DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 listopada 200 r. Nr 29 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁ A RADY POWIATU 3522 Rady Powiatu Oleśnickiego nr XLIII/263/200 z dnia 25 października 200 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym i rodzinom zastępczym niespokrewnionym 2295 UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 3523 Rady Miejskiej w Bardzie nr XLVII/302/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bardo Rady Miejskiej w Bardzie nr XLVII/303/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w Bardzie nr XLVII/304/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 200 roku dla celów obliczenia podatku rolnego w 20 roku na obszarze Gminy Bardo Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej nr LXII/546/0 z dnia 29 października 200 r. w sprawie podatku od nieruchomości Rady Miejskiej Chojnowa nr LVII/242/0 z dnia 0 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej Chojnowa nr LVII/243/0 z dnia 0 listopada 200 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta Rady Miejskiej w Głogowie nr LI/422/200 z dnia 4 września 200 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Głogowa oraz sposobu ich pobierania Rady Miejskiej w Głogowie nr LIII/436/200 z dnia 26 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Miejskiej w Górze nr LVI/395/0 z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie stawek podatku rolnego i od nieruchomości Gminy Góra na rok Rady Miejskiej w Górze nr LVI/396/0 z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok Rady Miejskiej w Górze nr LVI/397/0 z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XLIV/299/0 z dnia 28 października 200 r. w sprawie liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 20 na wykonywanie transportu drogowego taksówką Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XLIV/303/0 z dnia 28 października 200 r. w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski nr XLIV/304/0 z dnia 28 października 200 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Rady Miejskiej w Kowarach nr LXVII/34/0 z dnia 0 listopada 200 r. w sprawie ustalenia ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze Miasta Kowary na 20 rok Rady Miejskiej Węglińca nr 320/XLIII/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec 2225

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Rady Miejskiej Węglińca nr 32/XLIII/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec Rady Miejskiej Węglińca nr 322/XLIII/0 z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie zmiany uchwały nr 29/VI/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i opłat oraz ich wynagrodzenia 2229 UCHWAŁ Y RAD MIAST I GMIN 354 Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr LXXXII/492/0 z dnia 3 listopada 200 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bogatyni Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr LXXXII/493/0 z dnia 3 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 20 rok Rady Gminy i Miasta Bogatynia nr LXXXII/494/0 z dnia 3 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 20 rok UCHWAŁY RAD GMIN 3544 Rady Gminy Bolesławiec nr XXXVII/28/0 z dnia 0 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości Rady Gminy Bolesławiec nr XXXVII/220/0 z dnia 0 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Rady Gminy Długołęka nr XXXIX/449/0 z dnia 5 listopada 200 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Rady Gminy Długołęka nr XXXIX/458/0 z dnia 5 listopada 200 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia wysokości podatku rolnego na terenie Gminy Długołęka w roku Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XL/95/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XL/96/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok Rady Gminy Dziadowa Kłoda nr XL/97/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy na rok Rady Gminy Jerzmanowa nr L/323/200 z dnia 20 października 200 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Jaczów Rady Gminy Jerzmanowa nr L/324/200 z dnia 20 października 200 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/254/2002 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 3 października 2002r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Modła Rady Gminy Jerzmanowa nr L/327/200 z dnia 20 października 200 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/80/2004 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 7 marca 2004 w sprawie nadania nazw ulic we wsiach Jaczów i Jerzmanowa Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XL/98/200 z dnia 4 października 200 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rady Gminy Kotla nr XLVI/249/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 200 roku przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 20 roku Rady Gminy Kotla nr XLVI/255/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych Rady Gminy Lubin nr LIV/27/200 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Lubin nr LIV/272/200 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w Gminie Lubin 22252

3 35 22 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Rady Gminy Lubin nr LIV/278/200 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/4/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie Rady Gminy Łagiewniki nr LII/34/0 z dnia 5 listopada 200 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości w 20 r Rady Gminy Łagiewniki nr LIII/320/0 z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 20 r Rady Gminy Nowa Ruda nr 334/XLIV/0 z dnia 3 listopada 200 r. w sprawie podatku od nieruchomości Rady Gminy Nowa Ruda nr 335/XLIV/0 z dnia 3 listopada 200 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych Rady Gminy Nowa Ruda nr 336/XLIV/0 z dnia 3 listopada 200 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej Rady Gminy Ruja nr XXXVI/96/200 z dnia 5 listopada 200 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Ruja nr XXXVI/20/0 z dnia 5 listopada 200 r. uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych Rady Gminy Wądroże Wielkie nr XL/98/0 z dnia 22 października 200 r. w sprawie sposobu organizacji pogrzebów przez Gminę Wądroże Wielkie Rady Gminy Zgorzelec nr 289/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Rady Gminy Zgorzelec nr 290/0 z dnia 8 listopada 200 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ROZSTRZYGNIĘCI E NADZORCZE 3570 Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.AL /0 z dnia 7 listopada 200 r. stwierdzające nieważność uchwały nr LVI/258/0 Rady Gminy Dobromierz z dnia 22 października 200 r. w sprawie trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania OBWIESZCZENIE 357 Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu nr 3/200 z dnia 7 listopada 200 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej zł UCHWAŁA NR XLIII/263/200 RADY POWIATU OLEŚNICKIEGO z dnia 25 października 200 r. w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy pieniężnej przysługującej zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym i rodzinom zastępczym niespokrewnionym Na podstawie art. 2 pkt i art. 40 ust. ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 592 z późn. zm.) art. 90a ustawy z 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 75, poz. 362 z późn. zm.) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala, co następuje:. Podwyższa się kwotę pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej i niespokrewnionej rodzinie zastępczej o 0% kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 2. Podwyższoną kwotę pomocy, o której mowa w, przyznaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy, działając z upoważnienia Starosty Powiatu Oleśnickiego, w drodze decyzji wydanej na wniosek rodziny za-

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3522,3523 stępczej, począwszy od dnia, w którym złożono wniosek. 3.. Pomoc, o której mowa w przyznawana jest rodzinom zastępczym zamieszkałym na terenie Powiatu Oleśnickiego, w których na podstawie prawomocnych postanowień sądu zostały umieszczone dzieci wcześniej zamieszkałe na terenie Powiatu Oleśnickiego. 2. W przypadku rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Powiatu Oleśnickiego, w których na podstawie prawomocnych postanowień sądu zostały umieszczone dzieci wcześniej zamieszkałe na terenie innych powiatów, przyznanie pomocy, o której mowa w jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z powiatem właściwym według miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Powiatu: Marian Horbacz 3523 UCHWAŁA NR XLVII/302/0 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bardo Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust., art. 4 ust., art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 200 r. Nr 42, poz. 59, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27 i Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77 i Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055 i Nr 6, poz. 203, z 2005 r. Nr 72, poz. 44 i Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28 i Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974 i Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz. i Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, i Nr 06, poz. 675), art. 5, art. 6 pkt 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63 zm. Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 200 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 (M. P. Nr 5, poz. 688) Rada Miejska uchwala, co następuje:. Określa się stawki podatku od nieruchomości:. od m 2 powierzchni gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,68 zł b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,2 zl 2. od ha powierzchni gruntów a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,93 zł 3. od m 2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,57 zł b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 9,97 zł c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,3 zł d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4.03 zł e) zajętych na garaże 6.30 zł f) gospodarczych (np. stodoły, komórki) 5,25 zł g) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,69 zł 4. od budowli: a) związanych z uzdatnianiem, magazynowaniem i dostawą wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków 0.02% ich wartości. b) pozostałych 2% ich wartości. 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:. budowle, budynki i grunty służące wykonywaniu zadań związanych z ochroną przeciwpożarową pod warunkiem, ze nie są związane z działalnością gospodarczą 2. budowle, budynki grunty związane z działalnością kulturalną i sportową oraz związane z działalnością w zakresie gromadzenia i przechowywania materiałów bibliotecznych pod warunkiem, że nie są związane z działalnością gospodarczą.

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3523, grunty zajęte na cmentarze oraz posadowione na nich budynki i budowle 3. Podatnicy wpłacają podatek od nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie, BS O/Bardo nr lub sołtysowi, pobierającemu podatek w drodze inkasa. 4. Inkasentowi (sołtysowi) przysługuje prowizja od pobranych podatków w wysokości ustalonej na podstawie odrębnych przepisów. 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/222/09 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 6 października 2009 w sprawie wysokości stawek i zasad ustalania podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bardo. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia stycznia 20 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej: Kazimiera Szymańska 3524 UCHWAŁA NR XLVII/303/0 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust., art. 4 ust., art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 200 r., Nr 42, poz. 59, zm.: Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27 i Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77 i Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055 i Nr 6, poz. 203, z 2005 r. Nr 72, poz. 44 i Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28 i Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974 i Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz. i Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46 i Nr 06, poz. 675), art. 0 ust. i 2 i art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63 zm.: Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 200 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 (M.P. Nr 5, poz. 688) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia października 200 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 20 roku (M.P. Nr 75, poz. 950) Rada Miejska uchwala, co następuje:. Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bardo określa się w wysokości; ) od samochodu ciężarowego o dop. masie całkowitej: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 556,00 zł powyżej 5,5 tony do 7,5 tony włącznie 830,00 zł powyżej 7,5 tony do 9 ton włącznie.000,00 zł powyżej 9 ton poniżej 2 ton.220,00 zł 2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 2 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą jak niżej: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku (w złotych) nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym inne systemy zawieszenia osi jezdnych lub zawieszeniem uznanym za równoważne Dwie osie Trzy osie Cztery osie i więcej

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Liczba osi i dopuszczalna masa Stawka podatku (w złotych) całkowita w tonach oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym inne systemy zawieszenia osi jezdnych nie mniej niż mniej niż lub zawieszeniem uznanym za równoważne ) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 2 ton.00,00 zł 4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 2 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą jak niżej: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa w tonach nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych osie osie ) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 2 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 570,00 zł 6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 2 ton w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku od środków transportowych wynoszą: Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów; naczepa (przyczepa + pojazd silnikowy w tonach nie mniej niż mniej niż Stawka podatku (w złotych) Oś jezdna(osie jezdne)z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych oś osie osi ) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia a) mniejszej niż 30 miejsc 800,00 b) równej lub wyższej niż 30 miejsc.00,00 2. Podatnicy wpłacają podatek od środków transportowych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bardzie BS O/Bardo

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3524,3525, Traci moc uchwała nr XXII/42/08 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od stycznia 20 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej: Kazimiera Szymańska 3525 UCHWAŁA NR XLVII/304/0 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE z dnia 4 listopada 200 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 200 roku dla celów obliczenia podatku rolnego w 20 roku na obszarze Gminy Bardo Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust., art. 4 ust., art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 200 r., Nr 42, poz. 59, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, nr 53 poz. 27 i nr 24 poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77 i Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055 i Nr 6, poz. 203, z 2005 r. Nr 72, poz. 44 i Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28 i Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974 i Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz. i Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 57, poz. 24, z 200r. Nr 28, poz.42, Nr 28, poz.46 i Nr 06, poz. 675), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 36, poz. 969 zm.: Nr 9, poz. 42, Nr 245, poz. 775, Nr 249, poz. 825, z 2007 r. Nr 09, poz. 747, z 2008 r. Nr 6, poz. 730, z 2008 r. Nr 237, poz. 655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 200 r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska uchwala, co następuje:. Średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 października 200 roku (M.P. Nr 76, poz. 960) w wysokości 37,64 za dt obniża się do kwoty 35,84 zł/dt. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bardo. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od stycznia 20roku Przewodniczący Rady Miejskiej: Kazimiera Szymańska 3526 UCHWAŁA NR LXII/546/0 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ z dnia 29 października 200 r. w sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art.8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust., art. 4 ust. i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 z późn. zm.) art. 5 ust. ustawy z dnia 2 stycznia 99 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63, oraz Nr 96, poz. 620) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 200 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 r. (M. P. Nr 55, poz. 755) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:. Od budynków lub ich części: ) mieszkalnych od m² powierzchni użytkowej 0,64 zł; 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, od m² powierzchni użytkowej 8,00 zł; 3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, od m² powierzchni użytkowej 9,82 zł;

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3526,3527 4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, od m² powierzchni użytkowej 4,27 zł; 5) od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od m² powierzchni użytkowej 6,85 zł. 2. Od budowli 2% ich wartości. 3. Od gruntów: ) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, od m² powierzchni 0,80 zł; 2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, od ha powierzchni 4,5 zł; 3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od m² powierzchni 0,37 zł. 2. Traci moc uchwała nr XLIX/425/09 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia stycznia 20 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej. Przewodniczący Rady Miejskiej: Bronisław Patynko 3527 UCHWAŁA NR LVII/242/0 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 0 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 8, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203; z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337; z 2007 r. Nr 48, po. 327, Nr 38, poz. 974 i Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz.24; z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, Nr 06, poz. 675) oraz art. 0 ust. 3 ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63, Nr 96, poz. 620) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:. Określa wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, od jednego środka transportowego: ) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 2 ton: 2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 2 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 2 ton: 4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 2 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 2 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 2 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 2. Traci moc uchwała nr XLIV/94/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2009 r. Nr 203, poz. 3632). 3. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od stycznia 20r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszenie w Gazecie Chojnowskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej: Jan Skowroński

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3528, UCHWAŁA NR LVII/243/0 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA z dnia 0 listopada 200 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta Na podstawie art. 8 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 ze zm.) oraz art. 9 pkt a i pkt 2 ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 2, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:. W uchwale nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta, zmienionej uchwałą nr IV/5/06 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2006 r., uchwałą nr XVI/82/07 z dnia 27 grudnia 2007 r., uchwałą nr XXXVI/65/09 z dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2005 r. Nr 67, poz ze zm.) i uchwałą nr LIV/22/0 z dnia 23 czerwca 200 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 200 r. Nr 27, poz. 937) 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 3 5. Za pobór opłaty targowej w drodze inkasa, inkasent otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne stanowiące 50% zainkasowanych opłat targowych za dany miesiąc. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i na targowisku miejskim oraz ogłoszeniu w Gazecie Chojnowskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej: Jan Skowroński 3529 UCHWAŁA NR LI/422/200 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 4 września 200 r. zmieniająca uchwałę nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Głogowa oraz sposobu ich pobierania Na podstawie art. 7 ust. pkt 2, art. 8 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 200 r. Dz. U. Nr 42, poz. 59 ze zmianami) oraz art. 3 ust. pkt., art. 3b ust. 3 i 4, art. 3f ust. i 2 ustawy z dnia 2 marca 985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 9, poz. 5 ze zmianami) uchwala się, co następuje:. W uchwale nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Głogowa oraz sposobu ich pobierania wprowadza się następujące zmiany:. Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/75/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/75/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Pozostałe zapisy uchwały nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. pozostają bez zmian. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Radosław Pobol

13 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz Załącznik nr do uchwały nr LI/422/ /200 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 4 września 200 r. Stawki opłat za postój pojazdów w SPP. Opłaty jednorazowe Podstrefa A i B: ) postój za pierwsze 5 minut 0,50 zł 2) postój za pierwszą godzinę 2,00 zł 3) postój za drugą godzinę 2,0 zł 4) postój za trzecią godzinę 2,20 zł 5) postój za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania 2,00 zł Naliczony czas postoju będzie określony na bilecie w zależności od wniesionej kwoty. 2. Opłaty abonamentowe: ) abonament terminowy na okres miesiąca 00,00 zł 2) abonament podmiotów gospodarczych w SPP na okres miesiąca 75,00 zł 3) abonament podmiotów gospodarczych w SPP na okres2 miesięcy 600,00 zł 4) abonament mieszkańca SPP a) na okres miesiąca 0,00 zł b) na okres 6 miesięcy 50,00 zł c) na okres 2 miesięcy 00,00 zł 5) abonament osoby niepełnosprawnej 0,00 zł 3. Opłaty jednorazowe Podstrefa C: ) postój za pierwsze 30 minut,00 zł 2) postój za pierwszą godzinę 2,00 zł 3) postój za drugą godzinę 2,0 zł 4) postój za trzecią godzinę 2,20 zł 5) postój za czwartą godzinę i kolejne godziny parkowania 2,00 zł 4. Opłaty dodatkowe: ) za nieopłacony postój w SPP 50,00 zł 2) za nieopłacony postój w SPP w przypadku opłacenia opłaty dodatkowej w przeciągu 48 godzin od wystawienia wezwania 20,00 zł 5. Opłata za wydanie duplikatu abonamentu 0,00 zł. Regulamin niniejszy określa zasady funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w mieście Głogowie. 2. W regulaminie używa się następujących określeń i skrótów:. SPP Strefa Płatnego Parkowania. 2. BOSPP Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. 3. GOU Głogowskie Obiekty Usługowe w Głogowie, ul. Wita Stwosza. 4. Parkometr urządzenie inkasującorejestrujące wydające za opłatą bilety postojowe. 5. Bilet postojowy dokument zakupiony w parkometrze potwierdzający opłatę za postój w SPP. 6. Kontroler SPP pracownik Głogowskich Obiektów Usługowych, kontrolujący postój w SPP. 7. Parkingowy osoba sprzedająca karty postoju. 8. Karta postoju dokument, przy pomocy którego opłaca się postój w rejonie SPP nie posiadającym parkometrów. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/422/ /200 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 4 września 200 r. 9. System płatności mobilnych system autoryzacji i rozliczeń, w którym do wnoszenia opłat wykorzystywany jest telefon komórkowy. 0. Karta informacyjna o płatności telefonią komórkową naklejka na szybę wykupiona w BO- SPP lub karta informacyjna wyłożona w sposób widoczny za przednią szybą pojazdu samochodowego umożliwiająca identyfikację systemu płatności komórkowej przez kontrolera SPP.. Abonament dokument stwierdzający opłatę lub zwalniający z opłaty za postój w SPP na okres miesiąca lub dłuższy. 2. Pojazd pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 08, poz. 908 ze zmianami). 3. Motocykl pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem wielośladowy. 4. Postój: ) prawidłowy tzn. możliwy do stwierdzenia, opłacony postój pojazdu w SPP;

14 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz ) nieprawidłowy tzn. nieopłacony postój stwierdzony przez kontrolera SPP. 5. Wezwanie dokument wystawiony przez kontrolera nakładający opłatę dodatkową za nieopłacony postój w SPP określający: ) dzień i godzinę; 2) numer rejestracyjny pojazdu; 3) miejsce postoju: 4) numer kontrolera i jego podpis; 5) kwotę opłaty dodatkowej, termin i miejsce jej zapłaty; 6) podstawę prawną. Rozdział Przepisy ogólne 3. Wnoszenie opłat za postój pojazdów w SPP obowiązuje w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 0 00 do 8 00 oraz w soboty od godz do Wjazdy do SPP oznakowane są znakami D-8a płatny, natomiast wyjazdy znakami D-8a płatny, koniec. 5.. Opłaty za postój uiszcza się: ) w parkometrze (bilety); 2) u parkingowego (karty postoju); 3) za pomocą uruchomienia polecenia zapłaty przy użyciu telefonii komórkowej; 4) w BOSPP (abonamenty). 2. Abonamenty można wykupić wyłącznie w BOSPP. 3. Postój taksówek w SPP poza miejscami do tego przeznaczonymi i oznakowanymi jest płatny na zasadach ogólnie obowiązujących. 6.. Zwolnione od opłat za postój w SPP są pojazdy wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 9, poz. 5 ze zmianami). 2. Ustala się zerową stawkę opłaty dla: ) pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Głogowie, Urzędu Miejskiego w Głogowie, Gminy Głogów oraz innych jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Głogowie i Gminy Miejskiej Głogów, wyposażonych w identyfikatory. Identyfikatory pojazdów służbowych Starostwa Powiatowego w Głogowie, Urzędu Miejskiego w Głogowie, Gminy Głogów oraz innych jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Głogowie i Gminy Miejskiej Głogów, wydają GOU na podstawie wykazu zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Głogowa; 2) oznakowanych pojazdów pogotowia: energetycznego, gazowego, wodno- kanalizacyjnego, telekomunikacyjnego, ciepłowniczego i Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w związku z usuwaniem awarii; 3) pojazdów osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób niepełnosprawnych, posiadających abonament osoby niepełnosprawnej; 4) kierujących taksówkami na wyznaczonych miejscach pomiędzy znakami D-9 postój taksówek i D-20 koniec postoju taksówek ; 5) pojazdów pracowników GOU, używanych do celów służbowych związanych z zarządzaniem i kontrolą SPP oraz pojazdów przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz SPP; 6) motocykli. Rozdział 2 Realizacja opłat w Strefie Płatnego Parkowania 7.. Obowiązkiem kierującego pojazdem po zajęciu miejsca postojowego w SPP jest niezwłoczne dokonanie opłaty za postój. 2. Do opłacenia postoju służy: ) bilet wykupiony na określony czas: a) minimalny opłacony postój nie może być krótszy niż 5 minut, b) naliczony czas postoju powyżej 5 minut będzie określony na bilecie w zależności od wniesionej kwoty; 2) karta postoju lub zestaw kart z tym, że: a) każdą kolejną kartę w zestawie należy skasować poprzez zaznaczenie czasu wygaśnięcia ważności karty poprzedniej, b) karta postoju musi być czytelnie, trwale i jednoznacznie zakreślona znakiem X oznaczającym rozpoczęcie postoju (miesiąc, dzień, godzina, minuta) z dokładnością do 0 minut; 3) abonament wykupiony w BOSPP; 4) system płatności mobilnych. 3. Niedopełnienie obowiązku określonego w 7 ust. i 2 obciąża właściciela pojazdu samochodowego parkującego w obszarze SPP. 8.. Wprowadza się następujące abonamenty: ) abonament podmiotów gospodarczych w SPP; 2) abonament mieszkańca SPP 3) abonament osoby niepełnosprawnej; 4) abonament terminowy. 9.. Abonament podmiotów gospodarczych w SPP mogą uzyskać: ) przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do lokalu usytuowanego przy ulicach objętych SPP; 2) osoby zatrudnione przez przedsiębiorców wskazanych w pkt.. 2. Abonament może być wydany na określoną ulicę w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca, przy którym znajduje się lokal. Abonament ten przysługuje na pojazd będący w posiadaniu przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą lub na pojazd osoby posiadającej umowę z przedsiębiorcą na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych oraz na pojazd, którego właścicielem jest osoba zatrudniona u przedsiębiorcy. 3. Abonament podmiotów gospodarczych przysługuje również przedsiębiorcy będącemu użytkownikiem pojazdu na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową oraz przedsiębiorcy, który przedstawi dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem od firmy, która jest dysponentem pojazdu. 4. Warunkiem otrzymania abonamentu przez podmioty wykonujące działalność gospodarczą jest złożenie wniosku wraz z tytułem prawnym do lokalu, dokumentami potwierdzającymi wykony-

15 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz wanie działalności gospodarczej, tytułem prawnym do posiadanego pojazdu lub umową na korzystanie z pojazdu prywatnego dla celów służbowych oraz dowodem rejestracyjnym 5. Warunkiem otrzymania abonamentu podmiotów gospodarczych przez osoby wskazane w ust. pkt. 2 jest okazanie się umową o pracę z przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w SPP oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, w którym osoby wykazane są jako właściciel lub współwłaściciel tego pojazdu. 6. Abonament ten przysługuje na jeden pojazd samochodowy. 7. Posiadacz ważnego abonamentu, który zbędzie pojazd lub zmieni swój adres ma prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nie rozpoczętych miesiącach) pod warunkiem zwrotu abonamentu w BOSPP. 8. Postój samochodu w innym miejscu niż wskazany na abonamencie traktowany będzie jako postój nieopłacony 0.. Abonament mieszkańca SPP mogą uzyskać osoby zameldowane w lokalach mieszkalnych usytuowanych przy ulicach objętych SPP oraz ulicach przyległych do SPP, które zostały wyłączone z ruchu kołowego, okazujące się dowodem osobistym oraz dowodem rejestracyjnym pojazdu, w którym wykazane są jako właściciel lub współwłaściciel tego pojazdu, osoby będące użytkownikiem pojazdu na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży na raty, zawartej z bankiem lub firmą leasingową oraz osoby, które przedstawią dokument potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem od firmy, która jest dysponentem pojazdu. 2. Abonament mieszkańca wydaje się na określony jeden pojazd i na określoną ulicę w SPP, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania. 3. Posiadacz ważnego abonamentu, który zbędzie pojazd lub zmieni swój adres ma prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nie rozpoczętych miesiącach) pod warunkiem zwrotu abonamentu w BOSPP. 4. Postój samochodu w innym miejscu niż wskazany na abonamencie traktowany będzie jako postój nieopłacony... Abonament osoby niepełnosprawnej nadaje prawo do postoju pojazdu w SPP na miejscu do tego przeznaczonym i oznakowanym znakiem pionowym D -8a z tabliczką T 29 oraz oznakowaniem poziomym stanowiska postoju w kolorze niebieskim ze znakiem P Osoby posiadające abonament osoby niepełnosprawnej, które nie postawią pojazdu na miejscu określonym w ust. zobowiązane są do uiszczenia opłaty za postój. 3. Osoby ubiegające się o abonament, o którym mowa w ust., muszą przedłożyć następujące dokumenty: ) kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 08, poz. 908 ze zm.), dowód osobisty właściciela tej karty; 2) dowód rejestracyjny pojazdu wskazanego przez osobę niepełnosprawną (pojazd własny lub opiekuna). 4. Abonament wydaje się na okres ważności "karty parkingowej osoby niepełnosprawnej" 5. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o abonament tylko na jeden pojazd. 2.. Abonament terminowy nadaje prawo do postoju na wszystkich miejscach objętych opłatami w SPP, z wyjątkiem miejsc o których mowa ust.. 2. Abonament terminowy może być wydany na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż rok. 3. Abonament wydaje się na określony pojazd. 4. Posiadacz ważnego abonamentu, który zbędzie pojazd ma prawo do zwrotu kosztów za niewykorzystany okres ważności (liczony w pełnych nie rozpoczętych miesiącach) pod warunkiem zwrotu abonamentu w BOSPP. 3.. Dowody opłaty bilety, karty postoju, abonamenty i karty informacyjne o płatności komórkowej muszą być umieszczone za przednią szybą pojazdu w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności tak, aby opłacenie postoju było w pełni czytelne dla kontrolerów SPP. 2. Umieszczenie dowodu opłaty w miejscu niewidocznym lub w sposób uniemożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz pojazdu traktuje się jako postój nieopłacony. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MS /0 z dnia 7 listopada 200 r. do WSA we Wrocławiu na 3 ust. 2) 3. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu postoju nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty. 4.. Wykupienie abonamentu i umieszczenie go zgodnie z 3 ust. upoważnia do nieograniczonego w czasie postoju lecz nie uprawnia do rezerwacji stałego miejsca postoju i nie stanowi podstawy do roszczeń wobec GOU w przypadku braku miejsc postojowych. 5. W razie utraty lub kradzieży abonamentu, duplikaty abonamentów mogą być wydane po wniesieniu opłaty w wysokości 0,00 zł. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MS /0 z dnia 7 listopada 200 r. do WSA we Wrocławiu na 5) Rozdział 3 Niewłaściwy postój 6.. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera faktu postoju bez uiszczenia opłaty w parkometrze, postoju ponad opłacony czas określony na bilecie, postoju po upływie czasu opłaconego za pomocą systemu płatności mobilnych oraz postoju bez ważnego abonamentu, wystawia on wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej. 2. Za postój w SPP, o którym mowa w 6 ust. pobiera się opłaty dodatkowe w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały nr XIX/

16 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3529,3530 /75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. 3. Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej umieszcza się na przedniej szybie pojazdu za wycieraczką. 7.. Opłaty dodatkowe za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP wnosi się gotówką w kasie BOSPP lub wpłaca przelewem na wskazany rachunek bankowy Gminy Miejskiej Głogów. 2. W przypadku wnoszenia opłaty dodatkowej w przeciągu 48 godzin od wystawienia wezwania, opłatę można uiścić wyłącznie w BOSPP. Jeśli w tym czasie wypada dzień wolny od pracy, okres 48 godzin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego. 8.. W przypadku regulowania opłat dodatkowych na konto bankowe przekazem w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r., na przekazie należy koniecznie podać numer rejestracyjny pojazdu i numer wezwania. Wpłata bez w/w numerów bądź w wysokości niższej niż w załączniku nr 2 do uchwały nr XIX/75/2008 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 czerwca 2008 r. będzie uznana jako zaliczka na poczet całkowitych kosztów nieopłaconego postoju wynikających z egzekucji administracyjnej. Za termin wpłaty przyjmuje się datę stempla. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.MS /0 z dnia 7 listopada 200 r. do WSA we Wrocławiu na 8 ust. we fragmencie wpłata bez ww. numerów będzie uznana jako zaliczka na poczet całkowitych kosztów nieopłaconego postoju wynikających z egzekucji administracyjnej ) 2. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. 3. Nieuiszczone opłaty dodatkowe w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania podlegają egzekucji administracyjnej wraz z należnymi kosztami. Rozdział 4 Kontrola postoju w Strefie Płatnego Parkowania 9.. Do kontroli postoju pojazdów w SPP upoważnieni są wyłącznie kontrolerzy oraz pracownicy BOSPP, którzy działają w oparciu o Regulamin SPP i własny zakres obowiązków. 2. W czasie wykonywania obowiązków służbowych osoby określone w ust. obowiązane są nosić umundurowanie oraz identyfikator. 3. Wzór umundurowania i identyfikatora określi dyrektor Głogowskich Obiektów Usługowych w drodze zarządzenia. 20. Obowiązkiem kontrolerów jest kontrola postoju pojazdów w SPP, a w szczególności:. kontrolowanie wnoszenia opłat za postój pojazdów; 2. sprawdzanie ważności biletów, kart postoju i poprawności ich skasowania (zakreślenia); 3. sprawdzanie ważności abonamentów; 4. wystawianie (na miejscu w terenie) wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za nieopłacony postój lub postój ponad opłacony czas; 5. wykonywanie dokumentacji fotograficznej pojazdu, za którego postój nie uiszczono opłaty; 6. zgłaszanie Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajmowaniem pasa drogowego, 7. kontrola stanu oznakowania ulic i zgłaszanie nieprawidłowości w GOU. 2. Kontrolerzy SPP nie pobierają żadnych opłat i nie prowadzą sprzedaży kart postoju i biletów. Rozdział 5 Postanowienia końcowe 22. Skargi i wnioski w sprawach funkcjonowania SPP przyjmowane i rozpatrywane są przez dyrektora Głogowskich Obiektów Usługowych UCHWAŁA NR LIII/436/200 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 26 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 ze zmianami) i art. 5 ust. ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 200 r. Nr 95 poz. 63 ze zmianami) uchwala się, co następuje:. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Głogów: ) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,74 zł od m² powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,9 zł od ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30 zł od m² powierzchni,

17 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3530,353 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych 0,59 zł od m 2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 9,96 zł od m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,29 zł od m² powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,00 zł od m² powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,67 zł od m 2 powierzchni użytkowej, 3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. pkt 3 i ust. 3 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 2. Traci moc uchwała nr XXXVI/325/2009 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia stycznia 20 r. Przewodniczący Rady Miejskiej: Radosław Pobol 353 UCHWAŁA NR LVI/395/0 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie stawek podatku rolnego i od nieruchomości Gminy Góra na rok 20 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 Nr 42, poz. 59 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 4, art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 stycznia 99 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63 ze zmianami) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 200 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 r. (M.P. Nr 55, poz. 755 z dnia 6 sierpnia 200 r.), art. 6 ust., 2, 3, i art. 6b ustawy z dnia 5 listopada 984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 36, poz. 969 ze zmianami) oraz komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 października 200 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 200r. (M.P. Nr 76, poz. 960 z dnia 26 października 200 r.) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:. Stawki podatku od nieruchomości:. od gruntów a) od m 2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,64, b) od ha gruntów pod jeziorami, a także gruntów zajętych pod zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,66, c) pozostałych od m 2 powierzchni w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0, od budynków lub ich części: a) od m 2 powierzchni budynków mieszkalnych 0,58, b) od m 2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 6,99, c) od m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,49, d) od m 2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych 3,94, e) od m 2 powierzchni użytkowej budynków pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 4, od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. pkt.3 i ust % 2. W celu ustalenia podatku rolnego na rok 20 przyjmuje się na terenie miasta i gminy Góra cenę żyta w wysokości 34,00 zł za dt, w związku z tym stawka podatku rolnego za ha przeliczeniowy w roku 20 wynosi 85,00 zł, a za ha wynikający z ewidencji gruntów i budynków 70,00 zł.

18 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 353, Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa. 2. Inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości powierza się następującym sołtysom poszczególnych wsi Gminy Góra Adam Siwak Borszyn Mały Bogusława Tekieli Borszyn Wielki Krzysztof Przybylski Bronów Zbigniew Rubis Brzeżany Leokadia Józwa Chróścina Henryk Drozdowski Czernina Bogusława Banaszek Czernina Dolna Dariusz Występski Czernina Górna Henryk Leśniarek Glinka Piotr Szumiec Gola Górowska Wanda Wójcik Grabowno Wioletta Witko Jastrzębia Małgorzata Makles Kłoda Górowska Eugeniusz Kaczmarek Kruszyniec Stanisława Kolman Ligota Stanisław Szymusiak Łagiszyn Kazimierz Kopko Nowa Wioska Anna Demkowicz Osetno Józef Kumpiń Osetno Małe Krystyna Wiktorowska Polanowo Józef Tulikowski Radosław Kazimierz Kobus Rogów Górowski Katarzyna Bursztyńska Ryczeń Zbigniew Przybylski Sławęcice Waldemar Bartkowiak Stara Góra Andrzej Kamiński Strumienna Monika Bordulak Strumyk Zofia Smoła Sułków Jan Sawicki Szedziec Alicja Sulikowska Ślubów Łucja Jerzychowska Wierzowice Małe Stanisław Bielawski Wierzowice Wielkie Alojzy Kurzawa Witoszyce Monika Michalak Włodków Dolny Józef Bańkowski Zawieście 4. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 0% od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu bieżących i zaległych należności podatkowych. 5. Termin rozliczania się inkasentów z pobranych podatków jest okres 7 dni od dnia następującego po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić. 6. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty zajęte pod lądowisko dla samolotów ratownictwa przeciwpożarowego i medycznego. 7. Podatki płatne są w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Górze, u inkasenta sołtysa lub na rachunek bankowy. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 9. Uchwała wchodzi w życie 4 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Jerzy Kubicki 3532 UCHWAŁA NR LVI/396/0 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 20 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 42 poz.59 ze zmianami) oraz art. 0 ust. i 2, art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 2 stycznia 99 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63 ze zmianami) oraz obwieszczenie Ministerstwa Finansów z dnia 30 lipca 200 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 r. (M.P. Nr 55, poz. 755 z dnia 6 sierpnia 200 r.) oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia października 200 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 20 r. (M.P. Nr 75, poz. 950 z dnia 25 października 200 r.). Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 602,00 zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie.004,00 zł c) powyżej 9 ton a poniżej 2 ton.205,00 zł 2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 5 ton o liczbie osi dwie.339,00 zł b) równej lub wyższej 5 ton o liczbie osi dwie.786,00 zł c) równej lub wyższej2 ton a mniejszej niż 9 ton o liczbie osi trzy.452,00 zł

19 35 32 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz.,3532 d) równej lub wyższej niż 9 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi trzy.674,00 zł e) równej lub wyższej niż 23 tony, o liczbie osi trzy.897,00 zł f) równej lub wyższej 2 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej.786,00 zł g) równej lub wyższej 29 ton o liczbie osi cztery i więcej 2.85,00 zł 3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 5 ton.452,00 zł b) równej lub wyższej 5 ton o liczbie osi dwie 2.009,00 zł c) równej lub wyższej2 ton a mniejszej niż 9 ton o liczbie osi trzy.5,00 zł d) równej lub wyższej niż 9 ton, a mniejszej niż 23 tony o liczbie osi trzy.786,00 zł e) równej lub wyższej niż 23 tony, o liczbie osi trzy 2.009,00 zł f) równej lub wyższej 2 ton a mniejszej niż 29 ton o liczbie osi cztery i więcej.897,00 zł g) równej lub wyższej 29 ton o liczbie osi cztery i więcej 2.69,00 zł 4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) od 3,5 tony do 5,5 tony.6,00 zł b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie.227,00 zł c) powyżej 9 ton a poniżej 2 ton.339,00 zł 5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi dwie.5,00 zł b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 3 ton o liczbie osi dwie.786,00 zł c) równej lub wyższej niż 3 ton o liczbie osi dwie 2.009,00 zł d) równej lub wyższej niż 2 ton a mniejszej niż 36 tony o liczbie osi trzy 2.009,00 zł e) równej lub wyższej niż 36 ton o liczbie osi trzy 2.6,00 zł 6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 25 ton o liczbie osi dwie.786,00 zł b) równej lub wyższej niż 25 ton, a mniejszej niż 3 ton o liczbie osi dwie.897,00 zł c) równej lub wyższej niż 3 ton o liczbie osi dwie 2.080,00 zł d) równej lub wyższej niż 2 ton a mniejszej niż 36 ton o liczbie osi trzy 2.009,00 zł e) równej lub wyższej niż 36 ton o liczbie osi trzy 2.69,00 zł 7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 2 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poniżej 2 ton 782,00 zł 8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 8 ton o liczbie osi jedna 893,00 zł b) równej lub wyższej niż 8 ton o liczbie osi jedna.6,00 zł c) równej lub wyższej niż 2 ton a mniej niż 33 tony o liczbie osi dwie.004,00 zł d) równej lub wyższej niż 33 tony o liczbie osi dwie.339,00 zł e) równej lub wyższej niż 2 ton o liczbie osi trzy.227,00 zł 9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszania osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: a) równej lub wyższej niż 2 ton, a mniejszej niż 8 ton o liczbie osi jedna.004,00 zł b) równej lub wyższej niż 8 ton o liczbie osi jedna.339,00 zł c) równej lub wyższej niż 2 ton a mniej niż 33 tony o liczbie osi dwie.227,00 zł d) równej lub wyższej niż 33 tony o liczbie osi dwie.78,80 zł e) równej lub wyższej niż 2 ton o liczbie osi trzy.452,00 zł 0. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: a) mniej niż 30 miejsc.6,00 zł b) równej lub wyższej niż 30 miejsc.674,00 zł 2. Dla pojazdów określonych w z wyjątkiem pkt 2, 3, 5, 6, 8, i 9 zmniejsza się stawki podatku o: 0 % dla wyprodukowanych po 2005 r. w stosunku do stawki określonej w uchwale. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Jerzy Kubicki

20 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 3533, UCHWAŁA NR LVI/397/0 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE z dnia 9 listopada 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na targowisku w Górze na rok 20 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 ze zmianami) oraz art. 5 i art. 9 pkt a i 2 ustawy z dnia 2 stycznia 99 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 95, poz. 63 ze zmianami) oraz obwieszczenia Ministerstwa Finansów z dnia 30 lipca 200 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 20 r. (M. P. Nr 55, poz. 755 z dnia 6 sierpnia 200 r.) Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje:.. Określa się wysokość dziennych stawek opłaty targowej: ) za zajęcie placu pod stoisko lub towar do sprzedaży za m 2 powierzchni 4,00 zł, 2) za zajęcie stołu z zadaszeniem za m 2 8,00 zł. 2.. Pobór opłaty targowej dokonywany będzie w drodze inkasa przez inkasenta tj. Technikę Komunalną TEKOM Sp. z o.o. w Górze. 2. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 0% pobranej opłaty. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady: Jerzy Kubicki 3534 UCHWAŁA NR XLIV/299/0 RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI z dnia 28 października 200 r. w sprawie liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 20 na wykonywanie transportu drogowego taksówką Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt.5, art. 40 ust. i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz.59 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września 200 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 25, poz.37) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje:. Ustala się dla terenu Miasta i Gminy Gryfów Śląski limit 8 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w roku Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej: Robert Skrzypek

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/755/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze miasta Katowice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 26 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 maja 2013 r. Poz. 3585 UCHWAŁA NR XXXIII/389/13 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia na terenie Obornik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 września 2012 r. Poz. 2940 UCHWAŁA NR XLVII/902/12 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych UCHWAŁA NR XLIII/403/13 RADY GMINY ANDRESPOL w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA. z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/67 Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446, 1543, z 2014 r. poz. 659, 1310.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/1393/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku UCHWAŁA NR III/13/06 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo