WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r Nr X/78/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Nr X/79/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok UCHWAŁY RADY GMINY: 2431 Nr VIII/41/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r Nr VIII/50/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 października 2007 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok Nr VIII/51/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 października 2007 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Nr VIII/52/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 października 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Nr VIII/53/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 października 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej ZARZĄDZENIE 2436 Nr 49/07 Wójta Gminy Sidra z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sidra na 2007 r UCHWAŁA NR X/76/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 15 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr 102 poz Nr 116 poz Nr 167 poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974) oraz art ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz Nr 169 poz z 2006 r. Nr 45 poz. 319 Nr 104 poz. 708 Nr 170 poz i 1218 Nr 187 poz Nr 249 poz z 2007 r. Nr 88 poz. 587 Nr 115 poz. 791 Nr 140 poz. 984) Rada Miejska w Lipsku uchwala co następuje: 1. Zwiększyć dochody o kwotę zł oraz zmniejszyć dochody o zł zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększyć wydatki o kwotę zł oraz zmniejszyć wydatki o zł zgodnie z załącznikiem Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budżetu gminy w wysokości zł; 2) wydatki budżetu gminy w wysokości zł; 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zł; 4) deficyt budżetu gminy w wysokości zł. 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem Nr 4 (załącznik Nr 5 zadania inwestycyjne w 2007 r.). 7. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na kwotę zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody zł; 2) wydatki zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ustala się limity zobowiązań z tytułu: 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty zł i upoważnia się Burmistrza Lipska do podpisania umów i zaciągania zobowiązań wekslowych z wyżej wymienionego tytułu. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Jarmusik Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Plan dochodów budżetu gminy na 2007 r. Wyszczególnienie źródeł dochodu Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć Plan po zmianach Transport i łączność Drogi publiczne gminne dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Administracja publiczna Pozostała działalność wpływy ze sprzedaży składników majątkowych pozostałe odsetki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe wpływy z różnych opłat wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Przedszkola wpływy z usług Pomoc społeczna Pozostała działalność

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie źródeł dochodu Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Plan po zmianach Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł; finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych Funduszy Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Ogółem: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2007 r. Wyszczególnienie wydatków Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć Plan po zmianach Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia bezosobowe zakup usług remontowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia bezosobowe zakup usług remontowych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne zakup materiałów i wyposażenia opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie wydatków Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć Plan po zmianach -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów Oświat i wychowanie Szkoły podstawowe wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług dostępu do sieci Internet różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz pracy odpisy na ZFŚS Przedszkola dodatkowe wynagrodzenie roczne różne opłaty i składki odpisy na ZFŚS Gimnazja dodatkowe wynagrodzenie roczne zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej odpisy na ZFŚS Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli podróże służbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodki pomocy społecznej zakup usług pozostałych Pozostała działalność świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkole wynagrodzenia osobowe pracowników

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wyszczególnienie wydatków Dział Rozdział Zwiększyć Zmniejszyć Plan po zmianach - zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych różne opłaty i składki odpisy na ZFŚŚ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic placów i dróg zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ogółem Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. Klasyfikacja Kwota Lp. Treść 2007 r Przychody ogółem Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłata pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 -

7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki Rok budżetowy 2007 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Rok budżetowy 2008 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ( ) Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsiach Kopczany Starożyńce Bartniki Nowe Leśne Bohatery Stare Leśne Bohatery Wołkusz Lubinowo Siółko Lichosielce Rakowicze i Lipszczany gm. Lipsk oraz sieci pompowni wody w Rakowiczach - budowa i inne koszty objęte umową - pozostałe koszty ( ) Budowa wodociągu wraz z przyłączeniem we wsiach Podwołkuszne Wyżarne Jasionowo Nowy Lipsk w gminie Lipsk oraz remont we wsi Krasne - budowa i inne koszty objęte umową - pozostałe koszty ( ) Budowa drogi dojazdowej w Lipsku działka nr 161/2 i ( ) Przebudowa drogi Dulkowszczyzna Siółko - budowa i inne koszty objęte umową pozostałe koszty ( ) Przebudowa drogi Lipszczany Dolinczany ( )* Budowa mostu na rzece Biebrzy na granicy gminy Lipsk (* podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji i jej rozpoczęcie w 2007 r.; termin ukończenia i zapłata w 2008 r.) Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

8 L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2008 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu ( ) Budowa drogi dojazdowej w Lipsku działka nr ( ) Rozbudowa infrastruktury turystycznej dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko białoruskim Gminny Ośrodek Rekreacji w Lipsku - budowa i inne koszty objęte umową pozostałe koszty Lipsku ( ) Plan zagospodarowania przestrzennego ( ) Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim - ( ) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipsku ( ) Modernizacja oświetlenia na wsiach ( )* Budowa kompleksu boisk sportowych (* podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji i jej rozpoczęcie w 2007 r.; termin ukończenia i zapłata w 2008 r.) Ogółem: x Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku

9 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne w 2007 r. Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Rok budżetowy 2007 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup budynku po byłej mleczarni w Kuriance Urząd Miejski w Lipsku Przebudowa drogi Dulkowszczyzna Siółko - pozostałe koszty Urząd Miejski w Lipsku Oznakowanie ulic w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Budowa drogi dojazdowej w Lipsku działka nr 161/2 i Urząd Miejski w Lipsku Budowa mostu na rzece Biebrzy na granicy gminy Lipsk Urząd Miejski w Lipsku Budowa drogi dojazdowej w Wołkuszu Urząd Miejski w Lipsku Przebudowa drogi w Dolinczany Urząd Miejski w Lipsku Przebudowa drogi Lipszczany - Dolinczany Urząd Miejski w Lipsku Przebudowa drogi Rogożyn Kolonie Urząd Miejski w Lipsku Budowa parkingu przy ulicy Grodzieńskiej w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Budowa drogi dojazdowej w Lipsku działka nr Urząd Miejski w Lipsku Rozbudowa infrastruktury turystycznej dla potrzeb turystyki aktywnej na pograniczu polsko białoruskim Gminny Ośrodek Rekreacji w Lipsku - budowa i inne koszty objęte umowa - pozostałe koszty Urząd Miejski w Lipsku Plan zagospodarowania przestrzennego Urząd Miejski w Lipsku Zakup ksero Urząd Miejski w Lipsku Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim Urząd Miejski w Lipsku Zakup samochodu strażackiego Urząd Miejski w Lipsku Modernizacja bloku żywieniowego w ZSS Lipsk Urząd Miejski w Lipsku

10 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego 19. Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione wydatki Rok budżetowy 2007 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa kanalizacji sanitarno-deszczowej i wodociągowej z przebudową i budową ulic w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku rejon ul. Pustej Rozwiązanie gospodarki ściekowej w gminie Lipsk Urząd Miejski w Lipsku Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Wesołej w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Modernizacja oświetlenia ulicznego w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Modernizacja oświetlenia na wsiach Urząd Miejski w Lipsku Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Plac zabaw w parku w Lipsku Urząd Miejski w Lipsku Restauracja parku miejskiego i budowa placu zabaw Urząd Miejski w Lipsku Modernizacja budynku MGOK w Lipsku -modernizacja -pozostałe koszty Ogółem: Urząd Miejski w Lipsku

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w 2007 r. L.p. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Lipsku Ogółem: Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem z tego Wydatki majątkowe Ogółem: Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r I. Stan środków obrotowych na początek roku II. Przychody wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego odsetki od środków na rachunku 300 III. Wydatki Wydatki bieżące zakup nagród na konkursy ekologiczne zakup pojemników na odpady niebezpieczne zakup zieleni utrzymanie zieleni posadzenie drzewek prowizje za prowadzenie rachunku koszty przesyłek plan ochrony przed szkodliwością azbestu IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 111

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata nastepne Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. Lp. Wyszczególnienie Prognoza Zobowiązania wg tytułów dłużnych na początek roku : ( ) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: pożyczek kredytów Pożyczki i kredyty na prefinansowanie 2. Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): 2.1 Kredyty Pożyczki Spłaty rat kredytów i pożyczek Od zaciągniętych zobowiązań Od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 3.3 Zobowiązań z tytułu kredytu na prefinansowanie 4. Stan zadłużenia na koniec roku Spłaty odsetek Od zaciągniętych zobowiązań Od zobowiązań planowanych do zaciągnięcia 6. Spłaty udzielonych poręczeń Łączna obsługa długu 7.1 Obsługa długu z prefinansowaniem 7.2 Obsługa długu bez prefinansowania 8. Prognozowane dochody budżetowe 9. Prognozowane wydatki budżetowe 9.1 wydatki bieżące wydatki majątkowe Prognozowany wynik finansowy Relacje do dochodów (w %): 11.1 dług (4:8) Wskaźnik spłaty zadłużenia z prefinansowaniem (7.1 : 8) 11.3 Wskaźnik spłaty zadłużenia bez prefinansowania (7.2 : 8)

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR X/78/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU z dnia 15 października 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80 poz. 717 Nr 162 poz z 2004 r. Nr 102 poz Nr 116 poz z 2005 r. Nr 172 poz Nr 175 poz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 Nr 181 poz z 2007 r. Nr 48 poz. 327 Nr 138 poz. 974) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 Nr 191 poz Nr 245 poz Nr 249 poz z 2007 r. Nr 109 poz. 747) art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 Nr 220 poz Nr 225 poz Nr 245 poz Nr 249 poz Nr 251 poz. 1847) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz Nr 216 poz z 2005 r. Nr 143 poz Nr 164 poz Nr 179 poz z 2006 r. Nr 245 poz Nr 249 poz. 1825) Rada Miejska w Lipsku uchwala co następuje: 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości: 1) określa się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 4) określa się wzór załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (ZN-1/B) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 1) określa się wzór informacji o gruntach (IR-1) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały; 2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny Dane o nieruchomościach rolnych (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 4) okresla się wzór załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (ZR-1/B) stanowiacy załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały. 3. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny: 1) określa się wzór informacji o lasach (IL-1) stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały; 3) określa się wzór załącznika do informacji o lasach lub deklarcji na podatek leśny Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały; 4) określa się wzór załącznika do informacji o lasach lub deklarcji na podatek leśny Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (ZL-1/B) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały. 4. Traci moc uchwała Nr XXV/210/05 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 248 poz. 2762). 5. Wykonananie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska. 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r. Przewodniczący Rady Wiesław Jarmusik

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/78/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. IN-1 3. Rok INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844). Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Miejsce składania: Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania. A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Lipska Lipsk ul. Źłobikowskiego 4/2 B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA INFORMACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa. 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. informacja składana po raz pierwszy 2. korekta uprzednio złożonej informacji (miesiąc rok) Ù C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel użytkownik lub posiadacz D. DANE PODATNIKA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Nazwisko 2. współwłaściciel współużytkownik lub współposiadacz 8. Pierwsze imię drugie imię 9. Identyfikator REGON 10. Numer PESEL Pola należy wypełnić w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 11. Data urodzenia 12. Imię ojca 13. Imię matki D.2. ADRES ZAMIESZKANIA 14. Kraj 15. Województwo 16. Powiat 17. Gmina 18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 21. Miejscowość 22. Kod pocztowy 23. Poczta E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 2. Pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1) Pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku Podstawa opodatkowania w m2 (ha) m 2 ha m 2

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Podstawa opodatkowania w m 2 1. Mieszkalne - ogółem 27. w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem 33. w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem 36. w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m Pozostałe w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ogółem w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) - powyżej 220 m m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa opodatkowania w zł* Budowle 42. zł F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej informacji dołączono) 43. Liczba załączników ZN-1/A 44. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): tak nie G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 45. Imię 46. Nazwisko 47. Data wypełnienia informacji (dzień - miesiąc - rok) 48. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 49. Uwagi organu podatkowego 50. Data (dzień - miesiąc - rok) 51. Podpis przyjmującego formularz *Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) podstawy opodatkowania kwoty podatków odsetki za zwłokę opłaty prolongacyjne oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 2) Niepotrzebne skreślić.

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/78/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.). Formularz przeznaczony dla osób prawnych jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową. Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. I. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego Burmistrz Lipska Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2 J. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa. 5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracja roczna 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok) Ù K. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI 6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. właściciel użytkownik lub posiadacz 2. współwłaściciel współużytkownik lub współposiadacz L. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną L.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 8. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 9. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię drugie imię ** 520. Identyfikator REGON 11. Numer PESEL ** Pola wypełnia osoba fizyczna w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany. 12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 13. Imię ojca 14. Imię matki L.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat 18. Gmina 19. Ulica 20. Nr domu 531. Nr lokalu 22. Miejscowość 23. Kod pocztowy 24. Poczta

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz M. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU M.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW Podstawa opodatkowania w m 2 (ha) Stawka podatku Kwota podatku 1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków zł gr 27. zł gr 2. Pod jeziorami zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 1) 3. Pozostałe grunty w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m 2 ha M.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI Podstawa opodatkowania w m 2 1. Budynki mieszkalne - ogółem 34. w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) powyżej 220 m Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem: 39. m 2 m m 2 m Stawka podatku zł gr Kwota podatku zł gr w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) powyżej 220 m Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 44. w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem - od 140 do 220 m 47. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji o - powyżej 220 m 48. wysokości: 4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 49. w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem - od 140 do 220 m 52. (zaliczyć 50% powierzchni) w tym kondygnacji o - powyżej 220 m 53. wysokości: 5. Pozostałe w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem 54. m 2 m 2 m m 2 m 2 m m 2 m 2 m w tym kondygnacji o wysokości: - od 140 do 220 m (zaliczyć 50% powierzchni) powyżej 220 m 58. m 2 m 2 m 2 1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz M.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1. Budowle 59. N. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU Podstawa opodatkowania w zł* zł 60. Stawka podatku % Kwota podatku (w pełnych złotych*) ***) Kwota podatku zł gr zł O. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono) 63. Liczba załączników ZN-1/A 64. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat): tak nie P. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA Oświadczam że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. 65. Imię 66. Nazwisko 67. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok) 68. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2) Q. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO 69. Uwagi organu podatkowego 70. Data (dzień - miesiąc - rok) 71. Podpis przyjmującego formularz ***) Pouczenie Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110 poz. 968 z późn. zm.). *Zgodnie z art ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) podstawy opodatkowania kwoty podatków odsetki za zwłokę opłaty prolongacyjne oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 2) Niepotrzebne skreślić.

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/78/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. ZN-1/A DANE O NIERUCHOMOŚCIACH Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki. 3. Nr załącznika R. PRZEZNACZENIE FORMULARZA 4. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. deklaracji DN-1 2. informacji IN- 1 S. DANE PODATNIKA * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną S.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 5. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej 6. Nazwa pełna * / Nazwisko ** 7. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię drugie imię ** 8. Identyfikator REGON 9. Numer PESEL ** T. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU T.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI 10. Położenie nieruchomości (adres) T.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat): 11. Rodzaj własności 1. własność 13. Rodzaj użytkowania 1. użytkowanie wieczyste 2. współwłasność 2. współużytkowanie 12. Rodzaj posiadania samoistnego 1. posiadanie 14. Rodzaj posiadania zależnego 1. posiadanie T.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK BUDYNKÓW LOKALI 1) 15. Działki 2. współposiadanie 2. współposiadanie 16. Budynki 17. Lokale T.4. KSIĘGA WIECZYSTA 18. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów) 19. Nazwa sądu 1) Identyfikatory wykazuje się jeżeli zostały nadane.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu Załącznik nr 5 do uchwały nr XV/93/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ PODATNIKA IR-1... 2. NR DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2475 UCHWAŁA NR XI/64/15 RADY GMINY MASZEWO z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny

UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY GMINY WILCZYN. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny UCHWAŁA NR XIV/79/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1) 1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) IR-1 2. Nr dokumentu Załącznik

Bardziej szczegółowo

DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK

DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika - - - DR DEKLARACJA NA

Bardziej szczegółowo

DR-1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 8 grudnia 2015 r.

DR-1 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/73/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 8 grudnia 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Załącznik Nr 1 do uchwałynr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 grudnia 2015 roku POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM

Bardziej szczegółowo

DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika... Nr dokumentu Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/117/08 Rady Gminy Bełżec z dnia 25 listopada 2008r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Rok... Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1.. Numer Identyfikatora Podatkowego (NIP lub PESEL) 1) 2. Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/87/16 z dnia 25.02.2016 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/90/15 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 października 2015r. 1.Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Organ podatkowy: IN-1 INFORMACJA W

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu. 3. Rok

2. Nr dokumentu. 3. Rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Lubrzy Nr X/66/2007 z dnia 23.10.2007 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej Podatnika: 2. Nr dokumentu... Numer Identyfikacji Podatkowej Współwłaściciela:... DL-1

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. NIP / PESEL (niepotrzebne skreślić) DR-1 2. Nr dokumentu Załącznik

Bardziej szczegółowo

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce 1. Rok Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.dz.

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD/EKD. D.1.2 ADRES ZAMIESZKANIA 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Czerwonak z dnia IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 2 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE. z dnia 2 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ar. 6a

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjęjeżeli go obowiązuje... Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/131/11 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 10 listopada 2011 r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XV/142/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI na 2. Rok... Podstawa

Bardziej szczegółowo

1/6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. DR-15 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

1/6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. DR-15 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 1. Numer Identyfikacji Podatkowej/PESEL - - - 2. Liczba załączników Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Składający: DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na rok.. Ustawa z dnia 15 listopada 1984

Bardziej szczegółowo

2. Nr dokumentu. 3. Rok ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ

2. Nr dokumentu. 3. Rok ÀÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÙ 1. Identyfikator podatkowy (NIP / PESEL 3) ) IN-1... 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/105/11 Rady Gminy Nawojowa z dnia 9 listopada 2011 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40),

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381; z 2014 r. poz. 40), 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/151/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)* niepotrzebne skreślić... Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XI.69.2011 Rady Gminy Domaszowice z dnia 29 listopada 2011 r. DR 1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok INRL-1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/94/2012 Rady Gminy Drelów z dnia 28 września 2012 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5037 UCHWAŁA NR XIV/90/15 RADY GMINY DYWITY. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn dnia 6 grudnia 05 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XIV/90/5 RADY GMINY DYWITY z dnia 0 listopada 05 r. w sprawie ustalenia obowiązujących w Gminie Dywity

Bardziej szczegółowo

DR - 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Podstawa prawna: Składający:

DR - 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Podstawa prawna: Składający: Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację DR - 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/106/2015 Rady Miejskiej Pieszyce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. Projekt z dnia 12 października 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 21 października 2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Identyfikator Załącznik Nr 2 do

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Numer Identyfikatora Podatkowego: ( NIP lub PESEL ) * ( niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację DR - 2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. na Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 PIECZĘĆ NAGŁÓWKOWA /zakładu pracy-podatnika/ POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator INRL - 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/68/15 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR XIII/68/15 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny UCHWAŁA NR XIII/68/15 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/71/2015 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku rolnego leśnego i od nieruchomości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Rok ... 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

3. Rok ... 1. osoba fizyczna 2. osoba prawna 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikatora Podatkowego składającego deklarację (NIP lub PESEL)* niepotrzebne skreślić... DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY na 2. Rok... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 1.Numer dentyfikacji Podatkowej składającego informację Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Lubrzy Nr. X/ 66 / 2007 z dnia 23.10.2007r.... 2. Nr NP współmałżonka współwłaściciela... R 1 NFORMACJA W

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1.Identyfikator podatkowy NIP */ numer PESEL podatnika**... Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/122/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 25.11.2015 r. DN 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW MYSŁOWICE

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW MYSŁOWICE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/450/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 listopada 2016 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM

Bardziej szczegółowo

ZN-2 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

ZN-2 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy * NIP/PESEL (niepotrzebne skreślić) 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/1318/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2017 r. ZN-2 DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

Bardziej szczegółowo

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/128/11. Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. NIP Podstawa prawna Składający Termin składania Miejsce składania Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXXI/293/2013 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 grudnia 2013 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA INFORMACJI Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: 1. Rok Ustawa z

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Ropczycach Nr XIV/136/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. DR 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. Rok 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Data powstania obowiązku podatkowego - - IR-1 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 maja 2015 r. 1. Identyfikator podatkowy 1) 2. Nr dokumentu IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU: OD NIERUCHOMOŚCI ROLNEGO LEŚNEGO (zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/128/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NIP Podstawa Prawna Składający Termin Składania Miejsce

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Bielawa - właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów.

Burmistrz Miasta Bielawa - właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/308/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 listopada 2012r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/217/2013 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/217/2013 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/217/2013 RADY MEJSKEJ W SYCOWE z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r.

Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. Uchwała Nr /XIV/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości podatek rolny i podatek leśny. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 grudnia 2017 r. Poz. 5083 UCHWAŁA NR XXXI/205/2017 RADY GMINY SKIERNIEWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/138/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/101/2011 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WARTĄ z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/221/2005 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika DR DEKLARACJA NA PODATEK

Bardziej szczegółowo

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** `

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA** ` 1. NIP Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/101/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015 r. DR DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce

Bardziej szczegółowo

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27.

7. NIP 8. PESEL 9. PKD. 13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 25. Kraj 26. Województwo 27. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 119/XIV/2015 Rady Gminy Czerwonak z dn 19 listopada 2015r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

2. Rok. 9. Numer PESEL 10. Numer NIP. 37. Gmina 048. Ulica 059. Nr domu 20. Nr lokalu. 27. Numer PESEL 28. Numer NIP

2. Rok. 9. Numer PESEL 10. Numer NIP. 37. Gmina 048. Ulica 059. Nr domu 20. Nr lokalu. 27. Numer PESEL 28. Numer NIP POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUśYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Nr dokumentu Załącznik nr 5 do uchwały nr VI/23/11 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 1 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 2467 UCHWAŁA NR 92/7/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok Załącznik Nr 2do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr dokumentu DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr załącznika 3. Nazwa podatnika ZN-1/B Lp. Adres nieruchomości DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Obręb, nr działki Pow. działki (m²) Pow.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik do Uchwały Nr XX/162/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM DR-1 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Rok DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce składania: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969 z późn. zm.). Formularz

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 28 listopada 2012 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 grudnia 2012 r. Poz. 2544 UCHWAŁA NR XXI/135/12 RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok 1. NIP 1) 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/97/15 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 listopada 2015r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 3. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/186/15 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO 1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 1) 2. Nr ewidencyjny 3. Rok IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/264/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXV/264/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXXV/264/16 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XVI/109/2015 RADY GMINY I MIASTA SZADEK z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie informacji 2. Korekta informacji. 4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) oraz PESEL. 6. Kraj 7. Województwo 8.

1. Złożenie informacji 2. Korekta informacji. 4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) oraz PESEL. 6. Kraj 7. Województwo 8. DR 1 NIP DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. Podstawa prawna Składający Termin składania Miejsce składania Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/21/2002 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 16 grudnia 2002 r. Ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO .1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/64/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 listopada 2011 r. IR-1.3. Rok INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Bardziej szczegółowo

Stan obowiązywania na dzień... C. DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ

Stan obowiązywania na dzień... C. DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miasta Gdańska z dnia. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Rok 2011 Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI URZĄD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Kwilcz Nr XV/95 /2015 z dnia 27 listopada 2015 r Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/104/2015 Rady Miejskiej w Opalenicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. w sprawie wzorów formularzy podatku rolnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZENNK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKEGO Katowice, dnia 17 grudnia 2014 r. Poz. 6571 UCHWAŁA NR 15//2014 RADY GMNY KONOPSKA z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY Załącznik Nr 3 Do uchwały Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIII/124/15 z dnia 27.11.2015 r. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY IDENTYFIKATOR PODATKOWY ROK PESEL NIP NR KARTOTEKI A. Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) oraz PESEL. B.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 6. Kraj 7. Województwo 8.

4. Pierwsze imię 5. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) oraz PESEL. B.2. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA 6. Kraj 7. Województwo 8. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/14/2002. Rady Gminy w Korczynie z dnia 11 grudnia 2002 r. DR-1 NIP DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK... Podstawa Art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

Bardziej szczegółowo

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Damasławek Nr XVII/111/15 z dnia 07.12.2015 r. Numer ewidencyjny.(wypełnia organ podatkowy) DN 1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały XXIX/252/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012 roku INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Składający: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 55/XIV/2011 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 16.11.2011 r. IR 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Podstawa prawna: Termin składania: Miejsce składania: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/77/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny.

UCHWAŁA NR XII/77/2015 RADY GMINY FRYSZTAK. z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny. UCHWAŁA NR X/77/2015 RADY GMNY FRYSZTAK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji na podatek rolny. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 art. 40 ust. 1 art. 41 ust. 1 art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/103/2011 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 24 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XIV/103/2011 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA. z dnia 24 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XIV/103/2011 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/150/12 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 2. Numer telefonu kontaktowego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/131/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011 roku DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR II/12/14 RADY GMINY KOWIESY z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 3. Rok POLA JASNE WYPEŁNA PODATNK. WYPEŁNAĆ NA MASZYNE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNE DUŻYM DRUKOWANYM LTERAM CZARNYM LUB NEBESKM KOLOREM 1. NP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 2. Nr dokumentu Załącznik Nr 3 do

Bardziej szczegółowo

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu

Rok ... ... ADRES ZAMIESZKANIA 15. Kraj 16. Województwo 17. Powiat. 18. Gmina 19. Ulica 20. Numer domu/ lokalu Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika składającego informację prowadzącego działalność gospodarczą... INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ¹ Rok... Podstawa prawna: Składający:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych UCHWAŁA NR XXVI/163/2014 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/103/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dn. 30.11.15 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/103/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dn. 30.11.15 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IŁ-1 ROK... Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/103/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dn. 30.11.15 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) 2. Numer telefonu kontaktowego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/326/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 2012r. DN-1 DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

INLR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO *

INLR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, LEŚNEGO, ROLNEGO * Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/153/15 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2015 r. POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, KOLOREM CZARNYM LUB NIEBIESKIM 1. Dotyczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/521/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 grudnia 2009 roku. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ROK... Podstawa prawna: Składający: Ustawa

Bardziej szczegółowo