zwanym dalej Zamawiającym,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zwanym dalej Zamawiającym,"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 70, będącym płatnikiem VAT NIP REGON reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a. prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do pod numerem, będącym płatnikiem VAT NIP REGON. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą. Przedmiot umowy 1 Zamawiający oświadcza, Ŝe niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została wybrana w dniu. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2 Przedmiotem umowy jest: zakup sprzętu komputerowego tj. 4 serwerów, 37 komputerów, 15 laptopów, 13 drukarek laserowych dla ZGN Wola, który został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Zobowiązania Wykonawcy 3 Odpowiedzialność za naruszenie w kraju Zamawiającego prawa do opatentowanego znaku handlowego lub praw do konstrukcji przemysłowych, jakie mogą wyniknąć ze stosowania zakupionego na podstawie niniejszej umowy sprzętu komputerowego spoczywa na Wykonawcy Odbiór sprzętu komputerowego nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie od daty zawarcia niniejszej umowy do r. wraz z rozliczeniem. 2. Transport sprzętu komputerowego oraz jego koszt obciąŝają Wykonawcę. Umowa na zakup sprzętu komputerowego 1

2 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu sprzętu do miejsca przeznaczenia. 4. Z czynności odbioru Strony sporządzą protokół, który podpisany zostanie przez upowaŝnionych przedstawicieli Stron. Wynagrodzenie Zasady rozliczeń 5 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony sprzęt komputerowy kwotę netto... zł + % podatku VAT tj. zł brutto (słownie..) 2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 7 dni licząc od daty złoŝenia faktury wraz z oryginałem umowy w kancelarii Zamawiającego. 3. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół końcowego odbioru zamówienia. 4. W przypadku zwłoki w zapłacie naleŝności Wykonawca ma prawo do odsetek ustawowych. Gwarancje i usuwanie awarii 6 1. Wykonawca udziela.. miesięcznej gwarancji na komputery i serwery,. miesięcznej gwarancji na laptopy, miesięcznej gwarancji na drukarki laserowe, liczonej od daty podpisania protokołu końcowego odbioru, co zostanie zapisane na kartach gwarancyjnych dostarczonych ze sprzętem. 2. Gwarancja Wykonawcy obejmuje dobrą jakość i prawidłowe działanie dostarczonego w ramach niniejszej umowy sprzętu komputerowego. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, iŝ dostarczony sprzęt komputerowy wolny jest od wad prawnych. 3. Do kaŝdej jednostki sprzętu komputerowego Wykonawca zobowiązuje się dołączyć kartę gwarancyjną zawierającą nazwę i adres Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny, a ponadto instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim. 4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikaty autentyczności i karty rejestracyjne oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych jednostkach. 5. Wykonawca oświadcza, Ŝe przysługują mu prawa do korzystania z programów uŝytkowych będących przedmiotem niniejszej umowy, oraz Ŝe niniejszą umową przenosi na rzecz Zamawiającego prawa do korzystania z zainstalowanego oprogramowania Zgłoszenie awarii i konieczność naprawy Zamawiający składa telefonicznie lub faxem Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuję się do podjęcia działań naprawczych w ciągu 24 Umowa na zakup sprzętu komputerowego 2

3 godz. dla komputerów, laptopów i drukarek oraz 48 godz. dla serwerów poczynając od chwili zgłoszenia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia nowego sprzętu o równowaŝnych lub lepszych cechach uŝytkowych w przypadku, gdy łączny czas naprawy przekroczy 7 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia awarii oraz gdy pomimo trzech napraw sprzęt wykazuje wady tego samego podzespołu. 3. Koszt dojazdów ekipy serwisowej w ramach napraw gwarancyjnych i koszt transportu sprzętu naprawianego w ramach gwarancji pokrywa Wykonawca W przypadku opóźnień w terminie dostawy, o których mowa w 4 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 2. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu nowego sprzętu, o którym mowa w 7 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2 % wartości netto wynagrodzenia za kaŝdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 3. Jeśli szkoda rzeczywista będzie wyŝsza niŝ kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną na zasadach ogólnych. Postanowienia końcowe 9 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz s.i.w.z. 11 Wszelkie spory majątkowe związane z realizacją niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 12 Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca Umowa na zakup sprzętu komputerowego 3

4 Załącznik 1 Do umowy nr.zp/ /2010 z dnia. Opis przedmiotu zamówienia Serwery szt.4 Charakter urządzenia Serwer przeznaczony do pracy jako stand-alone wraz z niezbędnym okablowaniem i akcesoriami umoŝliwiającymi poprawną pracę; Typ obudowy TOWER, Zainstalowany jeden procesory cztero-rdzeniowy lub o większej liczbie rdzeni, o architekturze 64-bitowej EM64T/x86-64, ze zintegrowanym kontrolerem pamięci RAM), osiągający w teście SPEC CPU2006 (dostępnym na stronie wynik nie mniejszy niŝ 63 punktów dla testu SPECint_rate_base2006 Wymaga się dołączenia do oferty wyników z przeprowadzonego testu poświadczającego osiągniecie wymaganej ilości punktów dla oferowanego serwera. Płyta główna płyta główna musi umoŝliwiać montaŝ dwóch procesorów dwu oraz czterordzeniowych Pamięć operacyjna 4 GB, DDR MHz RDIMM, płyta główna powinna umoŝliwiać obsługę do 32GB Gniazda PCI Minimum 3 złącza PCI-E drugiej generacji w tym 2 x PCI-E x8 umoŝliwiające instalację kart pełnej wysokości Napęd optyczny DVD RW+/- wew. Kontroler Kontroler SATA/SAS, RAID 0, 1, 5,6,10,50,60 ; cache min 256 MB podtrzymywany bateryjnie, umoŝliwiający obsługę wszystkich dysków SATA/SAS zamontowanych w serwerze Dyski twarde Hot Swap 3 x 500 GB SATA II Dyski zamontowane w obudowie serwera Dodatkowy dysk Dysk zewnętrzny USB 1TB twardy Karta sieciowa 2 x 1000 Mbit/s (1000 Base-T) wake on LAN RJ-45, zamawiający dopuszcza zastosowanie kart zintegrowanych z płytą główną lub kart wieloportowych Karta grafiki zintegrowana z płytą główną Zasilanie Zasilacz o mocy min 450W WyposaŜenie Klawiatura typu QWERTY USB,mysz optyczna USB Oprogramowanie Microsoft Windows Server 2008 R2 x 64 PL Standard Dołączona licencja musi pozwalać na jej przenoszenie na inny serwer. Dodatkowe oprogramowanie Karta Zarządzania Symantec Endpoint Protection 11.0 client Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezaleŝna od zainstalowanego na Umowa na zakup sprzętu komputerowego 4

5 Wspierane (certyfikowane) systemy operacyjne Inne Monitory LCD 19, Gwarancja i Serwis serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umoŝliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację uŝytkownika moŝliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej Microsoft Windows Server 2008 ( ); Red Hat ( https://hardware.redhat.com ) VMWare (http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?act ion=base&devicecategory=server ) Wymagana obecność certyfikatów wyŝej wymienionych systemów na stronach producenta oprogramowania (HCL) Kupujący zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). 3 lata z serwisem On- Site świadczonym w dni robocze w godzinach os 8 do 17 z czasem gwarantowanej naprawy 48 godzin. KOMPUTERY szt.37 klasy x86 posiadający co najmniej dwa rdzenie, częstotliwość pracy min 2,7Ghz, min. 2MB pamięci cache lub równowaŝny o parametrach nie gorszych niŝ wymienione. Płyta główna Posiadająca chipset rekomendowanym przez producenta procesora (min G41) Pamięć operacyjna RAM Min MB Gniazda pamięci operacyjnej RAM Dwa gniazda DIMM, Kontroler dysku twardego kontroler SATA Dysk twardy 320 GB Serial ATA 7200rpm kompatybilny z technologią SMART II lub SMART III Czytnik kart pamięci 58w1 + USB Sloty rozszerzeń 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xPCI Karta graficzna Zintegrowana zgodna z DirectX 10 Karta dźwiękowa Zintegrowana karta dźwiękowa min 5.1 zgodna ze standardem HDAudio Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000, Wewnętrzny napęd DVD-RW Odczyt i zapis: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer Porty 1 x PS/2 1 x PS/2 1 x VGA (DB-15) 1 x Serial RS232 Umowa na zakup sprzętu komputerowego 5

6 Obudowa Klawiatura Mysz Zasilacz + dodatki System operacyjny 3 x Audio min-jack 8 x USB x RJ45 Mini Tower o sumie wymiarów nie przekraczającej 925 mm, przystosowana do pracy w pozycji stojącej, wyposaŝona w: 2x zewnętrzna wnęka 5,25 2x zewnętrzna wnęka 3,5 5x wewnętrzne wnęki 3,5 2x USB na przednim panelu 1x gniazdo mikrofonowe i 1x gniazdo słuchawkowe na przednim panelu 2 miejsca na wentylatory Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, port USB, Mysz optyczna ze scrolem minimum 400dpi, minimum dwa przyciski, port USB Min 350W + Listwa zasilająca 1,5m 5 gniazd Microsoft Windows 7 Professional PL z moŝliwością downgrade do Windows XP Professional. System nie wymagający aktywacji przez Internet lub telefon. Monitory LCD 17 w formacie 4/3 Dodatkowe oprogramowanie Microsoft Office 2010 Home and Business PL nie wymagający aktywacji przez internet lub telefon. Symantec Endpoint Protection 11.0 client Dodatkowe oprogramowanie, wspierające administrację oferowanych komputerów oraz ich diagnostykę Oprogramowanie do zarządzania komputerem umoŝliwiające m.in: - zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera oraz zainstalowanego oprogramowania - otrzymywanie informacji WMI Windows Management Interface, - skanowania procesów systemowych, uruchomionych na komputerze - nadzór napędów wymiennych komputera oraz pozwalające i umoŝliwiające min. na: - tworzenie raportu o kopiowaniu z/do urządzeń zewnętrznych typu: FDD, CDROM, USB. - tworzenie raportów: kto, co, kiedy i gdzie kopiował i uruchamiał; - zablokowanie stacji dyskietek - blokowanie kopiowania i uruchamiania z/do urządzeń zewnętrznych typu: FDD, CD-ROM, USB - zdalną archiwizację zasobów sprzętowych komputera oraz tworzenie raportów zawierających historię zmian podzespołów - zdalne zarządzania komputerami, oraz umoŝliwiające: - przechwytywanie (podłączenie) pulpitu wybranego uŝytkownika i/lub pulpitu grupy wybranych stanowisk uŝytkowników poprzez administratora za pomocą dedykowanej aplikacji do zdalnego zarządzania; - całkowitą interakcję administratora z uŝytkownikiem, Umowa na zakup sprzętu komputerowego 6

7 Atesty i certyfikaty Gwarancja na cały zestaw komputerowy Dokumentacja polegającą na podłączeniu do stanowiska administratora stanowiska uŝytkownika, bez konieczności uprzedniego wylogowywania uŝytkownika. Oprogramowanie musi umoŝliwiając administratorowi dokonanie wyboru, kto posiada kontrolę nadrzędną nad sterowaniem pulpitem, administrator czy uŝytkownik; - zdalną dwukierunkową linie poleceń; - zdalne zarządzanie kontami uŝytkowników w zakresie (tworzenie, usuwanie, edycja, zmiana hasła oraz typ konta). - okresowe wykonywanie kopi zapasowych wybranych folderów uŝytkownika z moŝliwością szyfrowania utworzonych kopii NaleŜy podać nazwę i wersję ww. oprogramowania. Interfejs komunikacyjny ww. oprogramowania musi być w języku polskim. Nie dopuszcza się zaoferowania ww. oprogramowania, składającego się z kilku róŝnych programów, wyprodukowanych przez róŝnych producentów, które sumarycznie spełniałby ww. wymagania. 1. Do oferty naleŝy dołączyć certyfikat ISO9001 wystawiony dla producenta oferowanej jednostki centralnej komputera. 2. Do oferty naleŝy dołączyć certyfikat ISO14001 wystawiony dla producenta oferowanej jednostki centralnej komputera. 3. Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanej jednostki centralnej komputera z wymaganym systemem operacyjnym. Do oferty naleŝy dołączyć stosowany wydruk ze strony WHQL, opublikowanej przez firmę Microsoft. 4. Do oferty naleŝy dołączyć deklaracje CE wystawione dla oferowanych urządzeń. 5. Do oferty naleŝy dołączyć certyfikat ISO27001 wystawiony dla producenta oferowanej jednostki centralnej komputera lub dla autoryzowanego serwisu ww. producenta, który będzie świadczył bezpośrednio usługi serwisowe w ramach tego zamówienia. 3 lata Czas reakcji 24 godz. Do oferty naleŝy dołączyć oświadczenie producenta oferowanego zestawu komputerowego o przyjęciu obowiązków gwarancyjnych, w przypadku odstąpienia oferenta od ich wypełnienia lub zobowiązanie się do wskazania innej firmy przejmującej te obowiązki. Do zestawu komputerowego muszą być dołączone instrukcje obsługi i opis zainstalowanego systemu operacyjnego w języku polskim. Umowa na zakup sprzętu komputerowego 7

8 LAPTOPY - TYP A szt. 14 przeznaczony do urządzeń mobilnych, dwurdzeniowy taktowany co najmniej 2,53GHz, posiadający co najmniej 3MB cache L3 Dysk twardy Serial ATA; 5400 RPM; o pojemności min. 320GB Pamięć RAM 2GB DDR3 Napęd optyczny Wbudowana nagrywarka, obsługująca płyty dwuwarstwowe (Dual Layer), DVD+/-R, DVD+/-RW, CD-R, CD-RW Matryca min. 15,6 w technologii LED, o rozdzielczości 1366x768 lub wyŝszej Interfejsy Wbudowane Min. 3 złącza USB, 1 złącze D-Sub, 1 złącze HDMI (ze wsparciem HDCP), 1 złącze RJ-45, wbudowany czytnik kart co najmniej: Secure Digital (SD) Card, MultiMediaCard (MMC), wbudowany mikrofon, wbudowana kamera 1,3MPix Karta grafiki Karta graficzna wyposaŝona w co najmnie 1GB pamięci własnej nie współdzielonej z RAM Karta muzyczna Zintegrowana Urządzenia Klawiatura z układem klawiszy: QWERTY, wydzielona wskazujące klawiatura numeryczna, urządzenie wskazujące typu Touchpad Komunikacja WiFi IEEE b/g/n; LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 3.0 Akumulator Litowo-jonowy co najmniej 6-cell; o wytrzymałości czasu pracy min. 4 godziny, oraz zasilacz sieciowy nie więcej niŝ 65W System operacyjny Windows 7 Professional PL Dołączone oprogramowanie Microsoft Office 2010 Home and Business PL nie wymagający aktywacji przez internet lub telefon. Symantec Endpoint Protection 11.0 client Certyfikaty wymagany certyfikat CE dla komputera oraz ISO9001 i dla producenta komputera - odpowiednie dokumenty na potwierdzenie spełniania Gwarancja Min.24 miesiące LAPTOP TYP B szt. 1 przeznaczony do urządzeń mobilnych, czterordzeniowy taktowany co najmniej 1,6GHz, posiadający co najmniej 6MB cache L3 Dysk twardy Serial ATA; 7200 RPM; o pojemności min. 1000GB (obsługa dwóch dysków twardych Pamięć RAM 8GB DDR3 Napęd optyczny Wbudowana nagrywarka, obsługująca płyty dwuwarstwowe (Dual Layer), combo Blu-ray ROM + DVD+/-RW DL Matryca min. 18,4 w technologii LED, o rozdzielczości 1920x1080 lub wyŝszej Interfejsy Wbudowane Min. 4 złącza USB (w tym co najmniej 2 złącza w standardzie USB 3.0), 1 złącze E-SATA, 1 złącze D-Sub, 1 złącze HDMI (ze wsparciem HDCP), 1 złącze RJ-45, 1 złącze S/PDIF, wbudowany czytnik kart co najmniej: Secure Digital (SD) Card, MultiMediaCard (MMC), Memory Stick Pro (MS- Pro), wbudowany mikrofon, wbudowana kamera 2,0MPix Karta grafiki Karta graficzna wyposaŝona w co najmniej 1GB pamięci własnej nie współdzielonej z RAM Karta muzyczna Zintegrowana karta dźwiękowa 5.1, głośniki zintegrowane z Umowa na zakup sprzętu komputerowego 8

9 Urządzenia wskazujące Komunikacja Akumulator System operacyjny Dołączone oprogramowanie obudową komputera Klawiatura z układem klawiszy: QWERTY, urządzenie wskazujące typu Touchpad WiFi IEEE b/g/n; LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth Litowo-jonowy co najmniej 6-cell; zasilacz sieciowy nie więcej niŝ 120W Windows 7 Professional PL Microsoft Office 2010 Home and Business PL nie wymagający aktywacji przez internet lub telefon. Symantec Endpoint Protection 11.0 client Certyfikaty wymagany certyfikat CE dla komputera oraz ISO9001 i dla producenta komputera - odpowiednie dokumenty na potwierdzenie spełniania powyŝszego warunku naleŝy dołączyć do oferty Gwarancja Min.24 miesiące DRUKARKI Technologia druku Prędkość druku Czas wydruku 1-wszej strony Wydajność miesięczna Druk dwustronny Laser Min str/min A4 Max.7 sek. Min str/m-c Automatyczny Szt.13 Porty USB 2.0, 10/100 Base TX Ethernet, 1284-B Rozdzielczość Język druku Pamięć Praca w sieci Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne Gwarancja 1200 x 1200 dpi Emulacja HP PCL 5e Emulacja HP PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulacja Adobe PostScript 3 Min.32 MB z opcją zwiększenia pamięci Serwer druku 400 MHz Microsoft Windows 2000, XP, XP (64-bitowy),7, Server 2003; Server 2008, Red Hat Linux 6.x lub nowszy; SuSE Linux 6.x lub nowszy; Min.12 miesięcy na miejscu uŝytkowania Zamawiający Wykonawca Umowa na zakup sprzętu komputerowego 9

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. ZESTAW SERWERÓW dla Wydziału Ksiąg Wieczystych SR Zamość, składający się z SERWERA APLIKACJI - szt. 1 i SERWERA BAZ DANYCH - szt. 1 - wymagania minimalne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5

Z możliwością instalacji w standardowej szafie RACK 19 (maksymalnie 5U). Możliwość instalacji łącznie 8 dysków twardych Hot-Plug 2,5 Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER aplikacyjno-bazodanowy 5 szt. Serwer Aplikacyjno-Bazodanowy Nazwa producenta i model (*). Opis wymagań minimalnych 1. Obudowa Z możliwością instalacji w standardowej szafie

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego

zakup, dostarczenie i montaż sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup, dostarczenie i montaż

Bardziej szczegółowo

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp.

1. Skaner A3 2. Znak: BZP.271.91.29.2012.III. 2 Drukarka laserowa kolorowa A3 1. Termin dostawy 7 dni od daty podpisania umowy. Lp. Załącznik 1 do formularza oferty... (pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy) FORMULARZ CENOWY dla Zadania Nr 1 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie Lp.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (serwera, zasilacza awaryjnego UPS, przełącznika sieciowego,

Bardziej szczegółowo