2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w znany) Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Adres pocztowy: ul. Medyków 16 Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: Tel.: Osoba do kontaktów: mgr Teresa Nofińska Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) I.2) Rodzaj zamawiającego: Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający 1 / 19

2 Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Dostawy leków różnych II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:(podano w pierwotnym ogłoszeniu) Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy leków różnych. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 52 Pakiety: Pakiet nr 1 Amphotericinum B Pakiet nr 2 Amphotericinum B w postaci liposomowej Pakiet nr 3 Amoxicillinum + acidum clavulanicum (1) Pakiet nr 4 Amoxicillinum + acidum clavulanicum (2) Pakiet nr 5 Albuminum humanum Pakiet nr 6 Antithrombinum humanum Pakiet nr 7 Roztwory do dializy otrzewnowej Pakiet nr 8 Preparaty do żywienia pozajelitowego Pakiet nr 9 Triptorelinum Pakiet nr 10 Sevofluranum Pakiet nr 11 Voriconazolum Pakiet nr 12 Interferon beta 1a - lek do programu terapeutycznego Pakiet nr 13 Imipenemum + Cilastatinum Pakiet nr 14 Meropenemum (1) Pakiet nr 15 Meropenemum (2) Pakiet nr 16 Piperacillinum + Tazobactamum Pakiet nr 17 Diety do leczenia żywieniowego Pakiet nr 18 Hemostayczna gąbka Pakiet nr 19 Środki do diagnostyki obrazowej Pakiet nr 20 Alprostadilum Pakiet nr 21 Mykafunginum Pakiet nr 22 Vancomycinum Pakiet nr 23 Cefazolinum Pakiet nr 24 Filgrastimum Pakiet nr 25 Linezolid Pakiet nr 26 Epoetinum alfa Pakiet nr 27 Ceftazidimum Pakiet nr 28 Formaldehyd na potrzeby bloku operacyjnego Pakiet nr 29 Immunoglobulinum Pakiet nr 30 Teicoplaninum Pakiet nr 31 Methylprednisolone acetate Pakiet nr 32 Insulin glulisine Pakiet nr 33 Omeprazolum Pakiet nr 34 Thiopentaum natricum Pakiet nr 35 Aluminii acetotartras Pakiet nr 36 Cytostatyki 2 / 19

3 Pakiet nr 37 Ranitidinum Pakiet nr 38 Antybiotyki Pakiet nr 39 Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy Pakiet nr 40 Środki psychtropowe Pakiet nr 41 Paracetamolum Pakiet nr 42 Leki różne (1) Pakiet nr 43 Ondansetron Pakiet nr 44 Ticarcillin + Clavulanic acid Pakiet nr 45 Leki różne (2) Pakiet nr 46 Infliximab Pakiet nr 47 Tobramycinum Pakiet nr 48 Kaspofungin (miligramy-możliwość realizacj fiolek po 50mg lub 70mg) Pakiet nr 49 Kalii chloridum Pakiet nr 50 Leki różne (3) Pakiet nr 51 Koncentrat zespołu protrombiny Pakiet nr 52 Leki różne (4) II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 3 / 19

4 Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury(podano w pierwotnym ogłoszeniu) Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Dialog konkurencyjny Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) PN/15/12 IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: Pierwotne ogłoszenie przesłane przez enotices TED esender Login: ENOTICES_spsknr6 Dane referencyjne ogłoszenia: rok i numer dokumentu IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S z dnia: 18/02/2012 (dd/mm/rrrr) IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/02/2012 (dd/mm/rrrr) 4 / 19

5 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1) Ogłoszenie dotyczy: Procedury niepełnej Sprostowania Informacji dodatkowych VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne Zamówienia nie udzielono Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania : VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą Oba przypadki VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej) VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: zmieniany tekst: II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy leków różnych. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 52 Pakiety: Pakiet nr 1 Amphotericinum B Pakiet nr 2 Amphotericinum B w postaci liposomowej Pakiet nr 3 Amoxicillinum + acidum clavulanicum (1) Pakiet nr 4 Amoxicillinum + acidum clavulanicum (2) Pakiet nr 5 Albuminum humanum Pakiet nr 6 Antithrombinum humanum Pakiet nr 7 Roztwory do dializy otrzewnowej Pakiet nr 8 Preparaty do żywienia pozajelitowego Pakiet nr 9 Triptorelinum Pakiet nr 10 Sevofluranum Pakiet nr 11 Voriconazolum Powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy leków różnych. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 53 Pakiety: Pakiet nr 1 Amphotericinum B Pakiet nr 2 Amphotericinum B w postaci liposomowej Pakiet nr 3 Amoxicillinum + acidum clavulanicum (1) Pakiet nr 4 Amoxicillinum + acidum clavulanicum (2) Pakiet nr 5 Albuminum humanum Pakiet nr 6 Antithrombinum humanum Pakiet nr 7 Roztwory do dializy otrzewnowej Pakiet nr 8 Preparaty do żywienia pozajelitowego Pakiet nr 9 Triptorelinum Pakiet nr 10 Sevofluranum Pakiet nr 11 Voriconazolum 5 / 19

6 Pakiet nr 12 Interferon beta 1a - lek do programu terapeutycznego Pakiet nr 13 Imipenemum + Cilastatinum Pakiet nr 14 Meropenemum (1) Pakiet nr 15 Meropenemum (2) Pakiet nr 16 Piperacillinum + Tazobactamum Pakiet nr 17 Diety do leczenia żywieniowego Pakiet nr 18 Hemostayczna gąbka Pakiet nr 19 Środki do diagnostyki obrazowej Pakiet nr 20 Alprostadilum Pakiet nr 21 Mykafunginum Pakiet nr 22 Vancomycinum Pakiet nr 23 Cefazolinum Pakiet nr 24 Filgrastimum Pakiet nr 25 Linezolid Pakiet nr 26 Epoetinum alfa Pakiet nr 27 Ceftazidimum Pakiet nr 28 Formaldehyd na potrzeby bloku operacyjnego Pakiet nr 29 Immunoglobulinum Pakiet nr 30 Teicoplaninum Pakiet nr 31 Methylprednisolone acetate Pakiet nr 32 Insulin glulisine Pakiet nr 33 Omeprazolum Pakiet nr 34 Thiopentaum natricum Pakiet nr 35 Aluminii acetotartras Pakiet nr 36 Cytostatyki Pakiet nr 37 Ranitidinum Pakiet nr 38 Antybiotyki Pakiet nr 39 Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy Pakiet nr 40 Środki psychtropowe Pakiet nr 41 Paracetamolum Pakiet nr 42 Leki różne (1) Pakiet nr 43 Ondansetron Pakiet nr 44 Ticarcillin + Clavulanic acid Pakiet nr 45 Leki różne (2) Pakiet nr 46 Infliximab Pakiet nr 47 Tobramycinum Pakiet nr 12 Interferon beta 1a - lek do programu terapeutycznego Pakiet nr 13 Imipenemum + Cilastatinum Pakiet nr 14 Meropenemum (1) Pakiet nr 15 Meropenemum (2) Pakiet nr 16 Piperacillinum + Tazobactamum Pakiet nr 17 Diety do leczenia żywieniowego Pakiet nr 18 Hemostayczna gąbka Pakiet nr 19 Środki do diagnostyki obrazowej Pakiet nr 20 Alprostadilum Pakiet nr 21 Mykafunginum Pakiet nr 22 Vancomycinum Pakiet nr 23 Cefazolinum Pakiet nr 24 Filgrastimum Pakiet nr 25 Linezolid Pakiet nr 26 Epoetinum alfa Pakiet nr 27 Ceftazidimum Pakiet nr 28 Formaldehyd na potrzeby bloku operacyjnego Pakiet nr 29 Immunoglobulinum Pakiet nr 30 Teicoplaninum Pakiet nr 31 Methylprednisolone acetate Pakiet nr 32 Insulin glulisine Pakiet nr 33 Omeprazolum Pakiet nr 34 Thiopentaum natricum Pakiet nr 35 Aluminii acetotartras Pakiet nr 36 Cytostatyki Pakiet nr 37 Ranitidinum Pakiet nr 38 Antybiotyki Pakiet nr 39 Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy Pakiet nr 40 Środki psychtropowe Pakiet nr 41 Paracetamolum Pakiet nr 42 Leki różne (1) Pakiet nr 43 Ondansetron Pakiet nr 44 Ticarcillin + Clavulanic acid Pakiet nr 45 Leki różne (2) Pakiet nr 46 Infliximab Pakiet nr 47 Tobramycinum 6 / 19

7 Pakiet nr 48 Kaspofungin (miligramymożliwość realizacj fiolek po 50mg możliwość realizacj fiolek po 50mg Pakiet nr 48 Kaspofungin (miligramy- lub 70mg) lub 70mg) Pakiet nr 49 Kalii chloridum Pakiet nr 49 Kalii chloridum Pakiet nr 50 Leki różne (3) Pakiet nr 50 Leki różne (3) Pakiet nr 51 Koncentrat zespołu Pakiet nr 51 Koncentrat zespołu protrombiny protrombiny Pakiet nr 52 Leki różne (4) Pakiet nr 52 Leki różne (4) Pakiet nr 53 Leki różne (5) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy) Zamiast: Wykonawcy, którzy zamierzaja przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wniesc wadium przed terminem otwarcia ofert w wysokości wskazanej poniżej: Pakiet nr 1- Amphotericinum B ,00 Pakiet nr 2- Amphotericinum B w postaci liposomowej- 902,00 Pakiet nr 3 -Amoxicillinum + acidum clavulanicum (1)- 459,00 Pakiet nr 4 -Amoxicillinum + acidum clavulanicum (2)- 255,00 Pakiet nr 5- Albuminum humanum - 525,00 Pakiet nr 6 -Antithrombinum humanum ,00 Pakiet nr 7- Roztwory do dializy otrzewnowej- 138,00 Pakiet nr 8- Preparaty do żywienia pozajelitowego ,00 Pakiet nr 9- Triptorelinum ,00 Pakiet nr 10 -Sevofluranum ,00 Pakiet nr 11 -Voriconazolum ,00 Pakiet nr 12 -Interferon beta 1a - lek do programu terapeutycznego- 624,00 Pakiet nr 13 -Imipenemum + Cilastatinum ,00 Pakiet nr 14 -Meropenemum (1) ,00 Pakiet nr 15 -Meropenemum (2) ,00 Pakiet nr 16 -Piperacillinum + Tazobactamum ,00 Pakiet nr 17 -Diety do leczenia żywieniowego- 154,00 Powinno być: Wykonawcy, którzy zamierzaja przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wniesc wadium przed terminem otwarcia ofert w wysokości wskazanej poniżej: Pakiet nr 1- Amphotericinum B ,00 Pakiet nr 2- Amphotericinum B w postaci liposomowej- 902,00 Pakiet nr 3 -Amoxicillinum + acidum clavulanicum (1)- 459,00 Pakiet nr 4 -Amoxicillinum + acidum clavulanicum (2)- 255,00 Pakiet nr 5- Albuminum humanum - 525,00 Pakiet nr 6 -Antithrombinum humanum ,00 Pakiet nr 7- Roztwory do dializy otrzewnowej- 138,00 Pakiet nr 8- Preparaty do żywienia pozajelitowego ,00 Pakiet nr 9- Triptorelinum ,00 Pakiet nr 10 -Sevofluranum ,00 Pakiet nr 11 -Voriconazolum ,00 Pakiet nr 12 -Interferon beta 1a - lek do programu terapeutycznego- 624,00 Pakiet nr 13 -Imipenemum + Cilastatinum ,00 Pakiet nr 14 -Meropenemum (1) ,00 Pakiet nr 15 -Meropenemum (2) ,00 Pakiet nr 16 -Piperacillinum + Tazobactamum ,00 Pakiet nr 17 -Diety do leczenia żywieniowego- 154,00 7 / 19

8 Pakiet nr 18 -Hemostayczna gąbka- 574,00 Pakiet nr 19- Środki do diagnostyki obrazowej ,00 Pakiet nr 20- Alprostadilum ,00 Pakiet nr 21- Mykafunginum ,00 Pakiet nr 22- Vancomycinum- 333,00 Pakiet nr 23 -Cefazolinum- 26,00 Pakiet nr 24 Filgrastimum ,00 Pakiet nr 25- Linezolid- 628,00 Pakiet nr 26 -Epoetinum alfa- 51,00 Pakiet nr 27 - Ceftazidimum- 660,00 Pakiet nr 28 - Formaldehyd na potrzeby bloku operacyjnego- 68,00 Pakiet nr 29 -Immunoglobulinum ,00 Pakiet nr 30 -Teicoplaninum ,00 Pakiet nr 31 -Methylprednisolone acetate- 18,00 Pakiet nr 32 -Insulin glulisine- 18,00 Pakiet nr 33 -Omeprazolum- 180,00 Pakiet nr 34 -Thiopentaum natricum- 184,00 Pakiet nr 35 -Aluminii acetotartras - 44,00 Pakiet nr 36 -Cytostatyki ,00 Pakiet nr 37 -Ranitidinum - 88,00 Pakiet nr 38 -Antybiotyki - 932,00 Pakiet nr 39 -Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy- 527,00 Pakiet nr 40 -Środki psychtropowe - 823,00 Pakiet nr 41 -Paracetamolum ,00 Pakiet nr 42- Leki różne (1) ,00 Pakiet nr 43 -Ondansetron- 192,00 Pakiet nr 44 -Ticarcillin + Clavulanic acid- 216,00 Pakiet nr 18 -Hemostayczna gąbka- 574,00 Pakiet nr 19- Środki do diagnostyki obrazowej ,00 Pakiet nr 20- Alprostadilum ,00 Pakiet nr 21- Mykafunginum ,00 Pakiet nr 22- Vancomycinum- 333,00 Pakiet nr 23 -Cefazolinum- 26,00 Pakiet nr 24 Filgrastimum ,00 Pakiet nr 25- Linezolid- 628,00 Pakiet nr 26 -Epoetinum alfa- 51,00 Pakiet nr 27 - Ceftazidimum- 660,00 Pakiet nr 28 - Formaldehyd na potrzeby bloku operacyjnego- 68,00 Pakiet nr 29 -Immunoglobulinum ,00 Pakiet nr 30 -Teicoplaninum ,00 Pakiet nr 31 -Methylprednisolone acetate- 18,00 Pakiet nr 32 -Insulin glulisine- 18,00 Pakiet nr 33 -Omeprazolum- 180,00 Pakiet nr 34 -Thiopentaum natricum- 184,00 Pakiet nr 35 -Aluminii acetotartras - 44,00 Pakiet nr 36 -Cytostatyki ,00 Pakiet nr 37 -Ranitidinum - 88,00 Pakiet nr 38 -Antybiotyki - 932,00 Pakiet nr 39 -Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy- 527,00 Pakiet nr 40 -Środki psychtropowe - 823,00 Pakiet nr 41 -Paracetamolum ,00 Pakiet nr 42- Leki różne (1) ,00 Pakiet nr 43 -Ondansetron- 192,00 Pakiet nr 44 -Ticarcillin + Clavulanic acid- 216,00 8 / 19

9 Pakiet nr 45 -Leki różne (2) ,00 Pakiet nr 46 -Infliximab ,00 Pakiet nr 47- Tobramycinum- 494,00 Pakiet nr 48 -Kaspofungin (miligramy-możliwość realizacj fiolek po 50mg lub 70mg) ,00 Pakiet nr 49 -Kalii chloridum- 690,00 Pakiet nr 50 -Leki różne (3) ,00 Pakiet nr 51 -Koncentrat zespołu protrombiny- 473,00 Pakiet nr 52 Leki różne (4)- 372,00 Razem: ,00 Pakiet nr 45 -Leki różne (2) ,00 Pakiet nr 46 -Infliximab ,00 Pakiet nr 47- Tobramycinum- 494,00 Pakiet nr 48 -Kaspofungin (miligramy-możliwość realizacj fiolek po 50mg lub 70mg) ,00 Pakiet nr 49 -Kalii chloridum- 690,00 Pakiet nr 50 -Leki różne (3) ,00 Pakiet nr 51 -Koncentrat zespołu protrombiny- 473,00 Pakiet nr 52 Leki różne (4)- 372,00 Pakiet nr 53 Leki różne (5)- 300,00 Razem: ,00 Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: Powinno być: zmieniany tekst: Część nr : 50 Nazwa : Leki różne (3) Część nr : 50 Nazwa : Leki różne (3) Część nr : 50 Nazwa : Leki różne (3) 1) Krótki opis: 1) Krótki opis: Leki różne (3) Leki różne (3) 2) Wspólny Słownik Zamówień 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): (CPV): Słownik główny Słownik Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Główny przedmiot ) Wielkość lub zakres: 3) Wielkość lub zakres: 1. Acenocumarolum tabl. 1 mg x 60, 1. Acenocumarolum tabl. 1 mg x 60, ilość 15 ilość Acidum acetylsalicylicum tabl. 2. Acidum acetylsalicylicum tabl. 30mg x 60, ilość 80 30mg x 60, ilość Acidum acetylsalicylicum tabl. 3. Acidum acetylsalicylicum tabl. 50mg x 60, ilość 30 50mg x 60, ilość Acidum tranexamicum tabletki 4. Acidum tranexamicum tabletki powlekane 500mg x 20, ilość 20 powlekane 500mg x 20, ilość Acidum tranexamicum roztwór do 5. Acidum tranexamicum roztwór do wstrzykiwań 100mg/ml x 5 amp a 5 wstrzykiwań 100mg/ml x 5 amp a 5 ml, 0 ml, 0 6. Acidum valproicum syrop 6. Acidum valproicum syrop 288,2mg/5ml, flakon 150ml, ilość ,2mg/5ml, flakon 150ml, ilość Adenosinum roztwór do 7. Adenosinum roztwór do wstrzykiwań 6mg/2ml x 6 fiolek, wstrzykiwań 6mg/2ml x 6 fiolek, 8. Alkoholowy, gotowy do użycia 8. Alkoholowy, gotowy do użycia roztwór zawierający PVP-Jod roztwór zawierający PVP-Jod Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S. Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S. Preparat Preparat o natychmiastowym i przedłużonym o natychmiastowym i przedłużonym działaniu. Posiadający właściwości działaniu. Posiadający właściwości odtłuszczające i oczyszczające. odtłuszczające i oczyszczające. 9 / 19

10 Ułatwiający przyleganie folii przy zabiegach Czas działania 15 sek. 1000ml butelka 1000ml, 9. Alkoholowy, gotowy do użycia roztwór zawierający PVP-Jod Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S. Preparat o natychmiastowym i przedłużonym działaniu. Posiadający właściwości odtłuszczające i oczyszczające. Ułatwiający przyleganie folii przy zabiegach Czas działania 15 sek. 150ml butelka 250ml, ilość Allantoinum maść 20mg/g, ilość Amantadinum roztwór do infuzji 200mg/500ml x 10 butelek, 12. Amitriptylini hydrochloridum tabl. 10mg x 60, 13. Azathioprinum tabl. powl. 25mg x 100, ilość Azathioprinum tabl. 50mg x 50, 15. Baclofenum amp. 10mg/5ml x 1amp.5ml, ilość Baclofenum roztwór do wstrzykiwań, 10mg/20ml opakowanie - 1amp. 20ml, ilość Beta Karoten tabl. 6mg x 30, 18. Betamethasonum 7mg/ml x 5 amp., ilość Betamethasonum roztwór do wstrzykiwań 4mg/ml x 1 ampułka, Bromocriptini mesilas tabl. 2,5mg x 30, ilość Budesonidum 0,250mg/ml 20 pojem. 2ml, ilość Budesonidum proszek do inhalacji 100mcg/dawkę x 1 pojemnik 200dawek z inhalatorem, ilość Budesonidum proszek do inhalacji 200mcg/dawkę x 1 pojemnik 200dawek z inhalatorem, ilość Bupivacainum roztwór do podań podpajęczynówkowych ampułki 4ml x 5, ilość 20 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 76 / 83 Ułatwiający przyleganie folii przy zabiegach Czas działania 15 sek. 1000ml butelka 1000ml, 9. Alkoholowy, gotowy do użycia roztwór zawierający PVP-Jod Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S. Preparat o natychmiastowym i przedłużonym działaniu. Posiadający właściwości odtłuszczające i oczyszczające. Ułatwiający przyleganie folii przy zabiegach Czas działania 15 sek. 150ml butelka 250ml, ilość Allantoinum maść 20mg/g, ilość Amantadinum roztwór do infuzji 200mg/500ml x 10 butelek, 12. Amitriptylini hydrochloridum tabl. 10mg x 60, 13. Azathioprinum tabl. powl. 25mg x 100, ilość Azathioprinum tabl. 50mg x 50, 15. Baclofenum amp. 10mg/5ml x 1amp.5ml, ilość Baclofenum roztwór do wstrzykiwań, 10mg/20ml opakowanie - 1amp. 20ml, ilość Beta Karoten tabl. 6mg x 30, 18. Betamethasonum 7mg/ml x 5 amp., ilość Betamethasonum roztwór do wstrzykiwań 4mg/ml x 1 ampułka, Bromocriptini mesilas tabl. 2,5mg x 30, ilość Budesonidum 0,250mg/ml 20 pojem. 2ml, ilość Budesonidum proszek do inhalacji 100mcg/dawkę x 1 pojemnik 200dawek z inhalatorem, ilość Budesonidum proszek do inhalacji 200mcg/dawkę x 1 pojemnik 200dawek z inhalatorem, ilość Bupivacainum roztwór do podań podpajęczynówkowych ampułki 4ml x 5, ilość 20 PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 76 / / 19

11 25. Bupivacainum hydrochloricum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml, fiol. 20ml x 5, ilość Calcium Carbonicum substancja do receptury 100g, ilość Calcium chloratum 10% amp. 10ml x 10, 28. Calcium polystyrene proszek 300g, ilość Carbamazepinum tabl. 0,2 x 50, ilość Carbocysteinum syrop 2%120ml, ilość Carbocysteinum syrop 5% 120ml, ilość Carvedilol tabletki 6,25mg x 30, 33. Cetirizinum tabletki 10mg x 20, Chlorpromazinum 25mg/5ml x 5 amp., ilość Chlorpromazinum 50mg/2ml x 10 amp., ilość Choline alfoscerate roztwór do wstrzykiwań 1g/4ml x 3 amp., ilość Clemastinum amp. 2mg/2ml x 5, ilość Collodium 4% płyn 250ml, ilość Cyanocobalaminum roztwór do wstrzykiwań 500mcg/ml; 10 ampułek po 2ml, ilość Deferoxaminum proszek do sporządzenia roztworu do wstzrykiań, 500mg x 10 fiolek, ilość Desmopressinum tabletki 0,2mg x 30, ilość Desmopressinum tabletki 0,1mg x 30, ilość Dexpanthenol żel do oczu 10g, ilość Dexpanthenolum aerozol do stosowania zewnętrznego, 45. Dextromethorphan hydrobromidum, Dexpanthenolum syrop 150mg - 100ml, ilość Dextromethorphan hydrobromidum, Dexpanthenolum syrop 300mg - 100ml, ilość Bupivacainum hydrochloricum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml, fiol. 20ml x 5, ilość Calcium Carbonicum substancja do receptury 100g, ilość Calcium chloratum 10% amp. 10ml x 10, 28. Calcium polystyrene proszek 300g, ilość Carbamazepinum tabl. 0,2 x 50, ilość Carbocysteinum syrop 2%120ml, ilość Carbocysteinum syrop 5% 120ml, ilość Carvedilol tabletki 6,25mg x 30, 33. Cetirizinum tabletki 10mg x 20, Chlorpromazinum 25mg/5ml x 5 amp., ilość Chlorpromazinum 50mg/2ml x 10 amp., ilość Choline alfoscerate roztwór do wstrzykiwań 1g/4ml x 3 amp., ilość Clemastinum amp. 2mg/2ml x 5, ilość Collodium 4% płyn 250ml, ilość Cyanocobalaminum roztwór do wstrzykiwań 500mcg/ml; 10 ampułek po 2ml, ilość Deferoxaminum proszek do sporządzenia roztworu do wstzrykiań, 500mg x 10 fiolek, ilość Desmopressinum tabletki 0,2mg x 30, ilość Desmopressinum tabletki 0,1mg x 30, ilość Dexpanthenol żel do oczu 10g, ilość Dexpanthenolum aerozol do stosowania zewnętrznego, 45. Dextromethorphan hydrobromidum, Dexpanthenolum syrop 150mg - 100ml, ilość Dextromethorphan hydrobromidum, Dexpanthenolum syrop 300mg - 100ml, ilość / 19

12 47. Diclofenacum czopki 25mg x 10, Digoxinum 0,5mg/2ml x 5 amp., ilość Digoxinum tabl. 0,1mg x 30, ilość Digoxinum tabl. 0,25mg x 31, ilość Dimeticone krople doustne 5g, ilość Dimeticone kasułki 50mg x 100, ilość Estradiol valerate tabletki powlekane 2mg x 21, ilość Estradiolum tabletki powlekane 2mg x 28, 55. Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum aerozol wziewny, 1 pojemnik 200dawek, (0,05mg +0,021mg/dawkę), Ferri hydroxidum polymaltosum syrop 50mg/5ml butelka 100ml, ilość Ferri hydroxidum polymaltosum tabletki do żucia 100mg x 30, ilość Fluconazole syrop 5mg/ml butelka 150ml, Fluconazole kapsułki 50mg x 14, ilość Fluconazole kapsułki 100mg x 7, Fludrocortisonum tabletki 100mcg x 20, ilość Formoteroli fumaras dihydricus proszek do inhalacji 4,5 mcg/dawkę, 1 pojemnik 60 dawek, ilość Formoteroli fumaras dihydricus proszek do inhalacji 9 mcg/dawkę, 1 pojemnik 60 dawek, 64. Furosemidum tabletki 40mg x 30, Gliclazidum tabletki ozmodyfikowanym uwalnianiu, 30mg x 60, ilość Glimepiridum tabletki 2mg x 30, ilość Glucosum 20%, 200mg/ml roztwór do wstrzykiwań; ampułki 10ml x 1 amp., ilość Diclofenacum czopki 25mg x 10, Digoxinum 0,5mg/2ml x 5 amp., ilość Digoxinum tabl. 0,1mg x 30, ilość Digoxinum tabl. 0,25mg x 31, ilość Dimeticone krople doustne 5g, ilość Dimeticone kasułki 50mg x 100, ilość Estradiol valerate tabletki powlekane 2mg x 21, ilość Estradiolum tabletki powlekane 2mg x 28, 55. Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum aerozol wziewny, 1 pojemnik 200dawek, (0,05mg +0,021mg/dawkę), Ferri hydroxidum polymaltosum syrop 50mg/5ml butelka 100ml, ilość Ferri hydroxidum polymaltosum tabletki do żucia 100mg x 30, ilość Fluconazole syrop 5mg/ml butelka 150ml, Fluconazole kapsułki 50mg x 14, ilość Fluconazole kapsułki 100mg x 7, Fludrocortisonum tabletki 100mcg x 20, ilość Formoteroli fumaras dihydricus proszek do inhalacji 4,5 mcg/dawkę, 1 pojemnik 60 dawek, ilość Formoteroli fumaras dihydricus proszek do inhalacji 9 mcg/dawkę, 1 pojemnik 60 dawek, 64. Furosemidum tabletki 40mg x 30, Gliclazidum tabletki ozmodyfikowanym uwalnianiu, 30mg x 60, ilość Glimepiridum tabletki 2mg x 30, ilość Glucosum 20%, 200mg/ml roztwór do wstrzykiwań; ampułki 10ml x 1 amp., ilość / 19

13 68. Glucosum 40%, 400mg/ml roztwór do wstrzykiwań; ampułki 10ml x 1 amp., ilość 3000, 69. Glukagonum fiolka 1 mg substancja liofilizowana + 1 ml rozpuszczalnik, ilość Haloperidolum tabletki 1 mg x 40, ilość Halothanum płyn do inhalacji, flakon 250ml, ilość Hydrocortisone butyrate maść tuba 15g, ilość Hydrocortisonum krem 1% 15g, ilość Hydrocortisonum, Natamycinum, Neomycinum krem 1% 15g, 75. Hydrocortisonum, Oxytetracycline, Polymixin B suspensio, tuba 5ml, ilość Hydroxyzinum tabl.powl. 25mg x 30, ilość Hyoscini butylbromidum roztwór do wstrzykiwań 20mg/ml x 10 ampułek, 78. Ibuprofenum zawiesina 100mg/5ml butelka 100ml, ilość Inhalator do podawania leków taki jak BabyInhaler szt., ilość Ins. Humalog - nie zamieniać 100j./ml; 5 wkładów 3 ml, 81. Ins. Humullin N 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Humullin N 300j.m./3ml x 5 wkł., 82. Ins. Humullin R 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Humullin R 300j.m./3ml x 5 wkł., 83. Ins. Insulatard Penfill 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Insulatard Penfill 300j.m./3ml x 5 wkł., 84. Isotretinoidum kapsułki elastyczne 10mg x 30, 85. Kalii chloridum butelka 150ml, ilość Kalii chloridum kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 315mgK +, ilość Klej tkankowy taki jak Tissucol, przeznaczony do użycia: do poprawy hemostazy, ułatwiający sklejanie tkanek, uszczelniający szwy, tworzacy naturalne rusztowanie 68. Glucosum 40%, 400mg/ml roztwór do wstrzykiwań; ampułki 10ml x 1 amp., ilość 3000, 69. Glukagonum fiolka 1 mg substancja liofilizowana + 1 ml rozpuszczalnik, ilość Haloperidolum tabletki 1 mg x 40, ilość Halothanum płyn do inhalacji, flakon 250ml, ilość Hydrocortisone butyrate maść tuba 15g, ilość Hydrocortisonum krem 1% 15g, ilość Hydrocortisonum, Natamycinum, Neomycinum krem 1% 15g, 75. Hydrocortisonum, Oxytetracycline, Polymixin B suspensio, tuba 5ml, ilość Hydroxyzinum tabl.powl. 25mg x 30, ilość Hyoscini butylbromidum roztwór do wstrzykiwań 20mg/ml x 10 ampułek, 78. Ibuprofenum zawiesina 100mg/5ml butelka 100ml, ilość Inhalator do podawania leków taki jak BabyInhaler szt., ilość Ins. Humalog - nie zamieniać 100j./ml; 5 wkładów 3 ml, 81. Ins. Humullin N 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Humullin N 300j.m./3ml x 5 wkł., 82. Ins. Humullin R 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Humullin R 300j.m./3ml x 5 wkł., 83. Ins. Insulatard Penfill 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Insulatard Penfill 300j.m./3ml x 5 wkł., 84. Isotretinoidum kapsułki elastyczne 10mg x 30, 85. Kalii chloridum butelka 150ml, ilość Kalii chloridum kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 315mgK +, ilość Koenzym Q 30mg x 30 kapsułki 30mg x 30, ilość L Karnityna 250mg x 60 kapsułki 250mg x 60, ilość Lactulosum syrop, butelka 150ml, ilość / 19

14 dla procesu gojenia ran. Skład ma umożliwić powstanie skrzepu przypominajacego pod względem zgodności biologicznej skrzep naturalny. Bezpieczny do stosowania, dopuszczony do obrotu jako produkt leczniczy, dopuszcony do stosowania w neurochirurgii. zestaw w objętościach 1ml lub 2ml, 88. Koenzym Q 30mg x 30 kapsułki 30mg x 30, ilość L Karnityna 250mg x 60 kapsułki 250mg x 60, ilość Lactulosum syrop, butelka 150ml, ilość Levetiracetam tabletki powlekane 500mg x 50, 92. Levothyroxinum natricum tabletki 25mcg x 50, Lynestrenolum tabletki 5 mg x 30, 94. Magnesi lactas + Pirydoxini hydrochloridum (470mg + 5mg) tabletki powlekane x 50, Maść zawierająca PVP-Jod. Spektrum działania: B,Tbc,F,V,P. Łatwo rozprowadzający się po powierzchni rany. Ma właściwości higroskopijne, wspomaga osuszanie rany. opakowanie 250g, ilość medargin x 30 saszetek 30 saszetek, 97. Mesalazinum tabletki dojelitowe 250mg x 100, ilość Methylprednisolonum tabl. 4mg x 30, ilość Metoprololi tartras amp. 5mg/5ml x 5, ilość Metronidazolum tabletki 250mg x 20, Metronidazolum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml; 10 ampułek po 20ml, Mianserini hydrochloridum tabletki powlekane 10mg x 30, ilość Midodrine tabletki 2mg x 20, 90. Levetiracetam tabletki powlekane 500mg x 50, 91. Levothyroxinum natricum tabletki 25mcg x 50, Lynestrenolum tabletki 5 mg x 30, 93. Magnesi lactas + Pirydoxini hydrochloridum (470mg + 5mg) tabletki powlekane x 50, Maść zawierająca PVP-Jod. Spektrum działania: B,Tbc,F,V,P. Łatwo rozprowadzający się po powierzchni rany. Ma właściwości higroskopijne, wspomaga osuszanie rany. opakowanie 250g, ilość medargin x 30 saszetek 30 saszetek, 96. Mesalazinum tabletki dojelitowe 250mg x 100, ilość Methylprednisolonum tabl. 4mg x 30, ilość Metoprololi tartras amp. 5mg/5ml x 5, ilość Metronidazolum tabletki 250mg x 20, Metronidazolum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml; 10 ampułek po 20ml, Mianserini hydrochloridum tabletki powlekane 10mg x 30, ilość Midodrine tabletki 2mg x 20, 103. Mupirocinum maść 20mg/g x 1, ilość Natrii dihydrophosphas, Natrii hydrophosphas płyn 150ml, ilość Natrii valproas + Acidum valproicum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 300mg x 30, (200mg +87mg), ilość Natrii valproas + Acidum valproicum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 500mg x 30, (333mg + 145mg), ilość 40, 14 / 19

15 104. Mupirocinum maść 20mg/g x 1, ilość Natrii dihydrophosphas, Natrii hydrophosphas płyn 150ml, ilość Natrii valproas + Acidum valproicum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 300mg x 30, (200mg +87mg), ilość Natrii valproas + Acidum valproicum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 500mg x 30, (333mg + 145mg), ilość 40, 108. Octreotidum roztwór do wstrzykiwań, 100mcg/ml x 5 amp., ilość Omeprazolum kaps. 10mg x 14, ilość Omeprazolum kaps. 20mg x 14, ilość Ornithini aspartas roztwór do infuzji (100mg/ml) 500mg/5ml x 10 ampułek, 112. Pancuronii bromidum 4mg/2ml x 10 amp., ilość Perhydrolum płyn 200g, ilość Perindoprilum tabletki powlekane 5mg x 30, 115. Phenylbutazonum czopki 250mg x 5, ilość Piracetamum roztwór do infuzji 12g/60ml x1, Piracetamum roztwór do wstrzykiwań 1000mg/5ml x 12 amp., 118. Płyn Lugola roztwór, butelka 20g, 119. Povidonum iodinatum maść 100mg/g, (1op. 20g), Produkt taki jak Rinopanteina maść do nosa, ilość Progesteronum tabletki podjęzykowe 50mg x 30, 122. Promazini hydrochloridum tabletki drażowane 25mg x 60, ilość Propafenonum tabl. powl.300mg x 20, ilość Octreotidum roztwór do wstrzykiwań, 100mcg/ml x 5 amp., ilość Omeprazolum kaps. 10mg x 14, ilość Omeprazolum kaps. 20mg x 14, ilość Ornithini aspartas roztwór do infuzji (100mg/ml) 500mg/5ml x 10 ampułek, 111. Pancuronii bromidum 4mg/2ml x 10 amp., ilość Perhydrolum płyn 200g, ilość Perindoprilum tabletki powlekane 5mg x 30, 114. Phenylbutazonum czopki 250mg x 5, ilość Piracetamum roztwór do infuzji 12g/60ml x1, Piracetamum roztwór do wstrzykiwań 1000mg/5ml x 12 amp., 117. Płyn Lugola roztwór, butelka 20g, 118. Povidonum iodinatum maść 100mg/g, (1op. 20g), Produkt taki jak Rinopanteina maść do nosa, ilość Progesteronum tabletki podjęzykowe 50mg x 30, 121. Promazini hydrochloridum tabletki drażowane 25mg x 60, ilość Propafenonum tabl. powl.300mg x 20, ilość Propofolum roztwór do infuzji 10mg/ml 20ml x 5 amp., ilość Propofolum roztwór do infuzji 20mg/ml 50ml x 1 amp., ilość Quinalpril tabl. powl. 5mg x 30, 126. Quinalpril tabl. powl. 1mg x 30, 127. Salofalk tabletki dojelitowe 500mg x 50, ilość Sertralinum tabletki 50mg x 28, ilość Streptokinasum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i.m.;i.v. x 1 fiolka j.m., ilość 8 15 / 19

16 124. Propofolum roztwór do infuzji 10mg/ml 20ml x 5 amp., ilość Propofolum roztwór do infuzji 20mg/ml 50ml x 1 amp., ilość Quinalpril tabl. powl. 5mg x 30, 127. Quinalpril tabl. powl. 1mg x 30, 128. Salofalk tabletki dojelitowe 500mg x 50, ilość Sertralinum tabletki 50mg x 28, ilość Streptokinasum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i.m.;i.v. x 1 fiolka j.m., ilość Streptokinasum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i.m.;i.v. x 1 fiolka j.m., ilość Sucralfate zawiesina doustna 1g/5ml - butelka 250ml, ilość Sulfacetamide sodium krpole do oczu, minimsy x 12, ilość Suplement diety dla niemowląt i dzieci, Lactobacillus rhamnosus GG - liofilizowane żywe kultury bakterii - 3 miliardy/saszetkę saszetki x 10 saszetek, ilość Suplement diety powyżej 12 roku życia, Lactobacillus rhamnosus GG - liofilizowane żywe kultury bakterii - 6 miliardów/kapsułkę kapsułki x 20, 136. Szcsepionka bakteryjna Polyvaccinum mite zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 1 mln. j.m., ampułki 1ml x 5, ilość Theophyllinum tabletki powlekane o przedłużonym działaniu, 150mg x 50, 138. Thiamazolum tabletki 5mg x 50, ilość Tolperisoni hydrochloridum tabletki powlekane 50mg x 30, ilość Tramadoli hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml x 5 ampułek, ilość Streptokinasum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i.m.;i.v. x 1 fiolka j.m., ilość Sucralfate zawiesina doustna 1g/5ml - butelka 250ml, ilość Sulfacetamide sodium krpole do oczu, minimsy x 12, ilość Suplement diety dla niemowląt i dzieci, Lactobacillus rhamnosus GG - liofilizowane żywe kultury bakterii - 3 miliardy/saszetkę saszetki x 10 saszetek, ilość Suplement diety powyżej 12 roku życia, Lactobacillus rhamnosus GG - liofilizowane żywe kultury bakterii - 6 miliardów/kapsułkę kapsułki x 20, 135. Szcsepionka bakteryjna Polyvaccinum mite zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 1 mln. j.m., ampułki 1ml x 5, ilość Theophyllinum tabletki powlekane o przedłużonym działaniu, 150mg x 50, 137. Thiamazolum tabletki 5mg x 50, ilość Tolperisoni hydrochloridum tabletki powlekane 50mg x 30, ilość Tramadoli hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml x 5 ampułek, ilość Tramadoli hydrochloridum kapsułki 50mg x 20, ilość Tramadoli hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100mg x 30, ilość Trimebutinum tabl. 100mg x 30, ilość Vigabatrinum proszek do sporządzenia roztworu doustnego saszetki 500mg x 50, ilość Vigabatrinum tabl.powlekane 500mg x 100, ilość wapno sodowane Medisorb Twin Pack opakowanie 4,5kg, ilość / 19

17 141. Tramadoli hydrochloridum kapsułki 50mg x 20, ilość Tramadoli hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100mg x 30, ilość Trimebutinum tabl. 100mg x 30, ilość Vigabatrinum proszek do sporządzenia roztworu doustnego saszetki 500mg x 50, ilość Vigabatrinum tabl.powlekane 500mg x 100, ilość wapno sodowane Medisorb Twin Pack opakowanie 4,5kg, ilość Wodny 7,5% roztwór PVP- Jod o ph 5,0-6,0. Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S,P. Preparat o szerokim spektrum zastosowania. Skuteczny w działaniu w stanie nierozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony, 1000ml butelka 1000ml, 148. Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 1g + rozp. 16ml, ilość Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 250mg + rozp. 4ml, ilość Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 125mg + rozp. 2ml, ilość XP Analog LCP proszek 400g, 152. Xylometazolinum hydrochloridum krople do nosa 1mg/ ml butelka 10ml (0,1%), ilość Xylometazolinum hydrochloridum krople do nosa 0,5mg/ml butelka 10ml (0,05%), ilość 250 (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt 146. Wodny 7,5% roztwór PVP- Jod o ph 5,0-6,0. Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S,P. Preparat o szerokim spektrum zastosowania. Skuteczny w działaniu w stanie nierozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony, 1000ml butelka 1000ml, 147. Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 1g + rozp. 16ml, ilość Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 250mg + rozp. 4ml, ilość Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 125mg + rozp. 2ml, ilość XP Analog LCP proszek 400g, 151. Xylometazolinum hydrochloridum krople do nosa 1mg/ ml butelka 10ml (0,1%), ilość Xylometazolinum hydrochloridum krople do nosa 0,5mg/ml butelka 10ml (0,05%), ilość 250 (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt bez VAT: Waluta: albo Zakres: między : i: Waluta: 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr) 17 / 19

18 bez VAT: Waluta: albo Zakres: między : i: Waluta: 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr) Zakończenie: (dd/mm/rrrr) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: Zakończenie: (dd/mm/rrrr) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: zmieniane daty: Powinno być: VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania: Część nr : 53 Nazwa : Leki różne (5) Zamawiający z Pakietu 50 wydzielił pozycję 87 i utworzył Pakiet nr 53 1) Krótki opis: Leki różne (5) 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot ) Wielkość lub zakres: 1. Klej tkankowy taki jak Tissucol, przeznaczony do użycia: do poprawy hemostazy, ułatwiający sklejanie tkanek, uszczelniający szwy, tworzacy naturalne rusztowanie dla procesu gojenia ran. Skład ma umożliwić powstanie skrzepu przypominajacego pod względem zgodności biologicznej skrzep naturalny. Bezpieczny do stosowania, dopuszczony do obrotu jako produkt leczniczy, dopuszcony do stosowania w neurochirurgii. zestaw w objętościach 1ml lub 2ml, przedłużonym uwalnianiu 100mg x 30, ilość 3 (jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt 18 / 19

19 bez VAT: Waluta: albo Zakres: między : i: Waluta: 4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: (dd/mm/rrrr) Zakończenie: (dd/mm/rrrr) 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia: VI.4) Inne dodatkowe informacje: VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 06/03/2012 (dd/mm/rrrr) - ID: / 19

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/34 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41787-2013:text:pl:html PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo