SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Karta charakterystyki Pra atorskie, 2015, 3M Company Wszystkie pra zastrzeżone. Kopionie i/lb pobieranie tych informacji w cel właściwego i bezpiecznego korzystania z prodktów marki 3M jest dozwolone tylko pod rnkiem, że: informacje są kopione w całości i bez zmian, chyba że zyskano przednio pisemną zgodę od 3M, i ani kopie ani oryginalne dokmenty nie będą odsprzedane lb rozpowszechniane w celach zarobkowych. Nmer ID dokment: Nmer wersji: 5.00 Data aktalizacji: Data zmiany wersji: Nmer wersji transport: Karta charakterystyki jest zgodna z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 rok zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 rok w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zezwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH). SEKCJA 1: Identyfikacja sbstancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorst 1.1. Identyfikator prodkt 3M BRAND IMPERIAL HAND GLAZE 5990 Nmery identyfikacyjne prodkt GC Istotne zidentyfikone zastosonia sbstancji lb mieszaniny oraz zastosonia odradzane Istotne zidentyfikone zastosonia Prodkt stosony przez dział samochodowy, Politra polerska do poleronia ręcznego. 1.3 Dane dotycząstawcy karty charakterystyki Adres: 3M Poland Sp. z o.o. al. Katowicka 117, Kajetany, Nadarzyn; Tel: Strona interneto: Nmer telefon alarmowego 112 Ogólny telefon alarmowy (24 godziny) 999 Pogotowie medyczne (24 godziny) 998 Straż pożarna (24 godziny) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja sbstancji lb mieszaniny Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Klasyfikacja: Niebezpieczne dla środowiska wodnego (przewlekłe), kategoria 3 - Aqatic Chronic 3, H412 Pełne brzmienie zwrotów H w sekcji Elementy oznakonia Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) Strona 1 z 15

2 Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia: H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodjąc dłgotrłe sktki. Zwroty wskazjące środki ostrożności: Usnie: P501 Zartość/pojemnik sć zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami. Informacje zpełniające: Informacje zpełniające o zagrożeniach: EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodoć wystąpienie reakcji alergicznej. 3% w mieszaninie znajdją się składniki o nieznanej toksyczności ostrej dostnej. Zawiera 16% składników stanowi nieznane zagrożenie dla środowiska wodnego. Wskazówki dotyczące oznakonia: Zwrot H304 nie jest wymagany na etykiecie ze względ na lepkość prodkt. Składnikowi prodkt o nmerze CAS przypisano notę P Inne zagrożenia Nieznane SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach Naz sbstancji Nr CAS Nr WE Stężenie % Klasyfikacja Woda EINECS Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna. Biały olej mineralny (ropa nafto) EINECS Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona EINECS Emlgator Tajemnica handlo 5-10 Asp. Tox. 1, H304 (Klasyfikacja 3M) 5-10 Asp. Tox. 1, H304 - Nota P (CLP) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 (Klasyfikacja 3M) Brak 1-5 Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna. Kalcynona glinka kaolino EINECS Glicerol EINECS ,2-benzoizotiazol-3(2H)-on EINECS Sbstancja niesklasyfikona jako niebezpieczna. 1-5 Sbstancja z określoną na poziomie Wspólnoty rtością najwyższego dopszczalnego stężenia w środowisk pracy. < 0,05 Acte Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; Aqatic Acte 1, H400,M=10 (CLP) Strona 2 z 15

3 W sekcji 16 znajdje się pełny tekst zwrotów H żytych w powyższej tabeli. W sekcji 15 znajdją się obowiązjące rozporządzenia, które zostały zastosone do powyższych komponentów. Informacje dotyczące najwyższych dopszczalnych stężeń i sbstancji PBT i vpvb znajdją się w sekcji 8 i 12 karty charakterystyki. SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Drogi oddechowe Jeżeli objawy narażenia wystąpią, wyprodzić poszkodonego na świeże powietrze. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza. Kontakt ze skórą Umyć wodą z mydłem. Jeżeli objawy narażenia wystąpią, skontaktoć się z lekarzem. Kontakt z oczami Wypłkać dżą ilością wody. Usnąć szkła kontaktowe. Nadal płkać. Jeżeli objawy nie stępją, skontaktoć się z lekarzem. W przypadk połknięcia: Wypłkać sta. Jeżeli objawy podrażnienia nie stępją, wezć lekarza Najżniejsze ostre i opóźnione objawy oraz sktki narażenia Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postęponia z poszkodonym Nie dotyczy SEKCJA 5: Postęponie w przypadk pożar 5.1. Środki gaśnicze W przypadk pożar: Użyć stosowny środek gaśniczy dla zwyczajnych materiałów palnych, taki jak woda lb piana do gaszenia Szczególne zagrożenia związane z sbstancją lb mieszaniną Żadne dla tego prodkt. Niebezpieczne prodkty rozpad lb prodkty boczne Sbstancja Węglowodory Tlenek węgla Dwtlenek węgla Warnki Podczas spalania Podczas spalania Podczas spalania 5.3. Informacje dla straży pożarnej Nie są przewidziane żadne specjalne działania ochronne dla strażaków. SEKCJA 6: Postęponie w przypadk niezamierzonego wolnienia do środowiska 6.1. Indywidalne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedry w sytacjach aryjnych Strona 3 z 15

4 Ekoć teren. Przewietrzyć pomieszczenie. W przypadk dżego rozlania lb wycieków w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wentylację mechaniczną do rozproszenia lb wyciąg oparów, zgodnie z zasadami higieny przemysłowej. Zapoznaj się z innymi sekcjami karty charakterystyki aby zyskać informacje dotyczące ochrony zdrowia, ochrony dróg oddechowych, wentylacji i środków ochrony indywidalnej Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Unikać wolnienia do środowiska. dżym wyciek, zabezpieczyć przed dostaniem się do kanałów ściekowych i wód grntowych Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzeniani się skażenia i słżą snia skażenia Zabezpieczyć wyciek. Miejsce wyciek obłoć. Wyciek pokryć bentonitem, wermiklitem lb innym nieorganicznym materiałem chłonnym. Mieszać z materiałem chłonnym aż wyciek będzie schy. Pamiętaj, dodanie materiał pochłaniającego nie eliminje zagrożenia fizycznego, zdrowia lb środowiska. Zebrać rozlany/rozsypany materiał. Umieścić w zamkniętym kontenerze. Pozostałości wyczyścić wodą z detergentami. Szczelnie zamknąć pojemnik. Usnąć zebrany materiał Odniesienia do innych sekcji Więcej informacji znajdje się w sekcji 8 i sekcji 13 SEKCJA 7: Postęponie z sbstancjami i mieszaninami oraz ich magazynonie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postęponia Prodkt przeznaczony tylko do profesjonalnego(przemysłowego) żytk, zgodnie z instrkcją. Unikać a pył/dym/gaz/mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas żynia prodkt. Dokładnie myć po życi. Unikać wolnienia do środowiska Warnki bezpiecznego magazynonia, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowyć z dala od wszelkich źródeł ciepła i ognia. Przechowyć z dala od ksów. Przechowyć z dala o mocnych zasad Szczególne zastosonie(-a) końcowe Zapoznać się z informacjami, w sekcjach 7.1 i 7.2, dotyczącymi bezpiecznego postęponia i rnków magazynonia prodkt. Zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi kontroli narażenia i środków ochrony indywidalnej. SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidalnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli Najwyższe dopszczalne stężenia Jeżeli składnik jest jawniony w sekcji 3, ale nie pojawia się w poniższej tabeli - Najwyższe dopszczalne stężenia, to rtość nie jest dostępna dla tego składnika. Naz sbstancji Nr CAS Normatyw Wartość narażenia Dodatkowe informacje higieniczny Glicerol Ustalono NDS (frakcja wdychalna)(8 godzin):10 mg/m3 Nafta (ropa nafto) ciężka hydrorafinona Ustalono NDS: 300mg/m3; NDSCh: 900mg/m3 Nafta(ropa nafto)ciężka Prodcent NDS: 100 ppm hydrorafinona określil Oleje mineralne, wysokorafinone oleje Ustalono NDS (frakcja wdychalna)(8 godzin):5 mg/m3 Ustalono : Wartości normatywów higienicznych stalono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 (Dz.U ) w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy. NDS: najwyższe dopszczalne stężenie NDSCh: najwyższe dopszczalne stężenie chwilowe NDSP: najwyższe dopszczalne stężenie płapowe (progowe) Strona 4 z 15

5 Dopszczalne rtości biologiczne Dopszczalne rtości biologiczne nie istnieją dla każdego składnika wymienionego w sekcji 3 niniejszej karty charakterystyki Kontrola narażenia Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić ogólną wentylację wywiewną i/lb lokalne systemy wentylacji wyciągowej aby trzymyć stężenia sbstancji poniżej rtości najwyższych dopszczalnych stężeń i kontroloć ilość wydzielanego pył / dym / gaz / mgły / par / rozpylonej cieczy. Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca, stosoć ochronę dróg oddechowych Indywidalne środki ochrony, takie jak indywidalny sprzęt ochronny Ochrona ocz/trzy Wybierz i żyj ochronę ocz / trzy w oparci o wyniki oceny narażenia. Do ochrony ocz / trzy są zalecane: Nosić oklary ochronne z bocznymi osłonami Ochrona skóry/rąk Wybrać i nosić rękawice i/lb odzież ochronną w cel ochrony przed kontaktem ze skórą na podstawie oceny narażenia. Skonsltoć wybór środków ochrony indywidalnej z przedstawicielem prodcenta w cel wybrania odpowiedniego materiał. Zaleca się stosonie rękawic ochronnych wykonanych z następjących materiałów: Naz sbstancji Grbość (mm) Czas przebicia Gma nitrylo Ochrona dróg oddechowych Ocena narażenia może być potrzebna do podjęcia decyzji, czy respirator jest wymagany. Jeżeli maska oddecho jest konieczna, żyć maski jako część pełnej ochrony dróg oddechowych. W oparci o wyniki oceny narażenia, należy wybrać jeden z poniższych typów respiratora w cel zmniejszenia narażenia przez drogi oddechowe: Półmaska lb maska pełna oczyszczająca powietrze odpowiednia do par organicznych i cząstek. W przypadk pytań dotyczących przydatności do konkretnego zastosonia, należy skonsltoć się z prodcentem respiratora. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan fizyczny Ciecz Kolor, zapach jpomarańczowo-brązowy, słaby słodki zapach. Próg zapach ph 7,75-8 Temperatra wrzenia/zakres temperatr wrzenia 100 ºC Temperatra topnienia Palność (ciało stałe, gaz) Nie dotyczy Właściwości wybchowe Nie sklasyfikono Właściwości tleniające Nie sklasyfikono Temperatra zapłon 97 ºC [Metoda testo:zamknięty tygiel] temperatra samozapłon Granice wybchowości - dolna (LEL) 0,8 Granice wybchowości - górna (UEL) 6,0 Prężność par Gęstość względna 0,95-1 [Standard:Woda=1] Strona 5 z 15

6 Rozpszczalność w wodzie Nierozpszczalność w wodzie Znaczna Współczynnik podział n-oktanol/woda Szybkość paronia 4,4 Gęstość par > 1 [Standard:Powietrze=1] Temperatra rozkład Lepkość Gęstość 3-6 Pa-s Nie dotyczy 9.2. Inne informacje Lotne związki organiczne 9,05 % Związki lotne SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Materiał nie reagje w normalnych rnkach żytkonia Stabilność chemiczna Stabilny Możliwość występonia niebezpiecznych reakcji Nie lega niebezpiecznej polimeryzacji Warnki, których należy nikać Obróbka plastyczna i wysoka temperatra. Źródła iskrzenia i/lb otrty ogień Materiały niezgodne Mocne ksy Mocne zasady Metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych Niebezpieczne prodkty rozkład Sbstancja Nieznane Warnki Odniesienie znajdje się w rozdziale 5.2 dla niebezpiecznych prodktów rozkład podczas spalania. SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Poniższe informacje mogą się nie zgodzić z klasyfikacją UE w sekcji 2 i / lb klasyfikacją składników w sekcji 3 jeżeli klasyfikacja poszczególnych składników jest stalona przez pożnione organy. Ponadto dane przedstawione w sekcji 11 są oparte na zasadach obliczania UN GHS i zyskanych z oceny 3M Informacje dotyczące sktków toksykologicznych Objawy narażenia Strona 6 z 15

7 Na podstawie danych z badań i /lb informacji na temat składników, materiał ten może wywołać następjące sktki dla zdrowia: Drogi oddechowe Dłgotrłe lb powtarzające się narażenie może powodoć zabrzenia ze strony kład oddechowego z następjącymi objami: bóle i zawroty głowy, zabrzenia równogi i koordynacji rchów, zabrzenia mowy, wydłżenie czas reakcji i tratę przytomności. Kontakt ze skórą Umiarkone działanie drażniące na oczy z następjącymi objami:: miejscowe zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie i wysszenie. Kontakt z oczami Kontakt z oczami podczas prawidłowego stosonia prodkt nie powinien być przyczyną podrażnienia ocz. Połknięcie może być przyczyną podrażnienia błon ślzowych kład wego z następjącymi objami: ndności, wymioty, tkliwość, ból brzcha i biegnki. Dane toksykologiczne Jeśli składnik jest jawnione w sekcji 3, ale nie pojawia się w tabeli poniżej, albo brak jest danych dla pnkt końcowego lb dane nie są wystarczają. Toksyczność ostra Naz Gatnek Wartość narażenia Ogółem prodkt ak danych, obliczone ATE>5 000 mg/kg Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Wdychanie LC50 oszacono pary Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Skóra Królik LD50 > mg/kg Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Szczr LD50 > mg/kg Biały olej mineralny (ropa nafto) Skóra Królik LD50 > mg/kg Biały olej mineralny (ropa nafto) Szczr LD50 > mg/kg Kalcynona glinka kaolino Skóra LD50 oszacono, że > mg/kg Kalcynona glinka kaolino LD50 oszacono mg/kg Glicerol Skóra Królik LD50 oszacono, że > mg/kg Glicerol Szczr LD50 > mg/kg ATE = szacona toksyczność ostra (acte toxicity estimate) Działanie żrące/drażniące na skórę Naz Gatnek Wartość Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Królik Drażniący Biały olej mineralny (ropa nafto) Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Kalcynona glinka kaolino Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Glicerol Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Pożne szkodzenie ocz/działanie drażniące na oczy Naz Gatnek Wartość Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Biały olej mineralny (ropa nafto) Królik Łagodne działanie drażniące Kalcynona glinka kaolino Królik Łagodne działanie drażniące Glicerol Królik Nie powodje znaczącego podrażnienia Strona 7 z 15

8 Działanie czlające na skórę Naz Gatnek Wartość Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Biały olej mineralny (ropa nafto) Glicerol Świnka morska Świnka morska Świnka morska Nie jest czlający Nie jest czlający Nie jest czlający Działanie czlające na drogi oddechowe Dla składnika/składników żadne dane obecnie nie są dostępne lb nie są wystarczają. Działanie mtagenne na komórki rozrodcze Naz narażeni a Wartość Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona In vivo Nie jest mtagenny Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona In Vitro Biały olej mineralny (ropa nafto) In Vitro Nie jest mtagenny Kalcynona glinka kaolino In Vitro Rakotwórczość Naz Gatnek Wartość narażenia Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Skóra Mysz Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Ldzie i zwierzęt a Biały olej mineralny (ropa nafto) Skóra Mysz Nie jest rakotwórczy Biały olej mineralny (ropa nafto) Nie jest rakotwórczy Wiele gatnkó w zwierząt Kalcynona glinka kaolino Wiele gatnkó w zwierząt Glicerol Mysz Szkodliwe działanie na rozrodczość Naz Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Biały olej mineralny (ropa nafto) Biały olej mineralny (ropa nafto) Biały olej mineralny (ropa nafto) Glicerol narażeni a Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia Nietoksyczny dla rozwoj Szczr 2,4 Nietoksyczny dla rozrodczości kobiet Szczr Nietoksyczny dla rozrodczości mężczyzn Szczr Nietoksyczny dla rozwoj Szczr Nietoksyczny dla rozrodczości kobiet Szczr podczas organogenezy 13 tydzień 13 tydzień w czasie ciąży 2 generacja Strona 8 z 15

9 Glicerol Glicerol Nietoksyczny dla rozrodczości mężczyzn Szczr Nietoksyczny dla rozwoj Szczr generacja 2 generacja Narządy docelowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Naz narażeni a Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Narządy docelowe Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia zabrzenia ośrodkowego kład nerwowego Działanie drażniące na drogi oddechowe kład nerwowy Może powodoć senność lb zawroty głowy. Ldzie i zwierzęt a Niedostępne Niedostępne Pies 6,5 Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Naz narażenia Narządy docelowe Wartość Gatnek Wyniki Czas trnia narażenia Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona kład nerwowy Szczr LOAEL 4,6 6 miesiąc Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona nerki i / lb pęcherz moczowy kład oddechowy Szczr LOAEL 1,9 Wiele gatnkó w zwierząt 0,6 4 h 13 tydzień 90 dni Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona kości, zęby, paznokcie i/lb włosy krew wątroba mięśnie Wszystkie dane są negatywne Szczr 5,6 serce Wszystkie dane są negatywne Wiele gatnkó w zwierząt 1,3 12 tydzień 90 dni Biały olej mineralny (ropa nafto) Biały olej mineralny (ropa nafto) Kalcynona glinka kaolino kład krwiotwórczy wątroba kład odpornościowy zwłóknienie płc Szczr Szczr Wiele gatnkó w zwierząt niedostępna 90 dni 90 dni Kalcynona glinka kaolino Glicerol Glicerol kład oddechowy kład oddechowy serce wątroba nerki i / lb pęcherz moczowy Człowie k niedostępna Szczr 3,91 Wszystkie dane są negatywne Szczr 3,91 narażenie zawodowe 14 dni 14 dni Strona 9 z 15

10 Glicerol kład hormonalny kład krwiotwórczy wątroba nerki i / lb pęcherz moczowy Wszystkie dane są negatywne Szczr lata Zagrożenie spowodone aspiracją Naz Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafinona Biały olej mineralny (ropa nafto) Wartość Zagrożenie spowodone aspiracją Zagrożenie spowodone aspiracją W przypadk dodatkowych pytań dotyczących danych toksykologicznych dla tego meteriał i/lb jego składników proszę skontaktoć się z 3M. SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Poniższe informacje mogą się nie zgodzić z klasyfikacją UE w sekcji 2 i / lb klasyfikacją składników w sekcji 3 jeżeli klasyfikacja poszczególnych składników jest stalona przez pożnione organy. Ponadto informacje oraz dane przedstawione w sekcji 12 są oparte na zasadach obliczania UN GHS i zyskanych z oceny 3M Toksyczność doświadczalnych dla prodkt. Naz sbstancji Nmer CAS Organizm Rodzaj badania Czas trnia Biały olej Dane nie są mineralny dostępne lb (ropa nafto) Biały olej Lepomis Doświadczalny 96 h mineralny macrochirs (ropa nafto) Biały olej mineralny (ropa nafto) Kalcynona glinka kaolino Badane rtości Śmiertelny poziom 50% Rozwielitki Doświadczalny 21 dni Brak zależności Dane nie są dostępne lb stężenie-efekt Glicerol Rozwielitki Doświadczalny 24 h Medialne stężenie efektywne Glicerol Karaś złocisty Doświadczalny 24 h Medialne stężenie śmiertelne 1,2- benzoizotiazol- 3(2H)-on 1,2- benzoizotiazol- 3(2H)-on 1,2- benzoizotiazol Skorpiaki Doświadczalny 48 h Medialne stężenie efektywne Algi Doświadczalny 72 h Medialne stężenie efektywne Pstrąg tęczowy Doświadczalny 96 h Medialne stężenie Wyniki >100 >100 > > ,062 0,15 1,6 Strona 10 z 15

11 śmiertelne Rozwielitki Doświadczalny 48 h Medialne stężenie efektywne Dane nie są dostępne lb 4, Trłość i zdolność do rozkład Naz sbstancji Nmer CAS Rodzaj badania Biały olej Dane nie są mineralny dostępne lb (ropa nafto) Biały olej mineralny (ropa nafto) Kalcynona glinka kaolino Doświadczalny Biodegradacja Dane nie są dostępne lb Glicerol rtość obliczona Fotoliza Glicerol Doświadczalny Biodegradacja 3(2H)-on 1,2- benzoizotiazol- 3(2H)-on Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafino na 1,2- benzoizotiazol- 3(2H)-on Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafino na Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafino na Doświadczalny Biodegradacja Doświadczalny Biodegradacja Dane nie są dostępne lb Czas trnia Typ badania Wyniki Metoda Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 28 dni Wydzielanie CO2 0 % gowy OECD 301B Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Fotolityczne półtrnie (w powietrz) 14 dni Biologiczne zapotrzebon ie na tlen 28 dni Biologiczne zapotrzebon ie na tlen 28 dni Wyczerpyni e węgla organicznego 1.36 dni ( t 1/2) Inne metody 63 % gowy OECD 301C - MITI (I) 0 % gowy OECD 301C - MITI (I) 10 % gowy OECD 301D - zamknięty tygiel Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Zdolność do bioakmlacji Naz sbstancji Nmer CAS Rodzaj badania Biały olej Dane nie są mineralny dostępne lb (ropa nafto) Kalcynona glinka Dane nie są dostępne lb Czas trnia Typ badania Wyniki Metoda Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Strona 11 z 15

12 kaolino Glicerol Doświadczalny Biokoncentracj 1,2- benzoizotiazol- 3(2H)-on Nafta(ropa nafto)ciężka hydrorafino na a Doświadczalny Biokoncentracj a Dane nie są dostępne lb Mobilność w glebie Prosimy o kontakt z prodcentem w cel zyskania informacji. Log Kow Inne metody Log Kow 1.45 Inne metody Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb W tym momencie brak dostępnych informacji, proszę skontaktoć się z prodcentem aby zyskać więcej szczegółów Inne szkodliwe sktki działania SEKCJA 13: Postęponie z odpadami Metody nieszkodliwiania odpadów Patrz Sekcja 11.1 Informacje dotyczące sktków toksykologicznych Spalić w spalarni odpadów. Właściwe zniszczenie może wymagać życia dodatkowego pali podczas proces spalania. ko alternatywę w dyspononi odpad, wykorzystać dozwolone składowiska odpadów. Pste pojemniki / beczki / kontenery wykorzystyne do przewożenia i przenoszenia niebezpiecznych sbstancji chemicznych (sbstancji chemicznych / mieszanin / preparatów zaklasyfikonych jako niebezpieczne zgodnie z obowiązjącymi przepisami) należy, przechowyć i sć jako niebezpieczne odpady o ile nie określono inaczej przez obowiązjące przepisy dotyczące odpadów. Skonsltj się z odpowiednimi organami reglacji w cel określenia metod przetrzania i snia. Kodonie odpadów odby się w oparci o przewidyne zastosonie prodkt przez konsmenta. Sposób likwidacji zebranych odpadów zgodnić z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzęd Wojewódzkiego lb Starost. Zżyty prodkt przekazać do pożnionego odbiorcy odpadów. Wspólnotowe akty prawne: dyrektywy Parlament Eropejskiego i Rady: 2006/12/WE i 94/62/WE, dyrekty Rady 91/689/EWG. Krajowe akty prawne: Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm., Dz. U. 2001, Nr 63, poz. 638 z późn. zm. Sgerony kod odpad Inne niewymienione odpady SEKCJA 14: Informacje dotyczące transport Prodkt nie jest klasyfikony jako niebezpieczny w rozmieni przepisów dotyczących transport torów niebezpiecznych. Strona 12 z 15

13 SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeńst, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla sbstnacji i mieszaniny Globalny stats prawny W cel zyskania większej liczby informacji skontaktoć się z 3M. Składniki tego prodkt, sa zgodne z przepisami chinskimi "Measres on Environmental Management of New Chemical Sbstance ". Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Koreii (Korean Toxic Chemical Control Law). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Astralii (Astralia National Indstrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami Filipin (RA 6969). Mogą obowiązyć dodatkowe ograniczenia. W cel zyskania dodatkowych informacji należy skontaktoć się z Działem Sprzedaży. Składniki tego prodkt są zgodne z nowymi wymogami zgłoszenia sbstancji CEPA. Składniki tego prodkt są zgodne z przepisami TSCA (Toxic Sbstances Control Act). Klasyfikacja wykonana w oparci o metody określone w dyrektywie 1999/45/WE. Jeśli potrzebjesz dodatkowych informacji proszę skontaktoć się z prodcentem. Reglacje prawne: Usta z dnia 25 ltego 2011 r. o sbstancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U ). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlament Eropejskiego i Rady z dnia 18 grdnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, dzielania zezwoleń i stosonych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), tworzenia Eropejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz chylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE(Dz.U.UE L136 z dnia 29 maja 2007 r) ze zmianami 987/2008, 134/2009, 552/2009, 276/2010, 453/2010, 143/2011, 207/2011, 252/2011, 253/2011, 366/2011. Rozporządzenie Parlament Eropejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grdnia 2008 r. w sprawie, oznakonia i pakonia sbstancji i mieszanin, zmieniające i chylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grdnia 2008 rok) ze zmianami 790/2009, 286/2011. Rozporządzenie Parlament Eropejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grdnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w cel dostosonia go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie, oznakonia i pakonia sbstancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 354 z 31 grdnia 2008 rok). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposob sbstancji i preparatów chemicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1018). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 ltego 2010 r. w sprawie wykaz sbstancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakoniem (Dz.U. Nr 27, poz. 140). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakonia opakoń sbstancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie sposob oznakonia miejsc, rrociągów oraz pojemników i zbiorników słżących do przechowynia lb zawierających sbstancje niebezpieczne lb mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 601). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakonia opakoń sbstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z 2012 r. poz.445). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii sbstancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakonia zaopatrje się w zamknięcia trdniające otrcie przez dzieci i wyczlne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 688). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grdnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidalnej (Dz.U ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grdnia 2004 r w sprawie bezpieczeńst i higieny pracy związanej z występoniem w miejsc pracy czynników chemicznych (Dz. U ).Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 (Dz.U ) w sprawie najwyższych dopszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisk pracy. Na szczebl eropejskim dyrektywy 2000/39/WE, 2006/15/WE, 2009/161/WE. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie sbstancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lb procesów technologicznych o działani rakotwórczym lb mtagennym w środowisk pracy (Dz. U. z 2012 r. poz. 890). Usta z dnia 14 grdnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Usta z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym torów niebezpiecznych (Dz.U ) oraz Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Strona 13 z 15

14 eropejskiej dotyczącej międzynarodowego przewoz drogowego torów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U ) Ocena bezpieczeńst chemicznego Nie dotyczy SEKCJA 16: Inne informacje Wykaz stosonych zwrotów H H302 H304 H315 H317 H318 H336 H400 H412 Działa szkodliwie po połknięci. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może powodoć reakcję alergiczną skóry. Powodje pożne szkodzenie ocz. Może wywołyć czcie senności lb zawroty głowy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodjąc dłgotrłe sktki. czyna aktalizacji: Aktalizacja: Sekcja 8: Wartości narażenia - Informacja została dodana. Ugi CLP (frazy) - Informacja została dodana. Section 2: 2.2 & 2.3. CLP REGULATION heading - Informacja została dodana. Section 8: Personal Protection - Eye information - Informacja została dodana. Sekcja 8: Ochrona osobista - informacje dotyczące skóry i rąk. - Informacja została dodana. Sekcja 9: Próg zapach - Informacja została dodana. Sekcja 9: Nierozpszczlność w wodzie - Informacja została dodana. Sekcja 9: Temperatra rozkład - Informacja została dodana. Sekcja 2: Zwroty H. - Informacja została dodana. Sekcja 10: Niebezpieczne prodkty rozkład podczas spalania tekst - Informacja została dodana. Sekcja 11: Ujawnione składniki niemieszczone w tabeli - Informacja została dodana. Sekcja 3: Wyjaśnienia zwrotów H znajdją się w sekcji Informacja została dodana. Sekcja 8: Ochrona skóry informacje o zalecani rękawic - Informacja została snięta. Ugi - Informacja została snięta. Zwroty określające rnki bezpiecznego stosonia - Informacja została snięta. Sekcja 16: Lista stosonych zwrotów R - Informacja została snięta. Sekcja 16: lista zwrotów R - Informacja została snięta. Sekcja 15: Informacje o symbolach - Informacja została snięta. Sekcja 12: Informacje o ostrym zagrożeni dla środowiska wodnego. - Informacja została snięta. Sekcja 12: Przewlekłe zagożenie dla środowiska wodnego. - Informacja została snięta. Sekcja 12: Ostre zagrożenie dla środowiska wodnego. - Informacja została snięta. Sekcja 12: Informacje o przewlekłym zagrożeni dla środowiska wodnego. - Informacja została snięta. Sekcja 2: Ugi na etykiecie. - Informacja została snięta. Sekcja 11: Dodatkowe sktki dla zdrowia: nagłówek - Informacja została snięta. Sekcja 11: Tabela działanie czlające na drogi oddechowe - Informacja została snięta. Zwroty wskazjące rodzaj zagrożenia - Nie dotyczy - Informacja została snięta. Wszystkie dane zarte w niniejszej Karcie Charakterystyki opierają się na aktalnym stanie naszej wiedzy. Kartę opracono na podstawie danych zyskanych od prodcenta. Odbiorcy preparat mszą brać pod gę istniejące przepisy prawne i inne reglonia. 3M Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lb szkody wynikające z nieprawidłowego stosonia prodkt. Karty charakterystyki są dostępne w Internecie pod adresem: Strona 14 z 15

15 Strona 15 z 15

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Klej strukturalny, przemysłowy

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Klej strukturalny, przemysłowy 3M(TM) Scotch-Weld(TM) Epoxy Potting Compound/Adhesive DP-270, Black Karta charakterystyki Prawa autorskie, 2012, 3M Company Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i/lub pobieranie tych informacji w celu

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu MagicBlow (6, 12, 18,

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 29.01.2011 Data aktualizacji: Strona/stron: 1/9 Sekcja 1: Identyfikacja substancji /mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

Odór Precz KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Karta zgodna z Załącznikiem 1 do Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwy substancji, które

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu MagicBlow

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Data wydania 21.11.2005 Data aktualizacji: 30.01.2015 Wersja PL: 4.0

Data wydania 21.11.2005 Data aktualizacji: 30.01.2015 Wersja PL: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: MR >2,6 3,2 Krzemian sodu numer rejestracji REACH: 01-2119448725-31-0017 Nr CAS 1344-09-8 Nr WE

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Wersja : 1.0 CLP 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE 1» 17 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY i IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa produktu Preparat antykorozyjny IKOROL, płyn 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Strona 1 z 11 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa: Destylaty lekkie zobojętniane chemiczna (ropa naftowa); Frakcja naftowa Synonimy:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu REACH Data sporządzenia 01.04.2013 r. (ver. 1.0) Data aktualizacji 01.04.2013 r. (ver. 1.1) SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

VC 570 PODŁOGI - Środek do mycia podłóg SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 Data sporządzenia: 07.10.2009 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo