Władza wykonawcza w polskich Konstytucjach od 1921r. do 1997r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Władza wykonawcza w polskich Konstytucjach od 1921r. do 1997r."

Transkrypt

1 Władza wykonawcza w polskich Konstytucjach od 1921r. do 1997r. Konstytucja marcowa został uchwalona 17 III 1921r. Uprawnienia, sposób wyboru oraz kompetencje Prezydenta oraz Rady Ministrów opisuje w następujący sposób. Prezydent Rzeczypospolitej zajmował stanowisko głowy państwa. Stał na czele organów władzy wykonawczej. Reprezentował państwo w stosunkach międzynarodowych. Przysługiwały mu tez uprawnienia w zakresie władzy ustawodawczej i sądowej. Prezydent wybierany był na 7 lat przez Zgromadzenie Narodowe. W warunkach, gdy nie mógł sprawować urzędu zastępował go marszałek sejmu. Przejmował on wówczas wszystkie uprawnienia Prezydenta. Do kompetencji w zakresie władzy wykonawczej należało mianowanie i odwoływanie rządu (Rady Ministrów). Przy powoływaniu rządu Prezydent musiał liczyć się ze stanowiskiem i żądaniami większości sejmu. Mianowanie ministrów odbywało się na wniosek prezesa Rady Ministrów. Prezydent obsadzał wyższe urzędy cywilne i wojskowe. Sprawował zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Jako głowa państwa przyjmował przedstawicieli państw obcych i wysyłał przedstawicieli państwa polskiego za granicę. Zawierał również umowy międzynarodowe. Wypowiadał wojnę i zawierał pokój, ale tylko za zgodą Sejmu. Przysługiwało mu prawo wydawania rozporządzeń wykonawczych i zarządzeń. W zakresie władzy ustawodawczej Prezydent zwoływał, zamykał i odraczał sesje zwyczajne i nadzwyczajne Sejmu i Senatu. Przysługiwało mu prawo rozwiązania Sejmu za zgoda 3/5 członków Senatu. Prezydent podpisywał ustawy wraz z ministrami i zarządzał ich publikacje w Dzienniku Ustaw. W zakresie władzy sądowej Prezydent mianował sędziów oraz decydował o stosowaniu prawa łaski. Stosownie do przyjętego przez konstytucje marcową systemu rządów parlamentarnych wszystkie akty rządowe Prezydenta musiały być kontrasygnowane przez premiera i odpowiedniego ministra, którzy ponosili przed Sejmem odpowiedzialność za ich treść. 1

2 Nastąpiło w ten sposób pozbawienie prezydenta samodzielności funkcjonalnej i uzależnienie go od rządu. Prezydent za swoja działalność nie odpowiadał ani parlamentarnie, ani cywilnie. Konstytucja przewidywała jego odpowiedzialność jedynie za zdrad e kraju, pogwałcenie konstytucji i przestępstwo karne. Prawo pociągnięcia Prezydenta do odpowiedzialności przysługiwało sejmowi. Sprawę rozpatrywał Trybunał Stanu. Radę Ministrów tworzyli ministrowie pod przewodnictwem prezesa Rady Ministrów. Liczbę i kompetencje ministrów określały ustawy. Ministrowie byli powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa Rady Ministrów. Do zasadniczych uprawnień Rady Ministrów zaliczała konstytucja marcowa decydowanie o ogólnym kierunku polityki wewnętrznej i zewnętrznej rządu. W jej ramach miała się mieścić polityka poszczególnych ministrów. Rada Ministrów występowała z projektami ustaw i przedstawiała coroczne zamknięcie rachunków państwowych do parlamentarnego zatwierdzenia. Uczestniczyła również w realizacji uprawnień Prezydenta. Ponadto załatwiała sprawy przekazane jej przez ustawy zwykłe. Swe zadania realizowała Rada Ministrów przez uchwalanie rozporządzeń wykonawczych, zarządzeń i podejmowanie uchwał. Ministrowie stosownie do podwójnej roli, jaką odgrywali w systemie organów wykonawczych jako członkowie Rady Ministrów i jako szefowie resortów administracji państwowej, ponosili solidarną odpowiedzialność za swoją działalność. Solidarna odpowiedzialność obejmowała ogólny kierunek polityki rządu, czyli działania kolegialne ministrów podejmowane w charakterze członków Rady Ministrów. Odpowiedzialność indywidualna dotyczyła działalności ministra jako szefa administracji resortowej. Pod względem formy konstytucja wyodrębniała odpowiedzialność parlamentarną i konstytucyjną Odpowiedzialność parlamentarna obejmowała kierunek polityki rządu lub ministra. Sejm zwykłą większością głosów mógł żądać jego ustąpienia. Jej konsekwencje miały charakter polityczny, polegający na dymisji rządu czy ministra, który utracił zaufanie Sejmu. W ten sposób kontrola sejmu nad działalnością rządu stawała się efektywna. Odpowiedzialność konstytucyjna dotyczyła zgodności działań ministrów z konstytucją i ustawami. Do odpowiedzialności konstytucyjnej pociągał ministrów Sejm kwalifikowaną większością głosów. Sprawę rozpatrywał Trybunał Stanu składający się z 12 członków, wybieranych przez Sejm i przez Senat spoza swego grona pod przewodnictwem I Prezesa Sądu Najwyższego. Oskarżenie popierali 3 posłowie wybrani przez Sejm. Trybunał mógł skazać ministra na utratę urzędu, pozbawienie biernego prawa wyborczego, prawa piastowania urzędów, zmniejszenie emerytury, a gdy minister popełnił przestępstwo w związku ze sprawowaniem urzędu na kary przewidziane u ustawach karnych. Konstytucja kwietniowa została uchwalona 23 kwietnia 1935 r. Władza wykonawcza przekazana została przez ustawę zasadniczą Prezydentowi ora radzie Ministrów. Konstytucja ta przyjęła specjalny system wyboru Prezydenta. Uczestniczyli w nim zarówno sam Prezydent, jak i specjalnie skonstruowane Zgromadzenie Elektorów, a ewentualne także i ogół obywateli. Tryb powoływania Prezydenta był tak skonstruowany, aby zapewnić decydującą pozycje ustępującemu prezydentowi. Zgromadzenie elektorów złożone z 80 osób, w tym 50 wybranych przez sejm, 25 przez senat, 5 wirylistów: marszałkowie sejmu i senatu, prezes rady Ministrów, generalny inspektor sił zbrojnych, I prezes Sądu Najwyższego, wybierało kandydata na Prezydenta. Ustępującemu prezydentowi przysługiwało prawo wskazania innego kandydata. Skorzystanie przez prezydenta z tego uprawnienia powodowało w konsekwencji głosowanie powszechne. Rozstrzygało ono, który z kandydatów zostanie prezydentem. Jeżeli ustępujący Prezydent zrezygnował, z tego uprawnienia, Prezydentem zostawał kandydat Zgromadzenia Elektorów, które mogło również wybrać ponownie ustępującego Prezydenta. Kadencja prezydenta trwała 7 lat. W razie wojny okres urzędowania prezydenta przedłużał się do upływu 3 miesięcy od zawarcia pokoju. Zastępstwo Prezydenta powierzała konstytucja kwietniowa marszałkowi Senatu. Przysługiwały mu wówczas wszystkie uprawnienia Prezydenta. Prezydent jako czynnik nadrzędny w państwie dysponował uprawnieniami w zakresie wszystkich funkcji państwowych, jemu powierzała konstytucja kwietniowa zadanie harmonizowania działalności naczelnych organów państwowych. Kompetencje Prezydenta dzielono na: ustawodawcze, ustrojodawcze, wykonawcze kontrolne, nadzwyczajne na wypadek wojny. Uprawnienia Prezydenta w zakresie ustawodawstwa polegały na wydawaniu dekretów z mocą ustawy: z tytułu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i administracja, w przerwach między kadencjami sejmu i senatu i na podstawie upoważnienia ustawowego. W stosunku do innych ustaw uchwalanych przez sejm i senat przysługiwało mu prawo weta zawieszającego. Prezydent mianował 1/3 senatorów. Zwoływał Sejm i Senat, otwierał, odraczał i zamykał i zamykał sesje izb ustawodawczych. Dokonywał promulgacji i publikacji ustaw. W zakresie kompetencji ustrojodawczych prezydentowi 2

3 przysługiwało prawo uprzywilejowanej inicjatywy w sprawie zmiany konstytucji oraz prawo weta w stosunku do poselskiego projektu zmiany konstytucji uchwalonego przez sejm i senat. Uprawnienia ustrojodawcze prezydenta były tak skonstruowane, aby wbrew jego woli nie można było dokonać zmiany konstytucji. Do najważniejszych kompetencji wykonawczych Prezydenta należały: decyzje związane z obsadzaniem urzędu Prezydenta( zwoływanie zgromadzenia elektorów, wskazanie kandydata na prezydenta, zarządzanie głosowania powszechnego), mianowanie sędziów, I prezesa Sądu Najwyższego, sędziów Trybunału Stanu, wykonywanie prawa łaski, mianowanie prezesa NIK i członków jego kolegium, sprawowanie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, mianowanie generalnego inspektora sił zbrojnych, reprezentowanie państwa na zewnątrz. Kompetencje kontrolne prezydenta obejmowały prawo rozwiązywania sejmu i senatu, prawo odwołania Prezesa Rady Ministrów, prezesa NIK, naczelnego wodza i generalnego inspektora sil zbrojnych, ministrów, prawo pociągania ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej. Nadzwyczajne uprawnienia prezydenta na okres wojny dotyczyły spraw: wyznaczania następcy, mianowania naczelnego wodza, zarządzanie stanu wojennego, wydawania dekretów w zakresie całego ustawodawstwa państwowego z wyjątkiem zmiany konstytucji, przedłużenia kadencji izb ustawodawczych, powoływania sejmu i senatu w zmniejszonym składzie. Pozwalały one Prezydentowi sprawować władzę niemal absolutna. Wszystkie uprawnienia prezydenta konstytucja dzieliła na prerogatywy i uprawnienia zwykłe. Prerogatywy wynikały z władzy osobistej prezydenta i nie wymagały kontrasygnaty ministerialnej. Zapewniały mu one nieograniczona swobodę decyzji. Wyrażała się w nim samodzielna rola państwowa Prezydenta. Za akty z tego zakresu nikt prawie nie odpowiadał. W koncepcji prerogatyw przewijała się istotna cecha państwa autorytarnego. Do prerogatyw konstytucja zaliczała: wskazanie kandydata na prezydenta i zarządzenie głosowania powszechnego, wyznaczanie na czas wojny swojego następcy, mianowanie i odwoływanie prezesa Rady Ministrów, prezesa NIK, I prezesa Sądu Najwyższego, mianowani i zwalnianie naczelnego wodza i generalnego inspektora sil zbrojnych, powoływanie sędziów Trybunału Stanu, powoływanie 1/3 części senatorów, mianowanie i zwalnianie szefa i urzędników Kancelarii Cywilnej, rozwiązywanie sejmu i senatu przed upływem kadencji, oddawanie członków rządu pod sąd Trybunału Stanu, stosowanie prawa łaski. Wszystkie inne akty urzędowe Prezydenta, wchodzące w zakres uprawnień zwykłych, wymagały kontrasygnaty prezesa rady Ministrów i właściwego ministra. Rada Ministrów powoływana była przez prezydenta. Mianowanie prezesa Rady Ministrów należało do jego prerogatyw. Nominacje ministrów uzależnione były od wniosku prezesa Rady Ministrów. Pozycja prezesa Rady Ministrów uległa wzmocnieniu w porównaniu z wcześniejszą konstytucją. Kierował on pracami rządu i przewodniczył Radzie Ministrów. Do niego, a nie do Rady Ministrów, należało ustalanie ogólnych zasad polityki państwowej. W jej ramach mieścić się miała polityka ministrów. Do kompetencji Rady Ministrów należało: wykonywanie prawa inicjatywy ustawodawczej, wydawanie rozporządzeń wykonawczych oraz decydowanie w sprawach przekazanych jej przez ustawy. Szczegółową organizacje i kompetencje Rady Ministrów i ministrów określał w drodze dekretu prezydent. Tryb i formy pracy Rady Ministrów nie uległy zmianie. W zakresie odpowiedzialności ministrów konstytucja odróżniała: a) odpowiedzialność polityczna ministrów przed prezydentem, b) odpowiedzialność parlamentarną przed sejmem i senatem, której prezydent mógł nie aprobować, ale wówczas musiał rozwiązać izby ustawodawcze, c) odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem stanu, składającym się z 6 sędziów i 6 zastępców powoływanych przez prezydenta, spośród kandydatów przedstawionych przez sejm i senat, pod przewodnictwem I prezesa Sądu Najwyższego. Konstytucja z 22 lipca 1952 r. przekazywała władzę wykonawczą w ręce Rady Państwa i Rady Ministrów. Rada Państwa stanowiła emanację sejmu, była przezeń wybierana z grona posłów i działała formalnie pod jego kontrola. Rada Państwa przejęła wiele uprawnień zlikwidowanego w 1952 urzędu Prezydenta RP. Składała się z przewodniczącego ( członek kierownictwa PZPR), czterech zastępców przewodniczącego, sekretarz i najpierw 9, a później 11 członków. Rada Państwa jako naczelny organ władzy państwowej miała prawo wydawania dekretów z mocą ustaw. Były one przekładane na najbliższej sesji Sejmowi do zatwierdzenia i mogły nadal obowiązywać tylko po zatwierdzeniu. Jeśli Sejm odmówił zatwierdzenia, wówczas dekret tracił moc obowiązującą. Jako naczelny organ władzy państwowej Rada Państwa posiadała prawo dokonywania zmian w składzie rządu w okresach między sesjami sejmu, powoływania Generalnego prokuratora, a także 3

4 sędziów z sędziami Sądu Najwyższego włącznie. Pełniła również zwierzchni nadzór nad radami narodowymi. Z tego tytułu Rada Państwa zarządzała wybory do rad, określała ich działalność, wysłuchiwała sprawozdań, uchylała uchwały sprzeczne z prawem lub zasadniczą linia polityki państwa, a także mogła rozwiązać radę, gdyby swoją działalnością systematycznie naruszała prawo lub zasadnicza linie polityki państwa. W grupie kompetencji związanych z działalnością Sejmu znajdowały się uprawnienia do: a) zarządzania wyborów do sejmu, b) zwoływania sesji, c) powoływanie Marszałka seniora, d) inicjatywy ustawodawczej, e) wyrażania zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karno-sądowej. Do Rady państwa jako głowy państwa należał szereg kompetencji o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Obejmowały one w stosunkach zewnętrznych: reprezentowanie PRL wobec innych państw, mianowanie i odwoływanie przedstawicieli dyplomatycznych PRL, przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych w Polsce przedstawicieli państw obcych, ratyfikację i wypowiadanie umów międzynarodowych, podejmowanie uchwał o stanie wojny (między sesjami Sejmu). W stosunkach wewnętrznych Rada Państwa mogła stosować prawo łaski, nadawać odznaczenia i ordery, wprowadzać stan wojenny ogłaszać mobilizację. Inne uprawnienia to uprawnienia wynikające z mocy ustaw: mianowanie profesorów wyższych uczelni, generałów, powoływanie PKW, podział kraju a okręgi wyborcze, ustalanie liczby mandatów poselskich przypadających na poszczególne okręgi itp. Rada Ministrów wg. konstytucji z 1952 zajmowała kluczowa role w aparacie państwowym. Była formalnie powoływana przez Sejm, który najpierw powoływał premiera, powierzając mu misję utworzenia rządu. Po kilku dniach premier przedstawiał w sejmie expose, nad którym była przeprowadzana dyskusja, ale nie miała ona większego merytorycznego znaczenia, gdyż kierunki działania rządu ujęte w expose, wynikające zawsze z uchwał zjazdów partii parlament akceptował jednomyślnie. Rząd mógł być powoływany wyłącznie przez Sejm, który także zmian w jedno składzie albo z własnej inicjatywy albo na wniosek premiera. Kompetencje rządu konstytucja określała szeroko. Kompetencje związane z działalnością sejmu należało do tego prawo inicjatywy ustawodawczej, składania sprawozdań z wykonania budżetu państwa i planu gospodarczego. Bardziej były rozbudowane kompetencje o charakterze kierowniczo - koordynacyjnym w stosunku do całej administracji państwowej. Obejmowały one uprawnienia do nadawania kierunku pracy tego aparatu, a zadanie realizowano to w różny sposób. Dużą rolę odgrywało prawo rządu do uchwalania rocznych planów gospodarczych. Ważnym środkiem koordynacji i kierowania było stanowienie prawa. Rada Ministrów mogła to czynić, wydając rozporządzenia na podstawie i w celu wykonywania ustaw, co należy bardziej do funkcji wykonawczej, albo w postaci uchwał, które nie wymagały ani upoważnienia ustawowego, ani nie musiały mieć tylko wykonawczego charakteru. Były to tzw. uchwały samoistne. W ramach tej grupy należy wymienić sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie stosunków z innymi państwami, obronności kraju i organizacji sił Zbrojnych, a także kierowanie pracami prezydiów rad narodowych. Ostatnia funkcja obejmowała zadania o charakterze wykonawczym wykonywanie ustaw, wydawanie na ich podstawie rozporządzeń wykonawczych, czuwanie nad zabezpieczeniem ochrony porządku publicznego, interesów państwa i obywateli. Konstytucja z 4 kwietnia 1997 władzę wykonawczą nadaje Prezydentowi oraz Radzie Ministrów. Zasady i tryb wyboru prezydenta RP określa art. 127 Konstytucji. Stanowi on o tym, że Prezydent jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. Na Prezydenta RP zostaje wybrany kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości 14 dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie. W drugiej turze przeprowadza się wybory pomiędzy dwoma kandydatami, którzy dostali największą ilość głosów w pierwszym głosowaniu. Na Prezydenta zostaje wybrany kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów. Konstytucja przyjmuje zatem system powszechnych wyborów większościowych w dwóch turach, określając przy tym wymaganą większość głosów do wyboru prezydenta w pierwszej turze oraz warunki ostatecznego wyboru w ponownym głosowaniu. Prezydentem może zostać obywatel polski, który skończył 35 lat i posiada pełnię praw wyborczych. Konstytucja określa Prezydenta jako najwyższego przedstawiciela władzy państwowej i gwaranta ciągłości władzy państwowej. W związku z tym powierza mu funkcje strażnika przestrzegania Konstytucji RP, suwerenności i bezpieczeństwa państwa, nienaruszalności jego terytorium. Prezydent spełnia funkcje reprezentanta państwa w stosunkach zewnętrznych. Składają się na nie w szczególności: - ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych( o czym Prezydent zawiadamia Sejm i Senat). Przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej Prezydent może zwrócić się do trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie rozstrzygnięcia o jego zgodności z Konstytucją, - mianowanie i odwoływanie pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, - przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przy nim przedstawicieli 4

5 dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych. W zakresie polityki zagranicznej Prezydent RP współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Do Prezydenta należy tez sprawowanie funkcji dotyczącej ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W tym zakresie kompetencje Prezydenta obejmują m.in.: - pełnienie funkcji najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RP. W czasie pokoju zwierzchnictwo to sprawowane jest za pośrednictwem MON, -mianowanie na czas określony Szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodzajów sił zbrojnych. -na czas wojny mianowanie na wniosek Prezesa RM Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych( którego może odwołać w tym samym trybie), -w czasie bezpośredniego zewnętrznego zagrożenia państwa zarządzenie, na wniosek Prezesa RM, powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej, -wprowadzenie na wniosek rady Ministrów stanu wojennego na części lub całym terytorium państwa w razie zewnętrznego zagrożenia państw, zbrojnej napaści na terytorium RP lub, gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciw agresji. Prezydent realizuje tez funkcje w dziedzinie wewnętrznego państwa. W tym zakresie zwraca uwag jego kompetencja do wprowadzenia stanu wyjątkowego. W wykonywaniu funkcji dotyczących zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa państwa wspomaga Prezydenta Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która jest jego organem doradczym. Inna istotna funkcja Prezydenta jest związana z Rada Ministrów. Przejawia się ona w kompetencjach Prezydenta dotyczących powoływania rządu, jaki i również dokonywania na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian na stanowiskach ministrów. Istotna funkcja jest funkcja prawodawcza. W tym względzie należy zaznaczyć, że Prezydentowi przysługuje inicjatywa ustawodawcza, a także uczestniczy on w procesie ustawodawczym. Ponadto Prezydent w celu wykonania ustaw i na podstawie udzielanych w nich upoważnień wydaje rozporządzenia i zarządzenia. W określonym przez konstytucję zakresie Prezydent może tez wydawać rozporządzenia z mocą ustawy. Podlegają one jednak zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. Rozporządzenia te są prawem powszechnie obowiązującym. Prezydent realizuje dość szeroką funkcje związaną z obsadami personalnymi na ważne stanowiska w państwie. Jest to: - mianowanie Szefa Sztabu Generalnego WP, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódców okręgów wojskowych, - powoływanie i odwoływanie Prezesa i wiceprezesów Naczelnego sądu Administracyjnego, powoływanie sędziów Sądu Najwyższego, a na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa sędziów, - powoływanie części składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, - powoływanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i prezesów SN oraz wnioskowanie w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego, - powoływanie Prezesa i Wiceprezesów Trybunału Konstytucyjnego, - powoływanie członków rady Polityki Pieniężnej, - powoływanie i odwoływanie członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. W stosunku do parlamentu Prezydent posiada uprawnienia, które pozwalają mu oddziaływać na tryb funkcjonowania i sposób podejmowania decyzji przez parlament. Konstytucja RP wyposażyła Prezydenta w uprawnienia wpływające na tok pracy parlamentu, polegające na zarządzaniu wyborów do Sejmu i senatu oraz zwoływania pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu. Można również wymienić funkcje, które pod względem treści maja charakter typowo administracyjny. Składają się nań różne kompetencje w sprawach indywidualnych, na przykład nadanie odznaczeń, stosowanie prawa łaski, nadawanie obywatelstwa polskiego i wyrażanie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa, nadanie tytułu naukowego profesora itd. Konstytucja przewiduje odpowiedzialność Prezydenta za naruszenie Konstytucji lub ustaw, jak również za popełnienie przestępstwa tylko przed Trybunałem Stanu. Postawienie Prezydenta w stan oskarżenia może nastąpić uchwałą Zgromadzenia Narodowego na wniosek co najmniej 140 członków zgromadzenia. Z chwilą postawienia Prezydenta w stan oskarżenia sprawowanie przez niego urzędu ulega zawieszeniu. Następnym organem władzy wykonawczej jest Rada Ministrów. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów, jak i wiceprezesi Rady Ministrów mogą równocześnie pełnić funkcje ministra. W skład rady Ministrów mogą być ponadto powoływani przewodniczący komitetów określonych w ustawach. Nie ma obowiązku powoływania w skład rady Ministrów wiceprezesów Rady Ministrów. Decyduje o tym Prezes Rady Ministrów; od jego uznania i wniosku zależy powołanie wiceprezesa lub wiceprezesów Rady Ministrów. W przypadku niedowołania wiceprezesa obowiązki jego może pełnić jeden z ministrów. Proces tworzenia rządu jest w świetle konstytucji złożony i skomplikowany. Występuje kilka możliwości, które mogą być zastosowane w przewidzianej kolejności jedna po drugiej. Pierwsza możliwość polega na tym, że prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów i na jego wniosek powołuje Rade Ministrów. Następnie w ciągu 14 dni Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o 5

6 udzielenie wotum zaufania bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W razie niedowołania rządu w tym trybie zastosowanie znajduje kolejny tryb. Sejm w ciągu 14 dni wybiera Prezesa Rady Ministrów oraz proponowany przez niego skład Rady Ministrów, przy czym wybór następuje bezwzględna większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent powołuje wybrany przez Sejm rząd i odbiera od niego przysięgę. Nieskuteczna próba powołania rządu według drugiego trybu prowadzi do zastosowania kolejnego sposobu sformowania Rady Ministrów: Prezydent powołuje Prezesa rady Ministrów i na jego wniosek Rade Ministrów, natomiast Sejm uchwala wotum zaufania zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania Prezydent skraca kadencję sejmu i zarządza nowe wybory. Sfera kompetencyjna Rady ministrów jest bardzo szeroka, a na jej tle kształtuje się szczególnie istotna, ale i złożona pozycja Rady Ministrów w całym aparacie państwowym. Na Radzie ministrów spoczywa podstawowy ciężar wykonywania i nadawania kierunków władzy wykonawczej. W pozycji Rady Ministrów wyodrębnia się wyraźnie jej warstwa polityczna, związana z funkcjami rządzenia krajem i prowadzeniem polityki państwa. Rada Ministrów jest podstawowym ośrodkiem rządzenia państwem w sensie politycznym tj. kierowania jego rozwojem, przesądzania o wytyczaniu kierunku rozwiązywania spraw publicznych, kształtowania ogólnych rozstrzygnięć we wszystkich dziedzinach i sprawowanie ogólnego kierownictwa w odniesieniu do realizacji tych rozstrzygnięć, wytyczonych kierunków działania itd. Te pozycję i role Rady Ministrów jako jednego z najważniejszych ogniw władzy politycznej Konstytucja określa poprzez wskazanie, że Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej i że należą do niej wszystkie sprawy polityki państwa, których ustawa konstytucyjna lub inna ustawa nie zastrzegły dla innego organu państwa bądź samorządu. Rada Ministrów jako główny podmiot rządzenia w sensie politycznym wkomponowana jest równocześnie w system administracji publicznej. Jest ona w tym zakresie organem naczelnym, który zgodnie z konstytucja kieruje administracją rządowa rada ministrów zajmuje więc wobec całej administracji pozycje nadrzędna i kierowniczą. Kierunkowe funkcje Rady Ministrów opisuje art. 146 ust. 4 Konstytucji. Wylicza tu konkretne funkcje Rady Ministrów. Jest to w szczególności: - zapewnia wykonanie ustaw oraz wydaje rozporządzenia, - chroni na podstawie ustaw interesy Skarbu Państwa, - uchwala projekt budżetu i kieruje jego wykonaniem oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu, - utrzymuje stosunki i zawiera umowy z rządami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi, - zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, sprawując ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powołanych do czynnej służby wojskowej, - określa organizacje i tryb swej pracy. Do Rady Ministrów należy także koordynowanie i kontrolowanie prac administracji rządowej. Te z kolei zadania i kompetencje ściśle łączą się z funkcja kierowania całością administracji rządowej i oddziaływania na administracje samorządową. Odrębnym problemem są funkcje i kompetencje Rady Ministrów w zakresie prawodawstwa. Obejmują one pośredni oraz bezpośredni udział w tworzeniu przepisów prawa. W pierwszym przypadku chodzi prawo występowania z inicjatywa ustawodawczą. W tym przypadku Rada Ministrów jest jedynie inicjatorem, a nie twórca aktów normatywnych najwyższej rangi. W ramach bezpośredniego udziału w tworzeniu przepisów prawa Rada Ministrów sama jest organem tworzącym prawo w drodze wydawania stosownych aktów normatywnych. W celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień Rada Ministrów wydaje rozporządzenia. Ponadto Rada Ministrów może podejmować uchwały mające charakter wewnętrzny i obowiązujący tylko jednostki organizacyjne podległe Radzie Ministrów. 6

7 . 1 7

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne. mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP uwarunkowania administracyjnoprawne mgr Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezydent RP głowa Państwa Władza wykonawcza Nie jest centralnym organem administracji Poza strukturą administracji głowa

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak KONTRASYGNATA współpodpis Prezes Rady Ministrów, który przejmuje przed Sejmem ODPOWIEDZIALNOŚĆ za akt urzędowy Prezydenta (polityczna

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

RADA MINISTRÓW. Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 RADA MINISTRÓW Prawo konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Pozycję ustrojową Rady Ministrów określa 5 cech: 1. Jest jednym z dwu podstawowych organów władzy wykonawczej 2. Rada Ministrów i jej poszczególni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Prezydent

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Prezydent Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Prezydent Przedmiot 1 Władza wykonawcza Prezydent, ogólnie 2 Kadencja i wybory 3 Kadencja sytuacje szczególne 4 Zadania i kompetencje 2 Władza wykonawcza - Prezydent

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE SEJMU (PARLAMENTU)- funkcja ustawodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna parlamentu

FUNKCJE SEJMU (PARLAMENTU)- funkcja ustawodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna parlamentu KONSTYTUCJA - WYKŁAD SZÓSTY Z DN 25-04-2009 FUNKCJE SEJMU (PARLAMENTU)- funkcja ustawodawcza, funkcja kontrolna, funkcja kreacyjna parlamentu FUNKCJA USTAWODAWCZA SEJMU Inicjatywa ustawodawcza przysługuje;

Bardziej szczegółowo

Prezydent. Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015

Prezydent. Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Prezydent Prawo Konstytucyjne / ćwiczenia 2014/2015 Ustrojową pozycję prezydenta określa zasada podziału władzy Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej,

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powoływani wiceprezesi

Bardziej szczegółowo

12. WŁADZA WYKONAWCZA

12. WŁADZA WYKONAWCZA 12. WŁADZA WYKONAWCZA 12. Władza wykonawcza w RP. 1) przedstawia pozycję ustrojową Prezydenta RP, 2) charakteryzuje kompetencje Prezydenta RP, 3) przedstawia pozycję ustrojową Rady Ministrów, 4) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Konstytucja kwietniowa, 1935 r. 1

Konstytucja kwietniowa, 1935 r. 1 Konstytucja kwietniowa, 1935 r. 1 Źródło Konstytucja kwietniowa została uchwalona 23 marca 1935 r., prezydent Ignacy Mościcki podpisał ją miesiąc później, stąd wzięła się jej nazwa. Konstytucja ta ustanowiła

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Rada Ministrów. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Rada Ministrów Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego RADA MINISTRÓW mieszany charakter: 1) organ kolegialny 2) każdy minister stanowi jednoosobowy organ konstytucyjny o własnych kompetencjach

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski. nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej

Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski. nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej 1 w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Mała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Ustawa Konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej) http://maopd.wordpress.com/ Tymczasowa

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 1997 r. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE. Sejm i Senat

WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE. Sejm i Senat WŁADZA USTAWODAWCZA W POLSCE Sejm i Senat GŁÓWNE CECHY PARLAMENTU W RP Parlament jest jedynym organem ustawodawczym w Polsce. Parlament (zwłaszcza izba sejmowa) pełni też inne funkcje kontrolną i kreacyjną.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura

Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Ogólnie - trybunały, władza sądownicza i prokuratura Prokuratura 1 / 8 SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

Konstytucja wk r. Prezydent cd

Konstytucja wk r. Prezydent cd Konstytucja wk 8 10.05.2009r. Prezydent cd Prezydent RP pełni funkcję arbitra. Przyjęcie tej koncepcji oznacza, że w przypadku zakłócenia wzajemnych stosunków między rządem a Sejmem, Prezydent powinien

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja z 1992 r.

Mała Konstytucja z 1992 r. Mała Konstytucja z 1992 r. Rozdział 1. Zasady ogólne... 2 Rozdział 2. Sejm i Senat... 3 Rozdział 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej... 9 Rozdział 4. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (Rząd)...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ POLITYCZNY: PARLAMENT:

USTRÓJ POLITYCZNY: PARLAMENT: USTRÓJ POLITYCZNY: Francja jest republiką o systemie semiprezydenckim. Konstytucja przyjęta została w referendum w 1958 roku. Modyfikowana była w latach 1962 oraz 1995. Głową państwa jest prezydent wybierany

Bardziej szczegółowo

OSPOŁECZEŃ STWIE. Przygotowaniedoegzaminugimnazjalnego KALENDARZ GIMNAZJALISTY

OSPOŁECZEŃ STWIE. Przygotowaniedoegzaminugimnazjalnego KALENDARZ GIMNAZJALISTY WIEDZA OSPOŁECZEŃ STWIE Przygotowaniedoegzaminugimnazjalnego KALENDARZ GIMNAZJALISTY SPIS TREŚCI Jak pracować z Kalendarzem gimnazjalisty?... 7 Tydzień 1 Społeczeństwo... 9 Tydzień 2 Życie w grupie...

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA W GOSPODARCE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PODSTAWY PRAWA W GOSPODARCE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PODSTAWY PRAWA W GOSPODARCE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Władza wykonawcza Art. 10. 1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2074 USTAWA z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST I OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE KONSTYTUCYJNYM TEST CZĘŚĆ 1. TEST POJEDYNCZEGO WYBORU - WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ (MAX. 30 PKT.) 1. Konstytucja RP: a) zawiera przepisy niezmienialne b) zawiera

Bardziej szczegółowo

Mała Konstytucja z 1992

Mała Konstytucja z 1992 Mała Konstytucja z 1992 Geneza powstania Małej Konstytucji Uchwalenie nowej Konstytucji zapowiadały umowy społeczne okrągłego stołu zaś przełom polityczny z 1989 r. i rozpoczęcie zasadniczej reformy ustroju

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV SEJM I SENAT. Art. 95.

Rozdział IV SEJM I SENAT. Art. 95. Załącznik nr 1 Fragmenty Konstytucji obowiązujące uczestników konkursu. Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. 1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. 2. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A S U W E R E N N O Ś C I N A R O D U art. 4 Konstytucji RP 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

Bardziej szczegółowo

I. PRAWO KONSTYTUCYJNE

I. PRAWO KONSTYTUCYJNE I. PRAWO KONSTYTUCYJNE Ustawa zasadnicza z 2.4.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczpospolita: demokratyczne państwo prawne; władza zwierzchnia Naród; Konstytucja najwyższe prawo Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Pojęcia: Prerogatywa przywilej wynikający z zajmowanego stanowiska, sprawowanego urzędu. Wyłączne uprawnienia Prezydenta, na które nie potrzebuje on zgody

Bardziej szczegółowo

1. Konstytucja. Rzeczpospolita: Ustawa zasadnicza z r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

1. Konstytucja. Rzeczpospolita: Ustawa zasadnicza z r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1. Konstytucja Ustawa zasadnicza z 2.4.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczpospolita: demokratyczne państwo prawne; władza zwierzchnia Naród; Konstytucja najwyższe prawo Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

I. PRAWO KONSTYTUCYJNE

I. PRAWO KONSTYTUCYJNE I. PRAWO KONSTYTUCYJNE Ustawa zasadnicza z 2.4.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Rzeczpospolita: demokratyczne państwo prawne; władza zwierzchnia

Bardziej szczegółowo

I. PRAWO KONSTYTUCYJNE

I. PRAWO KONSTYTUCYJNE I. PRAWO KONSTYTUCYJNE 1. Konstytucja Ustawa zasadnicza z 2.4.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczpospolita: demokratyczne państwo prawne; władza zwierzchnia Naród; Konstytucja najwyższe

Bardziej szczegółowo

1. Konstytucja. Rzeczpospolita: Wolności, prawa, obowiązki człowieka i obywatela:

1. Konstytucja. Rzeczpospolita: Wolności, prawa, obowiązki człowieka i obywatela: Ustawa zasadnicza z 2.4.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Rzeczpospolita: demokratyczne państwo prawne; władza zwierzchnia Naród; Konstytucja najwyższe

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2018/2019 mgr Anna Kuchciak art. 110 ust. 1 Konstytucji RP Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu i wicemarszałków. O R G A N Y S E J M U ( O R G A

Bardziej szczegółowo

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa)

Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) Pytania na powtórzenie wiadomości z zakresu ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wiedza o społeczeństwie (nowa podstawa programowa) 1) Kiedy odbyły się obrady Okrągłego Stołu? 2) Na czym polegały najważniejsze

Bardziej szczegółowo

SEJM I SENAT JAKO ORGANY WŁADZY USTAWODAWCZEJ W RP

SEJM I SENAT JAKO ORGANY WŁADZY USTAWODAWCZEJ W RP SEJM I SENAT JAKO ORGANY WŁADZY USTAWODAWCZEJ W RP PARLAMENT - DEFINICJA Organ państwowy który: ma charakter kolegialny, przy czym jest to ciało o znacznej liczebności, nawet kilkusetosobowe, stanowi reprezentacje

Bardziej szczegółowo

PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST ZESTAW 1

PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST ZESTAW 1 PRAWO KONSTYTUCYJNE TEST. 18.06.2018. ZESTAW 1 1. Z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa może wystąpić: a.

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT ( SEJM I SENAT).

PARLAMENT ( SEJM I SENAT). WYKŁAD 5 05.04.2009 PARLAMENT ( SEJM I SENAT). Zasada dwuizbowości. Jedną z zasad Konstytucji jest zasada dwuizbowości Parlamentu, która zakłada istnienie dwóch odrębnych izb parlamentarnych( Sejm i Senat).

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE

OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE ... imię i nazwisko ucznia czas trwania konkursu: 45 minut maks. liczba punktów: 65... nazwa i adres szkoły OBYWATEL W DEMOKRATYCZNEJ POLSCE KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA GIMNAZJALISTÓW ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORGANY SEJMU U C H W A Ł A Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. REGULAMIN SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rozdział 3 ORGANY SEJMU Art. 9 Organami Sejmu są: 1) Marszałek Sejmu, 2) Prezydium

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA. z dnia 12 lipca 2017 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE OBRONĄ PAŃSTWA

KIEROWANIE OBRONĄ PAŃSTWA Warszawa, kwiecień 2014 KIEROWANIE OBRONĄ PAŃSTWA (Potrzeba nowelizacji regulacji prawnych dotyczących tej problematyki) Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej 1 Cel: Skonsultowanie i zweryfikowanie

Bardziej szczegółowo

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rafał Czyrny Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rzeszów 2013 Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Copyright Rafał Czyrny Rzeszów 2013 ISBN 978-83-62681-57-0 Wydawnictwo ARMAGRAF ul. Krakowska 21, 38-400

Bardziej szczegółowo

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwarunkowania administracyjnoprawne Maciej M. Sokołowski WPiA UW Prezes Rady Ministrów uwagi ogólne Przewodniczący Rady Ministrów Samodzielny organ administracji PRM Konstytucja RP

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 r. Poz. 929 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o Radzie Mediów Narodowych 1) Art. 1. Ustawa określa zadania, kompetencje i organizację

Bardziej szczegółowo

I. PRAWO KONSTYTUCYJNE

I. PRAWO KONSTYTUCYJNE I. PRAWO KONSTYTUCYJNE 1. Konstytucja Ustawa zasadnicza z 2.4.1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Rzeczpospolita: demokratyczne państwo prawne; władza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX

Spis treści. Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Spis treści Przedmowa do dziewiątego wydania... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Przedmiot prawa konstytucyjnego... 1 Rozdział II. Polska w europejskim systemie konstytucyjnym...

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 grudnia 2016 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i

Bardziej szczegółowo

22 XI 1918 roku Moraczewski i Piłsudski podpisali dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej RP.

22 XI 1918 roku Moraczewski i Piłsudski podpisali dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej RP. Konstytucja Konstytucja Polska - jej historia 18 XI 1918 roku Moraczewski powołał Tymczasowy Rząd Republiki Polskiej 22 XI 1918 roku Moraczewski i Piłsudski podpisali dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Prezydent. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Prezydent. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Prezydent Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Zasada podziału władz a ustrojowa pozycja prezydenta Dualizm władzy wykonawczej Koncepcja parlamentaryzmu zracjonalizowanego a aktywność

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak

WŁADZA SĄDOWNICZA. PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak WŁADZA SĄDOWNICZA PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR LETNI 2014/2015 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A T R Ó J P O D Z I A Ł U W Ł A D Z??? . ( )Z zasady podziału władz wynika, iż władze ustawodawcza, wykonawcza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Pozycja ustrojowa Sejmu i Senatu

Pozycja ustrojowa Sejmu i Senatu 8. Władza ustawodawcza w Rzeczypospolitej Polskiej 1. Pozycja ustrojowa Sejmu i Senatu 2. Wybory do Sejmu i Senatu 3. Funkcje wyborów parlamentarnych 4. Warunki skrócenia kadencji Sejmu i Senatu 5. Status

Bardziej szczegółowo

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do Uchwały Nr XVI/155/03 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2003 r. STATUT MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Młodzieżowa Rada Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

ZASADY NACZELNE USTROJU RP

ZASADY NACZELNE USTROJU RP ZASADY NACZELNE USTROJU RP Zasady naczelne ustroju RP Zawierają idee przewodnie ustawy zasadniczej. Są to normy prawne zawarte w Konstytucji, których szczególna doniosłość charakteryzuje się w tym, że

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Art. 1. Posłowie wybrani z listy Prawo i Sprawiedliwość oraz senatorowie popierani przez Prawo

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

POZYCJA USTROJOWA RADY MINISTRÓW

POZYCJA USTROJOWA RADY MINISTRÓW POZYCJA USTROJOWA RADY MINISTRÓW PRAWO ADMINISTRACYJNE - ĆWICZENIA Maciej M. Sokołowski WPiA UW Wprowadzenie Wierzę, że tam w górze jest coś, co czuwa nad nami. Niestety, jest to rząd. Woody Allen Trójpodział

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1959 Warszawa, 26 czerwca 2007 r.

Druk nr 1959 Warszawa, 26 czerwca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 1959 Warszawa, 26 czerwca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ

FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ FUNKCJE WŁADZY USTAWODAWCZEJ Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR LETNI 2017/2018 mgr Anna Kuchciak Konstytucja RP + ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 754, dalej: k.w. (zwł. Dział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 1 1.Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, zwany dalej Zarządem Głównym, jest organem władzy Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 maja 2016 r. Poz. 2251 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy i

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Konstytucja wk 10 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Został ustanowiony nowelą konstytucyjną 26 marca 1982r Ustawa o TK została uchwalona 29 kwietnia 1985r TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY jest organem władzy sądowniczej, choć

Bardziej szczegółowo

Władza wykonawcza Prezydent. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego

Władza wykonawcza Prezydent. Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Władza wykonawcza Prezydent Olga Hałub Katedra Prawa Konstytucyjnego Zasada podziału władz a ustrojowa pozycja prezydenta Dualizm władzy wykonawczej Koncepcja parlamentaryzmu zracjonalizowanego a aktywność

Bardziej szczegółowo

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 mgr Anna Kuchciak

P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E. SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 mgr Anna Kuchciak P R AWO KO N S T Y T U C Y J N E SEMESTR ZIMOWY 2018/2019 mgr Anna Kuchciak Z A S A D A S U W E R E N N O Ś C I N A R O D U Art. 4 Konstytucji RP 1.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy

Bardziej szczegółowo

WŁADZA USTAWODAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - SEJM I SENAT Wybory i kadencja Sejmu i Senatu

WŁADZA USTAWODAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - SEJM I SENAT Wybory i kadencja Sejmu i Senatu Wybory i kadencja Sejmu i Senatu Wybory do Sejmu i Senatu Sejm składa się z 460 posłów. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybrany

Bardziej szczegółowo

Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź. W KONSTYTUCJI RP Czy znasz Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku? Sprawdź swoją wiedzę i rozwiąż nasz quiz. Zaznacz prawidłową odpowiedź. 1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. to:

Bardziej szczegółowo

W tej części mojej pracy chciałbym zająć się omówieniem administracji samorządowej w Polsce. Obowiązuje tu trójstopniowy podział terytorialny.

W tej części mojej pracy chciałbym zająć się omówieniem administracji samorządowej w Polsce. Obowiązuje tu trójstopniowy podział terytorialny. Paweł Karło Porównanie systemów administracji w dwóch państwach. Termin administracja wywodzi się od łac. ad-ministro zarządzać, zawiadywać, kierować. Najogólniej rzecz biorąc oznacza on wszelką zorganizowaną

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY KONSTYTUCJA WYKŁAD Z R. Wymiar sprawiedliwości RP sprawują: I. SĄDY POWSZECHNE II. SĄDY WOJSKOWE

SĄDY I TRYBUNAŁY KONSTYTUCJA WYKŁAD Z R. Wymiar sprawiedliwości RP sprawują: I. SĄDY POWSZECHNE II. SĄDY WOJSKOWE KONSTYTUCJA WYKŁAD Z 22-05-09R SĄDY I TRYBUNAŁY Wymiar sprawiedliwości RP sprawują: Sąd Najwyższy Sądy Powszechne Sądy Administracyjne Sądy Wojskowe Sądy stanowią zarówno czynnik równowagi pomiędzy władzą

Bardziej szczegółowo

Trybunału odpowiednich do rangi zadań. Temu celowi powinny być podporządkowane wszelkie działania władzy ustawodawczej. Pozycja ustrojowa Trybunału,

Trybunału odpowiednich do rangi zadań. Temu celowi powinny być podporządkowane wszelkie działania władzy ustawodawczej. Pozycja ustrojowa Trybunału, Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 22 czerwca 2016 r. o przedstawieniu wniosków związanych z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektów ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Krajowa Rada Sądownictwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu

Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu Podstawy prawa w gospodarce (PPwG) Funkcje parlamentu Przedmiot 1 Funkcje parlamentu - ogólnie 2 Funkcja ustawodawcza 3 Funkcja kontrolna 4 Funkcja kreacyjna 2 Funkcje parlamentu - ogólnie Funkcje: Ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania zwanego dalej Zarządem określa

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (projekt drugi) ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE Art. 1 Przyrodzona, niezbywalna i nienaruszalna godność człowieka stanowi fundament praw Rzeczypospolitej. Art. 2 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Marcowa - 17 III 1921 roku

Konstytucja Marcowa - 17 III 1921 roku Konstytucja Marcowa 17 III 1921 roku Konstytucja Marcowa wprowadzenie Oparto ją o zasady Konstytucji III Republiki Francuskiej z roku 1875 Konstytucję polską oparto o zasady: ciągłości państwa polskiego

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r.

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. WYKŁAD III SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. I. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa II. Cechy systemu źródeł prawa w Polsce: 1. konstytucjonalizacja 2. dychotomiczny podział

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita

Spis treści. Wykaz skrótów... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik... Rozdział I. Rzeczpospolita Wykaz skrótów..................................... Wprowadzenie Prof. dr hab. Mirosław Granat, Prof. dr hab. Marek Zubik.................................... XI XV Rozdział I. Rzeczpospolita 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo