na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radia Lublin S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radia Lublin S.A."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radia Lublin S.A. Strona 1 z 12

2 Rozdz. 1. Nazwa postępowania Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S. A. Rozdz. 2. Zamawiający Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A. ul. Obrońców Pokoju 2, Lublin NIP Nr telefonu Nr faksu Adres strony internetowej Adres Znak postępowania:. Rozdz. 3. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej euro na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm. dalej ustawa). Rozdz. 4. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektu Zamawiającego w ilości około kwh, a w tym: - szczyt przedpołudniowy około kwh; - szczyt południowy około kwh; - pozostałe godziny doby około kwh. Z ilości wymienionej powyżej Zamawiający przewiduje zakup energii elektrycznej: a) w 2012 r. (6 miesięcy: lipiec - grudzień) około kwh z tego: - szczyt przedpołudniowy około kwh; - szczyt południowy około kwh; - pozostałe godziny doby około kwh. b) w 2013 r. (12 miesięcy: styczeń - grudzień) około kwh z tego: - szczyt przedpołudniowy około kwh; - szczyt południowy około kwh; - pozostałe godziny doby około kwh. c) w 2014 r. (12 miesięcy: styczeń - grudzień) około kwh z tego: - szczyt przedpołudniowy około kwh; - szczyt południowy około kwh; - pozostałe godziny doby około kwh. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Kod CPV: produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii; energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 4. Podwykonawcy w zamówieniu: Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy Zamawiający zastrzega, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie powierzy wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Strona 2 z 12

3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie ze wzorem zakreślonym w załączniku nr 5 do SIWZ, że nie powierzy wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. Rozdz. 5. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usługi, stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Rozdz. 6. Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozdz. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz zawarcia umowy ramowej (w rozumieniu art ustawy). Rozdz. 8. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: od r., jednak nie wcześniej niż z dniem skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, do r. Rozdz. 9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem: 1) aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2) aktualnej Generalnej Umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektu Zamawiającego; 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia/zlecenia o podobnym charakterze i wartości. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego warunku. 4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum zł. Strona 3 z 12

4 Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych w celu wykazania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa wyżej, podane w walutach obcych, Wykonawca przeliczy na złote polskie wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia nie spełnia. II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których jest brak podstaw wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Rozdz. 10. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy złożyć wraz z ofertą: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [w formie oryginału] wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3a do SIWZ; b) kopię aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki [w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę]; c) oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucji OSD do obiektu Zamawiającego; d) wykaz wykonanych usług sprzedaży energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ [w formie oryginału] oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia [w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę]. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia [w formie oryginału] wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3b do SIWZ; b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, [w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę]; c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie Strona 4 z 12

5 w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert [w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę]; d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert [w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę]; e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert [w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę]. 3. Dokumenty w przypadku składania oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817). 4. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów. 1) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa; 2) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu; 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Rozdz. 11. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub mailem, to każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przesyłania dokumentów czy informacji przez Zamawiającego faksem na nr podany przez Wykonawcę, potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat ok uważa się za doręczone prawidłowo. 2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A. ul. Obrońców Pokoju 2, Lublin Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Strona 5 z 12

6 3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wprowadzona zmiana zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 4. W związku z często słabą czytelnością pism przysyłanych do Zamawiającego faxem treść zapytań do niniejszej SIWZ prosimy przesłać również w wersji elektronicznej pocztą na adres: 5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. Rozdz. 12. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami Mariusz Świątek kwestie merytoryczne; Roman Myszak kwestie procedury przetargowej; Rozdz. 13. Wymagania dotyczące wadium. 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w następującej wysokości: 8.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu, wpłaca się przelewem na konto Bank PEKAO S.A tytułem Wadium w przetargu na sprzedaż energii elektrycznej dla Radia Lublin S. A.. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się dzień i godzinę uznania kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. Wadium można wnieść do dnia, w którym upływa termin składania ofert, ale przed nadejściem godziny, do której powinny być złożone oferty. 4. Dokument w formie gwarancji i poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wadium, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w rozdz. 13 ust. 2 lit. b - e SIWZ, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: a) wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 8. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, Strona 6 z 12

7 o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 7 lit. a, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi obejmować wszystkie przypadki, w których Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego (ust. 11). W przypadku, gdy dokumenty te nie będą zabezpieczały w pełnym zakresie możliwych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Rozdz. 14. Termin związania ofertą. 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdz. 15. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty określone w rozdz. 4 ust. 4 oraz w rozdz. 10 ust. 1 i 2 SIWZ oraz: a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ [w formie oryginału]; b) w przypadku ustanowienia pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 1) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia dokumentów wymienionych w rozdz. 10 ust. 2. 2) Dokumenty wymienione w rozdz. 10 ust. 1lit. a i c oraz w ust. 2 lit. a) są składane przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Strona 7 z 12

8 3) Poza dokumentami wymienionymi w pkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem ustalenia: - Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy Wykonawców; - Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby). Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Postanowienia dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów wymaganych od Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się odpowiednio. 3. Uwagi dotyczące przygotowania oferty. a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. b) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. c) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. d) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Osoba/osoby udzielająca/udzielające pełnomocnictwa musi/muszą figurować w aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. e) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby. f) Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy należy na załączniku wpisać: NIE DOTYCZY. g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. h) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane. i) Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia. Strona 8 z 12

9 j) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofertach: nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Rozdz. 17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Termin składania ofert upływa 05 czerwca 2012 roku o godz. 9:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin SA, ul. Obrońców Pokoju 2, Lublin. 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05 czerwca 2012 roku, o godz. 9:10, w siedzibie Zamawiającego, Studio im. Zbigniewa Stepka - pom Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: Oferta na dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej dla Radia Lublin S.A., znak: PZZ nie otwierać przed dniem 05 czerwca 2012 roku, do godz. 9:10. Na zewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 5. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Zmiany lub wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazami odpowiednio: ZMIANA lub WYCOFANIE. 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 7. UWAGA! W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu. Rozdz. 18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Cena podana przez Wykonawcę winna zawierać wszelkie podatki (w tym VAT), miesięczne opłaty abonamentowe i inne pozostałe obciążenia związane z realizacją zamówienia, w tym również opłaty aktywacyjne. 2. Cena musi zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. 3. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Strona 9 z 12

10 4. Podczas oceny oraz porównywania ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie ceny brutto zgodnie z obowiązującą stawką VAT określoną na podstawie właściwych przepisów prawa. Rozdz. 19. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Zamawiający dokona oceny ofert wyboru najkorzystniejszej części oferty w oparciu o następujące kryterium: Nazwa kryterium Waga Sposób obliczania punktów Wartość całkowita Cena najniższa/cena oferowana x waga kryterium x 100% brutto* 100 * wartość z formularza ofertowego Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (kryterium cena), spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zostanie wybrana do realizacji zamówienia. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdz. 20. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację. 2. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 4. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Rozdz. 21. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdz. 22. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ. 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy lub podczas jej realizacji; Strona 10 z 12

11 b) siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; c) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; d) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy; e) wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT; f) podniesienia standardów świadczenia usług, jednakże zmiana ta nie może prowadzić do zwiększenia wysokości wynagrodzenia. Rozdz. 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Strona 11 z 12

12 Załączniki do SIWZ: Załącznik Nr 1: Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik Nr 2: Formularz oferty. Załącznik Nr 3a: Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik Nr 3b: Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.. Załącznik Nr 4: Wzór umowy. Załącznik Nr 5: Oświadczenie Wykonawcy o niepowierzeniu zamówienia lub części zamówienia podwykonawcom. Załącznik Nr 6: Wzór pełnomocnictwa. Załącznik Nr 7: Wykaz wykonanych dostaw. Lublin, r. (miejscowość i data) Prezes Zarządu (-) Andrzej Szwabe (Podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej) Strona 12 z 12