podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Akademii Ignatianum w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Akademii Ignatianum w Krakowie"

Transkrypt

1 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Akademii Ignatianum w Krakowie, tekst jednolity z dnia 16 października 2017 r., stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 października 2017 r. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Akademii Ignatianum w Krakowie ul. Kopernika 26, Kraków, tel.: ; fax: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Akademii Ignatianum w Krakowie, zwany dalej Regulaminem, określa tryb, warunki, kryteria oraz zasady przyznawania środków z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz ze zmian.), przysługujących doktorantom uczestnikom studiów trzeciego stopnia prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną w Akademii Ignatianum w Krakowie wyróżniającym się w pracy naukowej i dydaktycznej. 2. Doktorantowi znajdującemu się w grupie liczącej nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie, któremu nie przyznano stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200 ustawy powołanej w ust. 1, przyznaje się środki finansowe w wysokości kwoty zwiększenia tego stypendium, która staje się stypendium doktoranckim. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 2 1) Uczelnia Akademia Ignatianum w Krakowie, 1

2 2) Rektor Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, 3) stypendium kwota zwiększenia stypendium doktoranckiego ze środków z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, 4) ustawa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zmian.), 5) studia doktoranckie studia trzeciego stopnia, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną Akademii Ignatianum w Krakowie w danej dyscyplinie naukowej. 6) Kierownik studiów doktoranckich kierownik studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną Akademii Ignatianum w Krakowie, 7) doktorant uczestnik studiów doktoranckich, o których mowa w pkt Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są doktoranci wszystkich lat studiów doktoranckich, z zastrzeżeniem ust Doktoranci niebędący obywatelami polskimi mogą ubiegać się o stypendium, o ile podjęli studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z przepisami określonymi w art. 43 ustawy. 3. Stypendium może być przyznane doktorantowi, który otrzymał zgodę Kierownika studiów doktoranckich na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich na dany rok akademicki, w którym stypendium ma zostać przyznane, pod warunkiem że doktorant posiada wszczęty przewód doktorski i wyznaczono mu promotora. 4. Doktorant odbywający studia doktoranckie w Akademii Ignatianum w Krakowie w zakresie dwóch dyscyplin naukowych, może otrzymać tylko jedno stypendium. 5. Doktorant, który został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem właściwej komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów, nie może ubiegać się o stypendium. 2

3 Rozdział II Kryteria przyznawania stypendium 4 Uprawnienie do otrzymywania stypendium przysługuje doktorantowi, który znalazł się w grupie nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów z liczby doktorantów danego roku studiów doktoranckich prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej, według stanu na dzień 31 października roku akademickiego, w którym ma zostać przyznane stypendium Uprawnienie do otrzymywania stypendium przysługuje doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który znalazł się w grupie nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów z ogólnej liczby wszystkich doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej, osiągając bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym, bez względu na dyscyplinę naukową, w zakresie której prowadzone są studia doktoranckie. 2. Stypendium jest przyznawane doktorantom na pierwszym roku studiów doktoranckich, na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym na studia doktoranckie. Z list rankingowych utworzonych w postępowaniu rekrutacyjnym dla każdej z dyscyplin naukowych tworzy się jedną ogólną listę rankingową najlepszych doktorantów, na której umieszcza się wszystkich doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium, bez względu na dyscyplinę naukową, w zakresie której prowadzone są studia doktoranckie na tym roku studiów. Na liście rankingowej umieszcza się doktorantów w malejącej kolejności liczby punktów uzyskanej w toku postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie. 3. Doktorantom, którzy uzyskali na liście rankingowej najlepszych doktorantów, o której mowa w ust. 2, najwyższą liczbę punktów i znaleźli się w grupie nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów z ogólnej liczby wszystkich doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, przyznaje się stypendium, z zastrzeżeniem ust. 4. 3

4 4. Decyzję o liczbie najlepszych doktorantów, którym powinno zostać przyznane stypendium, z grupy nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów z ogólnej liczby wszystkich doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej, podejmuje Komisja Doktorancka, która jednocześnie sporządza listę doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich, którym powinno zostać przyznane stypendium, bez względu na dyscyplinę naukową, w zakresie której prowadzone są studia doktoranckie Uprawnienie do otrzymywania stypendium przysługuje doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który znalazł się w grupie nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów z ogólnej liczby wszystkich doktorantów danego roku studiów doktoranckich prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej, bez względu na dyscyplinę naukową, w zakresie której prowadzone są studia doktoranckie, wyróżniającemu się w pracy naukowej albo dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma ono zostać przyznane. 2. Do liczby doktorantów, o której mowa w ust. 1, wlicza się również doktorantów odbywających studia doktoranckie na danym roku studiów, na podstawie zgody Kierownika studiów doktoranckich o przedłużeniu odbywania studiów doktoranckich. 3. Stypendium jest przyznawane doktorantom studiów doktoranckich, o których mowa w ust. 1, w oparciu o osiągnięcia naukowe i dydaktyczne określone w wykazie, o którym mowa w ust. 4, uzyskane przez doktoranta w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma zostać przyznane, i przedstawione przez doktoranta we wniosku o przyznanie stypendium. Podstawą przyznania stypendium jest łączna suma punktów przyznanych doktorantowi, zgodnie z zasadami punktacji osiągnięć naukowych i dydaktycznych określonymi w tym wykazie. 4. Wykaz osiągnięć naukowych i dydaktycznych doktoranta uwzględnianych do przyznania stypendium oraz kryteria oceny tych osiągnięć i zasady ich punktacji zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu. 5. Na podstawie punktów przyznanych doktorantom, zgodnie z zasadami punktacji osiągnięć naukowych i dydaktycznych, o których mowa w ust. 4, tworzy się listę rankingową 4

5 najlepszych doktorantów, odrębnie dla drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów doktoranckich prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej, bez względu na dyscyplinę naukową, w zakresie której prowadzone są studia doktoranckie. Lista rankingowa obejmuje wszystkich doktorantów danego roku studiów, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium wraz z podaniem łącznej liczby punktów uzyskanej przez każdego wnioskodawcę. Na liście rankingowej umieszcza się doktorantów danego roku studiów w malejącej kolejności liczby uzyskanych punktów. 6. Doktorantom, którzy uzyskali na liście rankingowej najlepszych doktorantów danego roku studiów, o której mowa w ust. 5, najwyższą liczbę punktów i znaleźli się w grupie nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów z ogólnej liczby wszystkich doktorantów danego roku studiów doktoranckich prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej, bez względu na dyscyplinę naukową, przyznaje się stypendium, z zastrzeżeniem ust Decyzję o liczbie najlepszych doktorantów, którym powinno zostać przyznane stypendium, z grupy nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów z ogólnej liczby wszystkich doktorantów danego roku studiów doktoranckich prowadzonych w podstawowej jednostce organizacyjnej, o której mowa w ust. 6, podejmuje Komisja Doktorancka, która jednocześnie sporządza listy doktorantów, którym powinno zostać przyznane stypendium. Listę sporządza się odrębnie dla drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów doktoranckich, bez względu na dyscyplinę naukową, w zakresie której prowadzone są studia doktoranckie. Rozdział III Ogólne zasady i terminy przyznawania oraz wypłacania stypendium 7 1. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy. 2. Szczegółowy podział środków z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w 1 ust. 1 Regulaminu oraz wysokość przyznanych stypendiów określa Komisja Doktorancka, przy czym minimalna wysokość stypendium wynosi 800,00 zł. 5

6 3. Stypendium wypłaca się co miesiąc, do dnia 10. każdego miesiąca kalendarzowego, za wyjątkiem stypendium za miesiąc październik, które jest wypłacane w listopadzie łącznie ze stypendium za miesiąc listopad.. Uczelnia może wstrzymać się z wypłatą stypendiów w danym miesiącu, jeżeli środki pochodzące z dotacji projakościowej, którymi dysponuje Uczelnia, nie są wystarczające na wypłatę wszystkich stypendiów. W takim przypadku termin wypłaty stypendiów przesuwa się do czasu otrzymania przez Uczelnię dotacji lub uzupełnienia dotacji. 4. Stypendium jest wypłacane w formie bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta we wniosku o przyznanie stypendium. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego doktorant jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Uczelni o zmianie i podania nowego numeru rachunku bankowego. 5. Warunkiem wypłaty stypendium jest odbiór przez doktoranta decyzji o przyznaniu stypendium. 6. Stypendium jest wypłacane niezależnie od innych stypendiów i świadczeń pomocy materialnej przyznanych doktorantowi przez Uczelnię oraz inne organy lub podmioty. Rozdział IV Zaprzestanie wypłaty stypendium i jego zawieszenie 8 1. Decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym Doktorant: 1) został skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich, a decyzja o jego skreśleniu stała się ostateczna, 2) ukończył studia doktoranckie, z zastrzeżeniem ust Wygaśnięcie decyzji o przyznaniu stypendium jest równoznaczne z zaprzestaniem wypłacania stypendium. 3. W przypadku skreślenia doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich, zaprzestaje się wypłaty stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna. 6

7 4. W przypadku ukończenia studiów doktoranckich, zaprzestaje się wypłaty stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym doktorant ukończył studia doktoranckie. 5. Doktorant, który zakończył realizację programu studiów doktoranckich i nie ukończył tych studiów, traci prawo do pobierania stypendium dopiero w przypadku skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich, gdy decyzja o jego skreśleniu stała się ostateczna. Postanowienia zawarte w ust. 3 stosuje się odpowiednio. 6. Doktorantowi otrzymującemu stypendium, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. 7. Przez ukończenie studiów doktoranckich, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ust. 4 6 i ust. 11, rozumie się uzyskanie przez doktoranta kwalifikacji trzeciego stopnia uzyskanie w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz ze zmian.) stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki. 8. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadku zawieszenia doktoranta w prawach doktoranta prawomocnym orzeczeniem właściwej komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów, na okres tego zawieszenia, oraz w przypadkach określonych W przypadku zawieszenia doktoranta, o którym mowa w ust. 8, wypłatę stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano prawomocne orzeczenie o zawieszeniu doktoranta w prawach doktoranta. Decyzję o wstrzymaniu wypłacania stypendium podejmuje Rektor. 10. W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich decyzją Kierownika studiów doktoranckich, doktorant zachowuje prawo do pobierania stypendium przyznanego mu na dany rok akademicki, pod warunkiem że doktorant posiada wszczęty przewód doktorski i wyznaczono mu promotora. W przeciwnym przypadku decyzja o przyznaniu stypendium wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym Kierownik studiów doktoranckich wydał decyzję o przedłużeniu okresu 7

8 odbywania studiów doktoranckich. Postanowienia zawarte w ust. 2 stosuje się odpowiednio. 11. W przypadku ukończenia studiów doktoranckich w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów i nieuzyskania wyróżniającej oceny rozprawy doktorskiej zaprzestaje się wypłacania stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ukończenie studiów doktoranckich. Rozdział V Tryb przyznawania stypendium 9 1. Stypendium przyznaje się na wniosek doktoranta. 2. Doktorant ubiegający się o stypendium jest zobowiązany złożyć do Kierownika studiów doktoranckich, skierowany do Rektora pisemny wniosek o przyznanie stypendium. 3. Wniosek składa się w Biurze Stypendialnym Akademii Ignatianum w Krakowie według wzoru określonego w załączniku nr Wniosek o przyznanie stypendium zawiera: 1) dane doktoranta: imię, nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz wskazanie roku studiów doktoranckich, 2) informacje o osiągnięciach naukowych i dydaktycznych, o których mowa w 6 ust. 3, uzyskanych przez doktoranta w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który stypendium ma zostać przyznane w przypadku ubiegania się o stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich. 5. W przypadku doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów, do wniosku powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające wszystkie osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez doktoranta, o których mowa w 6 ust. 3. Rodzaje dokumentów poświadczające osiągnięcia naukowe i dydaktyczne doktoranta, które doktorant jest zobowiązany dołączyć do wniosku określa załącznik nr Wniosek o przyznanie stypendium składa się do 10 października roku akademickiego, na który stypendium ma zostać przyznane. 8

9 7. W przypadku gdy wniosek o przyznanie stypendium zawiera braki, Kierownik studiów doktoranckich wzywa doktoranta do ich usunięcia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Nieuzupełnienie braków w tym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania i zawiadomieniem o tym wnioskodawcy przez Kierownika studiów doktoranckich. 8. Wezwanie, o którym mowa w ust. 7, doręcza się w drogą elektroniczną ( ) lub pocztą. 9. Stypendium przyznaje Rektor na podstawie list doktorantów, o których mowa w 5 ust. 4 i 6 ust. 7 Regulaminu Punkty za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne uzyskane przez doktoranta drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i przedstawione przez doktoranta we wniosku o przyznanie stypendium przyznaje poszczególnym doktorantom, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium, Komisja do spraw Oceny Osiągnięć Naukowych i Dydaktycznych Doktorantów, dokonując oceny tych osiągnięć, na zasadach określonych w wykazie, o którym mowa w 6 ust. 4. Punkty przyznaje się na podstawie wniosku o przyznanie stypendium i załączonych do niego dokumentów, przy uwzględnieniu treści wniosków o stypendium wraz z załącznikami złożonych przez doktoranta w latach poprzednich, z zastrzeżeniem ust Przy ocenie, o której mowa w ust. 1, nie uwzględnia się osiągnięć naukowych i dydaktycznych stanowiących już uprzednio podstawę do otrzymania stypendium i tych, które doktorant przedstawił już uprzednio we wnioskach o przyznanie stypendium w poprzednich latach. 3.. Kierownik studiów doktoranckich może wezwać doktoranta do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów, o których mowa 9 w ust. 5. Niezłożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub nieprzedłożenie żądanych dokumentów skutkuje nieuwzględnieniem kwestionowanych osiągnięć naukowych i dydaktycznych doktoranta. 4. Komisja do spraw Oceny Osiągnięć Naukowych i Dydaktycznych Doktorantów po dokonaniu oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych doktorantów drugiego i kolejnych lat studiów doktoranckich, którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium, sporządza zbiorczy protokół, który zawiera: 9

10 1) datę dokonania oceny osiągnięć naukowych i dydaktycznych poszczególnych doktorantów wraz z wymienieniem wszystkich członków komisji, którzy brali udział w tej ocenie, 2) imię i nazwisko każdego doktoranta, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium, z podaniem dyscypliny naukowej, w zakresie której doktorant odbywa studia doktoranckie, 3) numer PESEL doktoranta, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 4) liczbę punktów przyznanych doktorantowi za poszczególne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz sumę tych punktów, 5) informację, które osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przedstawione przez doktoranta nie zostały uwzględnione (którym przyznano 0 punktów) wraz z podaniem przyczyn tej odmowy. 5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, podpisują wszyscy członkowie Komisji do spraw Oceny Osiągnięć Naukowych i Dydaktycznych Doktorantów, którzy brali udział w jego sporządzaniu a Kierownik studiów doktoranckich przekazuje go niezwłocznie Komisji Doktoranckiej Listy rankingowe, określone w 5 ust. 2 i w 6 ust. 5 Regulaminu, tworzy Komisja Doktorancka, odrębnie dla każdego roku studiów doktoranckich, bez względu na dyscyplinę naukową, w zakresie której prowadzone są studia doktoranckie. 2. Na każdej z list rankingowych wskazuje się rok studiów doktoranckich, którego lista dotyczy i umieszcza się: 1) imię i nazwisko każdego doktoranta, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium, z podaniem dyscypliny naukowej, w zakresie której doktorant odbywa studia doktoranckie, 10

11 2) numer PESEL doktoranta, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, 3) sumę punktów uzyskanych przez doktoranta w toku postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w przypadku doktorantów pierwszego roku studiów doktoranckich lub sumę punktów przyznanych doktorantowi za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w przypadku doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich. 3. Na podstawie list rankingowych Komisja Doktorancka podejmuje decyzje i sporządza listy doktorantów, którym powinno zostać przyznane stypendium określone w 5 ust. 5 i 6 ust. 7 Regulaminu. 4. Listy doktorantów, o których mowa w ust. 3, zawierają: imię i nazwisko każdego doktoranta, który złożył kompletny wniosek o przyznanie stypendium, z podaniem roku studiów doktoranckich i dyscypliny naukowej, w zakresie której doktorant odbywa studia doktoranckie wraz z podaniem uzyskanych punktów oraz wysokość stypendium, które ma zostać przyznane. Na każdej liście doktorantów umieszcza się doktorantów w malejącej kolejności liczby uzyskanych punktów. 5. Kierownik studiów doktoranckich przekazuje Rektorowi listy rankingowe wymienione w 5 ust. 2 i w 6 ust. 5 Regulaminu oraz listy doktorantów, którym powinno zostać przyznane stypendium określone w 5 ust. 5 i 6 ust. 7 Regulaminu wraz z decyzjami o liczbie najlepszych doktorantów na każdym roku studiów doktoranckich, którym powinno zostać przyznane stypendium doktoranckie, z grupy nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów z liczby doktorantów danego roku studiów doktoranckich. 6. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podpisują wszyscy członkowie danej komisji biorący udział w ich sporządzaniu Przyznanie stypendium i odmowa przyznania stypendium następuje w drodze decyzji, o której mowa art. 207 ust. 1 ustawy. 2. Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium stanowi decyzję administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257). 11

12 3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, przygotowuje pracownik Biura Stypendialnego Akademii Ignatianum w Krakowie, na wniosek Kierownika studiów doktoranckich i podpisuje Rektor. 4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, doręcza się na piśmie za pokwitowaniem odbioru, osobiście lub za pośrednictwem poczty. 5. Od decyzji Rektora w sprawie stypendium nie służy odwołanie, ale doktorant może wystąpić z wnioskiem do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Jeżeli Rektor uzna, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zasługuje na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym przypadku Rektor wydaje decyzję o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji. 6. Decyzja Rektora wydana w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy jest ostateczna. Doktorantowi przysługuje prawo wniesienia skargi na tę decyzję Rektora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Rektora. Rozdział VI Organizacja i funkcjonowanie Komisji Doktoranckiej oraz Komisji do spraw Oceny Osiągnięć Naukowych i Dydaktycznych Doktorantów Komisję Doktorancką oraz Komisję do spraw Oceny Osiągnięć Naukowych i Dydaktycznych Doktorantów powołuje Rektor na dany rok akademicki, osobno dla każdej z uprawnionych jednostek organizacyjnych Uczelni. 2. W skład każdej z Komisji Doktoranckich wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich wykonujących pracę w uprawnionej jednostce organizacyjnej, dla której powołana jest Komisja Doktorancka, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, w tym Kierownik studiów doktoranckich w danej jednostce organizacyjnej, oraz 12

13 doktorant odbywający studia doktoranckie w danej jednostce organizacyjnej, delegowany przez Samorząd Doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie. 3. W skład każdej z Komisji do spraw Oceny Osiągnięć Naukowych i Dydaktycznych Doktorantów wchodzi co najmniej 3 nauczycieli akademickich Akademii Ignatianum w Krakowie, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego sztuki, albo uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, w tym Kierownik studiów doktoranckich. 4. Do komisji, o której mowa w ust. 3, Samorząd Doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie może delegować swojego przedstawiciela w charakterze obserwatora. 5. Funkcję przewodniczącego komisji określonych w ust. 1 pełni każdorazowo Kierownik studiów doktoranckich w danej jednostce organizacyjnej. 6. Obsługę kancelaryjną komisji, określonych w ust. 1, zapewnia Biuro Stypendialne Akademii Ignatianum w Krakowie W uzasadnionych przypadkach Rektor może odwołać członka komisji określonych w 13 ust. 1 lub cały ich skład. 2. Decyzje komisji określonych w 13 ust. 1 zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków danej komisji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 3. Członkowie komisji określonych w 13 ust. 1 zobowiązani są do zachowania w poufności informacji, które dotyczą poszczególnych doktorantów ubiegających się o stypendium, a które poznali w toku prac w danej komisji. Rozdział VII Wstrzymanie wypłaty stypendium i jego zwrot W sprawie zakończonej decyzją ostateczną o przyznaniu stypendium Rektor wznawia postępowanie z urzędu lub na wniosek Kierownika studiów doktoranckich, jeżeli 13

14 poweźmie informacje, iż doktorant uzyskał stypendium na podstawie fałszywych danych lub dokumentów lub gdy wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne istniejące w dniu wydania decyzji, które mają wpływ na odmowę przyznania stypendium, a które doktorant pominął lub zataił albo w innych przypadkach wprowadzenia w błąd przez doktoranta Komisji do spraw Oceny Osiągnięć Naukowych i Dydaktycznych Doktorantów. 2. W przypadku wznowienia postępowania, w trybie określonym w ust. 1, Rektor wstrzymuje z urzędu wykonanie decyzji w sprawie przyznania stypendium (wstrzymuje wypłatę stypendium), jeżeli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia tej w wyniku wznowienia postępowania. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji doktorantowi nie służy zażalenie. Zaprzestaje się wypłaty stypendium z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano postanowienie o wznowieniu postępowania. 3. W przypadku uchylenia decyzji o przyznaniu stypendium i wydaniu decyzji o odmowie przyznania stypendium Rektor ustala jednocześnie zwrot pobranych kwot stypendium na podstawie uchylonej decyzji, które uznaje się za nienależnie pobrane stypendium. 4. Wszystkie wypłacone na podstawie uchylonej decyzji kwoty stypendium, jako nienależnie pobrane przez doktoranta, podlegają zwrotowi, pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Rozdział VIII Postanowienia przejściowe i końcowe W przypadku doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie w Akademii Ignatianum w Krakowie przed 5 listopada 2011 r.: 1) przez ukończenie studiów doktoranckich, o którym mowa w 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 4, rozumie się zrealizowanie przewidzianego w programie tych studiów zakresu kształcenia, udokumentowanie wyników prac badawczych oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem, przy czym data ukończenia studiów doktoranckich jest określana we wpisie na listę absolwentów, 2) postanowień zawartych w 8 ust. 5 7 i ust. 11 Regulaminu nie stosuje się. 14

15 2. Załączniki od nr 1 i nr 2 stanowią integralną część Regulaminu. 3. Do postępowania w sprawie przyznania stypendium stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz ze zmian.). Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Akademii Ignatianum w Krakowie zatwierdzony zarządzeniem nr 3/2017/2018 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 16 października 2017 roku. Akceptacja dokumentu: Rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ 15

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb, warunki, kryteria oraz zasady przyznawania

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb, warunki, kryteria oraz zasady przyznawania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb, warunki, kryteria oraz zasady przyznawania środków z dotacji, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 71/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 lipca 2019 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 71/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 lipca 2019 r. Załącznik do Zarządzenia nr 71/2018/2019 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 12 lipca 2019 r. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich, obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2017 roku

Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2017 roku 75.0200.90.2017 Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 września 2017 roku w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku

Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku 75.0200.38.2018 Zarządzenie nr 43 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 czerwca 2018 roku w sprawie: szczegółowego trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE

AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE na realizację zadań projakościowych 1. Stypendium i jego podstawy prawne 1. Niniejszy Regulamin określa tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/10/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 200 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Regulamin w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 200 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/2016 Rektora ASP w Gdańsku z dnia 30 września 2016 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego doktorantom Akademii

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Strona 1 z 8

Postanowienia ogólne. Strona 1 z 8 Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Szczecińskim Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin dotyczy

Bardziej szczegółowo

Poz. 288 ZARZĄDZENIE NR 75 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 listopada 2017 r.

Poz. 288 ZARZĄDZENIE NR 75 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 listopada 2017 r. Poz. 288 ZARZĄDZENIE NR 75 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poz. 289 ZARZĄDZENIE NR 76 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 listopada 2017 r.

Poz. 289 ZARZĄDZENIE NR 76 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 listopada 2017 r. Poz. 289 ZARZĄDZENIE NR 76 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 88/R/15 ze zm. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Tekst ujednolicony z dnia 17 sierpnia 2016 r., stanowiący

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 29/12 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 57/2017 Rektora UMCS

Załącznik do Zarządzenia nr 57/2017 Rektora UMCS Załącznik do Zarządzenia nr 57/2017 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), zwani

Bardziej szczegółowo

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Poz. 438

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Poz. 438 M O N I T O R KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II Poz. 438 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-81/17 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II z dnia 28 września 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Załącznik do zarządzenia nr 132 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018. Postanowienia ogólne

Procedura oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018. Postanowienia ogólne Procedura oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2017/2018 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza Procedura dotyczy stypendium doktoranckiego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 40 z dnia 22 sierpnia 2017 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik do zarządzenia nr 117 Rektora z dnia 28 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1 Ilekroć w treści

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-40/2017

ZARZĄDZENIE R-40/2017 ZARZĄDZENIE R-40/2017 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z dnia 30 października 2017 r. im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie: określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim. Postanowienia ogólne

Procedura oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim. Postanowienia ogólne Procedura oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Szczecińskim Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza Procedura dotyczy stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200 ust.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 29/2018 Rektora AGH z dnia 17 lipca 2018 r.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 29/2018 Rektora AGH z dnia 17 lipca 2018 r. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w AGH Na podstawie art. 200 i art. 200a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie Nr R-0161/97/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-33/2016

ZARZĄDZENIE R-33/2016 ZARZĄDZENIE R-33/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu z dnia 26 października 2016 r. im. Kazimierza Pułaskiego w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej określanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2016

Zarządzenie Nr 89/2016 Zarządzenie Nr 89/2016 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 05 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -78/12 Zarządzenie Nr 36/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2014

Zarządzenie Nr 39/2014 Zarządzenie Nr 39/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do zarządzenia nr 125/17 z dnia 11 października 2017 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik do zarządzenia nr 94 Rektora z dnia 5 lipca 2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM 1 Ilekroć w treści

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu załącznik do zarządzenia nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2012/2013. R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-12/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do zarządzenia Rektora nr 34 z dnia 28 czerwca 2013 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych zał. do zarz. nr 91 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Regulamin określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 111/2017

Zarządzenie Nr 111/2017 Zarządzenie Nr 111/2017 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr /2012. Rektora Akademii Leona Koźmińskiego. z dnia 30 września 2012 roku

Zarządzenie nr /2012. Rektora Akademii Leona Koźmińskiego. z dnia 30 września 2012 roku Zarządzenie nr 73-2011/2012 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 30 września 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendiów doktoranckich w Akademii

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Załącznik do zarządzenia Rektora nr 29 z dnia 27 czerwca 2014 r. Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-32/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr R-32/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr R-32/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5 2/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 27 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5 2/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 27 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 2/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na

Bardziej szczegółowo

3. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta: a) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla

3. Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez doktoranta: a) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla Regulamin przyznawania i wypłaty stypendiów doktoranckich doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN Podstawa prawna: art. 200

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 62/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 87/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 87/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 87/R/15 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Gdańskim uchyla Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Bardziej szczegółowo

Poz. 8 ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 15 stycznia 2018 r.

Poz. 8 ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 15 stycznia 2018 r. Poz. 8 ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

2 Komisje Kwalifikacyjne

2 Komisje Kwalifikacyjne REGULAMIN ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II 1 Przepisy ogólne 1. Uczestnicy stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity) 1 1. Ustala się Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej

(tekst jednolity) 1 1. Ustala się Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej Załącznik do zarządzenia nr 4 Rektora UŚ z dnia 17 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS

Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS Załącznik do zarządzenia Nr 11/2012 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA Załącznik do Zarządzenia nr 21/2015 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ W UNIWERSYTECIE MUZYCZNYM FRYDERYKA CHOPINA Na podstawie art. 200a w zw. z art.94b

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r.

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 października 2012 r. Zarządzenie nr 89/2012 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-25/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Nr R-25/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 czerwca 2016 r. Zarządzenie Nr R-25/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM Załącznik do zarządzenia nr 131 Rektora UŁ z dnia 30.06.2017 r. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM 1 1. Stypendium przyznaje w drodze decyzji administracyjnej Rektor UŁ,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie określenia trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UMFC

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie określenia trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UMFC RE KT OR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 21/2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie określenia trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w UMFC Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie R-0161/25/2014 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich doktorantom Akademii im.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 77/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Załącznik do zarządzenia nr R/0210/64/13 Regulamin ustalania wysokości, przyznawania stypendium doktoranckiego Regulamin został opracowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ Załącznik do Zarządzenia nr 49 Rektora PK z dnia 6 grudnia 2011 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 1 1. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM 1 załącznik do zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. 1. Stypendium przyznaje w drodze decyzji administracyjnej Rektor UŁ,

Bardziej szczegółowo

2015-05-08. Strona 1 z 5

2015-05-08. Strona 1 z 5 REGULAMIN przyznawania i wypłacania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załacznik do zarzadzenia Rektora AWF Warszawa Nr 49/2017/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 7/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 27/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2015

Zarządzenie Nr 19/2015 Zarządzenie Nr 19/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

1. W 1: 1) skreśla się ust. 2. 2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1. W 1: 1) skreśla się ust. 2. 2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ZARZĄDZENIE Nr 29/2018 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-26/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 lipca 2017 r.

Zarządzenie Nr R-26/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 lipca 2017 r. Zarządzenie Nr R-26/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 59/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 59/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 39/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2012 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 39/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 39/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego na Politechnice Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora PŚk Nr 58/12 z dnia 29 sierpnia 2012 (Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Nr 50/15 z dnia 15 czerwca 2015r. ) R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora PŚk Nr 24/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r. R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ZWIĘKSZENIA WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DOKTORANCKICH Z DOTACJI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5 4/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 27 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5 4/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 27 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 4/2017 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 4 8/2016 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2013 Rektora Politechniki Rzeszowskiej z dnia 24 czerwca

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 23/2011 Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 406/2015 Rektora Politechniki Białostockiej REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Stypendia doktoranckie finansowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 63/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 160. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 160. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 160 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2016 r. Regulamin przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo