zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego"

Transkrypt

1 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa tel , fax Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Sprawa nr NCK-ZP/140/2011 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Warszawa, r.

2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako SIWZ, zwana również instrukcją dla Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie upzp, na zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Opis sposobu przygotowywania oferty Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do instrukcji dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego SIWZ oraz ustawy prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert na daną część spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania: każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum złoży dokumenty, o których mowa w 2 ust. 2 pkt. 1 oraz 2 niniejszej SIWZ; natomiast pozostałe dokumenty w imieniu wszystkich winien złożyć ten lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, od których niniejsza specyfikacja lub umowa regulująca zasady współpracy wymaga potwierdzenia spełniania warunku; Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 7. Oferta oraz dokumenty określone w 2 SIWZ winny być trwale ze sobą spięte. 8. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści. 9. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści. 10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 1 Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane (z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 14. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty. 1 Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo. 1 O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę. Strona 2 z 29

3 14. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty. 15. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka Warszawa oraz opisane: Oferta przetarg na zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Nie otwierać przed godz. 130 dnia r. 16. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA 17. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 7, 10, 11, 14, 15 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 18. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 19. Kompletna oferta powinna zawierać: 19. Prawidłowo wypełniony formularz oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) 19. Prawidłowo wypełniony Wykaz oferowanego sprzętu (Załącznik nr 1 do oferty) 19. Prawidłowo wypełniony Formularz cenowy (Załącznik nr 2 do oferty) Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty, lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty Warunki wymagane od Wykonawców o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 upzp Strona 3 z 29

4 Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz elementy wymagane dla oceny ofert w ramach stosowanych kryteriów: Podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ). Aktualny wypis/odpis (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) z właściwego rejestru, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zaparafowany projekt umowy jako jej akceptacja (projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia nie spełnia. Określenie przedmiotu zamówienia łącznie z wyszczególnieniem wszelkich dodatkowych usług, które mają być wykonane w ramach umowy Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego, na który składają się: 1 komputer klasy PC, 2 monitory komputerowe, 3 komputery przenośne typu laptop, 4 oprogramowanie, 5 akcesoria komputerowe, 6 dyski twarde, 7 serwer 8 drukarka o parametrach określonych szczegółowo w Załączniku nr 4 do SIWZ - Specyfikacja techniczna sprzętu Realizacja umowy obejmuje ponadto dostarczenie, zgodnego z warunkami SIWZ, opakowanego w sposób trwały i zabezpieczony przed wpływem czynników atmosferycznych przedmiotu umowy na adres Zamawiającego: ul. Płocka 13, Warszawa, na wskazane przez upoważnionego pracownika miejsce. Dostarczony sprzęt musi posiadać zainstalowane i aktywowane wymagane w SIWZ oprogramowanie. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 4. zaistnienia istotnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności w przypadku: 4. istotnych zmian na rynku usług objętych niniejszym postępowaniem, 4. wystąpienia istotnych trudności w pozyskaniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia; 4. gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. Za istotne Zamawiający uznaje okoliczności, które nie były znane Zamawiającemu lub Wykonawcy w dniu otwarcia ofert i które mogą wpłynąć na sposób realizacji zamówienia, w szczególności na termin realizacji. Strona 4 z 29

5 4. Pożądany lub wymagany termin wykonania umowy Do 21 dni od daty podpisania umowy. 5. Opis kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Kryterium Znaczenie w % Cena brutto (z podatkiem VAT) za zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego 100% Razem 100 % Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę brutto. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Podczas oceny ofert w/w kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną ilość punktów Cmin = 100 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Cmin : Cb) x 100 pkt., gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 6. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, na recepcji do godziny 100 w dniu r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie. 7. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wniesienie odwołania po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą. 8. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 130 w dniu r. 9. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Strona 5 z 29

6 Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert. 4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i zaproszeniem do składania ofert, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w instrukcji dla Wykonawców przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania. 6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: 8. oczywiste omyłki pisarskie, 8. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 8. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz (3) wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny (4) informacje o terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 1 Komisja Przetargowa Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów. 10. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień: Piotra Hawrylika, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel.: , godz , w sprawach formalnych Dorotę Wysocką, Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, Warszawa, tel , fax.: , godz Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Strona 6 z 29

7 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 7. Wyjaśnienia treści SIWZ, o których mowa w pkt 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ 8. W sytuacji opisanej w pkt 6 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał SIWZ. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony SIWZ. 9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści SIWZ, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ. 10. Pytania należy kierować do Pana Krzysztofa Dudka Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pana Edwarda Chudzika - Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury lub Pani Katarzyny Mazurkiewicz Zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Kultury. 1 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego. 1 W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie wadium. 1 W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1 Unieważnienie postępowania Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o: (1) Wykonawcach wykluczonych z postępowania oraz (2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. 1 Udzielenie Zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp, SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy. Umowę z tym Wykonawcą Zamawiający podpisze w terminie określonym w art. 94 upzp), nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Strona 7 z 29

8 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1 Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ dla Wykonawców. 14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Edward Chudzik Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Kultury Strona 8 z 29

9 Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA (imię i nazwisko) WYKONAWCY: ADRES (siedziba lub miejsce zamieszkania) WYKONAWCY: NAZWA I ADRES FIRMY (zakładu) PROWADZONEJ PRZEZ WYKONAWCĘ: TELEFON:... FAKS:..... ADRES NUMER NIP:.... NUMER REGON:... OFERTA Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następującej cenie: Wartość netto (bez VAT) Podatek VAT (%) Kwota VAT Cena brutto Słownie: (brutto)... Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom: Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy w tym zakresie zastrzeżeń. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy (Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Ofertę niniejszą składamy na... 1 kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy) Załącznikami do niniejszej oferty są: 2 1 Należy wpisać łączną ilość stron tj. formularz oferty wraz z wszystkimi załącznikami i dokumentami wymaganymi SIWZ 2 Należy wymienić wszystkie dokumenty załączone do oferty Strona 9 z 29

10 pieczęć nagłówkowa Wykonawcy Załącznik nr 1 do formularza oferty Wykaz oferowanego sprzętu My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt charakteryzuje się poniższymi parametrami: Komputera klasy PC (jednostka centralna) Typ Komputer stacjonarny klasy PC TAK Ilość sztuk 1 1 Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, oraz stanowisko programisty Wydajność obliczeniowa Procesor musi osiągnąć wynik PassMark Rating większy lub równy w rankingu PassMark Software PassMark - CPU Mark Pamięć operacyjna Pojemność: minimum MB Maksymalna obsługiwana pojemność: minimum MB Ilość modułów pamięci: minimum 2 Wolne złącza pamięci: minimum 2 Wydajność grafiki Grafika musi osiągnąć wynik PassMark Rating większy lub równy 400 w rankingu PassMark Software PassMark - G3D Mark Karta graficzna nie może być zintegrowana. Karta dźwiękowa Wbudowana Parametry pamięci masowej Dysk twardy o pojemności minimum 750 GB Zgodność z systemami operacyjnymi Klawiatura Mysz Wymagania dodatkowe Pełna zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 Pełna zgodność z 64-bitową wersją systemu Ubuntu 104 W układzie QWERTY US, 102 klawiszy + klawiatura numeryczna, z ergonomiczną, miękką podkładką pod nadgarstki, bezprzewodowa Optyczna USB, min. 3 przyciski + 1 rolka, bezprzewodowa, rozdzielczość min. 600 DPI + podkładka z ergonomiczną podpórką na nadgarstek. Nie mniej niż 6 gniazd USB 0/0, z czego nie mniej niż 2 wyprowadzone na przednim panelu obudowy 2x DVI + kable DVI Gniazdo słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przednim panelu obudowy. 4. Czytnik kart SD/SDHC/SDXC/CF/MS wyprowadzony na przednim panelu obudowy. 5. Karta sieciowa przewodowa w standardzie Ethernet 10/100/1000 (RJ45). 6. Karta sieciowa bezprzewodowa w standardzie 8011 b/g/n wyposażona w odkręcaną antenę. 7. Nagrywarka DVD+/-RW obsługująca formaty: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i płyty dwuwarstwowe. 8. Typ obudowy: Tower Strona 10 z 29

11 Gwarancja Monitor 9. Zainstalowane i aktywowane oprogramowanie: 9. System Windows 7 Professional 64-bit PL OEM 9. System Ubuntu bit PL (z zainstalowanymi sterownikami i obsługą do wszystkich kart rozszerzeń oraz modułów zamontowanych do komputera) 9. Pakiet Microsoft Office 2010 Professional PL (licencja komercyjna, 64-bity, system Windows) 9.4. Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD DL 9.5. Oprogramowanie do wyświetlania filmów DVD 10. Dołączone nośniki instalacyjne systemów i sterowniki do sprzętu zainstalowanego w komputerze, wersje instalacyjne do całego zainstalowanego oprogramowania. 1 Dodatkowe peryferia: 1 Listwa zasilająca z kablem 5m z co najmniej 5 gniazdami zasilającymi. Minimum 36 miesięcy Typ Monitor płaski TFT TAK Ilość sztuk 2 2 Przekątna matrycy Przekątna: minimum 23 cale maximum 24 cale Kontrast minimum 1 000:1 Format matrycy 16:10 Obsługiwana rozdzielczość Minimum x pikseli Czas reakcji maksimum 8 ms Jasność minimum 300 cd/m 2 Podstawa Z regulowaną wysokością i kątem pochylenia matrycy Głośniki Stereo, wbudowane Częstotliwość odświeżania minimum 60 Hz Złącze minimum 1xDVI-D Liczba wyświetlanych kolorów minimum 16,7 mln Wymagania dodatkowe Gwarancja Kolor obudowy zgodny z kolorem obudowy jednostki centralnej Kabel do jednostki centralnej zgodny z gniazdem jego karty graficznej Min. 36 miesięcy Strona 11 z 29

12 Komputer klasy laptop Typ Komputer klasy laptop TAK Ilość sztuk Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych Wydajność obliczeniowa Procesor musi osiągnąć wynik PassMark Rating większy lub równy w rankingu PassMark Software PassMark - CPU Mark Pamięć operacyjna Pojemność: minimum MB Wydajność grafiki Parametry pamięci masowej Matryca Bateria Karta dźwiękowa Głośniki Zgodność z systemami operacyjnymi Klawiatura Wymagania dodatkowe Gwarancja Maksymalna obsługiwana pojemność: minimum MB Grafika musi osiągnąć wynik PassMark Rating większy lub równy 220 w rankingu PassMark Software PassMark - G3D Mark Dysk twardy o pojemności minimum 250 GB Przekątna: minimum 15 cali, maksimum 16 cali Matowa Obsługiwana rozdzielczość: minimum x 700 pikseli Czas pracy: minimum 3 godziny wbudowana Stereo, wbudowane Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 7 W układzie QWERTY Nie mniej niż 3 gniazda USB 0/0 Złącze wideo D-Sub i HDMI (z audio) Wbudowany Mikrofon 4. Wbudowana kamera internetowa min. 0,3 MPix 5. Czytnik kart SD/SDHC 6. Karta sieciowa przewodowa w standardzie Ethernet 10/100 (RJ45). 7. Karta sieciowa bezprzewodowa w standardzie 8011 b/g/n 8. Bluetooth w standardzie 0 EDR 9. Wbudowana nagrywarka DVD+/-RW z obsługująca formaty: CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i płyty dwuwarstwowe. 10. Zainstalowane i aktywowane oprogramowanie: 10. System Windows 7 Professional 64-bit PL OEM 10. Pakiet Microsoft Office 2010 Professional PL (licencja komercyjna), 10. Oprogramowanie do nagrywania płyt CD/DVD DL Oprogramowanie do wyświetlania filmów DVD 1 Dołączone nośniki instalacyjne systemu i sterowniki do sprzętu zainstalowanego w komputerze, wersje instalacyjne do zainstalowanego oprogramowania. 1 Dodatkowe peryferia: 1 Mysz zewnętrzna Optyczna USB, min. 3 przyciski + 1 rolka, długość przewodu min. 1,3 m, rozdzielczość min. 600 DPI 1 Koncentrator USB 0 na 4 porty USB 1 Torba z paskiem na ramię Minimum 36 miesięcy Strona 12 z 29

13 4. Specyfikacja napędu optycznego Typ Napęd optyczny TAK Ilość sztuk 2 2 Zastosowanie Napęd będzie wykorzystywany w komputerze biurowym Odczytywane formaty płyt CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i płyty dwuwarstwowe Nagrywane formaty płyt CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW i płyty dwuwarstwowe Dodatkowe Zgodność z interfejsem SATA 5. Specyfikacja zasilacza awaryjnego Typ Zasilacz awaryjny TAK Ilość sztuk 4 4 Zastosowanie Zasilacz będzie wykorzystywany do zasilania komputera biurowego Moc Minimum: 700VA Gniazda wyjściowe Minimum: 3 podtrzymywane akumulatorowo Gwarancja Min. 36 miesięcy 6. Specyfikacja pakietu biurowego Typ Pakiet biurowy TAK Ilość sztuk 5 5 Zastosowanie Praca biurowa Zgodność 64-bity Wersja językowa PL Licencja komercyjna Wersja Pakietu Professional min Producent Microsoft 7. Specyfikacja zasilacza do laptopa Typ Zasilacz laptopowy TAK Ilość sztuk 2 2 Zastosowanie Zasilanie komputera typu laptop Zgodność HP 4520s Strona 13 z 29

14 8. Specyfikacja Dysku Typ Dysk twardy TAK Ilość sztuk 2 2 Zastosowanie Praca biurowa, wewnętrzny Zgodność SATA Pojemność Min. 1TB Rozmiar 3,5 cala 9. Specyfikacja Listwy zasilającej Typ Listwa zasilająca TAK Ilość sztuk Zastosowanie Praca biurowa, zasilanie sprzętu komputerowego Zabezpieczenia Nad prądowe z bezpiecznikiem automatycznym 10A Gniazdka Minimum 5 z bolcem Przewód Długość minimum 5 m 10. Specyfikacja serwera aplikacji Typ Serwer aplikacji Ilość sztuk 1 Zastosowanie Praca ciągła 24/7 jako serwer aplikacji redundantne Zasilanie minimum 2 zasilacze, hot swap minimum 2 LAN RJ base-t Chłodzenie Hot swap Natywna obsługa: Kompatybilność FreeBSD 64 bity Linux Debian 64 bity Zainstalowane FreeBSD 64 bity systemy operacyjne Linux Debian 64 bity ilość: minimum 2 każdy procesor musi osiągnąć wynik PassMark Rating większy Procesory lub równy wg rankingu PassMark Software PassMark - CPU Mark Pamięć operacyjna minimum 12 GB RAID 10 Sterownik dysków wsparcie dla hot swap pamięć wbudowana w sterownik minimum 512 MB Strona 14 z 29

15 Dyski twarde Napędy Urządzenie magazynujące Obudowa Zasilacz awaryjny (UPS) Gwarancja Natywnie wspierany przez: 4. FreeBSD 64 bity 5. Linux Debian 64 bity Ilość: minimum 4 sztuki pojemność: minimum 600 GB każdy z dysków praca ciągła 24/7 Natywnie wspierane przez: 4. FreeBSD 64 bity 5. Linux Debian 64 bity 6. zamontowane w kieszeniach HotSwap 7. 2 wolne kieszenie HotSwap DVD DL RW (nagrywarka dwuwarstwowych płyt DVD) FDD 1,44 MB 3,5 streamer zewnętrzny transfer średni (z kompresją): minimum 120 MB/s obsługiwane formaty zapisu: LTO3, LTO2 4. maksymalna obsługiwana pojemność: minimum 800 GB 5. 5 taśm o pojemności 800 GB serwerowa, stojąca zasilacze hot swap w ilości minimum 2 sztuk kieszenie na dyski hot swap moc: minimum VA gniazda podtrzymywane akumulatorowo: minimum 6 zarządzanie z poziomu systemu operacyjnego Minimum 36 miesięcy Specyfikacja drukarki kolorowej Typ Drukarka laserowa kolorowa TAK Ilość sztuk 1 1 Zastosowanie Praca biurowa, druk etykiet samoprzylepnych Prędkość druku Minimum 20stron/min Łączność Ethernet 100 BASE-T, USB Druk Kolor, Duplex Papier A4 Rozdzielczość 600dpi Gwarancja Minimum 36 miesięcy Strona 15 z 29

16 1 Specyfikacja zestawu narzędzi Typ Zestaw narzędzi TAK Ilość sztuk 1 1 Zastosowanie Praca z instalacjami niskonapięciowymi i 230V oraz serwis sprzętu Narzędzia Dodatkowe komputerowego izolowane szczypce uniwersalne (kombinerki) o dł. ok.185 mm izolowane szczypce półokrągłe proste o dł. ok.170 mm izolowane szczypce do cięcia boczne o dł. ok.190 mm 4. Przyrząd do zdejmowania izolacji z przewodów CAT5, okrągłych 5. izolowany wkrętak płaski 0,4 x 2,5 x 85 mm 6. izolowany wkrętak płaski 0,8 x 4 x 100 mm 7. izolowany wkrętak płaski 1,0 x 5,5 x 125 mm 8. izolowany wkrętak płaski 1,25 x 6,5 x 150 mm 9. izolowany wkrętak krzyżowy Phillips PH 0 x 75 mm 10. izolowany wkrętak krzyżowy Phillips PH 1 x 100 mm 1 izolowany wkrętak krzyżowy Phillips PH 2 x 100 mm Wkrętaki precyzyjne: 1 końcówki płaskie: 2; 3; 4 mm 1 końcówki krzyżowe: Ph00, Ph0; Ph1; Pz00; Pz0 14. końcówki torx: T6; T7; T8; T9; T10, T15, T20, 15. końcówki sześciokątne hex: 5; 2; 5 mm Wszystkie wkrętaki z magnetycznymi końcówkami Strona 16 z 29

17 L.p. Producent i model oferowanego sprzętu Jedn. miary Formularz cenowy Ilość Cena netto za 1 szt. Załącznik nr 2 do formularza oferty Wartość netto Podatek VAT Stawka Kwota Wartość Brutto = 4 x = szt. 1 szt. 2 szt szt szt szt szt szt szt szt. 1 1 szt. 1 1 szt. 1 RAZEM podpis Wykonawcy data Strona 17 z 29

18 Załącznik nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 24 oraz 22 ust. 1 upzp) (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego, oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, wymagane przepisami prawa, Posiadania wiedzy i doświadczenia; Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej; 5. Nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 upzp. Wszystkie mające lub mogące mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia informacje i oświadczenia złożone przez Wykonawcę/Wykonawców w związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia są prawdziwe w dacie ich przekazywania do Zamawiającego (miejscowość, data) (czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców) Strona 18 z 29

19 Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR /2011 zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu roku, pomiędzy: Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płockiej 13 ( Warszawa), wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury pod nr RIK 71/2006, posiadającym nr NIP: , nr REGON: ; reprezentowanym przez: Edwarda Chudzika Zastępcę Dyrektora Bernardę Ambrożkiewicz Główną Księgową zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w, wpisanym/ą do... prowadzonego przez... pod nr..., nr NIP:, PESEL/REGON:. zwaną/ym dalej Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, określonej w art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiot umowy Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego na potrzeby Narodowego Centrum Kultury obejmująca zamówienie określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o parametrach i ilościach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy. Oferta (załącznik nr 1 do umowy), wykaz oferowanego sprzętu (załącznik nr 2 do umowy) oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 3 do umowy) stanowią integralną część umowy. Strona 19 z 29

20 2 Termin realizacji, dostawa i odbiór przedmiotu umowy Termin realizacji umowy strony określają na 21 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i rozładunku sprzętu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przeznaczenia w Warszawie, ul. Płocka 13, na wskazane przez uprawnionego pracownika miejsce, po uprzednim kontakcie telefonicznym z p. Piotrem Hawrylikiem pod numerem tel z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi opisującą podstawowe funkcję sprzętu w języku polskim do każdego sprzętu oddzielnie. 4. Wykonawca wykona instalację i aktywację wymaganego, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oprogramowania. 5. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą i podpisania protokołu przekazania-odbioru po stronie Zamawiającego jest pan Piotr Hawrylik. 6. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Zamawiającym i podpisania protokołu przekazania-odbioru przekazania odbioru po stronie Wykonawcy jest. 3 Wartość umowy i warunki płatności Za dostawę Zamawiający zapłaci Wykonawcy cenę netto zł (słownie złotych: ), plus podatek VAT ( %) w wysokości zł. (słownie złotych: ), co stanowi łączną kwotę brutto zł. (słownie złotych: ). Cena określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne cła i podatki. Należność za zrealizowaną dostawę uregulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 21 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej po podpisaniu przez strony protokołu przekazania-odbioru. Strona 20 z 29

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo