynikających z powierzenia HCM Deck przyjmuje do wiadomości, iż w zakresie przestrzegania przepisów art UODO oraz przepisów Rozporządzenia w związku z powierzeniem ponosi odpowiedzialność jak administrator danych HCM Deck zobowiązany jest do zastosowania technicznych i organizacyjnych środków, które zapewnią bezpieczeństwo przetwarzanych Danych osobowych w sposób określony w UODO oraz w Rozporządzeniu lub w przepisach, które zastąpią lub zmienią wskazane akty prawne. W szczególności, HCM Deck powinien zabezpieczyć Dane osobowe przed dostępem osób

5 nieupoważnionych, ich usunięciem przez osoby nieupoważnione oraz przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem HCM Deck, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku: a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych; b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Po wejściu w życie RODO, HCM Deck dostosuje wykorzystywane środki techniczne i organizacyjne do wymagań art. 28 RODO i nast., w tym wprowadzi rejestr czynności przetwarzania zgodnie z art. 30 RODO HCM Deck dokonując oceny, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych W razie uzyskania przez HCM Deck wiedzy o istotnych zakłóceniach czynności związanych z przetwarzaniem danych, zagrożeniu naruszeniem lub faktycznych naruszeniach ochrony danych bądź wszelkich zagrożeniach lub naruszeniach bezpieczeństwa związanego z przetwarzaniem danych osobowych, które mogą naruszać interesy Podmiotów danych, HCM Deck ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Klienta Na koszt Klienta HCM Deck udziela Klientowi lub innym Administratorom danych uzasadnionego okolicznościami wsparcia w zakresie obsługi żądań indywidualnych Podmiotów danych lub organów nadzorczych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w ramach niniejszych Warunków przetwarzania danych osobowych W razie zmiany obowiązujących Przepisów o ochronie danych osobowych, Strony oświadczają, że dokonają przeglądu rozwiązań przyjętych w Umowie w zakresie ochrony danych osobowych i będą współpracować w celu aktualizacji Umowy przetwarzania danych, tak, aby uwzględniała ona zmiany wynikające z wejścia w życie obligatoryjnych regulacji prawa UE oraz zmian i skutków, jakie wywiera to na HCM Deck jako Przetwarzającego dane HCM Deck zobowiązuje się do przekazania Klientowi w chwili zawarcia Umowy o świadczenie Usługi w chmurze informacji o lokalizacji Centrów Danych oraz do systematycznego aktualizowania listy lokalizacji Centrów Danych HCM Deck zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych i nieosobowych organom władzy publicznej, agencjom lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). W przypadku konieczności udostępnienia danych Klienta organom władzy publicznej, agencjom lub innym upoważnionym podmiotom, HCM Deck niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Klienta HCM Deck ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Podmiotowi danych, wskutek przetwarzania danych znajdujących się pod kontrolą HCM Deck w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, w tym Warunków

6 przetwarzania danych. Zasady ponoszenia odpowiedzialności oraz jej ograniczenia uregulowane zostały w Warunkach ogólnych W przypadku, gdyby w trakcie realizacji niniejszej Umowy doszło do Naruszenia Bezpieczeństwo, to po wejściu w życie RODO HCM Deck będzie zobowiązany zrealizować związany z tym obowiązek zgłoszenia Klientowi, o którym stanowi art. 33 ust. 2 RODO, w celu umożliwienia Klientowi wywiązania się z obowiązków administratora danych, określonych w art. 33 i 34 RODO. 3. Podwykonawcy 3.1. Klient (również w imieniu swoich Administratorów danych) niniejszym wyraża zgodę na i upoważnia HCM Deck do zatrudnienia podwykonawców w celu przetwarzania Danych osobowych (każdy z nich zwany Podwykonawcą ) w zakresie koniecznym do wypełnienia zobowiązań umownych HCM Deck wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że HCM Deck ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców jak za własne działania i zaniechania (Podpowierzenie). Podwykonawca będzie świadczył swoje usługi na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy HCM Deck a Podwykonawcą, przy czym umowa taka powinna być zgodna z przepisami prawa polskiego oraz odpowiadać co najmniej takim warunkom, na jakich Klient powierzył HCM Deck przetwarzanie Danych osobowych na podstawie niniejszej Umowy HCM Deck zobowiązuje się do przekazania swoim Podwykonawcom obowiązków w stosunku do Klienta i Administratorów danych mających za przedmiot dane, o których mowa w Warunkach przetwarzania danych osobowych i na zasadach wskazanych w Warunkach przetwarzania danych osobowych. HCM Deck zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy wyborze Podwykonawcy, w szczególności zobowiązuje się do dokonania oceny bezpieczeństwa, prywatności i poufności praktyk Podwykonawcy w zakresie regularnej obsługi danych i wyboru takiego Podwykonawcy, który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak, aby przetwarzanie spełniało wymogi Przepisów o ochronie danych osobowych i chroniło prawa Podmiotów danych, chyba że Podwykonawca posiada stosowne certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że dysponuje właściwymi środkami bezpieczeństwa w odniesieniu do usług, które świadczy na rzecz HCM Deck HCM Deck potwierdza, że po wejściu w życie RODO w zakresie wyboru, nadzorowania, operacji prowadzonych przez ewentualnego Podwykonawcę oraz odpowiedzialności za jego działania, przestrzegał będzie przepisów tego aktu prawnego, w szczególności art. 28 ust. 2 i 4 RODO W dacie wejścia w życie Umowy o świadczenie Usługi w chmurze HCM Deck na wniosek Klienta udostępni informację o wszystkich Podwykonawcach zatrudnianych w celu świadczenia Usługi w chmurze. Dodatkowo, na żądanie Klienta HCM Deck udostępnia Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje o nazwie, adresie i pełnionej funkcji każdego Podwykonawcy, któremu powierzane są czynności związane ze świadczeniem Usługi w chmurze. HCM Deck zastrzega sobie prawo do zmiany osób, którym powierza wykonanie czynności jako Podwykonawcom, w każdym czasie. W

7 razie dokonania zmiany Podwykonawców, HCM Deck powiadamia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klienta o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem. HCM Deck zobowiązuje się do uzyskania od nowych Podwykonawców zapewnienia o przestrzeganiu postanowień Warunków przetwarzania danych osobowych oraz Przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególności, po wejście w życiu RODO, HCM Deck zapewni, że jego Podwykonawcy dostosują podpowierzone im czynności przetwarzania, jak również wykorzystywane zabezpieczenia Danych osobowych, a także wszelkie wynikające z Podpowierzenia obowiązki, do wymagań wynikających z przepisów RODO W razie zaistnienia uzasadnionego powodu Klient może sprzeciwić się powierzeniu danych określonemu Podwykonawcy. Sprzeciw należy zgłosić na piśmie w terminie trzydziestu (14) dni od dnia otrzymania stosownego powiadomienia. Bezskuteczny upływ terminu należy uznać za zgodę na podpowierzenie przetwarzania danych wskazanemu w powiadomieniu Podwykonawcy. Za uzasadniony powód uznać należy między innymi fakt, że Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkanie w państwie, którego system prawny nie daje wystarczającej gwarancji bezpieczeństwa danych. W razie złożenia skutecznego sprzeciwu, HCM Deck zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich według HCM Deck działań naprawczych spośród następujących: a. HCM Deck odstąpi od powierzenia wykonywania jakichkolwiek czynności kwestionowanemu Podwykonawcy; b. HCM Deck podejmie działania mające na celu usunięcie przeszkody wskazanej przez Klienta jako podstawa sprzeciwu, a po ich usunięciu nadal będzie powierzała wykonywanie czynności temu Podwykonawcy; c. HCM Deck zaniecha, czasowo lub na stałe, świadczenia tej części Usługi w chmurze, która wymaga podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, lub uzyska zgodę Klienta na zaniechanie, czasowe lub na stałe, świadczenia tej części Usługi w chmurze, która wymaga podpowierzenia przetwarzania danych osobowych W razie gdyby nie było możliwe albo rozsądne podjęcie żadnego z wyżej wskazanych działań naprawczych, a podstawa sprzeciwu nie zostanie usunięta w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania przez HCM Deck sprzeciwu, HCM Deck niezwłocznie powiadamia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o tym fakcie Klienta, a Strony mogą odstąpić od Umowy w zakresie świadczenia tej części Usługi w chmurze. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od uzyskania wiedzy o braku możliwości usunięcia podstawy sprzeciwu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez HCM Deck sprzeciwu HCM Deck zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nagłej zmiany osoby Podwykonawcy w razie konieczności dokonania takiej zmiany wynikającej z przyczyn niezależnych od HCM Deck (np. gdy Podwykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności, nagle wstrzyma świadczenie usług na rzecz HCM Deck lub naruszy obowiązki umowne względem HCM Deck). W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, HCM Deck niezwłocznie poinformuje Klienta o zmianie Podwykonawcy i uruchomi proces wyboru nowego Podwykonawcy oraz powierzenia mu czynności. 4. Transfery międzynarodowe danych 4.1. HCM Deck nie będzie przekazywał żadnych Danych osobowych poza obszar

8 Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani też zezwalał na uzyskanie dostępu do nich przez podmioty spoza EOG bez uprzedniej, pisemnej zgody Klienta Ponadto, HCM Deck nie będzie przekazywał jakichkolwiek Danych 0sobowych do Podwykonawcy zlokalizowanego poza obszarem EOG ani też zezwalał na uzyskanie dostępu przez takiego Podwykonawcy spoza obszaru EOG bez uprzedniej, pisemnej zgody Klienta. 5. Monitorowanie praw Klienta 5.1. W trakcie obowiązywania umowy Klient może żądać od HCM Deck udostępnienia informacji dotyczącej przestrzegania przez HCM Deck warunków przetwarzania powierzonych Danych osobowych zgodnie z Umową. Powyższe informacje zostaną udostępnione Klientowi niezwłocznie HCM Deck udzieli uzasadnionego wsparcia Klientowi podczas procesów weryfikacji i dostarczy mu wymaganych informacji. Klient poniesie wszelkie koszty (w tym koszty wewnętrznych zasobów HCM Deck na podstawie aktualnych dziennych stawek usług profesjonalnych zgodnie z cennikiem HCM Deck) z tytułu wszelkich działań HCM Deck dotyczących usług realizowanych w wymiarze powyżej 4 godzin rocznie W czasie trwania Umowy Klient może w każdym czasie uzyskiwać dostęp do Danych Klienta, modyfikować Dane Klienta, eksportować lub pobierać dane Klienta, w całości lub w części, w zakresie niezbędnym dla realizacji potrzeb Klienta HCM Deck zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości eksportowania lub pobierania Danych osobowych Klienta w czasie trwania Umowy oraz przez określony czas po jej zakończeniu w standardowym dla tego typu danych formacie o odpowiedniej przejrzystej strukturze, zapewniającym pełną przenoszalność Danych osobowych Klienta HCM Deck jest zobowiązany adekwatnie do żądania Klienta do zwrotu powierzonych Danych osobowych Klienta w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy lub do usunięcia wszystkich Danych osobowych w terminie 2 (słownie: dwóch) dni od otrzymania takiego polecenia od Klienta, jak również (w przypadku korzystania z usług Podwykonawcę) do spowodowania zwrotu lub usunięcia Danych osobowych przez Podwykonawcę Usunięcie Danych osobowych, o którym mowa powyżej należy rozumieć jako zmodyfikowanie ich w taki sposób, aby niemożliwe było ustalenie tożsamości osoby, której dane osobowe dotyczą. Na żądanie Klienta HCM Deck lub jego Podwykonawca przedstawi protokół ze zniszczenia/usunięcia Danych osobowych.

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10 KZ/ 2013 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHRUŚLINIE Chruślina 19-03-2015r. 1 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chruślinie Dnia 10-03-2015r.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie systemów IT

Monitorowanie systemów IT Monitorowanie systemów IT Zmiany w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych Adam Wódz CISSP QSA ASV Business Unit Director Security Solution Cybercom Poland Agenda Co i kiedy zmieni się w ustawie o ochronie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kontrolę szczelności instalacji gazowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA SPOŁECZNA

REWITALIZACJA SPOŁECZNA Człowiek najlepsza inwestycja REWITALIZACJA SPOŁECZNA załącznik nr. do umowy nr z dnia - w z ó r - UMOWA o POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. z siedzibą w Warszawie

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. z siedzibą w Warszawie Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora IFiS PAN nr 5/2016

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW W RAMACH UMOWY nr. z dnia. na koordynację i przeprowadzenie kontroli projektów konkursowych realizowanych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH. Nr MOPS / /.. zawarta w dniu. w Kraśniku

UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH. Nr MOPS / /.. zawarta w dniu. w Kraśniku UMOWA POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH Nr MOPS / /.. zawarta w dniu w Kraśniku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 23-210 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 4a, NIP: 7151331106, REGON: 004173980, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ADO/.../... ochrony informacji i powierzenia przetwarzania danych osobowych PREAMBUŁA

Umowa nr ADO/.../... ochrony informacji i powierzenia przetwarzania danych osobowych PREAMBUŁA Umowa nr ADO/.../... ochrony informacji i powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... r. we Wrocławiu pomiędzy...... zwanym dalej Powierzającym, a...... zwanym dalej Przetwarzającym, zwane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU MEDIACJI INIGO 1. Ilekroć w procedurze jest mowa o: 1) zbiorze danych - rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Rozdział I 2 INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO Jakie obowiązki spoczywają na doradcach podatkowych w związku z obowiązkiem ochrony danych osobowych? Jak powinna

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych w chmurze Cloud Computing

Przetwarzanie danych w chmurze Cloud Computing Przetwarzanie danych w chmurze Cloud Computing Rafał Surowiec Radca prawny, Associate Sylwia Kuca Aplikant adwokacki, Junior Associate 12 luty 2013, Warszawa Przetwarzanie danych w chmurze Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 5A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Umowa zawarta w dniu.roku w Szczecinie pomiędzy: Unizeto Technologies Spółkę Akcyjną z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Administrator Danych... Imię i nazwisko właściciela firmy Dnia... data wdrożenia w przedsiębiorstwie o nazwie... Nazwa przedsiębiorstwa Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW

Bardziej szczegółowo

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami.

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami. Załącznik nr 4 do ogłoszenia na usługę najmu powierzchni w Data Center pod urządzenia serwerowe będące własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 101/2011

Zarządzenie nr 101/2011 Zarządzenie nr 101/2011 W ó j t a G m i n y K o b y l n i c a z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcja ochrony danych osobowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Zawarta w Warszawie, w dniu.. 2015 r. pomiędzy: Ministrem Infrastruktury i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Warszawa 2015-07-14 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182) 1-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NR.2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Malmeda 8, działającym na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie

Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Regulamin Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Ogrodowym KMITA w Zabierzowie Zatwierdzony Uchwałą nr 16/11/2015 z dnia 01-08-2015 S P I S TREŚCI I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA...4 Pojęcia podstawowe...4

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe w data center

Dane osobowe w data center Dane osobowe w data center obowiązki klienta i obowiązki dostawcy Jarosław Żabówka 2 Dlaczego chronimy dane osobowe? A dlaczego ja mam dbać o te dane, tylko dlatego, że tak sobie ustawodawca wymyślił Prezes

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI URZĘDU GMINY W KIKOLE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 34/08 Wójta Gminy Kikół z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Kikole, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Akty prawne z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w VII L.O. im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA i1ra'łc * ipo,nośc UNIA EUROPEJSKA UMOWA w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy: Miastem Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.. r. w Warszawie, pomiędzy:. zwanym dalej: Zamawiającym a.., zwaną/ym dalej: Wykonawcą łącznie zwanymi dalej: Stronami

Bardziej szczegółowo

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po 1 stycznia 2015r. Prowadzący: Robert Gadzinowski Ekspert akredytowany przez PARP Phare 2002 Program: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Działanie:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu

R E G U L A M I N. ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa. Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu R E G U L A M I N ochrony danych osobowych określający politykę bezpieczeństwa Spółdzielnia Mieszkaniowa Geofizyka w Toruniu Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kocku

Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kocku Regulamin w zakresie przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 czerwca

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr PO.3432-../15 o powierzenie przetwarzania danych osobowych

UMOWA Nr PO.3432-../15 o powierzenie przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 5 do zaproszenia - projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych UMOWA Nr PO.3432-../15 o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu 2015 roku pomiędzy: Powiatem

Bardziej szczegółowo

dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku, pomiędzy:

dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku, pomiędzy: Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-26/14 Załącznik do SIWZ (załącznik nr 5 mowy do umowy nr z dnia.) WZÓR UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Michał Sztąberek isecuresp. z o.o. Dwa słowa o osobowych Administrator (ADO) Procesor organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr. 27/2015 z dnia 01-10-2015r. Prezesa Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w... w dniu... roku pomiędzy:

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. zawarta w... w dniu... roku pomiędzy: Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w... w dniu... roku pomiędzy:... z siedzibą w..., zarejestrowaną/ym w... pod numerem KRS..., posiadającą/ym numer NIP... oraz numer REGON..., reprezentowaną/ym

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY

GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY GŁÓWNE POSTAWNOWIANIA UMOWY Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) do niniejszej umowy nie stosuje się tej ustawy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Prezesa S.A. w Warszawie nr 49/13 z 2 kwietnia 2013r. zmieniony Zarządzeniem Prezesa S.A. w Warszawie nr 314/13 z 11 grudnia 2013r. REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU APELACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Bernadeta kucyk - dyrektor

Zespół Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej REJESTR ZBIORÓW. Administrator Danych Bernadeta kucyk - dyrektor REJESTR ZBIORÓW Administrator Danych Bernadeta kucyk - dyrektor Dnia 31.03.2016 r.w podmiocie o nazwie Zespół Kształcenia i Wychowania, ul.długa 13, 83-323 Kamienica Szlachecka, regon:192759470 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy

UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy P r o j e k t Załącznik nr 1a do SIWZ UMOWA W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu.w Warszawie pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanym dalej Powierzającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE Załącznik do Zarządzenia nr 21/15 Prezesa Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 29 lipca 2015 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO SZCZECIN-PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman

Bezpieczeństwo informacji. Opracował: Mariusz Hoffman Bezpieczeństwo informacji Opracował: Mariusz Hoffman Akty prawne dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I POTENCJALNYCH KLIENTÓW SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE... 3 2. ZASADY OGÓLNE... 5 3. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia 1 1. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów upoważniających

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Ochrona Informacji i innych aktywów Zamawiającego

Ochrona Informacji i innych aktywów Zamawiającego Ochrona Informacji i innych aktywów Zamawiającego 1 Postanowienia wstępne 1. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może mieć dostęp do informacji, systemów informatycznych oraz innych aktywów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 726/2014 Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2014 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (PODWYKONAWCY)

ZAŁĄCZNIK NR 7A WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (PODWYKONAWCY) Załącznik nr 7A do Umowy nr. z dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 7A WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (PODWYKONAWCY) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.................

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ SERWISY SPRZĘTU AGD Agnieszka Wiercińska-Krużewska 15 września 2016 r.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ SERWISY SPRZĘTU AGD Agnieszka Wiercińska-Krużewska 15 września 2016 r. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW PRZEZ SERWISY SPRZĘTU AGD Agnieszka Wiercińska-Krużewska 15 września 2016 r. Przepisy prawa i przydatne informacje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Projects Abroad (UK) Limited

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo danych osobowych. www.oferta.novo-szkola.pl. 23 listopada 2011 r.

Bezpieczeństwo danych osobowych. www.oferta.novo-szkola.pl. 23 listopada 2011 r. Bezpieczeństwo danych osobowych www.oferta.novo-szkola.pl 23 listopada 2011 r. Dwa podstawowe akty prawne dotyczą przetwarzania danych osobowych w szkołach AKTY PRAWNE DOT. DANYCH OSOBOWYCH Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B, 23 213 Zakrzówek tel/fax: (81) 821 50 36 biblioteka@zakrzowek.gmina.pl www.gbp.zakrzowek.gmina.pl INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA Obowiązuje od: 01

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku

UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. zawarta w dniu.. w Płocku UMOWA O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu.. w Płocku w wyniku przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań na rzecz pacjentów Płockiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SPORTOWO - REKREACYJNYCH Załącznik nr 2 Nr sprawy DH.772.1.2014 zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Wojskową Agencją Mieszkaniową, z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz

POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz POLITYKA PRYWATNOŚCI programu Karta Klienta Mercedes-Benz A. Definicje Dla potrzeb niniejszej polityki prywatności znajdują zastosowanie definicje zawarte w pkt. I Regulaminu, programu Karta Klienta Mercedes-Benz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZPITALNEGO PORTALU E- SZPITAL 1 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu e-szpital udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów (zwanym dalej Szpitalem).

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Cukrownik 1 1. Ochrona danych osobowych w SM Cukrownik ma na celu zapewnienie ochrony prywatności każdemu członkowi

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22. z dnia 2 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 22. z dnia 2 lipca 2008 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie RB/56/08 ZARZĄDZENIE NR 22 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych przetwarzanych tradycyjnie i w systemach informatycznych Szkoły

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Przedmiot Umowy Przedmiotem Umowy jest organizacja cyklicznych spotkań konsultacyjnych z e-przedsiębiorcami, ekspertami oraz Instytucjami Otoczenia Biznesu w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-WOLI W WARSZAWIE

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-WOLI W WARSZAWIE Załącznik Nr i do Zarządzenia nr 67/14 Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 13 sierpnia 20i4r. REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-WOLI W WARSZAWIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU

POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING MIEJSKI W RADOMIU Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 33573/2013 Prezydenta Miasta Radomia Z dnia 14 marca 2013 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM MONITORINGU MIEJSKIEGO SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZNANIA DANYCH OSOBOWYCH MONITORING

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo