PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S 161-233914 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 1/11 PL-Brwinów: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Gmina Brwinów, ul. Grodziska 12, Do wiadomości Maria Opalińska-Motyka, Halina Bąk, PL Brwinów. Tel / Faks Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4A, Do wiadomości Maria Opalińska-Motyka, Halina Bąk, PL Brwinów. Tel / Faks URL: Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brwinów, ul. Kościuszki 4A, Do wiadomości Maria Opalińska-Motyka, Halina Bąk, PL Brwinów. Tel Faks URL: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego. I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: Agencja/Urząd regionalny lub lokalny. Ogólne usługi publiczne. Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa sieci wodociągowej w Otrębusach i Kaniach Część Kontraktu III realizowany w ramach projektu Funduszu Spójności pn. Czyste życie - kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług: Roboty budowlane. Wykonanie. Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Gmina Brwinów. Kod NUTS: PL12A. Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. Informacje na temat umowy ramowej: Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów): 1/11

2 2/11 1. Budowa sieci wodociągowej Ø mm w Otrębusach w ulicach: Borówki, Bukowej (na mapie, odcinek przy ul. Różanej, widnieje jako Waryńskiego), Czeremchy, Dąbrowskiej, Dunina, Helenowskiej, Jeżynowej, Klonowiec, Kolberga, Komorowskiej, Lipowej, Łąkowej, Na Skraju, Orzechowej, Owocowej, Piaseckiego, Polnej, Poziomki, Projektowanej, Przejazdowej, Pszczelińskiej (droga wojewódzka nr 720), Różanej, Sadowej, Spacerowej, Sygietyńskiego, Tarniny, Tęczowej, Toeplitza, Tulipanowej, Torfowej, Wesołej, Wiejskiej, Wrzosowej, Zacisznej, Zielonej, Świerkowej; działek o nr ew.: 442/17, 697, 1044, 414; w pasie drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej i ul. Pszczelińskiej oraz częścią działek przyległych; w Kaniach w ulicach: Chopina, Cichej, Działkowej, Górnej, Jasnej, Kolejowej/ Piłsudskiego/Kolejowej, Krętej, Krótkiej, Kwiatowej, Leśnej, Miłosnej, Moniuszki, Nadarzyńskiej, Niecałej, Parkowej, Partyzantów, Piaskowej, Polnej, Promiennej, Radosnej, Różanej, Słonecznej, Słowackiego, Słowiczej, Spacerowej, Spokojnej, Strefowej, Szczęsnej, Szkolnej, Turystycznej, Uroczej, Wiosennej, Wiśniowej, Źródlanej, Żurawieńcowej; działek o nr ew. 166/7 i 672/2; w pasie drogi wojewódzkiej ul. Warszawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą konieczną do prawidłowego funkcjonowania sieci wymienionej na wstępie. Łącznie przewiduje się do wybudowania ok. 26 km sieci wodociągowej z podziałem na 5 odcinków o długościach kolejno: Odcinek 1 Otrębusy ok.4,3 km, Odcinek 2 Kanie ok. 6,5 km, Odcinek 3 Otrębusy ok. 5,3 km, Odcinek 4 Kanie ok.7,5 km, Odcinek 5 Otrębusy - ok. 2,4 km. Z uwagi na rozległość robót, kontrakt podzielony został, jak wspomniano powyżej, na 5 odcinków składających się na realizację całej przedmiotowej sieci. Odcinki 1 z 2 oraz 3 z 4 dotyczą równoczesnego w czasie wykonywania robót. Odcinek 5 obejmujący najmniejszy zakres wyłącznie w Otrębusach, może być wykonywany w dowolnym okresie trwania budowy Odcinków 1 z 2 lub 3 z 4, ewentualnie na końcu po wybudowaniu ww. Odcinków. Zamawiający wymaga, by Odcinki najpierw 1 z 2, następnie 3 z 4 (z zachowaniem wymaganego przez Zamawiającego maksymalnego okresu ich wykonania) zgłaszane były przez Wykonawcę do Inżyniera, w celu przeprowadzenia procedury Przejęcia Odcinków. Szczegółowy opis Odcinków (przy równoczesności wykonania Odcinków 1 z 2 oraz 3 z 4): Odcinek 1. Otrębusy, ulice: Sadowa (od Owocowej do rejonu Warszawskiej), Toeplitza, Sygietyńskiego (od Sadowej do Kolberga), Dąbrowskiej, Kolberga, Helenowska, Warszawska (od Helenowskiej w stronę zachodnią), Komorowska oraz Owocowa, Zaciszna, Spacerowa, Wesoła, Polna, Tęczowa, Zielona i Dunina z przejściem pod torami PKP WKD na stronę południową Otrębus, Tulipanowa (od Pszczelińskiej). Długość odcinka ok. 4,3 km, Odcinek 2.Kanie: cały zaplanowany obszar na południe od torów PKP - WKD w Kaniach z przejściem pod torami PKP WKD na stronę północną Kań. Ulice: Nadarzyńska, Wiosenna, Żurawieńcowa, Górna, Jasna, Piłsudskiego (od Wiosennej do Strefowej, na mapie widnieje jako Kolejowa), Krótka, Kwiatowa, Leśna, Niecała, Parkowa, Partyzantów, Różana, Słowackiego, Słowicza, Spacerowa, Strefowa, Szczęsna, Turystyczna, Urocza. Długość odcinka ok. 6,5 km, Odcinek 3.Otrębusy, ulice: Przejazdowa (z przejściem pod torami), dz. 414, 442/17, Różana, Bukowa (na mapie, odcinek przy ul. Różanej, widnieje jako Waryńskiego), Poziomki (od rejonu Orzechowej do Różanej), Orzechowa, Lipowa, Czeremchy, dz. 1044, Piaseckiego, Borówki, Tarniny, Wrzosowa, Jeżynowa, Świerkowa. Długość odcinka ok. 5,3 km, Odcinek 4. Kanie: cały zaplanowany obszar na północ od torów PKP WKD w Kaniach. Ulice: Chopina, Cicha, Działkowa, Kolejowa (od Warszawskiej), Piłsudskiego, Kręta, Miłosna, Moniuszki, Piaskowa, Polna, dz. nr 166/7, Promienna, Radosna, Słoneczna, Spokojna, Szkolna, Warszawska, Wiśniowa, Źródlana. Długość odcinka ok. 7,5 km, Odcinek 5. Otrębusy, ulice: Torfowa, Na Skraju, dz. 697, Łąkowa, Klonowiec, Pszczelińska (sięgacz południowy), Warszawska (od rejonu Na Skraju w stronę Natalińskiej), Wiejska (sięgacze południowy i zachodni), Projektowana (między Natalińską a Wiejską). Długość odcinka ok. 2,4 km. 2/11

3 3/11 2. Roboty realizowane będą zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjnobudowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999r, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Interantionale des Ingénieurs-Conseils -FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria oraz trzecie wydanie angielsko-polskie 2005 (wydane przez SIDIR). Obowiązującą wersją jest polska wersja językowa. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wykonawca musi zapewnić wykonanie robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie. 3. Jeżeli w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót pojawią się ewentualnie wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w SIWZ i spełniać następujące minimalne parametry techniczne elementów sieci wodociągowej: rury ciśnieniowe PCV Ø mm, PN 10, SDR 17, łączone na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych, rury ciśnieniowe PE Ø mm, PN 10, SDR 17 (w przewiertach powyżej 5 m), kształtki z tworzyw sztucznych, Ø mm, do rur ciśnieniowych i z żeliwa sferoidalnego (do połączeń w węzłach), rury przeciskowe rury stalowe bez szwu, Ø mm, walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania, malowane wewnątrz asfaltozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczną z pojedynczą (Z01) lub podwójna przekładką (Z02), zasuwa żeliwna kołnierzowa z uszczelnieniem miękkim gumowym w wersji fig.002, Ø mm, wyposażona w obudowę teleskopową i skrzynkę uliczną typ 857, trzpień możliwy do wymiany pod ciśnieniem, z otworem na zawleczkę do połączenia trwałego z obudową, hydrant podziemny hydrant z podwójnym zamknięciem montowany na trójniku lub kolanie stopowym, wyposażony w skrzynkę uliczną, zabezpieczona w przypadku złamania kolumna hydrantu wykonana z rury żeliwnej lub nierdzewnej, całość materiałów odporna na korozje, uszczelnienie wrzeciona o-ring, elementy odcinająco-zamykajace (grzyb+kula) całkowicie zwulkanizowane, możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez wykopywania; Dn 80 mm, H do 1800 mm, studnia kontrolna PCV, Ø 1000 mm, z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych). Jeżeli Wykonawca zaoferuje materiały i urządzenia równoważne, zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, potwierdzające że oferowane materiały i urządzenia równoważne spełniają wymagania SIWZ i posiadają parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 4. Wykonawca zapewni nieprzerwany pobyt Kierownika Budowy w dniach prowadzenia robót w godzinach przynajmniej od 8:00 do 16:00. Ponadto w przypadku prowadzenia prac na kilku odcinkach jednocześnie, 3/11

4 4/11 II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.3) Wykonawca zapewni nieprzerwany pobyt Kierowników Robót na każdym z Odcinków w dniach prowadzenia robót w godzinach przynajmniej od 8:00 do 16: Obsługa geodezyjna Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie uprawnioną obsługę geodezyjną do wytyczeń, odtworzeń punktów stałych, osnowy itp., pomiarów, wykonania szkiców po wytyczeniu i inwentaryzacyjnych, do wykonania map inwentaryzacyjnych, współpracy z Powiatowym Oddziałem Geodezji oraz innych prac niezbędnych do wykonania robót budowlanych przedmiotowego zakresu. Koszt takiej obsługi całkowicie obciąża Wykonawcę. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Podział na części: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA Całkowita wielkość lub zakres: 1. Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o łącznej wartości szacunkowej zamówienia powyżej EUR. 2. Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania stanowi część całego zadania realizowanego w ramach projektu Czyste życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów i zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy z dnia Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, a wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia, o której mowa w pkt.1. Wartość szacunkowa przedmiotu niniejszego postępowania - poniżej EUR. Szacunkowa wartość bez VAT: ,58 EUR. Opcje: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: Okres w miesiącach: 22 (od udzielenia zmówienia). SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) III.1.2) Wymagane wadia i gwarancje: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium (zgodnie z art. 45 u.p.z.p.) w wysokości ,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego dokona przeksięgowania kwoty na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % Kwoty Kontraktowej stanowiącej cenę oferty (wraz z podatkiem VAT) podanej w Formularzu Oferty. Podpisanie Aktu Umowy nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości o której mowa w pkt. 1. Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: 4/11

5 5/11 III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) Zamówienie jest przewidziane do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Projektu Czyste życie kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów. Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia: a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym jest zrealizowanie niniejszego zamówienia); b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy o realizację zamówienia o okres rękojmi; c) dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; d) umowa musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o niniejsze zamówienie. Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia: WARUNKI UDZIAŁU Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 u.p.z.p. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 u.p.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; e) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 u.p.z.p. i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 u.p.z.p. 5/11

6 6/11 III.2.2) (w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ww. oświadczenie powinien być złożony wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców oraz podpisany przez pełnomocnika albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców składających ofertę). 2. Stosownie do treści 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. (Dz. U. nr 87 poz. 605 z póżn. zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w: 1) punktach 1.a), b) i d), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) punkcie 1.c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 u.p.z.p Stosownie do treści 2 ust.2 powołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 1a) i 1c) oraz w pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt. 1b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Stosownie do treści 2 ust.3 powołanego powyżej Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1.a), 1.b), 1.c) i 1.d), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 2.1 znajdują odpowiednio zastosowanie. Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej PLN lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wysokości co najmniej PLN (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). b) Wykonawca musi przedstawić ważną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia w wysokości co najmniej PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku). Uwaga: Sposób przeliczenia innej waluty w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku np. przeliczenie na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać 6/11

7 7/11 III.2.3) następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej PLN lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej PLN. b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej PLN. Sposób przeliczenia innej waluty w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku np. przeliczenie na PLN nastąpi wg średniego kursu NBP na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zdolność techniczna: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy polegające na budowie sieci sanitarnych i długości co najmniej 15 km każda, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW oraz dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. b) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców mogą przedłożyć wykaz na jednym załączniku) oraz dołączyć dokumenty: * dokumenty uprawnień budowlanych stwierdzający, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych kierownika budowy. Uprawnienia, powinny być zgodne z ustawą z dnia r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.). Dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie kierownika budowy, i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, należy przedłożyć te dokumenty. W przypadku Wykonawców zagranicznych na potwierdzenie ww. kwalifikacji zawodowych, powinien przedstawić dokument równoważny uprawniający do kierowania robotami; * aktualne zaświadczenie o przynależności wskazanej osoby do właściwej Izby Samorządu Zawodowego; * pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał osobę lub osoby, którymi będzie dysponował. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, polegające na budowie sieci sanitarnych i długości co najmniej 15 km każda. Przez budowę sieci sanitarnych Zamawiający rozumie budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w każdym systemie. 7/11

8 8/11 W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia wykazu wykonanych robót budowlanych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW oraz dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. b) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności. Wykonawca musi zaproponować do realizacji niniejszego zamówienia następujący zespół składający się z: Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy posiadającego kwalifikacje: doświadczenie zawodowe, w sektorze gospodarki wodno- ściekowej, w tym co najmniej 3-letnie na stanowiskach kierowniczych jako Kierownik Projektu, Kierownik Zespołu lub Przedstawiciel Wykonawcy; wykształcenie wyższe, Kierownika Budowy posiadającego kwalifikacje: co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych/ inspektora nadzoru w zakresie robót sanitarnych; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone zaświadczeniem, Kierownicy robót sanitarnych posiadający kwalifikacje (minimum 2 osoby): co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót sanitarnych; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wydane zgodnie z art.12 ust.2 ustawy z dnia r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; są członkami właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone zaświadczeniem, Kierownik robót drogowych posiadający kwalifikacje: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie robót drogowych; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wydane zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami; jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzone zaświadczeniem. * Wymieniony skład należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego nie wyczerpującego całości personelu niezbędnego do należytego wypełnienia obowiązków Wykonawcy. * Wskazane powyżej osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej 1 tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy. * W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców mogą przedłożyć wykaz na jednym załączniku) oraz dokumenty: dokumenty uprawnień budowlanych stwierdzający, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych kierownika budowy. Uprawnienia, powinny być zgodne z 8/11

9 9/11 III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) ustawą z dnia r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.); Dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie kierownika budowy, i zachowała uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, należy przedłożyć te dokumenty. W przypadku Wykonawców zagranicznych na potwierdzenie ww. kwalifikacji zawodowych, powinien przedstawić dokument równoważny uprawniający do kierowania robotami, aktualne zaświadczenie o przynależności wskazanej osoby do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, Wykonawca wskazał osobę lub osoby, którymi będzie dysponował. Zamówienia zastrzeżone: SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) Rodzaj procedury: Otwarta. Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Kryteria udzielenia zamówienia: Najniższa cena. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: JRP /ZP-35/2009. Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: Dokumenty odpłatne: Podać cenę: 900,00 PLN. Warunki i sposób płatności: 1) Wersja papierowa SIWZ - cena 900 PLN; 2) Wersja z dokumentacją projektową na CD - cena 120 PLN. 3) Warunki i sposób płatności: w kasie lub przelewem na r-k Bank nr Możliwość odbioru osobistego w siedzibie Zamawiającego lub za pobraniem pocztowym (wysyłka). 9/11

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:233169-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wdrażania oprogramowania 2015/S 127-233169 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195868-2015:text:pl:html Polska-Ostrów Mazowiecka: Różne maszyny specjalnego zastosowania 2015/S 108-195868 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99195-2015:text:pl:html Polska-Ozorków: Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 2015/S 057-099195 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:189768-2014:text:pl:html Polska-Radom: Komputer biurkowy 2014/S 108-189768 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Konkurs na projekt - Konkurs na projekt 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296358-2010:text:pl:html PL-Wrocław: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji i nowej aranżacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:69686-2015:text:pl:html Polska-Biała Podlaska: Różne produkty lecznicze 2015/S 041-069686 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35327-2015:text:pl:html Polska-Gdańsk: Różny sprzęt komputerowy 2015/S 022-035327 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo