KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ"

Transkrypt

1 KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej 1

2 REALIZACJA IDEI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W ZMODERNIZOWANEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Szkolenie dla dyrektorów szkół kształcących w zawodach, powiat przasnyski, Chorzele 2-3 grudnia 2013 POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

3 Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. obejmuje część dotyczącą egzaminów zawodowych i wiąże się ze zmianami w kształceniu zawodowym, które zaczęły obowiązywać od 1 września 2012 r.

4 Egzamin będzie przeprowadzany NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI: dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji. Jednakowy model egzaminu dla wszystkich typów szkół w zasadniczej szkole zawodowej i w technikum taki sam egzamin praktyczny, czyli wykonanie.

5 Egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy: wyrób, usługa, dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji;

6 Uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły.

7 Dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą organizowane po zakończeniu zajęć.

8 OKE Organizacja egzaminów PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW w szkołach w placówkach u pracodawców

9 Część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie on-line.

10 Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji cd. po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

11 Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

12 W rozporządzeniu uregulowano także zasady ponownego przystępowania do egzaminów zawodowych przez osoby, które: nie zgłosiły się na egzamin, albo nie zdały go w części lub w całości.

13 Po upływie 3 lat. Po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym osoba przystąpiła do egzaminu zawodowego po raz pierwszy i nie uzyskała z jednej części egzaminu wymaganej do zdania tego egzaminu liczby punktów, przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

14 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zwany dalej egzaminem EGZAMIN zawodowym, ZAWODOWY jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w zawodach. w podstawie programowej kształcenia

15 egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: o o o uczniów ZSZ i techników oraz uczniów szkół policealnych, absolwentów ZSZ, techników i szkół policealnych, osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy egzamin zawodowy jest również przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób spełniających określone warunki

16 Egzamin zawodowy w placówce po raz pierwszy Dyrektor szkoły Dyrektor CKU Dyrektor CKP Pracodawca są zobowiązani nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin zawodowy, zgłosić odpowiednio, szkołę placówkę kształcenia ustawicznego placówkę kształcenia praktycznego miejsce wskazane przez pracodawcę, do komisji okręgowej z z wnioskiem o udzielenie upoważnienia.

17 Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Cześć pisemna forma testu pisemnego, Część praktyczna forma testu praktycznego

18 Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb Jeśli uczeń lub absolwent posiada: 1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 2. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb i możliwości. Uczeń przedkłada opinię Absolwent przedkłada opinię dyrektorowi szkoły, dyrektorowi OKE wraz z deklaracją.

19 Laureaci i finaliści olimpiad Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

20 TERMINY termin egzaminu zawodowego ogłasza dyrektor komisji okręgowej na stronie internetowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu. Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych

21 DEKLARACJA Uczeń lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu. Deklaracja zwiera: - imię i nazwisko, - data i miejsce urodzenia ucznia, - numer PESEL lub innego dokumentu, - adres zamieszkania, - nazwa i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwa kwalifikacji zgodnie z klasyfikacją zawodów, - informacje, czy uczeń przystępuje do egzaminu po raz pierwszy, wskazanie tej części egzaminu, z której uczeń nie zdał i do której zamierza przystąpić ponownie.

22 DEKLARACJA CD. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły Absolwent składa deklarację dyrektorowi OKE Do deklaracji należy dołączyć: świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, z zakresu której absolwent zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego. Deklarację składa się nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

23 ZAKOŃCZENIE KURSU NA 1 MIESIĄC PRZED TERMINEM EGZAMINU..? Osoba uczęszczająca na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia ustalono nie później niż na 1 miesiąc przed terminem egzaminu, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kursu w terminie nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu osoba ta przedstawia niezwłocznie po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

24 Miejsce zdawania części pisemnej egzaminu zawodowego UCZEŃ ABSOLWENT w szkole, do której uczęszcza w szkole, którą ukończył POZOSTAŁE OSOBY w placówce wskazanej przez dyrektora OKE W uzasadnionych przypadkach uczeń lub absolwent może przystąpić do egzaminu w innych placówkach, wskazanych przez dyrektora komisji okręgowej.

25 Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego Dyrektor OKE upoważnia szkołę, placówkę albo pracodawcę do zorganizowania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.

26 Zespoły egzaminacyjne Za organizację i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego w szkole/placówce lub u pracodawcy odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, zwykle dyrektor szkoły lub placówki lub pracodawca albo upoważniony pracownik. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu

27 Zespoły nadzorujące W skład zespołu nadzorującego wchodzą: 1/ w szkole co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce, 2/ u pracodawcy co najmniej trzech pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców.

28 Indywidualne stanowiska egzaminacyjne W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy: 1/ indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w przypadku, gdy część egzaminu jest przeprowadzania z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, 2/ osobnym stoliku w przypadku, gdy część pisemna egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, - zwanych indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi

29 Czas trwania Część pisemna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut. Czas trwania egzaminu określa informator.

30 W przypadku egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu, po zakończeniu zdający otrzymuje informację o uzyskanej liczbie punktów z części pisemnej egzaminu zawodowego. Wyniki są archiwizowane w systemie i przesyłane do komisji okręgowej

31 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO

32 UPOWAŻNIENIE do zorganizowania części praktycznej egzaminu zawodowego Szkołę, placówkę albo pracodawcę do zorganizowania części praktycznej egzaminu zawodowego upoważnia Dyrektor OKE. Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca : złoży wniosek nie później niż do dnia 1 września, posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1. zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach; 2. zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne; 3. zapewnia zdającym, o których mowa w 111 ust. 1 4 i 111a ust. 1, przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości; 4. zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną (Źródło: Rozporządzenia) Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.

33 Miejsce odbywania części praktycznej egzaminu Do części praktycznej egzaminu zawodowego przystępuje: uczeń (słuchacz) w szkole, do której uczęszcza, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu, absolwent w szkole, którą ukończył, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu. UCZEŃ ABSOLWENT Szkoła, do której uczęszcza Pracodawca Szkoła, którą ukończył Pracodawca

34 Zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej w szkole lub placówce: dwóch nauczycieli zatrudnionych w tej szkole lub placówce; u pracodawcy: dwóch pracowników powołanych przez tego pracodawcę może być także instruktor praktycznej nauki zawodu W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić: nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi.

35 Część praktyczna egzaminu zawodowego (definicje) W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym tak przygotowanym, aby zapewniona była samodzielna praca zdających. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin. 240 min. EGZAMIN ZAWODOWY 120 min. (część praktyczna) Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego określa się w informatorze.

36 Termin złożenia wniosku/zgłoszenia Miejsce złożenia wniosku/zgłoszenia Wymagane dokumenty: Uczniowie Ćwiczenie Absolwenci 2 : Procedury Absolwenci związane z szkół egzaminami KKZ Kandydaci spoza szkoły (eksterni) Proszę posłużyć się przy wypełnianiu tabeli rozporządzeniami MEN w sprawie: warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 24 lutego 2012 r. egzaminów eksternistycznych z dnia 11 stycznia 2012 r.

37 Egzaminatorzy Egzaminatorem nie może być nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających przystępujących do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej.

38 Egzaminatorzy Egzaminator ocenia: 1) jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym; 2) jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym; 3) przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

39 Wynik egzaminu zawodowego Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

40 Wyniki egzaminu zawodowego Wyniki egzaminu zawodowego, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdających OKE przekazuje: 1) dyrektorowi szkoły lub placówki, w której część pisemną egzaminu zawodowego zdawali: uczniowie (słuchacze), absolwenci, 2) pracodawcy, u którego część pisemną egzaminu zawodowego zdawali: uczniowie(słuchacze), absolwenci. 3) osobie upoważnionej przez dyrektora szkoły lub placówki lub pracodawcę. Termin przekazania wyników dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej komisji, najpóźniej w dniu przeprowadzania części pisemne egzaminu zawodowego. Dyrektor szkoły lub placówki lub pracodawca albo upoważniona przez niego osoba przekazuje zdającym świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

41 UCZEŃ, KTÓRY. Uczeń (słuchacz), który: nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej, przerwał egzamin zawodowy, nie uzyskał liczby punktów z danej części tego egzaminu (wymaganej do zdania egzaminu zawodowego), ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki.

42 DO OD ROKU 2016/2017: Część pisemna egzaminu z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi - do 31 sierpnia 2017 r. Egzamin na dotychczasowych zasadach dla absolwentów dotychczasowych ZSZ, T, TU, SP do roku szkolnego 2016/2017 włącznie. Egzamin na nowych zasadach dla absolwentów dotychczasowych ZSZ, T, TU, SP, którzy do końca roku szk. 2016/2017 nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nie przystąpili do egzaminu od roku szkolnego 2016/2017.

43 EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

44 egzamin eksternistyczny - definicja Egzaminy eksternistyczne przeprowadzane są z zakresu: obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. 44

45 Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych określa: 1) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, w tym warunki ich oceniania; 2) warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych oraz egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; 3) wysokość opłat pobieranych za egzaminy eksternistyczne oraz egzaminy eksternistyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie; 4) warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne ; 5) zawody w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 45

46 Warunki dopuszczania do egzaminów 1. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dopuszcza się osobę, która ukończyła - gimnazjum lub - ośmioletnią szkołę podstawową. 2. Do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie dopuszcza się osobę, która: - ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową; - co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację. 46

47 Częstotliwość przeprowadzania egzaminów eksternistycznych Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się dwa razy w ciągu roku: 1. w zimowej sesji egzaminacyjnej - w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; 2. w jesiennej sesji egzaminacyjnej - w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października. 47

48 Harmonogram przeprowadzania egzaminów Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej Komisją Centralną, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, ogłasza harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w danej sesji. Harmonogram jest ogłaszany na: stronie internetowej Komisji Centralnej i stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych, zwanych dalej komisjami okręgowymi". 48

49 Terminy egzaminów 1. Egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych jest przeprowadzany w tym samym terminie w całym kraju. 2. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu eksternistycznego do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminu i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin eksternistyczny. 49

50 Sposoby dostosowania warunków egzaminu Na podstawie szczegółowej informacji, dyrektor komisji okręgowej lub upoważniona przez niego osoba wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu eksternistycznego do potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej przystępującej do tego egzaminu. 50

51 Informacja OKE, CKE Dyrektor komisji okręgowej, nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, zamieszcza na stronie internetowej komisji okręgowej informację o miejscach, w których przeprowadza się egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych w danej sesji. Dyrektor Komisji Centralnej, nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, zamieszcza na stronie internetowej Komisji Centralnej informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 51

52 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów eksternistycznych lub egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wnosi do komisji okręgowej wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający następujące dane: typ szkoły dla dorosłych z zakresu, której zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne; nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której zamierza zdawać egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 52

53 Załączniki do wniosku : 1. świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły lub klasy, albo indeks zawierający wpis potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych - w przypadku ubiegania się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych, lub z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego datę urodzenia i numer ewidencyjny PESEL. 53

54 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dołącza do wniosku nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu: dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego datę urodzenia i numer ewidencyjny PESEL. Komisja okręgowa dopuszcza do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osobę, która złożyła dokumenty określone odpowiednio w

55 Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej. 55

56 Czas trwania egzaminu eksternistycznego Czas trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych wynosi w przypadku egzaminu z zakresu: szkoły podstawowej dla dorosłych - 90 minut; gimnazjum dla dorosłych minut; wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - od 120 do 150 minut; liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - od 120 do 150 minut. 56

57 Ocenianie Zadania egzaminacyjne ujęte w arkuszach egzaminacyjnych są oceniane w skali punktowej. Wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych są wyrażane w stopniach według skali obowiązującej dla ocen semestralnych w publicznych szkołach dla dorosłych, określonej w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 57

58 Ocenianie Przeliczenia liczby punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym z danych zajęć edukacyjnych na stopnie dokonuje się w następujący sposób: stopień celujący (6) od 93% do 100% pkt.; stopień bardzo dobry (5) od 78% do 92% pkt.; stopień dobry (4) od 62% do 77% pkt.; stopień dostateczny (3) od 46% do 61 % pkt.; stopień dopuszczający (2) od 30% do 45% pkt.; stopień niedostateczny(1) poniżej 30%pkt. 58

59 Ocenianie Osoba zdająca zdała egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych, jeżeli uzyskała z tego egzaminu ocenę wyższą od niedostatecznej. 59

60 Świadectwo ukończenia Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, lub liceum ogólnokształcącego, wydane przez komisję okręgową. 60

61 Świadectwo ukończenia Osoba, która: zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje zaświadczenie i ukończyła kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (otrzymuje zaświadczenia). Po zdaniu egzaminów świadectwa. otrzymuje wydane przez komisję okręgową świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 61

62 Świadectwo ukończenia i dyplom Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej i posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie otrzymuje świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydane przez komisję okręgową. 62

63 Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej organizuje się począwszy od zimowej sesji egzaminacyjnej w roku

64 Egzaminy w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2013 W sesji egzaminacyjnej (zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2013), egzaminy eksternistyczne przeprowadza się wyłącznie z następujących zajęć edukacyjnych: 1. język polski, 2. historia, 3. wiedza o społeczeństwie. 64

65 Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Ortoptystka Ratownik medyczny Technik dentystyczny Technik farmaceutyczny Technik masażysta Technik ortopeda Terapeuta zajęciowy Protetyk słuchu Technik elektroniki medycznej Technik elektroradtoiog Dietetyk Opiekunka dziecięca Opiekun medyczny 65

66 Harmonogram egzaminów eksternistycznych Harmonogram egzaminów eksternistycznych, dla osób, które ukończyły 18 lat i nie uzyskały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub liceum ogólnokształcącego w innym trybie, w trakcie poszczególnych sesji będzie, tak jak dotychczas, ustalany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a tym samym będzie obowiązywał w całym kraju. Harmonogram egzaminów oraz informatory będą publikowane na stronach internetowych CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych. 66

67 Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych Przepisy rozporządzenia nakładają obowiązek założenia i prowadzenia dla każdej osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych indywidualnego protokołu egzaminów eksternistycznych, co pozwoli na pełne i systematyczne dokumentowanie wyników uzyskanych przez zdającego z egzaminów z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 67

68 informator zostanie ogłoszony przez Dyrektora Komisji Centralnej w terminie do dnia 30 września 2012 r., co umożliwi osobom mającym zamiar przystąpić do egzaminów w sesji zimowej w 2013 r. przygotowanie się do tych egzaminów. 68

69 . EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY (z zakresu PPKO - LO dla dorosłych) Dopuszcza się osobę, która: ukończyła gimnazjum ośmioletnią szkołę podstawową EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (w zakresie danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie) ukończyła gimnazjum ośmioletnią szkołę podstawową STRESZCZENIE: Do co egzaminów najmniej 2 lata kształciła eksternistycznych się lub dopuszcza się osobę, pracowała w zawodzie w którym wyodrębniono która: daną kwalifikację Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej. W sesji egzaminacyjnej (zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2013), egzaminy eksternistyczne przeprowadza się wyłącznie z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Umożliwia się wniesienie wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego lub egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i przystąpienia do ww. egzaminu w okręgowej komisji niezależnie od miejsca zamieszkania; Egzaminy eksternistyczne będą organizowane i przeprowadzane w miejscach określonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Informator zostanie ogłoszony przez Dyrektora Komisji Centralnej w terminie do dnia 30 września 2012 r. 69

70 Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych może przystąpić do: 1) egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Egzaminy przeprowadza OKE Potwierdzeniem zdania egzaminu jest świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (jeśli uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych posiada wymagany dla danego zawodu poziom wykształcenia) 2) egzaminu czeladniczego Egzaminy przeprowadzają KEIRz (komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.) Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest : świadectwo czeladnicze. Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych może przystąpić do : - egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (jeżeli program przyuczenia będzie uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach). Egzaminy te przeprowadza OKE. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest : świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

71 PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH

FRAGMENTY PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

FRAGMENTY PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie FRAGMENTY PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2. INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego 1. INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów (słuchaczy) szkół

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy 2012/13

Egzamin zawodowy 2012/13 Egzamin zawodowy 2012/13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nowa podstawa programowa

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nowa podstawa programowa Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie nowa podstawa programowa Celem zmian formuły egzaminu zawodowego jest zwiększenie skuteczności i efektywności systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE MODUŁ 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Czym jest egzamin zawodowy? Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów (słuchaczy) szkół

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Karola MIARKI W PSZCZYNIE. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w nowej formie

POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Karola MIARKI W PSZCZYNIE. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w nowej formie POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 im. Karola MIARKI W PSZCZYNIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w nowej formie 1 Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (DzU z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów

Bardziej szczegółowo

Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Liczba kwalifikacji w zawodzie = liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Czym jest nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie? Nowy egzamin jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym 1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Czym jest egzamin zawodowy? Od 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w szkolnictwie zawodowym. W zawodach przedstawionych w nowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w w o je w ó dztwie śląskim s e s j a k w i e t n i o w a Jaworzno 2013 Jaworzno, 15 maja 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu sprawozdanie Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o egzaminie zawodowym

Ogólnie o egzaminie zawodowym Ogólnie o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu AKT WYKONAWCZY Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Dyrektora szkoły/placówki/pracodawcy

Informacje dla Dyrektora szkoły/placówki/pracodawcy Informacje dla Dyrektora szkoły/placówki/pracodawcy 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dla celów kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w systemie kształcenia zawodowego

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w systemie kształcenia zawodowego ŁOMŻYŃSKIE FORUM SAMORZĄDOWE DOBRY ZAWÓD FAJNE ŻYCIE popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w systemie kształcenia zawodowego Karol

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016

EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE 2016 w województwie śląskim sesja zimowa Jaworzno 2016 Spis treści Wstęp 3 Warunki przystąpienia do egzaminów eksternistycznych 3 Wymagania egzaminacyjne 4 Termin i miejsce egzaminów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE czerwiec 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE czerwiec 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE czerwiec 2014 Opracowanie: Agnieszka Mikulska Na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Jest egzaminem

Bardziej szczegółowo

Dz.U.z 2012 r., poz. 188 ze zm. (tekst ujednolicony stan na r.)

Dz.U.z 2012 r., poz. 188 ze zm. (tekst ujednolicony stan na r.) Dz.U.z 2012 r., poz. 188 ze zm. (tekst ujednolicony stan na 01.09.2015 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowowychowawczych

Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowowychowawczych Narada dyrektorów szkół i placówek oświatowowychowawczych Ostrołęka, 27 sierpnia 2013 Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 Terminy egzaminów Organizacja i przeprowadzanie egzaminów 2 Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Ogólne wiadomości o egzaminie zawodowym zobacz Procedury egzaminu zobacz Terminy egzaminów zobacz Informacja o dodatkowych materiałach zobacz

Ogólne wiadomości o egzaminie zawodowym zobacz Procedury egzaminu zobacz Terminy egzaminów zobacz Informacja o dodatkowych materiałach zobacz Ogólne wiadomości o egzaminie zawodowym zobacz Procedury egzaminu zobacz Terminy egzaminów zobacz Informacja o dodatkowych materiałach zobacz Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Egzamin

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych Załącznik nr 1 do wewnątrzszkolnego systemu oceniania w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku I. SPRAWDZIAN PRZEPROWADZANY W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach

REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH. w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach REGULAMIN EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach 1. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Ogólnie o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 262 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 262 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 marca 2012 r. Poz. 262 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALFIKACJE W ZAWODZIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH

PROCEDURY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALFIKACJE W ZAWODZIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH PROCEDURY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALFIKACJE W ZAWODZIE ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH W CUDZYNOWICACH Rozdział I Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 1 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 kwietnia 2015 r. Dz.U.2015.673 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie K164 sierpień-październik 2016 r. Szkolenie Zespołów Nadzorujących Nowy egzamin 1

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie K164 sierpień-październik 2016 r. Szkolenie Zespołów Nadzorujących Nowy egzamin 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie K164 sierpień-październik 2016 r. Szkolenie Zespołów Nadzorujących Nowy egzamin 1 Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Część pisemna

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie Ministra

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW CKE mgr Małgorzata Smul

OPRACOWANIE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW CKE mgr Małgorzata Smul OPRACOWANIE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW CKE mgr Małgorzata Smul Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 673

Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 673 Warszawa, dnia 14 maja 2015 r. Poz. 673 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE K172

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE K172 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE K172 czerwiec-lipiec 2017 r. PLAN SZKOLENIA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. CZĘŚĆ PISEMNA EGZAMINU 3. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU 2 INFORMACJE OGÓLNE 3 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj-lipiec 2015 (K152) Szkolenie Przewodniczących ZNCP Nowy egzamin 1

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj-lipiec 2015 (K152) Szkolenie Przewodniczących ZNCP Nowy egzamin 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj-lipiec 2015 (K152) Szkolenie Przewodniczących ZNCP Nowy egzamin 1 Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Część pisemna 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o egzaminie zawodowym

Ogólnie o egzaminie zawodowym Ogólnie o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w

Bardziej szczegółowo

Uzupełniające szkolenie dla egzaminatorów egzaminu zawodowego

Uzupełniające szkolenie dla egzaminatorów egzaminu zawodowego Uzupełniające szkolenie dla egzaminatorów egzaminu zawodowego Cel ogólny szkolenia przygotowanie egzaminatorów do oceniania efektów realizacji testu praktycznego Symbol modułu I II III Plan szkolenia Nazwa

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 roku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 roku Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Rozporządzenie MEN z 24 lutego 2012 roku Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. Procedury oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkole policealnej dla dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2014 R. ZSMEiE

INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2014 R. ZSMEiE INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2014 R ZSMEiE Nowa Podstawa programowa kształcenia w zawodach INFORMACJA NA TEMAT EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Bardziej szczegółowo

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Załączniki. ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1. Wykaz wybranych aktów prawnych ZAŁĄCZNIK 2. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie ZAŁĄCZNIK 3. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2015. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2015. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2015 CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich Egzamin zawodowy Jest formą oceny poziomu

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających 1. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie informacje ogólne Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym,jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD I KWALIFIKACJE

ZAWÓD I KWALIFIKACJE ZAWÓD I KWALIFIKACJE CO PRACODAWCA POWINIEN WIEDZIEĆ Andrzej Pasiut JAWORZNO PAŹDZIERNIK 2014 1 ZAGADNIENIA Obszary zmian w kształceniu zawodowym Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej

w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej Wewnątrzszkolna Instrukcja O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2017 w Zespole Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie od 2014 roku Ustalone i zatwierdzone przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie

Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Załącznik nr 3 Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną przy Zespole Szkół Plastycznych w Tarnowie Regulamin przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH INFORMACJE OGÓLNE Co sprawdza nowy egzamin zawodowy? Nowy egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 września 2015 r. Poz. 1330 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Podstawowe pojęcia Egzamin zawodowy - pojęcie potoczne, którym nazywane są różne egzaminy zawodowe (np.: egzamin

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Podstawa prawna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników

Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych techników Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności. Egzamin maturalny przeprowadzany jest dla absolwentów szkół: liceów ogólnokształcących liceów profilowanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Fragmenty PROCEDURY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zgłaszanie uczniów/słuchaczy oraz absolwentów do egzaminu

Fragmenty PROCEDURY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zgłaszanie uczniów/słuchaczy oraz absolwentów do egzaminu Fragmenty PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku (stary egzamin) 1.INFORMACJE OGÓLNE Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu

Bardziej szczegółowo

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym Informacje dla słuchaczy Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Centrum Kształceniu Ustawicznego w Bytomiu dotyczące przeprowadzania egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR l w Sieradzu REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH ORAZ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Sieradz 2003 Regulamin przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE

REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE Załącznik do Zarządzenia Nr PCKUiP/13/2012 REGULAMIN KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W BĘDZINIE PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KRÓLA KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ UL. BOGDANOWICZA 9 WEWNĄTRZSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego

Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO Zmiany w kształceniu zawodowym i ustawicznym a realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego Warszawa, 23 października 2013 Cele wprowadzonej reformy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum.

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Gimnazjum. Uchwała Nr 136/2013 Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania Gimnazjum Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Siemiatyczach WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENINIA I KLASYFIKOWANIA SŁUCHACZY ULO Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE 1 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH W BARANOWIE 2 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Policealnej (załącznik do Statutu) 1.1. Poziom opanowania przez słuchacza wiedzy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

STATUT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM STATUT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 2013/2014 1 Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. - z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. przeprowadzanego na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego

SPRAWOZDANIE. z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. przeprowadzanego na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w roku 2013 Gdańsk,. 2 Szanowni Państwo! Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie 1. Sposób oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkołach dla dorosłych regulują przepisy Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

10.4. Informacje ogólne dla osób przystępujących do eksternistycznego egzaminu zawodowego 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

10.4. Informacje ogólne dla osób przystępujących do eksternistycznego egzaminu zawodowego 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu 10.4. Informacje ogólne dla osób przystępujących do eksternistycznego egzaminu zawodowego 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 1 5 października d o 1 8 l i s topada Jaworzno 2013 Jaworzno, 20 grudnia 2013 r. Szanowni Państwo, przekazuję Państwu

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie. z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2013/2014 Łódź wrzesień 2014 1 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2013 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

STATUT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM STATUT ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 2015/2016 1 Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. - z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i dyrektora Centralnej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E

Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E Wewnątrzszkolny system oceniania w CKU w ZSB-E 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi zbiór przepisów i procedur oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów. Jest oparty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1

Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1 Sprawozdanie z egzaminów eksternistycznych przeprowadzonych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi w roku szkolnym 2014/2015 1 Łódź wrzesień 2015 Spis treści 1 SESJA JESIENNA 2014 r.... 4 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dotyczy również egzaminu eksternistycznego zawodowego.

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dotyczy również egzaminu eksternistycznego zawodowego. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 rok szkolny 2015/2016

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 rok szkolny 2015/2016 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Zespół Szkół Zawodowych nr 2 rok szkolny 2015/2016 1 1. Informacje o egzaminach z kwalifikacji oraz planowanych terminach przeprowadzania egzaminów 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.kzl w Lubaniu I. Podstawy prawne Procedury organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY,

11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY, 11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY, OSOBY UCZĘSZCZAJĄCEJ NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY, OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA KKZ, EKSTERNA, OSOBY DOROSŁEJ - UCZESTNIKA PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN: do 20 grudnia (dla klasy II H bhp do 20 września).

1. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN: do 20 grudnia (dla klasy II H bhp do 20 września). INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy zawodowe tylko z zakresu kwalifikacji wyodrębnionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

SPRAWDZIAN 2. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO SPRAWDZIAN na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), Rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy Spis treści Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy... 2 Wyjaśnienie MEN dot. przekształcania szkół niepublicznych i tworzenia niepublicznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego...

Bardziej szczegółowo

Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego

Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego Podwyższanie kwalifikacji ogólnych, kluczem do dalszego rozwoju zawodowego Kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz szkolenia przygotowujące do egzaminów eksternistycznych w nowej formule Podstawowe akty prawne

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W BIAŁEJ PISKIEJ Biała Piska, dnia 08 września 2014r. PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W WARSZAWSKIEJ AKADEMII REKLAMY, FOTOGRAFII I FILMU - - POLICEALNYM STUDIUM ZAWODOWYM DLA DOROSŁYCH 02-777 Warszawa, ul. Szolc-Rogozińskiego 3 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Załącznik do Statutu Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Zasady oceniania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 1 1. W ramach oceniania wewnątrzszkolnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Na podstawie art. 68a ust.

Bardziej szczegółowo

Egzaminy eksternistyczne 2015

Egzaminy eksternistyczne 2015 Egzaminy eksternistyczne 2015 w województwie śląskim sesja jesienna Jaworzno 2015 Spis treści Wstęp 3 Przystępujący do egzaminów 3 Zakres egzaminu 4 Termin i miejsce egzaminu 5 Zgłoszenia do egzaminu 6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Kształcenie wg podstawy programowej z 2017 r. Część ogólna Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2

Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania, przeprowadzania egzaminów oraz promowania w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. 2 3) ocenach końcowych rozumie się przez to oceny z przedmiotów, które nie występują w planie nauczania w następnych semestrach oraz wszystkie oceny w semestrach programowo najwyższych; 4) ocenie klasyfikacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I. Informacje ogólne o kursie REGULAMIN KWALIFIKACYJNYH KURSÓW ZAWODOWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM.JADWIGI DZIUBIŃSKIEJ ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany dalej kursem, jest

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r.

Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych. od 1 września 2012 r. Nowe uwarunkowania organizacyjno-prawne w zakresie kształcenia zawodowego od 1 września 2012 r. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Ustawa

Bardziej szczegółowo