S T A T U T Międzyzakładowego Związku Zawodowego KADRA Kopalni Adamów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T Międzyzakładowego Związku Zawodowego KADRA Kopalni Adamów"

Transkrypt

1 S T A T U T Międzyzakładowego Związku Zawodowego KADRA Kopalni Adamów Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Kopalni Adamów jest dobrowolną, niezależną i samorządną organizacją pracowników kadry inżynieryjno-technicznej i administracyjnej zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin SA oraz w podmiotach powstałych na bazie majątku PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. 2. Pełna nazwa Związku brzmi: Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Kopalni Adamów. W dalszej części Statutu Związek zwany jest: MZZ KADRA Kopalni Adamów, MZZ KADRA lub Związek. 3. MZZ KADRA posiada osobowość prawną i jest reprezentowany przez Zarząd MZZ KADRA. 4. Siedzibą MZZ KADRA jest miejscowość Warenka, a terenem działalności Grupa Kapitałowa ZE PAK SA oraz podmioty powstałe na bazie majątku PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. 5. MZZ KADRA stanowi zakładową organizację związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych. 6. MZZ KADRA Kopalni Adamów jest zrzeszony w Porozumieniu Związków Zawodowych KADRA. 7. MZZ KADRA realizując swe statutowe zadania i cele przestrzega postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o związkach zawodowych oraz innych przepisów prawa. 8. Symbolem zewnętrznym Związku jest logo MZZ KADRA Kopalni Adamów. 9. Międzyzakładowy Związek Zawodowy KADRA Kopalni Adamów może używać skrótu MZZ KADRA. 1

2 Rozdział II CELE I ZADANIA MZZ KADRA KOPALNI ADAMÓW Art Celem MZZ KADRA jest obrona praw, godności zawodowej oraz interesów członków Związku, a w szczególności: a) ochrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków socjalnych i kulturalnych w miejscu pracy, b) obrona interesów zawodowych niezrzeszonych pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK SA oraz podmiotów powstałych na bazie majątku PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. potrzebujących pomocy i wnioskujących o taką pomoc, c) reprezentowanie interesów zawodowych członków MZZ KADRA wobec pracodawcy, d) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy, e) zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników, f) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w miejscu pracy przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, g) udzielanie pomocy prawnej członkom MZZ KADRA oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadkach konfliktów między pracownikiem a pracodawcą, h) kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy w miejscu pracy oraz współpraca z Państwową Inspekcją Pracy. 2. Celem MZZ KADRA jest także współudział w następujących przedsięwzięciach: a) opracowywanie zakładowych układów zbiorowych pracy, umów społecznych, pakietów gwarancyjnych, regulaminów pracy i rozkładu czasu pracy oraz innych umów zawieranych z pracodawcą, b) ustalanie zakładowych porozumień płacowych, systemów wynagradzania i związanych z nimi regulaminów nagradzania i premiowania, c) ustalanie zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym podziału środków z tego funduszu na określone cele oraz ustalanie zasad przyznawania pracownikom świadczeń z ww. funduszu, d) ustalanie planów urlopów, szkoleń i kursów, e) tworzenie i konsultowanie aktów prawnych dotyczących pracowników, a w szczególności prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, praw socjalnych oraz kontroli ich przestrzegania, f) powoływanie i udział w komisjach wyborczych w miejscu pracy, g) organizacja i kierowanie akcjami protestacyjnymi lub strajkiem, w przypadku naruszenia praw i interesów pracowniczych. 2

3 Art Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez : a) współdziałanie z pracodawcą oraz organizacjami związkowymi, zawodowymi, samorządowymi, kulturalnymi, naukowymi i naukowo-technicznymi, b) współpracę z PZZ KADRA. 2. MZZ KADRA ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej dla wypełnienia swych celów. 3. Związek może przystąpić do federacji lub porozumienia z innymi strukturami związkowymi. Przystąpienie takie następuje na mocy uchwały Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA. Rozdział III CZŁONKOWIE MZZ KADRA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI Art Członkami MZZ KADRA Kopalni Adamów mogą być pracownicy należący do szeroko pojętej kadry technicznej i administracyjnej Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA oraz podmiotów powstałych na bazie majątku PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. 2. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik o którym mowa w pkt. 1, bez względu na wiek, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, podstawę stosunku pracy, jeżeli wyrazi gotowość podporządkowania się postanowieniom Statutu MZZ KADRA i uchwałom organów związkowych. Nie pozbawia się prawa przynależności do Związku pracowników, którzy przeszli na emeryturę lub rentę. 3. Członkostwo MZZ KADRA nabywa się na podstawie uchwały Zarządu MZZ KADRA, podjętej w oparciu o złożoną przez kandydata pisemną deklarację członkowską. 4. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do Sądu Koleżeńskiego MZZ KADRA. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o odmowie przyjęcia do Związku. 3

4 Art. 5 Członek MZZ KADRA ma prawo : a) uczestniczyć w zebraniach MZZ KADRA, b) wybierać i być wybieranym do organów MZZ KADRA, c) korzystać z pomocy Związku w obronie swoich praw i interesów pracowniczych, d) wnioskować o informacje dot. uchwał oraz realizacji uchwał organów MZZ KADRA, e) wyrażać ocenę działalności każdego członka MZZ KADRA, w tym członków organów związkowych, f) wnioskować do Zarządu MZZ KADRA lub Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA o udzielenie upomnienia członkowi Związku, jeżeli jego działanie narusza zasady działalności związkowej, zasady współżycia społecznego, postanowienia Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa, g) wnioskować do Zarządu MZZ KADRA lub Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA o zawieszenie członka MZZ KADRA w prawach członkowskich, jeżeli jego działanie narusza zasady działalności związkowej, zasady współżycia społecznego, postanowienia Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa, h) wnioskować do Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA o zawieszenie członka organów związkowych w pełnieniu funkcji w organach związkowych, jeżeli jego działanie narusza zasady działalności związkowej, zasady współżycia społecznego, postanowienia Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa, i) wnioskować do Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA o wykluczenie ze Związku uprzednio zawieszonego w prawach członka Związku, j) wnioskować do Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA o odwołanie z organu związkowego uprzednio zawieszonego w pełnieniu funkcji członka organu, k) wnioskować do Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA o odwołanie Zarządu MZZ KADRA, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wskutek naruszenia przez ww. organy związkowe zasad działalności związkowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa, l) występować z innymi wnioskami i postulatami do organów związkowych, m) zażądać opinii Sądu Koleżeńskiego w wypadku udzielenia upomnienia lub w wypadku zawieszenia w prawach członkowskich MZZ KADRA. Art. 6 Członek MZZ KADRA zobowiązany jest : a) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów MZZ KADRA, b) uczestniczyć w życiu związkowym i dążyć do realizacji celów i zadań MZZ KADRA, c) regularnie opłacać składki członkowskie, d) przestrzegać zasad współżycia społecznego i kultury w stosunkach międzyludzkich, e) brać udział w akcjach protestacyjnych i związkowych. 4

5 Art. 7 Za szczególnie aktywną działalność związkową, społeczną i zawodową członek MZZ KADRA może uzyskać różnego rodzaju wyróżnienia (odznaki, dyplomy, nagrody) będące wyrazem uznania władz MZZ KADRA i PZZ KADRA. Art Członek MZZ KADRA może otrzymać upomnienie, jeżeli jego działanie narusza zasady działalności związkowej, zasady współżycia społecznego, postanowienia Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa, w trybie określonym w art. 13 pkt 1 lit. e oraz w art. 15 pkt 1 lit. b. 2. Członek MZZ KADRA może być czasowo zawieszony w prawach członkowskich Związku, jeżeli jego działanie narusza zasady działalności związkowej, zasady współżycia społecznego, postanowienia Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa w trybie określonym w art. 13 pkt 1 lit. f oraz w art. 15 pkt 1 lit. c. 3. Członek MZZ KADRA może być wykluczony ze Związku, po uprzednim zawieszeniu w prawach członkowskich, jeżeli jego działanie zasady działalności związkowej, zasady współżycia społecznego, postanowienia Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa w trybie określonym w art. 13 pkt 1 lit. g oraz w art. 13 pkt Zawieszenie członka MZZ KADRA w prawach członkowskich Związku traci moc, jeżeli członek nim objęty nie zostanie wykluczony ze Związku przez Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA na najbliższym zebraniu MZZ KADRA. 5. Członek MZZ KADRA powinien być niezwłocznie poinformowany o udzieleniu upomnienia, o zawieszeniu w prawach członkowskich Związku i o wykluczeniu z MZZ KADRA. Art Utrata członkostwa MZZ KADRA następuje w wyniku: a) pisemnego oświadczenia członka o dobrowolnym wystąpieniu z MZZ KADRA na mocy decyzji Zarządu MZZ KADRA, b) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż 6 miesięcy na mocy uchwały Zarządu MZZ KADRA, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu osoby zainteresowanej o statutowych konsekwencjach zalegania z opłatą składek, c) wykluczenia z MZZ KADRA, jeżeli działanie członka Związku narusza zasady działalności związkowej, zasady współżycia społecznego, postanowienia Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa, w trybie określonym w art. 13 pkt 1 lit. g oraz w art. 13 pkt 2. 5

6 Rozdział IV ZASADY ORGANIZACYJNE I ORGANY MZZ KADRA KOPALNI ADAMÓW Art Najwyższą władzą MZZ KADRA jest Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA, które tworzą wszyscy członkowie Związku obecni w zebraniu MZZ KADRA (zebraniu Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA). 2. Zgromadzenie Ogólne wybiera organy MZZ KADRA: a) Przewodniczącego MZZ KADRA, b) Zarząd MZZ KADRA, c) Komisję Rewizyjną MZZ KADRA, d) Sąd Koleżeński MZZ KADRA. 3. Organy MZZ KADRA są wybierane w głosowaniu tajnym. Zasady przeprowadzania wyborów reguluje Regulamin wyborów organów MZZ KADRA uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne. 4. Kadencja organów MZZ KADRA pochodzących z wyboru trwa cztery lata. Członkowie tych organów są wybierani na wspólną kadencję. 5. Jeżeli skład osobowy Zarządu MZZ KADRA ustalony na zebraniu wyborczym, skład osobowy Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego MZZ KADRA zmniejszy się w trakcie trwania kadencji do stanu poniżej dwóch trzecich liczby członków organu, Zgromadzenie Ogólne przeprowadza wybory uzupełniające na najbliższym zebraniu MZZ KADRA. 6. Jeżeli Przewodniczący MZZ KADRA przestanie sprawować funkcję w trakcie trwania kadencji, Zgromadzenie Ogólne przeprowadza wybory uzupełniające na Przewodniczącego MZZ KADRA na najbliższym zebraniu MZZ KADRA. 7. Czas pełnienia funkcji Przewodniczącego MZZ KADRA, członków Zarządu MZZ KADRA, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca czteroletniej kadencji tych organów. Art Między zebraniami Zgromadzenia Ogólnego pracą Związku kieruje Zarząd MZZ KADRA, a czynności kontrolne spełnia Komisja Rewizyjna. Rolę instancji odwoławczej w sporach między członkami lub w sporach między członkami a organami Związku spełnia Sąd Koleżeński. 2. Przewodniczący MZZ KADRA reprezentuje Związek oraz kieruje działalnością Zarządu MZZ KADRA. 6

7 3. Zarząd MZZ KADRA, na wniosek Przewodniczącego MZZ KADRA, wybiera ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika. 4. Osoby, o których mowa w pkt. 3, wraz z Przewodniczącym, stanowią Prezydium Zarządu MZZ KADRA. Prezydium Zarządu MZZ KADRA prowadzi bieżącą działalność Związku pomiędzy posiedzeniami Zarządu MZZ KADRA. 5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego MZZ KADRA Związek reprezentuje jeden z wiceprzewodniczących, a w przypadku nieobecności wszystkich ww. jeden z członków Zarządu MZZ KADRA imiennie upoważniony uchwałą Zarządu. 6. Organy MZZ KADRA pochodzące z wyboru składają wobec Zgromadzenia Ogólnego sprawozdania ze swej działalności co najmniej raz w roku, w terminie sprawozdawczym, tj. w pierwszym półroczu każdego roku. 7. Organy MZZ KADRA pochodzące z wyboru mogą być odwoływane przez Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA w trybie określonym w art. 13 pkt 1 lit. j. Rozdział V ZGROMADZENIE OGÓLNE MZZ KADRA Art Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA jest najwyższą władzą Związku. Tworzą je wszyscy członkowie Związku obecni w zebraniu MZZ KADRA (zebraniu Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA). 2. Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA udziela absolutorium Zarządowi MZZ KADRA. 3. Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA dokonuje wyboru delegatów na konferencje i zjazdy wyższego szczebla. 4. Zebranie Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA jest zwoływane: a) obligatoryjnie przez Zarząd MZZ KADRA co najmniej raz w roku, w terminie sprawozdawczym, tj. w pierwszym półroczu każdego roku, z powiadomieniem członków co najmniej 7 dni przed terminem, b) przez Zarząd MZZ KADRA w innym terminie, z powiadomieniem członków co najmniej 7 dni przed terminem, c) na wniosek jednej trzeciej liczby członków Związku w dowolnym terminie, z pisemnym powiadomieniem członków Związku przez inicjatorów zwoływanego zebrania Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA co najmniej 7 dni przed terminem. 5. Niezwołanie zebrania Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA przez Zarząd MZZ KADRA co najmniej raz w roku w terminie sprawozdawczym bez ważnych przyczyn traktuje się jako naruszenie Statutu MZZ KADRA przez członków Zarządu MZZ KADRA. 7

8 6. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA podejmowane są zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwalania Statutu i uchwał dotyczących zmian w Statucie MZZ KADRA oraz uchwały o rozwiązaniu MZZ KADRA, które są podejmowane większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów. 7. Prawomocność uchwał Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA jest zachowana w I terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków, a w II terminie przy obecności co najmniej jednej czwartej liczby członków MZZ KADRA. Art Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA ma prawo do : a) uchwalania Statutu i dokonywania zmian w Statucie Międzyzakładowego Związku Zawodowego KADRA Kopalni Adamów w trybie określonym w art.12 pkt 6. b) ustalania programu działania Związku w oparciu o Statut i uchwały władz związkowych, c) oceny sprawozdań finansowych i merytorycznych Związku, d) uchylania uchwał organów związkowych niezgodnych ze Statutem MZZ KADRA lub obowiązującym prawem, e) udzielenia członkowi Związku kary upomnienia w przypadku naruszenia przez członka Związku zasad działalności związkowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa. f) czasowego zawieszenia członka Związku w prawach członkowskich w przypadku naruszenia przez członka Związku zasad działalności związkowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa. g) wykluczenia członka Związku z MZZ KADRA w przypadku naruszenia przez członka Związku zasad działalności związkowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa, po uprzednim zawieszeniu członka Związku w prawach członkowskich uchwałą Zarządu MZZ KADRA lub uchwałą Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA, h) czasowego zawieszenia członka organów MZZ KADRA pochodzących z wyboru w pełnieniu funkcji w organie Związku w przypadku naruszenia przez członka organu zasad działalności związkowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa. i) odwołania członka organów MZZ KADRA pochodzących z wyboru z organu związkowego w przypadku naruszenia przez członka organu zasad działalności związkowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa, po uprzednim zawieszeniu członka organu uchwałą Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA, j) odwołania Zarządu MZZ KADRA, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wskutek naruszenia przez ww. organy związkowe zasad działalności związkowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa. 8

9 2. Podejmowanie uchwał ws. wykluczenia członka MZZ KADRA i odwołania członka z organów MZZ KADRA pochodzących z wyboru odbywa się po przedstawieniu opinii przez Sąd Koleżeński. Rozdział VI ZARZĄD MZZ KADRA KOPALNI ADAMÓW Art Zarząd MZZ KADRA wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA według odrębnego regulaminu, przyjętego uchwałą przez Zgromadzenie Ogólne. 2. Zarząd MZZ KADRA kieruje pracą Związku między zebraniami Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA. 3. Zarząd MZZ KADRA: a) reprezentuje interesy członków Związku w myśl Statutu MZZ KADRA oraz obowiązujących przepisów prawa, b) zajmuje stanowisko wobec pracodawcy w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników, c) zajmuje stanowisko w sprawach indywidualnych członków MZZ KADRA w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy, d) uzgadnia z pracodawcą sprawy płacy i jej składników, zakładowe porozumienia płacowe i systemy wynagradzania, regulaminy wewnętrzne, warunki bhp, czas pracy, plan urlopów, gospodarowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zatrudnienie, sprawy bytowe, kulturalne, sportowe, rozwiązywanie umów o pracę, e) ustala preliminarz finansowy, plan pracy Związku, opracowuje sprawozdania, zwołuje zebrania Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA, f) decyduje o dysponowaniu funduszami Związku w ramach posiadanego budżetu, 4. Ponadto Zarząd MZZ KADRA: a) kieruje współdziałaniem MZZ KADRA z pracodawcą b) uzgadnia z pracodawcą sprawy w zakresie regulowanym przepisami prawa, w szczególności: Kodeksem pracy, regulaminami pracy, układami zbiorowymi oraz ustawą o związkach zawodowych, c) kieruje współdziałaniem MZZ KADRA z organizacjami związkowymi, zawodowymi, samorządowymi, kulturalnymi, naukowymi i naukowo-technicznymi, d) powołuje komisje stałe i doraźne, 9

10 e) zawiera porozumienia z innymi organizacjami związkowymi w sprawach istotnych dla pracowników, f) przyjmuje do Związku nowych członków. Art Zarząd MZZ KADRA ma prawo do: a) honorowania członków Związku odznakami, dyplomami i nagrodami za szczególnie aktywną działalność związkową, społeczną i zawodową oraz wnioskować do władz PZZ KADRA oraz do innych instytucji i organów o podobne uhonorowanie członka MZZ KADRA, b) udzielenia członkowi MZZ KADRA kary upomnienia w przypadku naruszenia przez członka Związku zasad działalności związkowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa. c) czasowego zawieszenia w prawach członkowskich członka ZZ KADRA wskutek naruszenia przez członka Związku zasad działalności związkowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa. 2. Uchwały Zarządu MZZ KADRA zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głos Przewodniczącego jest głosem decydującym o rozstrzygnięciu. Rozdział VII KOMISJA REWIZYJNA MZZ KADRA Art Komisja Rewizyjna MZZ KADRA jest wybierana przez Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA wg odrębnego regulaminu, przyjętego uchwałą przez Zgromadzenie Ogólne. 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 10

11 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu MZZ KADRA lub Sądu Koleżeńskiego MZZ KADRA. 5. Komisja Rewizyjna może być odwołana przez Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA wskutek naruszenia przez nią zasad działalności związkowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa. 6. Uchwała o odwołaniu Komisji Rewizyjnej ma moc po powołaniu nowej Komisji Rewizyjnej przez Zgromadzenie Ogólne w wyborach uzupełniających. Art Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest : a) kontrolowanie działalności merytorycznej i finansowej MZZ KADRA, b) kontrolowanie realizacji uchwał Zarządu Związku, c) kontrolowanie zgodności uchwał ze Statutem MZZ KADRA i innymi przepisami prawa, d) informowanie Zarządu MZZ KADRA o wynikach kontroli, e) przedstawianie sprawozdań nt. wyników przeprowadzonych kontroli oraz uwag i wniosków pokontrolnych na zebraniach sprawozdawczych. f) ocena corocznego bilansu i wnioskowanie do Zgromadzenia Ogólnego o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Związku, 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu MZZ KADRA. 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu MZZ KADRA, Komisja Rewizyjna ma prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego zebrania Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA celem przedstawienia pod obrady ujawnionych nieprawidłowości. Rozdział VIII SĄD KOLEŻEŃSKI MZZ KADRA Art Sąd Koleżeński MZZ KADRA wybierany jest przez Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA wg odrębnego regulaminu, przyjętego uchwałą przez Zgromadzenie Ogólne. 2. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi trzech członków. 11

12 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego. 4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być równocześnie członkami Zarządu MZZ KADRA lub Komisji Rewizyjnej MZZ KADRA. 5. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia, gdy uchwałę podejmuje dwóch członków ww. organu, głos przewodniczącego jest głosem decydującym o rozstrzygnięciu. 6. Sąd Koleżeński może być odwołany przez Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA wskutek naruszenia przez niego zasad działalności związkowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa. 7. Uchwała o odwołaniu Sądu Koleżeńskiego ma moc po powołaniu nowego Sądu Koleżeńskiego w wyborach uzupełniających. Art Zadaniem Sądu Koleżeńskiego MZZ KADRA jest : a) rozstrzyganie kwestii spornych zaistniałych pomiędzy członkami Związku lub pomiędzy członkami a organami Związku, b) rozpatrywanie odwołań członków Związku od decyzji Zarządu lub Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA o udzieleniu kary upomnienia lub zawieszeniu w prawach członkowskich, c) rozpatrywanie odwołań członków organów MZZ KADRA pochodzących z wyboru, w stosunku do których Zgromadzenie Ogólne podjęło uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu funkcji w organie Związku, d) rozpatrywanie odwołań osób, wobec których Zarząd Związku podjął uchwałę odmawiającą przyjęcia do MZZ KADRA. 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mają prawo do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu MZZ KADRA. Rozdział IX CZŁONKOWIE ORGANÓW ZWIĄZKOWYCH POCHODZĄCYCH Z WYBORU Art Członkowie organów związkowych pochodzących z wyboru są zobowiązani: 12

13 a) aktywnie uczestniczyć w pracach i działalności odpowiednich organów związkowych, b) należycie reprezentować interesy swoich wyborców, utrzymywać z nimi odpowiedni kontakt i na ich wniosek informować ich o swojej działalności, c) zajmować w działalności na zewnątrz stanowisko ustalone kolegialnie przez organy związkowe. Art. 21 Mandat członka organu związkowego pochodzącego z wyboru wygasa przed upływem kadencji w przypadku: a) pisemnej rezygnacji z mandatu przyjętej decyzją Zarządu MZZ KADRA, b) odwołania mandatu uchwałą Zgromadzenia Ogólnego MZZ KADRA, c) niemożności pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy bez usprawiedliwionej przyczyny, d) utraty obywatelstwa lub orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądowym kary utraty praw publicznych, e) utraty członkostwa MZZ KADRA. Art Członek organu związkowego może być czasowo zawieszony w pełnieniu funkcji, jeżeli jego działanie narusza postanowienia Statutu MZZ KADRA, uchwały władz MZZ KADRA albo zasady współżycia społecznego w trybie określonym w art. 13 pkt 1, lit. h. 2. Członek organu związkowego może być odwołany ze składu organu związkowego, jeżeli jego działanie narusza zasady działalności związkowej, zasady współżycia społecznego, postanowienia Statutu MZZ KADRA lub obowiązującego prawa w trybie określonym w art. 13 pkt 1, lit. i oraz w art. 13 pkt Zawieszenie traci moc, jeżeli osoba nim objęta nie zostanie odwołana z organu związkowego przez Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA na najbliższym zebraniu MZZ KADRA. 4. Członek organu związkowego powinien być niezwłocznie poinformowany o zawieszeniu go w pełnieniu funkcji w organach związkowych lub o odwołaniu go z organu związkowego. 5. Członek organu związkowego ma prawo zażądać opinii Sądu Koleżeńskiego w wypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji w organie Związku. 13

14 Rozdział X MAJĄTEK MZZ KADRA KOPALNI ADAMÓW Art Majątek MZZ KADRA służy do realizacji i finansowania działalności statutowej Związku. 2. Majątek MZZ KADRA stanowią: a) wpływy ze składek członkowskich, b) wpływy z dotacji, darowizn i zapisów, c) odsetki od lokat, d) przychody z organizowanych przez Związek imprez technicznych, kulturalnorozrywkowych, sportowych oraz prowadzonej przez MZZ KADRA działalności gospodarczej. 3. Wysokość składki członkowskiej ustala Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA. 4. Za prowadzenie finansów Związku odpowiada skarbnik. 5. Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku odpowiedzialność ponoszą osoby działające w imieniu władz MZZ KADRA. 6. Zarząd MZZ KADRA na mocy uchwały wyznacza osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Związku. 7. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składają osoby upoważnione przez Zarząd MZZ KADRA. 8. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób. Rozdział XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE Art Czynności związane z likwidacją MZZ KADRA dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA. 2. Majątek MZZ KADRA przeznacza się na ustalone przez Komisję Likwidacyjną cele społeczne. 3. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Komisja sporządza sprawozdanie, które składa w Krajowym Rejestrze Sądowym. 14

15 Art. 25 Sprawy nieuregulowane w Statucie rozstrzyga Zarząd MZZ KADRA lub, nadrzędnie, Zgromadzenie Ogólne MZZ KADRA kierując się przepisami ustawy o związkach zawodowych oraz innymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 26 Statut wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Turek, dnia r. STATUT ZOSTAŁ WPISANY W DNIU r. DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO: REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, NA MOCY POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO - POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Z DNIA 8 MAJA 2013 r. KRS

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW 1 STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW I Postanowienia ogólne 1 Związek Zawodowy Psychologów zwany dalej Związkiem jest organizacją dobrowolną, skupiającą psychologów w celu obrony ich interesów i praw.

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

3. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki. POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASY SYMPATHY 600 1. Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Klasy "Sympathy 600", zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym stowarzyszeniem kultury fizycznej.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH. Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO AKTORÓW POLSKICH Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA 1 Tworzy się organizację zawodową pod nazwą: Związek Zawodowy Aktorów Polskich, zwany dalej Związkiem. Związek rozwijać

Bardziej szczegółowo

Statut ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Statut ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Statut Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nowoczesny ZUS ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Nowoczesny ZUS, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I

STATUT NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział I STATUT NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA 1 1. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A.

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. 1 STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO OBRONY PRACOWNIKÓW w Grupie LOTOS S.A. Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Obrony Pracowników zwany dalej Związkiem, jest

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej

STATUT Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej Statut Związku Zawodowego Muzyków RP Strona 1 z 7 STATUT Związku Zawodowego Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Związek Zawodowy Muzyków Rzeczypospolitej Polskiej, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH

STATUT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH STATUT FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SKARBOWYCH 1 1. Tworzy się Federację Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, zwanej dalej Federacją. 2. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Związku Zawodowego Skarbowców

S T A T U T Związku Zawodowego Skarbowców S T A T U T Związku Zawodowego Skarbowców ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Związek przyjmuje nazwę Związek Zawodowy Skarbowców 2. Związek używa skrótu ZZS. 3. Nazwa i znak graficzny Związku stanowią

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT. MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU. uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów

STATUT. MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU. uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów STATUT MIĘDZYPOWIATOWEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO KARKONOSZE w BOLESŁAWCU uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów MZBS Karkonosze w dniu 27.06.2015 r. Rozdział I Nazwa, teren działania,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu.

Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu. S T A T U T Związku Zawodowego Pracowników Powierzchni Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ( Tekst jednolity ) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Zawodowy Pracowników Powierzchni Katowickiego

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity

STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE. Tekst Jednolity 1 Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków z dnia 20.01.2012 r. STATUT TOWARZYSTWA PROJEKTOWO WYKONAWCZEGO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO ENERGETUS W WARSZAWIE Tekst Jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI STATUT STOWARZYSZENIA KULTURALNO-OŚWIATOWEGO LIBRI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą osoby zainteresowane kreowaniem

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurski Związek Zapaśniczy, w skrócie W-MZZ,

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ODDZIAŁU ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POCZTY

R E G U L A M I N ODDZIAŁU ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POCZTY R E G U L A M I N ODDZIAŁU ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POCZTY w O P O L U Stosownie do zapisów Statutu Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Oddział Związku Zawodowego Pracowników Poczty w Opolu uchwala

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Poznańska Gildia Graczy Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Poznańska Gildia Graczy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle

Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Załącznik nr 2/2016 Statut Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104, z 1990 r. Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia. WSZYSTKO DLA KALISZA im. prof. Jerzego Rubińskiego w Kaliszu. Rozdział I Postanowienie ogólne. Art. 1

S T A T U T. Stowarzyszenia. WSZYSTKO DLA KALISZA im. prof. Jerzego Rubińskiego w Kaliszu. Rozdział I Postanowienie ogólne. Art. 1 S T A T U T Stowarzyszenia WSZYSTKO DLA KALISZA im. prof. Jerzego Rubińskiego w Kaliszu Rozdział I Postanowienie ogólne Art. 1 1. Stowarzyszenie pn. WSZYSTKO DLA KALISZA im prof. Jerzego Rubińskiego zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych pod nazwą: Aero Model Klub Pabianice im. mjr. pil. dypl. Eugeniusza Wyrwickiego

STATUT Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych pod nazwą: Aero Model Klub Pabianice im. mjr. pil. dypl. Eugeniusza Wyrwickiego STATUT Stowarzyszenia Modelarzy Lotniczych pod nazwą: Aero Model Klub Pabianice im. mjr. pil. dypl. Eugeniusza Wyrwickiego Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1. Aero Model Klub

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Statut

Załącznik nr 1. Statut Załącznik nr 1 Statut ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, zwana dalej Federacją - jest ogólnokrajową międzyzakładową organizacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ Solidarność W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN MIĘDZYZAKŁADOWEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ NSZZ "Solidarność" W TAURON Wytwarzanie S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie ze Statutem NSZZ Solidarność oraz Uchwałami Zakładowych Zebrań Delegatów

Bardziej szczegółowo

STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.)

STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.) STATUT ORGANIZACJI TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie ORGANIZACJA TECHNIKÓW DOSTĘPU LINOWEGO, zwane dalej OTDL, działa

Bardziej szczegółowo

Statut. Kostrzyńskiego Klubu Sportów Wodnych

Statut. Kostrzyńskiego Klubu Sportów Wodnych Statut Kostrzyńskiego Klubu Sportów Wodnych Rozdział pierwszy Postanowienia ogólne 1 Kostrzyński Klub Sportów Wodnych zwany dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS

Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Regulamin Stowarzyszenia Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Lokatorów TBS i zwane jest dalej "Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia o nazwie: Klub Paragraf 34 Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego z siedzibą w Katowicach

Statut stowarzyszenia o nazwie: Klub Paragraf 34 Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego z siedzibą w Katowicach Statut stowarzyszenia o nazwie: Klub Paragraf 34 Stowarzyszenie Bezpieczeństwa Technicznego z siedzibą w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Klub Paragraf 34" Stowarzyszenie Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Branży Wynajmu zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich. Art. 1. Art. 2

STATUT. Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich. Art. 1. Art. 2 STATUT Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich Rozdział I Postanowienia ogólne. Art. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich zwane w dalszej treści Stowarzyszeniem jest dobrowolną,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT. Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 23 kwietnia 2010 r. Gdańsk, kwiecień 2010 Tekst statutu zatwierdzony w dniu 30.09.2010 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU"

S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU S T A T U T STOWARZYSZENIA O NAZWIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI OPATOWIECKIEJ W OPATOWCU" ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Opatowieckiej w Opatowcu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH

STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA HODOWCÓW MAŁOPOLSKICH KONI WYŚCIGOWYCH Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Hodowców Małopolskich Koni Wyścigowych, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY

STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY STATUT STOWARZYSZENIA GMINA SEROCK ŁĄCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie: Gmina Serock Łączy, w skrócie GSŁ dalej zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Pracowników JMP S.A. - " Biedronka " w Kostrzynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Par. 1

S T A T U T. Pracowników JMP S.A. -  Biedronka  w Kostrzynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Par. 1 S T A T U T Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników JMP S.A. - " Biedronka " w Kostrzynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Par. 1 1. Tworzy się organizację związkową pod nazwą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie aeris qualitas

Stowarzyszenie aeris qualitas Świerzawa, 03.11.2017 r. STATUT Stowarzyszenie aeris qualitas Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie aeris qualitas. W dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR

RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR RAMOWY STATUT STOWARZYSZENIA KLUBU SPORTOWEGO KONAR ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy KONAR zwany dalej "Klubem". 2. Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne S T A T U T WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ZWIĄZKU KOLARSKIEGO W OLSZTYNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Warmińsko - Mazurski Związek Kolarski ( w skrócie WMZKol ), zwany dalej WMZKol, jest okręgowym związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO Dąbrowa Górnicza, 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Solidarność 80. Siedzibą Związku jest Dąbrowa Górnicza. 2. Związek działa na

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zakładowego Związku Zawodowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Poznań, rok

STATUT. Zakładowego Związku Zawodowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Poznań, rok STATUT Zakładowego Związku Zawodowego Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Poznań, 10.5.2014 rok 2 Rozdział I Definicje. 1 Użyte w Statucie określenia oznaczają: 1) Zarząd Zarząd Związku, 2) WZC(D)

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT

POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE STATUT Tekst jednolity po zmianach w dniu 22 marca 2018 r. Gdańsk, marzec 2018 STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KOROZYJNEGO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ SEKCJI PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO, MŁYNARSKIEGO I PIEKARNICZEGO NSZZ SOLIDARNOŚĆ 1. Celem działalności Sekcji jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych

Bardziej szczegółowo

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Towarzystwa Kulturalno-Sportowego w Słomnikach Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Kulturalno-Sportowe w Słomnikach. 2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób,

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka

Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Statut Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT

Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI w Piasecznie STATUT przyjęty w dniu 13 marca 2002 r. na Walnym Zebraniu członkiń Klubu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Piaseczyński Klub Kobiet po Mastektomii

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła

STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła STATUT Stowarzyszenia pn. Klub Sportowy Wesoła Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Klub Sportowy Wesoła zwane dalej Stowarzyszeniem jest klubem sportowym w rozumieniu art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH. Rozdział I. Postanowienia Ogólne - 1 - STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WYDZIAŁU CHEMICZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Stowarzyszenie prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Związku Zawodowego Anestezjologów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Związek Zawodowy Anestezjologów jest dobrowolną, samorządną i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ. Rozdział l. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny STATUT UCZNOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO 16 GIGANT POZNAŃ Rozdział l Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy,,16 GIGANT POZNAŃ" zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM"

Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców FORUM Statut Związku Zawodowego Stowarzyszonych Twórców "FORUM" ROZDZIAŁ I Postanowienia Ogólne Art. 1 1. Związek nosi nazwę: Związek Zawodowy Stowarzyszonych Twórców FORUM", zwany dalej Forum. 2. Forum jest

Bardziej szczegółowo

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. ************** STATUT PODLASKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W BIAŁYMSTOKU. ROZDZIAŁ I: Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę PODLASKI

Bardziej szczegółowo

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT CHEŁMSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO /Tekst jednolity przyjęty Postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BADAŃ JAPONISTYCZNYH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu zwane dalej Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Black Drivers Club. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Statut Stowarzyszenia Black Drivers Club. Rozdział I Postanowienia ogólne. Statut Stowarzyszenia Black Drivers Club Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Motoryzacyjne Black Drivers Club w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

STATUT ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO REWIDENTÓW TABORU ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA 1 Nazwa związku brzmi: MIĘDZYZAKŁADOWY ZWIĄZEK ZAWODOWY REWIDENTÓW TABORU, zwany dalej związkiem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wiszące Ogrody

Statut Stowarzyszenia Wiszące Ogrody Statut Stowarzyszenia Wiszące Ogrody Statut został uchwalony na Zebraniu Założycielskim dn. 2 III 2012 r z poprawkami z dn. 21 V 2012 r na wniosek Sądu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA" Kopalni Węgla Brunatnego BEŁCHATÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA Kopalni Węgla Brunatnego BEŁCHATÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA" Kopalni Węgla Brunatnego BEŁCHATÓW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Związek Zawodowy KADRA" Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, może posługiwać się skróconą nazwą:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Załącznik nr 10 STATUT Stowarzyszenia "Sopocki Klub Kibica Siatkówki" Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Sopocki Klub Kibica Siatkówki nazywane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I

Statut. Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. Rozdział I Statut Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka Rozdział I 1 Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenia Chorych na Czerniaka. 2 Stowarzyszenie jest zawiązane dla stworzenia

Bardziej szczegółowo

Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi

Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Statut Stowarzyszenia Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi z siedzibą w Człuchowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Człuchowskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1

STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr 5/11 Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej z dnia 30 marca 2011r. STATUT STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA ZIEMI ŚWIDNICKIEJ Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH

STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH STATUT KLUBU SPORTOWEGO MKS CHEŁMIEC WAŁBRZYCH Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę Młodzieżowy MKS Chełmiec zwany dalej Klubem". 1 Klub Sportowy Chełmiec

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO HALEMBA-WIREK

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO HALEMBA-WIREK STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO HALEMBA-WIREK 1 STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO HALEMBA-WIREK ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Nazwa Związku: Związek

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI

STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI STATUT STOWARZYSZENIA BABKI ZIELARKI 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie BABKI ZIELARKI" zwane dalej Stowarzyszeniem" jest stowarzyszeniem osób fizycznych działających na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Ze zmianami uchwalonymi przez Walny Zjazd

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Ze zmianami uchwalonymi przez Walny Zjazd STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Ze zmianami uchwalonymi przez Walny Zjazd 20.10.2018 Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO FENIX TYCHY

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO FENIX TYCHY Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny & 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Sportowe Fenix Tychy w skrócie Fenix Tychy i jest zwane dalej Stowarzyszeniem. & 2 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT. KLUBU SPORTOWEGO Hardonbmx team. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. KLUBU SPORTOWEGO Hardonbmx team. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT KLUBU SPORTOWEGO Hardonbmx team Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Hardonbmx team w dalszych postanowieniach statutu zwany Klubem. 2 Siedziba Klubu mieści się w Milanówku. Terenem

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO DWÓJKA przy Publicznym Gimnazjum nr 2 Sportowym w Tarnowskich Górach 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny 1 Uczniowski Klub Sportowy Dwójka zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CZWÓRKA W WYSZKOWIE

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CZWÓRKA W WYSZKOWIE STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO CZWÓRKA W WYSZKOWIE Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny. & 1 Uczniowski klub sportowy CZWÓRKA w Wyszkowie zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny

STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO. Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny STATUT AUGUSTOWSKIEGO TOWARZYSTWA PŁYWACKIEGO Rozdział 1 Nazwa, teren, działania, siedziba i charakter prawny 1 Augustowskie Towarzystwo Pływackie, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zrzeszającym

Bardziej szczegółowo

STATUT WARSZAWSKO - MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

STATUT WARSZAWSKO - MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny STATUT WARSZAWSKO - MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI RĘCZNEJ uchwalony w dniu 19.03.1992 r. i po zmianach na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 27.05.1999 r. Rozdział I Nazwa, teren działania,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Związku Zawodowego Lekarzy Patomorfologów. Rozdział I Nazwa, teren działania Władz Krajowych

STATUT. Związku Zawodowego Lekarzy Patomorfologów. Rozdział I Nazwa, teren działania Władz Krajowych STATUT Związku Zawodowego Lekarzy Patomorfologów Rozdział I Nazwa, teren działania Władz Krajowych 1 Tworzy się organizację zawodową pod nazwą : Związek Zawodowy Lekarzy Patomorfologów - zwany dalej Związkiem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA KLUB SPORTÓW WALKI SAIYAN-PIASECZNO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Klub nosi nazwę: Stowarzyszenie Klub Sportów Walki SAIYAN-PIASECZNO, w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. p r z y M Z A S p. z o. o. (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA I ZAKRES DZIAŁANIA ZWIĄZKU

S T A T U T. p r z y M Z A S p. z o. o. (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA I ZAKRES DZIAŁANIA ZWIĄZKU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2 z dnia 28 lutego 2013 roku S T A T U T Z w i ą z k u Z a w o d o w e g o K i e r o w c ó w R P p r z y M Z A S p. z o. o. (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I NAZWA, SIEDZIBA I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba STATUT Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (dalej jako: Federacja) jest związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT. KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina

STATUT. KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina Koronowo 2012 STATUT KORONOWSKIEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU TURYSTYKI Szczęśliwa Dolina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie KORONOWSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU TURYSTYKI SZCZĘŚLIWA DOLINA jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty

Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty Statut Stowarzyszenia Zwykłego- Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Zwykłe Motocyklowy Zjazd Gwiaździsty do Częstochowy, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo