Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu"

Transkrypt

1 Karta usługi nr WS-15 URZĄD MIASTA KRAKOWA Dotacja celowa dla przedsiębiorców na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w programie Krakowski program małej retencji wód opadowych. 1. Załatw sprawę elektronicznie 2. Załączniki 1.Wniosek o udzielenie dotacji celowej. Załącznik nr 1 - Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Załącznik nr 2 - Oświadczenie w sprawie otrzymanej pomocy de minimis i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych. Załącznik nr 3 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy de minimis i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące działalności w sektorze transportu drogowego. Załącznik nr 5 - Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Załącznik nr 6 - Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych. Załącznik nr 7 - Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych. Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy. Załącznik nr 9 - Oświadczenie, że nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych. 2. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej. 3. Wersja w języku migowym 4. Sprawę załatwia Referat Ds. Udzielania Dotacji Celowych Na Zadania Z Zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) I. Wniosek o udzielenie dotacji celowej 1. Pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska realizowanego na zasadach określonych w programie Krakowski program małej retencji wód opadowych, zawierający m.in.:

2 a. oznaczenie wnioskodawcy, b. oznaczenie zadania, na które ma być udzielona dotacja, c. oznaczenie kosztów koniecznych do realizacji zadania, 2. Załączniki do wniosku: 1) aktualny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, (wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz z wnioskiem zgodę większości współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji) a jeżeli nie jest to własność lub współwłasność to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub zarządcy nieruchomości na realizację zadania, 2) dokument uprawniający do występowania w imieniu wnioskodawcy, 3) znak pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (w przypadku zbiorników z przelewem do ziemi), 4) znak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do ziemi (w przypadku zbiorników z przelewem do ziemi). 5) dokument potwierdzający o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska, 6) informacja przedstawiana przy ubieganiu się o pomoc de minimis w celu realizacji zadań obejmujących wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych: 1. Formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wzór stanowi załącznik nr 1 do procedury. 2. Oświadczenie w sprawie otrzymanej pomocy de minimis i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych wzór stanowi załącznik nr 2 do procedury. 3. Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy de minimis i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych - wzór stanowi załącznik nr 3 do procedury. 4. Oświadczenie dotyczące działalności w sektorze transportu drogowego - wzór stanowi załącznik nr 4 do procedury 5. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych dla Wnioskodawców mających obowiązek sporządzania sprawozdań zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego, inne). 6. Sprawozdania za okres 3 ostatnich lat podatkowych, dla Wnioskodawców niemających obowiązku sporządzana sprawozdań (Oświadczenie, że nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych z godnie z przepisami o rachunkowości - wzór stanowi załącznik nr 9 do procedury, Kopia deklaracji podatkowych opatrzona datownikiem Urzędu Skarbowego, inne). 7) informacja przedstawiana przy ubieganiu się Wnioskodawcy o pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej w celu realizacji zadań obejmujących wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych: 1. Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wzór stanowi załącznik nr 5 do procedury. 2. Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej i innej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych wzór stanowi załącznik nr 6 do procedury. 3. Oświadczenie, że Wnioskodawca poinformuje o otrzymaniu pomocy de

3 minimis w sektorze produkcji rolnej i każdej innej pomocy na pokrycie tych samych kosztów kwalifikowanych - wzór stanowi załącznik nr 7 do procedury. 4. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy - wzór stanowi załącznik nr 8 do procedury. 5. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat podatkowych, dla Wnioskodawców mających obowiązek sporządzania sprawozdań zgodnie z przepisami o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego, inne). 6. Sprawozdania za okres 3 ostatnich lat podatkowych, dla Wnioskodawców niemających obowiązku sporządzana sprawozdań (Oświadczenie, że nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych z godnie z przepisami o rachunkowości - wzór stanowi załącznik nr 10 do procedury. Kopia deklaracji podatkowych opatrzona datownikiem Urzędu Skarbowego, inne). II. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej 1. Pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości 2. Załączniki do wniosku o rozliczenie: 1) dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, na które została udzielona dotacja, 2) dokumenty potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów związanych z realizacją zadania. 6. Opłaty 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy UMK lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. 7. Forma załatwienia 1. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które uzyskały akceptację: informacja o przyznaniu dotacji celowej, 1) podpisanie umowy cywilnoprawnej o udzieleniu dotacji celowej 2) przekazanie dotacji po realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia 2. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które nie uzyskały akceptacji: 1) informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku. 8. Termin załatwienia 1. Przekazanie informacji niezwłocznie po akceptacji wniosku o udzielenie dotacji. 2. Akceptacja rozliczenia dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty złożenia wniosku o rozliczenie dotacji. 3. Wypłata dotacji po zrealizowaniu zadania w terminie do 30 dni, od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji. 9. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu 10. Tryb odwoławczy Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu

4 przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. 11. Podstawa prawna 1. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz i poz. 1238; z 2014 r. poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz. 1101, poz. 1146, poz i poz. 1662, z 2015 r. poz. 122, poz. 151). 2. UCHWAŁA NR LXXX/1223/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą Krakowski program małej retencji wód opadowych (z póżn. zm.). 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2014 roku poz. 1628, poz. 312, poz. 1328, poz. 1863, poz. 1741; z 2015 r. poz. 222), 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877). 5. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311 oraz z 2013 r. poz. 276). 6. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. Nr 121, poz. 810). 12. Informacje dodatkowe dla klienta 1. Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmująca dofinansowanie kosztów koniecznych: 1) zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych 2) modernizacji istniejącej instalacji w celu umożliwienia podłączenia ww. systemu do gromadzenia wody deszczowej. 2. Sposób wykorzystania wód deszczowych na terenie nieruchomości w wyniku wdrożenia programu Krakowski program małej retencji wód opadowych, nie może powodować niekorzystnych zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich. 3. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Krakowa. 4. Wnioskodawcy ubiegający się o dotacje celową muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze wniosków na dany rok opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, następnie podpisać umowę o udzieleniu dotacji, dopiero wówczas wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania, na które została udzielona dotacja. Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy. Prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 15 listopada roku, w którym została przyznana dotacja celowa.

5 Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska, oś. Zgody 2, pokój 505 lub pod numerem (12) Opracował: Beata Wrońska Zaopiniował: Radca Prawny Małgorzata Mastalerz Zatwierdził: Dyrektor WS Ewa Olszowska-Dej Data: Data: : Data: :