D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf"

Transkrypt

1 -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, Warszawa Faks: (022) Przesylanie ogloszen on-line: OSTROLECKIE PRZESIEBIORSTWO WOOCIAGÓW I KANALIZACJI Sp.Z 0.0. Jednostka Realizuiaca Projekt 07~4'lO O 'STR ej LEK A ul.kurpiowska21, lel.lfax do 63 NIP OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane ostawy Uslugi X publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 1.1) NAZW A, ARESY I OSOBY UPOWAZNIONE O KONTAKTÓW Nazwa: Ostroleckie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o. o. Adres pocztowy: ul. Kurpiowska 21 Miejscowosc: Ostroleka Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Marzena Ziemska Kod pocztowy: I mazowieckie Województwo: Tel.: , wew.44 Fax: Adresy internetowe Oezelidotyczy) Ogólny adres zamawiajacego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostepne sa informacje dotyczace dynamicznego systemu zakupów (URL): Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dla osoby upowaznionej do kontaktów Inny: prosze wypelnic zalacznik A./ Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: jak podano wyzej dja osoby upowaznionej do kontaktów Inny: prosze wypelnic zalacznik A.II Wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub oferty najezy przesylac na adres: jak podano wyzej dla osoby upowaznionej do kontaktów Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf 1/9

2 '" Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 1.2) ROZAJ ZAMAWIAJACEGO I GLÓWNY PRZEMIOT LUB PRZEMIOTY ZIALALNOSCI Administracja rzadowa centralna Ogólne uslugi publiczne Administracja rzadowa terenowa Obrona Administracja samorzadowa Porzadek i bezpieczenstwo publiczne Podmiot prawa publicznego Srodowisko Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub Sprawy gospodarcze i fmansowe trybunal Zdrowie Panstwowa szkola wyzsza Budownictwo i obiekty komunalne Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego Ochrona socjalna Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej Rekreacja, kultura i religia l:8j Inny (prosze okreslic): Spólka z o. o. Edukacja l:8j Inne (prosze okreslic): pobór i uzdatnianie wody, dzialalnosc uslugowa w zakresie rozprowadzania wody, odprowadzanie scieków Zamawiajacy dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiajacych tak nie l:8j SEKCJA II: PRZEMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS )Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego Pomoc techniczna )Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub swiadczenia uslug (Wybrac wylaczniejedna kategorie - roboty budowlane, dostawy lub uslugi) (a) Roboty budowlane (b) ostawy Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Realizacja obiektu budowlanego za pomoca dowolnych srodków, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajacego Kupno zierzawa l Najem Leasing Inne (c) Uslugi Kategoria uslug: nr 12 l:8j Glówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Glówne miejsce realizacji dostawy Glówne miejsce swiadczenia uslug Ostroleka, ul. Kurpiowska ) Ogloszenie dotyczy Zamówienia publicznego l:8j Zawarcia umowy ramowej Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (SZ) ) Informacje na temat umowy ramowej (jezeli dotyczy) 2/9

3 '. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawca Maksymalna liczba OOO wykonawców planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: po lub miesiacach: 000 Wartosc umowy ramowej (podac wylacznie dane liczbowe): Wartosc bez VAT: Waluta lub zakres: miedzy a Waluta: Czestotliwosc oraz wartosc zamówien, które zostana udzielone Oezeli mozliwe do okreslenia): ) Okreslenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie czterech ogloszen o zamówieniach i czterech SpecyfIkacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla robót budowlanych (m.in. opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dla robót projektowanych przez Zamawiajacego wymagajacych pozwolenia na budowe w tym : - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, -dokumentacje projektowa: a) opracowanie projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robót budowlanych na podstawie posiadanych projektów przez Zamawiajacego, b) opracowanie projektów wykonawczych na podstawie posiadanych projektów przez Zamawiajacego, c) opracowanie przedmiarów robót, d) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisów.) dla niw zadan wg procedury FIIC: Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierów Konsultantów (FMeration lnternationale des lngenieurs-conseils - FIIC), P.O. Box 86, CH-lOOOLausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie2004 okreslanejako "czerwony"filc (lub RE FIIC): 1.1 Zamówienie l - Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni scieków "Chemiczna"; dostawa sprzetu eksploatacyjnego Termin opracowania - 4 m-ce od daty podpisania umowy Zamówienie2 - Modernizacjapompowniglównychz budowarurociagutlocznegoz pompowni "Lesna" do oczyszczalni "Chemiczna" Termin opracowania - 2 m-ce od daty podpisania umowy Zamówienie 3 - kanalizacja lewobrzeznej Ostroleki, rejon Sródmiescie i Wojciechowice; dostawa sprzetu eksploatacyjnego Termin opracowania - 4 m-ce od daty podpisania umowy Zamówienie 4 - Kanalizacja prawobrzeznej Ostroleki i terenów przyleglych w gm.olszewo Borki; kanalizacja cisnieniowa wsi Nakly w Gm.Olszewo Borki. Terminopracowania- 3 m-ceod datypodpisaniaumowy 2) opracowanie ogloszenia o zamówieniu i SIWZ na wylonienie w drodze przetargu nieograniczonego Inzyniera Kontraktudla kompleksowejobslugiprzy realizacjirobót budowlanych(4 zadania- wskazanew czesciiii SIWZ) prowadzonych wg procedury FIIC : Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje inzynierów Konsultantów (FMeration lnternationale des lngenieurs-conseils - FIIC), P.O. Box 86, CH-lOOOLausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie2004 okreslanejako "czerwony"fiic(lub RE FIIC). Termin opracowania - 2 m-ce od daty podpisania umowy. Ogloszenia o zamówieniach i SIWZ (na wybór Inzyniera Kontraktu i dla robót budowlanych) nalezy wykonac w szczególnosci zgodnie z aktualnymi wersjami ponizej wymienionych dokumentów: 3/9

4 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/Oll-06/1 a) obowiazujacymi w Polsce w momencie ich przygotowania przepisami dot. zamówien publicznych, b) wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej przy projektach dofinansowywanych ze srodków Funduszu Spójnosci, c) rozporzadzeniem Ministra Inftastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (z. U. Nr 202 z 2004 r., poz.2072) lub innymi obowiazujacymi w momencie przygotowywania materialów. Przykladowe wzory SIWZ na uslugi i roboty budowlane znajduja sie na stronach NFOSiGW : pod haslem: Fundusz Spójnosci - Zalecenia do przygotowaniadokumentówprzetargowychdla przedsiewziec Funduszu Spójnosci (obowiazuje od l maja 2004r.). Przygotowujac SIWZ na wybór Inzyniera Kontraktu, Wykonawca powinien skorzystac ze znajdujacych sie na stronach NFOSiGW wytycznych dotyczacych zakresu obowiazków Inzyniera oraz wytycznych do przygotowania warunków kontraktu na usluge. Ponadto Wykonawca przygotowujac dokumentacje przetargowa dla robót budowlanych powinien skorzystac z wytycznych dotyczacych warunków szczególnych kontraktu na budowe (tzw. "czerwony" FIIC) dostepnych na stronie internetowej NFOSiGW. 3) opracowanie kosztorysów inwestorskich (w rozbiciu na poszczególne zadania), Terminopracowania- takijak w pkt. 1.1.,1.2, 1.3, la. Kosztorysy inwestorskie nalezy opracowac w szczególnosci zgodnie z aktualna wersja rozporzadzenia Ministra Inftastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-- uzytkowym (z. U. Nr 130 z 2004 r., poz.1389) lub innym obowiazujacym w momencie przygotowywania materialów. 4) uczestnictwo przy opiniowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej lub równiez MS opracowanych przez Wykonawce ogloszen o zamówieniach i SIWZ. Termin wykonania - do wszystkich wymagan i uwag do opracowanychogloszen o zamówieniachi SIWZ naniesionych przez NFOSiGW lub równiez MS Wykonawca zobowiazany jest odniesc sie w terminie nie przekraczajacym 10 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. 5) udzial eksperta (zespolu ekspertów) w pracach Komisji Przetargowej przy postepowaniach przetargowych dotyczacych zamówien publicznych opisanych w pkt l i 2. Termin realizacji - 12 m-cy od daty podpisania umowy ) Informacja o oswiadczeniach i dokumentach potwierdzajacych spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez zamawiajacego - nie dotyczy ) WSPÓLNY SLOWNIK ZAMÓWIEN (CPV) Slownik glówny Slownik uzupelniajacy Oezelidotyczy) Glówny przedmiot odatkowe przedmioty /9

5 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/Oll-06/ )Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej (w celu podania informacji o czesciach zamówienia nalezy wykorzystac zalacznik B w liczbie odpowiadajacej liczbie czesci) tak O nie ~ )Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej tako nie~ 11.2) WIELKOSC LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Calkowita wielkosc lub zakres Wartosc zamówienia wynosi euto 11.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA Pozadany O Wymagany ~ Okres w miesiacach: 12 lub dniach: 0000 lub data rozpoczecia 00/00/0000 (dd/mm/rrrr) lub zakonczenia 00/00/0000 (dd/mm/rrrr) SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM ilu) WARUNKI OTYCZACE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium Oezeli dotyczy) Wadium-IO.500 PLN Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - 5 % ceny calkowitej podanej w ofercie III.2) WARUNKI UZIALU INFORMACJE OTYCZACE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOSCI NIEZBENE O OCENY, CZY SPELNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE Opis warunków udzialu w postepowaniu (z uwzglednieniem ich znaczenia, jezeli dotyczy): Wykonawcy ubiegajacy sie o zamówienie publiczne musza spelniac nizej wymienione warunki udzialu w postepowaniu: l) posiadac uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynnosci w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamówienia oraz nie podlegac wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (z. U. Nr 19, poz. In z pózno zm.), 2) posiadac niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponowac potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególnosci Wykonawca musi spelniac nastepujace warunki (w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany bedzie ich laczny potencjal techniczny i kadrowy oraz laczne kwalifikacje i doswiadczenie) : a) wskazac do wykonania niniejszego zamówienia nastepujace osoby wraz z infonnacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia, wyksztalcenia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci: a.l) Kierownik zespolu - niniejsza osoba musi posiadac doswiadczenie w pelnieniu roli Kierownika zespolu odpowiedzialnego za opracowaniekompletnejsiwz dla co najmniej l inwestycjiz zakresugospodarkiwodno- sciekowej.zamawiajacy dopuszcza mozliwosc pelnienia funkcji Kierownika zespolu przez osoby wymienione w pkt. a.2), a.3), a.4) pod warunkiem, ze osoba ta bedzie spelniala wymagania dotyczace Kierownika zespolu. a.2) Specjalista do sp. przetargów - niniejsza osoba musi posiadac doswiadczenie w opracowywaniu kompletnej SIWZ dla co najmniej l inwestycji z zakresu gospodarki wodno-sciekowej, przygotowanej w oparciu o ustawe Prawo Zamówien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z. U. z 2004 r. Nr 19 poz. In z pózno zm.) i warunki kontraktowe FIIC. Zamawiajacy dopuszcza udzial Specjalisty do sp. przetargów w opracowywaniu SIWZ przygotowanych w oparciu o ustawe o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (z. U. tj.2002 r. Nr 72 poz. 664 z pózno zm.). 5/9

6 '- Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/OII-06/1 a.3) Inzynierds. oczyszczalni- niniejszaosobamusiposiadacdoswiadczeniew przygotowaniuco najmniejednej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, dotyczacej budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni scieków o Qdsr na poziomie nie mniejszym niz m3/d lub RLM. a.4) Inzynier sanitarny - niniejsza osoba musi posiadac doswiadczenie w przygotowaniu co najmniej jednej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczególowego zakresu i dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, dotyczacej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o dl. co najmniej 10 km UWAGA: W przypadku gdy ww. osoby, biorace udzial w realizacji zamówienia, nie znajajezyka polskiego wymagane jest, aby Wykonawca zapewnil pelna usluge tlumaczenia na i z jezyka polskiego. b) wykonac w okresie ostatnich trzech lat, przed dniem wszczecia postepowania, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy to w tym okresie: b.l) co najmniej jedna usluge, której przedmiotem bylo wykonanie przez Wykonawce kompletnej SIWZ na Inzyniera Kontraktu dla projektu z zakresu gospodarki wodno-sciekowej, b.2) co najmniej jedna usluge, której przedmiotem bylo wykonanie przez Wykonawce kompletnej SIWZ na roboty budowlane z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni scieków o Qdsr na poziomie nie mniejszym niz m3/d lub RLM. b.3) co najmniej jedna usluge, której przedmiotem bylo wykonanie przez Wykonawce kompletnej SIWZ na roboty budowlane z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej o dlugosci min 10 km. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie przez Wykonawce SIWZ przygotowanych w oparciu o ustawe Prawo Zamówien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (z. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z pózno zm.) lub ustawe o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (z. U. tj.2002 r. Nr 72 poz. 664 z pózno zm.). 3) znajdowac sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególnosci Wykonawca musi spelniac nastepujace warunki (w przypadku wspólnego ubiegania sie dwóch lub wiecej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana bedzie ich laczna sytuacja ekonomiczna i finansowa) : a) Wykonawca osiagnal w kazdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy, to w tym okresie, roczne przychody netto ze sprzedazy na poziomie min 0,5 mln PLN. UWAGA: W przypadku, gdy kwoty beda podane w walucie innej niz PLN, Zamawiajacy w celu sprawdzenia spelnienia warunków przez Wykonawce dokona ich przeliczenia na PLN wedlug sredniego kursu NBP na dzien, w którym ukazalo sie ogloszenie w Biuletynie Zamówien Publicznych. Opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu: Spelnienie warunków udzialu w postepowaniu Zamawiaiacv oceni w trybie spelnia 1 nie spelnia na podstawie dokumentów zawartych w zlozonei ofercie Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu Oezelidotyczy): W celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu Wykonawcy zobowiazani sa dostarczyc nastepujace dokumenty : a) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich); b) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.24 ust.i pkt 4-8 U.p.Z.p.,wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich); c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust.! pkt 9 U.p.Z.p.,wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich); d) aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie ninieiszego zamówienia przez dwóch lub wiecei Wykonawców w ofercie musza byc 619

7 v',_. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/OII-06/1 zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich); e) oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu sporzadzone na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 2 do IW (Instrukcji dla Wykonawców, bedacej czescia SIWZ) (w przypadku wspólnego ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub wiecej Wykonawców w ofercie musza byc zlozone oswiadczenia kazdego z nich lub jedno wspólne oswiadczenie podpisane przez upowaznionych przedstawicieli kazdego z wykonawców skladajacych oferte wspólna, lub przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postepowaniu lub reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego); f) wykaz osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu niniejszego zamówienia, sporzadzony na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do IW (Instrukcji dla Wykonawców, bedacej czescia SIWZ). (Wykonawcy skladajacy oferte wspólna przedstawiaja razem jeden dokument w formie zalacznika nr 3). g) Informacje nt. kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia osób, które beda uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, a takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci, sporzadzone na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 4 do IW (Instrukcji dla Wykonawców, bedacej czescia SIWZ); h) wykaz wykonanych uslug w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, ajezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem uslugom stanowiacym przedmiot zamówienia z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczyc dokumenty potwierdzajace, ze te uslugi zostaly wykonane nalezycie. Wykaz nalezy sporzadzic na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 5 do IW (Instrukcji dla Wykonawców, bedacej czescia SIWZ). (Wykonawcy skladajacy oferte wspólna przedstawiaja razem jeden dokument w formie zalacznika nr 5). okumenty potwierdzajace, ze uslugi te zostaly wykonane nalezycie moga byc wystawione przez bezposredniego Inwestora (odbiorce uslugi) lub glównego Wykonawce, w przypadku, gdy Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia realizowal usluge, której dotycza powyzsze dokumenty,jako Podwykonawca. j) rachunek zysków i strat zgodnie z przepisami o rachunkowosci, a w przypadku wykonawców niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty okreslajace przychody netto ze sprzedazy - za okres nie dluzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - za ten okres (przedklada kazdy z Wykonawców skladajacych oferte wspólna a ich sytuacja ekonomiczna i finansowa bedzie oceniana lacznie; lub przedklada tylko jeden z Wykonawców spelniajacy dany warunek). SEKCJA IV:PROCEURA IV.I) TRYB UZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.l.I) Tryb udzielenia zamówlellla Przetarg nieogralliczony Przetarg ograniczony Negocjacje z ogloszelllem ialog konkurencyjny [gj IV.l.2) Przewidywana liczbawykonawców,którzy zostana zaproszenido udzialu w postepowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny) Liczba wykonawców 000 lub minimalna liczba O O O / maksymalna liczba O O O IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert (prosze zaznaczyc wlasciwe pole (pola)) 7/9

8 ."" Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/Oll-06/1 Najnizszacena lub Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie O Kryteria Znaczenie Kryteria Znaczenie IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna tako nie Jezeli tak, prosze podac dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której bedzie prowadzona IV.3) INFORMACJE AMINISTRACYJNE IV.3.l) Okreslenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostepna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jezeli dotyczy): Oplata (o ile dotyczy) Waluta: - Warunki i sposób platnosci: IV.3.2) Opis potrzeb i wymagan umozliwiajacy przygotowanie sie wykonawców do udzialu w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jezeli dotyczy): IV.3.3) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert ata: 26/10/2006 (ddlmm/rrrr) Godzina: 11:30 IV.3.4) Jezyki, w których mozna sporzadzac wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub oferty 8/9

9 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/16/C/PE/OI1-O6/1 ES es A E ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV [2J Inne: IV.3.S)Termin zwiazania oferta o: 00/00/0000 (dd/mm/rrrr) lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert) IV.3.6) ata, godzina l miejsce otwarcia ofert ata: 26/1 0/2006 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00 Miejsce: siedziba Zamawiajacego, Ostroleka, ul. Kurpiowska 21, budynek A, I pietro, sala konferencyjna SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE VI.I) ZAMOWIENIE OTYCZYPROJEKTU/PROGRAMUFINANSOWANEGOZE SROKÓWUNIIEUROPEJSKIEJ Jezeli tak [2J nie tak, wskazac projekt/program: Projektfmansowanyze srodkówue - FunduszSpójnosci- decyzjakedlaprojektup.n. Modernizacjai rozbudowa systemu odbioru scieków w Ostrolece i gminie Olszewo - Borki. Projekt nr 2005/PL/16/C/PE/O11. VI.2) INFORMACJEOATKOWEOezeli dotyczy) VI.3) ATAWYSLANIANINIEJSZEGOOGLOSZENIA: 09/1 0/2006 (dd/mm/rrrr) PREZ~ZRR:~U Francist ~s[{.;;; iszka 9/9

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi ZP 300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r (poz. 609) Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Numer sprawy nadany przez zamawiającego: GBR.3410/2/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Numer sprawy nadany przez zamawiającego: AMK.341-4/07 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Oficjalna nazwa: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. (poz. 609) Załącznik nr 1 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: INW.341-8/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa x Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa x Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 87, poz. 609) Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PP-2227/K-G/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/U/18/MOPS/07

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/U/18/MOPS/07 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 35/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/1PN/07 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Gmina Wisznia Mala Adres pocztowy: ul. Wroclawska 9. Wisznia Mala 55-114 Dolnoslaskie Województwo:

Nazwa: Gmina Wisznia Mala Adres pocztowy: ul. Wroclawska 9. Wisznia Mala 55-114 Dolnoslaskie Województwo: Nazwa: Gmina Wisznia Mala Adres pocztowy: ul. Wroclawska 9 Miejscowosc: Kod pocztowy: Wisznia Mala 55-114 olnoslaskie Województwo: Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Tel.: 071 312 70 25 wew.46 Slawomira

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa X

publikacja nieobowiązkowa X Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZRG.JJ.-1P/02/07 Załącznik nr 1 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia (poz. ) WZÓR Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 6d/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: GMINA WISŁA Adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: GMINA WISŁA Adres

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa. publikacja nieobowiązkowa X

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa. publikacja nieobowiązkowa X Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia (poz. ) WZÓR Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PZ.341-02/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks:

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa X

publikacja nieobowiązkowa X Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZRG.JJ.-7/08/06 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WRI. 3410-34/07 ZP-300. publikacja nieobowiązkowa

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WRI. 3410-34/07 ZP-300. publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia (poz. ) WZÓR Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Znak P/07/2006. Filmoteka Narodowa Adres pocztowy: Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Znak P/07/2006. Filmoteka Narodowa Adres pocztowy: Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl Znak P/07/2006 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Numer sprawy nadany przez zamawiającego: SP 4-341/1/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa Usługi

publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane dostawy usługi dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-ZG-III/4032/27/2004 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-K-III/4032/12/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WAG. 3410-1/07 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PHU_P 02/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi 10-747

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi 10-747 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-ZG-III/3310/3/2006 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa X Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r. (poz. 609) Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP 01/2007 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z zastosowaniem art. 5 ustawy Prawo zamówien Publicznych SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. Zalacznik nr 10 ZP-200

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. z zastosowaniem art. 5 ustawy Prawo zamówien Publicznych SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. Zalacznik nr 10 ZP-200 Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-ZG-IV/4032/115/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/1108. Tel.:

109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/1108. Tel.: 109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/1108 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Województwo: łódzkie Tel.:

Województwo: łódzkie Tel.: Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZOSiP 2220/4/PN/2008. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Roboty budowlane _ x publikacja obowiązkowa _x Dostawy _ publikacja nieobowiązkowa _ Usługi _

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Roboty budowlane _ x publikacja obowiązkowa _x Dostawy _ publikacja nieobowiązkowa _ Usługi _ WZÓR Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Załącznik nr 4 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Częstochowa: elektroniczny system informacji - bilet elektroniczny Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl

Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamowienia: www.szpitalkarowa.pl Warszawa: Dostawy akcesori6w do aparatury medycznej Numer ogloszenia: 329914-2012;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-ZG-III/4032/21/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiajcego: ZP-300 Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-ZG-IV/4032/119/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. (poz. 609) Załącznik nr 1 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: INW.341-14/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4,

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Załącznik nr 4 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP. D-II. 340/8/3411-d/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe. Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Załącznik nr 1 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP 341/55/2/08 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane Publikacja obowiązkowa X Publikacja nieobowiązkowa Usługi. Kod pocztowy: Województwo: Ujsoły

Roboty budowlane Publikacja obowiązkowa X Publikacja nieobowiązkowa Usługi. Kod pocztowy: Województwo: Ujsoły Numer sprawy nadany przez zamawiającego PN092007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 24, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http:www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/04/08. Tel.: 032 415 38 46

109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/04/08. Tel.: 032 415 38 46 109Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/04/08 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa _ Dostawy _ publikacja nieobowiązkowa _ Usługi _ SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa _ Dostawy _ publikacja nieobowiązkowa _ Usługi _ SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane X publikacja obowiązkowa _

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Numer sprawy nadany przez zamawiającego: IT - ZP / 3411 / XI / 06 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23

Nazwa: Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Nowym Sączu Adres pocztowy: ul. 29 Listopada 16a/23 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Publikacja obowiązkowa Publikacja nieobowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Faks: (022) Przesyłanie ogłoszeń on-line:

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; Warszawa Faks: (022) Przesyłanie ogłoszeń on-line: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy x publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy x publikacja nieobowiązkowa Usługi Numer sprawy nadany przez zamawiającego: IT - ZP / 341 / I / 07 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 1/06

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 1/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x publikacja obowiązkowa x

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie Faks Adres internetowy (URL)

Województwo łódzkie Faks Adres internetowy (URL) Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Treść ogłoszenia: >> >> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane >> Katowice: remont jazu betonowego na rzece Kocince w km w m.

Treść ogłoszenia: >> >> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane >> Katowice: remont jazu betonowego na rzece Kocince w km w m. Treść ogłoszenia: >> >> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane >> Katowice: remont jazu betonowego na rzece Kocince w km 16+600 w m. Kocin > Stary, gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. śląskie >>

Bardziej szczegółowo

Województwo: wielkopolskie Tel.:

Województwo: wielkopolskie Tel.: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Zamieszczanie obowiązkowe. Zamieszczanie nieobowiązkowe. I.1) Nazwa i adres. Urząd Miejski w Łowiczu Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy nadany przez zamawiającego: 30/dost./2008 URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń online w BZP http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo