Uchwała Nr XVI/110/2008 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 lutego 2008 roku

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XVI/110/2008 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 lutego 2008 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr XVI/110/2008 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie: zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Dzierżoniów oraz Gminę Bielawa od Gminy Piława Górna, Gminy Pieszyce, Gminy Dzierżoniów, Gminy Niemcza zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Pieszycach uchwala, co następuje: Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia Międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Dzierżoniów oraz Gminę Bielawa od Gminy Piława Górna, Gminy Pieszyce, Gminy Dzierżoniów, Gminy Niemcza zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 2. Projekt Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Projekt - POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia. w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Dzierżoniów i Gminę Bielawa od Gminy Piława Górna, Gminy Pieszyce, Gminy Dzierżoniów, Gminy Niemcza zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz ze zm.); art. 13 pkt. 6 lit. a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007, Nr 68, poz. 449) oraz uchwał:., zawarto porozumienie międzygminne, pomiędzy: 1. Gminą Piława Górna reprezentowaną przez : 2. Gminą Bielawa reprezentowaną przez : 3. Gminą Pieszyce reprezentowaną przez : 4. Gminą Miejską Dzierżoniów reprezentowaną przez : 5. Gminą Dzierżoniów, reprezentowaną przez: 6. Gminą Niemcza, reprezentowaną przez: zwanymi dalej łącznie Gminami. Niniejsze Porozumienie Międzygminne jest zawierane celem realizacji Przedsięwzięcia p.n. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Powiatu Dzierżoniowskiego i jest uzasadnione faktem, że infrastruktura wodna i kanalizacyjna na obszarze Gmin stanowi technicznie i funkcjonalnie powiązany system urządzeń, stanowiących własność Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja, ul. Kilińskiego 25A, Dzierżoniów, zwanej dalej WiK. Porozumienie Międzygminne jest zgodne z zasadami realizacji Funduszu Spójności, które nakładają obowiązek nie zmieniania statusu majątku sfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. W związku z tym, w celu wspólnej realizacji ich zadania własnego, jakim jest zbiorowe odprowadzanie ścieków, Gminy niniejszym zawierają Porozumienie Międzygminne, na warunkach niżej określonych: 1 1. Gminy wyrażają zgodę na wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków i powierzają Gminie Miejskiej Dzierżoniów i Gminie Bielawa realizację powyższego zadania, co także oznacza, że właściwe organy Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Bielawa będą realizować prawa i obowiązki organów gmin określone w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858.), a w szczególności dotyczące zatwierdzania taryf określających ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowane przez WiK zgodnie z udzielonymi zezwoleniami.

3 2. Weryfikacja taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków przez Burmistrza Dzierżoniowa i Burmistrza Bielawy będzie następować po uprzednim uzyskaniu opinii Wójtów/Burmistrzów odpowiednich Gmin. 3. Gminy zobowiązują się do uregulowania zasad zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez dostosowanie obowiązujących na ich obszarach regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Porozumienia Międzygminnego Eksploatacja i utrzymanie w sprawności urządzeń kanalizacyjnych na obszarze Gmin należeć będzie do WiK. 2. Umowy na odprowadzanie ścieków, o których mowa w art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z odbiorcami usług z obszarów poszczególnych Gmin, zawierane będą z WiK. 3. Zapisy ust. 1 i 2 dotyczą majątku wytworzonego w ramach Projektu FS. 3 Do czasu powzięcia właściwej wiedzy i doświadczenia z ustaleniem kosztów funkcjonowania infrastruktury ściekowej, o której mowa w niniejszym Porozumieniu, Gminy przyjmują do polityki taryfowej następujące zasady: 1) przez okres pierwszych 2 lat licząc od dnia rozliczenia inwestycji I etapu z Funduszem Spójności, ceny i stawki opłat za ścieki w Gminach należących do jednej aglomeracji (Dzierżoniów lub Bielawa) będą jednakowe. 2) jeżeli podjęcie przez WiK działalności zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze danej Gminy nastąpi w trakcie danego roku kalendarzowego, to w okresie do końca tego roku obowiązywać będą ceny i stawki opłat ustalone przez Radę Miejską w Dzierżoniowie i Bielawie na dany rok. 3) Gminy ustalają, że będą dążyć do minimalizacji kosztów od nich zależnych, w szczególności poprzez podjęcie działań ograniczających do minimum opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zwolnienia lub umorzenia z podatku od nieruchomości majątku wytworzonego w ramach Porozumienia. W takim przypadku taryfowe ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gmin, będą jednakowe w poszczególnych grupach taryfowych. 4 Ewentualne uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podejmuje każda Gmina odrębnie w odniesieniu do własnego obszaru terytorialnego Uchwalanie wieloletniego planu modernizacji istniejących urządzeń kanalizacyjnych, objętych Projektem Funduszu Spójności, należy do Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Bielawa, w porozumieniu z właściwymi Radami Gmin uczestniczących w Porozumieniu. 2. Uchwalanie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji innych nie objętych Projektem urządzeń kanalizacyjnych, należy do zadań poszczególnych Gmin. 3. WiK zobowiązuje się do wydawania warunków technicznych na przyłączanie do sieci kanalizacyjnych, objętych Projektem FS oraz zawierania umów na odbiór ścieków z odbiorcami usług, z zastrzeżeniem hydraulicznej przepustowości systemu kanalizacyjnego.

4 6 1. Wójt/Burmistrz Gminy będącej Stroną Porozumienia, udzieli zezwolenia WiK na działalność gospodarczą polegającą na zbiorowym odprowadzaniu ścieków na czas określony, równy okresowi ważności niniejszego Porozumienia. 2. Wniosek w sprawie udzielenia zezwolenia WiK złoży we właściwej Gminie Dotychczasowe Regulaminy, o których mowa w art. 19 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uchwalone przez Gminy, zachowują swoją moc. 2. Jeżeli postanowień dotychczasowych Regulaminów, o których mowa w ust. 1, nie da się pogodzić z treścią niniejszego Porozumienia lub nie będą zawierały wszystkich ustawowych wymogów po rozpoczęciu działalności kanalizacyjnej przez WiK na terenie pozostałych gmin, na wniosek WiK Gminy wprowadzą odpowiednie zmiany. 3. WiK złoży do właściwej Gminy wniosek w sprawie ewentualnej zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 8 Niniejsze Porozumienie Międzygminne nie narusza dotychczasowych zasad prowadzenia przez Gminy zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach własnych Gmin Wystąpienie Gminy z Porozumienia Międzygminnego następuje na podstawie uchwały jej Rady. 2. Oświadczenie organu wykonawczego Gminy o wystąpieniu z Porozumienia Międzygminnego powinno zostać złożone po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, wszystkim pozostałym Stronom Porozumienia Międzygminnego. Oświadczenie takie powinno zostać złożone najpóźniej na 6 (sześć) miesięcy przed końcem roku kalendarzowego. Złożenie oświadczenia o wystąpieniu w terminie opisanym w zdaniu poprzedzającym skutkuje w stosunku do Strony składającej takie oświadczenie wystąpieniem jej z Porozumienia Międzygminnego z końcem roku kalendarzowego. 10 Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia Międzygminnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11 Wszelkie spory pomiędzy Stronami mogące powstać w związku z wykonywaniem Porozumienia Międzygminnego będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 12 Porozumienie Międzygminne zawarte zostało na okres do dnia 31 grudnia 2016 roku i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 13 Porozumienie Międzygminne sporządzone zostało i podpisane w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz jednym dla WiK.

5

UCHWAŁA NR LIV/478/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 25 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LIV/478/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 25 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/478/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Swarzędz, a Gminą Kostrzyn w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Akceptuje się treści Porozumienia Międzygminnego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 3.

Akceptuje się treści Porozumienia Międzygminnego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 3. Uchwała I/2/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Krasne a Gminą Płoniawy - Bramura w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 290.XLV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr 290.XLV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr 290.XLV.2014 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Płoniawy - Bramura a Gminą Krasne w zakresie zbiorowego odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/179/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 26 lutego 2013 roku. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

Uchwała Nr XXVII/179/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 26 lutego 2013 roku. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Uchwała Nr XXVII/179/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... WÓJTA GMINY SIEMYŚL z dnia r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego

UCHWAŁA NR... WÓJTA GMINY SIEMYŚL z dnia r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Projekt przygotowany przez Wójta UCHWAŁA NR... WÓJTA GMINY SIEMYŚL z dnia... 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE. z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY GMINY USTRONIE MORSKIE z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/10/2016 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/10/2016 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/10/2016 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Gminą Kunów w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/312/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/312/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXIX/312/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna i Gminą Kościerzyna powierzającego Gminie Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 lutego 2018 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/408/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 163/XXXII/13 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

UCHWAŁA NR 163/XXXII/13 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. UCHWAŁA NR 163/XXXII/13 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXV/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA Nr XXV/230/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 28 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku w sprawie: zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXI.168.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Krzanowice, Nędza, Rudnik porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku

Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku Uchwała Nr... / 2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 2015 roku w sprawie: zmiany porozumienia międzygminnego z Miastem Poznań oraz Gminą Szamotuły w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r.

RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR / /2016 z dnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne oraz Gminą Rokietnica w zakresie lokalnego transportu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR KM /09

POROZUMIENIE NR KM /09 POROZUMIENIE NR KM.5550-35/09 pomiędzy Gminą Bielawa, reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Miasta Mariusza Pacha, a Gminą Miejską Dzierżoniów, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Marka Pioruna,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/195/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU. z dnia 26 lutego 2018 r.

Wrocław, dnia 6 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/195/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU. z dnia 26 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 marca 2018 r. Poz. 1107 UCHWAŁA NR XXXVI/195/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIEŃSKU z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a N r XVI/112/2008 Rady Miasta Pieszyce z dnia 29 lutego 2008 roku

U c h w a ł a N r XVI/112/2008 Rady Miasta Pieszyce z dnia 29 lutego 2008 roku U c h w a ł a N r XVI/112/2008 Rady Miasta Pieszyce z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 Na podstawie art. 64 ust.1 i 2 oraz art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA NR L/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 24 kwietnia 2018 r. UCHWAŁA NR L/525/2018 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie przyjęcia przez Gminę Swarzędz zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie podłączeń budynków

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 2752

Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 2752 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 2752 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie powierzenia przez Gminę Rydzyna do realizacji Gminie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 2751

Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 2751 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 2751 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lipno do realizacji Gminie Miasto

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ETAP I

Projekt pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ETAP I Projekt pn. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ETAP I zgłoszony do dofinansowania z Funduszu Spójności 31 MAJA 2011 rok BENEFICJENTEM PROJEKTU JEST WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 26 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 26 stycznia 2017 r. Projekt z dnia 19 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań publicznych polegających na zbiorowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/497/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/497/17 Rady Miejskiej w Słupsku. z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/497/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

projekt- Uchwała Nr... /... /2015 Rady Miasta Ustka z dnia 2015 r.

projekt- Uchwała Nr... /... /2015 Rady Miasta Ustka z dnia 2015 r. Uchwała Nr... /... /2015 Rady Miasta Ustka z dnia 2015 r. projekt- w sprawie: wyrażenia woli zawarcia i realizacji przez Gminę Miasto Ustka Porozumienia pomiędzy Gminą Słupsk, a Miastem Ustka, Gminą Ustka,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE NR KM /09

POROZUMIENIE NR KM /09 POROZUMIENIE NR KM.5550-39/09 pomiędzy Gminą Bielawa, reprezentowaną przez Zastępcę Burmistrza Miasta Mariusza Pacha, a Gminą Niemcza, reprezentowaną przez Burmistrza Grzegorza Kosowskiego, zawarte w dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 335/XXXVIII/2017 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR 335/XXXVIII/2017 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 335/XXXVIII/2017 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą Murowana Goślina i Gminą Suchy Las

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373

Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2014 r. Poz. 1373 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Sulejówek wykonania części zadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 15 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 15 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/183/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Luboń a Miastem Poznań i Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Bardziej szczegółowo

RADA MEJS(A W MOSE RADY

RADA MEJS(A W MOSE RADY RADA MEJS(A W MOSE UCHWAŁA NR LXIII/445/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mosina a Miastem Poznań i Gminą Kórnik w zakresie lokalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/370/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r.

Uchwała Nr XXXVI/370/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. Uchwała Nr XXXVI/370/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: zawarcia przez Miasto Nowy Sącz porozumienia z Gminą Chełmiec dotyczącego powierzenia do realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 348

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Poznań, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 348 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 348 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE z dnia 17.11.2015 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Święciechowa do realizacji przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/205/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/205/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/205/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie aneksu nr 10 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego

Bardziej szczegółowo

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem-Gminą Stryków.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem-Gminą Stryków. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem-Gminą Stryków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 oraz art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków UCHWAŁA NR VII/81/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 29 maja 2007r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./20 14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 2014r.

UCHWAŁA NR./20 14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 2014r. UCHWAŁA NR./20 14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 2014r. w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mosina a Miastem Poznań, Miastem Luboń, Gminą Komorniki i Miastem Puszczykowo w zakresie lokalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku

UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO. z dnia 18 czerwca 2012 roku UCHWAŁY NR XVI/77/2012 RADY GMINY CHROSTKOWO z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego Gminy Chrostkowo Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą PROJEKT Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 r. W sprawie: regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków na terenie Gminy Myślenice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Masłów porozumienia międzygminnego.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Masłów porozumienia międzygminnego. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Masłów porozumienia międzygminnego. Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74

Bardziej szczegółowo

i odprowadzania ścieków tj. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców.

i odprowadzania ścieków tj. gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców. 626 ą 1{ADA GMINY Uchwała NrXXXIVI267 12018 Rady Gminy Elbląg z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 263/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2012 r.

UCHWAŁA NR 263/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 października 2012 r. UCHWAŁA NR 263/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE w sprawie Aneksu Nr 3 do POROZUMIENIA KOMUNALNEGO zawartego w dniu 25 września 1996 r. pomiędzy gminami Śrem, Brodnica i Zaniemyśl Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r. Poz Ciechanów, dnia 16 maja 2017 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r. Poz Ciechanów, dnia 16 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2017 r. Poz. 6190 Porozumienie zawarte w dniu 16.05.2017 roku w Ciechanowie pomiędzy: Ciechanów, dnia 16 maja 2017 r. 1. Gminą Ciechanów,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 marca 2014 r. Poz POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE

Gdańsk, dnia 6 marca 2014 r. Poz POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1016 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Starogard Gdański od Gminy Starogard Gdański urządzeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy

Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy PROJEKT Uchwała Nr./2014 Rady Gminy Czerwonak z dnia.. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Suchy Las, Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina w zakresie lokalnego transportu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia. r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia. r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia. r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Gminą Miasta Sopotu w sprawie określenia wzajemnych zobowiązań Gminy Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Zgierz.

w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Zgierz. Druk Nr 31/2009 Projekt z dnia 27 lutego 2009 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miastem Zgierz. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz

Bardziej szczegółowo

1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skwierzyna a Miastem Gorzów

1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skwierzyna a Miastem Gorzów z dnia 9 września 2015 r. Zatwierdzony przez. UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skwierzyna a Miastem Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla miasta Opola, obejmujących odbiorców obsługiwanych przez Zakład Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 425/XLII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 425/XLII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 30 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 425/XLII/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn.: Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XXXIV/205/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA nr XXXIV/205/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2008 r. UCHWAŁA nr XXXIV/205/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego z Gminą Kleszczewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXIV/582/2014 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak, Gminą Swarzędz i Gminą Pobiedziska w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/208/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR XXII/208/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku UCHWAŁA NR XXII/208/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 24 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 24 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/12/2012 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 24 lutego 2012 r. W SPRAWIE ZMIANY POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO DOTYCZĄCEGO PRZEJĘCIA PRZEZ MIASTO GDAŃSK WYKONYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt.

POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt. POROZUMIENIE Załącznik do Uchwały Nr XLII/351/2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLI/252/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r.

UCHWAŁA nr XLI/252/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r. UCHWAŁA nr XLI/252/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: porozumienia międzygminnego z Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 27 października 2016 r. Projekt z dnia 13 października 2016 roku zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom UCHWAŁA NR XXVIII/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 27 października 2016 r. w sprawie likwidacji zakładu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA NR III/17/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2014 roku UCHWAŁA NR III/17/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Białystok, dnia 26 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 24 kwietnia 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2019 r. Poz. 2499 UCHWAŁA NR VI/46/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 1 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 1 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 1060 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 1 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA ZAKŁAD USŁUG WODNYCH SPÓŁKA z O.O. W KONINIE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI NA LATA 2013-2015 ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR.../2012 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KONINIE

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 70/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14.01.2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 01/2017. Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 21 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 01/2017. Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 21 marca 2017 r. UCHWAŁA Nr 01/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ALCHEMIA S.A. z siedzibą w Warszawie na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2018 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 20 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2018 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 20 sierpnia 2018 r. Projekt UCHWAŁA NR XXXII/.../2018 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pierzchnica Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. Projekt z dnia 22 stycznia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wasilków", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wasilków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wasilków" Podla.2019.2534 z dnia 2019.04.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 kwietnia 2019r. Wejście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/145/16 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/145/16 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/145/16 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/144/2013 RADY GMINY TURAWA. z dnia 7 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXII/144/2013 RADY GMINY TURAWA. z dnia 7 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXII/144/2013 RADY GMINY TURAWA z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Opole zadań z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2075 UCHWAŁA NR XLIV/293/17 RADY GMINY UJAZD z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/360/09 RADY MIEJSKIEJ W ZAMOŚCIU. z dnia 26 października 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/360/09 RADY MIEJSKIEJ W ZAMOŚCIU. z dnia 26 października 2009 r. UCHWAŁA NR XXXVI/360/09 RADY MIEJSKIEJ W ZAMOŚCIU z dnia 26 października 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Zwierzyniec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/267/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/267/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/267/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy pomiędzy gminą ChełmŜa a gminą miasta ChełmŜy w odbiorze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia r. Projekt UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia... 2012 r. w sprawie porozumienia z Gminą Miłkowice w celu wspólnej realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/201/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w roku 2017.

UCHWAŁA NR XVIII/201/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w roku 2017. UCHWAŁA NR XVIII/201/2016 RADY GMINY LUBICZ z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych w roku 2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/129/2011 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR XII/129/2011 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU UCHWAŁA NR XII/129/2011 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU W sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/394/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu budowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/58/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 15 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/58/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 15 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR X/58/2015 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Mogilany,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/13/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 6 marca 2018 r.

Wrocław, dnia 16 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/13/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 6 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 marca 2018 r. Poz. 1352 UCHWAŁA NR XXXIX/13/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/101/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015 roku. Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje

U C H W A Ł A NR XIX/101/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015 roku. Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje U C H W A Ł A NR XIX/101/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kosakowo i Powiatem Puckim Na podstawie art. 10 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VII/112/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 lutego 2019 r.

Białystok, dnia 7 marca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR VII/112/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 25 lutego 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 marca 2019 r. Poz. 1401 UCHWAŁA NR VII/112/19 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r. Uchwała Nr / /2008 Rady Miasta Ustka z dnia 2008r. Projekt w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Ustki. Na podstawie: art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 marca2012 r.

UCHWAŁA Nr Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 marca2012 r. UCHWAŁA Nr 012012 Zgromadzenia Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego z dnia 15 marca2012 r. w sprawie zmiany uchwały Zgromadzenia Związku z dnia 30 maja 2003 r. Nr 13/2003 w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 października 2015 r. Poz POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR KM/2/2015 z dnia 15 października 2015r.

Wrocław, dnia 23 października 2015 r. Poz POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR KM/2/2015 z dnia 15 października 2015r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 października 2015 r. Poz. 4319 POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR KM/2/2015 z dnia 15 października 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę Lubin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/112/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2007 roku

Uchwała Nr XVI/112/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2007 roku Uchwała Nr XVI/112/07 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Drezdenko do przedsięwzięcia pt. E-administracja szansą rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/132/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR X/132/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR X/132/15 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr XXXVI/250/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

~~~~)peo. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skwlerzvna, a Gminą. z dnia 17 września 2015 r.

~~~~)peo. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skwlerzvna, a Gminą. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/90/15 RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 17 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Skwlerzvna, a Gminą Międzychód w sprawie przekazania przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 23 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 23 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/360/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia sobota, 13 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/245/2017 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Rzeszów, dnia sobota, 13 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/245/2017 RADY GMINY TRYŃCZA. z dnia 27 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia sobota, 13 maja 2017 r. Poz. 1985 UCHWAŁA NR XXV/245/2017 RADY GMINY TRYŃCZA z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu/podmiotów realizujących lub zasłużonych dla realizacji opisanych inicjatyw lub praktyk nazwa inicjatywy Organizacja transportu na terenie Dzierżoniowa nazwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/791/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 18 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/791/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 18 czerwca 2018 r. UCHWAŁA NR LI/791/18 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białystok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/264/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XL/264/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Nr XL/264/2017 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018 2020. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013r. UCHWAŁA Nr XXVIII/215/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego w zakresie wykonania i utrzymania (hostingu) witryny internetowej gmin tworzących

Bardziej szczegółowo