Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 908 z dnia 12 lutego 2015 r.

2

3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 Wykaz skrótów... 5 Sekcja 1. Wkład Programu w realizację strategii EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczo-społecznej i terytorialnej... 7 Sekcja 1.1. Wkład Programu w realizację Strategii EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczo-społecznej i terytorialnej... 7 Sekcja 1.2. Uzasadnienie alokacji finansowej...26 Sekcja 2.A. Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna Oś priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy...35 Oś priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa...41 Oś priorytetowa 3. Edukacja...51 Oś priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe...60 Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie...64 Oś priorytetowa 6. Integracja...79 Oś priorytetowa 7. Zdrowie...89 Oś priorytetowa 8. Konwersja...96 Oś priorytetowa 9. Mobilność Oś priorytetowa 10. Energia Oś priorytetowa 11. Środowisko Sekcja 2.B. Opis osi priorytetowej dotyczącej pomocy technicznej Sekcja 3. Plan finansowy Sekcja 3.1. Środki finansowe z poszczególnych funduszy oraz kwoty na rezerwę wykonania Sekcja 3.2. Łączne środki finansowe w podziale na fundusz oraz współfinansowanie krajowe Sekcja 4. Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego Sekcja 4.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Sekcja 4.2. Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Sekcja 4.3. Inne zintegrowane inwestycje terytorialne Sekcja 4.4. Rozwiązania dotyczące przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych w ramach Programu, z udziałem beneficjentów znajdujących się w co najmniej jednym innym państwie członkowskim Sekcja 4.5. Wkład planowanych przedsięwzięć w ramach Programu w odniesieniu do strategii makroregionalnych i strategii morskich, z zastrzeżeniem potrzeb obszaru objętego Programem zidentyfikowanych przez państwo członkowskie Sekcja 5. Szczególne potrzeby obszarów geograficznych szczególnie dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym

4 Sekcja 5.1. Obszary geograficzne najbardziej dotknięte ubóstwem/grupy docelowe najbardziej zagrożone dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym Sekcja 5.2. Strategia służąca zaspokojeniu szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem /grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym Sekcja 6. Szczególne potrzeby obszarów geograficznych, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych Sekcja 7. System instytucjonalny Sekcja 7.1. Odpowiednie instytucje i podmioty Sekcja 7.2. Zaangażowanie właściwych partnerów Sekcja Przedsięwzięcia podjęte w celu zaangażowania właściwych partnerów w przygotowanie Programu oraz rola partnerów we wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji Programu Sekcja Granty globalne Sekcja Alokowanie zasobów przeznaczonych na budowanie potencjału Sekcja 8. Koordynacja między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Sekcja 9. Warunki wstępne Sekcja 9.1. Warunki wstępne Sekcja 9.2. Opis przedsięwzięć służących spełnieniu warunków wstępnych, wykaz instytucji odpowiedzialnych i harmonogram Sekcja 10. Zmniejszanie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów Sekcja 11. Zasady horyzontalne Sekcja Zrównoważony rozwój Sekcja Równość szans i niedyskryminacja Sekcja Równouprawnienie płci Sekcja 12. Odrębne elementy Sekcja Duże projekty zaplanowane do realizacji w okresie Sekcja Ramy wykonania Programu Sekcja Partnerzy zaangażowani w przygotowanie Programu Załączniki

5 WYKAZ SKRÓTÓW AOS Ambulatoryjna opieka specjalistyczna B+R Badania i rozwój B+R+I Badania, rozwój, innowacje BDL Bank Danych Lokalnych BGK Bank Gospodarstwa Krajowego COSME Program na rzecz rozwoju konkurencyjności MŚP CSIOZ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia CT Cel Tematyczny DROŚ UMWP Departament Środowiska i Rolnictwa UMWP DSRK Długookresowa strategia rozwoju kraju EBI Europejski Bank Inwestycyjny EIA Ocena oddziaływania na środowisko EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS Europejski Fundusz Społeczny EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne EOG Europejski Obszar Gospodarczy ESFRI Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych EUR Euro EURES European Employment Services EWD Edukacyjna wartość dodana EWT Europejska Współpraca Terytorialna FS Fundusz Spójności GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska GUS Główny Urząd Statystyczny IA Instytucja Audytowa IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową IC Instytucja Certyfikująca IOB Instytucje otoczenia biznesu IP Instytucja Pośrednicząca IS Inteligentne Specjalizacje IZ Instytucja Zarządzająca KE Komisja Europejska KEW Kluczowy etap wdrażania KPGO/WPGO Krajowe/wojewódzkie ramy gospodarki odpadami KPR Krajowy Program Reform na lata KSI/SIMIK Krajowy System Informatyczny KT Kontrakt terytorialny kwh Kilowatogodzina KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej LGD/LGR Lokalna Grupa Działania/Lokalna Grupa Rybacka M/K/O Mężczyźni/kobiety/ogółem MG Ministerstwo Gospodarki MIiR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju MJ Megadżul MOF Miejski obszar funkcjonalny MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MŚ Ministerstwo Środowiska MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa MW Megawat MZ Ministerstwo Zdrowia NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OMT Obszar Metropolitalny Trójmiasta ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych OOŚ Ocena oddziaływania na środowisko OP Oś Priorytetowa OSI Obszary Strategicznej Interwencji OZE Odnawialne źródła energii PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PGL Lasy Państwowe Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 5

6 P1/ P2 Elektroniczna platforma gromadzenia i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych/ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych PI Priorytet Inwestycyjny PKB Produkt krajowy brutto PMDIB Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej PO IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PO IŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO PC Program Operacyjny Polska Cyfrowa PO RiM Program Operacyjny Rybactwo i Morze PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POZ Podstawowa opieka zdrowotna PPWIS Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PSZOK Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PUW Pomorski Urząd Wojewódzki Pzp Prawo zamówień publicznych RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska RIPOK Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych RLKS Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RLM Równoważna liczba mieszkańców RM Rada Ministrów ROT/LOT Regionalna Organizacja Turystyczna/ Lokalna Organizacja Turystyczna RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata RPS Regionalny Program Strategiczny RPS PPK Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności RPS MP Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze SBA Small Business Act SEA Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko SIEG Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki SIO System Informacji Oświatowej SOR Szpitalny oddział ratunkowy SRK Strategia Rozwoju Kraju SRKL Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego SRWP Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 SSP Strategia Sprawne Państwo SUERMB Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego SWP Samorząd Województwa Pomorskiego TBS Towarzystwo Budownictwa Społecznego TEN-T Transeuropejska Sieć Transportowa TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne UE Unia Europejska UE-15 Kraje starej piętnastki Unii Europejskiej UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego UNCRPD Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych UOKiK Urząd Ochrony Konkurenci i Konsumentów UP Umowa Partnerstwa URE Urząd Regulacji Energetyki USMT ukierunkowany schemat mobilności transnarodowej UZP Urząd Zamówień Publicznych WDB Wartość dodana brutto WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku WLWK 2014 Wspólna lista wskaźników kluczowych WOMP Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy WPMiR Wspólna Polityka Morska i Rybacka WPR Wspólna Polityka Rolna WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZMiUW WP Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego ZPT Zintegrowane Porozumienia Terytorialne ZSS Zespół Sterujący Strategią ZWP Zarząd Województwa Pomorskiego 6

7 SEKCJA 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ Sekcja 1.1. Wkład Programu w realizację Strategii EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczo-społecznej i terytorialnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata (RPO WP) będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP są zdeterminowane m.in. zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) w zakresie: rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), transportu (Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan), które, operacjonalizując zapisy SRWP, określają sposób realizacji polityk rozwojowych Samorządu Województwa Pomorskiego do 2020 r. RPO WP jest współfinansowany z dwóch funduszy: EFRR i EFS. RPO WP jest realizowany na obszarze województwa pomorskiego zaliczanego do kategorii regionów słabiej ch. RPO WP został opracowany z uwzględnieniem: 1) pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata , 2) Umowy Partnerstwa zatwierdzonej przez KE w dniu 21 maja 2014 r., stanowiącej podstawę kształtowania polityki spójności w Polsce, 3) krajowych i unijnych dokumentów strategicznych, w szczególności Strategii EUROPA 2020, 4) wzoru programu określonego Rozporządzeniem Wykonawczym KE (UE) Nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., 5) wyników konsultacji społecznych, które trwały w okresie od 1 października do 21 listopada 2013 r., 6) przeprowadzonej oceny ex-ante, 7) strategicznej oceny oddziaływania projektu RPO WP na środowisko, 8) opinii Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, 9) opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 10) opinii Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 11) opinii Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Przesłanki interwencji i ramy tematyczne RPO WP są zdeterminowane rozstrzygnięciami SRWP, RPS, Strategii EUROPA 2020, UP oraz stanowiska negocjacyjnego (Position Paper) KE do UP. Stojące przed województwem pomorskim wyzwania wyznaczają zakres interwencji RPO WP, który skupia się na sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystaniu specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, a także na systemie transportowym, energii i środowisku. 7

8 GOSPODARKA Punkt wyjścia 1) Potencjał naukowo-badawczy regionu nie jest wyraźnie ukierunkowany na cele gospodarcze, co przekłada się na niski poziom transferu i komercjalizacji wiedzy w gospodarce regionu. Oferta sektora B+R jest słabo upowszechniona wśród przedsiębiorstw i w wielu przypadkach niedostosowana do potrzeb przedsiębiorców. Brakuje też mechanizmów wspierających współpracę firm i ośrodków badawczych. 2) Niski odsetek przedsiębiorstw, zwłaszcza małych, wykazuje aktywność innowacyjną, a znaczna część inwestycji w innowacje ma charakter imitacyjny. Niewiele przedsiębiorstw prowadzi też prace B+R lub korzysta z usług sektora B+R. 3) Silnie sektor przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, nie w pełni wykorzystuje swój potencjał. Wynika to z m.in. z barier w dostępie do kapitału, niewystarczającej skłonności do kooperacji czy aktywności międzynarodowej, a także z niskiego poziomu innowacyjności firm. 4) Pozycja eksportowa pomorskiej gospodarki jest względnie silna. Istnieją jednak rezerwy w zakresie koordynacji działań na rzecz wspierania i promocji eksportu, zwłaszcza wśród MŚP, a także wykreowania specjalizacji gospodarczych regionu, które mogą umocnić jego międzynarodową pozycję. 5) Region nie należy do czołówki województw przyciągających duże inwestycje gospodarcze, w tym zagraniczne. Wynika to zarówno ze słabości rozwiązań systemowych, jak również z przeciętnej jakości i skuteczności oferty kierowanej do inwestorów zewnętrznych. 6) Rozwinięta infrastruktura IOB nie jest optymalnie wykorzystywana, a oferta tych instytucji nie jest wystarczająco specjalistyczna, upowszechniona i adekwatna do potrzeb przedsiębiorstw. Wyzwanie 1 Stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne, skuteczniejsza komercjalizacja dorobku sfery B+R, dostarczenie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, wzmocnienie proeksportowo ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie. Interwencja RPO WP Wyzwania w sferze gospodarczej przekładają się na dwie OP RPO WP: 1) OP 1. Komercjalizacja wiedzy (CT 1) skupiać się będzie na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki. 2) OP 2. Przedsiębiorstwa (CT 3) ukierunkowana będzie w szczególności na wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w tym inwestycji sprofilowanych na inteligentne specjalizacje regionu i ekoefektywność, wzmocnienie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, otoczenie biznesu oraz wsparcie inwestycji zewnętrznych. Oczekiwane efekty Programu 1) Wzrost liczby przedsiębiorstw inwestujących w rozwiązania innowacyjne. 2) Wzrost prywatnych wydatków B+R, głównie w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu. 3) Zwiększenie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw. 4) Poprawa efektywności i jakości działania IOB. 8

9 5) Wzrost inwestycji (w tym zagranicznych) w obszarach aktywności gospodarczej o największym potencjale rozwoju (punktem wyjścia do określenia tych branż są zapisy SRWP, gdzie zalicza się do nich: TIK, energetykę, logistykę, usługi biznesowe, chemię lekką, biotechnologię, technologie offshore i przemysły kreatywne). Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 1. Komercjalizacja wiedzy wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Wysoka efektywność przedsiębiorstw, 2) UP, Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania wyników prac naukowych i prac rozwojowych w gospodarce oraz podniesienie jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych, Priorytety: a) Transfer wiedzy, innowacji oraz wyników prac B+R do gospodarki, b) Ulepszanie systemu transferu technologii i wiedzy, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost inteligentny, Inicjatywę Przewodnią: Unia Innowacji, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Otoczenie biznesu sprzyjające innowacjom, Kierunek działania: Zwiększanie prywatnych inwestycji w badania i innowacje. OP 2. Przedsiębiorstwa wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Wysoka efektywność przedsiębiorstw, 2) UP, Cel szczegółowy: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Priorytety: a) Zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw, b) Rozwój efektywnego otoczenia inwestycyjnego, infrastrukturalnego, finansowego, doradczego i szkoleniowego, c) Dywersyfikacja działalności i nowe modele biznesowe, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost zrównoważony, Inicjatywę Przewodnią: Polityka przemysłowa w erze globalizacji, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Otoczenie biznesu sprzyjające innowacjom, Kierunki działania: a) Zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, b) Dostęp do finansowania i zaawansowanych usług dla przedsiębiorstw. EDUKACJA Punkt wyjścia 1) Region cechuje się niższym niż przeciętnie w kraju udziałem dzieci w edukacji przedszkolnej. 2) Jakość kształcenia na wszystkich etapach edukacji w regionie jest niezadowalająca, o czym świadczą m.in. utrzymujące się poniżej średniej krajowej wyniki egzaminów zewnętrznych. 3) Nie funkcjonuje dobrze zorganizowany system wspomagania pracy szkół. 4) Niedostatecznie wykształcone i upowszechnione są mechanizmy wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 5) Nie rozwinął się system współpracy i koordynacji oferty szkolnictwa zawodowego uwzględniającej ponadlokalny wymiar rynków pracy. 6) Oferta kształcenia zawodowego cechuje się niską jakością i brakiem elastyczności wobec zmiennych potrzeb gospodarki. Obserwuje się słabą współpracę szkół zawodowych z przedsiębiorcami. W efekcie 9

10 odnotowuje się stosunkowo niski odsetek absolwentów szkół zawodowych, którzy otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje. Wyzwanie 2 Poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy. Interwencja RPO WP Wyzwania w sferze edukacji przekładają się na dwie OP RPO WP: 1) OP 3. Edukacja (CT 10) skupiać się będzie na jakości i tworzeniu nowych miejsc w edukacji przedszkolnej, jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego. 2) OP 4. Kształcenie zawodowe (CT 10) ukierunkowana będzie na infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym. Oczekiwane efekty Programu 1) Wzrost udziału dzieci w edukacji przedszkolnej. 2) Poprawa jakości kształcenia, głównie pod kątem nabywania kompetencji kluczowych, w tym społecznych oraz ułatwiających dostęp do rynku pracy. 3) Wzrost zainteresowania nauką w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i uczelniach prowadzących kształcenie o profilu praktycznym oraz wyższy poziom zatrudnialności ich absolwentów. 4) Skuteczne wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 3. Edukacja wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Efektywny system edukacji, 2) UP, Cel szczegółowy: Lepsze kompetencje kadr gospodarki, Priorytety: a) Zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, b) Lepszy dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych dostarczanych na rzecz grup o specjalnych potrzebach, c) Poprawa jakości kształcenia (w tym poprawa dostępności, efektywności i innowacyjności edukacji). 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost inteligentny, Inicjatywę Przewodnią: Młodzież w drodze, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej poprzez działania w ramach polityki zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Poprawa jakości edukacji. OP 4. Kształcenie zawodowe wpisuje się w: 1) SRWP, Cele operacyjne: a) Konkurencyjne szkolnictwo wyższe, b) Wysoki poziom zatrudnienia, 2) UP, Cel szczegółowy: Lepsze kompetencje kadr gospodarki, Priorytet: Zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, 10

11 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, Inicjatywę Przewodnią: Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej poprzez poprawę polityki w dziedzinie zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Poprawa jakości edukacji. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA Punkt wyjścia 1) Istotną barierą rozwojową regionu jest niski poziom zatrudnienia powiązany z silnym zróżnicowaniem geograficznym popytu na pracę oraz niską mobilnością zawodową i przestrzenną mieszkańców. 2) Znaczna jest populacja biernych zawodowo, co wynika m.in. z poważnych trudności w powrocie na rynek pracy osób, które mają pod opieką osoby zależne (dzieci, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami). 3) Niska jest skłonność pracowników do zdobywania umiejętności, podnoszenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych. Brakuje silnego zainteresowania przedsiębiorstw poprawą kwalifikacji pracowników. 4) Oferta doradczo-szkoleniowa jest niedostosowana do potrzeb pracowników i pracodawców. 5) Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego i migracyjnego, nasilają się negatywne następstwa starzenia się populacji regionu. 6) Mieszkańcy regionu wykazują ponadprzeciętną skłonność do podejmowania działalności gospodarczej pomimo licznych ograniczeń po stronie systemu wsparcia przedsiębiorczości. 7) Niski jest poziom świadomości mieszkańców regionu co do roli profilaktyki i zdrowego trybu życia w zapobieganiu chorobom, stanowiącym istotną barierę w wydłużaniu aktywności zawodowej. 8) Istnieją znaczące problemy z zapewnieniem powszechnego i zrównoważonego przestrzennie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w regionie. 9) Podmioty świadczące usługi w systemie zdrowia nie dysponują interoperacyjnymi systemami, a także nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi, w tym telemedycznymi. 10) Wysoki jest odsetek osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym uzależnionych od dochodów z pomocy społecznej. Brakuje systemowego podejścia do realizacji wysokiej jakości usług społecznych oraz efektywnej i trwałej współpracy instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. 11) Małej liczbie i słabej roli podmiotów ekonomii społecznej towarzyszy niski poziom ich samodzielności oraz duże zróżnicowanie terytorialne. Wyzwanie 3 Zwiększenie zatrudnienia we wszystkich kategoriach wiekowych, poprawa stanu zdrowia, podniesienie poziomu aktywności społecznej i wzrost kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia. Interwencja RPO WP Wyzwania w sferze aktywności zawodowej i społecznej przekładają się na trzy OP RPO WP: 1) OP 5. Zatrudnienie (CT 8 i CT 10) skupiać się będzie na aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, rozwoju przedsiębiorczości, godzeniu życia zawodowego i prywatnego, kształceniu 11

12 ustawicznym osób w wieku aktywności zawodowej, adaptacji zwalnianych pracowników oraz programach zdrowotnych. 2) OP 6. Integracja (CT 9) ukierunkowana będzie na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i podmioty ekonomii społecznej. 3) OP 7. Zdrowie (CT 2 i CT 9) dotyczyć będzie zasobów ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych i telemedycznych w podmiotach systemu zdrowia. Oczekiwane efekty Programu 1) Wzrost zatrudnienia wśród osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 2) Wzrost zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3 oraz osobami zależnymi. 3) Wyższy poziom uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w kształceniu ustawicznym. 4) Wzrost liczby i trwałości mikroprzedsiębiorstw, głównie na terenach wiejskich oraz w małych miastach. 5) Wzrost skuteczności działań profilaktycznych w zapobieganiu chorobom umożliwiających utrzymanie i wydłużenie aktywności zawodowej. 6) Poprawa dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych i wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych w jednostkach systemu zdrowia. 7) Wzrost zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 8) Upowszechnienie korzystania z usług społecznych wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 9) Wzrost zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej. Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 5. Zatrudnienie wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Wysoki poziom zatrudnienia, 2) UP, Cel szczegółowy: Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy, Priorytety: a) Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, b) Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, c) Poprawa zdrowia zasobów pracy, d) Poprawa adaptacyjności osób aktywnych zawodowo i pracodawców, w szczególności przedsiębiorstw sektora MŚP, oraz cel szczegółowy: Lepsze kompetencje kadr gospodarki, Priorytet: Zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, Inicjatywę Przewodnią: Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej poprzez poprawę polityki w dziedzinie zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Integracja najsłabszych grup społecznych na rynku pracy. OP 6. Integracja wpisuje się w: 1) SRWP, Cele operacyjne: 12

13 a) Wysoki poziom zatrudnienia, b) Wysoki poziom kapitału społecznego, 2) UP, Cel szczegółowy: Wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Priorytety: a) Aktywna integracja społeczna, w tym indywidualizacja oraz kompleksowość wsparcia, b) Integracja usług różnych służb publicznych na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, c) Wsparcie ekonomii społecznej i miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, cel szczegółowy: Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług publicznych, Priorytety: a) Wsparcie jakości i dostępu do niedrogich usług publicznych, b) Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z wykorzystaniem usług niestacjonarnych (deinstytucjonalizacja usług publicznych), a także cel szczegółowy Włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane, Priorytet: kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, Inicjatywę Przewodnią: Europejski program walki z ubóstwem, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej poprzez poprawę polityki w dziedzinie zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Integracja najsłabszych grup społecznych na rynku pracy. OP 7. Zdrowie w zakresie systemów informatycznych i telemedycznych wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Lepszy dostęp do usług zdrowotnych, 2) UP, Cel szczegółowy: Zwiększenie wykorzystania TIK w gospodarce i społeczeństwie, Priorytet: Wzmocnienie zastosowania TIK w usługach publicznych, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost inteligentny, Inicjatywę Przewodnią: Europejska Agenda Cyfrowa, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Otoczenie biznesu sprzyjające innowacjom, Kierunek działania: Rozwój e-gospodarki, w zakresie zasobów ochrony zdrowia wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Lepszy dostęp do usług zdrowotnych, 2) UP, Cel szczegółowy: Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług publicznych, Priorytet: Poprawa jakości i dostępu do niedrogich usług publicznych, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, Inicjatywę Przewodnią: Europejski program walki z ubóstwem, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej poprzez działania w ramach polityki zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Integracja najsłabszych grup społecznych na rynku pracy. 13

14 OBSZARY O NIE W PEŁNI URUCHOMIONYCH POTENCJAŁACH Punkt wyjścia 1) W regionie istnieją liczne zdegradowane przestrzennie i społecznie obszary miejskie, które cechują się wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Pozbawione są one m.in. infrastruktury zapewniającej dostęp do istotnych funkcji i usług, a także przestrzeni publicznych stanowiących miejsce koncentracji aktywności społecznej, z którymi utożsamialiby się mieszkańcy. 2) W województwie występuje wiele obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, które wymagają sieciowych działań służących podniesieniu ich atrakcyjności turystycznej. Należą do nich m.in. zachodnia i południowa część regionu oraz dolina i delta Wisły, a także gminy nadmorskie. 3) Region dysponuje wieloma walorami dziedzictwa kulturowego, które mogą stać się podstawą dla zrównoważonego rozwoju sektora turystycznego i poprawy jakości oferty turystycznej regionu. Wyzwanie 4 Aktywizacja obszarów depresji społeczno-gospodarczej oraz optymalizacja wykorzystania ich potencjałów (społecznego, gospodarczego, kulturowego i krajobrazowego). Interwencja RPO WP Wyzwania w zakresie aktywizacji obszarów o nie w pełni uruchomionych potencjałach przekładają się na OP 8. Konwersja (CT 6 i CT 9), która skupiać się będzie na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz zrównoważonym wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Oczekiwane efekty Programu 1) Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawa jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanych obszarach. 2) Utworzenie nowych i wzmocnienie istniejących produktów kulturowych i turystycznych. Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 8. Konwersja w zakresie kompleksowej rewitalizacji wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Wysoki poziom kapitału społecznego, 2) UP, Cel szczegółowy: Włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane, Priorytet: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, Inicjatywę Przewodnią: Europejski program walki z ubóstwem, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej poprzez działania w ramach polityki zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Integracja najsłabszych grup społecznych na rynku pracy, w zakresie regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna, 2) UP, Cel szczegółowy: Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie, Priorytet: Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, 14

15 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost zrównoważony, Inicjatywę Przewodnią: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Gospodarka przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna, Kierunek działania: Ochrona środowiska i usprawnione zarządzanie zasobami naturalnymi. SYSTEM TRANSPORTOWY Punkt wyjścia 1) System transportu zbiorowego w regionie cechuje się niedostatecznym stopniem integracji, niską ekoefektywnościa, niskim poziomem bezpieczeństwa oraz względnie niską jakością oferowanych usług. Towarzyszy temu niedostatecznie rozwinięta infrastruktura węzłów integracyjnych transportu zbiorowego. W konsekwencji spada zainteresowanie korzystaniem ze środków transportu publicznego. 2) Niska jakość infrastruktury liniowej i węzłowej sprawia, że transport kolejowy nie jest efektywnym elementem systemu transportu zbiorowego województwa. 3) Umacniająca się pozycja transportu indywidualnego wywołuje rosnące negatywne oddziaływanie transportu na środowisko. 4) Systemy zarządzania ruchem w obszarach zurbanizowanych są we wstępnej fazie rozwoju, a ich oddziaływanie na efektywność funkcjonowania układów transportowych pozostaje ograniczona. 5) Choć pozycja regionu w międzynarodowych łańcuchach dostaw umacnia się (m.in. dzięki dwóm portom morskim i portowi lotniczemu TEN-T), to na tle innych części kraju jego dostępność transportowa jest wciąż niezadowalająca, o czym decyduje w dużej mierze niska jakość technicznofunkcjonalna krajowej i wojewódzkiej infrastruktury drogowej. Wyzwanie 5 Osiągnięcie wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz efektywne połączenie regionalnego drogowego i kolejowego układu transportowego z systemem krajowym i europejskim. Interwencja RPO WP Wyzwania w systemie transportowym przekładają się na OP 9. Mobilność (CT 4 i CT 7), która skupiać się będzie na transporcie zbiorowym w miejskich obszarach funkcjonalnych, regionalnej infrastrukturze kolejowej i drogowej. Oczekiwane efekty Programu 1) Wzrost mobilności mieszkańców w skali regionalnej (transport kolejowy) i lokalnej (transport w miejskich obszarach funkcjonalnych) dzięki sprawnie funkcjonującej infrastrukturze liniowej i węzłowej transportu zbiorowego. 2) Ograniczenie emisji generowanej przez transport, zwłaszcza w miejskich obszarach funkcjonalnych. 3) Usprawnienie połączeń drogowych między ważnymi ośrodkami miejskimi regionu, a także między nimi a ich otoczeniem funkcjonalnym. 4) Poprawa dostępności do liniowej i węzłowej infrastruktury transportowej o znaczeniu krajowym i europejskim. 5) Redukcja negatywnego wpływu transportu na środowisko i poprawa bezpieczeństwa w transporcie. 15

16 Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 9. Mobilność wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Sprawny system transportowy, 2) UP, Cel szczegółowy: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Priorytet: Obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich, oraz cel szczegółowy: Poprawa jakości i funkcjonowania oferty systemu transportowego oraz zwiększenie transportowej dostępności kraju w układzie europejskim i krajowym, Priorytet: Zwiększenie dostępności transportowej w układzie krajowym, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost zrównoważony, Inicjatywę Przewodnią: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Gospodarka przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna, Kierunek działania: Przejście na energooszczędną gospodarkę niskoemisyjną oraz Priorytet finansowania: Nowoczesna infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Kierunek działania: Poprawa dostępności. ENERGIA Punkt wyjścia 1) Region notuje duży deficyt mocy wytwórczej, co wymusza import energii elektrycznej. 2) Wysoka energochłonność gospodarki regionu jest jednym z hamulców jego rozwoju, przy czym bardzo istotny jest potencjał oszczędności ciepła, głównie w obiektach użyteczności publicznej i w zabudowie mieszkaniowej. 3) Region dysponuje znaczącym potencjałem rozwoju energetyki odnawialnej, głównie w zakresie energii wiatru i słońca. Duże są też zasoby biomasy oraz potencjał do produkcji i wykorzystania biogazu. Jednocześnie, niska gęstość i niezadowalający stan techniczny elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w niektórych częściach regionu stanowią barierę rozwoju energetyki rozproszonej. 4) W produkcji energii cieplnej ze źródeł systemowych kluczowe znaczenie ma węgiel. Także istotna część indywidualnych źródeł energii wykorzystuje to paliwo. Sprzyja to występowaniu tzw. niskiej emisji, przekroczeniom standardów jakości powietrza i względnie dużej emisji dwutlenku węgla do powietrza. 5) W regionie istnieją duże rezerwy związane ze zmianą postaw mieszkańców w zakresie poszanowania energii i wykorzystania OZE, w tym kształtowania postaw prosumenckich. Wyzwanie 6 Wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacja zużycia energii oraz redukcja środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją. Interwencja RPO WP Wyzwania w energetyce przekładają się na OP 10. Energia (CT 4), która skupiać się będzie na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji. Oczekiwane efekty Programu 1) Wzrost poziomu wykorzystania OZE, szczególnie w generacji rozproszonej (wzrost bezpieczeństwa). 2) Poprawa efektywności energetycznej, szczególnie w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 3) Wzrost sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej. 16

17 4) Racjonalizacja zużycia energii przez mieszkańców oraz rozwój energetyki prosumenckiej. Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 10. Energia wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna, 2) UP, Cel szczegółowy: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Priorytety: a) Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, b) Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost zrównoważony, Inicjatywę Przewodnią: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Gospodarka przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna, Kierunek działania: Przejście na energooszczędną gospodarkę niskoemisyjną. ŚRODOWISKO Punkt wyjścia 1) W regionie wciąż występują deficyty w rozwoju systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, przede wszystkim w zakresie realizacji zobowiązań akcesyjnych. Ponadto mieszkańcy niektórych obszarów województwa (np. Żuław) mają utrudniony dostęp do wody pitnej odpowiedniej jakości. 2) System selektywnego zbierania odpadów w regionie nie jest dobrze. Na składowiska trafia zbyt duża masa odpadów, niski jest poziom recyklingu i odzysku odpadów. Ponadto niektóre regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych wymagają przebudowy lub rozbudowy. 3) Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz wysokie ryzyko wystąpienia powodzi i susz wymusza inwestycje w obiekty małej retencji wodnej i systemy odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, a także w zwiększenie powierzchni terenów biologicznie czynnych, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Ponadto system ratownictwa w regionie wymaga dalszej integracji i dostosowania do reagowania na nowe ryzyka. 4) Zwiększona antropopresja skutkuje potrzebą podjęcia działań ochronnych wobec ponadprzeciętnych na tle kraju walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu. 5) Istnieją duże możliwości poprawy efektywności ochrony środowiska poprzez budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu skutkującej pozytywną zmianą ich postaw i zachowań. Wyzwanie 7 Ograniczenie presji na środowisko, poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców, wzrost odporności regionu na zmiany klimatu. Interwencja RPO WP Wyzwania w obszarze środowiska przekładają się na OP 11. Środowisko (CT 5 i CT 6), która skupiać się będzie na ograniczaniu zagrożeń naturalnych, gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej oraz ochronie różnorodności biologicznej. Oczekiwane efekty RPO WP 1) Poprawa jakości wód powierzchniowych i wody pitnej. 2) Wzrost efektywności systemów zagospodarowania odpadów komunalnych. 17

18 3) Wzmocnienie odporności regionu na powodzie i susze. 4) Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 11. Środowisko wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Dobry stan środowiska, 2) UP, Cel szczegółowy: Poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu oraz rozwój systemów zarządzania zagrożeniami, Priorytety: a) Zmniejszenie wrażliwości obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu, b) Rozwój systemów zarządzania zagrożeniami, oraz cel szczegółowy: Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie, Priorytet: Zmniejszenie presji na środowisko naturalne, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost zrównoważony, Inicjatywę Przewodnią: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Gospodarka przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna, Kierunek działania: Ochrona środowiska i usprawnione zarządzanie zasobami naturalnymi. Wpływ RPO WP na realizację celów Strategii EUROPA 2020 W ostatnich latach województwo pomorskie zmniejsza różnice w rozwoju w stosunku do średniej w UE. W 2011 r. region osiągnął poziom 62% średniej UE pod względem PKB per capita. Pomimo ogólnego postępu gospodarczego istnieją poważne wyzwania strukturalne oraz konieczność dalszego nadrabiania dystansu cywilizacyjnego w stosunku do krajów UE-15, również w zakresie podstawowego wyposażenia infrastrukturalnego. Stopień osiągnięcia celów Strategii EUROPA 2020 w województwie pomorskim został przedstawiony w kontekście zobowiązań Polski, wyznaczonych w KPR i UP. Cele w zakresie Priorytetu Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu dotyczą zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz redukcji liczby ludności zagrożonej ubóstwem. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata w województwie pomorskim wynosił w 2013 roku 63,9% i wartość ta była nieznacznie niższa od wartości krajowej wynoszącej 64,9%. Na podstawie analiz społeczno-gospodarczych szacuje się, iż w latach realizacji RPO WP wskaźnik ten będzie systematycznie wzrastał osiągając wartość 67,0%, 67,8% i 68,5% odpowiednio w latach 2018, 2020 i Cel krajowy ustalony dla Polski w obszarze redukcji liczby osób pozostających w ubóstwie jako 1,5 mln osób został osiągnięty w 2012 r. Należy jednak kontynuować działania mające na celu dalsze ograniczanie skali ubóstwa oraz utrwalenie osiągniętego dotychczas efektu w tym zakresie. Dla określenia pozycji województwa względem wartości krajowych stosowany jest wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym. W przypadku województwa pomorskiego wynosił on w 2013 r. 19,2% i wartość ta była wyższa od wartości krajowej 16,2%. Przewiduje się spadek wartości tego wskaźnika w województwie pomorskim w latach realizacji RPO WP do 18,4%, 17,6% i 17,4% odpowiednio w latach 2018, 2020 i Należy podkreślić, iż oba ww. wskaźniki służą jedynie wskazywaniu ogólnej sytuacji społecznogospodarczej w regionie i ewentualnym decyzjom w zakresie wdrażania RPO WP. Nie są one wskaźnikami rezultatu interwencji RPO WP i nie mogą być przedmiotem odpowiedzialności RPO WP. UP wskazuje, iż wpływ interwencji EFSI na ich osiąganie jest bardzo ograniczony (do rzędu 4-8%), a ich zmienność zależna jest od ogólnych czynników natury społeczno-gospodarczej oraz zmian legislacyjnych pozostających zasadniczo poza sferą oddziaływania RPO WP. 18

19 Wartości mierników celu dotyczącego edukacji również są zróżnicowane. Odsetek osób w wieku lata posiadających wyższe wykształcenie wynosił w 2012 r. 39,9% i był nieco wyższy niż wartość dla kraju (39,1%). Obie te wartości dzieli blisko pięciopunktowy dystans do celu wyznaczonego dla Polski, jakim jest 45% w 2020 r. Bardziej niekorzystnie, bo poniżej średniej krajowej wynoszącej 5,7%, wypada województwo pod względem odsetka osób przedwcześnie kończących naukę. Przy celu dla Polski określonym na poziomie 4,5%, w 2012 r. wartość dla regionu wyniosła 7,5%. Cel w zakresie Wzrostu inteligentnego, mierzony wskaźnikiem dotyczącym nakładów na działalność B+R w relacji do PKB, określony został dla UE na poziomie 3%, a dla Polski 1,7%. W 2011 r. wskaźnik ten w województwie pomorskim wynosił 0,73%, tj. niewiele poniżej średniej krajowej (0,76%). Najkorzystniejszą sytuację obserwuje się w przypadku OZE, które stanowią miarę dla Priorytetu Wzrost zrównoważony. Udział OZE w całkowitym zużyciu energii w województwie pomorskim wynosił w 2012 r. 14,8%, przy wartości 11,4% dla kraju (obliczenia własne na podstawie GUS). Tym samym, niemalże osiągnął, wyznaczony na poziomie 15%, cel dla Polski do 2020 r. Pozostałe miary dla celów dotyczących energetyki i środowiska są dostępne jedynie na poziomie kraju. W zakresie zużycia energii pierwotnej Polsce pozostało niecałe 3 Mtoe aby osiągnąć wyznaczone 96 Mtoe. Natomiast w przypadku emisji gazów cieplarnianych, w odniesieniu do 1990 r., odnotowano spadek o 12,4 p.p. Aby osiągnąć zakładany cel dla 2020 r., tj. 82,2%, należy obniżyć emisję jeszcze o 5,4 p.p. Ukierunkowanie terytorialne RPO WP Zasadnicza część interwencji RPO WP realizowana będzie w oparciu o podejście tematyczne. Uzupełniająco wykorzystywane będą różne formy terytorialnego ukierunkowania interwencji, stymulujące koncentrację wsparcia na OSI. OSI, zgodnie z zapisami SRWP, są to obszary wyróżniające się specyficznym zestawem cech społecznych, gospodarczych lub środowiskowych, do których winna być adresowana adekwatna tematycznie interwencja publiczna. Koncepcja OSI opiera się na powiązaniu ze sobą trzech podstawowych elementów: 1) występowanie określonych barier lub potencjałów rozwojowych, 2) ich lokalizacja w przestrzeni, 3) ich podatność na określone formy (typy) interwencji publicznej. Do form terytorialnego ukierunkowania interwencji należą preferencje przestrzenne dla OSI oraz preferencje o pośrednim oddziaływaniu przestrzennym, jak również specyficzne instrumenty terytorialne. Formy te zostały szerzej opisane w Sekcji 4. Zastosowanie preferencji przestrzennych powinno pozwolić na koncentrację wsparcia na tych obszarach, na których ze szczególnym natężeniem występują problemy rozwojowe adresowane w ramach poszczególnych PI. Preferencje dla OSI będą stosowane w ramach wybranych PI RPO WP jako jeden z aspektów oceny projektów. Zastosowanie podejścia terytorialnego w postaci specyficznych instrumentów terytorialnych, takich jak ZIT oraz ZPT planuje się zastosować wobec OSI w postaci MOF, czyli tam, gdzie: 1) istnieje silna potrzeba rozwiązania problemów dzięki ponadsektorowej, wielopodmiotowej współpracy, 2) ww. problemy odnoszą się do terytorium mającego wyraźną odrębność i specyfikę, w szczególności ze względu na zurbanizowany charakter, 3) istnieją warunki dla skutecznego przeprowadzenia interwencji dzięki podejściu zintegrowanemu. Oprócz stymulowania długofalowej współpracy, instrumenty te powinny pozwolić na lepsze dopasowanie podaży, cech i rezultatów projektów do celów RPO WP. Istotną korzyścią wynikającą z ich zastosowania powinno być również uzyskanie odpowiedniej skali i masy krytycznej projektów, w szczególności w takich 19

20 kluczowych obszarach interwencji jak np. transport zbiorowy, efektywność energetyczna i redukcja niskiej emisji, rewitalizacja społeczna i fizyczna, czy też aktywizacja zawodowa i integracja społeczna. Obszary wiejskie nie zostały wydzielone w RPO WP jako odrębna kategoria OSI, ponieważ są zbyt niejednorodne z punktu widzenia charakteryzujących je potencjałów i barier rozwojowych. Zakres przestrzenny szeregu OSI będzie natomiast obejmować istotną część obszarów wiejskich województwa. Wybór i uzasadnienie CT i PI przedstawia poniższa tabela. Tabela 1 Przegląd uzasadnienia wyboru CT i PI CT PI Uzasadnienie wyboru 1a Wyzwanie 1. W regionie obserwuje się względnie niski popyt przedsiębiorstw na usługi jednostek naukowych, co wynika m.in. z ich małej elastyczności w dostosowaniu oferty do potrzeb regionalnej gospodarki. Poziom nakładów na B+R w relacji do PKB kształtuje się poniżej średniej krajowej (0,73%, w 2011 r., przy 0,77% w kraju). Niższy niż średnio w kraju jest również udział nakładów B+R poniesionych przez uczelnie. Ograniczone możliwości prowadzenia prac B+R na potrzeby gospodarki wynikają m.in. z deficytu odpowiedniej klasy infrastruktury w jednostkach naukowych, a także z ograniczonego dotąd wsparcia rozwoju kadr B+R i wymiany know-how między przedsiębiorstwami a jednostkami B+R. 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Zwiększenie dostępu do TIK, ich wykorzystania i jakości 3. Zwiększanie konkurencyjności MŚP 1b 2c 3a Wyzwanie 1. Gospodarka województwa cechuje się niewystarczającym poziomem innowacyjności. Jest to konsekwencją niedostatecznej aktywności innowacyjnej pomorskich przedsiębiorstw i słabości powiązań pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a sferą B+R oraz niskiej skuteczności mechanizmów transferu rozwiązań innowacyjnych. W 2012 r. innowacje wdrożyło 8,86% przedsiębiorstw usługowych oraz 9,85% przedsiębiorstw przemysłowych. Pozytywnym wyróżnikiem regionu jest relatywnie wysoki na tle kraju udział sektora prywatnego w finansowaniu działalności B+R (w 2012 r. 41,1%). Mimo, że niewielki odsetek pomorskich firm wdraża innowacje, te, które to robią, osiągają jedne z najlepszych efektów w kraju. Ważne jest zatem upowszechnianie proinnowacyjnych zachowań w przedsiębiorstwach oraz silniejsze powiązanie wydatków prywatnych i interwencji publicznej w tym zakresie. Wyzwanie 3. W województwie pomorskim, jak i w całym kraju, istotnym problemem jest brak interoperacyjności systemów informatycznych między różnymi podmiotami systemu zdrowia oraz z systemami krajowymi, a także niewystarczający dostęp podmiotów leczniczych do infrastruktury szerokopasmowej. Istotnym wyzwaniem związanym z dostępem do usług zdrowotnych jest budowa dobrze rozwiniętego systemu informacyjnego w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne, w tym telemedyczne. Ponadto konieczne jest stworzenie przyjaznego regionalnego portalu internetowego kompleksowo obejmującego kwestie związane z usługami zdrowotnymi, zarówno w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia, jak i promocji zdrowia. Wyzwanie 1. Oferta IOB nie jest w pełni dostosowana do potrzeb MŚP, zwłaszcza w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych. Problemem jest także relatywnie nieefektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości. Wynika to m.in. ze zbyt słabej współpracy między IOB, a także ze zróżnicowanego poziomu profesjonalizacji ich działalności. Istotnym problemem jest niedostateczne włączenie MŚP w ponadregionalne sieci kooperacyjne, co wynika m.in. z niewystarczającej efektywności przyciągania zewnętrznych inwestycji gospodarczych do regionu oraz względnie niskiego strumienia 20

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo