UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZASADNIENIE. 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu"

Transkrypt

1 UZASADNIENIE 1. Przedstawienie istniejącego stanu rzeczy, który ma być unormowany oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania przedmiotowego aktu Plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego jest podstawowym dokumentem, kompleksowo określającym sposoby ochrony składników przyrody, krajobrazu i kultury na jego obszarze. Zgodnie z postanowieniami art. 20 ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U nr 151 poz z późn. zm.) plan ochrony dla parku narodowego sporządza się na okres 20 lat, z uwzględnieniem charakterystyki i oceny stanu przyrody, identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych, analizy skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony oraz charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego. Akt ten określa również zakres prac, obejmujących sporządzenie planu ochrony, a także jego elementy. Prawidłowo sporządzony plan ochrony parku narodowego zawierać musi zatem cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji, identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków, wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, określenie działań ochronnych na tych obszarach, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji, wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania, wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, a także ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych. Istotnym jest również, iż plan ochrony, ustanowiony dla parku narodowego, położonego w granicach obszaru Natura 2000, staje się planem ochrony dla tej części tego obszaru w myśl art. 30 w zw. z art. 29 ustawy o ochronie przyrody. W latach został sporządzony i uchwalony na okres 20 lat Plan Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W skutek wejścia w życie noweli ustawy o ochronie przyrody w 2000 r., zawieszono jego realizację mimo, iż większość zebranych danych pozostała aktualna i mogła stanowić podstawę właściwej realizacji zadań ochronnych. W myśl art. 22 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody obszar Parku objęty był zatem dotychczas od 2000 r. ustanowionymi przez Ministra Środowiska zadaniami ochronnymi, uwzględniającymi identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową. Zgodnie jednak z postanowieniami art. 18 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody plan ochrony dla parku narodowego powinien zostać ustanowiony w terminie 5 lat od dnia utworzenia parku. W związku z wejściem w życie ustawy z dniem 1 maja 2004 roku, na dyrektorów parków narodowych nałożony został obowiązek sporządzenia planów ochrony w terminie zakreślonym w tym akcie. Szczegółowe wytyczne co do trybu sporządzania planu ochrony określone zostały

2 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U nr 94 poz. 794). Obejmują one przystapienie do sporządzenia projektu planu, wykonanie prac na potrzeby jego sporządzenia, sporządzenie projektu planu, a także przeprowadzenie konsultacji, uzyskanie opinii i dokonanie uzgodnień projektu planu w trybie przewidzianym ustawą z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227). Czyniąc zadość wymaganiom ustawowym w listopadzie 2008 r. podpisana została umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie realizacji przedsięwzięcia Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a następnie w Krakowie odbyło się spotkanie prezydium Rady Naukowej poświęcone sprawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Przygotowanie projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata W dniu 27 stycznia 2009 r., w wyniku przetargu publicznego w rozumieniu ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U nr 223 poz z późn. zm.) wyłoniono wykonawcę planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAMEKO Sp. z o.o. W dn. 17 lutego 2009 r. Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 28. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 i Dz. U r., nr 201, poz. 1237), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227) oraz 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U nr 94, poz. 794), zawiadomił publicznie o rozpoczęciu prac zmierzających do sporządzenia projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz o ich planowanym zakresie. Ogłoszenie zamieszczono na stronie Internetowej Parku, umieszczono na tablicy ogłoszeń Parku i rozesłano pocztą do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 2 starostw powiatowych, 3 urzędów gmin, 3 bieszczadzkich nadleśnictw, Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych oraz do 15 organizacji ekologicznych zajmujących się ochroną przyrody. Zawiadomienie zamieszczono też w lokalnej prasie (Gazeta Bieszczadzka nr 6/438 z dnia ). Po zakończeniu prac nad projektem planu ochrony, na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody, Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego ogłosił rozpoczęcie konsultacji społecznych, dotyczących projektu planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W trakcie konsultacji dotyczących rozporządzenia zgłoszone zostały 64 uwagi, między innymi od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Rady Gminy Lutowiska oraz Wójta Gminy Cisna. W wyniku rozpoznania uwag Rada Parku uwzględniła 15 z nich, a częściowo kolejne 32. Odmówiono słuszności 17 uwagom. Tym samym projekt należy traktować jako uzgodniony pozytywnie. Projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego zawiera następujące załączniki:

3 1. Cele ochrony przyrody parku i obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady w części objętej granicami parku oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji 2. Identyfikacja oraz sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków dla obszaru parku i obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady w części objętej granicami parku 3. Obszar ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej 4. Określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań oraz określenie działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady w części objętej granicami parku, ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację 5. Obszary i miejsca udostępniane dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz sposoby ich udostępniania 6. Miejsca, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza 7. Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych parku oraz wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000 PLC Bieszczady 8. Opis granic i mapa obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady w części objętej granicami parku 9. Warunki utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady w części objętej granicami parku, zachowania integralności obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady w części objętej granicami parku oraz spójności sieci obszarów Natura Wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady w części objętej granicami parku 11. Sposoby monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków w obszarze Natura 2000 PLC Bieszczady w części objętej granicami parku 12.Sposoby monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 PLC Bieszczady w części objętej granicami parku Dokumentacja do Planu Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego na lata składa się z nastepujących części: A. Operaty szczegółowe: A1 - Operat geodezyjny. A2 - Operat technicznego przeklasyfikowania użytków gruntowych i klas gruntów. A3 - Operat ochrony zasobów przyrody nieożywionej i gleb. A4 - Operat ochrony ekosystemów leśnych.

4 A5 - Operat ochrony lądowych ekosystemów nieleśnych. A6 - Operat ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych. A7 - Operat ochrony ekosystemów wodnych. A8 - Operat ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk. A9 - Operat ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk. A10 - Operat ochrony walorów krajobrazowych. A11 - Operat ochrony wartości kulturowych. A12 - Operat uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego. A13 - Operat charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego. A14 Operat udostępnienia do celów naukowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i połowu ryb. A15 Operat działań edukacyjnych B. Synteza planu ochrony: B1 Koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych (Koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych, a także eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń) - Ustawa*: art. 20, ust. 2, pkt 2. Rozporządzenie**: rozdz. 3, 8.1, pkt 10. B2 Strategiczne cele ochrony (Strategiczne cele ochrony) Ustawa: art. 20, ust 3. pkt 1, Rozporządzenie: rozdz. 3, 8.1, pkt 10a. B3 Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne (Operat istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych) - Ustawa: art. 20, ust. 1, pkt 2, ust. 2, pkt 1, ust. 3, pkt. 2. Rozporządzenie: rozdz. 3, 8.1, pkt 5, rozdz. 3, 13, pkt 15. B4 Strefy ochrony (Potrzeby i uwarunkowania zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej) - Ustawa: art. 20, ust. 3, pkt 3, Rozporządzenie: rozdz. 3, 8.1, pkt 10b, rozdz. 3, 13, pkt 16. B5 Priorytety ochrony (Priorytety realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego planowania) Rozporządzenie: rozdz. 3, 8.1, pkt 10c. B6 Miejsca i sposoby ochrony (Miejsca i zasady stosowania poszczególnych sposobów ochrony oraz szczegółowych sposobów wykonywania zabiegów ochronnych na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej) - Ustawa: art. 20, ust 2, pkt 2, Rozporządzenie: rozdz. 3, 8.1, pkt 10d. B7 Formy i zakres udostępnienia Parku (Sposoby udostępniania obszaru parku narodowego dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, połowu ryb, nie wpływających negatywnie na jego przyrodę) Ustawa: art. 12 ust. 1, 2, art. 15, ust. 1, pkt 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27, art. 20, ust. 3, pkt 5, Rozporządzenie: rozdz. 3, 8.1, pkt 10e, rozdz. 3, 13, pkt 13, pkt 18. B8 Działalność edukacyjna Parku (Określenie działań edukacyjnych, które w razie potrzeby mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze parku narodowego) Ustawa: art. 20, ust. 3, pkt 5, Rozporządzenie rozdz. 3, 8.1, pkt 10f. B9 Miejsca i warunki prowadzenia działalności gospodarczej (Określenie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, oraz obszarów i miejsc udostępnianych dla rybactwa lub polowania) Ustawa: art. 15, ust. 1, pkt 11, art. 20, ust. 3, pkt 6, Rozporządzenie: rozdz. 3, 8.1, pkt 10g. B10 Monitoring skuteczności ochrony (Zaplanowanie zasad monitoringu skuteczności ochrony) Ustawa: art. 29. ust. 8. pkt 7,8, Rozporządzenie: rozdz. 3, 8.1, pkt 10h. B11 Zadania ochronne (Operat zadań ochronnych wynikających z koncepcji z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji) - Ustawa art. 20, ust. 2, pkt 3, ust. 3, pkt 4, Rozporządzenie: rozdz. 3, 8.1, pkt 11, 13, pkt 17. B12 Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

5 przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego województwa (Ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw) - Ustawa art. 20, ust. 3, pkt 7, art. 29, ust. 8, pkt 3b, 4, Rozporządzenie rozdz. 3 12, 13, pkt 11, 14, 18. B13 Przewidywane skutki i koszty realizacji planu (Ocena przewidywanych skutków planów, w tym oszacowanie kosztów jego realizacji) - Rozporządzenie rozdz. 3, 8.1, pkt Informacje na temat różnic pomiędzy dotychczasowym a proponowanym stanem prawnym. W obecnym stanie prawnym Bieszczadzki Park Narodowy wykonuje zabiegi ochronne na podstawie "Zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego na 2012 r.". W wyniku sporządzenia planu ochrony nie będzie konieczności wyznaczania zadań ochronnych dla Parku, gdyż dokument ten zawiera kompleksowe informacje na temat niezbędnych zadań ochronnych na okres 20 lat, w tym również dotyczące monitoringu gatunków i siedlisk, których ochrona związana jest z powołaniem w granicach Parku obszaru Natura Informacja o tym, czy projekt aktu normatywnego podlega notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Zgodnie z dyrektywą 98/34/WE zmienioną dyrektywą 98/48/WE obowiązkiem państw członkowskich jest notyfikowanie do Komisji Europejskiej projektów aktów prawnych zawierających przepisy techniczne odnoszące się do produktów i usług społeczeństwa informacyjnego. Rozporządzenie nie zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U.2002 nr 239 poz zm. Dz.U nr 65 poz. 597 ). Tym samym akt nie podlega notyfikacji w rozumieniu wskazanych przepisów. 4. Informacja na temat zamieszczenia przedmiotowego rozporządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, który to obowiązek wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414). Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w dn. (...) Ocena pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej Rozporządzenie wypełnia zobowiązania zawarte w Dyrektywie 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z , (7)2) dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. L 206 z r., str. 7 5 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102 z późn. zm.) i pozostaje w zgodności z prawem Unii Europejskiej.

6 Podsumowanie Opracowany Projekt planu ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego spełnia wymogi przewidziane dla tego dokumentu w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody. Spełnione również zostały warunki określone w art. 30 ustawy o ochronie przyrody, aby Plan ochrony parku narodowego stał się jednocześnie planem ochrony dla obszaru Natura 2000 położonego w granicach Parku. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniona została możliwość udziału społeczeństwa w tworzeniu planu ochrony poprzez udostępnienie projektu planu ochrony wraz z dokumentacją do konsultacji i zapewnienie możliwości składania uwag i wniosków. Projekt został więc poddany konsultacjom społecznym i opiniowaniu przez właściwe miejscowo Rady Gmin. Uwagi i wnioski, które wpłynęły w trakcie konsultacji społecznych zostały rozpatrzone na posiedzeniach Rady Naukowej Parku. Należy z całą mocą podkreślić, iż przygotowany plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego został opracowany z należytą starannością, zgonie z obowiazujacymi wymogami prawnymi i przeszedł proces konsultacji społecznych i opiniowania. Tym samym uznać trzeba, iż przygotowany w załączonej formie dokument zapewni prawidłowe, sprawne i zgodne z zasadami ochrony przyrody funkcjonowanie Bieszczadzkiego Parku Narodowego przez okres 20 lat.

7 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Rozporządzenie zawiera wykaz działań ochronnych mających na celu zachowanie bądź przywrócenie przyrodniczych i kulturowych zasobów Bieszczadzkiego Parku Narodowego będącego jednocześnie częścią obszaru Natura 2000 PLC Bieszczady. Zadania ochronne będą realizowane przede wszystkim przez Dyrektora Parku. Rozporządzenie będzie oddziaływało na samorządy lokalne w zakresie wprowadzenia niezbędnych zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin. Dokument zawiera wskazania i wytyczne odnoszące się do nowotworzonych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji, w szczególności jeżeli obowiązek zasięgnięcia takich opinii wynika z przepisów prawa: Projekt rozporządzenia będzie poddany konsultacjom. Lista uczestników konsultacji: 1. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego; 2. Marszałek województwa Podkarpackiego; 3. Państwowa Rada Ochrony Przyrody; 4. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie; 5. Instytut Badawczy Leśnictwa; 6. WWF Polska; 7. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; 8. Organizacje ekologiczne: a) Centrum Prawa Ekologicznego, b) Klub Gaja, c) Klub Przyrodników, d) Liga Ochrony Przyrody, e) Polski Klub Ekologiczny, f) Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra, g) Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot; h) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; i) Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków; j) Greenpeace Polska; 3. Wpływ aktu normatywnego w szczególności na: a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Wprowadzenie rozporządzenia będzie miało wpływ na wydatki budżetu państwa. W ciągu 20 lat obowiązywania planu ochrony przeznaczone zostaną środki pieniężne na ochronę przyrodniczych i kulturowych zasobów Parku, udostępnianie Parku do badań naukowych w tym monitoring przyrodniczy i techniczny, udostępnianie do zwiedzania oraz tworzenie prawnych, materialnych i organizacyjnych podstaw do realizacji celów podstawowych w łącznej wysokości około 181 mln złotych. Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji Planu Lp. Wyszczególnienie rodzajów kosztów Szacunkowy koszt brutto realizacji 1. Bezpośrednie koszty wykonania zabiegów ochronnych ,00 zł

8 2. Bezpośrednie koszty udostępnienia Parku ,00 zł 3. Bezpośrednie koszty działalności edukacyjnej ,00 zł 4. Bezpośrednie koszty monitoringu ,00 zł 5. Koszty administracyjne Parku ,00 zł Razem: ,00 zł Cześć z tych środków będzie pochodzić z dotacji budżetowej, przychodów własnych Parku oraz innych dotacji, a w szczególności z funduszy finansujących działania na rzecz ochrony przyrody. b) rynek pracy Rozporządzenie będzie miało wpływ na rynek pracy, poprzez potrzebę zatrudniania przez park wykonawców do prac związanych z realizacją części zadań ochrony czynnej i prowadzenia monitoringu. c) sytuację i rozwój regionalny Rozporządzenie wprowadzając wytyczne do działań ochronnych oraz ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego pozwoli na zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego najbliższego otoczenia. Regulacja będzie oddziaływać także w sposób długofalowy na podniesienie przyrodniczego znaczenia Parku w skali regionu a także pośrednio w skali całego kraju. Wpłynie także na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu oraz na podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 4. Źródła finansowania, zwłaszcza jeżeli projekt pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego Działalność parku narodowego będzie jak w chwili obecnej częściowo finansowana ze środków budżetu państwa. W ciągu 20 lat łączny koszt jest szacowany na około 240 mln zł.

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego Projekt

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/31/2015 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie ustanowienia planu ochrony

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROJEKT (z dn )

WSTĘPNY PROJEKT (z dn ) WSTĘPNY PROJEKT (z dn. 15.10.2013) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. w sprawie ustanowienia planu dla obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Krościenko, Regionalny Zarząd Gospodarki

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Krościenko, Regionalny Zarząd Gospodarki UZASADNIENIE Plan ochrony dla Pienińskiego Parku Narodowego jest dokumentem określającym sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody występujących na terenie tego parku narodowego. Dla właściwego

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Grabowiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (z dnia 3.11.2014)

PROJEKT (z dnia 3.11.2014) PROJEKT (z dnia 3.11.2014) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu dla obszaru Natura 2000 Zalew Kamieński i Dziwna (PLB320011) Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (z dnia 3.11.2014)

PROJEKT (z dnia 3.11.2014) PROJEKT (z dnia 3.11.2014) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu dla obszaru Natura 2000 Zalew Szczeciński (PLB320009) Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY

PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY FORMA OCHRONY PRZYRODY PARK KRAJOBRAZOWY - jest obszarem chronionym ze względu na szczególne wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28 ust. 13 ustawy z dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000. (wersja 29.01.2016) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia.r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania

dotychczasowych lustracji terenu rezerwatu, plan urządzenia lasu, miejscowy plan zagospodarowania Załącznik nr 1 ZAKRES DOKUMENTACJI 1. Wykaz publikowanych i niepublikowanych opracowań przydatnych do sporządzenia projektu planu (w tym dokumentacja dotycząca rezerwatu zgromadzona przez Zamawiającego,

Bardziej szczegółowo

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222.

628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1002, 1101 i 1863, z 2015 r. poz. 222. projekt ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY z dnia... 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Koneck Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 3159 ZARZĄDZENIE NR 6/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

związanych z likwidacją jazu przy wylęgarni w Tartaku, udostępnianie rzeki Piertanki dla spływów kajakowych i wydłużenia okresu połowów wędkarskich

związanych z likwidacją jazu przy wylęgarni w Tartaku, udostępnianie rzeki Piertanki dla spływów kajakowych i wydłużenia okresu połowów wędkarskich UZASADNIENIE Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Wigierskiego Parku Narodowego, zwanego dalej Planem ochrony, jest aktem prawnym określającym sposoby ochrony zasobów,

Bardziej szczegółowo

3. Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

3. Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UZASADNIENIE do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23.12.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Podedwórze PLB060015

Bardziej szczegółowo

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Zarządzanie obszarami Natura 2000 z uwzględnieniem wykonywania planów ochrony, planu zadań ochronnych wykonywania czynnej ochrony i źródeł finansowania Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2007 r. 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (projekt) z dnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych agencji ochrony przyrody parki narodowe (Dz. U. z dnia 2007 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 1592 ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki

Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki S Z E R O K I E W O D Y N A T U R Y 2 0 0 0 NATURA 2000 A TURYSTYKA WODNA I NADWODNA Wymogi ochronne obszarów Natura 2000 zasady i procedury istotne dla rozwoju turystyki PLH020039 Grodczyn i Homole koło

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 564 ZARZĄDZENIE NR 2/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Ocena skutków regulacji

Ocena skutków regulacji Ocena skutków regulacji 1. Podmioty, na które oddziałuje akt normatywny Projekt rozporządzenia ma znaczenie dla właścicieli i użytkowników gruntów objętych granicami obszarów specjalnej ochrony ptaków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU PROJEKT z 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia... w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE z dnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE z dnia 2014 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w WARSZAWIE z dnia..2014 r. REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w OLSZTYNIE z dnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory NATURA 2000 ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... Projekt, z dnia 13 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 2798 ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo

uzasadnienie Strona 1 z 5

uzasadnienie Strona 1 z 5 uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębów geodezyjnych: Bogdałów Kolonia, Krwony i Kuźnica Janiszewska, gmina Brudzew

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/428/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/428/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR XXXVI/428/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie nadania statutu Suwalskiemu Parkowi Krajobrazowemu. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY JEZIOR LOBELIOWYCH W POLSCE ETAP I. PODSTAWY, MODELOWE ROZWIĄZANIA Projekt jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 2014 w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu Operacyjnego PL02 Ochrona Różnorodności Biologicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY. z dnia 28 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 20/0210/2011 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Las Mariański Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok.

PROGRAM DZIAŁANIA. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. PROGRAM DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Nr CCXX/4446/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 24 grudnia 2013 r. Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych na 2014 rok. L. p. Nazwa zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1. z dnia 2011 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1 z dnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z dnia 2011 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY BIURO KONSERWACJI PRZYRODY w SZCZECINIE WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY POŁCZYN ZDRÓJ (OPERAT GENERALNY) ANEKS SZCZECIN 2003 Autorami operatów szczegółowych są: z zakresu flory i roślinności: z zakresu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020

Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Cyfrowa informacja przestrzenna na potrzeby OOŚ w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska stan i kierunki rozwoju do roku 2020 Jarosław Sadowski Starachowice 26 listopada 2015 Informacja przestrzenna w

Bardziej szczegółowo

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej

Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne Projekt KIK/53 Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej korytarze migracyjne Stowarzyszenie Pro Carpathia Instytucja Realizująca PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z załącznikiem nr 23 do zarządzenia.

Zgodnie z załącznikiem nr 23 do zarządzenia. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU REEGIONALEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE z dnia..2015 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000

Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Plan zadań ochronnych i plan ochrony przyrody obszarów Natura 2000 Białystok 2012 r. 1 Po wyznaczeniu w Polsce Sieci Ekologicznej Natura 2000 trzeba było opracować system skutecznej jej ochrony. Podstawowym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 438 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej - PKP Przedmiotowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia r. Projekt z dnia 10 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...................... 2010 r. w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 7/01/2011 r. DOOŚ-idk. 070.20.2011.JSz.sw Wg rozdzielnika W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wydawania zaświadczeń organu odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy

Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Czy sprawowanie nadzoru to nadzór czyli o dylematach dyrektora parku naturowego Białowieża 14 września 2010 r. Białowieski Park Narodowy Wojciech Hurkała Departament Ochrony Przyrody I ciągle sobie zadaję

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Projekt, z dnia 19 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych 2) Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/205/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/205/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/205/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Strona 1 z 6

UZASADNIENIE. Strona 1 z 6 UZASADNIENIE Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego z siedzibą w Zawoi, zwanego dalej planem ochrony, jest aktem prawnym niezbędnym

Bardziej szczegółowo

RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE

RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE RAMY PRAWNE MORSKIEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE Katarzyna Krzywda Zastępca Dyrektora Kierująca Pracami Departamentu Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi Warszawa, 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa

PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RADY MIASTA KRAKOWA, 23 września 2013 PRZYRODA w KRAKOWIE z uwzględnieniem obszarów Natura 2000 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa Ewa

Bardziej szczegółowo

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody

Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody Kompetencje Dyrektora Parku Narodowego sprawującego nadzór nad obszarami Natura 2000 w świetle zapisów Ustawy o ochronie przyrody HIERARCHIA Art. 6. ust 1.Formami ochrony przyrody są: 1) parki narodowe;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/208/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/208/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO. z dnia 26 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/208/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Nadgoplańskiemu Parkowi Tysiąclecia Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych projekt, 25 listopada 2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Kraków, dnia lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 Kraków, ul. Łobzowska 67 (012) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 fax (012) 633 74 55 P/07/114 LKR-41012-2/07 Pan Tadeusz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych,

Bardziej szczegółowo

Uspołecznienie procesu sporządzania planu

Uspołecznienie procesu sporządzania planu PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Uspołecznienie procesu sporządzania planu Projekt Plan Ochrony Świętokrzyskiego Parku

Bardziej szczegółowo

Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych

Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych Uspołecznienie procesu sporządzania Planu Zadań Ochronnych projekt nr POIS.05.03.00-00-275/10 współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/227/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/227/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 23 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 7516 UCHWAŁA NR XVI/227/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/797/10

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny Białystok ul. Krakowska 13 Numer identyfikacyjny REGON za rok 2015 Stan w dniu 31 XII

Urząd Statystyczny Białystok ul. Krakowska 13 Numer identyfikacyjny REGON za rok 2015 Stan w dniu 31 XII GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 825

Bydgoszcz, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 825 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 marca 2015 r. Poz. 825 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE, REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Zakres prac nad projektami planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska

Zakres prac nad projektami planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska Załącznik 4 Zakres prac nad projektami planów ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska Spis treści PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 PODSTAWY SPORZĄDZENIA PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY...

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Małgorzata Opęchowska Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO AUGUSTÓW

GMINA MIASTO AUGUSTÓW GMINA MIASTO AUGUSTÓW Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Augustów na lata 2014-2020. Białystok,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy.

wyrok, w którym orzekł, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 31 ust. 3 lit. b) tej dyrektywy. UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji obowiązującej obecnie ustawy z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rogi 9 linia elektroenergetyczna 110kv

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rogi 9 linia elektroenergetyczna 110kv UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rogi 9 linia elektroenergetyczna 110kv Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem

Bardziej szczegółowo

Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Jarosław Borejszo

Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego. Jarosław Borejszo Plan Ochrony Wigierskiego Parku Narodowego Jarosław Borejszo Projekt: Plan ochrony Wigierskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska, współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków

Bardziej szczegółowo

Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim

Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim Konferencja pn. Natura 2000 naszą szansą Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim Grażyna Zielińska RDOŚ w Warszawie Konferencja realizowana jest w ramach

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO

SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OCHRONY DLA KOZIENICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO N A R O D O W A F U N D A C J A O C H R O N Y Ś R O D O W I S K A U L. E R A Z M A C I O Ł K A 1 3 01-4 4 5 W A R S Z A W A T

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 18.01.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno.

D E C Y Z J A. STOLTER Sp.zo.o Grubno Stolno. Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr.87/1;89/1 obręb Grubno. SRLiOS.FC.7624-18/3/09/10 Stolno 24.03.2010r D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo