SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2017, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko pod warnkiem, że: informacje są kopiowane w całości i bez zmian, chyba że zyskano przednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokmenty nie będą odsprzedawane lb rozpowszechniane w celach zarobkowych. Nmer ID dokment: Nmer wersji: 5.02 Data aktalizacji: 20/09/2017 Data zmiany wersji: 24/03/2017 Nmer wersji transport: 4.00 (12/04/2017) Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). SEKCJA 1: Identyfikacja sbstancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator prodkt 3M(TM) Finish Control Spray Nmery identyfikacyjne prodkt UU YP YP YP Istotne zidentyfikowane zastosowania sbstancji lb mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania Prodkt stosowany przez dział samochodowy 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona internetowa: 1.4. Nmer telefon alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja sbstancji lb mieszaniny Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Klasyfikacja: Aerozol, Kategoria 3 - Aerosol 3; H229 Pełne brzmienie zwrotów H w sekcji Elementy oznakowania Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Strona: 1 z 14

2 Hasło ostrzegawcze: UWAGA Zwroty H229 Zwroty Ogólne: P102 wskazjące rodzaj zagrożenia: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybchem. wskazjące środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. Zapobieganie: P210A P251 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłon. Nie palić. Nie przekłwać ani nie spalać, nawet po zżyci. Przechowywanie: P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatry przekraczającej 50 ⁰C/122 ⁰F. Wskazówki dotyczące oznakowania: Zaktalizowano zgodnie z rozporządzeniem (EC) nr 648/2004 w sprawie detergentów. Zgodnie z rozporządzeniem 648/2004 w sprawie detergentów na etykiecie wymagane są następjące składniki: <5% Węglowodory alifatyczne. 10% masy składników jest łatwopalne. Prodkt nie jest palny w oparci o wyniki badań na palność Inne zagrożenia Nieznane SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Nazwa sbstancji Nr CAS EC Nr Nmer rejestracyjny REACH Związki chemiczne nieklasyfikowane jako niebezpieczne Stężenie % Klasyfikacja Mieszanina Sbstancja niesklasyfikowana jako niebezpieczna Btan Btoksyetanol Izobtan Propan Amoniak, roztwór Flam. Gas 1, H220; Skroplony gaz, H280 - Nota C,U 1-10 Acte Tox. 4, H332; Acte Tox. 4, H312; Acte Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H Flam. Gas 1, H220; Skroplony gaz, H280 - Nota C,U 1-10 Flam. Gas 1, H220; Skroplony gaz, H280 - Nota U 0,1-1 Skin Corr. 1B, H314; STOT SE 3, H335; Aqatic Acte 1, Strona: 2 z 14

3 W sekcji 16 znajdje się pełny tekst zwrotów H żytych w powyższej tabeli. 14 H400,M=1 - Nota B Met. Corr. 1, H290 Informacje dotyczące najwyższych dopszczalnych stężeń i sbstancji PBT i vpvb znajdją się w sekcji 8 i 12 karty charakterystyki. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Drogi oddechowe Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Skontaktować się z lekarzem. Kontakt ze skórą Umyć wodą z mydłem. Jeżeli objawy narażenia wystąpią, skontaktować się z lekarzem. Kontakt z oczami Wypłkać dżą ilością wody. Usnąć szkła kontaktowe. Nadal płkać. Jeżeli objawy nie stępją, skontaktować się z lekarzem. W przypadk połknięcia: Wypłkać sta. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezwać lekarza Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz sktki narażenia Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym Narażenie może być przyczyną nadwrażliwości mięśnia sercowego. Nie podawać leków sympatykomimetycznych, jeżeli nie jest to absoltnie konieczne. SEKCJA 5: Postępowanie w przypadk pożar 5.1. Środki gaśnicze W przypadk pożar: Użyć stosowny środek gaśniczy dla gaszenia. zwyczajnych materiałów palnych, taki jak woda lb piana do 5.2. Szczególne zagrożenia związane z sbstancją lb mieszaniną Zamknięte pojemniki narażone na działanie ciepła lb ognia mogą eksplodować. Niebezpieczne prodkty rozpad lb prodkty boczne Sbstancja Tlenek węgla Dwtlenek węgla Drażniące pary lb gazy Warnki Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania 5.3. Informacje dla straży pożarnej Nie są przewidziane żadne specjalne działania ochronne dla strażaków. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadk niezamierzonego wolnienia do środowiska Strona: 3 z 14

4 6.1. Indywidalne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedry w sytacjach awaryjnych Ewakować teren. Przewietrzyć pomieszczenie. W przypadk dżego rozlania lb wycieków w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wentylację mechaniczną do rozproszenia lb wyciąg oparów, zgodnie z zasadami higieny przemysłowej. Zapoznaj się z innymi sekcjami karty charakterystyki aby zyskać informacje dotyczące ochrony zdrowia, ochrony dróg oddechowych, wentylacji i środków ochrony indywidalnej Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska dżym wyciek, zabezpieczyć przed dostaniem się do kanałów ściekowych i wód grntowych Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzeniani się skażenia i słżące do swania skażenia Jeżeli to możliwe, szczelnić szkodzony pojemnik i mieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeni z wentylacją wywiewną, lb na zewnątrz do czas dostarczenia odpowiedniego kontenera. Zabezpieczyć wyciek. Miejsce wyciek obwałować. Wyciek pokryć bentonitem, wermiklitem lb innym nieorganicznym materiałem chłonnym. Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie schy. Pamiętaj, dodawanie materiał pochłaniającego nie eliminje zagrożenia fizycznego, zdrowia lb środowiska. Zebrać rozlany/rozsypany materiał. Umieścić w zamkniętym kontenerze. Pozostałości snąć, stosjąc odpowiedni rozpszczalnik wybrany przez odpowiednio przeszkolony personel. Zapoznać się i zastosować środki bezpieczeństwa mieszczone na etykiecie rozpszczalnika i w karcie charakterystyki. Szczelnie zamknąć pojemnik. Pozbyć się zebranego materiał tak szybko jak to możliwe zgodnie z obowiązjącymi przepisami lokalnymi / regionalnymi / krajowymi / międzynarodowymi Odniesienia do innych sekcji Więcej informacji znajdje się w sekcji 8 i sekcji 13 SEKCJA 7: Postępowanie z sbstancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Nie żywać w zamkniętych pomieszczeniach lb w pomieszczeniach o małym rch powietrza. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pył/dym/gaz/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie wprowadzać do ocz, na skórę lb na odzież. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas żywania prodkt. Dokładnie myć po życi Warnki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Zapoznać się z informacjami, w sekcjach 7.1 i 7.2, dotyczącymi bezpiecznego postępowania i warnków magazynowania prodkt. Zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi kontroli narażenia i środków ochrony indywidalnej. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidalnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopszczalne stężenia Jeżeli składnik jest jawniony w sekcji 3, ale nie pojawia się w poniższej tabeli - Najwyższe dopszczalne stężenia, to wartość nie jest dostępna dla tego składnika. Nazwa sbstancji Nr CAS Normatyw Wartość narażenia Dodatkowe informacje higieniczny Btan Ustalono NDS: 1900 mg/m3; NDSCh: 3000 mg/m3 2-Btoksyetanol Ustalono NDS: 98 mg/m3; NDSCh: 200 mg/m3 Amoniak Ustalono NDS: 14mg/m3; NDSCh: 28 mg/m3 Propan Ustalono NDS: 1800 mg/m3 Ustalono : Wartości normatywów higienicznych stalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 Strona: 4 z 14

5 (Dz.U ) w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy. NDS: najwyższe dopszczalne stężenie NDSCh: najwyższe dopszczalne stężenie chwilowe NDSP: najwyższe dopszczalne stężenie płapowe (progowe) Dopszczalne wartości biologiczne Dopszczalne wartości biologiczne nie istnieją dla każdego składnika wymienionego w sekcji 3 niniejszej karty charakterystyki Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić ogólną wentylację wywiewną i/lb lokalne systemy wentylacji wyciągowej aby trzymywać stężenia sbstancji poniżej wartości najwyższych dopszczalnych stężeń i kontrolować ilość wydzielanego pył / dym / gaz / mgły / par / rozpylonej cieczy. Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, stosować ochronę dróg oddechowych Indywidalne środki ochrony takie jak indywidalne wyposażenie ochronne Ochrona ocz/twarzy Wybierz i żywaj ochronę ocz / twarzy w oparci o wyniki oceny narażenia. Do ochrony ocz / twarzy są zalecane: Nosić oklary ochronne z bocznymi osłonami Ochrona skóry/rąk Wybrać i nosić rękawice i/lb odzież ochronną w cel ochrony przed kontaktem ze skórą na podstawie oceny narażenia. Skonsltować wybór środków ochrony indywidalnej z przedstawicielem prodcenta w cel wybrania odpowiedniego materiał. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych wykonanych z następjących materiałów: Nazwa sbstancji Grbość (mm) Czas przebicia Gma btylowa 0.5 > 8 godzin Floroelastomer 0.4 > 8 godzin Przedstawione dane dla rękawic są oparte na testach na toksyczność skórną i na podstawie warnków panjących w czasie testowania. Czas przebicia może być zmieniony, gdy rękawica jest poddawana warnkom powodjącym dodatkowe obciążenie. Ochrona dróg oddechowych Ocena narażenia może być potrzebna do podjęcia decyzji, czy respirator jest wymagany. Jeżeli maska oddechowa jest konieczna, żyć maski jako część pełnej ochrony dróg oddechowych. W oparci o wyniki oceny narażenia, należy wybrać jeden z poniższych typów respiratora w cel zmniejszenia narażenia przez drogi oddechowe: Półmaska lb pełna maska odpowiednia do oczyszczania powietrza z par organicznych. W przypadk pytań dotyczących przydatności do konkretnego zastosowania, należy skonsltować się z prodcentem respiratora. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Ciecz Postać: Aerozol Kolor, zapach Słodko-ostry zapach, bezbarwny Próg zapach Strona: 5 z 14

6 ph Temperatra wrzenia/zakres temperatr wrzenia Temperatra topnienia Palność (ciało stałe, gaz) Właściwości wybchowe Właściwości tleniające Temperatra zapłon temperatra samozapłon Granice wybchowości - dolna (LEL) Granice wybchowości - górna (UEL) Gęstość względna Rozpszczalność w wodzie Nierozpszczlność w wodzie Współczynnik podział n-oktanol/woda Szybkość parowania Gęstość par Temperatra rozkład Lepkość Gęstość Nie sklasyfikowano Nie sklasyfikowano 0,958 [Standard:Woda=1] 0,958 g/ml 9.2. Inne informacje UE lotne związki organiczne Związki lotne 10,4 % wagowy SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Prodkt może reagować w określonych warnkach z niektórymi sbstancjami - patrz pozostałe podsekcje Stabilność chemiczna Stabilny Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Nie lega niebezpiecznej polimeryzacji Warnki, których należy nikać Ciepło Materiały niezgodne Nieznane Niebezpieczne prodkty rozkład Sbstancja Nieznane Warnki Odniesienie znajdje się w rozdziale 5.2 dla niebezpiecznych prodktów rozkład podczas spalania. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Poniższe informacje mogą się nie zgodzić z klasyfikacją UE w sekcji 2 i / lb klasyfikacją składników w sekcji 3 jeżeli klasyfikacja poszczególnych składników jest stalona przez poważnione organy. Ponadto dane przedstawione w sekcji 11 są oparte na zasadach obliczania UN GHS i klasyfikacji zyskanych z oceny 3M. Strona: 6 z 14

7 11.1. Informacje dotyczące sktków toksykologicznych Objawy narażenia Na podstawie danych z badań i /lb informacji na temat składników, materiał ten może wywołać następjące sktki dla zdrowia: Drogi oddechowe Dłgotrwałe lb powtarzające się narażenie może powodować zabrzenia ze strony kład oddechowego z następjącymi objawami: bóle i zawroty głowy, zabrzenia równowagi i koordynacji rchów, zabrzenia mowy, wydłżenie czas reakcji i tratę przytomności. Może powodować dodatkowe sktki dla zdrowia (patrz poniżej). Kontakt ze skórą Umiarkowane działanie drażniące na oczy z następjącymi objawami:: miejscowe zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie i wysszenie. Kontakt z oczami Kontakt z oczami podczas prawidłowego stosowania prodkt nie powinien być przyczyną podrażnienia ocz. pokarmowa Połknięcie może być przyczyną podrażnienia błon ślzowych kład pokarmowego z następjącymi objawami: ndności, wymioty, tkliwość, ból brzcha i biegnki. Może powodować dodatkowe sktki dla zdrowia (patrz poniżej). Dodatkowe sktki dla zdrowia: Pojedyncze narażenie może powodować działania na narządy docelowe: Pojedyncze narażenie na stężenia powyżej wartości dopszczalnych może być przyczyną: Wpływ na serce: niereglarna praca serca (arytmia), osłabienie, ból w klatce piersiowej, które mogą być przyczyną zgon. Dane toksykologiczne Jeśli składnik jest jawnione w sekcji 3, ale nie pojawia się w tabeli poniżej, albo brak jest danych dla pnkt końcowego lb dane nie są wystarczające do klasyfikacji. Toksyczność ostra Nazwa Gatnek Wartość narażenia Ogółem prodkt Skóra ak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg Ogółem prodkt Ogółem prodkt Wdychanie pary(4 h) pokarmowa ak danych, obliczone ATE>50 mg/l ak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg 2-Btoksyetanol Skóra Świnka LD50 > mg/kg morska 2-Btoksyetanol Wdychanie pary (4 h) Świnka morska LC50 > 2,6 mg/l 2-Btoksyetanol Świnka LD mg/kg pokarmowa morska Btan Wdychanie Szczr LC ppm (4 h) Izobtan Wdychanie (4 h) Szczr LC ppm Propan Wdychanie (4 h) Szczr LC50 > ppm Amoniak, roztwór pokarmowa Szczr LD mg/kg ATE = szacowana toksyczność ostra (acte toxicity estimate) Strona: 7 z 14

8 Działanie żrące/drażniące na skórę Nazwa Gatnek Wartość 2-Btoksyetanol Królik Drażniący Btan Profesjon Nie powodje znaczącego podrażnienia alna opinia Izobtan Profesjon Nie powodje znaczącego podrażnienia alna opinia Propan Królik Minimalne działanie drażniące Amoniak, roztwór Królik Żrący Poważne szkodzenie ocz/działanie drażniące na oczy Nazwa Gatnek Wartość 2-Btoksyetanol Królik Mocno drażniący Btan Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Izobtan Profesjon Nie powodje znaczącego podrażnienia alna opinia Propan Królik Łagodne działanie drażniące Amoniak, roztwór Królik Żrący Działanie czlające na skórę Nazwa Gatnek Wartość 2-Btoksyetanol Świnka morska Nie sklasyfikowano Działanie czlające na drogi oddechowe Dla składnika/składników żadne dane obecnie nie są dostępne lb nie są wystarczające do klasyfikacji. Działanie mtagenne na komórki rozrodcze Nazwa narażeni a Wartość 2-Btoksyetanol In Vitro Istnieją pozytywne dane, ale są niewystarczające do klasyfikacji Btan In Vitro Nie jest mtagenny Izobtan In Vitro Nie jest mtagenny Propan In Vitro Nie jest mtagenny Rakotwórczość Nazwa 2-Btoksyetanol narażenia Gatnek Wiele gatnkó w Wartość Istnieją pozytywne dane, ale są niewystarczające do klasyfikacji Szkodliwe działanie na rozrodczość. Nazwa narażeni a 2-Btoksyetanol Skóra Nie sklasyfikowano jako mający wpływ na rozrodczość i rozwój Wartość Gatnek Wyniki Czas trwania narażenia Szczr mg/kg/day w czasie ciąży 2-Btoksyetanol Nie sklasyfikowano jako mający wpływ Szczr 100 podczas Strona: 8 z 14

9 2-Btoksyetanol pokarmo wa na rozrodczość i rozwój mg/kg/day organogenezy Nie sklasyfikowano jako mający wpływ na rozrodczość i rozwój Wiele gatnków 0,48 mg/l podczas organogenezy Narządy docelowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Nazwa narażeni Narządy docelowe Wartość Gatnek Wyniki Czas trwania narażenia a 2-Btoksyetanol Skóra kład hormonalny Nie sklasyfikowano Królik h mg/kg 2-Btoksyetanol Skóra wątroba Nie sklasyfikowano Królik LOAEL 72 mg/kg niedostępna 2-Btoksyetanol Skóra nerki i / lb pęcherz moczowy Nie sklasyfikowano Królik LOAEL 451 mg/kg 6 h 2-Btoksyetanol Skóra krew Nie sklasyfikowano Wiele gatnkó w 2-Btoksyetanol 2-Btoksyetanol 2-Btoksyetanol zabrzenia ośrodkowego kład nerwowego Działanie drażniące na drogi oddechowe Może powodować senność lb zawroty głowy. Istnieją pozytywne dane, ale są niewystarczające do klasyfikacji Człowiek Człowiek krew Nie sklasyfikowano Wiele gatnkó w 2-Btoksyetanol 2-Btoksyetanol pokarmo wa pokarmo wa zabrzenia ośrodkowego kład nerwowego Może powodować senność lb zawroty głowy. Profesjon alna opinia krew Nie sklasyfikowano Wiele gatnkó w 2-Btoksyetanol Btan Btan Btan Btan Izobtan pokarmo wa nerki i / lb pęcherz moczowy czlenie kład sarcowonaczyniowego zabrzenia ośrodkowego kład nerwowego Nie sklasyfikowano Człowiek Powodje szkodzenie narządów Człowiek Może powodować senność lb zawroty głowy. Ldzie i zwierzęta serce Nie sklasyfikowano Pies ppm Działanie drażniące na drogi oddechowe czlenie kład sarcowonaczyniowego Nie sklasyfikowano Królik Powodje szkodzenie narządów Wiele gatnkó w zatrcie i/lb nadżycie 25 mint Izobtan zabrzenia Może powodować senność lb Ldzie i Strona: 9 z 14

10 Izobtan Propan Propan Propan Amoniak, roztwór ośrodkowego kład nerwowego Działanie drażniące na drogi oddechowe czlenie kład sarcowonaczyniowego zabrzenia ośrodkowego kład nerwowego Działanie drażniące na drogi oddechowe Działanie drażniące na drogi oddechowe zawroty głowy. zwierzęta Nie sklasyfikowano Mysz Powodje szkodzenie narządów Człowiek Może powodować senność lb zawroty głowy. Człowiek Nie sklasyfikowano Człowiek Może powodować podrażnienie dróg oddechowych Człowiek niedostępna Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Nazwa narażenia Narządy docelowe Wartość Gatnek Wyniki Czas trwania narażenia 2-Btoksyetanol Skóra krew Nie sklasyfikowano Wiele gatnkó w niedostępna 2-Btoksyetanol Skóra kład hormonalny Nie sklasyfikowano Królik 150 mg/kg/day 2-Btoksyetanol wątroba Nie sklasyfikowano Szczr 2,4 mg/l 2-Btoksyetanol 2-Btoksyetanol 2-Btoksyetanol 2-Btoksyetanol 2-Btoksyetanol pokarmow a pokarmow a nerki i / lb pęcherz moczowy Nie sklasyfikowano Szczr 0,15 mg/l krew Nie sklasyfikowano Szczr LOAEL 0,15 mg/l kład hormonalny Nie sklasyfikowano Pies LOAEL 1,9 mg/l krew Nie sklasyfikowano Szczr LOAEL 69 mg/kg/day nerki i / lb pęcherz moczowy Nie sklasyfikowano Wiele gatnkó w 90 dni 14 tydzień 14 tydzień 6 miesiąc 8 dni 13 tydzień niedostępna Btan Izobtan nerki i / lb pęcherz moczowy krew nerki i / lb pęcherz moczowy Nie sklasyfikowano Szczr ppm Nie sklasyfikowano Szczr ppm 90 dni 13 tydzień Zagrożenie spowodowane aspiracją Dla składnika/składników żadne dane obecnie nie są dostępne lb nie są wystarczające do klasyfikacji. W przypadk dodatkowych pytań dotyczących danych toksykologicznych dla tego meteriał i/lb jego składników proszę skontaktować się z 3M. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Poniższe informacje mogą się nie zgodzić z klasyfikacją UE w sekcji 2 i / lb klasyfikacją składników w sekcji 3 jeżeli Strona: 10 z 14

11 klasyfikacja poszczególnych składników jest stalona przez poważnione organy. Ponadto informacje oraz dane przedstawione w sekcji 12 są oparte na zasadach obliczania UN GHS i klasyfikacji zyskanych z oceny 3M Toksyczność doświadczalnych dla prodkt. Nazwa sbstancji Nmer CAS Organizm Rodzaj badania Czas trwania Badane wartości Wyniki 2-Btoksyetanol Pstrąg tęczowy Doświadczalny 96 h Medialne stężenie mg/l śmiertelne 2-Btoksyetanol Ostryżyca Doświadczalny 96 h Medialne stężenie 89,4 mg/l amerykańska śmiertelne 2-Btoksyetanol Zielone algi Doświadczalny 72 h Medialne stężenie mg/l efektywne 2-Btoksyetanol Rozwielitki Doświadczalny 48 h Medialne stężenie mg/l efektywne 2-Btoksyetanol Zielone algi Doświadczalny 72 h Efektywna 10% 679 mg/l koncentracja 2-Btoksyetanol Rozwielitki Doświadczalny 21 dni Brak zależności 100 mg/l stężenie-efekt Btan Dane nie są dostępne lb niewystarczające do klasyfikacji Izobtan Dane nie są dostępne lb niewystarczające do klasyfikacji Propan Dane nie są dostępne lb niewystarczające do klasyfikacji Amoniak, roztwór Ryba inne wartość obliczona 96 h Medialne stężenie 3,5 mg/l śmiertelne Amoniak, roztwór Glony lb inne wartość obliczona 72 h IC50 21,5 mg/l rośliny wodne Amoniak, roztwór Krewetka wartość obliczona 48 h Medialne stężenie 20 mg/l (palaemonetes vlgaris) efektywne Amoniak, roztwór Lepomis wartość obliczona 32 dni Brak zależności 4,1 mg/l macrochirs stężenie-efekt Amoniak, roztwór Glony lb inne wartość obliczona 72 h Brak zależności 1,5 mg/l rośliny wodne stężenie-efekt Amoniak, roztwór Rozwielitki wartość obliczona 21 dni Brak zależności stężenie-efekt 49,2 mg/l Trwałość i zdolność do rozkład Nazwa sbstancji Nmer CAS Rodzaj badania 2-Btoksyetanol Doświadczalny Biodegradacja Btan Doświadczalny Fotoliza Izobtan Doświadczalny Fotoliza Propan Doświadczalny Fotoliza Amoniak, roztwór Dane nie są dostępne lb Czas trwania Typ badania Wyniki Metoda 28 dni Wydzielanie CO % OECD 301B wagowy Fotolityczne 12.3 dni ( t 1/2) Inne metody półtrwanie (w powietrz) Fotolityczne 13.4 dni ( t 1/2) Inne metody półtrwanie (w powietrz) Fotolityczne 27.5 dni ( t 1/2) Inne metody półtrwanie (w powietrz) Strona: 11 z 14

12 niewystarczające do klasyfikacji Zdolność do bioakmlacji Nazwa sbstancji Nmer CAS Rodzaj badania 2-Btoksyetanol Doświadczalny Biokoncentracja Btan Doświadczalny Biokoncentracja Izobtan Doświadczalny Biokoncentracja Propan Doświadczalny Biokoncentracja Amoniak, roztwór wartość obliczona Biokoncentracja Czas trwania Typ badania Wyniki Metoda Log Kow 0.81 Inne metody Log Kow 2.89 Inne metody Log Kow 2.76 Inne metody Log Kow 2.36 Inne metody Log Kow Inne metody Mobilność w glebie Prosimy o kontakt z prodcentem w cel zyskania informacji Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb W tym momencie brak dostępnych informacji, proszę skontaktować się z prodcentem aby zyskać więcej szczegółów Inne szkodliwe sktki działania SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody nieszkodliwiania odpadów Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych Spalić w spalarni odpadów. Obiekt msi być zdolny do obsłgi pojemników aerozolowych. Ko alternatywę w dysponowani odpad, wykorzystać dozwolone składowiska odpadów. Pste pojemniki / beczki / kontenery wykorzystywane do przewożenia i przenoszenia niebezpiecznych sbstancji chemicznych (sbstancji chemicznych / mieszanin / preparatów zaklasyfikowanych jako niebezpieczne zgodnie z obowiązjącymi przepisami) należy, przechowywac i swac jako niebezpieczne odpady o ile nie określono inaczej przez obowiązjące przepisy dotyczące odpadów. Skonsltj się z odpowiednimi organami reglacji w cel określenia metod przetwarzania i swania. Kodowanie odpadów odbywa się w oparci o przewidywane zastosowanie prodkt przez konsmenta. Sposób likwidacji zebranych odpadów zgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzęd Wojewódzkiego lb Starostwa. Zżyty prodkt przekazać do poważnionego odbiorcy odpadów. Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlament Eropejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrektywa Rady 91/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm. Sgerowany kod odpad * Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające sbstancje niebezpieczne Sgerowany kod odpad (opakowanie po prodkcie) Opakowania z metali SEKCJA 14: Informacje dotyczące transport UU Strona: 12 z 14

13 ADR/RID: UN1950, AEROZOLE, ilos ograniczona, 2.2, (E), Kod klasyfikacyjny ADR 5A. KOD IMDG: UN1950, AEROSOLS, 2.2, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU. ICAO/IATA: UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2. YP , YP , YP ADR/RID: UN1950, AEROZOLE, ilos ograniczona, 2.2, (E), Kod klasyfikacyjny ADR 5A. KOD IMDG: UN1950, AEROSOLS, 2.2, IMDG-Code segregation code: NONE, LIMITED QUANTITY, EMS: FD,SU. ICAO/IATA: UN1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE, 2.2. SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla sbstancji lb mieszaniny Rakotwórczość Nazwa sbstancji Nr CAS Klasyfikacja Przepisy prawne 2-Btoksyetanol Grpa 3: Niesklasyfikowany IARC Globalny stats prawny W cel zyskania większej liczby informacji skontaktować się z 3M. Klasyfikacja wykonana w oparci o metody określone w dyrektywie 1999/45/WE. Jeśli potrzebjesz dodatkowych informacji proszę skontaktować się z prodcentem. Reglacje prawne: Ustawa z dnia 25 ltego 2011 r. o sbstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U ) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), tworzenia Eropejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz chylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Parlament Eropejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grdnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania sbstancji i mieszanin, zmieniające i chylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L353 z 31 grdnia 2008 rok) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposob klasyfikacji sbstancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposob oznakowania miejsc, rrociągów oraz pojemników i zbiorników słżących do przechowywania lb zawierających sbstancje stwarzające zagrożenie lb mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań sbstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r. poz.445) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii sbstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania zaopatrje się w zamknięcia trdniające otwarcie przez dzieci i wyczwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 688) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grdnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidalnej (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grdnia 2004 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejsc pracy czynników chemicznych (Dz.U ). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 (Dz.U ) w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy z późniejszymi zmianami. Na szczebl eropejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie Strona: 13 z 14

14 sbstancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lb procesów technologicznych o działani rakotwórczym lb mtagennym w środowisk pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grdnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r.poz. 21) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U nr 227 poz. 1367) oraz oświadczenie rządowe z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy eropejskiej dotyczącej międzynarodowego przewoz drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U poz. 882). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grdnia 2014 r. w sprawie katalog odpadów (Dz.U poz. 1923) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, poz. 888) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz stosowanych zwrotów H H220 H229 H280 H290 H302 H312 H314 H315 H319 H332 H335 H400 Skrajnie łatwopalny gaz. Pojemnik pod ciśnieniem: może wybchnąć przy podgrzani. Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybchem. Może powodować korozję metali. Działa szkodliwie po połknięci. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Powodje poważne oparzenia skóry oraz szkodzenia ocz. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie a. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. czyna aktalizacji: Label: CLP Precationary - Prevention - Informacja została zmodyfikowana. Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach - Informacja została zmodyfikowana. Section 6: Accidental release clean-p information - Informacja została zmodyfikowana. Section 6: Accidental release environmental information - Informacja została zmodyfikowana. Sekcja 9: Opis własności dla opcjonalnych właściwości. - Informacja została zmodyfikowana. Sekcja 11: Tabela szkodliwe działanie na rozrodczość - Informacja została zmodyfikowana. Sekcja 11: Tabela działanie czlające na skórę - Informacja została zmodyfikowana. Sekcja 11: Tabela narządy docelowe narażenie jednorazowe - Informacja została zmodyfikowana. Sekcja 11: Tabela narządy docelowe narażenie powtarzane - Informacja została zmodyfikowana. Section 12: Component ecotoxicity information - Informacja została zmodyfikowana. Section 12: Persistence and Degradability information - Informacja została zmodyfikowana. Section 12:Bioccmlative potential information - Informacja została zmodyfikowana. Section 13: Standard Phrase Category Waste GHS - Informacja została zmodyfikowana. Wszystkie dane zawarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opierają się na aktalnym stanie naszej wiedzy. Kartę opracowano na podstawie danych zyskanych od prodcenta. Odbiorcy preparat mszą brać pod wagę istniejące przepisy prawne i inne reglowania. 3M Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lb szkody wynikające z nieprawidłowego stosowania prodkt. Karty charakterystyki są dostępne w Internecie pod adresem: Strona: 14 z 14

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 3M 09308 Prep & Blend Liqid Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Pra atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 3M Novec Flx Remover Karta charakterystyki Pra atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Strctral Epoxy Adhesive 2216 B/A Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Glade by Brise Żel PINE

Glade by Brise Żel PINE 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu : Glade by Brise Żel Pine Istotne zidentyfikowane : Odświeżacz powietrza w żelu. zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 998 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 3M Clean-Trace Surface Protein - High Sensitivity (formerly Biotrace Pro-Tect M) Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

OMNIWASH Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

OMNIWASH Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu proszek 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

BROS płyn na komary dla dzieci

BROS płyn na komary dla dzieci KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 03.03.2009r. Data aktualizacji:15.06.2011r. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: BROS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Data wydania 06042008 OLIWKA ODŻYWCZA DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI i SKÓREK 75ml Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu Oliwka do pielęgnacji paznokci 2. Skład i informacja o składnikach. Mieszanina

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

za kartę charakterystyki

za kartę charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/EC, artykuł 31 Elektrolit KCl 3 mol/l nasycony AgCl (9811) 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa Elektrolit

Bardziej szczegółowo

Płyn na komary i kleszcze

Płyn na komary i kleszcze KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011r. Ostatnia aktualizacja: 08.02.2012r. 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Bona Decking Oil Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do olejowania powierzchni

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane:

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. 1.2. Istotne zidentyfikowanie zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane: z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i Data sporządzenia karty: 09.02.2004r. Data aktualizacji: 20.01.2012r.

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Jodoform Odczynnik chemiczny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Sporządzona zgodnie z Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych tekst jednolity oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

BIOSAFE Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

BIOSAFE Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Typ produktu CIECZ produkt do mycia 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji chemicznej EUGENOL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: EUGENOL Płyn do zarabiania past PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7790-62-7 019-001-00-2 232-216-8 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa COLOWOOD putty Kod produktu 007 2074-2083 1.2 Zastosowanie preparatu Wodorozcieńczalna, specjalna szpachlówka

Bardziej szczegółowo

Nr karty charakterystyki

Nr karty charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Powietrze sprężone, Powietrze syntetyczne, ALPHAGAZ 1 AIR, ALPHAGAZ 2 AIR

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLUX F300 W yd a n i e : 4. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOLUX F300 W yd a n i e : 4. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa KENOLUX F 300 Identyfikacja produktu CIECZ Typ produktu produkt do mycia Kod produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Strona: 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO (Podstawa: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2012 z dnia 20 maja 2010r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie REACH.) SEKCJA 1.

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Pochłaniacz wilgoci Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do obniżania wilgotności

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Produkt stosowany przez dział samochodowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Produkt stosowany przez dział samochodowy 3M Mlti-Prpose Body Filler 50658 (Kit) Karta charakterystyki Pra atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania

Bardziej szczegółowo

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 482 Blitz-Orange Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia powierzchni na bazie alkoholu do rozcieńczania

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane Woda destylowana do użytku gospodarstwa domowego.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane Woda destylowana do użytku gospodarstwa domowego. Zawartość /pojemnik usuwać do Karta Charakterystyki 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Pra autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Płyn do odkamieniania urządzeń AGD

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Płyn do odkamieniania urządzeń AGD Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do odkamieniania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE AS TOMASZ SŁODOWNIK 05-402 OTWOCK, UL POGODNA 38 NIP 532 102 23 96 22 788 21 73 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Producent : P.P.H. AS Tomasz Słodownik Adres: ul. Pogodna

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENODERM W yd a n i e : 7. 0 2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENODERM W yd a n i e : 7. 0 2 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu ciecz Kod produktu 274 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2013, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 16.07.2001 Data aktualizacji 15.03.2005 Data kolejnej aktualizacji 02.07.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.12.2008 Data kolejnej aktualizacji 04.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z REACH oraz 453/2010 z r.)

KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z REACH oraz 453/2010 z r.) Data rewizji: 20.02.2012 Strona 1/6 Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikacja produktu: Nazwa handlowa: Naskosil Numer rejestracyjny REACH: 01-2119457892-27-0051

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do czyszczenia tworzyw sztucznych Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do czyszczenia powierzchni

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu PROTECT LIGHT SEAL

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu PROTECT LIGHT SEAL Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: PROTECT LIGHT SEAL Lakier ochronny do zębiny PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator

KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator 42-226 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 112 tel. (34) 360 40 10, fax (34) 362 10 24 biuro@ferrokolor.pl http://www.ferrokolor.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI ferroplast - plastyfikator Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

ISOCOL. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

ISOCOL. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Identyfikacja przedsiębiorstwa: Zakłady Chemiczne ANSER Sp. z o.o. Siedziba: Ul. J. Conrada 7, 01-922 Warszawa tel.: (022) 663 70 73 fax.: (022) 669 01 22

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia: 08.06.2015r SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU 1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIE SUBSTANCJI LUB MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 produkt nie został zaklasyfikowany jako niebezpieczny. R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 05.05.2005 Aktualizacja: 10.2007 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: DERAT PASTA Rodzaj produktu: rodentycyd Kategoria: Produkt

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN GRANULAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU TOXAN GRANULAT 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Zastosowanie: rodentycyd, przynęta w postaci granulatu do zwalczania szczurów i myszy Producent: FREGATA S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Przejrzano dnia 14.03.2011 Wersja 1.1 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z REACH oraz 2015/830 z r.

Karta Charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem WE 1907/2006 z REACH oraz 2015/830 z r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu CAS: 7783-20-2 WE: 231-984-1 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRODUCENTA TECHNITynk Sp. z o.o. Rzeczków Kolonia 60, 26-680 Wierzbica Tel./fax: 48 618 26 96, www.technitynk.pl KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 13446-18-9 233-826-7 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Zastosowanie preparatu : Brise Aerozol Pine : Odświeżacz powietrza w aerozolu. Dystrybutor : SC Johnson Sp. z o.o., ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. HD-Aktiv Środek do myjek wysokociśnieniowych Nr art. 873-0154

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. HD-Aktiv Środek do myjek wysokociśnieniowych Nr art. 873-0154 Strona 1 z 6 Data sporządzenia: Data aktualizacji: 30.03.1998r. 12.10.2004r. Producent: Importer: BÜFA Reinigungssysteme Medi-Sept Sp. z o.o. GmbH & Co. KG Konopnica 159c k/lublina Postfach 2563 21-030

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN Mydło antybakteryjnie VANESSA MC 420

MEDICLEAN Mydło antybakteryjnie VANESSA MC 420 Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) MEDICLEAN Mydło antybakteryjnie VANESSA MC 420 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo