KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ"

Transkrypt

1 KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ jest centralną, publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o ogólnopolskim zasięgu działania. Organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej 1

2 REALIZACJA IDEI UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W ZMODERNIZOWANEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Szkolenie dla dyrektorów szkół kształcących w zawodach, powiat przasnyski, Chorzele 2-3 grudnia 2013 POTWIERDZANIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

3 Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. obejmuje część dotyczącą egzaminów zawodowych i wiąże się ze zmianami w kształceniu zawodowym, które zaczęły obowiązywać od 1 września 2012 r.

4 Egzamin będzie przeprowadzany NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI: dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji. Jednakowy model egzaminu dla wszystkich typów szkół w zasadniczej szkole zawodowej i w technikum taki sam egzamin praktyczny, czyli wykonanie.

5 Egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy: wyrób, usługa, dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji;

6 Uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły.

7 Dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą organizowane po zakończeniu zajęć.

8 OKE Organizacja egzaminów PRZEPROWADZANIE EGZAMINÓW w szkołach w placówkach u pracodawców

9 Część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie on-line.

10 Najważniejsze zmiany wynikające z nowelizacji cd. po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument: świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

11 Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

12 W rozporządzeniu uregulowano także zasady ponownego przystępowania do egzaminów zawodowych przez osoby, które: nie zgłosiły się na egzamin, albo nie zdały go w części lub w całości.

13 Po upływie 3 lat. Po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym osoba przystąpiła do egzaminu zawodowego po raz pierwszy i nie uzyskała z jednej części egzaminu wymaganej do zdania tego egzaminu liczby punktów, przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

14 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zwany dalej egzaminem EGZAMIN zawodowym, ZAWODOWY jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w zawodach. w podstawie programowej kształcenia

15 egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: o o o uczniów ZSZ i techników oraz uczniów szkół policealnych, absolwentów ZSZ, techników i szkół policealnych, osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy egzamin zawodowy jest również przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób spełniających określone warunki

16 Egzamin zawodowy w placówce po raz pierwszy Dyrektor szkoły Dyrektor CKU Dyrektor CKP Pracodawca są zobowiązani nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym ma być przeprowadzony egzamin zawodowy, zgłosić odpowiednio, szkołę placówkę kształcenia ustawicznego placówkę kształcenia praktycznego miejsce wskazane przez pracodawcę, do komisji okręgowej z z wnioskiem o udzielenie upoważnienia.

17 Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Cześć pisemna forma testu pisemnego, Część praktyczna forma testu praktycznego

18 Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb Jeśli uczeń lub absolwent posiada: 1. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 2. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb i możliwości. Uczeń przedkłada opinię Absolwent przedkłada opinię dyrektorowi szkoły, dyrektorowi OKE wraz z deklaracją.

19 Laureaci i finaliści olimpiad Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku.

20 TERMINY termin egzaminu zawodowego ogłasza dyrektor komisji okręgowej na stronie internetowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu. Harmonogram przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego ustala dyrektor komisji okręgowej i przekazuje go kierownikom ośrodków egzaminacyjnych

21 DEKLARACJA Uczeń lub absolwent, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu. Deklaracja zwiera: - imię i nazwisko, - data i miejsce urodzenia ucznia, - numer PESEL lub innego dokumentu, - adres zamieszkania, - nazwa i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwa kwalifikacji zgodnie z klasyfikacją zawodów, - informacje, czy uczeń przystępuje do egzaminu po raz pierwszy, wskazanie tej części egzaminu, z której uczeń nie zdał i do której zamierza przystąpić ponownie.

22 DEKLARACJA CD. Uczeń składa deklarację dyrektorowi szkoły Absolwent składa deklarację dyrektorowi OKE Do deklaracji należy dołączyć: świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, z zakresu której absolwent zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego. Deklarację składa się nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

23 ZAKOŃCZENIE KURSU NA 1 MIESIĄC PRZED TERMINEM EGZAMINU..? Osoba uczęszczająca na kwalifikacyjny kurs zawodowy, którego termin zakończenia ustalono nie później niż na 1 miesiąc przed terminem egzaminu, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej właściwej ze względu na miejsce prowadzenia kursu w terminie nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu. Zaświadczenie o ukończeniu kursu osoba ta przedstawia niezwłocznie po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

24 Miejsce zdawania części pisemnej egzaminu zawodowego UCZEŃ ABSOLWENT w szkole, do której uczęszcza w szkole, którą ukończył POZOSTAŁE OSOBY w placówce wskazanej przez dyrektora OKE W uzasadnionych przypadkach uczeń lub absolwent może przystąpić do egzaminu w innych placówkach, wskazanych przez dyrektora komisji okręgowej.

25 Elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego Dyrektor OKE upoważnia szkołę, placówkę albo pracodawcę do zorganizowania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.

26 Zespoły egzaminacyjne Za organizację i przebieg części pisemnej egzaminu zawodowego w szkole/placówce lub u pracodawcy odpowiada przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, zwykle dyrektor szkoły lub placówki lub pracodawca albo upoważniony pracownik. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu

27 Zespoły nadzorujące W skład zespołu nadzorującego wchodzą: 1/ w szkole co najmniej trzech nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub placówce, 2/ u pracodawcy co najmniej trzech pracowników upoważnionych przez tego pracodawcę lub pracowników upoważnionych przez innych pracodawców.

28 Indywidualne stanowiska egzaminacyjne W czasie trwania części pisemnej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy: 1/ indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w przypadku, gdy część egzaminu jest przeprowadzania z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, 2/ osobnym stoliku w przypadku, gdy część pisemna egzaminu jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, - zwanych indywidualnymi stanowiskami egzaminacyjnymi

29 Czas trwania Część pisemna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 45 minut i nie dłużej niż 90 minut. Czas trwania egzaminu określa informator.

30 W przypadku egzaminu z wykorzystaniem elektronicznego systemu, po zakończeniu zdający otrzymuje informację o uzyskanej liczbie punktów z części pisemnej egzaminu zawodowego. Wyniki są archiwizowane w systemie i przesyłane do komisji okręgowej

31 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU ZAWODOWEGO

32 UPOWAŻNIENIE do zorganizowania części praktycznej egzaminu zawodowego Szkołę, placówkę albo pracodawcę do zorganizowania części praktycznej egzaminu zawodowego upoważnia Dyrektor OKE. Upoważnienia udziela się, jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca : złoży wniosek nie później niż do dnia 1 września, posiada warunki zapewniające prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego, a w szczególności: 1. zapewnia warunki realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach; 2. zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne; 3. zapewnia zdającym, o których mowa w 111 ust. 1 4 i 111a ust. 1, przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości; 4. zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną (Źródło: Rozporządzenia) Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.

33 Miejsce odbywania części praktycznej egzaminu Do części praktycznej egzaminu zawodowego przystępuje: uczeń (słuchacz) w szkole, do której uczęszcza, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu, absolwent w szkole, którą ukończył, lub u pracodawcy, u którego odbywał praktyczną naukę zawodu. UCZEŃ ABSOLWENT Szkoła, do której uczęszcza Pracodawca Szkoła, którą ukończył Pracodawca

34 Zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej w szkole lub placówce: dwóch nauczycieli zatrudnionych w tej szkole lub placówce; u pracodawcy: dwóch pracowników powołanych przez tego pracodawcę może być także instruktor praktycznej nauki zawodu W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić: nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi.

35 Część praktyczna egzaminu zawodowego (definicje) W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym tak przygotowanym, aby zapewniona była samodzielna praca zdających. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, które zostało przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin. 240 min. EGZAMIN ZAWODOWY 120 min. (część praktyczna) Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego określa się w informatorze.

36 Termin złożenia wniosku/zgłoszenia Miejsce złożenia wniosku/zgłoszenia Wymagane dokumenty: Uczniowie Ćwiczenie Absolwenci 2 : Procedury Absolwenci związane z szkół egzaminami KKZ Kandydaci spoza szkoły (eksterni) Proszę posłużyć się przy wypełnianiu tabeli rozporządzeniami MEN w sprawie: warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 24 lutego 2012 r. egzaminów eksternistycznych z dnia 11 stycznia 2012 r.

37 Egzaminatorzy Egzaminatorem nie może być nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających przystępujących do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej.

38 Egzaminatorzy Egzaminator ocenia: 1) jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym; 2) jakość rezultatu pośredniego, w przypadku gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym; 3) przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

39 Wynik egzaminu zawodowego Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: z części pisemnej co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania, oraz z części praktycznej co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

40 Wyniki egzaminu zawodowego Wyniki egzaminu zawodowego, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe zdających OKE przekazuje: 1) dyrektorowi szkoły lub placówki, w której część pisemną egzaminu zawodowego zdawali: uczniowie (słuchacze), absolwenci, 2) pracodawcy, u którego część pisemną egzaminu zawodowego zdawali: uczniowie(słuchacze), absolwenci. 3) osobie upoważnionej przez dyrektora szkoły lub placówki lub pracodawcę. Termin przekazania wyników dyrektor OKE ogłasza na stronie internetowej komisji, najpóźniej w dniu przeprowadzania części pisemne egzaminu zawodowego. Dyrektor szkoły lub placówki lub pracodawca albo upoważniona przez niego osoba przekazuje zdającym świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie i dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

41 UCZEŃ, KTÓRY. Uczeń (słuchacz), który: nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej, przerwał egzamin zawodowy, nie uzyskał liczby punktów z danej części tego egzaminu (wymaganej do zdania egzaminu zawodowego), ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania w trakcie nauki.

42 DO OD ROKU 2016/2017: Część pisemna egzaminu z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi - do 31 sierpnia 2017 r. Egzamin na dotychczasowych zasadach dla absolwentów dotychczasowych ZSZ, T, TU, SP do roku szkolnego 2016/2017 włącznie. Egzamin na nowych zasadach dla absolwentów dotychczasowych ZSZ, T, TU, SP, którzy do końca roku szk. 2016/2017 nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe nie przystąpili do egzaminu od roku szkolnego 2016/2017.

43 EGZAMINY EKSTERNISTYCZNE

44 egzamin eksternistyczny - definicja Egzaminy eksternistyczne przeprowadzane są z zakresu: obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej. 44

45 Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych określa: 1) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, w tym warunki ich oceniania; 2) warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych oraz egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; 3) wysokość opłat pobieranych za egzaminy eksternistyczne oraz egzaminy eksternistyczne potwierdzające kwalifikacje w zawodzie; 4) warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne ; 5) zawody w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. 45

46 Warunki dopuszczania do egzaminów 1. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania liceum ogólnokształcącego dla dorosłych dopuszcza się osobę, która ukończyła - gimnazjum lub - ośmioletnią szkołę podstawową. 2. Do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie dopuszcza się osobę, która: - ukończyła gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową; - co najmniej dwa lata kształciła się lub pracowała w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację. 46

47 Częstotliwość przeprowadzania egzaminów eksternistycznych Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się dwa razy w ciągu roku: 1. w zimowej sesji egzaminacyjnej - w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; 2. w jesiennej sesji egzaminacyjnej - w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października. 47

48 Harmonogram przeprowadzania egzaminów Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej Komisją Centralną, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, ogłasza harmonogram przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w danej sesji. Harmonogram jest ogłaszany na: stronie internetowej Komisji Centralnej i stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych, zwanych dalej komisjami okręgowymi". 48

49 Terminy egzaminów 1. Egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych jest przeprowadzany w tym samym terminie w całym kraju. 2. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu eksternistycznego do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminu i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin eksternistyczny. 49

50 Sposoby dostosowania warunków egzaminu Na podstawie szczegółowej informacji, dyrektor komisji okręgowej lub upoważniona przez niego osoba wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu eksternistycznego do potrzeb i możliwości osoby niepełnosprawnej przystępującej do tego egzaminu. 50

51 Informacja OKE, CKE Dyrektor komisji okręgowej, nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, zamieszcza na stronie internetowej komisji okręgowej informację o miejscach, w których przeprowadza się egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych w danej sesji. Dyrektor Komisji Centralnej, nie później niż na 15 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, zamieszcza na stronie internetowej Komisji Centralnej informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 51

52 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminów eksternistycznych lub egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wnosi do komisji okręgowej wniosek o dopuszczenie do egzaminu zawierający następujące dane: typ szkoły dla dorosłych z zakresu, której zamierza zdawać egzaminy eksternistyczne; nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, nazwę kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której zamierza zdawać egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. 52

53 Załączniki do wniosku : 1. świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły lub klasy, albo indeks zawierający wpis potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych - w przypadku ubiegania się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych, lub z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych; 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego datę urodzenia i numer ewidencyjny PESEL. 53

54 Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dołącza do wniosku nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu: dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierającego datę urodzenia i numer ewidencyjny PESEL. Komisja okręgowa dopuszcza do egzaminów eksternistycznych lub do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie osobę, która złożyła dokumenty określone odpowiednio w

55 Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej. 55

56 Czas trwania egzaminu eksternistycznego Czas trwania egzaminu eksternistycznego z danych zajęć edukacyjnych wynosi w przypadku egzaminu z zakresu: szkoły podstawowej dla dorosłych - 90 minut; gimnazjum dla dorosłych minut; wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej - od 120 do 150 minut; liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - od 120 do 150 minut. 56

57 Ocenianie Zadania egzaminacyjne ujęte w arkuszach egzaminacyjnych są oceniane w skali punktowej. Wyniki egzaminów eksternistycznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych są wyrażane w stopniach według skali obowiązującej dla ocen semestralnych w publicznych szkołach dla dorosłych, określonej w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 57

58 Ocenianie Przeliczenia liczby punktów uzyskanych na egzaminie eksternistycznym z danych zajęć edukacyjnych na stopnie dokonuje się w następujący sposób: stopień celujący (6) od 93% do 100% pkt.; stopień bardzo dobry (5) od 78% do 92% pkt.; stopień dobry (4) od 62% do 77% pkt.; stopień dostateczny (3) od 46% do 61 % pkt.; stopień dopuszczający (2) od 30% do 45% pkt.; stopień niedostateczny(1) poniżej 30%pkt. 58

59 Ocenianie Osoba zdająca zdała egzamin eksternistyczny z danych zajęć edukacyjnych, jeżeli uzyskała z tego egzaminu ocenę wyższą od niedostatecznej. 59

60 Świadectwo ukończenia Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w ramowym planie nauczania danego typu szkoły dla dorosłych, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, lub liceum ogólnokształcącego, wydane przez komisję okręgową. 60

61 Świadectwo ukończenia Osoba, która: zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej otrzymuje zaświadczenie i ukończyła kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (otrzymuje zaświadczenia). Po zdaniu egzaminów świadectwa. otrzymuje wydane przez komisję okręgową świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej 61

62 Świadectwo ukończenia i dyplom Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej i posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie otrzymuje świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydane przez komisję okręgową. 62

63 Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej organizuje się począwszy od zimowej sesji egzaminacyjnej w roku

64 Egzaminy w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2013 W sesji egzaminacyjnej (zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2013), egzaminy eksternistyczne przeprowadza się wyłącznie z następujących zajęć edukacyjnych: 1. język polski, 2. historia, 3. wiedza o społeczeństwie. 64

65 Wykaz zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna Ortoptystka Ratownik medyczny Technik dentystyczny Technik farmaceutyczny Technik masażysta Technik ortopeda Terapeuta zajęciowy Protetyk słuchu Technik elektroniki medycznej Technik elektroradtoiog Dietetyk Opiekunka dziecięca Opiekun medyczny 65

66 Harmonogram egzaminów eksternistycznych Harmonogram egzaminów eksternistycznych, dla osób, które ukończyły 18 lat i nie uzyskały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub liceum ogólnokształcącego w innym trybie, w trakcie poszczególnych sesji będzie, tak jak dotychczas, ustalany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a tym samym będzie obowiązywał w całym kraju. Harmonogram egzaminów oraz informatory będą publikowane na stronach internetowych CKE i okręgowych komisji egzaminacyjnych. 66

67 Indywidualny protokół egzaminów eksternistycznych Przepisy rozporządzenia nakładają obowiązek założenia i prowadzenia dla każdej osoby dopuszczonej do egzaminów eksternistycznych indywidualnego protokołu egzaminów eksternistycznych, co pozwoli na pełne i systematyczne dokumentowanie wyników uzyskanych przez zdającego z egzaminów z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 67

68 informator zostanie ogłoszony przez Dyrektora Komisji Centralnej w terminie do dnia 30 września 2012 r., co umożliwi osobom mającym zamiar przystąpić do egzaminów w sesji zimowej w 2013 r. przygotowanie się do tych egzaminów. 68

69 . EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY (z zakresu PPKO - LO dla dorosłych) Dopuszcza się osobę, która: ukończyła gimnazjum ośmioletnią szkołę podstawową EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (w zakresie danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie) ukończyła gimnazjum ośmioletnią szkołę podstawową STRESZCZENIE: Do co egzaminów najmniej 2 lata kształciła eksternistycznych się lub dopuszcza się osobę, pracowała w zawodzie w którym wyodrębniono która: daną kwalifikację Osoba dopuszczona do egzaminów eksternistycznych zdaje egzaminy z zakresu danego typu szkoły dla dorosłych w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się w formie pisemnej. W sesji egzaminacyjnej (zimowej sesji egzaminacyjnej w roku 2013), egzaminy eksternistyczne przeprowadza się wyłącznie z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie. Umożliwia się wniesienie wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego lub egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i przystąpienia do ww. egzaminu w okręgowej komisji niezależnie od miejsca zamieszkania; Egzaminy eksternistyczne będą organizowane i przeprowadzane w miejscach określonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Informator zostanie ogłoszony przez Dyrektora Komisji Centralnej w terminie do dnia 30 września 2012 r. 69

70 Uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych może przystąpić do: 1) egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie Egzaminy przeprowadza OKE Potwierdzeniem zdania egzaminu jest świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (jeśli uczestnik praktycznej nauki zawodu dorosłych posiada wymagany dla danego zawodu poziom wykształcenia) 2) egzaminu czeladniczego Egzaminy przeprowadzają KEIRz (komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.) Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest : świadectwo czeladnicze. Uczestnik przyuczenia do pracy dorosłych może przystąpić do : - egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (jeżeli program przyuczenia będzie uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach). Egzaminy te przeprowadza OKE. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest : świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

71 PRZYUCZENIE DO PRACY DOROSŁYCH

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie krok po kroku SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego egzamin

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Introligator 732301

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Introligator 732301 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Introligator 732301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej 321104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku 1 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku Ustalone i zatwierdzone przez Dyrektorów komisji okręgowych i Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz izolacji przemysłowych 721303

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Blacharz izolacji przemysłowych 721303 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Blacharz izolacji przemysłowych 721303 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU:

O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU: INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH WYMAGAŃ OKREŚLONYCH

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Złotnik-jubiler 731305

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Złotnik-jubiler 731305 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Złotnik-jubiler 731305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanizacji rolnictwa 311512

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Dietetyk 322001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie

Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie Regulamin Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie ROZDZIAŁ I Informacje ogólne o kursie 1 1. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy, zwany

Bardziej szczegółowo

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokształcących, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2006/2007 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, listopad 2006 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO

PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO MATURA 2015 PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU MATURALNEGO Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27

Bardziej szczegółowo