WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r Nr X/78/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Nr X/79/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok UCHWAŁY RADY GMINY: 2431 Nr VIII/41/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r Nr VIII/50/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok Nr VIII/51/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Nr VIII/52/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr VIII/53/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej ZARZĄDZENIE 2436 Nr 49/07 Wójta Gminy Sidra z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2007 r UCHWAŁA NR X/76/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974) oraz art ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz Nr 169 poz z 2006 r. Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz i 1218 Nr 187 poz Nr 249 poz z 2007 r. Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984) Rada Miejska w Lipsku uchwala co następuje: 1. Zwiększyć dochody o kwotę zł oraz zmniejszyć dochody o zł zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększyć wydatki o kwotę zł oraz zmniejszyć wydatki o zł zgodnie z załącznikiem Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł; 2) wydatki budżetu gminy w wysokości zł; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zł; 4) deficyt budżetu gminy w wysokości zł. 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem Nr 4 (załącznik Nr 5 zadania inwestycyjne w 2007 r.). 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł; 2) wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty zł i upoważnia się Burmistrza Lipska do podpisania umów i zaciągania zobowiązań wekslowych z wyżej wymienionego tytułu. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Jarmusik Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r. Wyszczególnienie źródeł dochodu Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć Plan po zmianach Transport i łączność Drogi publiczne gminne dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Administracja publiczna Pozostała działalność wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe odsetki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wpływy z różnych opłat wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Przedszkola wpływy z usług Pomoc społeczna Pozostała działalność

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie źródeł dochodu Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Plan po zmianach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł; finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Ogółem: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. Wyszczególnienie wydatków Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć Plan po zmianach Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia bezosobowe zakup usług remontowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia bezosobowe zakup usług remontowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne zakup materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie wydatków Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć Plan po zmianach -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów Oświat i wychowanie Szkoły podstawowe wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług dostępu do sieci Internet różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz pracy odpisy na ZFŚS Przedszkola dodatkowe wynagrodzenie roczne różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS Gimnazja dodatkowe wynagrodzenie roczne zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej odpisy na ZFŚS Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodki pomocy społecznej zakup usług pozostałych Pozostała działalność świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkole wynagrodzenia osobowe pracowników

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie wydatków Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć Plan po zmianach - zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpisy na ZFŚŚ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic placów i dróg zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ogółem Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. Klasyfikacja Kwota Lp. Treść 2007 r Przychody ogółem Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłata pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 -

7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki Rok budżetowy 2007 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Rok budżetowy 2008 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ( ) Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsiach Kopczany Starożyńce Bartniki Nowe Leśne Bohatery Stare Leśne Bohatery Wołkusz Lubinowo Siółko Lichosielce Rakowicze i Lipszczany gm. Lipsk oraz sieci pompowni wody w Rakowiczach - budowa i inne koszty objęte umową - pozostałe koszty ( ) Budowa wodociągu wraz z przyłączeniem we wsiach Podwołkuszne Wyżarne Jasionowo Nowy Lipsk w gminie Lipsk oraz remont we wsi Krasne - budowa i inne koszty objęte umową - pozostałe koszty ( ) Budowa drogi dojazdowej w Lipsku działka nr 161/2 i ( ) Przebudowa drogi Dulkowszczyzna Siółko - budowa i inne koszty objęte umową pozostałe koszty ( ) Przebudowa drogi Lipszczany Dolinczany ( )* Budowa mostu na rzece Biebrzy na granicy gminy Lipsk (* podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji i jej rozpoczęcie w 2007 r.; termin ukończenia i zapłata w 2008 r.) Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

8 L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2008 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ( ) Budowa drogi dojazdowej w Lipsku działka nr ( ) Rozbudowa infrastruktury turystycznej dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko białoruskim Gminny Ośrodek Rekreacji w Lipsku - budowa i inne koszty objęte umową pozostałe koszty Lipsku ( ) Plan zagospodarowania przestrzennego ( ) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - ( ) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipsku ( ) Modernizacja oświetlenia na wsiach ( )* Budowa kompleksu boisk sportowych (* podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji i jej rozpoczęcie w 2007 r.; termin ukończenia i zapłata w 2008 r.) Ogółem: x Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

9 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2007 r. Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Rok budżetowy 2007 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup budynku po byłej mleczarni w Kuriance Urząd Miejski w Lipsku Przebudowa drogi Dulkowszczyzna Siółko - pozostałe koszty Urząd Miejski w Lipsku Oznakowanie ulic w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Budowa drogi dojazdowej w Lipsku działka nr 161/2 i Urząd Miejski w Lipsku Budowa mostu na rzece Biebrzy na granicy gminy Lipsk Urząd Miejski w Lipsku Budowa drogi dojazdowej w Wołkuszu Urząd Miejski w Lipsku Przebudowa drogi w Dolinczany Urząd Miejski w Lipsku Przebudowa drogi Lipszczany - Dolinczany Urząd Miejski w Lipsku Przebudowa drogi Rogożyn Kolonie Urząd Miejski w Lipsku Budowa parkingu przy ulicy Grodzieńskiej w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Budowa drogi dojazdowej w Lipsku działka nr Urząd Miejski w Lipsku Rozbudowa infrastruktury turystycznej dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko białoruskim Gminny Ośrodek Rekreacji w Lipsku - budowa i inne koszty objęte umowa - pozostałe koszty Urząd Miejski w Lipsku Plan zagospodarowania przestrzennego Urząd Miejski w Lipsku Zakup ksero Urząd Miejski w Lipsku Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim Urząd Miejski w Lipsku Zakup samochodu strażackiego Urząd Miejski w Lipsku Modernizacja bloku żywieniowego w ZSS Lipsk Urząd Miejski w Lipsku

10 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 19. Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki Rok budżetowy 2007 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa kanalizacji sanitarno-deszczowej i wodociągowej z przebudową i budową ulic w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku rejon ul. Pustej Rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Lipsk Urząd Miejski w Lipsku Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wesołej w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Modernizacja oświetlenia na wsiach Urząd Miejski w Lipsku Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Plac zabaw w parku w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Restauracja parku miejskiego i budowa placu zabaw Urząd Miejski w Lipsku Modernizacja budynku MGOK w Lipsku -modernizacja -pozostałe koszty Ogółem: Urząd Miejski w Lipsku

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w 2007 r. L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku Ogółem: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego Wydatki majątkowe Ogółem: Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego odsetki od środków na rachunku 300 III. Wydatki Wydatki bieżące zakup nagród na konkursy ekologiczne zakup pojemników na odpady niebezpieczne zakup zieleni utrzymanie zieleni posadzenie drzewek prowizje za prowadzenie rachunku koszty przesyłek plan ochrony przed szkodliwością azbestu IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 111

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata nastepne Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Prognoza Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku : ( ) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: pożyczek kredytów Pożyczki i kredyty na prefinansowanie 2. Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 2.1 Kredyty Pożyczki Spłaty rat kredytów i pożyczek Od zaciągniętych zobowiązań Od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 3.3 Zobowiązań z tytułu kredytu na prefinansowanie 4. Stan zadłużenia na koniec roku Spłaty odsetek Od zaciągniętych zobowiązań Od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 6. Spłaty udzielonych poręczeń Łączna obsługa długu 7.1 Obsługa długu z prefinansowaniem 7.2 Obsługa długu bez prefinansowania 8. Prognozowane dochody budżetowe 9. Prognozowane wydatki budżetowe 9.1 wydatki bieżące wydatki majątkowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): 11.1 dług (4:8) Wskaźnik spłaty zadłużenia z prefinansowaniem (7.1 : 8) 11.3 Wskaźnik spłaty zadłużenia bez prefinansowania (7.2 : 8)

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR X/78/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 15 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 Nr 191 poz Nr 245 poz Nr 249 poz z 2007 r. Nr 109 poz. 747) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz Nr 216 poz z 2005 r. Nr 143 poz Nr 164 poz Nr 179 poz z 2006 r. Nr 245 poz Nr 249 poz. 1825) Rada Miejska w Lipsku uchwala co następuje: 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) określa się wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 1) określa się wzór informacji o gruntach (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 4) okresla się wzór załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) stanowiacy załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 1) określa się wzór informacji o lasach (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji o lasach lub deklarcji na podatek leśny Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały; 4) określa się wzór załącznika do informacji o lasach lub deklarcji na podatek leśny Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały. 4. Traci moc uchwała Nr XXV/210/05 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 248 poz. 2762). 5. Wykonananie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska. 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Wiesław Jarmusik

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/78/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. IN-1 3. Rok INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844). Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Lipska Lipsk ul. Źłobikowskiego 4/2 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc rok) Ù C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel użytkownik lub posiadacz D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Nazwisko 2. współwłaściciel współużytkownik lub współposiadacz 8. Pierwsze imię drugie imię 9. Identyfikator REGON 10. Numer PESEL Pola należy wypełnić w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 11. Data urodzenia 12. Imię ojca 13. Imię matki D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1) Pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku Podstawa opodatkowania w m2 (ha) m 2 ha m 2

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Podstawa opodatkowania w m 2 1. Mieszkalne - ogółem 27. w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem 33. w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem 36. w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Pozostałe w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa opodatkowania w zł* Budowle 42. zł F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono) 43. Liczba załączników ZN-1/A 44. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): tak nie G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 45. Imię 46. Nazwisko 47. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 48. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 49. Uwagi organu podatkowego 50. Data (dzień - miesiąc - rok) 51. Podpis przyjmującego formularz *Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) podstawy opodatkowania kwoty podatków odsetki za zwłokę opłaty prolongacyjne oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 2) Niepotrzebne skreślić.

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/78/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. I. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Lipska Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2 J. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa. 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok) Ù K. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel współużytkownik lub współposiadacz L. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną L.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię drugie imię ** 520. Identyfikator REGON 11. Numer PESEL ** Pola wypełnia osoba fizyczna w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 13. Imię ojca 14. Imię matki L.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 531. Nr lokalu 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz M. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU M.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania w m 2 (ha) Stawka podatku Kwota podatku 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków zł gr 27. zł gr 2. Pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1) 3. Pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m 2 ha M.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Podstawa opodatkowania w m 2 1. Budynki mieszkalne - ogółem 34. w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) powyżej 220 m Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem: 39. m 2 m m 2 m Stawka podatku zł gr Kwota podatku zł gr w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) powyżej 220 m Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 44. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem - od 140 do 220 m 47. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji o - powyżej 220 m 48. wysokości: 4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 49. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem - od 140 do 220 m 52. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji o - powyżej 220 m 53. wysokości: 5. Pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem 54. m 2 m 2 m m 2 m 2 m m 2 m 2 m w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) powyżej 220 m 58. m 2 m 2 m 2 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz M.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Budowle 59. N. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Podstawa opodatkowania w zł* zł 60. Stawka podatku % Kwota podatku (w pełnych złotych*) ***) Kwota podatku zł gr zł O. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 63. Liczba załączników ZN-1/A 64. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): tak nie P. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 65. Imię 66. Nazwisko 67. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 68. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) Q. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 69. Uwagi organu podatkowego 70. Data (dzień - miesiąc - rok) 71. Podpis przyjmującego formularz ***) Pouczenie Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 968 z późn. zm.). *Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) podstawy opodatkowania kwoty podatków odsetki za zwłokę opłaty prolongacyjne oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 2) Niepotrzebne skreślić.

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/78/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 3. Nr załącznika R. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 4. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracji DN-1 2. informacji IN- 1 S. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną S.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię drugie imię ** 8. Identyfikator REGON 9. Numer PESEL ** T. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU T.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 10. Położenie nieruchomości (adres) T.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 11. Rodzaj własności 1. własność 13. Rodzaj użytkowania 1. użytkowanie wieczyste 2. współwłasność 2. współużytkowanie 12. Rodzaj posiadania samoistnego 1. posiadanie 14. Rodzaj posiadania zależnego 1. posiadanie T.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK BUDYNKÓW LOKALI 1) 15. Działki 2. współposiadanie 2. współposiadanie 16. Budynki 17. Lokale T.4. KSIĘGA WIECZYSTA 18. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 19. Nazwa sądu 1) Identyfikatory wykazuje się jeżeli zostały nadane.

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 1. Adres nieruchomości 2. Nr ewidencyjny IN-1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2014 r. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH CZĘŚĆ ZASADNICZA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej** - - - 2. Liczba załączników 1) Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Liczba załączników 1) - - - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Przed wypełnieniem zapoznać się z objaśnieniami Podstawa 1. Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych 1) Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1.

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej. Art. 1. USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej [1]) (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej 1. Opłacie skarbowej podlega: Art. 1. 1) w sprawach indywidualnych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628, 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 1101. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych USTAWA z dnia.. 201 r. o rodzinnych ogrodach działkowych Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo