D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf"

Transkrypt

1 -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, Warszawa Faks: (022) Przesylanie ogloszen on-line: OSTROLECKIE PRZESIEBIORSTWO WOOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp.Z 0.0. Jednostka Realizuiaca Projekt 07~4'lO O 'STR ej LEK A ul.kurpiowska21, lel.lfax do 63 NIP OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane ostawy Uslugi X publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 1.1) NAZW A, ARESY I OSOBY UPOWAZNIONE O KONTAKTÓW Nazwa: Ostroleckie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o. Adres pocztowy: ul. Kurpiowska 21 Miejscowosc: Ostroleka Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Marzena Ziemska Kod pocztowy: I mazowieckie Województwo: Tel.: , wew.44 Fax: Adresy internetowe Oezelidotyczy) Ogólny adres zamawiajacego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostepne sa informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupów (URL): Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla osoby upowaznionej do kontaktów Inny: prosze wypelnic zalacznik A./ Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dja osoby upowaznionej do kontaktów Inny: prosze wypelnic zalacznik A.II Wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub oferty najezy przesylac na adres: jak podano wyzej dla osoby upowaznionej do kontaktów Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf 1/9

2 '" Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 1.2) ROZAJ ZAMAWIAJACEGO I GLÓWNY PRZEMIOT LUB PRZEMIOTY ZIALALNOSCI Administracja rzadowa centralna Ogólne uslugi publiczne Administracja rzadowa terenowa Obrona Administracja samorzadowa Porzadek i bezpieczenstwo publiczne Podmiot prawa publicznego Srodowisko Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub Sprawy gospodarcze i fmansowe trybunal Zdrowie Panstwowa szkola wyzsza Budownictwo i obiekty komunalne Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego Ochrona socjalna Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej Rekreacja, kultura i religia l:8j Inny (prosze okreslic): Spólka z o. o. Edukacja l:8j Inne (prosze okreslic): pobór i uzdatnianie wody, dzialalnosc uslugowa w zakresie rozprowadzania wody, odprowadzanie scieków Zamawiajacy dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiajacych tak nie l:8j SEKCJA II: PRZEMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS )Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego Pomoc techniczna )Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub swiadczenia uslug (Wybrac wylaczniejedna kategorie - roboty budowlane, dostawy lub uslugi) (a) Roboty budowlane (b) ostawy Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Realizacja obiektu budowlanego za pomoca dowolnych srodków, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego Kupno zierzawa l Najem Leasing Inne (c) Uslugi Kategoria uslug: nr 12 l:8j Glówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Glówne miejsce realizacji dostawy Glówne miejsce swiadczenia uslug Ostroleka, ul. Kurpiowska ) Ogloszenie dotyczy Zamówienia publicznego l:8j Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (SZ) ) Informacje na temat umowy ramowej (jezeli dotyczy) 2/9

3 '. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawca Maksymalna liczba OOO wykonawców planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: po lub miesiacach: 000 Wartosc umowy ramowej (podac wylacznie dane liczbowe): Wartosc bez VAT: Waluta lub zakres: miedzy a Waluta: Czestotliwosc oraz wartosc zamówien, które zostana udzielone Oezeli mozliwe do okreslenia): ) Okreslenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie czterech ogloszen o zamówieniach i czterech SpecyfIkacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla robót budowlanych (m.in. opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dla robót projektowanych przez Zamawiajacego wymagajacych pozwolenia na budowe w tym : - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -dokumentacje projektowa: a) opracowanie projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robót budowlanych na podstawie posiadanych projektów przez Zamawiajacego, b) opracowanie projektów wykonawczych na podstawie posiadanych projektów przez Zamawiajacego, c) opracowanie przedmiarów robót, d) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisów.) dla niw zadan wg procedury FIIC: Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierów Konsultantów (FMeration lnternationale des lngenieurs-conseils - FIIC), P.O. Box 86, CH-lOOOLausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie2004 okreslanejako "czerwony"filc (lub RE FIIC): 1.1 Zamówienie l - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni scieków "Chemiczna"; dostawa sprzetu eksploatacyjnego Termin opracowania - 4 m-ce od daty podpisania umowy Zamówienie2 - Modernizacjapompowniglównychz budowarurociagutlocznegoz pompowni "Lesna" do oczyszczalni "Chemiczna" Termin opracowania - 2 m-ce od daty podpisania umowy Zamówienie 3 - kanalizacja lewobrzeznej Ostroleki, rejon Sródmiescie i Wojciechowice; dostawa sprzetu eksploatacyjnego Termin opracowania - 4 m-ce od daty podpisania umowy Zamówienie 4 - Kanalizacja prawobrzeznej Ostroleki i terenów przyleglych w gm.olszewo Borki; kanalizacja cisnieniowa wsi Nakly w Gm.Olszewo Borki. Terminopracowania- 3 m-ceod datypodpisaniaumowy 2) opracowanie ogloszenia o zamówieniu i SIWZ na wylonienie w drodze przetargu nieograniczonego Inzyniera Kontraktudla kompleksowejobslugiprzy realizacjirobót budowlanych(4 zadania- wskazanew czesciiii SIWZ) prowadzonych wg procedury FIIC : Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje inzynierów Konsultantów (FMeration lnternationale des lngenieurs-conseils - FIIC), P.O. Box 86, CH-lOOOLausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie2004 okreslanejako "czerwony"fiic(lub RE FIIC). Termin opracowania - 2 m-ce od daty podpisania umowy. Ogloszenia o zamówieniach i SIWZ (na wybór Inzyniera Kontraktu i dla robót budowlanych) nalezy wykonac w szczególnosci zgodnie z aktualnymi wersjami ponizej wymienionych dokumentów: 3/9

4 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/Oll-06/1 a) obowiazujacymi w Polsce w momencie ich przygotowania przepisami dot. zamówien publicznych, b) wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej przy projektach dofinansowywanych ze srodków Funduszu Spójnosci, c) rozporzadzeniem Ministra Inftastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z. U. Nr 202 z 2004 r., poz.2072) lub innymi obowiazujacymi w momencie przygotowywania materialów. Przykladowe wzory SIWZ na uslugi i roboty budowlane znajduja sie na stronach NFOSiGW : pod haslem: Fundusz Spójnosci - Zalecenia do przygotowaniadokumentówprzetargowychdla przedsiewziec Funduszu Spójnosci (obowiazuje od l maja 2004r.). Przygotowujac SIWZ na wybór Inzyniera Kontraktu, Wykonawca powinien skorzystac ze znajdujacych sie na stronach NFOSiGW wytycznych dotyczacych zakresu obowiazków Inzyniera oraz wytycznych do przygotowania warunków kontraktu na usluge. Ponadto Wykonawca przygotowujac dokumentacje przetargowa dla robót budowlanych powinien skorzystac z wytycznych dotyczacych warunków szczególnych kontraktu na budowe (tzw. "czerwony" FIIC) dostepnych na stronie internetowej NFOSiGW. 3) opracowanie kosztorysów inwestorskich (w rozbiciu na poszczególne zadania), Terminopracowania- takijak w pkt. 1.1.,1.2, 1.3, la. Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac w szczególnosci zgodnie z aktualna wersja rozporzadzenia Ministra Inftastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-- uzytkowym (z. U. Nr 130 z 2004 r., poz.1389) lub innym obowiazujacym w momencie przygotowywania materialów. 4) uczestnictwo przy opiniowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej lub równiez MS opracowanych przez Wykonawce ogloszen o zamówieniach i SIWZ. Termin wykonania - do wszystkich wymagan i uwag do opracowanychogloszen o zamówieniachi SIWZ naniesionych przez NFOSiGW lub równiez MS Wykonawca zobowiazany jest odniesc sie w terminie nie przekraczajacym 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. 5) udzial eksperta (zespolu ekspertów) w pracach Komisji Przetargowej przy postepowaniach przetargowych dotyczacych zamówien publicznych opisanych w pkt l i 2. Termin realizacji - 12 m-cy od daty podpisania umowy ) Informacja o oswiadczeniach i dokumentach potwierdzajacych spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez zamawiajacego - nie dotyczy ) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV) Slownik glówny Slownik uzupelniajacy Oezelidotyczy) Glówny przedmiot odatkowe przedmioty /9

5 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/Oll-06/ )Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej (w celu podania informacji o czesciach zamówienia nalezy wykorzystac zalacznik B w liczbie odpowiadajacej liczbie czesci) tak O nie ~ )Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej tako nie~ 11.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Calkowita wielkosc lub zakres Wartosc zamówienia wynosi euto 11.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Pozadany O Wymagany ~ Okres w miesiacach: 12 lub dniach: 0000 lub data rozpoczecia 00/00/0000 (dd/mm/rrrr) lub zakonczenia 00/00/0000 (dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM ilu) WARUNKI OTYCZACE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium Oezeli dotyczy) Wadium-IO.500 PLN Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie III.2) WARUNKI UZIALU INFORMACJE OTYCZACE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOSCI NIEZBENE O OCENY, CZY SPELNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE Opis warunków udzialu w postepowaniu (z uwzglednieniem ich znaczenia, jezeli dotyczy): Wykonawcy ubiegajacy sie o zamówienie publiczne musza spelniac nizej wymienione warunki udzialu w postepowaniu: l) posiadac uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegac wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (z. U. Nr 19, poz. In z pózno zm.), 2) posiadac niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponowac potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególnosci Wykonawca musi spelniac nastepujace warunki (w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany bedzie ich laczny potencjal techniczny i kadrowy oraz laczne kwalifikacje i doswiadczenie) : a) wskazac do wykonania niniejszego zamówienia nastepujace osoby wraz z infonnacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia, wyksztalcenia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci: a.l) Kierownik zespolu - niniejsza osoba musi posiadac doswiadczenie w pelnieniu roli Kierownika zespolu odpowiedzialnego za opracowaniekompletnejsiwz dla co najmniej l inwestycjiz zakresugospodarkiwodno- sciekowej.zamawiajacy dopuszcza mozliwosc pelnienia funkcji Kierownika zespolu przez osoby wymienione w pkt. a.2), a.3), a.4) pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spelniala wymagania dotyczace Kierownika zespolu. a.2) Specjalista do sp. przetargów - niniejsza osoba musi posiadac doswiadczenie w opracowywaniu kompletnej SIWZ dla co najmniej l inwestycji z zakresu gospodarki wodno-sciekowej, przygotowanej w oparciu o ustawe Prawo Zamówien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z. U. z 2004 r. Nr 19 poz. In z pózno zm.) i warunki kontraktowe FIIC. Zamawiajacy dopuszcza udzial Specjalisty do sp. przetargów w opracowywaniu SIWZ przygotowanych w oparciu o ustawe o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (z. U. tj.2002 r. Nr 72 poz. 664 z pózno zm.). 5/9

6 '- Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/OII-06/1 a.3) Inzynierds. oczyszczalni- niniejszaosobamusiposiadacdoswiadczeniew przygotowaniuco najmniejednej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, dotyczacej budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni scieków o Qdsr na poziomie nie mniejszym niz m3/d lub RLM. a.4) Inzynier sanitarny - niniejsza osoba musi posiadac doswiadczenie w przygotowaniu co najmniej jednej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, dotyczacej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o dl. co najmniej 10 km UWAGA: W przypadku gdy ww. osoby, biorace udzial w realizacji zamówienia, nie znajajezyka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnil pelna usluge tlumaczenia na i z jezyka polskiego. b) wykonac w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczecia postepowania, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy to w tym okresie: b.l) co najmniej jedna usluge, której przedmiotem bylo wykonanie przez Wykonawce kompletnej SIWZ na Inzyniera Kontraktu dla projektu z zakresu gospodarki wodno-sciekowej, b.2) co najmniej jedna usluge, której przedmiotem bylo wykonanie przez Wykonawce kompletnej SIWZ na roboty budowlane z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni scieków o Qdsr na poziomie nie mniejszym niz m3/d lub RLM. b.3) co najmniej jedna usluge, której przedmiotem bylo wykonanie przez Wykonawce kompletnej SIWZ na roboty budowlane z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej o dlugosci min 10 km. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przez Wykonawce SIWZ przygotowanych w oparciu o ustawe Prawo Zamówien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózno zm.) lub ustawe o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (z. U. tj.2002 r. Nr 72 poz. 664 z pózno zm.). 3) znajdowac sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególnosci Wykonawca musi spelniac nastepujace warunki (w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana bedzie ich laczna sytuacja ekonomiczna i finansowa) : a) Wykonawca osiagnal w kazdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy, to w tym okresie, roczne przychody netto ze sprzedazy na poziomie min 0,5 mln PLN. UWAGA: W przypadku, gdy kwoty beda podane w walucie innej niz PLN, Zamawiajacy w celu sprawdzenia spelnienia warunków przez Wykonawce dokona ich przeliczenia na PLN wedlug sredniego kursu NBP na dzien, w którym ukazalo sie ogloszenie w Biuletynie Zamówien Publicznych. Opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu: Spelnienie warunków udzialu w postepowaniu Zamawiaiacv oceni w trybie spelnia 1 nie spelnia na podstawie dokumentów zawartych w zlozonei ofercie Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu Oezelidotyczy): W celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu Wykonawcy zobowiazani sa dostarczyc nastepujace dokumenty : a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich); b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24 ust.i pkt 4-8 U.p.Z.p.,wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich); c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust.! pkt 9 U.p.Z.p.,wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich); d) aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie ninieiszego zamówienia przez dwóch lub wiecei Wykonawców w ofercie musza byc 619

7 v',_. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/OII-06/1 zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich); e) oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu sporzadzone na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 2 do IW (Instrukcji dla Wykonawców, bedacej czescia SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone oswiadczenia kazdego z nich lub jedno wspólne oswiadczenie podpisane przez upowaznionych przedstawicieli kazdego z wykonawców skladajacych oferte wspólna, lub przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postepowaniu lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego); f) wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu niniejszego zamówienia, sporzadzony na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do IW (Instrukcji dla Wykonawców, bedacej czescia SIWZ). (Wykonawcy skladajacy oferte wspólna przedstawiaja razem jeden dokument w formie zalacznika nr 3). g) Informacje nt. kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci, sporzadzone na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 4 do IW (Instrukcji dla Wykonawców, bedacej czescia SIWZ); h) wykaz wykonanych uslug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem uslugom stanowiacym przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczyc dokumenty potwierdzajace, ze te uslugi zostaly wykonane nalezycie. Wykaz nalezy sporzadzic na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 5 do IW (Instrukcji dla Wykonawców, bedacej czescia SIWZ). (Wykonawcy skladajacy oferte wspólna przedstawiaja razem jeden dokument w formie zalacznika nr 5). okumenty potwierdzajace, ze uslugi te zostaly wykonane nalezycie moga byc wystawione przez bezposredniego Inwestora (odbiorce uslugi) lub glównego Wykonawce, w przypadku, gdy Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia realizowal usluge, której dotycza powyzsze dokumenty,jako Podwykonawca. j) rachunek zysków i strat zgodnie z przepisami o rachunkowosci, a w przypadku wykonawców niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreslajace przychody netto ze sprzedazy - za okres nie dluzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - za ten okres (przedklada kazdy z Wykonawców skladajacych oferte wspólna a ich sytuacja ekonomiczna i finansowa bedzie oceniana lacznie; lub przedklada tylko jeden z Wykonawców spelniajacy dany warunek). SEKCJA IV:PROCEURA IV.I) TRYB UZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.l.I) Tryb udzielenia zamówlellla Przetarg nieogralliczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogloszelllem ialog konkurencyjny [gj IV.l.2) Przewidywana liczbawykonawców,którzy zostana zaproszenido udzialu w postepowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców 000 lub minimalna liczba O O O / maksymalna liczba O O O IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert (prosze zaznaczyc wlasciwe pole (pola)) 7/9

8 ."" Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/Oll-06/1 Najnizszacena lub Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie O Kryteria Znaczenie Kryteria Znaczenie IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna tako nie Jezeli tak, prosze podac dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której bedzie prowadzona IV.3) INFORMACJE AMINISTRACYJNE IV.3.l) Okreslenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostepna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jezeli dotyczy): Oplata (o ile dotyczy) Waluta: - Warunki i sposób platnosci: IV.3.2) Opis potrzeb i wymagan umozliwiajacy przygotowanie sie wykonawców do udzialu w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jezeli dotyczy): IV.3.3) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert ata: 26/10/2006 (ddlmm/rrrr) Godzina: 11:30 IV.3.4) Jezyki, w których mozna sporzadzac wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub oferty 8/9

9 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/OI1-O6/1 ES es A E ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV [2J Inne: IV.3.S)Termin zwiazania oferta o: 00/00/0000 (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert) IV.3.6) ata, godzina l miejsce otwarcia ofert ata: 26/1 0/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 Miejsce: siedziba Zamawiajacego, Ostroleka, ul. Kurpiowska 21, budynek A, I pietro, sala konferencyjna SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE VI.I) ZAMOWIENIE OTYCZYPROJEKTU/PROGRAMUFINANSOWANEGOZE SROKÓWUNIIEUROPEJSKIEJ Jezeli tak [2J nie tak, wskazac projekt/program: Projektfmansowanyze srodkówue - FunduszSpójnosci- decyzjakedlaprojektup.n. Modernizacjai rozbudowa systemu odbioru scieków w Ostrolece i gminie Olszewo - Borki. Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/O11. VI.2) INFORMACJEOATKOWEOezeli dotyczy) VI.3) ATAWYSLANIANINIEJSZEGOOGLOSZENIA: 09/1 0/2006 (dd/mm/rrrr) PREZ~ZRR:~U Francist ~s[{.;;; iszka 9/9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa: Usługi architektoniczne: część I - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego remontu dachu oraz elewacji od ul. Krakowskie Przedmieście budynku Nowej Dziekanki usytuowanego przy ul. Krakowskie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mtbstg.pl Tarnowskie Góry: Sprzedaż energii elektrycznej dla Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Wynajem 3 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/ksero/skaner/fax)

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo