SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Karta charakterystyki Pra atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko pod rnkiem, że: informacje są kopione w całości i bez zmian, chyba że zyskano przednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokmenty nie będą odsprzedane lb rozpowszechniane w celach zarobkowych. Nmer ID dokment: Nmer wersji: 5.00 Data aktalizacji: Data zmiany wersji: Nmer wersji transport: Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 rok zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 rok w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zezwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). SEKCJA 1: Identyfikacja sbstancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorst 1.1. Identyfikator prodkt 3M BRAND IMPERIAL HAND GLAZE 5990 Nmery identyfikacyjne prodkt GC Istotne zidentyfikone zastosonia sbstancji lb mieszaniny oraz zastosonia odradzane Istotne zidentyfikone zastosonia Prodkt stosony przez dział samochodowy, Politra polerska do poleronia ręcznego. 1.3 Dane dotycząstawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona interneto: Nmer telefon alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja sbstancji lb mieszaniny Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Klasyfikacja: Niebezpieczne dla środowiska wodnego (przewlekłe), kategoria 3 - Aqatic Chronic 3, H412 Pełne brzmienie zwrotów H w sekcji Elementy oznakonia Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Strona 1 z 15

2 Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodjąc dłgotrłe sktki. Zwroty wskazjące środki ostrożności: Usnie: P501 Zartość/pojemnik sć zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Informacje zpełniające: Informacje zpełniające o zagrożeniach: EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodoć wystąpienie reakcji alergicznej. 3% w mieszaninie znajdją się składniki o nieznanej toksyczności ostrej dostnej. Zawiera 16% składników stanowi nieznane zagrożenie dla środowiska wodnego. Wskazówki dotyczące oznakonia: Zwrot H304 nie jest wymagany na etykiecie ze względ na lepkość prodkt. Składnikowi prodkt o nmerze CAS przypisano notę P Inne zagrożenia Nieznane SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Naz sbstancji Nr CAS Nr WE Stężenie % Klasyfikacja Woda EINECS Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna. Biały olej mineralny (ropa nafto) EINECS Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona EINECS Emlgator Tajemnica handlo 5-10 Asp. Tox. 1, H304 (Klasyfikacja 3M) 5-10 Asp. Tox. 1, H304 - Nota P (CLP) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 (Klasyfikacja 3M) Brak 1-5 Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna. Kalcynona glinka kaolino EINECS Glicerol EINECS ,2-benzoizotiazol-3(2H)-on EINECS Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna. 1-5 Sbstancja z określoną na poziomie Wspólnoty rtością najwyższego dopszczalnego stężenia w środowisk pracy. < 0,05 Acte Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aqatic Acte 1, H400,M=10 (CLP) Strona 2 z 15

3 W sekcji 16 znajdje się pełny tekst zwrotów H żytych w powyższej tabeli. W sekcji 15 znajdją się obowiązjące rozporządzenia, które zostały zastosone do powyższych komponentów. Informacje dotyczące najwyższych dopszczalnych stężeń i sbstancji PBT i vpvb znajdją się w sekcji 8 i 12 karty charakterystyki. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Drogi oddechowe Jeżeli objawy narażenia wystąpią, wyprodzić poszkodonego na świeże powietrze. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza. Kontakt ze skórą Umyć wodą z mydłem. Jeżeli objawy narażenia wystąpią, skontaktoć się z lekarzem. Kontakt z oczami Wypłkać dżą ilością wody. Usnąć szkła kontaktowe. Nadal płkać. Jeżeli objawy nie stępją, skontaktoć się z lekarzem. W przypadk połknięcia: Wypłkać sta. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza Najżniejsze ostre i opóźnione objawy oraz sktki narażenia Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postęponia z poszkodonym Nie dotyczy SEKCJA 5: Postęponie w przypadk pożar 5.1. Środki gaśnicze W przypadk pożar: Użyć stosowny środek gaśniczy dla zwyczajnych materiałów palnych, taki jak woda lb piana do gaszenia Szczególne zagrożenia związane z sbstancją lb mieszaniną Żadne dla tego prodkt. Niebezpieczne prodkty rozpad lb prodkty boczne Sbstancja Węglowodory Tlenek węgla Dwtlenek węgla Warnki Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania 5.3. Informacje dla straży pożarnej Nie są przewidziane żadne specjalne działania ochronne dla strażaków. SEKCJA 6: Postęponie w przypadk niezamierzonego wolnienia do środowiska 6.1. Indywidalne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedry w sytacjach aryjnych Strona 3 z 15

4 Ekoć teren. Przewietrzyć pomieszczenie. W przypadk dżego rozlania lb wycieków w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wentylację mechaniczną do rozproszenia lb wyciąg oparów, zgodnie z zasadami higieny przemysłowej. Zapoznaj się z innymi sekcjami karty charakterystyki aby zyskać informacje dotyczące ochrony zdrowia, ochrony dróg oddechowych, wentylacji i środków ochrony indywidalnej Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Unikać wolnienia do środowiska. dżym wyciek, zabezpieczyć przed dostaniem się do kanałów ściekowych i wód grntowych Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzeniani się skażenia i słżą snia skażenia Zabezpieczyć wyciek. Miejsce wyciek obłoć. Wyciek pokryć bentonitem, wermiklitem lb innym nieorganicznym materiałem chłonnym. Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie schy. Pamiętaj, dodanie materiał pochłaniającego nie eliminje zagrożenia fizycznego, zdrowia lb środowiska. Zebrać rozlany/rozsypany materiał. Umieścić w zamkniętym kontenerze. Pozostałości wyczyścić wodą z detergentami. Szczelnie zamknąć pojemnik. Usnąć zebrany materiał Odniesienia do innych sekcji Więcej informacji znajdje się w sekcji 8 i sekcji 13 SEKCJA 7: Postęponie z sbstancjami i mieszaninami oraz ich magazynonie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postęponia Prodkt przeznaczony tylko do profesjonalnego(przemysłowego) żytk, zgodnie z instrkcją. Unikać a pył/dym/gaz/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas żynia prodkt. Dokładnie myć po życi. Unikać wolnienia do środowiska Warnki bezpiecznego magazynonia, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowyć z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia. Przechowyć z dala od ksów. Przechowyć z dala o mocnych zasad Szczególne zastosonie(-a) końcowe Zapoznać się z informacjami, w sekcjach 7.1 i 7.2, dotyczącymi bezpiecznego postęponia i rnków magazynonia prodkt. Zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi kontroli narażenia i środków ochrony indywidalnej. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidalnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopszczalne stężenia Jeżeli składnik jest jawniony w sekcji 3, ale nie pojawia się w poniższej tabeli - Najwyższe dopszczalne stężenia, to rtość nie jest dostępna dla tego składnika. Naz sbstancji Nr CAS Normatyw Wartość narażenia Dodatkowe informacje higieniczny Glicerol Ustalono NDS (frakcja wdychalna)(8 godzin):10 mg/m3 Nafta (ropa nafto) ciężka hydrorafinona Ustalono NDS: 300mg/m3; NDSCh: 900mg/m3 Nafta(ropa nafto)ciężka Prodcent NDS: 100 ppm hydrorafinona określil Oleje mineralne, wysokorafinone oleje Ustalono NDS (frakcja wdychalna)(8 godzin):5 mg/m3 Ustalono : Wartości normatywów higienicznych stalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 (Dz.U ) w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy. NDS: najwyższe dopszczalne stężenie NDSCh: najwyższe dopszczalne stężenie chwilowe NDSP: najwyższe dopszczalne stężenie płapowe (progowe) Strona 4 z 15

5 Dopszczalne rtości biologiczne Dopszczalne rtości biologiczne nie istnieją dla każdego składnika wymienionego w sekcji 3 niniejszej karty charakterystyki Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić ogólną wentylację wywiewną i/lb lokalne systemy wentylacji wyciągowej aby trzymyć stężenia sbstancji poniżej rtości najwyższych dopszczalnych stężeń i kontroloć ilość wydzielanego pył / dym / gaz / mgły / par / rozpylonej cieczy. Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, stosoć ochronę dróg oddechowych Indywidalne środki ochrony, takie jak indywidalny sprzęt ochronny Ochrona ocz/trzy Wybierz i żyj ochronę ocz / trzy w oparci o wyniki oceny narażenia. Do ochrony ocz / trzy są zalecane: Nosić oklary ochronne z bocznymi osłonami Ochrona skóry/rąk Wybrać i nosić rękawice i/lb odzież ochronną w cel ochrony przed kontaktem ze skórą na podstawie oceny narażenia. Skonsltoć wybór środków ochrony indywidalnej z przedstawicielem prodcenta w cel wybrania odpowiedniego materiał. Zaleca się stosonie rękawic ochronnych wykonanych z następjących materiałów: Naz sbstancji Grbość (mm) Czas przebicia Gma nitrylo Ochrona dróg oddechowych Ocena narażenia może być potrzebna do podjęcia decyzji, czy respirator jest wymagany. Jeżeli maska oddecho jest konieczna, żyć maski jako część pełnej ochrony dróg oddechowych. W oparci o wyniki oceny narażenia, należy wybrać jeden z poniższych typów respiratora w cel zmniejszenia narażenia przez drogi oddechowe: Półmaska lb maska pełna oczyszczająca powietrze odpowiednia do par organicznych i cząstek. W przypadk pytań dotyczących przydatności do konkretnego zastosonia, należy skonsltoć się z prodcentem respiratora. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Ciecz Kolor, zapach jpomarańczowo-brązowy, słaby słodki zapach. Próg zapach ph 7,75-8 Temperatra wrzenia/zakres temperatr wrzenia 100 ºC Temperatra topnienia Palność (ciało stałe, gaz) Nie dotyczy Właściwości wybchowe Nie sklasyfikono Właściwości tleniające Nie sklasyfikono Temperatra zapłon 97 ºC [Metoda testo:zamknięty tygiel] temperatra samozapłon Granice wybchowości - dolna (LEL) 0,8 Granice wybchowości - górna (UEL) 6,0 Prężność par Gęstość względna 0,95-1 [Standard:Woda=1] Strona 5 z 15

6 Rozpszczalność w wodzie Nierozpszczalność w wodzie Znaczna Współczynnik podział n-oktanol/woda Szybkość paronia 4,4 Gęstość par > 1 [Standard:Powietrze=1] Temperatra rozkład Lepkość Gęstość 3-6 Pa-s Nie dotyczy 9.2. Inne informacje Lotne związki organiczne 9,05 % Związki lotne SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Materiał nie reagje w normalnych rnkach żytkonia Stabilność chemiczna Stabilny Możliwość występonia niebezpiecznych reakcji Nie lega niebezpiecznej polimeryzacji Warnki, których należy nikać Obróbka plastyczna i wysoka temperatra. Źródła iskrzenia i/lb otrty ogień Materiały niezgodne Mocne ksy Mocne zasady Metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych Niebezpieczne prodkty rozkład Sbstancja Nieznane Warnki Odniesienie znajdje się w rozdziale 5.2 dla niebezpiecznych prodktów rozkład podczas spalania. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Poniższe informacje mogą się nie zgodzić z klasyfikacją UE w sekcji 2 i / lb klasyfikacją składników w sekcji 3 jeżeli klasyfikacja poszczególnych składników jest stalona przez pożnione organy. Ponadto dane przedstawione w sekcji 11 są oparte na zasadach obliczania UN GHS i zyskanych z oceny 3M Informacje dotyczące sktków toksykologicznych Objawy narażenia Strona 6 z 15

7 Na podstawie danych z badań i /lb informacji na temat składników, materiał ten może wywołać następjące sktki dla zdrowia: Drogi oddechowe Dłgotrłe lb powtarzające się narażenie może powodoć zabrzenia ze strony kład oddechowego z następjącymi objami: bóle i zawroty głowy, zabrzenia równogi i koordynacji rchów, zabrzenia mowy, wydłżenie czas reakcji i tratę przytomności. Kontakt ze skórą Umiarkone działanie drażniące na oczy z następjącymi objami:: miejscowe zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie i wysszenie. Kontakt z oczami Kontakt z oczami podczas prawidłowego stosonia prodkt nie powinien być przyczyną podrażnienia ocz. Połknięcie może być przyczyną podrażnienia błon ślzowych kład wego z następjącymi objami: ndności, wymioty, tkliwość, ból brzcha i biegnki. Dane toksykologiczne Jeśli składnik jest jawnione w sekcji 3, ale nie pojawia się w tabeli poniżej, albo brak jest danych dla pnkt końcowego lb dane nie są wystarczają. Toksyczność ostra Naz Gatnek Wartość narażenia Ogółem prodkt ak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Wdychanie LC50 oszacono pary Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Skóra Królik LD50 > mg/kg Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Szczr LD50 > mg/kg Biały olej mineralny (ropa nafto) Skóra Królik LD50 > mg/kg Biały olej mineralny (ropa nafto) Szczr LD50 > mg/kg Kalcynona glinka kaolino Skóra LD50 oszacono, że > mg/kg Kalcynona glinka kaolino LD50 oszacono mg/kg Glicerol Skóra Królik LD50 oszacono, że > mg/kg Glicerol Szczr LD50 > mg/kg ATE = szacona toksyczność ostra (acte toxicity estimate) Działanie żrące/drażniące na skórę Naz Gatnek Wartość Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Królik Drażniący Biały olej mineralny (ropa nafto) Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Kalcynona glinka kaolino Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Glicerol Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Pożne szkodzenie ocz/działanie drażniące na oczy Naz Gatnek Wartość Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Biały olej mineralny (ropa nafto) Królik Łagodne działanie drażniące Kalcynona glinka kaolino Królik Łagodne działanie drażniące Glicerol Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Strona 7 z 15

8 Działanie czlające na skórę Naz Gatnek Wartość Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Biały olej mineralny (ropa nafto) Glicerol Świnka morska Świnka morska Świnka morska Nie jest czlający Nie jest czlający Nie jest czlający Działanie czlające na drogi oddechowe Dla składnika/składników żadne dane obecnie nie są dostępne lb nie są wystarczają. Działanie mtagenne na komórki rozrodcze Naz narażeni a Wartość Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona In vivo Nie jest mtagenny Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona In Vitro Biały olej mineralny (ropa nafto) In Vitro Nie jest mtagenny Kalcynona glinka kaolino In Vitro Rakotwórczość Naz Gatnek Wartość narażenia Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Skóra Mysz Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Ldzie i zwierzęt a Biały olej mineralny (ropa nafto) Skóra Mysz Nie jest rakotwórczy Biały olej mineralny (ropa nafto) Nie jest rakotwórczy Wiele gatnkó w zwierząt Kalcynona glinka kaolino Wiele gatnkó w zwierząt Glicerol Mysz Szkodliwe działanie na rozrodczość Naz Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Biały olej mineralny (ropa nafto) Biały olej mineralny (ropa nafto) Biały olej mineralny (ropa nafto) Glicerol narażeni a Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia Nietoksyczny dla rozwoj Szczr 2,4 Nietoksyczny dla rozrodczości kobiet Szczr Nietoksyczny dla rozrodczości mężczyzn Szczr Nietoksyczny dla rozwoj Szczr Nietoksyczny dla rozrodczości kobiet Szczr podczas organogenezy 13 tydzień 13 tydzień w czasie ciąży 2 generacja Strona 8 z 15

9 Glicerol Glicerol Nietoksyczny dla rozrodczości mężczyzn Szczr Nietoksyczny dla rozwoj Szczr generacja 2 generacja Narządy docelowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Naz narażeni a Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Narządy docelowe Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia zabrzenia ośrodkowego kład nerwowego Działanie drażniące na drogi oddechowe kład nerwowy Może powodoć senność lb zawroty głowy. Ldzie i zwierzęt a Niedostępne Niedostępne Pies 6,5 Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Naz narażenia Narządy docelowe Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona kład nerwowy Szczr LOAEL 4,6 6 miesiąc Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona nerki i / lb pęcherz moczowy kład oddechowy Szczr LOAEL 1,9 Wiele gatnkó w zwierząt 0,6 4 h 13 tydzień 90 dni Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona kości, zęby, paznokcie i/lb włosy krew wątroba mięśnie Wszystkie dane są negatywne Szczr 5,6 serce Wszystkie dane są negatywne Wiele gatnkó w zwierząt 1,3 12 tydzień 90 dni Biały olej mineralny (ropa nafto) Biały olej mineralny (ropa nafto) Kalcynona glinka kaolino kład krwiotwórczy wątroba kład odpornościowy zwłóknienie płc Szczr Szczr Wiele gatnkó w zwierząt niedostępna 90 dni 90 dni Kalcynona glinka kaolino Glicerol Glicerol kład oddechowy kład oddechowy serce wątroba nerki i / lb pęcherz moczowy Człowie k niedostępna Szczr 3,91 Wszystkie dane są negatywne Szczr 3,91 narażenie zawodowe 14 dni 14 dni Strona 9 z 15

10 Glicerol kład hormonalny kład krwiotwórczy wątroba nerki i / lb pęcherz moczowy Wszystkie dane są negatywne Szczr lata Zagrożenie spowodone aspiracją Naz Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Biały olej mineralny (ropa nafto) Wartość Zagrożenie spowodone aspiracją Zagrożenie spowodone aspiracją W przypadk dodatkowych pytań dotyczących danych toksykologicznych dla tego meteriał i/lb jego składników proszę skontaktoć się z 3M. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Poniższe informacje mogą się nie zgodzić z klasyfikacją UE w sekcji 2 i / lb klasyfikacją składników w sekcji 3 jeżeli klasyfikacja poszczególnych składników jest stalona przez pożnione organy. Ponadto informacje oraz dane przedstawione w sekcji 12 są oparte na zasadach obliczania UN GHS i zyskanych z oceny 3M Toksyczność doświadczalnych dla prodkt. Naz sbstancji Nmer CAS Organizm Rodzaj badania Czas trnia Biały olej Dane nie są mineralny dostępne lb (ropa nafto) Biały olej Lepomis Doświadczalny 96 h mineralny macrochirs (ropa nafto) Biały olej mineralny (ropa nafto) Kalcynona glinka kaolino Badane rtości Śmiertelny poziom 50% Rozwielitki Doświadczalny 21 dni Brak zależności Dane nie są dostępne lb stężenie-efekt Glicerol Rozwielitki Doświadczalny 24 h Medialne stężenie efektywne Glicerol Karaś złocisty Doświadczalny 24 h Medialne stężenie śmiertelne 1,2- benzoizotiazol- 3(2H)-on 1,2- benzoizotiazol- 3(2H)-on 1,2- benzoizotiazol Skorpiaki Doświadczalny 48 h Medialne stężenie efektywne Algi Doświadczalny 72 h Medialne stężenie efektywne Pstrąg tęczowy Doświadczalny 96 h Medialne stężenie Wyniki >100 >100 > > ,062 0,15 1,6 Strona 10 z 15

11 śmiertelne Rozwielitki Doświadczalny 48 h Medialne stężenie efektywne Dane nie są dostępne lb 4, Trłość i zdolność do rozkład Naz sbstancji Nmer CAS Rodzaj badania Biały olej Dane nie są mineralny dostępne lb (ropa nafto) Biały olej mineralny (ropa nafto) Kalcynona glinka kaolino Doświadczalny Biodegradacja Dane nie są dostępne lb Glicerol rtość obliczona Fotoliza Glicerol Doświadczalny Biodegradacja 3(2H)-on 1,2- benzoizotiazol- 3(2H)-on Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafino na 1,2- benzoizotiazol- 3(2H)-on Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafino na Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafino na Doświadczalny Biodegradacja Doświadczalny Biodegradacja Dane nie są dostępne lb Czas trnia Typ badania Wyniki Metoda Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 28 dni Wydzielanie CO2 0 % gowy OECD 301B Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Fotolityczne półtrnie (w powietrz) 14 dni Biologiczne zapotrzebon ie na tlen 28 dni Biologiczne zapotrzebon ie na tlen 28 dni Wyczerpyni e węgla organicznego 1.36 dni ( t 1/2) Inne metody 63 % gowy OECD 301C - MITI (I) 0 % gowy OECD 301C - MITI (I) 10 % gowy OECD 301D - zamknięty tygiel Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Zdolność do bioakmlacji Naz sbstancji Nmer CAS Rodzaj badania Biały olej Dane nie są mineralny dostępne lb (ropa nafto) Kalcynona glinka Dane nie są dostępne lb Czas trnia Typ badania Wyniki Metoda Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Strona 11 z 15

12 kaolino Glicerol Doświadczalny Biokoncentracj 1,2- benzoizotiazol- 3(2H)-on Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafino na a Doświadczalny Biokoncentracj a Dane nie są dostępne lb Mobilność w glebie Prosimy o kontakt z prodcentem w cel zyskania informacji. Log Kow Inne metody Log Kow 1.45 Inne metody Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb W tym momencie brak dostępnych informacji, proszę skontaktoć się z prodcentem aby zyskać więcej szczegółów Inne szkodliwe sktki działania SEKCJA 13: Postęponie z odpadami Metody nieszkodliwiania odpadów Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych Spalić w spalarni odpadów. Właściwe zniszczenie może wymagać życia dodatkowego pali podczas proces spalania. ko alternatywę w dyspononi odpad, wykorzystać dozwolone składowiska odpadów. Pste pojemniki / beczki / kontenery wykorzystyne do przewożenia i przenoszenia niebezpiecznych sbstancji chemicznych (sbstancji chemicznych / mieszanin / preparatów zaklasyfikonych jako niebezpieczne zgodnie z obowiązjącymi przepisami) należy, przechowyć i sć jako niebezpieczne odpady o ile nie określono inaczej przez obowiązjące przepisy dotyczące odpadów. Skonsltj się z odpowiednimi organami reglacji w cel określenia metod przetrzania i snia. Kodonie odpadów odby się w oparci o przewidyne zastosonie prodkt przez konsmenta. Sposób likwidacji zebranych odpadów zgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzęd Wojewódzkiego lb Starost. Zżyty prodkt przekazać do pożnionego odbiorcy odpadów. Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlament Eropejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrekty Rady 91/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm. Sgerony kod odpad Inne niewymienione odpady SEKCJA 14: Informacje dotyczące transport Prodkt nie jest klasyfikony jako niebezpieczny w rozmieni przepisów dotyczących transport torów niebezpiecznych. Strona 12 z 15

13 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeńst, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla sbstnacji i mieszaniny Globalny stats prawny W cel zyskania większej liczby informacji skontaktoć się z 3M. Składniki tego prodkt, sa zgodne z przepisami chinskimi "Measres on Environmental Management of New Chemical Sbstance ". Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Koreii (Korean Toxic Chemical Control Law). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Astralii (Astralia National Indstrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Filipin (RA 6969). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z nowymi wymogami zgłoszenia sbstancji CEPA. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami TSCA (Toxic Sbstances Control Act). Klasyfikacja wykonana w oparci o metody określone w dyrektywie 1999/45/WE. Jeśli potrzebjesz dodatkowych informacji proszę skontaktoć się z prodcentem. Reglacje prawne: Usta z dnia 25 ltego 2011 r. o sbstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U ). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zezwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), tworzenia Eropejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz chylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) ze zmianami 987/2008, 134/2009, 552/2009, 276/2010, 453/2010, 143/2011, 207/2011, 252/2011, 253/2011, 366/2011. Rozporządzenie Parlament Eropejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grdnia 2008 r. w sprawie, oznakonia i pakonia sbstancji i mieszanin, zmieniające i chylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grdnia 2008 rok) ze zmianami 790/2009, 286/2011. Rozporządzenie Parlament Eropejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grdnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w cel dostosonia go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie, oznakonia i pakonia sbstancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grdnia 2008 rok). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposob sbstancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 ltego 2010 r. w sprawie wykaz sbstancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakoniem (Dz.U. Nr 27, poz. 140). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakonia opakoń sbstancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie sposob oznakonia miejsc, rrociągów oraz pojemników i zbiorników słżących do przechowynia lb zawierających sbstancje niebezpieczne lb mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 601). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakonia opakoń sbstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r. poz.445). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii sbstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakonia zaopatrje się w zamknięcia trdniające otrcie przez dzieci i wyczlne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 688). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grdnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidalnej (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grdnia 2004 r w sprawie bezpieczeńst i higieny pracy związanej z występoniem w miejsc pracy czynników chemicznych (Dz. U ).Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 (Dz.U ) w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy. Na szczebl eropejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie sbstancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lb procesów technologicznych o działani rakotwórczym lb mtagennym w środowisk pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890). Usta z dnia 14 grdnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Usta z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym torów niebezpiecznych (Dz.U ) oraz Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Strona 13 z 15

14 eropejskiej dotyczącej międzynarodowego przewoz drogowego torów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U ) Ocena bezpieczeńst chemicznego Nie dotyczy SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz stosonych zwrotów H H302 H304 H315 H317 H318 H336 H400 H412 Działa szkodliwie po połknięci. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może powodoć reakcję alergiczną skóry. Powodje pożne szkodzenie ocz. Może wywołyć czcie senności lb zawroty głowy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodjąc dłgotrłe sktki. czyna aktalizacji: Aktalizacja: Sekcja 8: Wartości narażenia - Informacja została dodana. Ugi CLP (frazy) - Informacja została dodana. Section 2: 2.2 & 2.3. CLP REGULATION heading - Informacja została dodana. Section 8: Personal Protection - Eye information - Informacja została dodana. Sekcja 8: Ochrona osobista - informacje dotyczące skóry i rąk. - Informacja została dodana. Sekcja 9: Próg zapach - Informacja została dodana. Sekcja 9: Nierozpszczlność w wodzie - Informacja została dodana. Sekcja 9: Temperatra rozkład - Informacja została dodana. Sekcja 2: Zwroty H. - Informacja została dodana. Sekcja 10: Niebezpieczne prodkty rozkład podczas spalania tekst - Informacja została dodana. Sekcja 11: Ujawnione składniki niemieszczone w tabeli - Informacja została dodana. Sekcja 3: Wyjaśnienia zwrotów H znajdją się w sekcji Informacja została dodana. Sekcja 8: Ochrona skóry informacje o zalecani rękawic - Informacja została snięta. Ugi - Informacja została snięta. Zwroty określające rnki bezpiecznego stosonia - Informacja została snięta. Sekcja 16: Lista stosonych zwrotów R - Informacja została snięta. Sekcja 16: lista zwrotów R - Informacja została snięta. Sekcja 15: Informacje o symbolach - Informacja została snięta. Sekcja 12: Informacje o ostrym zagrożeni dla środowiska wodnego. - Informacja została snięta. Sekcja 12: Przewlekłe zagożenie dla środowiska wodnego. - Informacja została snięta. Sekcja 12: Ostre zagrożenie dla środowiska wodnego. - Informacja została snięta. Sekcja 12: Informacje o przewlekłym zagrożeni dla środowiska wodnego. - Informacja została snięta. Sekcja 2: Ugi na etykiecie. - Informacja została snięta. Sekcja 11: Dodatkowe sktki dla zdrowia: nagłówek - Informacja została snięta. Sekcja 11: Tabela działanie czlające na drogi oddechowe - Informacja została snięta. Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia - Nie dotyczy - Informacja została snięta. Wszystkie dane zarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opierają się na aktalnym stanie naszej wiedzy. Kartę opracono na podstawie danych zyskanych od prodcenta. Odbiorcy preparat mszą brać pod gę istniejące przepisy prawne i inne reglonia. 3M Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lb szkody wynikające z nieprawidłowego stosonia prodkt. Karty charakterystyki są dostępne w Internecie pod adresem: Strona 14 z 15

15 Strona 15 z 15

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 3M Novec Flx Remover Karta charakterystyki Pra atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Pra autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Produkt stosowany przez dział samochodowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Produkt stosowany przez dział samochodowy 3M Mlti-Prpose Body Filler 50658 (Kit) Karta charakterystyki Pra atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 3M 09308 Prep & Blend Liqid Karta charakterystyki Prawa atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 3M Scotch-Weld Epoxy Strctral Adhesive 7240 B/A (FRANCE) Karta charakterystyki Pra atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Karta Charakterystyki PASTA POLERSKA IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data aktualizacji: 05/12/2011 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: 0015 STARWAX 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu PWIPSC100 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II sporząd zona zgodnie z rozporząd zeniem REACH (1907/2006), z ałącznik II 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu - 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2017, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 Nadrenian amonu. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu:, ammonium perrhenate Nr CAS: 13598-65-7 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID POWDER W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID POWDER W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu proszek 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID W yd a n i e : 1. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 DRYER CID W yd a n i e : 1. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Typ produktu proszek 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLACK-OUT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI DERAT MONITORING zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 22.03.2010 Aktualizacja: 20.01.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 OMNIWASHLIQUID SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Identyfikacja produktu Kod produktu mieszanina OMNIWASHLIQUID 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 14/05/2015 Nr weryfikacji: 1 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: IC8-RTU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN zgodnie z rozporządzeniem 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 197/26/WE, Artykuł 31 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki KRES KRETA

Karta Charakterystyki KRES KRETA AGRO-TRADE Sp. z o.o. Strona 1 z 8 Karta Charakterystyki KRES KRETA 1. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: KRES KRETA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI RS 01/0 /1 v1. RS -, -4 Strona: 1 Data opracowania: 09/10/2015 Aktualizacja: 05/12/2016 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wersja 1.0 Numer Karty: Aktualizacja: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Kod wyrobu : 000000014587 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance

: KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa : KLEENEX Luksusowe antybakteryjne mydło w piance (6348/6349) 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 3M FT-30 QUALITATIVE FIT TEST KIT, BITTER Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Pra autorskie, 2013, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MUCHAKRON PLUS 10 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKTOSEP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z przepisami WE nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II (453/2010) Data wystawienia: 02.09.2013r. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Glade by Brise Żel PINE

Glade by Brise Żel PINE 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu : Glade by Brise Żel Pine Istotne zidentyfikowane : Odświeżacz powietrza w żelu. zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU. Data wydania ACETON Strona 1/4 Data wydania 06.04.2009 ACETON Strona 1/4 1. Identyfikacja substancji / preparatu ACETONÓWKA 2. Skład i informacja o składnikach. Nazwa chemiczna Nr CAS Nr WE Symbole Symbole zagrożenia (INCI) ostrzegawcze

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r

KARTA CHARAKTERYSTYKI Opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r Data opracowania: 2014.02.25 Aktualizacja: - Wersja: 1 Strona 1 z 10 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:. 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2014, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania.

2. Identyfikacja zagrożeń Produkt bezpieczny w normalnych warunkach stosowania i przechowywania. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 2011-04-04 Aktualizacja: 2016-06-22 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP 25 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI AFANISEP 25 WP zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2015, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830

KARTA CHARAKTERYSTYKI MAŚĆ OGRODNICZ FUNABEN zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2015/830 SEKCJA 1: DENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: MAŚĆ OGRODNICZA FUNABEN 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI strona. 1 / 6 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.1.1 Handlowa wyrobu 1.1.2 Kod wyrobu Środek czyszczący 1.2 Istotne

Bardziej szczegółowo

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.

PILWAR S. Strona 1 z 5. Edycja 1 Data aktualizacji: - Data sporządzenia: 16.03.2009. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikacja preparatu 1.2. Zastosowanie preparatu Emulsja antyadhezyjna, wodoodporna, stosowana w produkcji płyt pilśniowych twardych,

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu : 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. Karta charakterystyki Podstawa: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH ze zmianami 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu Alustat Foam

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu Alustat Foam Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: Alustat Foam Preparat do tamowania drobnych krwawień Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238194, 238217, 238317, 238332, 238895,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Data aktualizacji 2015.06.01 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI / MIESZANINY Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Strona 1/4 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Identyfikacja preparatu: Antygen krętkowy (Treponema pallidum) Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2016, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SAPONIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI SAPONIT zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41

3. Informacja o składnikach Nazwa substancji Nr CAS Nr WE Zawartość Klasyfikacja Zwroty R. Nadtlenek wodoru % Xn 22,41 Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: GLUCOSITE Gel Żel do kieszonek dziąsłowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU 1. Identyfikacja preparatu Producent MITSUBISHI PENCIL CO.,LTD 5-23-37 HIGASHIOHI, SHINIGAWA, TOKYO, JAPAN Importer TRODAT POLSKA Sp. z o. o. Warszawa ul. Marywilska 22

Bardziej szczegółowo

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej

(042) Krajowe Centrum Informacji Toksykologicznej R KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 25.11.1998 Data aktualizacji: 10.2008 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Kategoria: Rodzaj produktu: Forma użytkowa: Producent:

Bardziej szczegółowo

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY Data wystawienia: 28.09.2015 r K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Wersja: 1.0/PL S e

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego

: 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego 2-fenoksyetanol, eter monofenylowy glikolu etylenowego odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI ata opracowania 11.03.2013 Wydanie : 1 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu. nazwa wyrobu : MAXI WAX 1:200

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu CANAL DETECTOR Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Producent: CANAL DETECTOR Preparat do wykrywania ujść kanałów korzeniowych PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.

Karta charakterystyki Karta charakterystyki odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1. odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania: 31/05/2017 Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Strona 1 z 7 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA 1.1 Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa Exterior Zastosowanie preparatu: gotowa do użycia masa akrylowa do pokrywania sztukaterii

Bardziej szczegółowo

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax:

NIVORAPID. MAPEI Polska sp. z o.o Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : fax: MAPEI Polska sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Gustawa Eiffel a 14 tel. : + 48 32 775 44 50 fax: + 48 32 775 44 71 Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OWANOL EXTRA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI OWANOL EXTRA zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne produktu

Numery identyfikacyjne produktu Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2017, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11.

Informacje o wpływie substancji na stan zdrowia i ewentualnych objawach opisane są w rozdziale 11. Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Numer rejestracyjny REACH: Niedostępny Numer katalogowy: 238278 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Pra atorskie, 2014, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Laboratorium LAKMA SAT Sp. z o.o. Silikon L do luster KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU Data sporządzenia: 20.11.2000 Data aktualizacji: 21.11.2008 1.IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu: Zastosowanie: Preparat do klejenia luster

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA

KARTA CHARAKTERYSTYKI OLEJ MACADAMIA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji: Kosmetyka 1.3 Dane dotyczące dostawcy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/ PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/ PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR

Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Pigment antykorozyjny POLYCOR Data sporządzenia 14.03.2016 Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa handlowa Pigment antykorozyjny POLYCOR 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

Płyn na komary i kleszcze

Płyn na komary i kleszcze KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 10.01.2011r. Ostatnia aktualizacja: 08.02.2012r. 1.Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania 02.02.2010 Wydanie : 3 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa : 1.2. Zastosowanie preparatu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2013, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu właściwego i bezpiecznego korzystania z produktów marki 3M jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 100176 113169 Numer według CAS: 1302-78-9 Numer według EINECS: 215-108-5 Istotne

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211

Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 Karta Charakterystyki Preparatu TRIM TC211 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Nazwa produktu: TRIM TC211 1.2. Zastosowanie: Dodatek do płynów do obróbki metalu 1.3. Identyfikacja producenta:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ALGINAT

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej ALGINAT 1. Identyfikacja substancji/preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa substancji: Alginat Numer CAS: 9005-38-3 Numer WE: 618-415-6 Numer rejestracyjny REACh: Produkt zgodny z załącznikiem V, pkt

Bardziej szczegółowo

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE

KIT AMPL CT/NG PREP GEN2 100T IVD CE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa wyrobu : Numer kat./nr Genisys : 20759414122 Nazwa substancji : AMPLICOR CT/NG Specimen

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo