Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020"

Transkrypt

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 908 z dnia 12 lutego 2015 r.

2

3 SPIS TREŚCI Spis treści 3 Wykaz skrótów... 5 Sekcja 1. Wkład Programu w realizację strategii EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczo-społecznej i terytorialnej... 7 Sekcja 1.1. Wkład Programu w realizację Strategii EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczo-społecznej i terytorialnej... 7 Sekcja 1.2. Uzasadnienie alokacji finansowej...26 Sekcja 2.A. Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna Oś priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy...35 Oś priorytetowa 2. Przedsiębiorstwa...41 Oś priorytetowa 3. Edukacja...51 Oś priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe...60 Oś priorytetowa 5. Zatrudnienie...64 Oś priorytetowa 6. Integracja...79 Oś priorytetowa 7. Zdrowie...89 Oś priorytetowa 8. Konwersja...96 Oś priorytetowa 9. Mobilność Oś priorytetowa 10. Energia Oś priorytetowa 11. Środowisko Sekcja 2.B. Opis osi priorytetowej dotyczącej pomocy technicznej Sekcja 3. Plan finansowy Sekcja 3.1. Środki finansowe z poszczególnych funduszy oraz kwoty na rezerwę wykonania Sekcja 3.2. Łączne środki finansowe w podziale na fundusz oraz współfinansowanie krajowe Sekcja 4. Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego Sekcja 4.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Sekcja 4.2. Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich Sekcja 4.3. Inne zintegrowane inwestycje terytorialne Sekcja 4.4. Rozwiązania dotyczące przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych w ramach Programu, z udziałem beneficjentów znajdujących się w co najmniej jednym innym państwie członkowskim Sekcja 4.5. Wkład planowanych przedsięwzięć w ramach Programu w odniesieniu do strategii makroregionalnych i strategii morskich, z zastrzeżeniem potrzeb obszaru objętego Programem zidentyfikowanych przez państwo członkowskie Sekcja 5. Szczególne potrzeby obszarów geograficznych szczególnie dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym

4 Sekcja 5.1. Obszary geograficzne najbardziej dotknięte ubóstwem/grupy docelowe najbardziej zagrożone dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym Sekcja 5.2. Strategia służąca zaspokojeniu szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem /grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym Sekcja 6. Szczególne potrzeby obszarów geograficznych, które cierpią na skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych Sekcja 7. System instytucjonalny Sekcja 7.1. Odpowiednie instytucje i podmioty Sekcja 7.2. Zaangażowanie właściwych partnerów Sekcja Przedsięwzięcia podjęte w celu zaangażowania właściwych partnerów w przygotowanie Programu oraz rola partnerów we wdrażaniu, monitorowaniu i ewaluacji Programu Sekcja Granty globalne Sekcja Alokowanie zasobów przeznaczonych na budowanie potencjału Sekcja 8. Koordynacja między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Sekcja 9. Warunki wstępne Sekcja 9.1. Warunki wstępne Sekcja 9.2. Opis przedsięwzięć służących spełnieniu warunków wstępnych, wykaz instytucji odpowiedzialnych i harmonogram Sekcja 10. Zmniejszanie obciążeń administracyjnych dla beneficjentów Sekcja 11. Zasady horyzontalne Sekcja Zrównoważony rozwój Sekcja Równość szans i niedyskryminacja Sekcja Równouprawnienie płci Sekcja 12. Odrębne elementy Sekcja Duże projekty zaplanowane do realizacji w okresie Sekcja Ramy wykonania Programu Sekcja Partnerzy zaangażowani w przygotowanie Programu Załączniki

5 WYKAZ SKRÓTÓW AOS Ambulatoryjna opieka specjalistyczna B+R Badania i rozwój B+R+I Badania, rozwój, innowacje BDL Bank Danych Lokalnych BGK Bank Gospodarstwa Krajowego COSME Program na rzecz rozwoju konkurencyjności MŚP CSIOZ Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia CT Cel Tematyczny DROŚ UMWP Departament Środowiska i Rolnictwa UMWP DSRK Długookresowa strategia rozwoju kraju EBI Europejski Bank Inwestycyjny EIA Ocena oddziaływania na środowisko EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS Europejski Fundusz Społeczny EFSI Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne EOG Europejski Obszar Gospodarczy ESFRI Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych EUR Euro EURES European Employment Services EWD Edukacyjna wartość dodana EWT Europejska Współpraca Terytorialna FS Fundusz Spójności GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska GUS Główny Urząd Statystyczny IA Instytucja Audytowa IBnGR Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową IC Instytucja Certyfikująca IOB Instytucje otoczenia biznesu IP Instytucja Pośrednicząca IS Inteligentne Specjalizacje IZ Instytucja Zarządzająca KE Komisja Europejska KEW Kluczowy etap wdrażania KPGO/WPGO Krajowe/wojewódzkie ramy gospodarki odpadami KPR Krajowy Program Reform na lata KSI/SIMIK Krajowy System Informatyczny KT Kontrakt terytorialny kwh Kilowatogodzina KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej LGD/LGR Lokalna Grupa Działania/Lokalna Grupa Rybacka M/K/O Mężczyźni/kobiety/ogółem MG Ministerstwo Gospodarki MIiR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju MJ Megadżul MOF Miejski obszar funkcjonalny MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MŚ Ministerstwo Środowiska MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa MW Megawat MZ Ministerstwo Zdrowia NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OMT Obszar Metropolitalny Trójmiasta ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych OOŚ Ocena oddziaływania na środowisko OP Oś Priorytetowa OSI Obszary Strategicznej Interwencji OZE Odnawialne źródła energii PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PGL Lasy Państwowe Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 5

6 P1/ P2 Elektroniczna platforma gromadzenia i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych/ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych PI Priorytet Inwestycyjny PKB Produkt krajowy brutto PMDIB Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej PO IR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój PO IŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki PO PC Program Operacyjny Polska Cyfrowa PO RiM Program Operacyjny Rybactwo i Morze PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POZ Podstawowa opieka zdrowotna PPWIS Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PSZOK Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PUW Pomorski Urząd Wojewódzki Pzp Prawo zamówień publicznych RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska RIPOK Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych RLKS Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RLM Równoważna liczba mieszkańców RM Rada Ministrów ROT/LOT Regionalna Organizacja Turystyczna/ Lokalna Organizacja Turystyczna RPO WP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata RPS Regionalny Program Strategiczny RPS PPK Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności RPS MP Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze SBA Small Business Act SEA Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko SIEG Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki SIO System Informacji Oświatowej SOR Szpitalny oddział ratunkowy SRK Strategia Rozwoju Kraju SRKL Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego SRWP Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 SSP Strategia Sprawne Państwo SUERMB Strategia UE dla Regionu Morza Bałtyckiego SWP Samorząd Województwa Pomorskiego TBS Towarzystwo Budownictwa Społecznego TEN-T Transeuropejska Sieć Transportowa TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne UE Unia Europejska UE-15 Kraje starej piętnastki Unii Europejskiej UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego UNCRPD Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych UOKiK Urząd Ochrony Konkurenci i Konsumentów UP Umowa Partnerstwa URE Urząd Regulacji Energetyki USMT ukierunkowany schemat mobilności transnarodowej UZP Urząd Zamówień Publicznych WDB Wartość dodana brutto WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku WLWK 2014 Wspólna lista wskaźników kluczowych WOMP Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy WPMiR Wspólna Polityka Morska i Rybacka WPR Wspólna Polityka Rolna WUP Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ZMiUW WP Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego ZPT Zintegrowane Porozumienia Terytorialne ZSS Zespół Sterujący Strategią ZWP Zarząd Województwa Pomorskiego 6

7 SEKCJA 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ Sekcja 1.1. Wkład Programu w realizację Strategii EUROPA 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczo-społecznej i terytorialnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata (RPO WP) będzie jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP). Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP są zdeterminowane m.in. zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) w zakresie: rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), transportu (Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan), które, operacjonalizując zapisy SRWP, określają sposób realizacji polityk rozwojowych Samorządu Województwa Pomorskiego do 2020 r. RPO WP jest współfinansowany z dwóch funduszy: EFRR i EFS. RPO WP jest realizowany na obszarze województwa pomorskiego zaliczanego do kategorii regionów słabiej ch. RPO WP został opracowany z uwzględnieniem: 1) pakietu legislacyjnego dla polityki spójności na lata , 2) Umowy Partnerstwa zatwierdzonej przez KE w dniu 21 maja 2014 r., stanowiącej podstawę kształtowania polityki spójności w Polsce, 3) krajowych i unijnych dokumentów strategicznych, w szczególności Strategii EUROPA 2020, 4) wzoru programu określonego Rozporządzeniem Wykonawczym KE (UE) Nr 288/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., 5) wyników konsultacji społecznych, które trwały w okresie od 1 października do 21 listopada 2013 r., 6) przeprowadzonej oceny ex-ante, 7) strategicznej oceny oddziaływania projektu RPO WP na środowisko, 8) opinii Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, 9) opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 10) opinii Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, 11) opinii Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Przesłanki interwencji i ramy tematyczne RPO WP są zdeterminowane rozstrzygnięciami SRWP, RPS, Strategii EUROPA 2020, UP oraz stanowiska negocjacyjnego (Position Paper) KE do UP. Stojące przed województwem pomorskim wyzwania wyznaczają zakres interwencji RPO WP, który skupia się na sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystaniu specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, a także na systemie transportowym, energii i środowisku. 7

8 GOSPODARKA Punkt wyjścia 1) Potencjał naukowo-badawczy regionu nie jest wyraźnie ukierunkowany na cele gospodarcze, co przekłada się na niski poziom transferu i komercjalizacji wiedzy w gospodarce regionu. Oferta sektora B+R jest słabo upowszechniona wśród przedsiębiorstw i w wielu przypadkach niedostosowana do potrzeb przedsiębiorców. Brakuje też mechanizmów wspierających współpracę firm i ośrodków badawczych. 2) Niski odsetek przedsiębiorstw, zwłaszcza małych, wykazuje aktywność innowacyjną, a znaczna część inwestycji w innowacje ma charakter imitacyjny. Niewiele przedsiębiorstw prowadzi też prace B+R lub korzysta z usług sektora B+R. 3) Silnie sektor przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, nie w pełni wykorzystuje swój potencjał. Wynika to z m.in. z barier w dostępie do kapitału, niewystarczającej skłonności do kooperacji czy aktywności międzynarodowej, a także z niskiego poziomu innowacyjności firm. 4) Pozycja eksportowa pomorskiej gospodarki jest względnie silna. Istnieją jednak rezerwy w zakresie koordynacji działań na rzecz wspierania i promocji eksportu, zwłaszcza wśród MŚP, a także wykreowania specjalizacji gospodarczych regionu, które mogą umocnić jego międzynarodową pozycję. 5) Region nie należy do czołówki województw przyciągających duże inwestycje gospodarcze, w tym zagraniczne. Wynika to zarówno ze słabości rozwiązań systemowych, jak również z przeciętnej jakości i skuteczności oferty kierowanej do inwestorów zewnętrznych. 6) Rozwinięta infrastruktura IOB nie jest optymalnie wykorzystywana, a oferta tych instytucji nie jest wystarczająco specjalistyczna, upowszechniona i adekwatna do potrzeb przedsiębiorstw. Wyzwanie 1 Stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw w rozwiązania innowacyjne, skuteczniejsza komercjalizacja dorobku sfery B+R, dostarczenie kapitału dla rozwoju przedsiębiorstw, głównie małych i średnich, wzmocnienie proeksportowo ukierunkowanych firm i klastrów gospodarczych, poprawa jakości oferty inwestycyjnej i systemu zachęt do inwestowania w regionie. Interwencja RPO WP Wyzwania w sferze gospodarczej przekładają się na dwie OP RPO WP: 1) OP 1. Komercjalizacja wiedzy (CT 1) skupiać się będzie na ekspansji przedsiębiorstw poprzez innowacje oraz transferze wiedzy do gospodarki. 2) OP 2. Przedsiębiorstwa (CT 3) ukierunkowana będzie w szczególności na wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, w tym inwestycji sprofilowanych na inteligentne specjalizacje regionu i ekoefektywność, wzmocnienie aktywności eksportowej przedsiębiorstw, otoczenie biznesu oraz wsparcie inwestycji zewnętrznych. Oczekiwane efekty Programu 1) Wzrost liczby przedsiębiorstw inwestujących w rozwiązania innowacyjne. 2) Wzrost prywatnych wydatków B+R, głównie w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu. 3) Zwiększenie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw. 4) Poprawa efektywności i jakości działania IOB. 8

9 5) Wzrost inwestycji (w tym zagranicznych) w obszarach aktywności gospodarczej o największym potencjale rozwoju (punktem wyjścia do określenia tych branż są zapisy SRWP, gdzie zalicza się do nich: TIK, energetykę, logistykę, usługi biznesowe, chemię lekką, biotechnologię, technologie offshore i przemysły kreatywne). Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 1. Komercjalizacja wiedzy wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Wysoka efektywność przedsiębiorstw, 2) UP, Cel szczegółowy: Wzrost wykorzystania wyników prac naukowych i prac rozwojowych w gospodarce oraz podniesienie jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych, Priorytety: a) Transfer wiedzy, innowacji oraz wyników prac B+R do gospodarki, b) Ulepszanie systemu transferu technologii i wiedzy, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost inteligentny, Inicjatywę Przewodnią: Unia Innowacji, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Otoczenie biznesu sprzyjające innowacjom, Kierunek działania: Zwiększanie prywatnych inwestycji w badania i innowacje. OP 2. Przedsiębiorstwa wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Wysoka efektywność przedsiębiorstw, 2) UP, Cel szczegółowy: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Priorytety: a) Zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw, b) Rozwój efektywnego otoczenia inwestycyjnego, infrastrukturalnego, finansowego, doradczego i szkoleniowego, c) Dywersyfikacja działalności i nowe modele biznesowe, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost zrównoważony, Inicjatywę Przewodnią: Polityka przemysłowa w erze globalizacji, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Otoczenie biznesu sprzyjające innowacjom, Kierunki działania: a) Zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, b) Dostęp do finansowania i zaawansowanych usług dla przedsiębiorstw. EDUKACJA Punkt wyjścia 1) Region cechuje się niższym niż przeciętnie w kraju udziałem dzieci w edukacji przedszkolnej. 2) Jakość kształcenia na wszystkich etapach edukacji w regionie jest niezadowalająca, o czym świadczą m.in. utrzymujące się poniżej średniej krajowej wyniki egzaminów zewnętrznych. 3) Nie funkcjonuje dobrze zorganizowany system wspomagania pracy szkół. 4) Niedostatecznie wykształcone i upowszechnione są mechanizmy wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 5) Nie rozwinął się system współpracy i koordynacji oferty szkolnictwa zawodowego uwzględniającej ponadlokalny wymiar rynków pracy. 6) Oferta kształcenia zawodowego cechuje się niską jakością i brakiem elastyczności wobec zmiennych potrzeb gospodarki. Obserwuje się słabą współpracę szkół zawodowych z przedsiębiorcami. W efekcie 9

10 odnotowuje się stosunkowo niski odsetek absolwentów szkół zawodowych, którzy otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje. Wyzwanie 2 Poprawa jakości kształcenia i ograniczanie dysproporcji w dostępie do usług edukacyjnych na wszystkich poziomach, z uwzględnieniem sytuacji na rynku pracy. Interwencja RPO WP Wyzwania w sferze edukacji przekładają się na dwie OP RPO WP: 1) OP 3. Edukacja (CT 10) skupiać się będzie na jakości i tworzeniu nowych miejsc w edukacji przedszkolnej, jakości edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego. 2) OP 4. Kształcenie zawodowe (CT 10) ukierunkowana będzie na infrastrukturę ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym. Oczekiwane efekty Programu 1) Wzrost udziału dzieci w edukacji przedszkolnej. 2) Poprawa jakości kształcenia, głównie pod kątem nabywania kompetencji kluczowych, w tym społecznych oraz ułatwiających dostęp do rynku pracy. 3) Wzrost zainteresowania nauką w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych i uczelniach prowadzących kształcenie o profilu praktycznym oraz wyższy poziom zatrudnialności ich absolwentów. 4) Skuteczne wspieranie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 3. Edukacja wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Efektywny system edukacji, 2) UP, Cel szczegółowy: Lepsze kompetencje kadr gospodarki, Priorytety: a) Zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, b) Lepszy dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych dostarczanych na rzecz grup o specjalnych potrzebach, c) Poprawa jakości kształcenia (w tym poprawa dostępności, efektywności i innowacyjności edukacji). 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost inteligentny, Inicjatywę Przewodnią: Młodzież w drodze, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej poprzez działania w ramach polityki zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Poprawa jakości edukacji. OP 4. Kształcenie zawodowe wpisuje się w: 1) SRWP, Cele operacyjne: a) Konkurencyjne szkolnictwo wyższe, b) Wysoki poziom zatrudnienia, 2) UP, Cel szczegółowy: Lepsze kompetencje kadr gospodarki, Priorytet: Zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, 10

11 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, Inicjatywę Przewodnią: Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej poprzez poprawę polityki w dziedzinie zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Poprawa jakości edukacji. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I SPOŁECZNA Punkt wyjścia 1) Istotną barierą rozwojową regionu jest niski poziom zatrudnienia powiązany z silnym zróżnicowaniem geograficznym popytu na pracę oraz niską mobilnością zawodową i przestrzenną mieszkańców. 2) Znaczna jest populacja biernych zawodowo, co wynika m.in. z poważnych trudności w powrocie na rynek pracy osób, które mają pod opieką osoby zależne (dzieci, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami). 3) Niska jest skłonność pracowników do zdobywania umiejętności, podnoszenia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych. Brakuje silnego zainteresowania przedsiębiorstw poprawą kwalifikacji pracowników. 4) Oferta doradczo-szkoleniowa jest niedostosowana do potrzeb pracowników i pracodawców. 5) Pomimo dodatniego przyrostu naturalnego i migracyjnego, nasilają się negatywne następstwa starzenia się populacji regionu. 6) Mieszkańcy regionu wykazują ponadprzeciętną skłonność do podejmowania działalności gospodarczej pomimo licznych ograniczeń po stronie systemu wsparcia przedsiębiorczości. 7) Niski jest poziom świadomości mieszkańców regionu co do roli profilaktyki i zdrowego trybu życia w zapobieganiu chorobom, stanowiącym istotną barierę w wydłużaniu aktywności zawodowej. 8) Istnieją znaczące problemy z zapewnieniem powszechnego i zrównoważonego przestrzennie dostępu do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych w regionie. 9) Podmioty świadczące usługi w systemie zdrowia nie dysponują interoperacyjnymi systemami, a także nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi, w tym telemedycznymi. 10) Wysoki jest odsetek osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym uzależnionych od dochodów z pomocy społecznej. Brakuje systemowego podejścia do realizacji wysokiej jakości usług społecznych oraz efektywnej i trwałej współpracy instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej. 11) Małej liczbie i słabej roli podmiotów ekonomii społecznej towarzyszy niski poziom ich samodzielności oraz duże zróżnicowanie terytorialne. Wyzwanie 3 Zwiększenie zatrudnienia we wszystkich kategoriach wiekowych, poprawa stanu zdrowia, podniesienie poziomu aktywności społecznej i wzrost kompetencji mieszkańców dla lepszego wykorzystania potencjału wynikającego z wydłużania się życia. Interwencja RPO WP Wyzwania w sferze aktywności zawodowej i społecznej przekładają się na trzy OP RPO WP: 1) OP 5. Zatrudnienie (CT 8 i CT 10) skupiać się będzie na aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, rozwoju przedsiębiorczości, godzeniu życia zawodowego i prywatnego, kształceniu 11

12 ustawicznym osób w wieku aktywności zawodowej, adaptacji zwalnianych pracowników oraz programach zdrowotnych. 2) OP 6. Integracja (CT 9) ukierunkowana będzie na aktywizację społeczno-zawodową osób i rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, usługi społeczne i podmioty ekonomii społecznej. 3) OP 7. Zdrowie (CT 2 i CT 9) dotyczyć będzie zasobów ochrony zdrowia oraz systemów informatycznych i telemedycznych w podmiotach systemu zdrowia. Oczekiwane efekty Programu 1) Wzrost zatrudnienia wśród osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 2) Wzrost zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do lat 3 oraz osobami zależnymi. 3) Wyższy poziom uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w kształceniu ustawicznym. 4) Wzrost liczby i trwałości mikroprzedsiębiorstw, głównie na terenach wiejskich oraz w małych miastach. 5) Wzrost skuteczności działań profilaktycznych w zapobieganiu chorobom umożliwiających utrzymanie i wydłużenie aktywności zawodowej. 6) Poprawa dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych i wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych w jednostkach systemu zdrowia. 7) Wzrost zatrudnienia wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 8) Upowszechnienie korzystania z usług społecznych wśród osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 9) Wzrost zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej. Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 5. Zatrudnienie wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Wysoki poziom zatrudnienia, 2) UP, Cel szczegółowy: Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy, Priorytety: a) Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, b) Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3, c) Poprawa zdrowia zasobów pracy, d) Poprawa adaptacyjności osób aktywnych zawodowo i pracodawców, w szczególności przedsiębiorstw sektora MŚP, oraz cel szczegółowy: Lepsze kompetencje kadr gospodarki, Priorytet: Zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, Inicjatywę Przewodnią: Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej poprzez poprawę polityki w dziedzinie zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Integracja najsłabszych grup społecznych na rynku pracy. OP 6. Integracja wpisuje się w: 1) SRWP, Cele operacyjne: 12

13 a) Wysoki poziom zatrudnienia, b) Wysoki poziom kapitału społecznego, 2) UP, Cel szczegółowy: Wzrost szans na zatrudnienie dla osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, Priorytety: a) Aktywna integracja społeczna, w tym indywidualizacja oraz kompleksowość wsparcia, b) Integracja usług różnych służb publicznych na rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, c) Wsparcie ekonomii społecznej i miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, cel szczegółowy: Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług publicznych, Priorytety: a) Wsparcie jakości i dostępu do niedrogich usług publicznych, b) Wsparcie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z wykorzystaniem usług niestacjonarnych (deinstytucjonalizacja usług publicznych), a także cel szczegółowy Włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane, Priorytet: kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów. 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, Inicjatywę Przewodnią: Europejski program walki z ubóstwem, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej poprzez poprawę polityki w dziedzinie zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Integracja najsłabszych grup społecznych na rynku pracy. OP 7. Zdrowie w zakresie systemów informatycznych i telemedycznych wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Lepszy dostęp do usług zdrowotnych, 2) UP, Cel szczegółowy: Zwiększenie wykorzystania TIK w gospodarce i społeczeństwie, Priorytet: Wzmocnienie zastosowania TIK w usługach publicznych, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost inteligentny, Inicjatywę Przewodnią: Europejska Agenda Cyfrowa, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Otoczenie biznesu sprzyjające innowacjom, Kierunek działania: Rozwój e-gospodarki, w zakresie zasobów ochrony zdrowia wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Lepszy dostęp do usług zdrowotnych, 2) UP, Cel szczegółowy: Ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług publicznych, Priorytet: Poprawa jakości i dostępu do niedrogich usług publicznych, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, Inicjatywę Przewodnią: Europejski program walki z ubóstwem, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej poprzez działania w ramach polityki zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Integracja najsłabszych grup społecznych na rynku pracy. 13

14 OBSZARY O NIE W PEŁNI URUCHOMIONYCH POTENCJAŁACH Punkt wyjścia 1) W regionie istnieją liczne zdegradowane przestrzennie i społecznie obszary miejskie, które cechują się wysokim poziomem ubóstwa i wykluczenia społecznego. Pozbawione są one m.in. infrastruktury zapewniającej dostęp do istotnych funkcji i usług, a także przestrzeni publicznych stanowiących miejsce koncentracji aktywności społecznej, z którymi utożsamialiby się mieszkańcy. 2) W województwie występuje wiele obszarów o wysokich walorach przyrodniczych, które wymagają sieciowych działań służących podniesieniu ich atrakcyjności turystycznej. Należą do nich m.in. zachodnia i południowa część regionu oraz dolina i delta Wisły, a także gminy nadmorskie. 3) Region dysponuje wieloma walorami dziedzictwa kulturowego, które mogą stać się podstawą dla zrównoważonego rozwoju sektora turystycznego i poprawy jakości oferty turystycznej regionu. Wyzwanie 4 Aktywizacja obszarów depresji społeczno-gospodarczej oraz optymalizacja wykorzystania ich potencjałów (społecznego, gospodarczego, kulturowego i krajobrazowego). Interwencja RPO WP Wyzwania w zakresie aktywizacji obszarów o nie w pełni uruchomionych potencjałach przekładają się na OP 8. Konwersja (CT 6 i CT 9), która skupiać się będzie na kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich oraz zrównoważonym wykorzystaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Oczekiwane efekty Programu 1) Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych i poprawa jakości przestrzeni publicznych na zdegradowanych obszarach. 2) Utworzenie nowych i wzmocnienie istniejących produktów kulturowych i turystycznych. Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 8. Konwersja w zakresie kompleksowej rewitalizacji wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Wysoki poziom kapitału społecznego, 2) UP, Cel szczegółowy: Włączenie społeczności zamieszkujących obszary peryferyjne i zdegradowane, Priorytet: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, Inicjatywę Przewodnią: Europejski program walki z ubóstwem, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Zwiększenie współczynnika aktywności zawodowej poprzez działania w ramach polityki zatrudnienia, włączenia społecznego i edukacji, Kierunek działania: Integracja najsłabszych grup społecznych na rynku pracy, w zakresie regionalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna, 2) UP, Cel szczegółowy: Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie, Priorytet: Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, 14

15 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost zrównoważony, Inicjatywę Przewodnią: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Gospodarka przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna, Kierunek działania: Ochrona środowiska i usprawnione zarządzanie zasobami naturalnymi. SYSTEM TRANSPORTOWY Punkt wyjścia 1) System transportu zbiorowego w regionie cechuje się niedostatecznym stopniem integracji, niską ekoefektywnościa, niskim poziomem bezpieczeństwa oraz względnie niską jakością oferowanych usług. Towarzyszy temu niedostatecznie rozwinięta infrastruktura węzłów integracyjnych transportu zbiorowego. W konsekwencji spada zainteresowanie korzystaniem ze środków transportu publicznego. 2) Niska jakość infrastruktury liniowej i węzłowej sprawia, że transport kolejowy nie jest efektywnym elementem systemu transportu zbiorowego województwa. 3) Umacniająca się pozycja transportu indywidualnego wywołuje rosnące negatywne oddziaływanie transportu na środowisko. 4) Systemy zarządzania ruchem w obszarach zurbanizowanych są we wstępnej fazie rozwoju, a ich oddziaływanie na efektywność funkcjonowania układów transportowych pozostaje ograniczona. 5) Choć pozycja regionu w międzynarodowych łańcuchach dostaw umacnia się (m.in. dzięki dwóm portom morskim i portowi lotniczemu TEN-T), to na tle innych części kraju jego dostępność transportowa jest wciąż niezadowalająca, o czym decyduje w dużej mierze niska jakość technicznofunkcjonalna krajowej i wojewódzkiej infrastruktury drogowej. Wyzwanie 5 Osiągnięcie wewnętrznej spójności transportowej regionu, umocnienie pozycji transportu zbiorowego oraz efektywne połączenie regionalnego drogowego i kolejowego układu transportowego z systemem krajowym i europejskim. Interwencja RPO WP Wyzwania w systemie transportowym przekładają się na OP 9. Mobilność (CT 4 i CT 7), która skupiać się będzie na transporcie zbiorowym w miejskich obszarach funkcjonalnych, regionalnej infrastrukturze kolejowej i drogowej. Oczekiwane efekty Programu 1) Wzrost mobilności mieszkańców w skali regionalnej (transport kolejowy) i lokalnej (transport w miejskich obszarach funkcjonalnych) dzięki sprawnie funkcjonującej infrastrukturze liniowej i węzłowej transportu zbiorowego. 2) Ograniczenie emisji generowanej przez transport, zwłaszcza w miejskich obszarach funkcjonalnych. 3) Usprawnienie połączeń drogowych między ważnymi ośrodkami miejskimi regionu, a także między nimi a ich otoczeniem funkcjonalnym. 4) Poprawa dostępności do liniowej i węzłowej infrastruktury transportowej o znaczeniu krajowym i europejskim. 5) Redukcja negatywnego wpływu transportu na środowisko i poprawa bezpieczeństwa w transporcie. 15

16 Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 9. Mobilność wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Sprawny system transportowy, 2) UP, Cel szczegółowy: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Priorytet: Obniżenie emisji generowanych przez transport w aglomeracjach miejskich, oraz cel szczegółowy: Poprawa jakości i funkcjonowania oferty systemu transportowego oraz zwiększenie transportowej dostępności kraju w układzie europejskim i krajowym, Priorytet: Zwiększenie dostępności transportowej w układzie krajowym, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost zrównoważony, Inicjatywę Przewodnią: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Gospodarka przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna, Kierunek działania: Przejście na energooszczędną gospodarkę niskoemisyjną oraz Priorytet finansowania: Nowoczesna infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, Kierunek działania: Poprawa dostępności. ENERGIA Punkt wyjścia 1) Region notuje duży deficyt mocy wytwórczej, co wymusza import energii elektrycznej. 2) Wysoka energochłonność gospodarki regionu jest jednym z hamulców jego rozwoju, przy czym bardzo istotny jest potencjał oszczędności ciepła, głównie w obiektach użyteczności publicznej i w zabudowie mieszkaniowej. 3) Region dysponuje znaczącym potencjałem rozwoju energetyki odnawialnej, głównie w zakresie energii wiatru i słońca. Duże są też zasoby biomasy oraz potencjał do produkcji i wykorzystania biogazu. Jednocześnie, niska gęstość i niezadowalający stan techniczny elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych w niektórych częściach regionu stanowią barierę rozwoju energetyki rozproszonej. 4) W produkcji energii cieplnej ze źródeł systemowych kluczowe znaczenie ma węgiel. Także istotna część indywidualnych źródeł energii wykorzystuje to paliwo. Sprzyja to występowaniu tzw. niskiej emisji, przekroczeniom standardów jakości powietrza i względnie dużej emisji dwutlenku węgla do powietrza. 5) W regionie istnieją duże rezerwy związane ze zmianą postaw mieszkańców w zakresie poszanowania energii i wykorzystania OZE, w tym kształtowania postaw prosumenckich. Wyzwanie 6 Wykorzystanie potencjału posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, racjonalizacja zużycia energii oraz redukcja środowiskowych oddziaływań związanych z jej produkcją. Interwencja RPO WP Wyzwania w energetyce przekładają się na OP 10. Energia (CT 4), która skupiać się będzie na efektywności energetycznej, odnawialnych źródłach energii i redukcji emisji. Oczekiwane efekty Programu 1) Wzrost poziomu wykorzystania OZE, szczególnie w generacji rozproszonej (wzrost bezpieczeństwa). 2) Poprawa efektywności energetycznej, szczególnie w sektorze publicznym i mieszkaniowym. 3) Wzrost sprawności funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej. 16

17 4) Racjonalizacja zużycia energii przez mieszkańców oraz rozwój energetyki prosumenckiej. Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 10. Energia wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna, 2) UP, Cel szczegółowy: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Priorytety: a) Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki, b) Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost zrównoważony, Inicjatywę Przewodnią: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Gospodarka przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna, Kierunek działania: Przejście na energooszczędną gospodarkę niskoemisyjną. ŚRODOWISKO Punkt wyjścia 1) W regionie wciąż występują deficyty w rozwoju systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, przede wszystkim w zakresie realizacji zobowiązań akcesyjnych. Ponadto mieszkańcy niektórych obszarów województwa (np. Żuław) mają utrudniony dostęp do wody pitnej odpowiedniej jakości. 2) System selektywnego zbierania odpadów w regionie nie jest dobrze. Na składowiska trafia zbyt duża masa odpadów, niski jest poziom recyklingu i odzysku odpadów. Ponadto niektóre regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych wymagają przebudowy lub rozbudowy. 3) Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz wysokie ryzyko wystąpienia powodzi i susz wymusza inwestycje w obiekty małej retencji wodnej i systemy odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, a także w zwiększenie powierzchni terenów biologicznie czynnych, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych. Ponadto system ratownictwa w regionie wymaga dalszej integracji i dostosowania do reagowania na nowe ryzyka. 4) Zwiększona antropopresja skutkuje potrzebą podjęcia działań ochronnych wobec ponadprzeciętnych na tle kraju walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu. 5) Istnieją duże możliwości poprawy efektywności ochrony środowiska poprzez budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu skutkującej pozytywną zmianą ich postaw i zachowań. Wyzwanie 7 Ograniczenie presji na środowisko, poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców, wzrost odporności regionu na zmiany klimatu. Interwencja RPO WP Wyzwania w obszarze środowiska przekładają się na OP 11. Środowisko (CT 5 i CT 6), która skupiać się będzie na ograniczaniu zagrożeń naturalnych, gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej oraz ochronie różnorodności biologicznej. Oczekiwane efekty RPO WP 1) Poprawa jakości wód powierzchniowych i wody pitnej. 2) Wzrost efektywności systemów zagospodarowania odpadów komunalnych. 17

18 3) Wzmocnienie odporności regionu na powodzie i susze. 4) Zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zgodność z dokumentami strategicznymi OP 11. Środowisko wpisuje się w: 1) SRWP, Cel operacyjny: Dobry stan środowiska, 2) UP, Cel szczegółowy: Poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu oraz rozwój systemów zarządzania zagrożeniami, Priorytety: a) Zmniejszenie wrażliwości obszarów i sektorów wrażliwych na zmiany klimatu, b) Rozwój systemów zarządzania zagrożeniami, oraz cel szczegółowy: Zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie, Priorytet: Zmniejszenie presji na środowisko naturalne, 3) Strategię EUROPA 2020, Priorytet: Wzrost zrównoważony, Inicjatywę Przewodnią: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 4) Position Paper KE, Priorytet finansowania: Gospodarka przyjazna dla środowiska i zasobooszczędna, Kierunek działania: Ochrona środowiska i usprawnione zarządzanie zasobami naturalnymi. Wpływ RPO WP na realizację celów Strategii EUROPA 2020 W ostatnich latach województwo pomorskie zmniejsza różnice w rozwoju w stosunku do średniej w UE. W 2011 r. region osiągnął poziom 62% średniej UE pod względem PKB per capita. Pomimo ogólnego postępu gospodarczego istnieją poważne wyzwania strukturalne oraz konieczność dalszego nadrabiania dystansu cywilizacyjnego w stosunku do krajów UE-15, również w zakresie podstawowego wyposażenia infrastrukturalnego. Stopień osiągnięcia celów Strategii EUROPA 2020 w województwie pomorskim został przedstawiony w kontekście zobowiązań Polski, wyznaczonych w KPR i UP. Cele w zakresie Priorytetu Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu dotyczą zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz redukcji liczby ludności zagrożonej ubóstwem. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata w województwie pomorskim wynosił w 2013 roku 63,9% i wartość ta była nieznacznie niższa od wartości krajowej wynoszącej 64,9%. Na podstawie analiz społeczno-gospodarczych szacuje się, iż w latach realizacji RPO WP wskaźnik ten będzie systematycznie wzrastał osiągając wartość 67,0%, 67,8% i 68,5% odpowiednio w latach 2018, 2020 i Cel krajowy ustalony dla Polski w obszarze redukcji liczby osób pozostających w ubóstwie jako 1,5 mln osób został osiągnięty w 2012 r. Należy jednak kontynuować działania mające na celu dalsze ograniczanie skali ubóstwa oraz utrwalenie osiągniętego dotychczas efektu w tym zakresie. Dla określenia pozycji województwa względem wartości krajowych stosowany jest wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym. W przypadku województwa pomorskiego wynosił on w 2013 r. 19,2% i wartość ta była wyższa od wartości krajowej 16,2%. Przewiduje się spadek wartości tego wskaźnika w województwie pomorskim w latach realizacji RPO WP do 18,4%, 17,6% i 17,4% odpowiednio w latach 2018, 2020 i Należy podkreślić, iż oba ww. wskaźniki służą jedynie wskazywaniu ogólnej sytuacji społecznogospodarczej w regionie i ewentualnym decyzjom w zakresie wdrażania RPO WP. Nie są one wskaźnikami rezultatu interwencji RPO WP i nie mogą być przedmiotem odpowiedzialności RPO WP. UP wskazuje, iż wpływ interwencji EFSI na ich osiąganie jest bardzo ograniczony (do rzędu 4-8%), a ich zmienność zależna jest od ogólnych czynników natury społeczno-gospodarczej oraz zmian legislacyjnych pozostających zasadniczo poza sferą oddziaływania RPO WP. 18

19 Wartości mierników celu dotyczącego edukacji również są zróżnicowane. Odsetek osób w wieku lata posiadających wyższe wykształcenie wynosił w 2012 r. 39,9% i był nieco wyższy niż wartość dla kraju (39,1%). Obie te wartości dzieli blisko pięciopunktowy dystans do celu wyznaczonego dla Polski, jakim jest 45% w 2020 r. Bardziej niekorzystnie, bo poniżej średniej krajowej wynoszącej 5,7%, wypada województwo pod względem odsetka osób przedwcześnie kończących naukę. Przy celu dla Polski określonym na poziomie 4,5%, w 2012 r. wartość dla regionu wyniosła 7,5%. Cel w zakresie Wzrostu inteligentnego, mierzony wskaźnikiem dotyczącym nakładów na działalność B+R w relacji do PKB, określony został dla UE na poziomie 3%, a dla Polski 1,7%. W 2011 r. wskaźnik ten w województwie pomorskim wynosił 0,73%, tj. niewiele poniżej średniej krajowej (0,76%). Najkorzystniejszą sytuację obserwuje się w przypadku OZE, które stanowią miarę dla Priorytetu Wzrost zrównoważony. Udział OZE w całkowitym zużyciu energii w województwie pomorskim wynosił w 2012 r. 14,8%, przy wartości 11,4% dla kraju (obliczenia własne na podstawie GUS). Tym samym, niemalże osiągnął, wyznaczony na poziomie 15%, cel dla Polski do 2020 r. Pozostałe miary dla celów dotyczących energetyki i środowiska są dostępne jedynie na poziomie kraju. W zakresie zużycia energii pierwotnej Polsce pozostało niecałe 3 Mtoe aby osiągnąć wyznaczone 96 Mtoe. Natomiast w przypadku emisji gazów cieplarnianych, w odniesieniu do 1990 r., odnotowano spadek o 12,4 p.p. Aby osiągnąć zakładany cel dla 2020 r., tj. 82,2%, należy obniżyć emisję jeszcze o 5,4 p.p. Ukierunkowanie terytorialne RPO WP Zasadnicza część interwencji RPO WP realizowana będzie w oparciu o podejście tematyczne. Uzupełniająco wykorzystywane będą różne formy terytorialnego ukierunkowania interwencji, stymulujące koncentrację wsparcia na OSI. OSI, zgodnie z zapisami SRWP, są to obszary wyróżniające się specyficznym zestawem cech społecznych, gospodarczych lub środowiskowych, do których winna być adresowana adekwatna tematycznie interwencja publiczna. Koncepcja OSI opiera się na powiązaniu ze sobą trzech podstawowych elementów: 1) występowanie określonych barier lub potencjałów rozwojowych, 2) ich lokalizacja w przestrzeni, 3) ich podatność na określone formy (typy) interwencji publicznej. Do form terytorialnego ukierunkowania interwencji należą preferencje przestrzenne dla OSI oraz preferencje o pośrednim oddziaływaniu przestrzennym, jak również specyficzne instrumenty terytorialne. Formy te zostały szerzej opisane w Sekcji 4. Zastosowanie preferencji przestrzennych powinno pozwolić na koncentrację wsparcia na tych obszarach, na których ze szczególnym natężeniem występują problemy rozwojowe adresowane w ramach poszczególnych PI. Preferencje dla OSI będą stosowane w ramach wybranych PI RPO WP jako jeden z aspektów oceny projektów. Zastosowanie podejścia terytorialnego w postaci specyficznych instrumentów terytorialnych, takich jak ZIT oraz ZPT planuje się zastosować wobec OSI w postaci MOF, czyli tam, gdzie: 1) istnieje silna potrzeba rozwiązania problemów dzięki ponadsektorowej, wielopodmiotowej współpracy, 2) ww. problemy odnoszą się do terytorium mającego wyraźną odrębność i specyfikę, w szczególności ze względu na zurbanizowany charakter, 3) istnieją warunki dla skutecznego przeprowadzenia interwencji dzięki podejściu zintegrowanemu. Oprócz stymulowania długofalowej współpracy, instrumenty te powinny pozwolić na lepsze dopasowanie podaży, cech i rezultatów projektów do celów RPO WP. Istotną korzyścią wynikającą z ich zastosowania powinno być również uzyskanie odpowiedniej skali i masy krytycznej projektów, w szczególności w takich 19

20 kluczowych obszarach interwencji jak np. transport zbiorowy, efektywność energetyczna i redukcja niskiej emisji, rewitalizacja społeczna i fizyczna, czy też aktywizacja zawodowa i integracja społeczna. Obszary wiejskie nie zostały wydzielone w RPO WP jako odrębna kategoria OSI, ponieważ są zbyt niejednorodne z punktu widzenia charakteryzujących je potencjałów i barier rozwojowych. Zakres przestrzenny szeregu OSI będzie natomiast obejmować istotną część obszarów wiejskich województwa. Wybór i uzasadnienie CT i PI przedstawia poniższa tabela. Tabela 1 Przegląd uzasadnienia wyboru CT i PI CT PI Uzasadnienie wyboru 1a Wyzwanie 1. W regionie obserwuje się względnie niski popyt przedsiębiorstw na usługi jednostek naukowych, co wynika m.in. z ich małej elastyczności w dostosowaniu oferty do potrzeb regionalnej gospodarki. Poziom nakładów na B+R w relacji do PKB kształtuje się poniżej średniej krajowej (0,73%, w 2011 r., przy 0,77% w kraju). Niższy niż średnio w kraju jest również udział nakładów B+R poniesionych przez uczelnie. Ograniczone możliwości prowadzenia prac B+R na potrzeby gospodarki wynikają m.in. z deficytu odpowiedniej klasy infrastruktury w jednostkach naukowych, a także z ograniczonego dotąd wsparcia rozwoju kadr B+R i wymiany know-how między przedsiębiorstwami a jednostkami B+R. 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Zwiększenie dostępu do TIK, ich wykorzystania i jakości 3. Zwiększanie konkurencyjności MŚP 1b 2c 3a Wyzwanie 1. Gospodarka województwa cechuje się niewystarczającym poziomem innowacyjności. Jest to konsekwencją niedostatecznej aktywności innowacyjnej pomorskich przedsiębiorstw i słabości powiązań pomiędzy sektorem przedsiębiorstw a sferą B+R oraz niskiej skuteczności mechanizmów transferu rozwiązań innowacyjnych. W 2012 r. innowacje wdrożyło 8,86% przedsiębiorstw usługowych oraz 9,85% przedsiębiorstw przemysłowych. Pozytywnym wyróżnikiem regionu jest relatywnie wysoki na tle kraju udział sektora prywatnego w finansowaniu działalności B+R (w 2012 r. 41,1%). Mimo, że niewielki odsetek pomorskich firm wdraża innowacje, te, które to robią, osiągają jedne z najlepszych efektów w kraju. Ważne jest zatem upowszechnianie proinnowacyjnych zachowań w przedsiębiorstwach oraz silniejsze powiązanie wydatków prywatnych i interwencji publicznej w tym zakresie. Wyzwanie 3. W województwie pomorskim, jak i w całym kraju, istotnym problemem jest brak interoperacyjności systemów informatycznych między różnymi podmiotami systemu zdrowia oraz z systemami krajowymi, a także niewystarczający dostęp podmiotów leczniczych do infrastruktury szerokopasmowej. Istotnym wyzwaniem związanym z dostępem do usług zdrowotnych jest budowa dobrze rozwiniętego systemu informacyjnego w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne, w tym telemedyczne. Ponadto konieczne jest stworzenie przyjaznego regionalnego portalu internetowego kompleksowo obejmującego kwestie związane z usługami zdrowotnymi, zarówno w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia, jak i promocji zdrowia. Wyzwanie 1. Oferta IOB nie jest w pełni dostosowana do potrzeb MŚP, zwłaszcza w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych. Problemem jest także relatywnie nieefektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktury wsparcia przedsiębiorczości. Wynika to m.in. ze zbyt słabej współpracy między IOB, a także ze zróżnicowanego poziomu profesjonalizacji ich działalności. Istotnym problemem jest niedostateczne włączenie MŚP w ponadregionalne sieci kooperacyjne, co wynika m.in. z niewystarczającej efektywności przyciągania zewnętrznych inwestycji gospodarczych do regionu oraz względnie niskiego strumienia 20

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 być albo nie być (regionem samodzielnym rozwojowo po 2023 roku) Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Projekt CCI 2014PL16M2OP011 Data: 27 marca 2014 r. Akceptacja: Zarząd Województwa Pomorskiego (Uchwała Nr 311/339/14) Adresaci: 1)

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa 2014-2020

Perspektywa finansowa 2014-2020 Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020

Fundusze Europejskie 2014-2020 Piotr Puczek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Legnica, 14.10.2014 r. Podstawowe dokumenty Poziom unijny: 1. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Warszawa, 14 października 2014 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2014 r. 1 Cele tematyczne 2 Programy operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym 3 Programy ramowe Unii Europejskiej Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik nr 4 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Opis programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 23 stycznia 2014 r. RPO WM 2014-2020 - obszary wsparcia OŚ PRIORYTETOWA

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Gorzów Wielkopolski, 14 marca 2014 r. Założenia RPO-L2020 Konsultacje społeczne etap I Pierwszy projekt RPO - L2020 Konsultacje społeczne etap II Drugi projekt RPO - L2020 Trzeci projekt RPO - L2020 9

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Projekt uwzględniający wnioski z konsultacji społecznych i oceny ex-ante Data: 07.02.2014 Akceptacja: Zarząd Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 SRWP Dokument implementacyjny w obszarze B+R Strategia Transportu RPOWP POWER POIR BP, JST Główne uwarunkowania kształtu projektu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Perspektywa finansowa 2014-2020 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Europa 2020 1. Inteligentny rozwój budowanie gospodarki opartej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020?

Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? Z jakich Funduszy Europejskich mogą korzystać samorządy w latach 2014-2020? 2 PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 3 PRIORYTET I: Wspieranie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 V Posiedzenie Plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Warszawa, 10 11 grudnia 2013 Agata Payne Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Środa z Funduszami Europejskimi JEDNOSTEK NAUKOWYCH 1 Środa z Funduszami Europejskimi dla JEDNOSTEK NAUKOWYCH 2 3 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Dokumenty na poziomie unijnym Europa 2020 Pakiet Rozporządzeń Wspólne Ramy strategiczne

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 PLAN 18.10.14 NA CO FUNDUSZE? JAK BĘDĄ WDRAŻANE? NA JAKICH ZASADACH? ILE ŚRODKÓW? CO DLA FIRM? - POIR CO DLA FIRM? - RPO CO DLA FIRM? INNE PROGRAMY JAKIE UŁATWIENIA? GDZIE

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Programowanie wykorzystania środków finansowych z perspektywy 2014-2020

Programowanie wykorzystania środków finansowych z perspektywy 2014-2020 Programowanie wykorzystania środków finansowych z perspektywy 2014-2020 Izabela Ziątek Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 9 maja 2013 r. Negocjacje

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi

Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi Możliwości finansowania zadań inwestycyjnych z zakresu gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi System finansowania ochrony środowiska w Polsce 50% 20% 40% 70% 10% 10% Nadwyżka 35% 100% 65% 2 Działalność

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY

Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY Załącznik nr 3 Tabele wskaźników rezultatu bezpośredniego, produktu i finansowych dla Działań i Poddziałań ZIT SUBREGION CENTRALNY WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO - Wskaźniki uznaje się za

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJ. POMORSKIEGO BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

STRATEGIA WOJ. POMORSKIEGO BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA STRATEGIA WOJ. POMORSKIEGO BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA podstawowe założenia Gdańsk, 24.10.2013 2013-10-24 1 Dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego NOWY PROGRAM REGIONALNY NIEMAL 3 MLD EUR NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI Alokacja: 2 878 215

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 7/283/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

Wizja Mazowsza do 2030 r.

Wizja Mazowsza do 2030 r. Wizja Mazowsza do 2030 r. Wizja rozwoju województwa Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 oraz KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Ornontowice,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 19 listopada 2014 r.

Zielona Góra, 19 listopada 2014 r. Zielona Góra, 19 listopada 2014 r. Wymiar terytorialny: Województwo Lubuskie, podobnie jak pozostałe regiony w Polsce, realizuje nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

* STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2020+ PROGRAMOWANIE 2014-2020

* STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2020+ PROGRAMOWANIE 2014-2020 * STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2020+ PROGRAMOWANIE 2014-2020 * Cele tematyczne na rzecz realizacji Europa 2020 1. wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 2. zwiększenie dostępności,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 538/15

Załącznik do Uchwały nr 538/15 Załącznik do Uchwały nr 538/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Załącznik do Uchwały Nr 14/611/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na 2017 rok Numer i

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA

RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA RAMOWY PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 479/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 roku Oś priorytetowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Oś

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice TYTUŁ PREZENTACJI III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 12.12.2013 r. Katowice Harmonogram prac opracowanie 3 wersji RPO WSL Wrzesieo/ październik 2013r.

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r..

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Strategia Europa 2020 Realizacja polityki spójności w perspektywie na lata 2014-2020 opiera się o Priorytety

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata

Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata Ekonomia społeczna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Tomasz Hanzel Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, 13 października 2014

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo