wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyróŝniającą Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 951 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 1 Działając na podstawie art. 49 ust.1 pkt. 2 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w związku z 18 ust. 4 Statutu PKA Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny jakości kształcenia w większości jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek zarządzanie, a takŝe kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Ekonomicznych, w sprawie jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich postanawia przyznać ocenę wyróŝniającą 2 WyróŜniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie uzasadnia spełnienie wymagań kadrowych, programowych i organizacyjnych w stopniu znacznie przekraczającym obowiązujące standardy. 1. Koncepcja kształcenia zorientowana jest na efekty kształcenia Sylwetki absolwentów dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i programów prowadzonych w języku polskim i angielskim zostały zorientowane na efekty kształcenia. Zawierają wszystkie niezbędne elementy opisujące wiedzę, umiejętności i postawy absolwenta. Odpowiadają jednocześnie celom przyjętym przez Uczelnię w odniesieniu do procesu kształcenia na kierunku zarządzanie. Dodatkowo opracowane zostały macierze kompetencji, które obejmują zakresy kompetencji ogólnych wiedzy i umiejętności oraz kompetencji szczegółowych - takŝe w ujęciu wiedzy i umiejętności w odniesieniu do celów całego programu kształcenia. Rozbudowane macierze kompetencji absolwenta wiąŝą cele kształcenia, zdefiniowane deskryptory wiedzy, umiejętności i postaw z realizowanym programem studiów. Program i efekty kształcenia konsultowane są z otoczeniem biznesowym. Są to kontakty z Radą Powierniczą Akademii Leona Koźmińskiego, w której skład wchodzą wybitni przedstawiciele międzynarodowych korporacji, oraz Międzynarodową Radą Biznesu - statutowym organem doradczym. Uczelnia organizuje cykliczne spotkania otwarte z wybitnymi przedstawicielami praktyki gospodarczej w celu wymiany doświadczeń, które moŝna wykorzystać w procesie dydaktycznym. Program kształcenia pozwala na rozwijanie zainteresowań naukowych studentów oraz nabywanie deklarowanych umiejętności zarówno ze względu na bogatą ofertę przedmiotów do wyboru sięgającą od 40 do 50% ogółu zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, a takŝe ze względu na znaczący udział zajęć (od 53 do 57% ogólnej liczby godzin kształcenia) o charakterze aktywnym. Koncepcja programowa rozszerza zakres kształcenia w stosunku do standardów poprzez wprowadzenie treści dotyczących

2 2 makroekonomii, prawa gospodarczego, strategii e-biznesu, etyki biznesu, negocjacji, tworzenia nowego biznesu, komunikacji interpersonalnej, diagnostyki organizacyjnej, warsztatów menedŝerskich, gier decyzyjnych oraz licznych, w tym niszowych, specjalności jak np: psychologia w zarządzaniu. Uczelnia zbudowała system weryfikacji efektów kształcenia, który efektywnie wykorzystuje. System ten obejmuje między innymi: działania podejmowane po zakończeniu realizacji poszczególnych przedmiotów w danym semestrze/roku tj. po zakończeniu realizacji przedmiotu wykładowca sporządza w systemie informatycznym Uczelni rozkład ocen uzyskanych przez studentów i dokonuje jego analizy określając, czy zakładane efekty kształcenia w ramach danego przedmiotu zostały zrealizowane oraz zweryfikowane na podstawie zakładanych form sprawdzania wiedzy, zdobytych umiejętności i postaw. W przypadku rozbieŝności wykładowca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji korekty celów, efektów oraz metod kształcenia, a takŝe sposobów weryfikacji zdobytych kompetencji w ramach danego przedmiotu. Zespół Oceniający podczas wizytacji zapoznał się z dokumentacją w tym zakresie tj. strukturą ocen i wnioskami wykładowców. Ankieta dydaktyczna wypełniana przez studentów przed zakończeniem zajęć została rozbudowana tak, iŝ studenci określają dodatkowo: a) trzy najbardziej cenne kompetencje, które zdobyli w ramach danego przedmiotu oraz b) trzy kompetencje, których nie zdobyli, natomiast sądzili, Ŝe zdobędą. Odpowiedzi na powyŝsze pytania stanowią dla wykładowców i kierowników katedr waŝną informację zwrotną i wyznaczają kierunki dalszego doskonalenia. Komisja ds. Jakości Kształcenia dokonuje wyboru celów nauczania z macierzy kompetencji sformułowanych dla danego kierunku studiów (np. umiejętność pracy w zespole lub umiejętność komunikowania się z otoczeniem), których realizacja będzie poddana pomiarowi w danym semestrze oraz przedmiotów, w ramach których zaplanowano realizację wybranych celów. Następnie wewnętrzni i/lub zewnętrzni eksperci praktycy dokonują oceny uzyskanych efektów kształcenia. Wyniki oceny zostają zawarte w raporcie, na podstawie którego w razie konieczności są podejmowane działania korygujące inicjowane przez Komisję ds. Jakości Kształcenia w porozumieniu z Radą Programową. Zakres tematyczny prac egzaminacyjnych oraz poziom prac dyplomowych wskazują, iŝ weryfikowany jest przyrost wiedzy studenta oraz umiejętność jej integracji, a takŝe samodzielność analityczna oraz umiejętność formułowania sądów. 2. WdroŜony w pełni i efektywny wewnętrzny system zapewnienia jakości Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia oparty jest na Zarządzeniu Nr Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie systemu jakości na studiach wyŝszych w ALK. W Uczelni podejmowanych jest systematycznie szereg działań w tym zakresie stanowiących wyraz dbałości o jakość kształcenia i jej doskonalenie. Są to działania zmierzające do dostosowania planów i programów nauczania do zapotrzebowania rynku pracy, doskonalenia przebiegu kształcenia oraz poprawy warunków realizacji procesu dydaktycznego. W ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości w Uczelni stosowane są następujące procedury: a) dokonywanie oceny sylabusów przedmiotów przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego; b) badanie satysfakcji studentów odnoszące się do procesu kształcenia i jego obsługi administracyjnej; c) spotkania z opiekunami lat oraz samorządem studenckim w celu omawiania ewentualnych problemów dydaktycznych i sposobów podnoszenia jakości kształcenia;

3 3 d) organizowanie zajęć dla wykładowców na temat metod nauczania, oraz e) dokonywanie oceny kadry naukowo-dydaktycznej. W celu podniesienia jakości procesu dydaktycznego w Uczelni wprowadzono od roku akademickiego 2009/2010 przewodniki dla poszczególnych przedmiotów. Są one obligatoryjne dla studiów stacjonarnych na kierunku zarządzanie prowadzonych w języku angielskim oraz na studiach drugiego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość. Na pozostałych studiach są zalecane i sukcesywnie wprowadzane. Obligatoryjnie dla wszystkich kierunków i form studiów mają zostać wprowadzone od roku akademickiego 2010/2011. Przewodnik udostępniany studentom przed rozpoczęciem zajęć ma za zadanie przekazanie informacji dotyczących zawartości merytorycznej przedmiotu oraz jego realizacji. Oceny sylabusów dokonują kierownicy katedr w odniesieniu do przedmiotów realizowanych przez pracowników katedry. Ocenę dla grup przedmiotów przeprowadza Komisja ds. Programów Studiów. Natomiast sylabusy przedmiotów do wyboru są przedmiotem oceny dokonywanej przez Prorektora ds. Studiów. W roku akademickim 2009/2010 wprowadzono nowy formularz sylabusa, o rozbudowanej części dotyczącej efektów kształcenia. Wprowadzono takŝe zmiany pozwalające na porównanie zakładanych efektów kształcenia z formą zaliczenia przedmiotu i weryfikację przyjętych załoŝeń. Wyniki ocen z egzaminów z poszczególnych przedmiotów są zestawiane i poddawane analizie w ramach katedr, które je prowadzą, a takŝe Komisji Programowej i Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wprowadzono równieŝ zasady dokumentowania przebiegu zaliczeń i egzaminów. Przy stosowaniu pisemnej formy sprawdzania wiedzy stosowane są odpowiednie formularze testów i innych form prac pisemnych, przechowywane przez prowadzącego egzamin bądź zaliczenie. TakŜe dla egzaminów ustnych wprowadzono specjalne formularze dokumentujące ich przebieg. W ramach wybranych przedmiotów stosowane są eksperckie oceny prac zaliczeniowych przygotowywanych przez studentów. WaŜnym elementem oceny jakości kształcenia są ankiety wypełniane przez studentów. Wyniki ankiet są poddawane analizie i słuŝą do wprowadzania niezbędnych zmian. Podczas wizytacji Zespół Oceniający otrzymał obszerny raport z oceny jakości kształcenia zawierający między innymi dogłębną analizę z procesu ankietyzacji (w ramach procedur zapewnienia jakości przewiduje się cykliczną weryfikację skuteczności wszystkich elementów systemu, w których wyniku powstają raporty). Istotnym elementem wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia jest współpraca z pracodawcami. Rozmowy przeprowadzone podczas wizytacji pozwalają stwierdzić, Ŝe Uczelnia przeprowadziła badania ankietowe dotyczące oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów Uczelni. Wyniki ankiet zostały poddane wnikliwej analizie w celu przeprowadzenia dalszych badań. Sugestie i opinie pracodawców pozwoliły na modyfikację programu w grupie przedmiotów specjalnościowych. Wyniki ankiet pozwoliły teŝ zauwaŝyć, Ŝe niektóre opinie wzajemnie się znoszą na co Uczelnia zareagowała modyfikacją arkusza ankietowego. Ocena kadry naukowo-dydaktycznej jest prowadzona systematycznie od roku Dokonuje jej w oparciu o kryteria określone w Statucie Uczelni - komisja powoływana przez Senat Uczelni. Ocena asystentów przeprowadzana jest kaŝdego roku, adiunktów co dwa lata, a profesorów co trzy lata. Przeprowadzane są takŝe hospitacje zajęć, a oceny z ich przebiegu ujmowane w słuŝącym do tego celu- arkuszu. Od 2007 r. w Uczelni działa Centrum Doskonalenia Dydaktycznego, do którego zadań naleŝy koordynacja działań w zakresie podnoszenia umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich. Jednostka ta organizuje program szkoleń dydaktycznych dla wykładowców i stanowi forum bieŝącej wymiany doświadczeń dydaktycznych. W celu zachęcenia do doskonalenia jakości kształcenia wprowadzono nagrody za osiągnięcia dydaktyczne przyznawane najlepszym wykładowcom.

4 4 Upowszechnianiu informacji o ofercie dydaktycznej Uczelni słuŝą corocznie wydawane informatory oraz systematycznie aktualizowane jej strony internetowe. 3. Badania naukowe związane są z zakresem kierunku zarządzanie i słuŝą doskonaleniu procesu dydaktycznego ALK posiada III kategorię przyznaną przez Radę Nauki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. W latach pracowników uzyskało stopień naukowy doktora, 2 - doktora habilitowanego, 2 pracownikom nadano tytuł naukowy profesora, co świadczy o wysokim poziomie prowadzonych badań naukowych. ALK rozwija aktywną, rozległą działalność naukową o duŝym znaczeniu teoretycznym i pragmatycznym. W ALK funkcjonuje powołana przez Rektora - Rada Badań Naukowych, do której zadań naleŝy: zatwierdzanie priorytetów badawczych, powoływanie recenzentów wniosków o badania, opiniowanie propozycji podziału środków na badania własne oraz odbiór wyników badań i rozliczenie poniesionych kosztów. Analizą i koordynacją projektów badawczych katedr i Centrów Kolegiów z punktu widzenia ich zgodności z polityką naukową Uczelni i ustalonymi priorytetami badań zajmują się powołani przez Rektora - Koordynatorzy. Badania naukowe z zakresu zarządzania prowadzone są w 10 katedrach i 7 interdyscyplinarnych centrach badawczych: Katedrze Administracji i Nauk Prawnych, Marketingu, Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Nauk Społecznych, Przedsiębiorczości, Rachunkowości, Strategii, Zarządzania, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Międzynarodowego, Centrum Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, Centrum Badań na Ładem Korporacyjnym, Centrum Etyki Biznesu, Centrum Kompetencji Europejskich, Centrum Badań Organizacji, Centrum Studiów Zarządzania, Centrum Przedsiębiorczości. Na podkreślenie zasługuje aktywność Uczelni w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności badawczej i naukowej. W latach w nakładach ogółem na badania naukowe 33,9% stanowiły środki pozyskane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego na badania statutowe, 30,4% środki uzyskane w ramach programów międzynarodowych, 15,7% środki z MNiSzW na badania własne, 15,3% granty indywidualne i promotorskie, 4,7% badania zlecone przez NBP, przedsiębiorstwa, Miasto Stołeczne Warszawa. Do charakterystycznych cech badań naukowych prowadzonych w obszarze nauk o zarządzaniu naleŝy aktywność i innowacyjność podejmowanych problemów, interdyscyplinarność, związek z potrzebami dydaktyki i praktyki gospodarczej. Realizowane oraz planowane na lata prace naukowo-badawcze w dyscyplinie zarządzanie koncentrują się na następujących problemach: Ład korporacyjny i etyka biznesu. Zarządzanie wiedzą, kapitałem intelektualnym i społecznym. Przedsiębiorczość innowacyjna. Podejmowanie decyzji ekonomicznych: racjonalność a aspekty moralne. Teoria przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość. Systemy finansowe. Globalizacja i jej uwarunkowania, mechanizmy i następstwa. Subiektywne aspekty procesów gospodarczych wiedza, postawy, opinie, oceny. Wyniki badań pracownicy prezentują w licznych monografiach i artykułach, referatach i innych publikacjach. W latach pracownicy kierunku zarządzanie opublikowali 410 monografii lub rozdziałów w monografiach, 59 artykułów w czasopismach zagranicznych i czasopismach krajowych z listy A (filadelfijskiej), 196 artykułów w czasopismach recenzowanych z listy B i 42 w recenzowanych czasopismach

5 5 o zasięgu krajowym spoza listy B. Wśród tych publikacji waŝne miejsce (około 24%) zajmują prace i artykuły w wydawnictwach i czasopismach zagranicznych tj. Information and Organization, The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, The International Journal of Technology Knowledge & Society, Journal of Organization Change Management, Scandinavian Journal of Management, Corporate Governance: The International Journal of Business in Society oraz prace publikowane za granicą w Londynie i Nowym Jorku. O wysokim poziomie prac naukowych świadczy częste ich wyróŝnianie nagrodami Polskiej Konferencji Rektorów Uczelni Niepublicznych, MNiSzW, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, a takŝe nagrodami za granicą (m. in.) Aspen Institute/European Academy of Business in Society. W upowszechnianiu wyników prowadzonych badań naukowych waŝną rolę pełnią wydawnictwa uczelniane. Początkowo była to działalność własna, w roku 2007 Uczelnia podpisała umowę o współpracy z Wydawnictwami Akademickimi i Profesjonalnymi. Efektem tej współpracy jest profesjonalne wydawanie, promowanie i dystrybucja publikacji łączących zasoby intelektualne Uczelni z wysokim poziomem edytorskim. W latach opublikowano 37 podręczników i monografii, ALK wydaje takŝe trzy waŝne i wysoko cenione przez teoretyków i praktyków czasopisma naukowe: Master of Business Administration, Decyzje, Transformacje oraz Zeszyty Programu Top 15 prezentujące prace badawcze i autorskie projekty najlepszych studentów. Efekty swoich badań pracownicy prezentują równieŝ na organizowanych przez ALK krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i seminariach. Kilka konferencji ma charakter cykliczny, np.: Raport o zarządzaniu VIII edycja Lekcje kryzysu. Kontrowersje wokół marketingu. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców II edycja. Raport o ładzie korporacyjnym I edycja. Polska i świat nowe wyzwania po kryzysie finansowym. Do cyklicznych seminariów naleŝą: Krytyczna Teoria Organizacji (organizowane od 14 lat). Interdyscyplinarne Seminarium u Koźmińskiego (od 2007). Łącznie w latach zorganizowano 22 konferencje i 93 seminaria naukowe, co świadczy o duŝej aktywności pracowników w zakresie prezentowania wyników badań i rozwijania szerokiej dyskusji naukowej. Materiały z konferencji są publikowane i wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Na postawie wyników prowadzonych badań przygotowywane są studia przypadków, które dostarczają studentom aktualnej wiedzy na temat zjawisk społeczno-gospodarczych, monografie, artykuły, skrypty, materiały, raporty, wykorzystywane na zajęciach dydaktycznych. Efekty prowadzonych badań słuŝą procesowi dydaktycznemu co zaowocowało powstaniem wielu (w tym nagradzanych) podręczników: "Wykłady z etyki biznesu, W. Gasparski, Wydawnictwo WSPIZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, 2007; "Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki", A.K. Koźmiński, D. Jemielniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008; (nagroda MNISzW oraz I nagroda za najlepszy podręcznik z zakresu zarządzania i marketingu na V Targach Wydawnictw Ekonomicznych); "How It All Happened. Essays in Political Economy of Transition", A.K. Koźmiński, DIFIN, Warszawa, 2008; "Management in Transition", A.K. Koźmiński, DIFIN, Warszawa, 2008; Zarządzanie wiedzą - podręcznik akademicki", D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008;

6 6 "Rozwój małych przedsiębiorstw. Wiedza, sieci osobistych powiązań, proces uczenia się", S. Gudkova, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008; "Psychologia Zachowań Konsumenckich", A. Falkowski, T. Tyszka, GWP, Gdańsk, 2009; "Teorie przedsiębiorstw", A. Noga, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009 (nagroda KNOP SGH za najlepszą ksiąŝkę roku 2009); "Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne", D. Dobija, M. Kucharczyk (red), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2009; "Handbook of Research on Knowledge-Intensive Organizations" D. Jemielniak, J. Kociatkiewicz (red), Information Science Reference, Hershey, 2009; "Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością", J. Myszewski, WSPIZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa, Rozwój naukowy kadry jest priorytetowym zadaniem Uczelni. Uczelnia stwarza pracownikom korzystne warunki rozwoju w postaci bardzo dobrze wyposaŝonej biblioteki z dostępem do licznych międzynarodowych baz danych i zagranicznych czasopism, dostępu do aparatury naukowej, finansowania udziału w konferencjach, wydawania publikacji, organizowania staŝy naukowych i wyjazdów zagranicznych, pokrywania kosztów prowadzonych badań, przyznawania stypendiów naukowych i nagród rektora za wyróŝniającą się aktywność naukową. 4. Rozwinięta działalność studenckiego ruchu naukowego Godną wyróŝnienia inicjatywną ALK jest realizacja Programu Top 15. W ramach tego programu 15 wyróŝniających się studentów indywidualnie współpracuje z wybranym przez siebie opiekunem przygotowując projekty badawcze dotyczące nowych, innowacyjnych metod zarządzania. W Zeszytach Programu Top 15 ALK publikowane są wyróŝniające prace studentów jak np.: Social influence methods and their usage in business (Sebastian Orzechowski, 2007); Analiza oprawy meczowej jako przykład zarządzania projektem (Damian Makowski, 2007); Pojęcie i znaczenie marki kraju w kontekście konkurencyjności (Mateusz Radomski, 2008); Identifying sources of the Sustain Competitive Advantage (Szymon Wierciński, 2008); Atrakcyjność a status w reklamie z perspektywy psychologii ewolucyjnej (Radosław Moszumański, 2009). Studenci uczestniczą takŝe w realizacji krajowych i zagranicznych projektów badawczych jak np.: Strategie adaptacyjne szpitali do reform w sektorze zdrowia (2004), Miejsce i rola absolwentów WSPiZ w społeczeństwie i gospodarce (2007/2008), Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce ( ); Uwarunkowania procesu socjalizacji przedsiębiorczej ( ); Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy miedzy przedsiębiorstwami ( ); Monitoring prawidłowości realizacji projektu WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU i wydatkowania przyznanego wsparcia ( ); Umiędzynarodowienie Akademii Leona Koźmińskiego (2009/2010). Istotnym elementem procesu kształcenia jest działalność Kół Naukowych. W obrębie Katedry Zarządzania działają następujące koła naukowe: Human Resources Club, KN EURES, KN Marketingu KREATYWNI, KN TYGRYSKI, KN Przedsiębiorczości SUKCES, KN Gier Decyzyjnych Decydenci, KN Zarządzania Projektami i Procesami w Organizacji, KN Kapitalni. Koła naukowe posiadają swoich opiekunów oferujących wsparcie programowe. Uczelnia zapewnia środki finansowe, które pozwalają na realizację wielu ambitnych przedsięwzięć oraz uczestniczenia w róŝnego rodzaju konferencjach i seminariach. Poświadczają to sprawozdania z działalności Kół Naukowych oraz relacje

7 7 członków i opiekunów. Studenci bardzo aktywnie włączają się w pracę w poszczególnych kołach. Organizują równieŝ Targi Kół Naukowych. Znaczący udział studentów kierunku zarządzanie obserwuje się równieŝ przy realizacji badań naukowych we współpracy z kołami naukowymi. Dzięki udziałowi w badaniach członkowie Kół Naukowych otrzymują moŝliwość krótkich publikacji i komentarzy w prasie branŝowej, jak równieŝ zbierania doświadczenia do równoległej pracy zawodowej. Studenci często korzystają z tej moŝliwości. PowyŜsze działania znacząco podnoszą atrakcyjność pracy kaŝdego koła i pozwalają na samodoskonalenie się oraz rozwój jego członków. W ramach działalności w Kołach Naukowych studenci opublikowali następujące (równieŝ i nagrodzone) prace : StraŜnik bezpieczeństwa Patrycja Iliasz-Kłoda, Computerworld nr 32/683, 9/2005 r. Perception of Euro in Poland and its Implications for Promoting Polish Accession to the European Monetary Union, Dorota Hanisz, Marcin Matyja, publikacja w zbiorze nagrodzonych prac IV edycji Konkursu Szarych Komórek - Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Studenckie Badanie z Psychologii Ekonomicznej (2007 rok). Nauczanie języków obcych wśród polskiej młodzieŝy Anna Miłkowska, publikacja z konferencji Języki świata świat języków, Moskiewska Akademia Ekonomii i Prawa, Moskwa 2007; Projekt badawczy MoŜliwości konkurencji w dostarczaniu energii elektrycznej zrealizowany przez studentów z KN Kapitalni ALK we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki; Miejsce ludzi młodych w społeczeństwie i gospodarce na przykładzie studentów WSPiZ, praca zbiorowa studentów IV roku zarządzania w ksiąŝce pt. Młodzi ludzie w społeczeństwie i gospodarce red. Anna Olejniczuk Merta, IBRKK, Warszawa 2008; Advertising for young people Kamila Lipska, publikacja w materiałach Kongresu ESOMAR (w części Young Talent), Sztokholm 2009; Polska atrakcyjna dla inwestorów? Rankingowe roszady. Yaroslava Kellermann, Magazyn Wiadomości gospodarcze r., ISSN ; Konferencja Jednocząca się Europa a globalny kryzys gospodarczy (2009) realizowana przez: Katedrę Ekonomii z KN TYGRYSKI oraz Katedrę Europeistyki z KN EURES; Zasady funkcjonowania i działalności sieci detalicznych na terytorium Rosji, Paweł Roge, Biuletyn WPHI, marzec 2009, w ramach projektu Przedsiębiorczość małych przedsiębiorstw Katedra Przedsiębiorczości ALK; Projekt Family business (2010) KN Przedsiębiorczości SUKCES studenci przeprowadzili badanie i sporządzili raport Firmy rodzinne i aktywności przedsiębiorcze studentów ALK konferencja odbędzie się w grudniu 2010 r.; Inequality: Mechanisms, Effects, Policies, VI Program Ramowy, priorytet Citizens and Governance in Knowledge Based Society, ( ) projekt realizowany przez Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER, w którym uczestniczyli studenci z KN TYGRYSKI. 5. Znaczący stopień umiędzynarodowienia procesu kształcenia oraz działalności naukowej Rozwijanie współpracy międzynarodowej jest jednym z waŝnych kierunków działania ALK. Celem międzynarodowej strategii jest zapewnienie ALK wiodącej pozycji w centralnej i wschodniej Europie, rozwój badań międzynarodowych, zwiększenie liczby publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, ciągłe doskonalenie jakości standardów kształcenia, osiągnięcie statusu doskonałego centrum nowoczesnych menedŝerów.

8 8 O wysokim uznaniu ALK na międzynarodowym rynku świadczą posiadane przez Uczelnię akredytacje i miejsca zajmowane w międzynarodowych rankingach uczelni akademickich. Od 1999 roku ALK posiada akredytację EQUIS European Quality Improvement System EFMD w Brukseli (przedłuŝoną na maksymalny okres 5 lat), a takŝe akredytacje: Association of Management Education FORUM, Association of MBAs - dla programu Euro*MBA, Association of MBAs - dla programu Koźmiński MBA (Executive MBA, MBA for Engineers, MBA for Medical Staff, MBA for HR Staff, MBA for IT Staff, MBA for Bankers and Executive MBA), Central and East European Management Development Association - CEEMAN. Obecnie ALK stara się o amerykańską akredytację AACSB Assoication to Advance Collegiate Schools of Business nadawaną szkołom o profilu biznesowym, opartą na międzynarodowych standardach nauczania na kierunkach Zarządzanie i Księgowość. W 2009 roku ALK była jedyną polską i jedną z dwóch w centralnej i wschodniej Europie uczelnią, która znalazła się w rankingu Financial Times. Zajęła 42. miejsce, pośród 70 najlepszych szkół biznesu w Europie, zaś w roku jedną z dwóch polskich uczelni. Prowadzony w Uczelni Program Master in Management znalazł się na 26. pozycji Rankingu Global Masters ina Management, zaś program EMBA na liście 95 najlepszych programów EMBA na świecie. Dodatkowo Finanscial Times Global Ranking uplasował ALK w dziesiątce najlepszych uczelni, w 4 kategoriach: Leagues of Their Own 4 miejsce, w ogólnych programach nauczania - 8 miejsce, w programach nauczania marketingu 8 miejsce, w nauczaniu ekonomii 9 miejsce. Dla studentów, którzy pragną zdobyć wykształcenie dostosowane do funkcjonowania w otoczeniu międzynarodowym, Uczelnia oferuje na studiach drugiego stopnia programy kształcenia w języku angielskim MSc in International Business and Management oraz Alliance for Business Education International Master in Management. Struktura kwalifikacji absolwentów tych programów zawiera dodatkowe elementy w stosunku do programów prowadzonych w języku polskim, wskazując na poszerzony zakres wiedzy i umiejętności związanych ze znajomością języków obcych oraz funkcjonowaniem w środowisku międzynarodowym. WaŜnym elementem umiędzynarodowienia jest udział ALK od 1999 r. w programie Socrates Erasmus umoŝliwiającym studentom wyjazd na semestr nauki do jednej z europejskich uczelni. ALK posiada ponad 120 umów o współpracy z akredytowanymi uczelniami zagranicznymi. W latach wyjechało 207 studentów kierunku zarządzanie. W ramach umowy konsorcyjnej Alliance for Business Education (ABE) z trzema zagranicznymi uczelniami studenci stacjonarnych studiów drugiego stopnia realizowanych w języku angielskim mają moŝliwość odbycia jednego semestru studiów w Bradford University School of Management lub trymestru w Audencia Nantes Ecole de Management i EADA Escuela de Alta Dirección y Administración. ALK od lat organizuje teŝ projekty dydaktyczne typu International School, w których uczestniczą słuchacze z kilkudziesięciu krajów. Celem tych projektów jest poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu uwarunkowań prowadzenia działalności biznesowej w Polsce oraz zapoznanie ich z praktyką zarządzania róŝnymi organizacjami. Są to projekty: - International School ABE IMM, - International School dla studentów francuskiej szkoły biznesu ISTEC, - Aston Business School, - Nyenrode Business Universiteit, - Duale Hochschule Baden-Württemberg, - EURO*MBA Residential Week, - Seminaria dla studentów z Białorusi, - Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego.

9 9 Aktualnie pracownicy kierunku zarządzanie uczestniczą w realizacji 26 zagranicznych projektów badawczych związanych tematyczne z ocenianym kierunkiem, w tym m.in.: - Understanding and Responding to Social Demands on Corporate Responsibility, - European Platform for Excellence in CSR Research, - Profiling CSR-Policies in Europe, America, Asia and Africa, oraz projektów krajowych: - SEIPA Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej, - Jednostka badawczo-rozwojowa jako organizacja generująca wiedzę model funkcjonowania, - Praktyki zarządcze w przedsiębiorstwach wysokich technologii, - Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce DąŜąc do umiędzynarodowienia badań naukowych i oferty dydaktycznej Uczelnia prowadzi teŝ dwustronną wymianę wykładowców. Pracownicy wyjeŝdŝają do prestiŝowych ośrodków naukowych w celu nabycia nowych doświadczeń naukowodydaktycznych, nawiązania współpracy, prowadzenia zajęć. W ostatnich latach pracownicy Uczelni gościli w wielu prestiŝowych uniwersytetach tj.: Harvard University, University of Illinois, Oxford University, Cornell University, University of Bradford, Nyenrode Business Universiteit, University of Edinburgh, Lomonosow Moscow State University, University of Gothenburg, Athens University of Economics and Business, Greenwich University, Aston University, Universidad de Granada, University of Hull, Grenoble Ecole de Management, University of Washington, Univeristy of Tampere, Rouen Business School, University of Cordoba i innych, oraz brali udział w licznych międzynarodowych konferencjach i seminariach. O duŝym stopniu umiędzynarodowienia Uczelni świadczy teŝ etatowe zatrudnienie zagranicznych wykładowców oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych przez wizytujących Uczelnię profesorów m.in. z: Busniess School of Suffolk University in Boston w USA, University of Oregon w USA, Bradford University School of Management w Wielkiej Brytanii, Skema Business School we Francji, University of Maribor w Słowenii, Bar Ilan University w Izraelu, Brock University w Kanadzie, Bocconi University we Włoszech. 6. Kadra akademicka posiada znaczący dorobek naukowy z zakresu kierunku zarządzanie Przegląd dorobku naukowego wskazanych do minimum kadrowego pracowników pozwolił na stwierdzenie, Ŝe 8 profesorów i doktorów habilitowanych posiada publikacje z zakresu kierunku zarządzanie, 2 w dziedzinie nauk związanych z tym kierunkiem, natomiast w grupie doktorów 15 osób posiada dorobek z zakresu kierunku, a 9 z dziedziny nauki w tym kierunkiem związanej. Wszyscy zaliczeni do minimum kadrowego pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne w wymiarze przekraczającym ustalone minimum. Tematyka prowadzonych przez nich zajęć jest zgodna z ich zainteresowaniami naukowymi i posiadanym dorobkiem naukowym oraz mieści się w grupie treści podstawowych i kierunkowych. Ponadto zajęcia dydaktyczne na kierunku zarządzanie prowadzi 25 profesorów i doktorów habilitowanych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz 68 doktorów i 52 magistrów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Wśród zatrudnionych na kierunku pracowników jest 10 obcokrajowców, proces dydaktyczny wspierają równieŝ praktycy. Wśród kadry akademickiej konstytuującej kierunek zarządzanie znajdują się wybitni przedstawiciele dyscypliny nauki o zarządzaniu jak np: Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński - Rektor ALK, kierownik Katedry Zarządzania ALK, Prezes Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A., członek korespondent PAN, wykładowca University of California Los Angeles ( ) oraz Uniwersytetu w Orleanie we Francji ( ); Visiting professor w wielu innych renomowanych

10 10 uczelniach zagranicznych. Jest członkiem International Academy of Management, Academie Europeene i Academie des Sciences Commerciales w ParyŜu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, a takŝe honorowym wiceprezydentem Central and East European Management Development Association (CEEMAN), do 2008 członkiem Komisji Akredytacyjnej European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli oraz członkiem komitetu międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB). Członek Rady Naukowej UNESCO CEPES (European Center for Higher Education w Bukareszcie). Jest członkiem prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Premierze RP. Jest takŝe Przewodniczącym Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej SA i członkiem Rady Nadzorczej Banku Millennium. Zainteresowania badawcze: teoria organizacji i zarządzania, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie w krajach postsocjalistycznych. Opublikował ponad 300 prac naukowych z tej dziedziny (w tym 32 ksiąŝki) w wielu językach (głównie po polsku, angielsku i francusku). Szereg z nich było tłumaczonych. Współautor opracowanego dla Prezydenta RP Raportu o zasadniczych problemach szkolnictwa wyŝszego w polskim systemie edukacji narodowej, Warszawa 2002; współautor prac Rozmowa o wielkiej przemianie, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004,; Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004, The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, Blackwell Publishing. Oxford, U.K Prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko - Dyrektor Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER ALK wnoszącego cenny wkład do badań naukowych o znaczeniu międzynarodowym. Jeden z głównych architektów polskich reform gospodarczych. W interdyscyplinarnych pracach naukowych zajmuje się polityką rozwoju, długofalowymi zmianami systemowymi oraz teoretycznymi i praktycznymi problemami globalizacji i transformacji posocjalistycznej. Wykładał na czołowych amerykańskich uniwersytetach: Yale, UCLA i Rochester, New York. AngaŜowany jako ekspert organizacji międzynarodowych, m. in. ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W latach oraz pełnił funkcję wicepremiera i ministra finansów. Autor i redaktor naukowy 40 ksiąŝek oraz ponad 300 artykułów i referatów naukowych opublikowanych w 25 językach, z czego ponad 160 po angielsku, wiele z nich miało charakter prekursorski. Jest jednym z najczęściej cytowanych współczesnych polskich ekonomistów. Za wybitne osiągnięcia otrzymał w latach dziesięć nagród ministra nauki (lub równorzędnych). Zasiadał w radach naukowych wielu międzynarodowych pism naukowych (m. in Wielkiej Brytanii, Japonii, Chinach, Rosji). Doktor Honoris Causa i honorowy profesor 8 zagranicznych uniwersytetów. Ostatnio zostały opublikowane: "Wędrujący świat", PRÓSZYŃSKI I S-KA, Warszawa 2008, "Segyehwawa gu sahoejueui gukadeuleui baljeonjeonmang", DAHAE, Seoul 2008, "Megatrendek", AKADEMIAI KIADO, Budapeszt Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka - Kierownik Katedry Psychologii Ekonomicznej, Dyrektor Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, ALK. Redaktor naczelny półrocznika: Decyzje wydawanego w ALK. Prezes Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej (od 2008), Prezydent działu Psychologia Ekonomiczna International Association of Applied Psychology (od 2006), Prezydent International Association for Research in Economic Psychology (w latach ), członek: Society for Judgment and Decision Making, a takŝe European Association for Decision Making. Zainteresowania naukowe: zachowania ludzi w sferze gospodarczej i podejmowanie decyzji, psychologia ekonomiczna. Autor wielu ksiąŝek i artykułów naukowych m. in. Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 1998; Racjonalność Decyzji: Pewność i Ryzyko, PWE, Warszawa 2001 (wspólnie z T. Zaleśkiewicz).

11 11 Dr hab. Jerzy Cieślik, prof. ALK, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości oraz Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości. W okresie współzałoŝyciel, członek zarządu, a w latach Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Członek załoŝycielskiego Komitetu Narodowego AIESEC Polska ( ). Konsultant w krajach Afryki i Azji, działający na zlecenie organizacji międzynarodowych: UNIDO, UN Centre on Transnational Corporations oraz World Tourism Organization ( ). Jego zainteresowania badawcze dotyczą transferu technologii oraz funkcjonowania korporacji transnarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w stosunkach gospodarczych Wschód-Zachód. Członek: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (od 2007), Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (od 2007), European International Business Association (EIBA) (od 1988), Academy of International Business (AIB) (1983). Autor/współautor czterech publikacji ksiąŝkowych i ponad 60 artykułów, które ukazały się zarówno w kraju jak i za granicą. Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości (firmy dynamiczne, przedsiębiorczość międzynarodowa, technologiczna). Autor podręcznika "Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes", WAiP, Warszawa 2006, 2008 oraz portalu internetowego o tym samym tytule Koordynator ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA) grupującej wykładowców przedsiębiorczości. Dr hab. Dariusz Jemielniak, prof. ALK - kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego i Centrum Badawczego CROW w ALK, pełni takŝe funkcję prezesa zarządu Druid Multimedia sp. z o. o. W latach był dyrektorem programów międzynarodowych ALK. Od roku 2009 pełni funkcję zastępcy kierownika studiów doktoranckich realizowanych w języku angielskim. Stypendysta m.in. Collegium Invisibile (1998), Fundacji Nauki Polskiej ( ), Fundacji im. W. Fulbrighta (2004), Fundacji Kościuszkowskiej (2007), a takŝe konkursu dla wybitnych młodych naukowców MNiSzW (2009). Visiting scholar na Cornell University ( ), Harvard University (2007), University of California, Berkeley (2008). Jest członkiem rad redakcyjnych czasopism Tamara Journal of Critical Organization Inquiry, International Journal of Society Systems Science oraz International Journal of Information Systems and Social Change, a takŝe grupy doradczej programu English Teaching Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zainteresowania badawcze: antropologia organizacji, toŝsamość zawodowa, archetypy i mity organizacyjne, praca oparta na wiedzy. Jest autorem lub redaktorem dziesięciu ksiąŝek naukowych (w tym pięciu zagranicznych), kilkunastu artykułów w czasopismach naukowych (w tym takŝe kilku z tzw. listy filadelfijskiej) i kilkudziesięciu innych publikacji, m. in. Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech.", WAIP, Warszawa Jest równieŝ współautorem ośmiu podręczników do nauki języka angielskiego, a takŝe twórcą największego darmowego słownika internetowego ling.pl i serwisu do nauki języka angielskiego angielski.edu.pl. 7. Działalność Uczelni na rzecz rozwoju kulturowego studentów i ich pasji sportowych W Uczelni działa chór "Kameleon", w którym śpiewają studenci oraz absolwenci ALK. O poziomie artystycznym chóru świadczą liczne nagrody jak np: dyplom na Międzynarodowym Festiwalu "Musica Sacra" w Bratysławie; srebrny dyplom na Festiwalu "Vivat Academia). Chór w swoim dorobku posiada teŝ płytę i opublikował śpiewnik pt. Najpiękniejsze polskie kolędy. W Galerii Koźmińskiego stanowiącej w Uczelni centrum wydarzeń kulturalnych odbywają się systematycznie wystawy (ostatnio: wystawa prac studentów kampanie społeczne w reklamie, wystawa fotograficzna Koźmiński Superstar ).

12 12 Studenci akredytowanego kierunku bardzo chętnie korzystają z moŝliwości wyboru wielu sekcji sportowych funkcjonujących w Uczelni jak i organizacji AZS. W Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP) w sezonie 2008/09 Uczelnia zdobyła pierwsze miejsce i złoty medal wśród uczelni niepublicznych. W klasyfikacji wszystkich uczelni w Polsce ALK uplasowała się na 24 pozycji. Działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej studentów obejmuje treningi w 26 sekcjach oraz propagowanie sportu wśród młodzieŝy akademickiej poprzez organizację turniejów sportowych wewnątrzuczelnianych i ogólnowarszawskich (m. in. Trio Basket dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych; Koźmiński Cup profesjonalne sprinterskie zawody pływackie, z udziałem zawodowych sędziów). Studenci ALK odnieśli liczne sukcesy sportowe jak: koszykówka męŝczyzn: I miejsce, klasyfikacja generalna, AMP 2008/09 oraz 2009/10, 14 miejsce, AM Europy, Heraklion (Grecja); tenis stołowy męŝczyzn: I miejsce, AMP, I miejsce tenis ziemny kobiet i męŝczyzn AMP 2009/10, I miejsce tenis ziemny męŝczyzn AM Europy 2009/10, I miejsce golf MP AZS 2009/10, I miejsce pływanie kobiet i męŝczyzn AMP 2009/10. Studenci reprezentują ALK w zawodach rangi Mistrzostw Warszawy i Polski w 32 dyscyplinach. 3 Następna ocena jakości kształcenia w jednostce i na kierunku studiów, o którym mowa w 1, nastąpi w roku akademickim 2018/ Uczelnia niezadowolona z uchwały moŝe złoŝyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, naleŝy kierować do Państwowej Komisji Akredytacyjnej w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwałę Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej otrzymują: 5 1) Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, 2) Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 6 PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ Marek Rocki

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Załącznik do uchwały nr 169 Senatu SGH z dnia 18 grudnia 2013 r. Zasady tworzenia oferty dydaktycznej dla studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Oferta zajęć dydaktycznych do realizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 28 lutego 2014 roku WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA [WSZJK] w Collegium Mazovia Innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK

Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK Diagnoza - stan w punkcie wyjścia Prof. Witold T. Bielecki Rektor Akademii Leona Koźmińskiego Współzałożyciel

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1019/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 1019/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 1019/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO Załącznik do uchwały Nr 000-2/8/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. REGULAMIN INSTYTUTU FILOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu.

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 02-061 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 14, TEL (0-22) 825-62-13, FAX (0-22) 825-80-31 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW 1. Celem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1

Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski. VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP r. 1 Strategia umiędzynarodowienia UEP Maciej Żukowski VII konferencja uczelniana Badania naukowe na UEP 2.06.2016 r. 1 Cel prezentacji Wskazanie głównych kierunków działań w kierunku umiędzynarodowienia UEP

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK

INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oferuje program studiów doktoranckich wychodząc z przesłanki, Ŝe rozwój edukacji w Polsce wyraŝający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH CHEMII I BIOCHEMII PRZY WYDZIALE CHEMII Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zakres i formy udziału otoczenia uczelni w procesie kształtowania koncepcji kształcenia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zakres i formy udziału otoczenia uczelni w procesie kształtowania koncepcji kształcenia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej Konferencja Zasady i kryteria akredytacji uczelni po wejściu w życie KRK Zakres i formy udziału otoczenia uczelni w procesie kształtowania koncepcji kształcenia w ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW

ADMINISTRACJA. Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Kierunek warty wyboru UCZELNIA KREATYWNYCH PROFESJONALISTÓW Administracja w WSPA to: Studia I stopnia (licencjackie) O profilu praktycznym Niestacjonarne, o wygodnych, dopasowanych dniach i godzinach zajęć

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION

ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION INFORMACJE O KIERUNKU (DŁUŻSZY OPIS KIERUNKU) ENGLISH FOR BUSINESS, LAW AND ADMINISTRATION 1. SEMESTR ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ + CZAS TRWANIA Okres trwania studiów: październik 2017 czerwiec 2018 (dwa semestry).

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

Raport samooceny. Część B

Raport samooceny. Część B Załącznik nr 7 (część B) Raport samooceny Raport samooceny sporządza się do końca października. Zakres czasowy oceny obejmuje tylko poprzedni rok akademicki. Raport samooceny przygotowuje Instytutowa Komisja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW PJWSTK I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej stypendium, może otrzymać student, który uzyskał

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI W RYBNIKU.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI W RYBNIKU. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIZNESU, FINANSÓW I ADMINISTRACJI W RYBNIKU. Podstawowym celem systemu zapewnienia jakości kształcenia jest poprawa kształcenia oferowanego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 14 /2007/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia kryteriów ocen nauczycieli akademickich oraz trybu ich dokonywania w Politechnice Lubelskiej Senat

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH Stypendium doktoranckie na pierwszym roku przysługuje doktorantowi, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD Załącznik do uchwały nr 167 Senatu SGH z dnia 5 lipca 2017 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD REKTORA NAUCZYCIELOM AKADEMICKIM ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD 1 1. Specjalny fundusz nagród tworzony jest z

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA Załącznik nr 3 do Uchwały Senatu Nr 22/2016 z dnia 16.06.2016r. stacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), praktyczny profil kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM

Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Roczny harmonogram auditów wewnętrznych jednostki organizacyjnej UWM Symbol: Data: WSZJK-O- 2014-02-12 GiGP-2 Wydanie: Stron: 1/2014 9 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura WSZJK-O-GiGP-2 dotyczy ustalenia rocznych

Bardziej szczegółowo

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały.

Senat przyjmuje strategię Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, stanowiącą załącznik do uchwały. UCHWAŁA NR 5 / 2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia strategii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Działając na podstawie art. 62 ust.

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych ziałając na podstawie 40 oraz 41 ust. 1 Statutu Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO Na podstawie: art. 166 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Cele kształcenia Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest wyposażenie przyszłych absolwentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo