Uzupełniające szkolenie dla egzaminatorów egzaminu zawodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzupełniające szkolenie dla egzaminatorów egzaminu zawodowego"

Transkrypt

1 Uzupełniające szkolenie dla egzaminatorów egzaminu zawodowego

2 Cel ogólny szkolenia przygotowanie egzaminatorów do oceniania efektów realizacji testu praktycznego

3 Symbol modułu I II III Plan szkolenia Nazwa modułu Formuła egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz rola egzaminatora zajęcia e learningowe Odpowiedzialność egzaminatora egzaminu zawodowego Ocenianie procesu i rezultatów wykonania testu praktycznego. Wypełnianie dokumentacji egzaminacyjnej Czas trwania (godz. dyd.) IV Egzamin

4 FORMUŁA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE WZAWODZIE ORAZ ROLA EGZAMINATORA Moduł I

5 UWARUNKOWANIA PRANE

6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin umożliwiający uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, jeżeli został przeprowadzony w zakresie jednej kwalifikacji. Ustawa o systemie oświaty... Art. 3 pkt 21

7 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej / kształcenia w zawodach. warunków i sposobu oceniania

8 Wymagania egzaminacyjne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach Podstawa programowa Programy nauczania Programy nauczania Zestawy zadań i arkusze egzaminacyjne

9 Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: 1) uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych; 2) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych; 3) osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 4) dla osób, które ukończyły gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i co najmniej 2 lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację. warunków i sposobu oceniania /

10 Struktura i forma egzaminu Część pisemna test pisemny (czas min.) z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu tylko w upoważnionej szkole Część praktyczna test praktyczny (czas min.) polegający na wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin. warunków i sposobu oceniania / 117a. 1. / / 132.1

11 Miejsce przeprowadzania egzaminu Część pisemna egzaminu Uczeń przystępuje w szkle, do której uczęszcza Absolwent przystępuje w szkole, do której uczęszczał Osoba, która: ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje do egzaminu zawodowego eksternistycznego posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą przystępuje w szkole/placówce/ u pracodawcy wskazanym przez dyrektora oke Część praktyczna egzaminu Uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu Absolwent przystępuje w szkole, do której uczęszcza ł lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu Osoba, która: ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, przystępuje egzaminu zawodowego eksternistycznego posiada świadectwo szkolne uzyskane za granicą przystępuje w szkole/placówce/ u pracodawcy wskazanym przez dyrektora oke warunków i sposobu oceniania / 126a.

12 Zgłaszanie szkoły/placówki/pracodawcy do oke Część pisemna egzaminu Dyrektor szkoły/placówki CKU lub CKP, w której ma się odbyć pierwszy raz część pisemna egzaminu zawodowego lub pracodawca zgłasza do oke szkołę/ placówkę/ pracodawcę najpóźniej do 1. IX. roku szkolnego, w którym ma się odbyć egzamin w przypadku, gdy egzamin ma być przeprowadzany z wykorzystaniem elektronicznego systemu dołącza wniosek o udzielenie upoważnienia do części pisemnej, który zawiera w szczególności opis warunków do przeprowadzenia tej części egzaminu. 116/ 126a. Część praktyczna egzaminu Dyrektor szkoły/placówki CKU lub CKP, w której ma się odbyć pierwszy raz część praktyczną egzaminu zawodowego lub pracodawca zgłasza do oke szkołę/ placówkę/ pracodawcę najpóźniej do 1. IX. roku szkolnego, w którym ma się odbyć egzamin dołącza wniosek o udzielenie upoważnienia, który zawiera w szczególności opis warunków do przeprowadzenia części praktycznej, informacje dotyczące posiadanych certyfikatów jakości

13 Udzielanie upoważnienia do części pisemnej Dyrektor oke udziela upoważnienia jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a w szczególności: posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie; zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających. 116

14 Udzielanie upoważnienia do części praktycznej Dyrektor oke udziela upoważnienia, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1) zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach; 2) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne; 3) zapewnia zdającym o specjalnych potrzebach edukacyjnych przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości; 4) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną. 116/ 126a.

15 Terminy egzaminów zawodowych / / 113.3

16 Zgłaszanie do egzaminu egzaminów eksternistycznych.

17 Dostosowania dla uczniów/słuchaczy/absolwentów Przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mogą uczniowie/absolwenci, którzy: posiadają orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania na podstawie tego orzeczenia, posiadają opinię poradni psychologiczno pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się na podstawie tej opinii, byli objęci pomocą psychologiczno pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem zagranicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej

18 Dostosowania dla uczniów/słuchaczy/absolwentów Uczeń/słuchacz/absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach odpowiednich ze względu na stan zdrowia na podstawie zaświadczenia lekarskiego

19 Sposoby dostosowania dla uczniów/słuchaczy/absolwentów Dla uczniów (słuchaczy) lub absolwentów posiadających orzeczenia, opinie o potrzebie dostosowania warunków egzaminu, nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych. Dyrektor CKE opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy) lub absolwentów i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. Rada pedagogiczna wskazuje sposób/sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy) lub absolwentów, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, określonych w szczegółowej informacji 111

20 Dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycz nych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostosowania dla uczniów/słuchaczy/absolwentów stanu zdrowia Podstawa Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu wydana przez poradnię psychologiczno pedagogiczną opinia rady pedagogicznej dot. uczniów objętych pomocą psych. ped. wydana na wniosek: nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psych. pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem (słuchaczem) w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia (słuchacza). zaświadczenie lekarskie 111 Sposób i forma Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych Dyrektor CKE opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy)/absolwentów i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. Rada pedagogiczna wskazuje sposób/sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości uczniów (słuchaczy) lub absolwentów, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, określonych w szczegółowej informacji

21 Dostosowania dla pozostałych osób Prawo do dostosowania warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy i osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego: na podstawie opinii przedstawionej dyrektorowi oke, na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego występowanie dysfunkcji osoby niewidzące, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z upośledzeniem w stopniu lekkim, lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera / 111a

22 Sposoby dostosowania Nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych. Dyrektor CKE opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. Na podstawie zaświadczenia dyrektor oke lub upoważniona przez niego osoba wskazuje sposób/sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości przystępującej do egzaminu zawodowego osoby z dysfunkcjami. Zaświadczenie przedkładane jest dyrektorowi oke wraz z deklaracją/wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje Rozp. MEN w zawodzie. w sprawie a.

23 Dostosowanie do Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dostosowania dla osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy lub przystępują do egzaminu eksternictycznego indywidualnych potrzeb i możliwości Podstawa opinia poradni psychol. pedag. Przedstawiona dyrektorowi oke, zaświadczenie lekarskie potwierdzające występowanie dysfunkcji (osoby niewidzące, słabowidzące, niesłyszące, słabosłyszące, z upośledzeniem w stopniu lekkim, lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera) Sposób i forma Dla osób z dysfunkcjami nie przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych. Dyrektor CKE opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zaw. Na podstawie zaświadczenia dyrektor oke lub upoważniona przez niego osoba wskazuje sposób/sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości przystępującej do egzaminu zawodowego osoby z dysfunkcjami. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi oke wraz z deklaracją/wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu 111

24 Laureaci turniejów i olimpiad Laureaci turniejów i olimpiad mają prawo do: zwolnienia z części pisemnej, uzyskania maksymalnej liczby punktów z tej części egzaminu. Adnotacja o zwolnieniu zamieszczana jest na świadectwie/dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i posiadanym tytule laureata/finalisty. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych uprawniających do zwolnienia podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej dyrektor CKE nie później niż w czerwcu roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin

25 Odpowiedzialność za przebieg części pisemnej w szkole/placówce/u pracodawcy 118 / 120

26 Część pisemna z wykorzystaniem systemu elektronicznego Podczas przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego jest obecna osoba lub osoby odpowiedzialne za poprawność funkcjonowania indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Osoby te nie wchodzą w skład zespołu nadzorującego

27 Odpowiedzialność za przebieg części praktycznej w szkole/u pracodawcy 127/ 129

28 W przypadku: Kompetencje PZE/PZNczP 1) stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub 2) wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej 3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym przewodniczący odpowiednio zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia odpowiednią część egzaminu zawodowego tego zdającego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego zamieszcza w protokołach 138

29 8 sierpień 2009 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ustalenie wyniku Wynik części pisemnej egzaminu zawodowego ustala komisja okręgowa, na podstawie: odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem systemu elektronicznego; elektronicznego odczytu karty odpowiedzi w przypadku gdy część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Wynik części praktycznej egzaminu zawodowego zdającego ustala komisja okręgowa po elektronicznym odczytaniu wypełnionej karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego. 125 / 136

30 Ustalenie wyniku cd. 1. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania; z części praktycznej co najmniej 75 % punktów możliwych do uzyskania. 2. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. 3. Wynik egzaminu zawodowego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 137

31 Świadectwa, dyplomy Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową. Osoba, która zdała egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie oraz posiada odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez komisję okręgową

32 Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

33 Przekazywanie wyników Wyniki egzaminu zawodowego oraz świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe: uczniowie/słuchacze/absolwenci odbierają w szkole/placówce/u pracodawcy gdzie zdawali część pisemną egzaminu zawodowego (komisja okręgowa, w terminie ustalonym przez dyrektora oke, przekazuje dokumenty dyrektorowi szkoły/placówki/pracodawcy lub upoważnionej przez niego osobie, następnie dyrektor szkoły/placówki/pracodawca albo upoważniona przez niego osoba przekazuje je zdającym) absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych, osoby, które zdawały egzamin eksternistyczny zawodowy oraz osoby które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły za granicą i przystępowały do egzaminu zawodowego, odbierają we właściwej komisji okręgowej

34 PRZEBIEG CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO

35 Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia, albo z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Dyrektor komisji okręgowej udostępnia szkole, placówce lub pracodawcy elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego

36 Procedura przeprowadzania części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu (1) Przebieg Przebieg PZN udostępnia zdającym zadania egzaminacyjne i poleca sprawdzenie stanowisk egzaminacyjnych Dodatkowe uwarunkowania Dodatkowe uwarunkowania Czy zadający zgłosili nieprawidłowości w działaniu stanowisk egz.? Nie Do sali nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać. Dalsze postępowanie związane z zaistniałą syt. Nie Tak PZN dokonuje wpisu w protokole przebiegu części pisemnej w sali (informacja o nieprawidłowościach i podjętych działaniach) Czy PZN podjął decyzję o kontynuacji egzaminu? Tak W sali mogą przebywać: PZE Członkowie ZN Upoważnieni obserwatorzy Osoba odpowiedzialna za poprawność działania stanowisk egz. 120a 125

37 Procedura przeprowadzania części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu (2) Przebieg cd. Przebieg cd. Dodatkowe uwarunkowania Dodatkowe uwarunkowania PZN wpisuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu w widocznym miejscu i zdający rozpoczynają egzamin Zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących testu praktycznego ani go nie komentuje. Zdający pracują na indywidualnych stanowiskach egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Zdającym nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Po zakończeniu pracy zdający otrzymuje informację o liczbie uzyskanych punktów, Odległość między stanowiskami zapewnia samodzielną pracę Odpowiedzi są archiwizowane w elektronicznym systemie, a następnie przesyłane do oke. Na stanowiskach znajdują się tylko materiały i przybory pomocnicze wskazane w informacji dyrektora CKE Koniec 120a 125

38 Procedura przebiegu części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egz. i kart odp. (1) Przebieg Przebieg ZE sprawdza czy zestawy egzaminacyjne zostały naruszone? Tak Nie ZE w obecności wszystkich PZN i przedstawicieli zdających przekazuje PZN materiał egz. w liczbie odp. l. zdających w poszczególnych salach. ZE zawiesza egzamin i powiadamia dyrektora OKE Dodatkowe uwarunkowania Dodatkowe uwarunkowania Do sali nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać. W sali mogą przebywać: KOE Członkowie ZN Upoważnieni obserwatorzy 120a 125

39 Procedura przebiegu części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egz. i kart odp. (2) Przebieg cd. Przebieg cd. Członkowie ZN rozdają arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi zdającym polecając im sprawdzenie ich kompletności Czy zadający zgłosili braki w materiałach egzaminacyjnych Nie Tak PZN wymienia materiały i odnotowuje ten fakt w protokole Zdający, który zgłosił braki czytelnie podpisuje protokół Dodatkowe uwarunkowania Dodatkowe uwarunkowania Do sali nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać. W sali mogą przebywać: zdający PZE Członkowie ZN Upoważnieni obserwatorzy 120a 125

40 Procedura przebiegu części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egz. i kart odp. (3) Przebieg cd. Przebieg cd. Dodatkowe uwarunkowania Dodatkowe uwarunkowania PZN wpisuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu w widocznym miejscu i zdający rozpoczynają egzamin Zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących testu praktycznego ani go nie komentuje. Zdający pracują na indywidualnych stanowiskach Zdającym nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN zbierają karty odpowiedzi i w obecności zdających sprawdzają na karcie odpowiedzi poprawność wpisu : symbolu zawodu i nazwy kwalifikacji, oznaczenia wersji arkusza, nr PESEL/serię i nr dok. potwierdzajacego tożsamość Odległość między stanowiskami zapewnia samodzielną pracę Na stanowiskach znajdują się tylko materiały i przybory pomocnicze wskazane w informacji dyrektora CKE Koniec 120a 125

41 Procedura przebiegu części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egz. i kart odp. (4) Przebieg cd. Przebieg cd. PZN/wskazany członek ZN pakuje wypełnione karty odpowiedzi do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności ZN i przedstawiciela zdających PZN przekazuje dokumentację egzaminacyjną PZE. PZE przechowuje zabezpiecza koperty do czasu wysłania ich do oke w sposób określony przez dyrektora oke. Koniec 120a 125

42 PRZEBIEG CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ EGZAMINU ZAWODOWEGO

43 Definicja części praktycznej Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu testu praktycznego na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w zakresie kwalifikacji, w której odbywa się egzamin

44 Rezultaty wykonania testu praktycznego wyrób, usługa, dokumentacja, kombinacje ww. rezultatów, np.: jeden lub więcej wyrobów, wyrób i dokumentacja, usługa i dokumentacja, wyrób, usługa i dokumentacja itp.

45 Procedura przeprowadzania części praktycznej (1) Przebieg Przebieg KOE sprawdza czy pakiety do cz.praktycznej egzaminu zostały naruszone? Nie KOE w obecności wszystkich PZNczP i zdających przekazuje PZNczP materiały egzaminacyjne w liczbie odp. l. zdających w sali Tak KOE zawiesza egzamin i powiadamia dyrektora OKE dyrektor OKE informuje KOE o dalszym postępowaniu Dodatkowe Dodatkowe uwarunkowania uwarunkowania W sali mogą przebywać: zdający KOE członkowie ZNPczP egzaminatorzy osoba przygotowująca stanowiska i zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie sprzętu upoważnieni obserwatorzy

46 Procedura przeprowadzania części praktycznej (2) Przebieg Przebieg Członkowie ZNczP rozdają zdającym pakiety egzaminacyjne polecając im sprawdzenie, czy są one kompletne Czy zadający zgłosili braki w materiałach egzaminacyjnych Nie Tak Zdający wpisuje na karcie oceny numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zdający nie podpisuje karty oceny. PZNczP wymienia materiały i odnotowuje ten fakt w protokole Zdający czytelnie podpisuje protokół Dodatkowe Dodatkowe uwarunkowania uwarunkowania Do sali nie wolno wnosić urządzeń telekomunikacyjnych, ani z nich korzystać. Zdający pracują samodzielnie przy osobnych stanowiskach

47 Procedura przeprowadzania części praktycznej (3) Przebieg cd. Przebieg cd. Dodatkowe uwarunkowania Dodatkowe uwarunkowania 10 min zdający zapoznaje się ze stanowiskiem egzaminacyjnym (czas nie wliczany do czasu E) Zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących testu praktycznego ani go nie komentuje. PZNczP wpisuje godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu w widocznym miejscu i zdający rozpoczynają egzamin min zdający realizują samodzielnie test praktyczny, a egzaminator obserwuje ich pracę Zdający mogą korzystać materiałów i przyborów pomocniczych, określonych w komunikacie dyrektora CKE, ogłaszanym na stronie CKE, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części praktycznej egzaminu

48 Procedura przeprowadzania części praktycznej (4) Przebieg cd. Przebieg cd. Po zakończeniu wykonania testu praktycznego lub po upływie czasu przeznaczonego na część praktyczną egzaminu zawodowego, zdający opuszczają salę pozostawiając na swoim stanowisku efekty wykonania testu praktycznego oraz związaną z nim dokumentację. Egzaminator w obecności ZNP, stosując kryteria oceniania opracowane przez CKE wypełnia karty oceny zdających. PZNP w obecności członka ZNP oraz egzaminatora przekazuje karty oceny i dokumentację wykonania testu praktycznego KOE KOE pakuje karty oceny i dokumentację do zwrotnych kopert i zakleja, a następnie przekazuje je dyrektorowi komisji okręgowej Koniec

49 ROLA EGZAMINATORA

50 Egzaminator na egzaminie Osoba wpisana do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wyznaczona przez KOE spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora oke, nie będąca nauczycielem zatrudnionym w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. Egzaminator obserwuje i ocenia 133

51 Liczba egzaminatorów na egzaminie Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających część praktyczną egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej. W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora. Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej przystępuje mniej niż 6 zdających, obserwuje ich i ocenia jeden egzaminator. 133

52 Egzaminator ocenia: 1. jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym, 2. jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym; 3. przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 133

53 Egzaminator na egzaminie zawodowym W czasie trwania egzaminu obserwuje i ocenia przebieg wykonania zadania oraz jakość rezultatu pośredniego (o ile taki występuje) stosując kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego. Po egzaminie w obecności ZNczP ocenia jakość rezultatu końcowego i wypełnia karty oceny zdających stosując kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego, uczestniczy w przekazaniu przez PZNP kart oceny i dokumentacji KOE i pakowaniu ich do zwrotnych kopert. 134

54 Skreślenie z listy egzaminatorów a) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, b) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, do których egzaminator został wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, c) nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania i oceniania. Ustawa o systemie oświaty Art. 9c ust 5

55 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

PROCEDURY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALFIKACJE W ZAWODZIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH

PROCEDURY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALFIKACJE W ZAWODZIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH PROCEDURY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALFIKACJE W ZAWODZIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH Rozdział I Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 1 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 262 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 262 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 262 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów

Bardziej szczegółowo

FRAGMENTY PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

FRAGMENTY PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie FRAGMENTY PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2. INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej egzaminem zawodowym, jest

Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej egzaminem zawodowym, jest Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 103. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy

Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Fragmenty PROCEDURY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zgłaszanie uczniów/słuchaczy oraz absolwentów do egzaminu

Fragmenty PROCEDURY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zgłaszanie uczniów/słuchaczy oraz absolwentów do egzaminu Fragmenty PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku (stary egzamin) 1.INFORMACJE OGÓLNE Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie K164 sierpień-październik 2016 r. Szkolenie Zespołów Nadzorujących Nowy egzamin 1

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie K164 sierpień-październik 2016 r. Szkolenie Zespołów Nadzorujących Nowy egzamin 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie K164 sierpień-październik 2016 r. Szkolenie Zespołów Nadzorujących Nowy egzamin 1 Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Część pisemna

Bardziej szczegółowo

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI

XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI XIX. ORGANIZACJA SPRAWDZIANU KLAS VI 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej przeprowadzany jest sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalony w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów (słuchaczy) szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Informacje ogólne dla ucznia 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Czym jest nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie? Nowy egzamin jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO 1. Informacje ogólne dla ucznia/słuchacza 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne: a. ustawa z

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj-lipiec 2015 (K152) Szkolenie Przewodniczących ZNCP Nowy egzamin 1

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj-lipiec 2015 (K152) Szkolenie Przewodniczących ZNCP Nowy egzamin 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj-lipiec 2015 (K152) Szkolenie Przewodniczących ZNCP Nowy egzamin 1 Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Część pisemna 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY,

11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY, 11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY, OSOBY UCZĘSZCZAJĄCEJ NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY, OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA KKZ, EKSTERNA, OSOBY DOROSŁEJ - UCZESTNIKA PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U, z 1991 r. Nr 95 z późn zm.) - zmiana Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY,

11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY, 11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY, OSOBY UCZĘSZCZAJĄCEJ NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY, OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA KKZ, EKSTERNA, OSOBY DOROSŁEJ - UCZESTNIKA PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczniów/słuchaczy

Informacja dla uczniów/słuchaczy Informacja dla uczniów/słuchaczy 1) Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne: a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

10.2. Informacje ogólne dla absolwenta 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają

10.2. Informacje ogólne dla absolwenta 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają 10.2. Informacje ogólne dla absolwenta 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne: a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego 1. INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów (słuchaczy) szkół

Bardziej szczegółowo

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym Informacje dla słuchaczy Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Centrum Kształceniu Ustawicznego w Bytomiu dotyczące przeprowadzania egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE K172

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE K172 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE K172 czerwiec-lipiec 2017 r. PLAN SZKOLENIA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU 3. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU 2 INFORMACJE OGÓLNE 3 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE czerwiec 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE czerwiec 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE czerwiec 2014 Opracowanie: Agnieszka Mikulska Na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Jest egzaminem

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających 1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

NFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

NFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 NFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 oprac. zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Dz.U.2015.673 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 673

Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 673 Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 673 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a k w i e t n i o w a Jaworzno 2013 Jaworzno, 15 maja 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Dyrektora szkoły/placówki/pracodawcy

Informacje dla Dyrektora szkoły/placówki/pracodawcy Informacje dla Dyrektora szkoły/placówki/pracodawcy 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dla celów kształcenia w

Bardziej szczegółowo

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Warszawa 2015 10.3. Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają

Bardziej szczegółowo

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

10.4. Informacje ogólne dla osób przystępujących do eksternistycznego egzaminu zawodowego 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

10.4. Informacje ogólne dla osób przystępujących do eksternistycznego egzaminu zawodowego 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu 10.4. Informacje ogólne dla osób przystępujących do eksternistycznego egzaminu zawodowego 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty

Bardziej szczegółowo

7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków

7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3

Wewnątrzszkolny System Oceniania ZSP- SP nr 16 w Studzienicach. Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 PROCEDURA PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Podstawa prawna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku Ustalone i zatwierdzone przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH INFORMACJE OGÓLNE Co sprawdza nowy egzamin zawodowy? Nowy egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie egzaminów eksternistycznych Dz. U. z 2012 r., poz. 188. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2012 r. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Opracowała: Agnieszka Radelska

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Opracowała: Agnieszka Radelska Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie czerwiec-lipiec 2017 Opracowała: Agnieszka Radelska Formy Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Czym jest egzamin zawodowy? Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica OCENIANIE ZEWNĘTRZNE informacja dla ucznia i rodzica Załącznik do Statutu nr 14 SPRAWDZIAN W SZKOLE PODSTAWOWEJ I EGZAMIN W GIMNAZJUM 1 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. Uchwała Nr 136/2013 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o egzaminie zawodowym

Ogólnie o egzaminie zawodowym Ogólnie o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2017 rok

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2017 rok Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2017 rok Składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu Deklarację należy złożyć nie później niż na 4 miesiące przed egzaminem Uczeń składa deklarację dyrektorowi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO

INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO 1. Prawa i obowiązki przystępującego do egzaminu eksternistycznego określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - styczeń - luty 2017 r. Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nowa podstawa programowa

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nowa podstawa programowa Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nowa podstawa programowa Celem zmian formuły egzaminu zawodowego jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym 1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Czym jest egzamin zawodowy? Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz. 1512 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Karola MIARKI W PSZCZYNIE. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w nowej formie

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Karola MIARKI W PSZCZYNIE. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w nowej formie POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Karola MIARKI W PSZCZYNIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w nowej formie 1 Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (DzU z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - technik spedytor 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

- 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz. 188),

- 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. poz. 188), Komunikat Dyrektora CKE w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze

Bardziej szczegółowo

1. Uczniowie/słuchacze/absolwenci uprawnieni do dostosowania: Dostosowanie formy warunków

1. Uczniowie/słuchacze/absolwenci uprawnieni do dostosowania: Dostosowanie formy warunków Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2015 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

Procedur y przeprow adzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Procedur y przeprow adzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie 1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

Dyplom w zawodzie kształcący w ZSZ: Wykształcenie ogólna na poziomie zsz Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

Dyplom w zawodzie kształcący w ZSZ: Wykształcenie ogólna na poziomie zsz Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód Dyplom w zawodzie kształcący w ZSZ: Wykształcenie ogólna na poziomie zsz Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód ZAWÓD NUMER KWALIFIKACJI SYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI Kucharz K 1 T.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku I. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO NAUCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2016/2017 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Warszawa 2015 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU W DNIACH 23, 24, 25 CZERWCA

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU W DNIACH 23, 24, 25 CZERWCA W procedurach stosuje się następujące skróty: CKE / Komisja Centralna Centralna Komisja Egzaminacyjna OKE / komisja okręgowa okręgowa komisja egzaminacyjna część praktyczna egzaminu KOE kierownik ośrodka

Bardziej szczegółowo

1 3 4 5 W części ustnej (bez określania poziomu) język polski język obcy nowożytny W części pisemnej język polski (poziom podstawowy) język obcy nowożytny (poziom podstawowy) matematyka (poziom podstawowy)

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U.z 2012 r., poz. 188 ze zm. (tekst ujednolicony stan na r.)

Dz.U.z 2012 r., poz. 188 ze zm. (tekst ujednolicony stan na r.) Dz.U.z 2012 r., poz. 188 ze zm. (tekst ujednolicony stan na 01.09.2015 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO NAYCZYCIELE / WYCHOWAWCY WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY INFORMACJE CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2017/2018 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

tak * tak orzeczenie ** Dotyczy wyłącznie uczniów/słuchaczy/absolwentów niewidomych i słabowidzących. **

tak * tak orzeczenie ** Dotyczy wyłącznie uczniów/słuchaczy/absolwentów niewidomych i słabowidzących. ** Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy 2012/13

Egzamin zawodowy 2012/13 Egzamin zawodowy 2012/13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 1 INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 2.1 Informacja o zestawach egzaminacyjnych dla zdających 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015 1 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ (UWZGLĘDNIAJĄCY PROCEDURY CKE I ROZPORZĄDZENIE MEN) ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017 PODSTAWA PRAWNA ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w szczególności z ustawą z dnia 20 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

SESJA MAJ LIPIEC 2015

SESJA MAJ LIPIEC 2015 SESJA MAJ LIPIEC 2015 Symbol i nazwa kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów Część egzaminu Forma egzaminu Czas trwania egzaminu Termin egzaminu pisemna papierowa 60 min 22 czerwca 2015r. praktyczna

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn

Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn Egzamin maturalny 2014 ZSO Wolsztyn 1 Egzamin maturalny składa się z dwóch części: CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne oceniana przez egzaminatorów okręgowej

Bardziej szczegółowo

Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowowychowawczych

Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowowychowawczych Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowowychowawczych Ostrołęka, 27 sierpnia 2013 Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 Terminy egzaminów Organizacja i przeprowadzanie egzaminów 2 Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu 8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

tak * tak orzeczenie ** Dotyczy wyłącznie uczniów/słuchaczy/absolwentów niewidomych i słabowidzących. **

tak * tak orzeczenie ** Dotyczy wyłącznie uczniów/słuchaczy/absolwentów niewidomych i słabowidzących. ** Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Ogólne wiadomości o egzaminie zawodowym zobacz Procedury egzaminu zobacz Terminy egzaminów zobacz Informacja o dodatkowych materiałach zobacz

Ogólne wiadomości o egzaminie zawodowym zobacz Procedury egzaminu zobacz Terminy egzaminów zobacz Informacja o dodatkowych materiałach zobacz Ogólne wiadomości o egzaminie zawodowym zobacz Procedury egzaminu zobacz Terminy egzaminów zobacz Informacja o dodatkowych materiałach zobacz Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Egzamin

Bardziej szczegółowo

Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną (PZNCP) Warszawa, grudzień 2014

Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną (PZNCP) Warszawa, grudzień 2014 Szkolenie przewodniczących zespołów nadzorujących część praktyczną (PZNCP) Warszawa, grudzień 2014 Program szkolenia Harmonogram części praktycznej egzaminu. Organizacja części praktycznej egzaminu. Zadania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja maturalna 2011

Instrukcja maturalna 2011 Instrukcja maturalna 2011 Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie 1. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa dyrektorowi szkoły (przewodniczącemu szkolnego

Bardziej szczegółowo

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Ważne informacje dla rodziców i uczniów o egzaminie w ostatnim roku nauki w gimnazjum Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w systemie kształcenia zawodowego

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w systemie kształcenia zawodowego ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE DOBRY ZAWÓD FAJNE ŻYCIE popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w systemie kształcenia zawodowego Karol

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów klas trzecich

Dla uczniów klas trzecich Dla uczniów klas trzecich TERMINY EGZAMINU Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn

Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn Egzamin maturalny 2013 ZSOiP Wolsztyn 2012-09-11 1 Plan spotkania Struktura i forma egzaminu maturalnego Organizacja egzaminu Dostosowanie warunków i form egzaminu Terminarz egzaminów maturalnych Deklaracja

Bardziej szczegółowo

do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie

do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie Komunikat w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od roku szkolnego 2012/2013 Komunikat dyrektora CKE w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w roku szkolnym 2012/1013

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w roku szkolnym 2012/1013 INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w roku szkolnym 2012/1013 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2012 roku. I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 OPIS EGZAMINU Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od maja do września. Egzamin maturalny zdawany jest

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r.

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE I. INFORMACJE OGÓLNE ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum Rozdział 4 załącznik nr 1 Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum Wyciąg z rozporządzenia MEN 30.04.2007 i 20.08.2010

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Przyjęte oznaczenia:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie. Przyjęte oznaczenia: Przyjęte oznaczenia: EZ egzamin z zawodu ( stary ) EK egzamin z kwalifikacji ( nowy ) OE ośrodek egzaminacyjny ZNEP zespół nadzorujący etap praktyczny ZNCP zespół nadzorujący część praktyczną POP punkty

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN: do 20 grudnia (dla klasy II H bhp do 20 września).

1. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN: do 20 grudnia (dla klasy II H bhp do 20 września). INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009 Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15721 Poz. 1491 1491 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i

Bardziej szczegółowo

Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu.

Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu. Rola zespołów do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie dostosowaniu warunków egzaminu. Małgorzata Kowalczyk doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli malgorzata.kowalczyk@rodon.radom.pl

Bardziej szczegółowo