PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S 027-041787. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy"

Transkrypt

1 1/34 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: PL-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II ul. Medyków 16 Osoba do kontaktów: mgr Ewelina Tylec-Sojka Katowice POLSKA Tel.: Faks: Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawy produktów leczniczych. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Dostawy Kupno Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Samodzielnego 1/34

2 2/34 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II Katowice ul. Medyków 16 Kod NUTS PL22A Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Informacje na temat umowy ramowej Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie Części To zamówienie podzielone jest na części: tak Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 51 Pakietów. Pakiet nr 1 Amphotericinum B Pakiet nr 2 Amphotericinum B w postaci liposomowej Pakiet nr 3 Kaspofungin Pakiet nr 4 Paracetamolum Pakiet nr 5 Kalii chloridum Pakiet nr 6 Antithrombinum humanum Pakiet nr 7 Roztwory do dializy otrzewnowej Pakiet nr 8 Emulsja do żywienia pozajelitowego Pakiet nr 9 Triptorelinum Pakiet nr 10 Sevofluranum Pakiet nr 11 Preparaty do żywienia pozajelitowego (1) Pakiet nr 12 Preparaty do żywienia pozajelitowego (2) Pakiet nr 13 Imipenemum + Cilastatinum Pakiet nr 14 Meropenemum (1) Pakiet nr 15 Meropenemum (2) Pakiet nr 16 Piperacillinum + Tazobactamum (1) Pakiet nr 17 Piperacillinum + Tazobactamum (2) Pakiet nr 18 Hemostayczna gąbka 2/34

3 3/34 II.2.2) II.2.3) II.3) Pakiet nr 19 Środki do diagnostyki obrazowej Pakiet nr 20 Cefazolinum Pakiet nr 21 Linezolidum Pakiet nr 22 Ranitidinum Pakiet nr 23 Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy Pakiet nr 24 Ondansetron Pakiet nr 25 Vincristini sulfas Pakiet nr 26 Epoetinum alfa Pakiet nr 27 Ceftazidimum Pakiet nr 28 Ticarcillin + Clavulanic acid Pakiet nr 29 Immunoglobulinum Pakiet nr 30 Teicoplaninum Pakiet nr 31 Methylprednisolone acetate Pakiet nr 32 Insulin glulisine Pakiet nr 33 Omeprazolum Pakiet nr 34 Środki psychtropowe Pakiet nr 35 Antybiotyki Pakiet nr 36 Amoxicillinum + acidum clavulanicum (1) Pakiet nr 37 Amoxicillinum + acidum clavulanicum (2) Pakiet nr 38 Tobramycinum Pakiet nr 39 Immunoglobuliny Pakiet nr 40 Fluconazole Pakiet nr 41 Aciclovirum Pakiet nr 42 Leki różne (1) Pakiet nr 43 Leki różne (2) Pakiet nr 44 Leki różne (3) Pakiet nr 45 Klej tkankowy Pakiet nr 46 Filgrastimum Pakiet nr 47 Voriconazolum Pakiet nr 48 Topotecanum Pakiet nr 49 Carboplatinum Pakiet nr 50 Dieta eliminacyjna mlekoastępcza, taka jak Nutramigenn AA Pakiet nr 51 Mykafunginum Szacunkowa wartość bez VAT: ,74 PLN Informacje o opcjach Opcje: nie Informacje o wznowieniach Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia) Informacje o częściach zamówienia Część nr: 1 Nazwa: Amphotericinum B Amphotericinum B 3/34

4 4/34 Koncentrat do sporzadzenia zawiesiny do infuzji 5mg/ml fiolki po 20ml x 10, ilość op. 40 Część nr: 2 Nazwa: Amphotericinum B w postaci liposomowej Amphotericinum B w postaci liposomowej Amphotericinum B w postaci liposomowej, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 50mg x 1 fiol.ilość 80 Część nr: 3 Nazwa: Kaspofungin Kaspofungin 1. Kaspofungin,proszek do przygotowania koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji, 50 mg x 1 fiolka, ilość mg Kaspofungin, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzenia roztworu do infuzji, 70 mg x 1 fiolka, ilość mg 5 Część nr: 4 Nazwa: Paracetamolum Paracetamolum 1. Paracetamolum, roztwór do infuzji, 10mg/ml, fiol. 100ml x 10 fiolek, ilość op Paracetamolum, roztwór do infuzji, 10mg/ml, fiol. 50ml x 10 fiolek, ilośc op 600 Część nr: 5 Nazwa: Kalii chloridum 4/34

5 5/34 Kalii chloridum Kalii chloridum koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 150mg/ml(15%), fiolki 20ml x 10, ilość op Część nr: 6 Nazwa: Antithrombinum humanum Antithrombinum humanum Antithrombinum humanum liofilizat + rozuszczalnik do przygot. roztworu do wlewu dożylnego 500 j.m. 1 fiol. 10ml, ilość op 200 Część nr: 7 Nazwa: Roztwory do dializy otrzewnowej Roztwory do dializy otrzewnowej 1. Dianeal PD1 (glukoza 1,36%) zestaw do dializy otrzewnowej; 13,6mg/ml; pojemność 2500ml Roztwór do dializy otrzewnowej, pojemność 2500ml x 2, ilość op Dianeal PD1 (glukoza 2,27%) zestaw do dializy otrzewnowej; 22,7mg/ml; pojemność 2500ml Roztwór do dializy otrzewnowej, pojemność 2500ml x 2 ilość op Dianeal PD1 (glukoza 3,86%) zestaw do dializy otrzewnowej; 38,6mg/ml; pojemność 2500ml Roztwór do dializy otrzewnowej, pojemność 2500ml x 2 ilość op Dianeal PD4 (glukoza 1,36%) zestaw do dializy otrzewnowej; 38,6mg/ml; pojemność 2500ml Roztwór do dializy otrzewnowej, pojemność 2500ml x 2 ilość op Dianeal PD4 (glukoza 2,27%) zestaw do dializy otrzewnowej; 38,6mg/ml; pojemność 2500ml Roztwór do dializy otrzewnowej, pojemność 2500ml x 2 ilość op Dianeal PD4 (glukoza 3,86%) zestaw do dializy otrzewnowej; 38,6mg/ml; pojemność 2500ml Roztwór do dializy otrzewnowej, pojemność 2500ml x 2 ilość op Physioneal 40 roztwór do dializy otrzewnowej z glukozą, gotowy produkt o osmolarności 344mOsmol/l Roztwór do dializy otrzewnowej, pojemność 2000ml x 2 ilość op 20 poz 1-7 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, tzn. produkty lecznicze o tym samym składzie chemicznym, dawce, drodze podania, parametrach farmakokinetycznych i wskazaniach leczniczych jak dla 5/34

6 6/34 preparatu referencyjnego. W sytuacjach wątpliwych Zamawiający zastrzega sobie prawo okazania karty charakterystyki zaoferowanego produktu leczniczego Część nr: 8 Nazwa: Emulsja do żywienia pozajelitowego Emulsja do żywienia pozajelitowego Preparat złożony, emulsja do infuzji do od żywiania pozajelitowego, worek o trzech komorach o łącznej pojemności 1026ml, przeznaczony do żywienia pozajelitowego dzieci powyżej 2 lat. Poszczególne komory zawierają: 1. emulsję tłuszczową (oczyszczony olej sojowy), 2. Roztwór aminokwasów z elektolitami, 3. Roztwór glukozy. Po zmieszaniu emulsja (mieszanina) gotowa do infuzji posiada całkowitą wartość energetyczną 900 kcal i osmolarność 1060 mosm/l. Worek w osłonie zewnętrznej z pochłaniaczem tlenu. 1 szt.(worek trzykomorowy), ilość op. 200 Część nr: 9 Nazwa: Triptorelinum Triptorelinum 1. Triptorelinum proszek i rozpuszczalnik do przygotowania zawiesiny do wstrzykiwań; 0,1 mg 1 zestaw = 7 fiolek subst. sucha + 7 amp. rozp. ilosc op Triptorelinum liofilizat i rozpuszczalnik do przygotowania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych; 3,75 mg 1 fiol. liof. + amp. rozp. + strzyka. + igły ilość op 420 *odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN Część nr: 10 Nazwa: Sevofluranum Sevofluranum 6/34

7 7/34 Sevofluranum (Bez substancji pomocniczych lub stabilizatorów. Zabezpieczony przed skutkami działania kwasów Lewisa. Dostawa Sevofluranu jest powiązana z opcją ewentualnego dopasowania parowników do aparatów do znieczuleń, które posiada GCZD, (aparaty do znieczuleń wymienione są pod tabelą)) płyn wziewny, 1 butelka 250ml, ilość op Primus Drager 2 Aestiva 3000 Datex-Ohmeda 3 Aestiva/5 Datex-Ohmeda 4 Kvon Siemens 5 S/5 Aespire Datex-Ohmeda 6 Cato-Drager 7 Sulla Drager 8 Aestiva 7900 Datex-Ohmeda Część nr: 11 Nazwa: Preparaty do żywienia pozajelitowego (1) Preparaty do żywienia pozajelitowego (1) 1. Koncentrat emulsji do infuzji, preparat witaminowy do żywienia pozajelitowego niemowląt i dzieci do 11 r.ż. Koncentrat emulsji do infuzji ampułki 10ml x 10, ilość op 200,Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Vitalipid N Infant 2. Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, preparat do zywienia pozajelitowego zawierajacy fosforany, potas i sód. 1ml preparatu zawiera 2 mmol fosforanów, 1,5mmol sodu, 1,5mmol potasu. Osmolarność 3200 mosm/ kg H2O; ph=6,2-6,5. Koncentrat do sporządzenia roztworu fiolki 20ml x 10, ilość op 120, Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Addihpos 3. Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, preparat do zywienia pozajelitowego zawierajacy fosforany i sód. 1ml preparatu zawiera1 mol fosforu 2 mol sodu. Osmolarność 2760sm/ kg H2O; ph=7,4 Koncentrat do sporządzenia roztworu fiolki 20ml x 10, ilość op 120, Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Glycophos 4. Koncentrat pierwiastków śladowych ze zwiększoną zawartością cynku przeznaczony do uzupełnienia żywienia pozajelitowego u dzieci koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji 10 fiolek po 10ml, ilość op 200,Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Peditrace 5. Roztwór witamin rozpuszczalnych w wodzie do żywienia pozajelitowego dzieci proszek do sporzadzenia roztworu do inzuzji 10fiolek po 10ml, ilość op 200, Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Soluvit 6. Emulsja lipidowa do żywienia pozajelitowego zawierająca olej rybi fosfolipidy jaj, oraz glicerol. Wysokooczyszczony olej rybi dostarcza niezbędnych kwasów tłuszczowych; wartość energetyczna 100ml kcal, osmolarność mosm/kg H2O emulsja do infuzji butelka 100ml, ilość op 100,Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Omegaven 7/34

8 8/34 7. Koncentrat do sporzadzenia roztworu do infuzji, zawiera pierwiastki śladowe uzupełniające żywienie pozajelitowe; taki jak Addamel N. ampułki 10ml x 20, ilość op 30,Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Addamel Część nr: 12 Nazwa: Preparaty do żywienia pozajelitowego (2) Preparaty do żywienia pozajelitowego 1. Roztwór aminokwasów do wlewów dożylnych dla noworodków przedwcześnie urodzonych i dzieci, zawierajacy 20 aminokwasów. roztwór 10% do infuzji, butelka 250ml, ilość op 1200,Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Primene 2. Roztwór aminokwasów do wlewów dożylnych dla noworodków przedwcześnie urodzonych i dzieci, zawierajacy 20 aminokwasów. roztwór 10% do infuzji, butelka 100ml, ilość op 400,Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Primene 3. Emulsja tłuszczowa do zywienia pozajelitowego zawiera 15% nasyconych kwasów tłuszczowych, 65% jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, 20% niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 100ml emulsji zawiera 20g mieszaniny oczyszczonych olejów: z oliwek ok. 80%, i sojowego ok. 20%. Wartość energetyczna 2000kcal/l, osmolarność 270 mosm/l. emulsja tłuszczowa do infuzji butelka 250ml x 1, ilość op 600,Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Clinoleic 4. Emulsja tłuszczowa do zywienia pozajelitowego zawiera 15% nasyconych kwasów tłuszczowych, 65% jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, 20% niezbędnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 100ml emulsji zawiera 20g mieszaniny oczyszczonych olejów: z oliwek ok. 80%, i sojowego ok. 20%. Wartość energetyczna 2000kcal/l, osmolarność 270 mosm/l. emulsja tłuszczowa do infuzji butelka 100ml x 1, ilość op 350,Zamawiający dopuszcza produkt leczniczy równoważny do preparatu Clinoleic Część nr: 13 Nazwa: Imipenemum + Cilastatinum Imipenemum + Cilastatinum Imipenemum + Cilastatinum proszek do sporzadzenia roztworu do wlewu dożylnego, 500mg + 500mg x 1 fiolka z korkiem z gumy bromobutylowej oraz wieczkiem typu 'flip-off", ilość op Część nr: 14 Nazwa: Meropenemum (1) 8/34

9 9/34 Meropenemum (1) 1. Meropenemum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500mg 500mg x 10 fiol.*(fiolka szklana z korkiem z gumy i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off, ilość op Meropenemum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g 1 g x 10 fiol. (fiolka szklana z korkiem z gumy i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off, ilość op. 200 Część nr: 15 Nazwa: Meropenemum (2) Meropenemum (2) 1. Meropenemum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500mg 500mg x 10 fiol.*(fiolka szklana z korkiem z gumy i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off, ilość op. 200 z możliwością przechowywania po rozpuszczeniu 2. Meropenemum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g 1 g x 10 fiol. (fiolka szklana z korkiem z gumy i aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off, ilość op. 200 z możliwością przechowywania po rozpuszczeniu Wymagana trwałość chemiczna i fizyczna roztworu do infuzji sporządzonego z użyciem 0,9% roztworu chlorku sodu podczas przechowywania przez 6 godzin w kontrolowanej temperaturze pokojowej (15-25 C) lub 24 godziny w temperaturze 2-8 C. Część nr: 16 Nazwa: Piperacillinum + Tazobactamum Piperacillinum + Tazobactamum 1. Piperacillinum + Tazobactamum proszek do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań 4,5g (4g + 0,5g) x 10 fiolek, ilość op Piperacillinum + Tazobactamum proszek do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań 2,25g (2g + 0,25g) x 10 fiolek, ilość op 200 9/34

10 10/34 Część nr: 17 Nazwa: Piperacillinum + Tazobactamum (2) Piperacillinum + Tazobactamum (2) 1. Piperacillinum + Tazobactamum proszek do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań 4,5g (4g + 0,5g) x 10 fiolek*, ilość op Piperacillinum + Tazobactamum proszek do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań 2,25g (2g + 0,25g) x 10 fiolek* ilość op 150 *Wymagana trwałość chemiczna i fizyczna przygotowanego roztworu we fiolce do 24 godzin w kontrolowanej temperaturze pokojowej (15-25 C) lub 48 godzin w temperaturze 2-8 C w lodówce. Część nr: 18 Nazwa: Hemostatyczna gąbka Hemostatyczna gąbka 1. Hemostatyczna gąbka lecznicza, sterylna, każda gabka pakowana osobno, rozmiar 3,0 x 2,5 cm. 1 sztuka (gąbka), ilość Hemostatyczna gąbka lecznicza, sterylna, każda gabka pakowana osobno, rozmiar 9,5 x 4,8 cm. 1 sztuka (gąbka), ilość 20 Część nr: 19 Nazwa: Środki do diagnostyki obrazowej Środki do diagnostyki obrazowej 1. Barium sulfuricum zawiesina doustna i doodbytnicza 1g/ml x 200ml, ilość Iopromidum roztwór do wstyrzykiwań fiol.370mgl/ml - 50ml x 10, ilość Iopromidum roztwór do wstrzykiwań fiol.370mgl/ml - 100ml x 10, ilość Iopromidum roztwór do wstrzykiwań fiol. 300mgl/ml - 20ml x 10, ilość Iohexolum amp. 300mg/ml x 6 fiolek po 20ml, ilość Iohexolum amp. 350mg/ml x 10 fiolek po 50ml, ilość 10 10/34

11 11/34 Część nr: 20 Nazwa: Cefazolinum Cefazolinum Cefazolinum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1g x 1 fiolka, ilość 1500 Część nr: 21 Nazwa: Linezolidum Linezolidum Linezolidum roztwór do infuzji dożylnej, 2mg/ml, worek 300ml x 10 worków, ilość op 20 Część nr: 22 Nazwa: Ranitidinum Ranitidinum Ranitidinum roztwór do wstrzykiwń i infuzji 50mg/5ml x 5 ampułek, ilość op 800 Część nr: 23 Nazwa: Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy Cefoperazon sodowy+ Sulbaktam sodowy proszek do sporządzania roztworu do wstrzyk. i.m., i.v.i infuzji, 1g (500mg +500mg) x 1 fiolka, ilośc op /34

12 12/34 Część nr: 24 Nazwa: Ondansetron Ondansetron 1. Ondansetron amp. 4mg/2ml x 5, ilość op Ondansetron amp. 8mg/4ml x 5, ilość op 800 Część nr: 25 Nazwa: Vincristini sulfas Vincristini sulfas Vincristini sulfas proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wsrztykiwań 1 mg x 10 fiolek, ilość op 80 odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN Część nr: 26 Nazwa: Epoetinum alfa Epoetinum alfa Epoetinum alfa 1 000j.m./0,5ml x 6 ampułko-strzykawek (2 000 j.m./ml), ilość op. 20 Część nr: 27 Nazwa: Ceftazidimum Ceftazidimum 12/34

13 13/34 Ceftazidimum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1g x 1 fiol Część nr: 28 Nazwa: Ticarcillin + Clavulanic acid Ticarcillin + Clavulanic acid 1. Ticarcillin + Clavulanic acid fiol. 3,2g (3g+200mg) x 10, ilość op Ticarcillin + Clavulanic acid fiol. 1,6g (1g+600mg) x 10, ilość op 100 Część nr: 29 Nazwa: Immunoglobulinum Immunoglobulinum 1. Immunoglobulinum Humanum. 1 ml roztworu zawiera białko osocza ludzkiego w ilości 50mg w tym immunoglobuliny G > lub = 95% o rozkładzie podklas: ok. 62%IgG1, ok. 34% IgG2, ok.0,5% IgG3, ok.3,5% IgG4, maxymalnie 2,5 mg IgA. roztwór do wlewu dożylnego, 1g/20ml 1 but. ilość op Immunoglobulinum Humanum. 1 ml roztworu zawiera białko osocza ludzkiego w ilości 50mg w tym immunoglobuliny G > lub = 95% o rozkładzie podklas: ok. 62%IgG1, ok. 34% IgG2, ok.0,5% IgG3, ok.3,5% IgG4, maxymalnie 2,5 mg IgA. roztwór do wlewu dożylnego, 2,5g/50ml 1 but. ilość op Immunoglobulinum Humanum. 1 ml roztworu zawiera białko osocza ludzkiego w ilości 50mg w tym immunoglobuliny G > lub = 95% o rozkładzie podklas: ok. 62%IgG1, ok. 34% IgG2, ok.0,5% IgG3, ok.3,5% IgG4, maxymalnie 2,5 mg IgA. roztwór do wlewu dożylnego, 5g/100ml 1 but. ilość op Immunoglobulinum Humanum. W składzie: IgM-12%, IgA-12%, IgG-76%. Dystrybucja podklas IgG:IgGI-62,6%,IgG2-25,8%,IgG3-4,0%,IgG4-7,6%. Preparat bez konserwantów. roztwór do wlewu dożylnego, 2,5g/50ml 1 but. ilość op Immunoglobulinum Humanum. W składzie: IgM-12%, IgA-12%, IgG-76%. Dystrybucja podklas IgG:IgGI-62,6%,IgG2-25,8%,IgG3-4,0%,IgG4-7,6%. Preparat bez konserwantów. roztwór do wlewu dożylnego, 5g/50ml 1 but. ilość op. 60 Część nr: 30 Nazwa: Teicoplaninum 13/34

14 14/34 Teicoplaninum Teicoplaninum proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzyknięć i infuzji, fiolka 200mg x 1, ilość op 1000 Część nr: 31 Nazwa: Methylprednisolone acetate Methylprednisolone acetate Methylprednisolone acetate zawiesina do wstrzyknięć 40mg/ml x 1 fiolka 1 ml, ilość op 150 Część nr: 32 Nazwa: Insulin glulisine Insulin glulisine Insulin glulisine roztwór do wstrzykiwań 100 j.m./ml x 5 wkładów po 3ml, ilość op 10 Część nr: 33 Nazwa: Omeprazolum Omeprazolum Omeprazolum proszek do sporządzenia roztworu do infuzji, 40mg x 1 fiolka, ilość op 3500 Część nr: 34 Nazwa: Środki psychtropowe 14/34

15 15/34 Środki psychtropowe 1. Relanium amp. 0,010/2ml x 50, ilość op Sopodorm amp. 2mg/2ml x 10, ilość op Sopodorm amp. 5mg/2ml x 10, ilość op Sopodorm amp. 15mg/2ml x 5, ilość op Phenobarbitalum czopki 15mg x 10, ilość op Methadoni hydrochloridum syrop 1mg/ml x 100 ml, ilość op Pethidinum hydrochloridum roztwór do wstrzykiwan 50mg/ml ampułki 1ml x 10, ilość op Sufentanilum roztwór do wstrzykiwń 50mcg/10ml x 5 ampułek, ilość op 80 Część nr: 35 Nazwa: Antybiotyki Antybiotyki 1. Amikacin krople do oczu 0,3%, butelka 5ml, Ilość op Amikacin roztwór do wstzrykiwań i infuzji 500mg/2ml x 1 fiolka, Ilość op Amoksicillin + kwas klawulanowy tabletki powl. 625mg x 14, Ilość op Amoksicillin + kwas klawulanowy proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 156/5ml butelka 100ml, Ilość op Amoxicillin tabletki, 125mg x 20 tabl., Ilość op Amoxicillin tabletki, 250mg x 20 tabl., Ilość op Amoxicillin tabletki, 375mg x 20 tabl., Ilość op Amoxicillin tabletki, 500mg x 20 tabl., Ilość op Amoxicillin tabletki, 750mg x 20 tabl., Ilość op Amoxicillin tabletki, 1g x 20 tabl., Ilość op Amoxicillinum + acidum clavulanicum tabletki 1g x 14, Ilość op Amoxicillinum + acidum clavulanicum proszek do przyg. zawiesiny doustnej 312mg/5ml butelka 100ml, Ilość op Ampicillinum proszek do przygotowania roztworu do wstrzyknięć 500mg x 1 fiolka, Ilość op Ampicillinum + Sulbactamum proszek do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 2g +1g x 1 fiolka, Ilość op Cefaclor granulat do przygotowania zawiesiny doustnej, 125mg/5ml butelka 100ml, Ilość op Cefaclor granulat do przygotowania zawiesiny doustnej, 250mg/5ml butelka 100ml, Ilość op Cefazolinum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 1g x 10 fiolek, Ilość op Ciprofloxacinum koncentrat do przygot. rozworu do wlewu 200mg/20ml x 10 fiolek, Ilość op Ciprofloxacinum tabletki powlekane 250mg x 10, Ilość op Clarithromycin tabletki 250mg x 14, Ilość op 40 15/34

16 16/ Clarithromycin tabletki 500mg x 14, Ilość op Clatitromycin granulat do przygotowania zawiesiny 250mg/5ml butelka 100ml, Ilość op Clatitromycin granulat do przygotowania zawiesiny 125mg/5ml butelka 60ml, Ilość op Clindamycinum roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 300mg/2ml x 5 amp., Ilość op Detreomycinum substancja do receptury 10g, Ilość op Gentamycin roztwór do wstzrykiwań i infuzji 80mg/2ml x 10, Ilość op Klindamycin tabletki powlekane 300mg x 16, Ilość op Lincomycin roztwór do wstrzyknięc i infuzji, 600mg/2ml x 10 ampułek, Ilość op Neomycinum maść do oczu 5mg/g, tuba 3 g, Ilość op Penicillinum crystalisatum proszek do przygotowania roztworu do wstrz. i.m., i.v., j.m. x 20 fiolek, Ilość op Piperacillinum proszek do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych, 2g x 1 fiolka, Ilość op Roxithromycin tabletki 150mg x 10, Ilość op Spiramycinum tabletki powl j.m. x 16 tabl., Ilość op Spiramycinum tabletki powl j.m. x 10 tabl., Ilość op Sulfametoksazol + Trimetoprim tabletki 120mg x 20, Ilość op Tobramycinum krople do oczu 3mg/ml butelka 5ml, Ilość op Tobramycinum, Dexamethasonum krople do oczu butelka 5ml, Ilość op 30 Część nr: 36 Nazwa: Amoxicillinum + acidum clavulanicum (1) Amoxicillinum + acidum clavulanicum Amoxicillinum + acidum clavulanicum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych, (1000mg + 200mg) 1200mg x 1 fiolka, ilość op 9000 Część nr: 37 Nazwa: Amoxicillinum + acidum clavulanicum (2) Amoxicillinum + acidum clavulanicum Amoxicillinum + acidum clavulanicum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji dożylnych, 600mg x 1 fiolka, ilość op /34

17 17/34 Część nr: 38 Nazwa: Tobramycinum Tobramycinum Tobramycinum płyn do inhalacji z nebulizatora 300mg/5ml x 56 ampułek lub 33mg/4ml x 56 ampułek, ilość op. 6 *odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN Część nr: 39 Nazwa: Immunoglobuliny Immunoglobuliny 1. Immunoglobulinum Humanum. W składzie: co najmniej 90% IgG o rozkładzie podklas: IgG1 większe lub równe 56,9%, IgG2 większe lub równe 16%, IgG3 większe lub róne 3,3%,IgG4 większe lub równe 0,3%, IgA nie więcej niż 3,0 ug/ml proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do infuzji 50mg/ml, zestaw : zestaw: fiolka 2,5g + rozpuszczalnik) opakowanie (op.)=zestaw, ilość 120 Część nr: 40 Nazwa: Fluconazole Fluconazole 1. Fluconazole roztwór do wlewu dożylnego 2mg/ml flakon 50ml x 1, butelka z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, ilość op[ Fluconazole roztwór do wlewu dożylnego 2mg/ml flakon 100ml x 1, butelka z gumowym korkiem i aluminiowym kapslem, ilość op 2300 poz. 1 i 2 jeden producent Część nr: 41 17/34

18 18/34 Nazwa: Aciclovirum Aciclovirum Aciclovirum liofilizat lub proszek do przygotowania roztworu do infuzji 250mg x 1 fiolka, ilość op 3000 Część nr: 42 Nazwa: Leki różne (1) Leki różne (1) 1. Acetylocysteina inj. 300mg/3ml x 5,ilość op Acetylocysteinum tabletki musujące, 100mg x 20,ilość op 2 3. Aciclovirum tabl.powl. 200mg x 30,ilość op Aciclovirum tabl.powl. 400mg x 30,ilość op Acidum ascorbicum krople 30ml,ilość op Acidum ascorbicum, Rutosidum tabl. 100mg x 125,ilość op Acidum boricum płyn 100g,ilość op Acidum boricum płyn 500g,ilość op Acidum boricum płyn 1000g,ilość op Acidum folicum 15mg x 30,ilość op Acidum folicum tabletki 0,4mg x 30,ilość op Acidum ursodeoxycholicum kaps. 250mg x 50,ilość op Aethylum Chloratum aerozol 70g,ilość op Alfacalcidolum kaps. 0,25mcg x 100,ilość op Alfacalcidolum kaps. 1mcg x 100,ilość op Allopurinolum tabl. 100mg x 50,ilość op Ambroxol hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań s.c.,i.m.,i.v. inj. 15mg/2ml x 5 amp.,ilość op Ambroxolum płyn do inhalacji z nebulizatora 7,5mg/ml 100ml,ilość op Baclofenum tabl. 25mg x 50,ilość op Bisacodyl czopki 10mg x 5,ilość op Bisoprololum tabl. powl. 5mg x 30,ilość op Bisoprololum tabl. powl. 10mg x 30,ilość op Budesonidum zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125mg/ml x 20 pojemników 2ml,ilość op Calcium glubionas amp. 10ml x 10,ilość op Calcium pantothenicum 100mg x 50,ilość op Captoprilum tabl. 12,5mg x 30,ilość op Carbamazepinum tabletki o zmod. uwaln. 400mg x 30,ilość op Carbamazepinum 2%( 2mg/ml) syrop 250ml,ilość op 30 18/34

19 19/ Carbamazepinum tabl.o zmod. uwaln. 200mg x 50,ilość op Carbomer żel do oczu, 2mg/g, tuba 10g,ilość op Chlorquinaldolum+Hydrocortisoni acetas maść 5g,ilość op Clemastinum syrop 1mg/10ml butelka 100ml,ilość op Cocarboxylasum proszek i rozpuszczalnik do prz. roztworu do wstrzykiwań 50mg/2ml x 5 amp.,ilość op Colecalciferolum płyn doustny, j.m./ml butelka 10ml,ilość op Collagenasum maść 1,2j./g, tuba 20g,ilość op Crotamiton płyn na skórę butelka100g,ilość op Desmopressinum 4mcg/ml x 10 amp.,ilość op Desmopressinum liofilizat doustny 60mcg x 30,ilość op Desmopressinum liofilizat doustny 120mcg x 30,ilość op Diosminum, Hesperidinum tabl. X 30,ilość op Dobuject koncentrat do przygotowania roztworu do infuzji 250mg/5ml x 5 ampułek,ilość op Dobutaminum proszek do sporządzenia roztworu do infuzji, 250mg x 1 fiolka,ilość op Dopaminum hydrochloricum 50mg/5ml x 10 amp.,ilość op Dopaminum hydrochloricum 200mg/5ml x 10 amp.,ilość op Dornase alfa, Fibrinolysin maść, tuba 25g,ilość op Drotaverini hydrochloridum 40mg/2ml x 5amp.,ilość op Etamsylatum 250mg/2ml x 50 amp.,ilość op Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum płyn do inhalacji z nebulizatora, (0,5mg + 0,25mg/ml, butelka 20ml,ilość op Fenspiridum syrop 2mg/ml 150ml,ilość op Fexofenadini hydrochloridum tabletki powlekane 120mg x 20,ilość op Fexofenadini hydrochloridum tabletki powlekane 180mg x 20,ilość op Fluticasonum aerozol 50mcg/d 120 dawek,ilość op Fortrans - preparat złożony proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 50 saszetek po 74g,ilość op Furaginum tabl. 50mg x 30,ilość op Furosemidum 20mg/2ml x 50 amp.,ilość op Hydrocortisonum tabl. 20mg x 20,ilość op Hydrocortisonum, Oxytetracyclinum maść 3% 10g,ilość op Ins. Actrapid 100j.m./ml, 5 wkładów po 3ml,ilość op Ins. Gensulin R 100j.m./ml 100j.m./ml 10ml x 1 fiol.,ilość op Ipratropium bromide aerozol wziewny10ml 200dawek 20ug/d,ilość op Kalim hypermanganicum proszek 5g x 1 saszetka,ilość op Kalium effervescens saszetki 3g x 20,ilość op Ketoprofenum roztwór do wstrzykiwań, 100mg/2ml x 10 amp.,ilość op Ketotifenum syrop 1mg/5ml x butelka 100ml,ilość op Lactobacillus acidophilus, Lactobacilus rhamnosus kaps. x 200,ilość op Lamotriginum tabl. 5mg x 30,ilość op Levetiracetamum tabletki powl. 250mg x 50,ilość op Levetiracetamum roztwór doustny 100mg/ml, butelka 300ml,ilość op Levetiracetamum koncentrat do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań 500mg/5ml x 10,ilość op Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 20mg/ml,10 ampułek po 2ml,ilość op 50 19/34

20 20/ Lidocaini hydrochloridum A żel 20mg/g tuba 30g,ilość op Lidocaini hydrochloridum U żel 20mg/g tuba 30g,ilość op Lidocainum, Prilocainum krem 5g,ilość op Loperamidum tabl. 2mg x 30,ilość op Loratadinum tabletki, 10mg x 60,ilość op Loratadinum zawiesina doustna, (1mg/ml) 5mg/5ml butelka 120ml,ilość op Magnesium hydroaspartas, Pirydoxinum tabl. X 50,ilość op Magnesium sulfuricum 2g/10ml x 10 amp.,ilość op Maść ichtiolowa 20g x 1 szt.,ilość op Metformini hydrochloridum tabl. 500mg x 30,ilość op Metoclopramidum 10mg/2ml x 5 amp.,ilość op Metoprololum tabletki 50mg x 30,ilość op Metronidazolum krem 15g,ilość op Metronidazolum żel 15g,ilość op Nadroparin calcium 2850j.m./0,3ml x 10,ilość op Nadroparin calcium 3800j.m./0,4ml x 10,ilość op Nadroparin calcium 5700j.m./0,6ml x 10,ilość op Naloxonum 0,4mg/ml x 10 amp.,ilość op Naproxenum tabl. 250mg x 50,ilość op Naproxenum żel 12mg/g,ilość op Naproxenum żel 100mg/g,ilość op Norepinephrinum 4mg/4ml x 5 amp.,ilość op Ornithine tabletki 150mg x 40,ilość op Oxybutyninum tabl. 5mg x 30,ilość op Oxymetazoline hydrochloride krople do nosa 0,5mg/ml, butelka 10ml,ilość op Oxymetazolini hydrochloridum krople do nosa 0,025% 10ml,ilość op Paracetamol syrop 120mg /5ml butelka 150g,ilość op Phenylephrinum krople do oczu 10% 10ml,ilość op Phenytoinum roztwór do wstrzykiwań 250mg/5ml x 5 amp.,ilość op Phenytoinum tabl. 100mg x 60,ilość op Piracetamum 3g/15ml x 12 amp.,ilość op Policresulenum płyn do użytu zewn. 360mg/g 50g,ilość op Prednisonum tabl. 1mg x 20,ilość op Pyridostygmine bromide tabletki powl. 60mg x 150,ilość op Salbutamol aerozol 0,1 mg/d, 200 dawek,ilość op Salbutamolum 0,5mg/ml x 10 amp.,ilość op Salbutamolum 2,5mg/2,5ml x 20,ilość op Salbutamolum 5mg/2,5ml x 20,ilość op Solcoseryl żel 10% 20g,ilość op Solcoseryl maść 2,07mg/mg, tuba 20g,ilość op Solcoseryl żel do oczu, tuba 5g,ilość op Spironolactonum tabl. 100mg x 20,ilość op Sulfatiazolum natricum krem 40g,ilość op Sulfatiazolum natricum krem 400g,ilość op Tiagabine tabletki powl., 10mg x 50,ilość op 30 20/34

21 21/ Trimebutinum zawiesina doustna 7,87mg/g butelka 250ml,ilość op Urapidilum 25mg/5ml x 5 amp.,ilość op Witamina K roztwór do wstrzyknięć 0,002/0,2ml x 5amp.,ilość op Hiperkaloryczna dieta dla chorych na mukowiscydozę taka jak Milupa Cystilac Dieta stosowana w mukowiscydozie, proszk 900g,ilość op Dieta dla chorych na fenyloketonurię taka jak Milupa PKU 1 Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii skondensowana - przeznaczona dla niemowląt, granulat 500g,ilość op Dieta dla chorych na fenyloketonurię taka jak Milupa PKU 1 MIX Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii nieskondensowana, z długołańcuchowymi kwasami tłuszczowymi - przeznaczona dla niemowląt, granulat 1kg,ilość op 10 Część nr: 43 Nazwa: Leki różne (2) Leki różne 1. Acidum valproicum syrop 50mg/ml x 1 butelka 100ml, ilość op Benserazidum + Levodopum kapsułki 50mg + 200mg, x 100 kapsułek, ilość op Benserazidum + Levodopum kapsułki 12,5mg + 50mg, x 100 kapsułek, ilość op Benserazidum + Levodopum tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej 12,5mg + 50mg x 100 tabl., ilość op 6 5. Benserazidum + Levodopum kapsułki 25mg + 100mg x 100kapsułek, ilość op Benserazidum + Levodopum tabletki do sporządzenia zawiesiny doustnej 25mg + 100mg x 100 tabl., ilość op 6 7. Benserazidum + Levodopum tabletki 50mg + 200mg x 100 tabletek, ilość op 8 8. Benserazidum + Levodopum kapsułki 100mg +25mg x 30 kapsułek, ilość op 8 9. Benzocainum substancja 100g, ilość op Clonidinum hydrochloridum tabletki 0,075 x 50, ilość op Ferri hydroxidum polymaltosum syrop 50mg/5ml butelka 100ml, ilość op Ferri hydroxidum polymaltosum tabletki do żucia 100mg x 30, ilość op Glicerolum 86% płyn 1000g, ilość op Haloperidolum krople 2mg/10ml x 1 butelka, ilość op Hydrochlorotiazydum tabletki 12,5mg x 30, ilość op Hydrocortisonum proszek i rozpuszczalnik do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 100mg x 5 amp., ilość op Hydrocortisonum proszek i rozpuszczalnik do sporzadzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 25mg x 5 amp., ilość op Laktoza substancja do receptury 1000g, ilość op Linomag maść 30g, ilość op Melatoninum tabletki 1mg x 90, ilość op Melatoninum tabletki 3mg x 60, ilość op 20 21/34

22 22/ Melatoninum tabletki 5mg x 30, ilość op Metformini hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 500mg x 30, ilość op Metformini hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 753,8mg x 30, ilość op Natrium benzoicum substancja 50g, ilość op Nystaryna substancja 10g, ilość op Oseltamivir kapsułki twarde 30mg x 10, ilość op Oseltamivir kapsułki twarde 45mg x 10, ilość op Oseltamivir kapsułki twarde 75mg x 10, ilość op Oseltamivir proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej 12mg/ml x 1 butelka 30g, ilość op Oxytocin 5j.m. /1amp. X 10 ampułek, ilość op Paraffinum liquidum płyn 900g, ilość op Pentoxifyllinum roztwór do wstrzykiwań 20mg /ml ampułki 5ml x 5, ilość op Policresulenum płyn do użytu zewn. 360mg/g 50g, ilość op Prednisonum tabl. 1mg x 20, ilość op Prednisonum tabl. 10mg x 20, ilość op Prednisonum tabl. 20mg x 20, ilość op Prednisonum tabl. 5mg x 100, ilość op Protaminum sulfuricum roztwór do wstrzykiwań dożylnych 50mg/5ml x 10amp., ilość op Ung. Cholesteroli podłoże do recepury 1000g, ilość op Aluminii acetotartras tabletki, 1g x 6, ilość op Aluminii acetotartras żel 10mg/g, tuba 75g, ilość op 500 Część nr: 44 Nazwa: Leki różne (3) Leki różne 1. Acenocumarolum tabl. 1 mg x 60, ilość op Acidum acetylsalicylicum tabl. 30mg x 60, ilość op Acidum acetylsalicylicum tabl. 50mg x 60, ilość op Acidum tranexamicum tabletki powlekane 500mg x 20, ilość op Acidum tranexamicum roztwór do wstrzykiwań 100mg/ml x 5 amp a 5 ml, ilość op Acidum valproicum syrop 288,2mg/5ml, flakon 150ml, ilość op Adenosinum roztwór do wstrzykiwań 6mg/2ml x 6 fiolek, ilość op Alkoholowy, gotowy do użycia roztwór zawierający PVP-Jod Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S. Preparat o natychmiastowym i przedłużonym działaniu. Posiadający właściwości odtłuszczające i oczyszczające. Ułatwiający przyleganie folii przy zabiegach Czas działania 15 sek. 1000ml butelka 1000ml, ilość op Alkoholowy, gotowy do użycia roztwór zawierający PVP-Jod Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S. Preparat o natychmiastowym i przedłużonym działaniu. Posiadający właściwości odtłuszczające i oczyszczające. Ułatwiający przyleganie folii przy zabiegach Czas działania 15 sek. 150ml butelka 250ml, ilość op Allantoinum maść 20mg/g, ilość op 60 22/34

23 23/ Amantadinum roztwór do infuzji 200mg/500ml x 10 butelek, ilość op Amitriptylini hydrochloridum tabl. 10mg x 60, ilość op Azathioprinum tabl. powl. 25mg x 100, ilość op Azathioprinum tabl. 50mg x 50, ilość op Baclofenum amp. 10mg/5ml x 1amp.5ml, ilość op Baclofenum roztwór do wstrzykiwań, 10mg/20ml opakowanie - 1amp. 20ml, ilość op Beta Karoten tabl. 6mg x 30, ilość op Betamethasonum 7mg/ml x 5 amp., ilość op Betamethasonum roztwór do wstrzykiwań 4mg/ml x 1 ampułka, ilość op Bromocriptini mesilas tabl. 2,5mg x 30, ilość op Budesonidum 0,250mg/ml 20 pojem. 2ml, ilość op Budesonidum proszek do inhalacji 100mcg/dawkę x 1 pojemnik 200dawek z inhalatorem, ilość op Budesonidum proszek do inhalacji 200mcg/dawkę x 1 pojemnik 200dawek z inhalatorem, ilość op Bupivacainum roztwór do podań podpajęczynówkowych ampułki 4ml x 5, ilość op Bupivacainum hydrochloricum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml, fiol. 20ml x 5, ilość op Calcium Carbonicum substancja do receptury 100g, ilość op Calcium chloratum 10% amp. 10ml x 10, ilość op Calcium polystyrene proszek 300g, ilość op Carbamazepinum tabl. 0,2 x 50, ilość op Carbocysteinum syrop 2%120ml, ilość op Carbocysteinum syrop 5% 120ml, ilość op Carvedilol tabletki 6,25mg x 30, ilość op Cetirizinum tabletki 10mg x 20, ilość op Chlorpromazinum 25mg/5ml x 5 amp., ilość op Chlorpromazinum 50mg/2ml x 10 amp., ilość op Choline alfoscerate roztwór do wstrzykiwań 1g/4ml x 3 amp., ilość op Clemastinum amp. 2mg/2ml x 5, ilość op Collodium 4% płyn 250ml, ilość op Cyanocobalaminum roztwór do wstrzykiwań 500mcg/ml; 10 ampułek po 2ml, ilość op Deferoxaminum proszek do sporządzenia roztworu do wstzrykiań, 500mg x 10 fiolek, ilość op Desmopressinum tabletki 0,2mg x 30, ilość op Desmopressinum tabletki 0,1mg x 30, ilość op Dexpanthenol żel do oczu 10g, ilość op Dexpanthenolum aerozol do stosowania zewnętrznego, ilość op Dextromethorphan hydrobromidum, Dexpanthenolum syrop 150mg - 100ml, ilość op Dextromethorphan hydrobromidum, Dexpanthenolum syrop 300mg - 100ml, ilość op Diclofenacum czopki 25mg x 10, ilość op Digoxinum 0,5mg/2ml x 5 amp., ilość op Digoxinum tabl. 0,1mg x 30, ilość op Digoxinum tabl. 0,25mg x 31, ilość op Dimeticone krople doustne 5g, ilość op Dimeticone kasułki 50mg x 100, ilość op Estradiol valerate tabletki powlekane 2mg x 21, ilość op Estradiolum tabletki powlekane 2mg x 28, ilość op 10 23/34

24 24/ Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum aerozol wziewny, 1 pojemnik 200dawek, (0,05mg +0,021mg/dawkę), ilość op Ferri hydroxidum polymaltosum syrop 50mg/5ml butelka 100ml, ilość op Ferri hydroxidum polymaltosum tabletki do żucia 100mg x 30, ilość op Fluconazole syrop 5mg/ml butelka 150ml, ilość op Fluconazole kapsułki 50mg x 14, ilość op Fluconazole kapsułki 100mg x 7, ilość op Fludrocortisonum tabletki 100mcg x 20, ilość op Formoteroli fumaras dihydricus proszek do inhalacji 4,5 mcg/dawkę, 1 pojemnik 60 dawek, ilość op Formoteroli fumaras dihydricus proszek do inhalacji 9 mcg/dawkę, 1 pojemnik 60 dawek, ilość op Furosemidum tabletki 40mg x 30, ilość op Gliclazidum tabletki ozmodyfikowanym uwalnianiu, 30mg x 60, ilość op Glimepiridum tabletki 2mg x 30, ilość op Glucosum 20%, 200mg/ml roztwór do wstrzykiwań; ampułki 10ml x 1 amp., ilość op Glucosum 40%, 400mg/ml roztwór do wstrzykiwań; ampułki 10ml x 1 amp., ilość op Glukagonum fiolka 1 mg substancja liofilizowana + 1 ml rozpuszczalnik, ilość op Haloperidolum tabletki 1 mg x 40, ilość op Halothanum płyn do inhalacji, flakon 250ml, ilość op Hydrocortisone butyrate maść tuba 15g, ilość op Hydrocortisonum krem 1% 15g, ilość op Hydrocortisonum, Natamycinum, Neomycinum krem 1% 15g, ilość op Hydrocortisonum, Oxytetracycline, Polymixin B suspensio, tuba 5ml, ilość op Hydroxyzinum tabl.powl. 25mg x 30, ilość op Hyoscini butylbromidum roztwór do wstrzykiwań 20mg/ml x 10 ampułek, ilość op Ibuprofenum zawiesina 100mg/5ml butelka 100ml, ilość op Inhalator do podawania leków taki jak BabyInhaler szt., ilość op Ins. Humalog - nie zamieniać 100j./ml; 5 wkładów 3 ml, ilość op Ins. Humullin N 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Humullin N 300j.m./3ml x 5 wkł., ilość op Ins. Humullin R 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Humullin R 300j.m./3ml x 5 wkł., ilość op Ins. Insulatard Penfill 300j.m./3ml x 5 wkł. Ins. Insulatard Penfill 300j.m./3ml x 5 wkł., ilość op Isotretinoidum kapsułki elastyczne 10mg x 30, ilość op Kalii chloridum butelka 150ml, ilość op Kalii chloridum kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, 315mgK+, ilość op Koenzym Q 30mg x 30 kapsułki 30mg x 30, ilość op L Karnityna 250mg x 60 kapsułki 250mg x 60, ilość op Lactulosum syrop, butelka 150ml, ilość op Levetiracetam tabletki powlekane 500mg x 50, ilość op Levothyroxinum natricum tabletki 25mcg x 50, ilość op Lynestrenolum tabletki 5 mg x 30, ilość op Magnesi lactas + Pirydoxini hydrochloridum (470mg + 5mg) tabletki powlekane x 50, ilość op Maść zawierająca PVP-Jod. Spektrum działania: B,Tbc,F,V,P. Łatwo rozprowadzający się po powierzchni rany. Ma właściwości higroskopijne, wspomaga osuszanie rany. opakowanie 250g, ilość op Medargin x 30 saszetek 30 saszetek, ilość op Mesalazinum tabletki dojelitowe 250mg x 100, ilość op Methylprednisolonum tabl. 4mg x 30, ilość op 20 24/34

25 25/ Metoprololi tartras amp. 5mg/5ml x 5, ilość op Metronidazolum tabletki 250mg x 20, ilość op Metronidazolum roztwór do wstrzykiwań 5mg/ml; 10 ampułek po 20ml, ilość op Mianserini hydrochloridum tabletki powlekane 10mg x 30, ilość op Midodrine tabletki 2mg x 20, ilość op Mupirocinum maść 20mg/g x 1, ilość op Natrii dihydrophosphas, Natrii hydrophosphas płyn 150ml, ilość op Natrii valproas + Acidum valproicum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 300mg x 30, (200mg +87mg), ilość op Natrii valproas + Acidum valproicum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu, 500mg x 30, (333mg + 145mg), ilość op Octreotidum roztwór do wstrzykiwań, 100mcg/ml x 5 amp., ilość op Omeprazolum kaps. 10mg x 14, ilość op Omeprazolum kaps. 20mg x 14, ilość op Ornithini aspartas roztwór do infuzji (100mg/ml) 500mg/5ml x 10 ampułek, ilość op Pancuronii bromidum 4mg/2ml x 10 amp., ilość op Perhydrolum płyn 200g, ilość op Perindoprilum tabletki powlekane 5mg x 30, ilość op Phenylbutazonum czopki 250mg x 5, ilość op Piracetamum roztwór do infuzji 12g/60ml x1, ilość op Piracetamum roztwór do wstrzykiwań 1000mg/5ml x 12 amp., ilość op Płyn Lugola roztwór, butelka 20g, ilość op Povidonum iodinatum maść 100mg/g, (1op. 20g), ilość op Produkt taki jak Rinopanteina maść do nosa, ilość op Produkt taki jak Emofix maść na błony śluzowe, ilość op Progesteronum tabletki podjęzykowe 50mg x 30, ilość op Promazini hydrochloridum tabletki drażowane 25mg x 60, ilość op Propafenonum tabl. powl.300mg x 20, ilość op Propofolum roztwór do infuzji 10mg/ml 20ml x 5 amp., ilość op Propofolum roztwór do infuzji 20mg/ml 50ml x 1 amp., ilość op Quinalpril tabl. powl. 5mg x 30, ilość op Quinalpril tabl. powl. 1mg x 30, ilość op Salofalk tabletki dojelitowe 500mg x 50, ilość op Sertralinum tabletki 50mg x 28, ilość op Streptokinasum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i.m.;i.v. x 1 fiolka j.m., ilość op Streptokinasum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i.m.;i.v. x 1 fiolka j.m., ilość op Sucralfate zawiesina doustna 1g/5ml - butelka 250ml, ilość op Sulfacetamide sodium krpole do oczu, minimsy x 12, ilość op Suplement diety dla niemowląt i dzieci, Lactobacillus rhamnosus GG - liofilizowane żywe kultury bakterii - 3 miliardy/saszetkę saszetki x 10 saszetek, ilość op Suplement diety powyżej 12 roku życia, Lactobacillus rhamnosus GG - liofilizowane żywe kultury bakterii - 6 miliardów/kapsułkę kapsułki x 20, ilość op 50 25/34

26 26/ Szcsepionka bakteryjna Polyvaccinum mite zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych lub podskórnych 1 mln. j.m., ampułki 1ml x 5, ilość op Theophyllinum tabletki powlekane o przedłużonym działaniu, 150mg x 50, ilość op Thiamazolum tabletki 5mg x 50, ilość op Tolperisoni hydrochloridum tabletki powlekane 50mg x 30, ilość op Tramadoli hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 50mg/ml x 5 ampułek, ilość op Tramadoli hydrochloridum kapsułki 50mg x 20, ilość op Tramadoli hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 100mg x 30, ilość op Trimebutinum tabl. 100mg x 30, ilość op Vigabatrinum proszek do sporządzenia roztworu doustnego saszetki 500mg x 50, ilość op Vigabatrinum tabl.powlekane 500mg x 100, ilość op wapno sodowane Medisorb Twin Pack opakowanie 4,5kg, ilość op Wodny 7,5% roztwór PVP- Jod o ph 5,0-6,0. Spektrum działania: B,Tbc,F,V,S,P. Preparat o szerokim spektrum zastosowania. Skuteczny w działaniu w stanie nierozcieńczonym lub jako roztwór rozcieńczony, 1000ml butelka 1000ml, ilość op Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 1g + rozp. 16ml, ilość op Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 250mg + rozp. 4ml, ilość op Wodorobursztynian Methyloprednisolonu proszek i rozpuszczalnik do przygotowania roztworu do wstrzyknięć fiol. 125mg + rozp. 2ml, ilość op XP Analog LCP proszek 400g, ilość op Xylometazolinum hydrochloridum krople do nosa 1mg/ml butelka 10ml (0,1%), ilość op Xylometazolinum hydrochloridum krople do nosa 0,5mg/ml butelka 10ml (0,05%), ilość op 100 Część nr: 45 Nazwa: Klej tkankowy Klej tkankowy Klej tkankowy taki jak Tisseel, przeznaczony do użycia: do poprawy hemostazy, ułatwiający sklejanie tkanek, uszczelniający szwy, tworzacy naturalne rusztowanie dla procesu gojenia ran. Skład ma umożliwić powstanie skrzepu przypominajacego pod względem zgodności biologicznej skrzep naturalny. Bezpieczny do stosowania, dopuszczony do obrotu jako produkt leczniczy, dopuszcony do stosowania w neurochirurgii. zestaw w objętościach 2ml, ilość op 70 Część nr: 46 Nazwa: Filgrastimum Filgrastimum 26/34

27 27/34 Filgrastimum roztwór do wstrzykiwań (300mcg/ml) 30mln.j.m./1ml x 5 fiol.ilość op. 100 *odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN Część nr: 47 Nazwa: Voriconazolum Voriconazolum Voriconazolum tabletki powlekane 200mg x 20, ilość op 10 Część nr: 48 Nazwa: Topotecanum Topotecanum Topotecanum koncentratu do przygotowania rozworu do infuzji 4mg/4ml x 5 fiolek, ilość op 4 *odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN Część nr: 49 Nazwa: Carboplatinum Carboplatinum 27/34

28 28/34 Carboplatinum 0,15g/15ml x fiol. ilość 160 *odpowiedniki: tylko ujęte w obowiązującym obwieszczeniu MZ z kodem EAN lub dopuszczone do obrotu przez MZ czasowo z zapewnieniem refundacji przez NFZ W przypadku odpowiedników cena nie może przekroczyć urzędowej ceny zbytu dla danego kodu EAN i wysokości limitu finansowania dla tego kodu EAN Część nr: 50 Nazwa: Dieta eliminacyjna mlekoastępcza - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Dieta eliminacyjna mlekoastępcza - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego Dieta eliminacyjna mlekoastępcza, taka jak Nutramigenn AA proszek do przygotowania roztworu doustnego, 400g, ilość op 200 Część nr: 51 Nazwa: Mykafunginum Mykafunginum Mykafunginum proszek do sporządzenia roztworu do infuzji; 100mg x 1 fiol. ilość op 40 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: Wykonawcy, którzy zamierzaja przystąpić do przetargu, powinni obowiązkowo wnieść wadium przed terminem otwarcia ofert w wysokości wskazanej poniżej: Pakiet nr 1 Amphotericinum B, zł Pakiet nr 2 Amphotericinum B w postaci liposomowej, 903 zł Pakiet nr 3 Kaspofungin, zł Pakiet nr 4 Paracetamolum, 546 zł Pakiet nr 5 Kalii chloridum, 486 zł Pakiet nr 6 Antithrombinum humanum, zł Pakiet nr 7 Roztwory do dializy otrzewnowej, 138 zł Pakiet nr 8 Emulsja do żywienia pozajelitowego, 240 zł Pakiet nr 9 Triptorelinum, zł Pakiet nr 10 Sevofluranum, zł 28/34

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/44 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37539-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 023-037539 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Butelka 500 ml 28. 2 Clinimix N9G15E worek dwukomorowy 1500 ml 70. Flakon 100ml 168. 4 Plasmalyte worek 500 ml 1450

Butelka 500 ml 28. 2 Clinimix N9G15E worek dwukomorowy 1500 ml 70. Flakon 100ml 168. 4 Plasmalyte worek 500 ml 1450 Pakiet preparatu Jednostka wielkość opakowania ilość Roztwór 0% aminokwasów z elektrolit. Aminomel E 0% Butelka 00 8 Clinimix N9GE worek dwukomorowy 00 0 0% emulsja tłuszczowa Clinoleic 0% Flakon 00 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun. 1 z 6 2013-11-25 10:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.powiat.wielun.pl Wieluń: Zakup z dostawą produktów farmaceutycznych,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 B05CX - Roztwory irygacyjne preparatu, postać, ilość w w ) Glicyna 1,5% a 3000ml - jałowy, apirogenny, bez elektrolitów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 18 1327 Poz. 94 94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem

Bardziej szczegółowo

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych

ZP-21/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych Szpital Bielański w Warszawie Źródło: http://www.bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne/6114,zp-212016-ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-dosta we-produktow-leczniczyc.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Polska-Dąbrowa Górnicza: Różne produkty lecznicze 2015/S 202-365970. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Dąbrowa Górnicza: Różne produkty lecznicze 2015/S 202-365970. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/67 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365970-2015:text:pl:html Polska-Dąbrowa Górnicza: Różne produkty lecznicze 2015/S 202-365970 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 18 ENOTICES_spsknr6 10/08/2010- ID:2010-105558 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 03.06.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Page 1 of 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Dostawy produktów farmaceutycznych dla Poddębickiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej

Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 B05CX - Roztwory irygacyjne preparatu, postać, ilość w opakowaniu w ) Glicyna 1,5% a 3000ml - jałowy, apirogenny, bez

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet 1. lp. Nazwa/lub równowaŝne/ Ilość j.m. 30 op. 1 kręgowego.

Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia. Pakiet 1. lp. Nazwa/lub równowaŝne/ Ilość j.m. 30 op. 1 kręgowego. Zał. nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Pakiet 1 Methylprednisolon 1g fiol. + rozp. Zarejestrowane wskazanieostre urazy rdzenia 30 op. 1 kręgowego. Pakiet 2 1 Prednisonum 5mg x 100 tabl. 15 op. Pakiet 3 1

Bardziej szczegółowo

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto

pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY Produkty farmaceutyczne ( CPV: ) Nazwa Handlowa Producent Wartość netto pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. Pakiet nr 1 1 Paski Optium XIDO test pask. - 50 pasków 10 op. 2 Acetazolamidum tabl. 0,25 g 30 tabl.(3x10) 5 op. 3 Acidum tranexamicum rozt.do wstrz.doż. 0,5 g/5ml

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-38/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-38/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-38/14 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość poszczególnych pozycji winna być

Bardziej szczegółowo

Pismo dot. : nr spr. 32/2012/1 Otwock, dnia r. Dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Pismo dot. : nr spr. 32/2012/1 Otwock, dnia r. Dot.: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w OTWOCKU 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel.(0-22)778-26-00 ; dyr. naczelny (0-22)778-26-10 fax. (0-22) 779-36-02; e-mail:szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Lp. Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2010/S 15-019250 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2010/S 15-019250 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/19 PL-Warszawa: Produkty farmaceutyczne 2010/S 15-019250 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital

Bardziej szczegółowo

3. Aluminii acetotartras 1g x 6 tabl. opakowanie 35

3. Aluminii acetotartras 1g x 6 tabl. opakowanie 35 w Pakiet nr 2 - leki Paracetamolum 500mg, roztwór do infuzji 10 mg/ml, fiolki lub butelki lub worki 50ml fiolka / worek / butelka 110 2. Paracetamolum 1000mg, roztwór do infuzji 10 mg/ml, fiolki lub butelki

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu Dziennika Urzęwego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Pakiet I załącznik nr 3 Nr zadania Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Vat Producent Zadanie I 1 Acebutololum 200 mg x 30tbl.

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57

WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI Celestynów dnia, 05.04.2016 r. I TECHNIKI MEDYCZNEJ 05-430 Celestynów ul. Wojska Polskiego 57 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Adresaci według rozdzielnika

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 16/ZP/2013 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Proszowice, dnia 11.04.2013 r. ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy

AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy AE/ZP-27-03/15 Załącznik Nr 1 Formularz Cenowy Cena brutto zamówienia - każdego pakietu powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji ujętych w pakiecie, natomiast wartość brutto poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ilość opakowa ń VAT Cena j. netto Wartość netto Cena j. brutto Wartość brutto Uwagi

Ilość opakowa ń VAT Cena j. netto Wartość netto Cena j. brutto Wartość brutto Uwagi Załącznik 2 A Zadanie 1 Leki różne OION FORMULARZ CENOWY Lp. Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Opakowanie Nazwa handlowa Producent Jm Ilość opakowa ń VAT Cena j. netto Wartość netto Cena j. brutto Wartość

Bardziej szczegółowo

Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość w opakowaniu, Producent, Kod EAN. 15 Berodual płyn do inhalacji znebulizatora a 20ml Op. 5

Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość w opakowaniu, Producent, Kod EAN. 15 Berodual płyn do inhalacji znebulizatora a 20ml Op. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia / formularz specyfikacji cenowej Część nr 1 Produkty lecznicze różne Lp. Nazwa preparatu, postać, dawka j.m. Ilość Nazwa handlowa, postać, dawka, ilość

Bardziej szczegółowo

Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Krotoszyn: DOSTAWA LEKÓW DLA SPZOZ KROTOSZYN III. Numer ogłoszenia: 298536-2011; data zamieszczenia: 21.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚĆ DATA: 15.02.2013 LICZBA STRON: 5

WIADOMOŚĆ DATA: 15.02.2013 LICZBA STRON: 5 DO: Wykonawców WIADOMOŚĆ OD: Zamawiającego DATA: 15.02.2013 LICZBA STRON: 5 DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę leków, sygnatura sprawy 31/D/2013. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dz.U.11.18.94 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ ( nazwa i adres Wykonawcy ) Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej

Załącznik nr 1 do SIWZ ( nazwa i adres Wykonawcy ) Opis przedmiotu zamówienia / Formularz specyfikacji cenowej Załącznik nr 1 do SIWZ Część nr 1 Produkty lecznicze różne Nazwa w opakowaniu ( 7 x 8 ) ( 6 x 7 ) ( 10 x..% ) 1. Acetylocysteina 20mg/ml roztwór doustny op. 100ml op. 250 2. Acidolac Baby krople doustne

Bardziej szczegółowo

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59

NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 NAZWA MIĘDZYNARODOWA DAWKA POSTAĆ ILOŚĆ (tabletek,szt. amp.,fiolek PAKIET 59 miligramów) 1 Acidum ascorbicum 100 mg /ml ampułka 5 ml 3000 2 Acidum salicylicum+flumetasonum (30+0,2mg)/g maść op. 15 g 40

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jednostkowa brutto (zł.) Wartość brutto (zł.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1. Cena jednostkowa brutto (zł.) Wartość brutto (zł. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY (zap.of 94/2016) ZAŁĄCZNIK NR 1 L.p. Opis J.m. Ilość 1 2 3 Ketoprofenum 50 mg, tabletki, 1 op. 30 tabl. Diclofenacum natricum + Lidocaini hydrochloridum,

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154860-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2015/S 086-154860 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2 SIWZ nr SPZOZ/PN/38/2014 UWAGA :

FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2 SIWZ nr SPZOZ/PN/38/2014 UWAGA : FORMULARZ CENOWY załącznik nr 2 SIWZ nr SPZOZ/PN/38/2014 UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa towaru Zadanie 1 Żywienie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę leków (ZP-68/2011)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę leków (ZP-68/2011) Szpital Bielański w Warszawie Źródło: http://www.bielanski.bip-e.pl/sbw/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-ar/2623,ogloszenie-o-przetargu-nieograniczo nym-na-dostawe-lekow-zp-682011.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 Pakiet nr 1 Leki - Varia (CPV 33690000-3) 1 Lidocainum amp 1% 20 ml 5 amp 2 2 Amitryptylinum draŝ 10 mg 60 draŝ 1 3 Chlorpromazinum amp 50 mg/2 ml 10 amp 6 4 Chlorpromazinum krople

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./08/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2015r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

Lipno: Dostawa plynów infuzyjnych Numer ogłoszenia: 102133-2009; data zamieszczenia: 30.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Lipno: Dostawa plynów infuzyjnych Numer ogłoszenia: 102133-2009; data zamieszczenia: 30.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie Lipno: Dostawa plynów infuzyjnych Numer ogłoszenia: 102133-2009; data zamieszczenia: 30.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Polska-Pruszków: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Pruszków: Produkty farmaceutyczne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174004-2017:text:pl:html Polska-Pruszków: Produkty farmaceutyczne 2017/S 089-174004 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Liczba opakowań zł. Razem pakiet nr 16

Liczba opakowań zł. Razem pakiet nr 16 Pakiet nr 16 Leki psychotropowe 4. Clonazepamum 1mg/ml roztwór do wstrzykiwań a' 1 ml x 10 amp. Diazepamum 2mg/ml a' 2,5ml mikrowlewy doodbytn. x 5 wlewek Diazepamum 5mg/ml a' 2ml roztwór do wstrzykiwań,

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1. Glukoza. ZP/7/2016 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ. Dawka/ wielkość opakowania. Cena jedn. netto za op.

Pakiet 1. Glukoza. ZP/7/2016 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ. Dawka/ wielkość opakowania. Cena jedn. netto za op. Pakiet. Glukoza Lp. Opis przedmiotu Dawka/ 2 m-cy Glukoza 40 500 ml 5 Pakiet 2. Żywienie pozajelitowe Lp. Opis przedmiotu Dawka/ Przewidywana ilość okres 2 m-cy za op. - komorowy worek do stosowania drogą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik nr 2 do Specyfikacji. ( Pieczęć Wykonawcy) Formularz asortymentowo - cenowy ( Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 2 do Specyfikacji Formularz asortymentowo - cenowy 1 2 3 4 5 6 cena Lp. Artykuł, opis J.m. ilość jedn.netto % VAT podatku netto j.m. VAT brutto nazwa handlowa/ producent*

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Netto VAT brutto netto brutto producent, nazwa handlowa. op. 35. op. 10. op.

Arkusz1. Lp. Nazwa postać, dawka, opakowanie jednostkowe j.m. ilość Netto VAT brutto netto brutto producent, nazwa handlowa. op. 35. op. 10. op. Grupa IC Arkusz1 33600000-6/33661000-1/ 336613100-4/33612000-3 / 33622000-6Produkty farmaceutyczne, Produkty lecznicze dla układu nerwowego, Środki przeciwepileptyczne, Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń

Bardziej szczegółowo

Kłodzko, 25.01.2016 r. Wykonawcy według rozdzielnika

Kłodzko, 25.01.2016 r. Wykonawcy według rozdzielnika DZP/ 17 / 16 Kłodzko, 25.01.2016 r. Wykonawcy według rozdzielnika Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę leków, preparatów dezynfekcyjnych i żywnościowych oraz opatrunków dla potrzeb Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4266-2013:text:pl:html PL-Wrocław: Produkty do żywienia pozajelitowego 2013/S 004-004266 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent

Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV neuroleptyki ) Kwota Wartość Stawka VAT. Nazwa handlowa Producent Pakiet nr 1 Załącznik Nr 1.1. do SIWZ Leki wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (CPV 33661500-6 neuroleptyki ) 1 Cetirizini dihydrochloridum tabl.powl. 0,01 g 20 tabl. op. 30 2 Loratadinum tabl. 0,01

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1

Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 PAKIET Nr 1 Produkty lecznicze znajdujące się w urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Nazwa, postać farmaceutyczna, dawka

Bardziej szczegółowo

NOWE PRODUKTY. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

NOWE PRODUKTY. proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Lp. Nazwa leku/środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego/wyrobu medycznego Nazwa (-y) międzynarodowa (-e) substancji czynnej Postać Dawka Jednostka dawki Wielkość opakowania zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

... Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika Tarnów ul.szpitalna 13 -

... Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika Tarnów ul.szpitalna 13 - ...... Znak: AE/ZP-27-05/17 Tarnów, 2017-02-28 Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy leków, mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:451463-2015:text:pl:html Polska-Ostrowiec Świętokrzyski: Produkty farmaceutyczne 2015/S 248-451463 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Cena jedn.netto. fl 100. fl 100. Razem. Cena jedn.netto. szt 200. szt 200

Cena jedn.netto. fl 100. fl 100. Razem. Cena jedn.netto. szt 200. szt 200 ... (pieczęć Wykonawcy PAKIET I - PŁYNY DO śywienia POZAJELITOWEGO Preparat do częściowego Ŝywienia pozajelitowego, zawierający 0% roztwór aminokwasów oraz elektrolity a) butelki 500 ml fl 00 Preparat

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 19/2008 Numer ogłoszenia: 76103-2008; data zamieszczenia: 14.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - ZP21 Pakiet nr 1- Antybiotyki i chemioterapeutyki 19 FARMACOL S.A. UL. Rzepakowa 2 40-541 Katowice 112 222,51 zł 100,00 1 112 905,68 zł 99,39 2 113 359,06 zł 99,00 3 Pakiet nr 2 poz. 1 - Ampicillinum inj.1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY załącznik nr 3 do SIWZ Lp. Nazwa leku, postać, dawka Jedn Ilość 1 Abroxolum 15mg/5ml syrop x 1but. op 80 2 Abroxolum 30mg/5ml syrop x 1but. op 40 3 Abroxolum 30mg x 20tbl.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8,

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, ul. dr K. Jaczewskiego 8, Page 1 of 8 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 402758-2010 z dnia 2010-12-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin dostawa uzupełniająca leków - 20 pozycji/pakietów Termin składania ofert: 2010-12-17 Lublin:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr Produkty do żywienia pozajelitowego. CPV 369.200-9 Załącznik nr 1 do SIWZ średniołańcuchowe MCT, olej rybny (2,8 g) z kwasami omega-3, azot (4 g), nie

Bardziej szczegółowo

Pakiety Strona 1

Pakiety Strona 1 pieczątka Wykonawcy załącznik nr 1.1. do SIWZ Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - narkotyki (CPV 33661200-3) Lp Ilość Cena Cena Nazwa międzynarodowa Postać Dawka Opakowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV )

... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... Leki - Varia (CPV ) ... Załącznik nr 1. 1 pieczątka Wykonawcy Pakiet nr 1 FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY... miejscowość i data Leki - Varia (CPV 33690000-3) Wielkość Cena Cena Wartość Podatek Wartość Producent Nazwa Postać Dawka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ma zawierać: koszt przedmiotu oferty, tzn. wartość zakupionych leków, wszelkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 08.04.2015r. WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę leków oraz płynów infuzyjnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru

W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje w kolumnie nazwa nazwa towaru Zał. nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/22/2015 FORMULARZ CENOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UWAGA: W przypadku nie wypełnienia kolumny nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który widnieje

Bardziej szczegółowo

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013

Dostawa leków dla SPDSK Znak postępowania: RejZamPub/ 61 / 2013 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:425809-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne 2014/S 242-425809 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 154 ENOTICES_piotr1b 02/06/2011- ID:2011-077327 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017. Przedmiot: Nazwa Oferenta:

FORMULARZ OFERTY. Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych. Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017. Przedmiot: Nazwa Oferenta: FORMULARZ OFERTY Sygnatura przetargu: ZP 3311/35/2017 Przedmiot: Zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych Nazwa Oferenta: ulica: nr domu: nr lokalu: kod: miejscowość: Powiat: Województwo:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poddębice: Produkty farmaceutyczne 2016/S

Polska-Poddębice: Produkty farmaceutyczne 2016/S 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:153575-2016:text:pl:html Polska-Poddębice: Produkty farmaceutyczne 2016/S 087-153575 Poddębickie Centrum Zdrowia Spółka

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 101/MW/

Nr sprawy 101/MW/ Nr sprawy 101/MW/2013 12 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET NR 1 produkty lecznicze (częściowa realizacja pakietu) 1. ADENOSINE inj. 0,006 G/2 ML [x6 fiol.] op. 70 2. AETHYLUM CHLORATUM

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 29 grudnia 2016 r. AG.ZP dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamość, dnia 29 grudnia 2016 r. AG.ZP dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ. Zamość, dnia 29 grudnia 2016 r. AG.ZP.3320.65..16 dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ. ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical products

Pharmaceutical products Pharmaceutical products Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/37601745.aspx Ekstern udbuds ID 174290-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1

FORMULARZ CENOWY PAKIET NR I LEKI GOTOWE. Strona 1 L.p. Asortyment - opis Nazwa handlowa Jedn. miary Ilość sztuk w opakowaniu Ilość opakowań Cena jednostkowa netto za opakowanie Wartość netto Stawka VAT Kwota VAT Wartość brutto Kol.1 Kol.2 Kol.3 Kol.4

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 2 do SIWZ SPZOZ 2LEKI 2017

Dodatek nr 2 do SIWZ SPZOZ 2LEKI 2017 Dopuszcza się możliwość zaproponowania preparatów w opakowaniach innych (wielkość opakowania) niż opisane w SIWZ z odpowiednim przeliczeniem ilości tabletek, kapsułek, fiolek, amp-strz itp. z zaokrągleniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/20 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327546-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała 2014/S 186-327546

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 11/ZP/2014

Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych Numer sprawy: 11/ZP/2014 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Proszowice, dnia 29.04.2014 r. ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:16704-2016:text:pl:html Polska-Katowice: Produkty farmaceutyczne 2016/S 012-016704 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Jastrzębie-Zdrój: Dostawa leków, ZP 33/2008 Numer ogłoszenia: 87587-2008; data zamieszczenia: 28.04.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 września 2015 r. Poz. 47 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 623 Poz. 42. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 623 Poz. 42. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 623 Poz. 42 A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: dostawa produktów leczniczych, w tym: produktów leczniczych w ramach

Bardziej szczegółowo

Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:420868-2013:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Produkty farmaceutyczne 2013/S 242-420868 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Dostawy produktów farmaceutycznych dla Poddębickiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPZOZ/P.N./10/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)...

SPZOZ/P.N./10/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY. Dostawy produktów leczniczych.... (nazwa wykonawcy/ów)... Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia...2013r. (pieczęć Wykonawcy) Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY ofertę przetargową składa: Dostawy produktów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1 L.p. Opis J.m. Ilość 1. 2. 3. Suplement diety: siarczan glukozaminy 500 mg, kapsułki, 1 op. 60 kaps. Povidonum iodinatum 100 mg/g,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 406 Poz. 80. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15.

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 406 Poz. 80. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 406 Poz. 80 A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rok 2004

Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Rok 2004 Główny Inspektorat Farmaceutyczny Źródło: http://www.gif.gov.pl/pl/decyzje-i-komunikaty/decyzje/archiwum/wycofanie-z-obrotu/48,rok-2004.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 07:21 Rok 2004 Decyzja

Bardziej szczegółowo

(poz. 47) Nazwa międzynarodowa Postać Moc Wielkość opakowania

(poz. 47) Nazwa międzynarodowa Postać Moc Wielkość opakowania Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2015 r. (poz. 47) Wykaz produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 listopada 2005r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ.

PYT. 1. Prosimy o wydłużenie czasu dostawy w nagłych wypadkach w 2 ust. 3 z 4 do 8 godzin. ODP.: Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SIWZ. Lublin, dnia 27 września 2007 roku SzNSPZOZ. N-ZP-372-36/07 Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na dostawę produktów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 405 Poz. 71. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy

Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 405 Poz. 71. Okres obowiązywania. świadczenio -biorcy Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 405 Poz. 71 A 2. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu

Bardziej szczegółowo