REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE)"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE TFI PZU SA (IKZE GPE) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAKRES REGULACJI 1 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego w formie odprowadzania składek do funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną, określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego oferowanych pod nazwą handlową IKZE GPE (dalej: Regulamin IKZE GPE). 2. Regulamin IKZE GPE stanowi integralną część Umowy o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE GPE). SŁOWNIK POJĘĆ 2 1. Ilekroć w Regulaminie IKZE GPE jest mowa o: 1) IKZE GPE oznacza to indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego prowadzone dla Oszczędzającego na zasadach określonych w Ustawie o IKE oraz IKZE i w niniejszym Regulaminie IKZE GPE, 2) Funduszu lub Funduszach oznacza to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo lub łącznie fundusze inwestycyjne, w ramach których wydzielone są Subfundusze, zarządzane przez Towarzystwo, z którymi Oszczędzający zawiera Umowę, 3) Formularzu oznacza to formularz zawarcia Umowy, którego wzór ustala Towarzystwo, 4) GPE grupowe plany emerytalne, organizowane lub współorganizowane przez pracodawcę lub inne podmioty zrzeszające poszczególne grupy zawodowe bądź pracownicze na rzecz pracowników lub innych uprawnionych, prowadzone na podstawie odrębnych umów zawieranych z pracodawcą lub innymi podmiotami w ramach których oferowane są indywidualne konta emerytalne IKE GPE, indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego IKZE GPE, programy emerytalne lub inne wyspecjalizowane programy inwestycyjne w szczególności pracownicze plany oszczędnościowe, 5) Oszczędzającym oznacza to osobę fizyczną, która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę lub dla której co najmniej jeden z Funduszy prowadzi Rejestr IKZE, 6) Pracodawcy oznacza to podmiot który zawarł z Towarzystwem umowę o prowadzenie GPE, 7) Rejestrze IKZE oznacza to wyodrębniony rejestr Oszczędzającego, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa zbywane w ramach Umowy za: a) wpłaty do wysokości limitu przewidzianego w Ustawie o IKE oraz IKZE, b) otrzymaną Wpłatę Transferową, 8) Rejestrze Dodatkowym oznacza to wyodrębniony rejestr Oszczędzającego, na którym ewidencjonowane są jednostki uczestnictwa zbywane w ramach Umowy za środki wnoszone w ramach Wpłat przekraczające limit przewidziany w Ustawie o IKE oraz IKZE, 9) Subfunduszu oznacza to Subfundusz wydzielony w ramach Funduszu, którego jednostki uczestnictwa mogą być nabywane w ramach Umowy, 10) Towarzystwie lub TFI PZU SA oznacza to Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, wpisaną do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 19102, 11) Umowie oznacza to umowę o prowadzenie IKZE GPE, zawartą pomiędzy Oszczędzającym a Funduszami, na podstawie której Fundusze prowadzą na rzecz Oszczędzającego IKZE GPE, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie IKZE GPE, 12) Ustawie o IKE oraz IKZE oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz z póź. zm.), 13) Uprawnionym oznacza to osobę uposażoną oraz spadkobiercę Oszczędzającego, 14) Wpłacie oznacza to wpłatę środków pieniężnych dokonywaną w celu nabycia jednostek uczestnictwa gromadzonych na Rejestrze IKZE. Na wpłaty składają się: a) środki przekazane przez Pracodawcę; b) wpłaty przekazane przez Oszczędzającego na indywidualny rachunek bankowy wskazany przy zawieraniu Umowy. 15) Wpłacie Transferowej oznacza to otrzymanie z innej instytucji finansowej przez Fundusze środków zgromadzonych przez Oszczędzającego w ramach indywidualnego konta zabezpieczania emerytalnego, za które zbywane są jednostki uczestnictwa na Rejestrze IKZE, 16) Wypłacie oznacza to wypłatę środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa zgromadzonych na Rejestrze IKZE, przy czym Wypłata może mieć charakter jednorazowy lub ratalny, 17) Wypłacie Transferowej oznacza to przekazanie przez Fundusze środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na Rejestrze IKZE do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczania emerytalnego, a w przypadku śmierci Oszczędzającego przekazanie tych środków na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego Uprawnionego, przy czym Wypłaty Transferowej w rozumieniu niniejszego Regulaminu IKZE GPE nie stanowi przyjęcie Wpłaty Transferowej z innej instytucji finansowej. 18) Zwrocie oznacza to wycofanie całości środków zgromadzonych na Rejestr IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty Transferowej. 2. Określenia nie zdefiniowane inaczej w Regulaminie IKZE GPE mają znaczenie nadane im w Ustawie o IKE oraz IKZE lub statutach Funduszy. ROZDZIAŁ II UMOWA ZASADY OGÓLNE 3 1. Gromadzenie oszczędności w ramach IKZE GPE i zawarcie Umowy w tym zakresie oferowane jest osobom należącym do poszczególnych grup pracowniczych lub zawodowych dla których Pracodawca prowadzi GPE. 2. Na podstawie pisemnej Umowy, Fundusze zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa oraz prowadzą Rejestr IKZE i Rejestr Dodatkowy. 3. Lista Funduszy dostępnych w ramach IKZE GPE stanowi Załącznik nr 1 i ustalana jest odrębnie dla danego GPE z Pracodawcą w ramach umowy o prowadzenie GPE i udostępniana jest wraz z Regulaminem IKZE GPE przy zawarciu Umowy. 4. Umowa jest zawierana jednocześnie ze wszystkimi Funduszami, o których mowa w ust W ramach Umowy zbywane są wyłącznie jednostki uczestnictwa zbywane w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego zgodnie ze statutami Funduszy. Dostępna w programie kategoria jednostek uczestnictwa ustalana jest odrębnie dla danego GPE z Pracodawcą w ramach umowy o prowadzenie GPE. Informacja o kategorii jednostek uczestnictwa w programie u danego Pracodawcy jest udostępniana wraz z Regulaminem IKZE GPE przy zawarciu Umowy. 6. Na Rejestrze IKZE i Rejestrze Dodatkowym mogą być ewidencjonowane jednostki uczestnictwa tylko jednej kategorii. 7. Nabycie jednostek uczestnictwa dostępnych w IKZE GPE w innym Funduszu, niż Fundusze wskazane w Umowie w wyniku dokonania zmiany, skutkuje przystąpieniem tego Funduszu do Umowy. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS , NIP , kapitał zakładowy: ,00 zł wpłacony w całości, al. Jana Pawła II 24, Warszawa, infolinia:

2 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 4 1. Umowę może zawrzeć jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. 2. Do ukończenia 18 roku życia Oszczędzający ma prawo do dokonywania Wpłat jedynie w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę. Zastrzeżenie to nie dotyczy Wpłaty Transferowej. 3. Oszczędzający, który dokonał Wypłaty jednorazowej albo Wypłaty pierwszej raty zgromadzonych przez siebie środków z Rejestru IKZE, nie może zawrzeć Umowy. 4. Na podstawie Umowy może gromadzić środki wyłącznie jeden Oszczędzający. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY 5 1. Umowa jest zawierana za pośrednictwem dystrybutorów, przedstawicieli oraz innych podmiotów, działających na zlecenie Towarzystwa. Zawarcie Umowy następuje poprzez podpisanie Formularza i przyjęcie niniejszego Regulaminu IKZE GPE. Prawidłowo wypełniony Formularz powinien zawierać co najmniej: 1) dane osobowe Oszczędzającego, o których mowa w Ustawie o IKE oraz IKZE, 2) wybór wariantu gromadzenia środków, 3) wskazanie Funduszy lub Subfunduszy, do których będą wnoszone środki gromadzone na IKZE GPE oraz sposób podziału środków lokowanych w tych Funduszach lub Subfunduszach w przypadku wyboru indywidualnego modelu wpłat, 4) wskazanie Funduszu lub Subfunduszu, w którym będzie prowadzony Rejestr Dodatkowy, 5) wskazanie rachunku bankowego Oszczędzającego, na który zostaną przekazane środki z odkupienia jednostek uczestnictwa w przypadku, o którym mowa w 24 ust. 5, 6) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią Regulaminu IKZE GPE, 7) inne oświadczenia Oszczędzającego wymagane Ustawą o IKE oraz IKZE lub innymi przepisami prawa. 2. Do zawarcia Umowy konieczne jest złożenie podpisów za obie strony Umowy. Zawarcie Umowy następuje w dniu złożenia ostatniego podpisu. 3. Fundusze odmawiają zawarcia Umowy, jeśli zgodnie z ich wiedzą osoba wnioskująca o jej podpisanie nie spełnia wymogów określonych w Ustawie o IKE oraz IKZE. 4. Umowa wchodzi w życie, a Oszczędzający staje się Uczestnikiem Funduszy, w momencie zapisania w Rejestrze IKZE nabytych przez Uczestnika jednostek uczestnictwa za kwotę pierwszej Wpłaty albo Wpłaty Transferowej. 5. Oszczędzający może wskazać w Umowie jedną lub więcej osób uposażonych, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE GPE, w przypadku jego śmierci. Osoby uposażone nie są uprawnione do dokonania Wypłaty środków zgromadzonych na Rejestrze Dodatkowym, chyba że wynika to z zasad ogólnych dotyczących dziedziczenia jednostek uczestnictwa. 6. Wskazany przez Oszczędzającego sposób podziału środków pomiędzy uposażonych powinien być określony w procentach będących liczbami całkowitymi, a ich suma powinna wynosić 100%. 7. Jeśli warunek, o którym mowa w ust. 6, nie jest spełniony, przyjmuje się, że udziały wszystkich wskazanych przez Oszczędzającego uposażonych są równe. 8. W przypadku, gdy Oszczędzający wskazał kilku uposażonych, a niektórzy spośród nich zmarli przed śmiercią Oszczędzającego, wówczas w przypadku braku odmiennej dyspozycji Oszczędzającego, przypadająca im część środków zostaje rozdzielona w częściach równych pomiędzy pozostałych uposażonych. 9. Dyspozycja, o której mowa w ust. 5 oraz ust. 6, może być w każdym czasie zmieniona. 10.Oszczędzający obowiązany jest niezwłocznie informować Fundusze o zmianie danych osobowych zawartych w Umowie dotyczących Oszczędzającego oraz uposażonych. POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY 6 1. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy, Oszczędzającemu przekazywane jest pisemne potwierdzenie zawarcia Umowy. 2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, może być ponownie wydane na życzenie Oszczędzającego w późniejszym terminie, w związku z przyjęciem Wpłaty Transferowej na Rejestr IKZE. DYSPOZYCJE OSZCZĘDZAJĄCEGO 7 1. W ramach Umowy, na zasadach i przy spełnieniu warunków określonych w statutach Funduszy oraz Ustawie o IKE oraz IKZE, Oszczędzający może składać dyspozycje: 1) Wpłaty, 2) Wpłaty Transferowej, 3) Wypłaty jednorazowej bądź ratalnej, 4) Wypłaty Transferowej, 5) Zwrotu. 2. Złożenie prawidłowej dyspozycji jest równoważne ze złożeniem zleceń odpowiednio nabycia, odkupienia bądź zamiany, realizowanych przez Fundusze zgodnie z treścią dyspozycji i zamiarem Oszczędzającego. Za termin złożenia zlecenia przyjmuje się datę złożenia ostatniego dokumentu wymaganego do prawidłowego złożenia dyspozycji. 3. Dyspozycje mogą być składane w następujący sposób: 1) dyspozycje Wpłaty Oszczędzającego oraz dyspozycja Wpłaty Transferowej składane są wyłącznie poprzez wnoszenie środków na rachunek wskazany Oszczędzającemu przy zawieraniu Umowy i realizowane w sposób określony w 8 oraz 18, 2) dyspozycje Wpłaty przekazane przez Pracodawcę składane są wyłącznie poprzez wnoszenie środków na rachunek wskazany Pracodawcy przy zawieraniu umowy GPE i realizowane w sposób określony w 8, 3) dyspozycje Wypłaty jednorazowej bądź ratalnej, Zwrotu oraz Wypłaty Transferowej składane są za pośrednictwem dystrybutorów, przedstawicieli oraz innych podmiotów, działających na zlecenie Towarzystwa i realizowane w sposób określony w oraz Przyjmuje się, że zawierając Umowę lub zlecając dokonanie zmiany, o której mowa w 14 ust. 1 pkt 1 2, Oszczędzający składa jednocześnie zlecenia zamiany określone w 12 ust Jednostki uczestnictwa zgromadzone na Rejestrze IKZE lub na Rejestrze Dodatkowym nie mogą być przedmiotem zlecenia transferu, czyli przeniesienia środków między dwoma rejestrami w tym samym Funduszu lub Subfunduszu. 6. W przypadku Rejestrów IKZE możliwe jest działanie przez pełnomocnika, chyba że przepisy prawa nakazują dokonanie czynności prawnej przez Oszczędzającego osobiście. ROZDZIAŁ III WNOSZENIE ŚRODKÓW DO IKZE SPOSÓB WNOSZENIA ŚRODKÓW 8 1. Wnoszenie środków w ramach Umowy następuje wyłącznie na podstawie dyspozycji Wpłaty lub Wpłaty Transferowej. Za środki pochodzące z Wpłaty albo z Wpłaty Transferowej zbywane są jednostki uczestnictwa w Funduszach/Subfunduszach zgodnie z wybranym przez Oszczędzającego modelem wpłat. 2. Terminy realizacji zleceń, o których mowa w ust. 1, określają statuty Funduszy. WPŁATY 9 1. Z zastrzeżeniem ust. 4, pierwsza minimalna i kolejne Wpłaty Oszczędzającego na indywidualny rachunek bankowy wynoszą 50 (pięćdziesiąt) zł. 2. Wpłaty dokonane w wysokościach niższych od wymienionych w ust. 1 będą zwracane na rachunek bankowy, z którego Wpłata wpłynęła. 3. Minimalna wysokość pierwszej i kolejnej Wpłaty dokonywanej przez Pracodawcę może zostać określona w umowie o prowadzenie GPE lub szczegółowych zasadach prowadzenia GPE dla danego Pracodawcy na niższym poziomie niż w ust Wysokość minimalnej Wpłaty wskazanej w ust. 1 nie dotyczy Wpłaty Transferowej. 5. Jeśli w wyniku Wpłat przekroczona zostanie kwota limitu, o którym mowa w ust. 6, za kwotę nadwyżki mogą być nabywane jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy, w sposób określony w 10 ust. 2

3 1-2, o ile kwota nadwyżki umożliwi w danym dniu wyceny nabycie co najmniej 0,0001 jednostki uczestnictwa. 6. Łączna wartość Wpłat, jest ograniczona w danym roku kalendarzowym limitem Wpłat, obliczanym jako różnica między maksymalną wartością Wpłat, ustaloną na dany rok kalendarzowy na podstawie Ustawy o IKE oraz IKZE, oraz wartością sumy Wpłat w tym roku kalendarzowym dokonanych przez Oszczędzającego na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego w innej instytucji finansowej przed zawarciem przez niego Umowy z Funduszami. Do ustalenia limitu Wpłat na IKZE GPE w danym roku kalendarzowym nie ma zastosowania kwota Wpłaty Transferowej. 7. Wpłatę uważa się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego wskazanego Oszczędzającemu przy zawieraniu Umowy, nie wcześniej jednak niż w dniu zawarcia Umowy. 8. Wpłaty dokonywane przez małoletniego nie mogą przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i nie mogą być wyższe od kwoty, o której mowa w ust Oszczędzający, który złożył dyspozycję Wypłaty pierwszej raty środków zgromadzonych na Rejestrze IKZE nie może dokonać Wpłaty ani złożyć dyspozycji Wpłaty Transferowej. REKOMENDOWANY MODEL WPŁAT Sposób gromadzenia środków na Rejestrze IKZE w rekomendowanym modelu wpłat określa Załącznik nr 2. Od 01 kwietnia 2017 roku w ramach IKZE GPE będą realizowane zlecenia o których mowa w ust W każdym roku kalendarzowym, w rocznicę daty urodzenia Oszczędzającego (lub pierwszym dniu wyceny po tym dniu), realizowane są zlecenia zamiany zapewniające uzyskanie procentowego podziału środków ulokowanych w poszczególnych Subfunduszach przewidzianego dla osób, które w rocznice dnia urodzenia w danym roku kalendarzowym osiągnęły wiek podany w tabeli w Załączniku nr W każdym roku kalendarzowym, w rocznicę daty urodzenia Oszczędzającego (lub pierwszym dniu wyceny po tym dniu), realizowane są zlecenia zamiany zapewniające dostosowanie procentowego podziału środków ulokowanych w poszczególnych Funduszach lub Subfunduszach do podziału, o którym mowa w Załączniku nr Sposób gromadzenia środków może być odmienny od wskazanego w Załączniku nr 2 i ustalony odrębnie dla danej umowy GPE u danego Pracodawcy i udostępniany jest wraz z Regulaminem IKZE GPE przy zawarciu Umowy. REJESTR DODATKOWY Za nadwyżkę Wpłat przekazanych przez Pracodawcę ponad limit, o którym mowa w 9 ust. 6, zbywane są jednostki uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu oferowane w ramach IKZE GPE i ewidencjonowane na Rejestrze Dodatkowym, pod warunkiem, że IKZE GPE jest jedynym lub ostatnim produktem wybranym w GPE prowadzonym u danego Pracodawcy. 2. Za nadwyżkę Wpłat przekazanych przez Oszczędzającego ponad limit, o którym mowa w 9 ust. 6, zbywane są jednostki uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu oferowane w ramach IKZE GPE i ewidencjonowane na Rejestrze Dodatkowym. 3. Rejestr Dodatkowy prowadzony jest w Funduszu lub Subfunduszu wskazanym przez Oszczędzającego. 4. Oszczędzający może w każdej chwili dokonać odkupienia jednostek uczestnictwa ewidencjonowanych na Rejestrze Dodatkowym, składając zlecenie odkupienia w sposób określony w statucie odpowiedniego Funduszu. 5. Zlecenia nabycia oraz zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa ewidencjonowanych na Rejestrze Dodatkowym mogą być składane wyłącznie w sposób określony w Regulaminie IKZE GPE, na podstawie dyspozycji Wpłaty, o której mowa w 9, lub w celu dokonania zmian, o których mowa w 14 ust Z dniem realizacji złożonej przez Oszczędzającego dyspozycji Zwrotu, Wypłaty jednorazowej lub Wypłaty ostatniej raty środków zgromadzonych na Rejestrze IKZE bądź Wypłaty Transferowej następuje odkupienie wszystkich jednostek uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Dodatkowym. 7. W przypadku dokonania Wypłaty Transferowej, środki pochodzące z odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Dodatkowym przekazywane są na rachunek bankowy wskazany przez Oszczędzającego w Umowie. 8. W przypadku, o którym mowa w 20 ust. 1 pkt 2 za środki pochodzące z odkupienia jednostek uczestnictwa ewidencjonowanych na Rejestrze Dodatkowym nabywane są jednostki uczestnictwa kategorii A we wskazanym Funduszu lub Subfunduszu. Przy realizacji tego zlecenia Fundusze nie pobierają opłat manipulacyjnych. ROZDZIAŁ IV SPOSÓB GROMADZENIA ŚRODKÓW ZASADY OGÓLNE W ramach Umowy Fundusze zbywają jednostki uczestnictwa, które są ewidencjonowane na Rejestrze IKZE zgodnie ze wskazanym przez Oszczędzającego modelem wpłat. 2. W ramach Rejestru IKZE Fundusze oferują rekomendowany oraz indywidualny model wpłat. 3. W ramach Rejestru Dodatkowego Oszczędzający ma dostęp do jednego z Funduszy/Subfunduszy o których mowa w 3 ust. 3. INDYWIDUALNY MODEL WPŁAT Oszczędzający, który wskazał w Umowie indywidualny model wpłat: 1) dokonuje wyboru Funduszy lub Subfunduszy, do których będą wnoszone środki gromadzone na Rejestrze IKZE, oraz 2) wskazuje procentowy podział środków lokowanych w tych Funduszach lub Subfunduszach. 2. Wskazany przez Oszczędzającego sposób podziału środków lokowanych w poszczególnych Funduszach lub Subfunduszach, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powinien być określony w procentach będących liczbami całkowitymi, a ich suma powinna wynosić 100%. ZMIANY SPOSOBU GROMADZENIA ŚRODKÓW Oszczędzający może zlecić zmianę sposobu gromadzenia środków w ramach Umowy polegającą na: 1) zmianie modelu wpłat, 2) zmianie procentowego podziału zgromadzonych środków lokowanych w poszczególnych Funduszach lub Subfunduszach w ramach indywidualnego modelu wpłat lub 3) zmianie procentowego podziału Wpłat na poszczególne Fundusze lub Subfundusze w ramach indywidualnego modelu wpłat, 4) zmianie Funduszu/Subfunduszu, w którym prowadzony jest Rejestr Dodatkowy. 2. Z zastrzeżeniem 25 ust. 2, w celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1, Oszczędzający składa zlecenia za pośrednictwem Towarzystwa, dystrybutorów lub innych podmiotów, działających na zlecenie Towarzystwa. 3. Zlecenie zmiany złożone przez Oszczędzającego, o której mowa w ust. 1 pkt 1, lub 3, określa sposób lokowania Wpłat. Po zarejestrowaniu dyspozycji zmiany przez agenta transferowego, środki wnoszone na Rejestr IKZE lokowane będą zgodnie z treścią nowej dyspozycji Oszczędzającego, na zasadach określonych w Oszczędzający może złożyć zlecenie przeniesienia środków między poszczególnymi Funduszami lub Subfunduszami w ramach indywidualnego modelu wpłat. Zlecenie powinno być określone procentowo, z dokładnością do 1%. 5. Oszczędzający może złożyć zlecenie przeniesienia środków między poszczególnymi Funduszami lub Subfunduszami na Rejestrze Dodatkowym. 6. Zlecenia zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a także w pkt 2 w przypadku zmiany modelu wpłat z indywidualnego na rekomendowany oraz w 12 ust. 2 i 3 realizowane są w taki sposób, aby wartość jednostek uczestnictwa posiadanych przez Oszczędzającego na Rejestrze IKZE w każdym z Funduszy lub Subfunduszy w dniu wyceny, w którym nastąpiła realizacja zleceń, odpowiadała procentowemu podziałowi środków lokowanych w poszczególnych Funduszach lub Subfunduszach, wynikającemu ze wskazanego przez Oszczędzającego modelu wpłat. 3

4 ROZDZIAŁ V WYPŁATA, WYPŁATA TRANSFEROWA, WPŁATA TRANSFEROWA, ZWROT 2. Środki zgromadzone na Rejestrze IKZE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem na środkach zgromadzonych na Rejestrze IKZE jest traktowane jako Zwrot. WYPŁATA Dyspozycja Wypłaty z IKZE GPE realizowana jest w następujących okolicznościach: 1) na wniosek Oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania Wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, co najmniej w pięciu latach kalendarzowych, albo 2) w przypadku śmierci Oszczędzającego na wniosek Uprawnionego. 2. Przy składaniu dyspozycji Wypłaty Oszczędzający albo Uprawniony, jest zobowiązany do złożenia dokumentów o których mowa w 20 ust. 5. WYPŁATA RATALNA Na zasadach określonych w 15 Oszczędzający albo Uprawniony, może złożyć wniosek o ratalną Wypłatę środków zgromadzonych na Rejestrze IKZE. 2. Składający dyspozycję Wypłaty w ratach określa liczbę rat, w których żąda wypłaty środków, wskazuje datę wypłaty pierwszej raty oraz wskazuje częstotliwość wypłaty rat. 3. Wypłaty poszczególnych rat realizowane są proporcjonalnie z każdego Funduszu lub Subfunduszu, których jednostki uczestnictwa nabył Oszczędzający na Rejestr IKZE. 4. Wypłata w ratach środków zgromadzonych przez Oszczędzającego następuje przez co najmniej 10 lat. Jeżeli Wpłaty na IKZE były dokonywane przez mniej niż 10 lat, Wypłata w ratach może być rozłożona na okres równy okresowi, w jakim dokonywane były Wpłaty. 5. Dyspozycja Wypłaty środków w ratach może być w każdym czasie zmieniona na Wypłatę jednorazową. W takim przypadku Wypłacie podlegają pozostałe środki zgromadzone na Rejestrze IKZE. Składający dyspozycję może również złożyć dyspozycję zmieniającą częstotliwość wypłat rat lub ich liczbę. WYPŁATA TRANSFEROWA Oszczędzający, który zamierza dokonać zmiany instytucji finansowej prowadzącej jego indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, składa dyspozycję dokonania Wypłaty Transferowej. 2. W przypadku śmierci Oszczędzającego dyspozycję dokonania Wypłaty Transferowej może złożyć również Uprawniony zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o IKE oraz IKZE. 3. Wypłata Transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji Oszczędzającego lub Uprawnionego po uprzednim zawarciu umowy z inną instytucją finansową i okazaniu przy składaniu dyspozycji potwierdzenia zawarcia umowy. 4. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać numer rachunku bankowego, na który ma być dokonana Wypłata Transferowa. WPŁATA TRANSFEROWA Oszczędzający, który zamierza dokonać zmiany instytucji finansowej prowadzącej jego indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, w celu przeniesienia środków na Rejestr IKZE prowadzony na podstawie Umowy składa dyspozycję Wypłaty Transferowej u dotychczasowego zarządzającego i informuje Fundusz o złożeniu takiej dyspozycji. 2. Za otrzymaną Wpłatę Transferową Fundusze zbywają jednostki uczestnictwa na zasadach określonych w statutach Funduszy. ZWROT Zwrot środków zgromadzonych na Rejestrze IKZE następuje w razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej. Przedmiotem Zwrotu jest całość środków zgromadzonych na Rejestrze IKZE. ZWROT, WYPŁATA, WYPŁATA TRANSFEROWA PRZEKAZANIE ŚRODKÓW Osoba składająca dyspozycję Wypłaty jednorazowej, Wypłaty w ratach lub Zwrotu dokonuje wyboru jednego z następujących sposobów przekazania przez Fundusz środków pochodzących z realizacji zleceń odkupienia: 1) przekazanie środków na rachunek bankowy Oszczędzającego lub Uprawnionego do otrzymania środków, 2) nabycie jednostek kategorii A w jednym z Funduszy lub Subfunduszy, 3) przekazanie środków przekazem pocztowym na adres Oszczędzającego lub Uprawnionego. 2. W przypadku, gdy Zwrot środków dokonywany jest w następstwie wypowiedzenia Umowy, o którym mowa w 24 ust. 2 lub 5 Fundusze przekazują środki na rachunek bankowy wskazany przez Oszczędzającego w Umowie. 3. Jeżeli środki są zgromadzone na Rejestrze IKZE w więcej niż jednym Funduszu lub Subfunduszu, w celu realizacji dyspozycji, o których mowa w i 19, wykonywana jest zamiana jednostek uczestnictwa zapisanych na Rejestrze IKZE w Funduszach lub Subfunduszach do: 1) Subfunduszu PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK w przypadku dyspozycji Zwrotu, Wypłaty jednorazowej lub w ratach, składanych w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2) Funduszu lub Subfunduszu wskazanego przez Oszczędzającego, w którym ma nastąpić nabycie jednostek kategorii A wprzypadku dyspozycji Zwrotu, Wypłaty jednorazowej lub w ratach składanych przez Oszczędzającego w trybie, o którym mowa w ust. 1 pkt Prawidłowo złożona dyspozycja, o której mowa w i 19, oznacza złożenie kolejno zleceń: 1) zamiany określonych w ust. 3, 2) odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych na Rejestrze IKZE oraz 3) w przypadku dyspozycji składanej przez Oszczędzającego odpowiednio zlecenia wymiany lub odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych na Rejestrze Dodatkowym, zgodnie z warunkami określonymi w 10 ust Dokonanie wyboru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest równoważne ze złożeniem zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa zapisanych na Rejestrze IKZE oraz nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A we wskazanym Funduszu lub Subfunduszu. Przy realizacji tych zleceń Fundusze nie pobierają opłat manipulacyjnych. 6. Dyspozycje Wypłaty, Wypłaty ratalnej, Zwrotu oraz Wypłaty Transferowej realizowane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni, od: 1) złożenia przez Oszczędzającego dyspozycji Zwrotu, Wypłaty lub Wypłaty Transferowej, 2) dnia wskazanego przez Oszczędzającego w dyspozycji Wypłaty ratalnej, jako dzień Wypłaty danej raty, 3) złożenia przez osobę Uprawnioną dyspozycji Wypłaty lub dokonania Wypłaty Transferowej oraz przedłożenia przez tę osobę aktu zgonu Oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość Uprawnionego oraz przedłożenia: a) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków zgromadzonych przez Oszczędzającego lub b) prawomocnego postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców chyba że Oszczędzający albo Uprawnieni zażądają Wypłaty w terminie późniejszym. 7. W przypadku, gdy Fundusz zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa, a zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 6, Wypłata, Wypłata Transferowa albo Zwrot następują w terminie 14 dni od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa. INFORMACJA O DOKONANIU WYPŁATY Fundusze dokonując Wypłaty, o której mowa w 15, sporządzają i przekazują informację o dokonaniu Wypłaty jednorazowej albo o dokonaniu Wypłaty pierwszej raty do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla Oszczędzającego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w terminie do 7 dnia miesiąca 4

5 następującego po miesiącu, w którym nastąpiła Wypłata jednorazowa albo Wypłata pierwszej raty. 2. Oszczędzający, przed złożeniem wniosku o dokonanie Wypłaty, zobowiązany jest do poinformowania Funduszy o właściwym dla niego naczelniku urzędu skarbowego. 3. Niedopełnienie przez Oszczędzającego obowiązku, o którym mowa w ust. 2, spowoduje, że Fundusze nie dokonają Wypłaty. ROZDZIAŁ VI POTWIERDZENIA RODZAJE POTWIERDZEŃ Potwierdzenia realizacji zleceń w IKZE GPE Oszczędzający otrzymuje: 1) raz w roku w formie zbiorczej informacji o stanie Rejestru IKZE oraz Rejestru Dodatkowego, obejmującej zestawienie zleceń zrealizowanych za okres od dnia 1 stycznia poprzedniego roku do dnia 31 grudnia poprzedniego roku oraz salda obu rejestrów na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. W zależności od dokonanego przez Oszczędzającego wyboru, informacja zbiorcza wysyłana jest listem zwykłym na adres wskazany przez Oszczędzającego dla celów odbioru korespondencji lub udostępniana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej po zawarciu odpowiedniej umowy z Towarzystwem, lub 2) po każdej transakcji informacja udostępniana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej po zawarciu odpowiedniej umowy z Towarzystwem, lub 3) po każdej transakcji informacja wysyłana jest listem zwykłym na adres wskazany przez Oszczędzającego dla celów odbioru korespondencji. 2. Informację o zrealizowanych zleceniach oraz o aktualnej liczbie jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na Rejestrze IKZE oraz Rejestrze Dodatkowym Oszczędzający może uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem platformy internetowej po zawarciu odpowiedniej umowy z Towarzystwem. ROZDZIAŁ VII KOSZTY, OPŁATY OPŁATA W przypadku złożenia w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy dyspozycji Wypłaty jednorazowej, Wypłaty ratalnej, dyspozycji Zwrotu bądź dyspozycji dokonania Wypłaty Transferowej do innej niż Fundusze instytucji finansowej, Fundusze, ze zgromadzonych na Rejestrze IKZE środków, pobierają opłatę dodatkową w wysokości 10% wartości odkupywanych jednostek uczestnictwa, nie mniej jednak niż 50 zł. 2. Przy zbywaniu jednostek uczestnictwa w ramach IKZE GPE Fundusze/Subfundusze nie pobierają opłat manipulacyjnych. 3. Przy odkupywaniu jednostek uczestnictwa w ramach IKZE GPE Fundusze/Subfundusze nie pobierają opłat manipulacyjnych. ROZDZIAŁ VIII ROZWIĄZANIE UMOWY PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA, WARUNKI I TERMIN WYPOWIEDZENIA Z chwilą odkupienia wszystkich jednostek uczestnictwa znajdujących się na Rejestrze IKZE w wyniku realizacji dyspozycji Wypłaty, Wypłaty Transferowej lub Zwrotu, Umowa ulega rozwiązaniu. 2. Oszczędzający w każdym czasie może dokonać pisemnego wypowiedzenia Umowy, przy czym okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu przez Fundusze oświadczenia o wypowiedzeniu. 3. Umowę uważa się za niezwartą w przypadku nieuznania rachunku, o którym mowa w 7 ust. 3 pkt 1, kwotą pierwszej minimalnej Wpłaty bądź Wpłaty Transferowej, oraz w przypadku nieuznania rachunku, o którym mowa w 7 ust. 3 pkt 2, w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 4. Termin, o którym mowa w ust. 3 może zostać ustalony odrębnie w ramach danej umowy GPE. 5. Fundusze mogą dokonać wypowiedzenia Umowy również z innych ważnych powodów. Umowa ulega w takim przypadku rozwiązaniu z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie z wypowiedzeniem Umowy, Fundusze informują Oszczędzającego o prawie dokonania Wypłaty Transferowej. ROZDZIAŁ IX INNE POSTANOWIENIA 25 Zlecenia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1. Realizacja zleceń na podstawie dyspozycji złożonych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość możliwa jest po nadaniu Oszczędzającemu niezbędnych danych identyfikacyjnych, zgodnie z zasadami składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu TFI PZU SA, po wyrażeniu przez Oszczędzającego przy zawieraniu Umowy, woli korzystania z takich sposobów składania dyspozycji. 2. Za pośrednictwem środków, o których mowa w ust. 1, Oszczędzający może zlecić m.in. dokonanie zmiany, o której mowa w 14 ust. 1. ZMIANY REGULAMINU IKZE GPE Towarzystwo zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu IKZE GPE w przypadku wystąpienia ważnych przyczyn, w szczególności takich jak wprowadzenie nowych i nowelizacje przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany statutów lub prospektów informacyjnych Funduszy, utworzenie nowych Funduszy lub Subfunduszy w ramach Funduszy oferujących jednostki uczestnictwa dostępne w ramach IKZE GPE. 2. Zmiana postanowień Regulaminu IKZE GPE następuje w trybie przewidzianym dla dokonywania ogłoszeń określonym w statutach Funduszy bądź poprzez doręczenie listem zwykłym Oszczędzającemu i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia bądź wysłania listu, chyba, że w ogłoszeniu bądź liście podano inną datę wejścia w życie. 3. Oszczędzający nie wyrażający zgody na zmianę postanowień Regulaminu IKZE GPE, może w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, bądź otrzymania listu, o którym mowa w ust. 2, wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem terminu i trybu wypowiedzenia, o których mowa w 24 ust Zmiana postanowień Regulaminu IKZE GPE staje się skuteczna względem Oszczędzającego, o ile nie wypowie on Umowy w terminie, o którym mowa w ust Wymienione przypadki nie stanowią zmiany Regulaminu IKZE GPE w stosunku do Oszczędzającego, który gromadzi środki na Rejestrze IKZE: 1) dodanie nowego modelowego rekomendowanego modelu wpłat, 2) rozszerzenie listy Funduszy oraz Subfunduszy oferowanych w ramach IKZE GPE 3) zmiana nazwy Umowy lub Regulaminu, zmiana nazwy dokumentu, określającego zasady składania dyspozycji za pośrednictwem Internetu i telefonu TFI PZU, 4) zmiana nazwy poszczególnych Funduszy lub Subfunduszy. 6. Aktualne brzmienie Regulaminu IKZE GPE dostępne jest u dystrybutorów, przedstawicieli, Pracodawców i na stronie pzu.pl

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE,

7) oświadczenie Oszczędzającego o zapoznaniu się z treścią. Regulaminu IKE, REGULAMIN prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA Rozdział I Postanowienia ogólne Zakres regulacji 1. 1. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A.

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MILLENNIUM TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011 roku 1. P r z e d m i o t r e g u l a c j i 1. Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF BPH TFI TFI BPH TFI Jak BPH Inwestować TFI Jak inwestować Jak inwestować Regulamin Regulamin Inwestowanie Inwestowanie zawsze kojarzyło zawsze mi kojarzy się z czymś zawiłym. W BPH TF Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF

Regulamin. Regulamin. TFI Jak inwestować. z czymś zawiłym. W BPH TFI staramy. z czymś zawiłym. W BPH TF BPH TFI TFI BPH TFI Jak BPH Inwestować TFI Jak inwestować Jak inwestować Regulamin Regulamin Inwestowanie Inwestowanie zawsze kojarzyło zawsze mi kojarzy się z czymś zawiłym. W BPH TF Regulamin prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI

SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI REGULAMIN PROWADZENIA PAKIETU EMERYTALNEGO SKARBIEC TFI Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 4 4. Regulamin.... 6 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY

Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY. Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Regulamin PROWADZENIA SKARBIEC PROGRAM EMERYTALNY Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 1 2. Definicje... 2 3. Zawarcie Umowy... 3 4. Regulamin.... 4 5. Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 4 6. Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin )

Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin ) Regulamin uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym Oszczędności Przyszłości ( Regulamin ) 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Emerytalno-Inwestycyjnym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH IKE MultiFundusze Z dniem 25.11.2013 r uległa zmianie nazwa firmy i skrót Banku z BRE Bank Spółka Akcyjna i "BRE Bank S.A." na "mbank Spółka Akcyjna" oraz "mbank S.A." W związku z powyższym zmienia się nazwę MultiBank na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny

REGULAMIN Prowadzenia Skarbiec Program Emerytalny Spis treści 1 Postanowienia Ogólne... 1 2 Definicje... 2 3 Zawarcie Umowy... 3 4 Regulamin... 5 5 Czas trwania Umowy, rozwiązanie Umowy... 5 6 Zwolnienia podatkowe w związku z gromadzeniem oszczędności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1432. o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE

REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 /B/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 12.12. 2012 roku REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO IKE Brańsk, 2012 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE)

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANACH W STATUCIE METLIFE AMPLICO DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Na podstawie 18 ust. 1 Statutu MetLife Amplico Dobrowolny Fundusz Emerytalny ogłasza zmiany w Statucie MetLife Amplico

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE

Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Mariusz Denisiuk starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Zasady gromadzenia oszczędności na IKZE Jednym z dostępnych sposobów gromadzenia dodatkowych oszczędności na cele emerytalne jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) mskarbiec

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) mskarbiec UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH (IKE) mskarbiec zawierana pomiędzy Funduszami wskazanymi w 3 pkt. 1., zarządzanymi przez SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ALLIANZ PRESTIGE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ALLIANZ PRESTIGE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ALLIANZ PRESTIGE Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Inwestorze

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r.

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r. Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 15 stycznia 2014 r. 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY Programu Pakiet Emerytalny PKO TFI. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje

ZASADY Programu Pakiet Emerytalny PKO TFI. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje ZASADY Programu Pakiet Emerytalny PKO TFI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje 1 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Programie Pakiet Emerytalny PKO TFI oferowanym przez PKO Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim

Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Pisma Rektora UŚ znak DOP.065.17.2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. Informacja aktualizacyjna dotycząca zasad funkcjonowania pracowniczego programu emerytalnego w Uniwersytecie Śląskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. ISO... 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia

Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 16 lipca 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r.

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Niniejszy wykaz zawiera informacje o zapisach zmodyfikowanych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROGRAMU PAKIET EMERYTALNY PKO TFI

ZASADY PROGRAMU PAKIET EMERYTALNY PKO TFI ZASADY PROGRAMU PAKIET EMERYTALNY PKO TFI (Obowiązujące od 01.10.2015 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Definicje 1 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Programie Pakiet Emerytalny PKO

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA

FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA FUNDUSZE INWESTYCYJNE I INNE PRODUKTY TFI PZU SA Informacje dotyczące Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU SA oraz usług świadczonych przez Towarzystwo w zakresie pośrednictwa w przyjmowaniu i przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 roku Zarząd Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie działając za Nordea Dobrowolny Fundusz Emerytalny uprzejmie informuje, iż

Bardziej szczegółowo

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012

Compensa IKZE. Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 Compensa IKZE Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym BRP-4012 1 Oszczędzający Oszczędzający osoba fizyczna, która zawarła z Towarzystwem umowę ubezpieczenia i jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE

FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE FORMULARZ DYSPOZYCJI FINANSOWYCH OSZCZĘDZAJĄCEGO NA IKZE () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić znak X. Pola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO przez Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO

Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO Zasady Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego w Funduszach PKO ZASADY OGÓLNE 1 1. Indywidualne Konto Emerytalne dalej zwane IKE jest oferowane przez PKO Skarbowy- fio, PKO Obligacji fio, PKO Stabilnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/29 Użyte w art. 3, w art. 5, w art. 8, w art. 9, w art. 11, w art. 12, w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5 i 6, w art. 15 w ust. 1, w art. 17, w tytule rozdziału 2, w art. 19 we

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres Postanowienia ogólne 1 1. UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia mają następujące znaczenie: Fundusz Allianz FIO - fundusz zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym Pewny Start Dziecka (Program) i jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 1. Pojęcia użyte w Regulaminie każdorazowo oznaczają: a) Agent Transferowy - podmiot,

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 1. Pojęcia użyte w Regulaminie każdorazowo oznaczają: a) Agent Transferowy - podmiot, REGULAMIN INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 1. Pojęcia użyte w Regulaminie każdorazowo oznaczają: a) Agent Transferowy - podmiot, który na podstawie umowy z Funduszem prowadzi Subrejestry

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714

Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna (714 Page 1 of 15 Akt prawny wydrukowany z serwisu NetTAX - Profesjonalna Baza Prawna 80_30_32 (714 stan prawny aktu na dzień 17 lutego 2012 r. dotychczasowe zmiany widoczne w dokumencie ostatnia zmiana wyróżniona

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE Plus PRZEZ FUNDUSZE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE art. 1 [regulamin] 1. Regulamin Prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Fundusze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) DOBROWOLNY FUNDUSZ EMERYTALNY POCZTYLION PLUS www.pocztylion-arka.pl UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. IKZE jaką Oszczędzający zawiera z DM,

POSTANOWIENIA OGÓLNE. IKZE jaką Oszczędzający zawiera z DM, Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) oraz Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ych przez Fundusze zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy

ych przez Fundusze zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Zasady Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ych przez Fundusze zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ZASADY OGÓLNE 1 1. Zasady Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego.

IKE można założyć bez względu na to, czy jest się uczestnikiem pracowniczego programu emerytalnego. Co trzeba wiedzieć o IKE? Kto może gromadzić oszczędności na IKE? Prawo do dokonywania wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. Osoby małoletnie (w tym przypadku mowa jest o osobach

Bardziej szczegółowo

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE,

brak opodatkowania zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) osiągniętych przez oszczędzających w związku z oszczędzaniem na IKE, 1. Czy każdy może założyć IKE i IKZE? Prawo do dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach IKE i IKZE przysługuje każdej osobie fizycznej, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób małoletnich,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ PKO PARASOLOWY - FIO ZARZĄDZANY PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

ZASADY PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ PKO PARASOLOWY - FIO ZARZĄDZANY PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZASADY PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH PRZEZ PKO PARASOLOWY - FIO ZARZĄDZANY PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZASADY OGÓLNE 1. 1. Zasady Prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Statut PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Niniejszy Statut określa cele i zasady działalności Funduszu, zasady prowadzenia przez Fundusz działalności lokacyjnej oraz zasady członkostwa w Funduszu,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO

FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO FORMULARZ WYPŁATY Z IKZE W ZWIĄZKU ZE ŚMIERCIĄ OSZCZĘDZAJĄCEGO () Formularz wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI, a w odpowiednich polach wstawić

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 13 czerwca 2016 r.

Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 13 czerwca 2016 r. Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Obowiązujący od 13 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia

Bardziej szczegółowo

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE

Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne. Indywidualne konto emerytalne. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego PPE IKE IKZE Rodzaje kwalifikowanych programów emerytalnych PPE Grupowe (od 1999) Pracownicze programy emerytalne IKE Indywidualne (od II poł 2004) Indywidualne konto emerytalne IKZE Indywidulane (od stycznia 2012)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Alokacja wpłaty wskazany przez Uczestnika procentowy podział wpłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość (Program) i jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA z siedzibą w Warszawie i dedykowana

Bardziej szczegółowo

OW/3-01-0/10 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE -

OW/3-01-0/10 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM - INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE - 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW INDYWIDUALNE KONTA EMERYTALNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Co należy wiedzieć przed zawarciem umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego Indywidualne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw USTAWA z dnia.2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ZWIĄZANEGO Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM IKE PZU ŻYCIE Kod warunków: FKIP40 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN INDYWIDUALNEGO KONTA ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO 1 1. Pojęcia użyte w Regulaminie każdorazowo oznaczają: a) Agent Transferowy - podmiot, który na podstawie umowy z Funduszem prowadzi Subrejestry

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE przeznaczone jest dla osób, które chcą oszczędzać

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i dedykowana jest dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC)

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH Indywidualne Konto Emerytalne SKARBIEC (IKE SKARBIEC) REGULAMIN 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez

Bardziej szczegółowo

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO

STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO STATUT DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PEKAO Artykuł 1 Nazwa Funduszu Nazwa Funduszu brzmi: Dobrowolny Fundusz Emerytalny Pekao, w dalszej części niniejszego Statutu jest on zwany Funduszem. Dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA EMERYTURA Z LWEM. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA EMERYTURA Z LWEM. Postanowienia ogólne 1 W związku ze zmianą firmy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo ) oraz zmianą Firmy ING Usługi Finansowe S.A. na

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A.

Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. Regulamin składania zleceń i dyspozycji dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI S.A. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 1 International

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 11 września 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności:

2. Nazwa organu nadzoru, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na prowadzenie działalności: SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BPH TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W PRZYJMOWANIU I PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ WOLI KLIENTÓW ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady )

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1. 1. Użyte w Zasadach Uczestnictwa określenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE Korpo PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE NN

Strona 1. REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE Korpo PRZEZ FUNDUSZE INWESTYCYJNE NN W związku ze zmianą firmy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo ) oraz zastąpieniem występującej w nazwach zarządzanych

Bardziej szczegółowo