PROJEKT RARHA - SMART BADANIE PILOTA OWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT RARHA - SMART BADANIE PILOTA OWE"

Transkrypt

1 WERSJA OSTATECZNA POL - RARHA_PILOT QUESTIONNAIRE_MALE_RAPS PL This questionnaire arises from the Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) which has received co-funding from the European Union Health Programme Wersja dla m czyzn (RAPS CIDI) PROJEKT RARHA - SMART BADANIE PILOTA OWE WST P Dzie dobry. Nazywam si IMI I NAZWISKO ANKIETERA. Pracuj jako ankieter/ankieterka w NAZWA INSTYTUTU. Przychodz do Pa stwa w ramach bardzo wa nych mi dzynarodowych bada ankietowych, których celem jest stworzenie ujednoliconego kwestionariusza na temat spo ywania alkoholu, który b dzie wykorzystywany w przysz o ci w ca ej Europie. W projekcie, który jest wspó finansowany przez Komisj Europejsk, uczestniczy 20 krajów. Udzia w badaniu jest dobrowolne. Jego uczestnikom gwarantujemy ca kowit anonimowo. Byliby my bardzo wdzi czni za wzi cie udzia u w badaniu. Na potrzeby tej ankiety poszukuj osoby, która PODAJ SZCZEGÓ OW CHARAKTERYSTYK ZE SWOJEGO PRZYDZIA U Pana nazwisko ani inne informacje, które s u Pana identyfikacji nie zostan zapisane ani w aden sposób powi zane z Pana odpowiedziami. Czy zgodzi by si Pan wzi udzia w tym badaniu?

2 WB Na pocz tku, chcieliby my si dowiedzie, jak oceni by Pan swoje zdrowie i relacje, stosunki z innymi lud mi w ci gu ostatnich 12 miesi cy. WB_1. Jak oceni by Pan stan swojego zdrowia fizycznego w ci gu ostatnich 12 miesi cy? (Poka kart nr 1) bardzo z y 1 Z y 2 redni 3 dosy dobry 4 bardzo dobry 5 brak odpowiedzi 9 WB_2. Jak oceni by Pan stan swojego zdrowia psychicznego w ci gu ostatnich 12 miesi cy? (Poka kart nr 1) bardzo z y 1 z y 2 redni 3 dosy dobry 4 bardzo dobry 5 brak odpowiedzi 9 WB_3. Na koniec chcieliby my si dowiedzie, jak oceni by Pan poziom swojego ogólnego zadowolenia z relacji z lud mi, którzy Pana otaczaj, tj. z Pana rodzin, przyjació mi i znajomymi w ci gu ostatnich 12 miesi cy. (Poka kart nr 1) bardzo le 1 le 2 rednio 3 dosy dobrze 4 bardzo dobrze 5 brak odpowiedzi 9 2

3 BSQF Kolejne pytania dotycz tego, jak cz sto pi Pan ró ne napoje alkoholowe w ci gu ostatnich 12 miesi cy i ile przeci tnie ich Pan spo ywa w ci gu dnia, w których pi Pan dany napój. (Poka kart nr 2) BSQF_1. Jak cz sto pi Pan piwo w ci gu ostatnich 12 miesi cy? BSQF_2. Ile butelek, puszek ew. szklanek piwa pi 1) Codziennie 99) brak odpowiedzi Pan przeci tnie w ci gu jednego dnia, kiedy pi Pan piwo w czasie ostatnich 12 miesi cy? 2) 5 6 dni w tygodniu liczba 3) 3 4 dni w tygodniu 0,25 litra (250 ml) 4) 1 2 dni w tygodniu 0,33 litra (330 ml) 5) 2 3 dni w miesi cu 0,50 litra (500 ml) 6) 1 raz w miesi cu brak odpowiedzi 99 7) 6 11 dni w roku nie dotyczy 00 8) 2 5 dni w roku 9) 1 raz w roku 10) Nie pi em piwa w ci gu ostatnich 12 miesi cy, ale wcze niej je pi em przejd do 11) Nigdy w yciu nie pi em piwa albo tylko kilka yków BSQF_3. BSQF_3. Jak cz sto pi Pan wino w ci gu ostatnich 12 miesi cy? BSQF_4. Ile kieliszków ew. butelek wina pi Pan 1) Codziennie 99) brak odpowiedzi przeci tnie w ci gu jednego dnia, kiedy pi Pan wino w czasie ostatnich 12 miesi cy? 2) 5 6 dni w tygodniu liczba 3) 3 4 dni w tygodniu 0,10 litra (100 ml) 4) 1 2 dni w tygodniu 0,15 litra (150 ml) 5) 2 3 dni w miesi cu 0,20 litra (200 ml) 6) 1 raz w miesi cu 0,70 litra (700 ml) 7) 6 11 dni w roku brak odpowiedzi 99 8) 2 5 dni w roku nie dotyczy 00 9) 1 raz 10) Nie pi em wina w ci gu ostatnich 12 miesi cy, ale wcze niej je pi em przejd do 11) Nigdy w yciu nie pi em wina albo tylko kilka yków BSQF_5. BSQF_5. Jak cz sto pi Pan napoje spirytusowe (np. wódk, gin, whisky, brandy) w ci gu ostatnich 12 miesi cy? 1) Codziennie 99) brak odpowiedzi BSQF_6. Ile kieliszków ew. butelek wódki lub innych napojów spirytusowy pi Pan przeci tnie w ci gu jednego dnia, kiedy pi Pan napoje spirytusowe w czasie ostatnich 12 miesi cy? 2) 5 6 dni w tygodniu liczba 3) 3 4 dni w tygodniu 0,03 litra (30 ml) 4) 1 2 dni w tygodniu 0,05 litra (50 ml) 5) 2 3 dni w miesi cu 0,10 litra (100 ml) 6) 1 raz w miesi cu 0,25 litra (250 ml) 7) 6 11 dni w roku brak odpowiedzi 99 8) 2 5 dni w roku nie dotyczy 00 9) 1 raz w roku 10) Nie pi em napojów spirytusowych w ci gu ostatnich 12 miesi cy, ale wcze niej pi em przejd do 11) Nigdy w yciu nie pi em napojów spirytusowych BSQF_7. albo tylko kilka yków 3

4 BSQF_7 BSQF_8 BSQF_7. Jak cz sto pi Pan wino owocowe w ci gu ostatnich 12 miesi cy? 1) Codziennie 99) brak odpowiedzi 2) 5 6 dni w tygodniu BSQF_8. Ile kieliszków ew. butelek wina owocowego Pan pi przeci tnie w ci gu dnia, którym pi Pan wino owocowe w czasie ostatnich 12 miesi cy? 3) 3 4 dni w tygodniu 4) 1 2 dni w tygodniu liczba 5) 2 3 dni w miesi cu 0,03 litra (30 ml) 6) 1 raz w miesi cu 0,05 litra (50 ml) 7) 6 11 dni w roku 0,10 litra (100 ml) 8) 2 5 dni w roku 0,25 litra (250 ml) 9) 1 raz w roku brak odpowiedzi 99 10) Nie pi em wina owocowego w ci gu ostatnich 12 miesi cy, ale wcze niej pi em 11) Nigdy w yciu nie pi em wina owocowego albo tylko kilka yków przejd do CZ_1 nie dotyczy 00 BSQF_7A Czy móg by Pan powiedzie co wi cej o tym winie (nazwa, sk ad, zawarto alkoholu) BSQF_8A Czy mówi Pan ju o tym winie w jednym z poprzednich pyta (BSQF_3-4)? 1) Tak 2) Nie F F_1. Podsumowuj c, jak cz sto pi Pan jakikolwiek napój alkoholowy, bez wzgl du na jego rodzaj, nawet w ma ych ilo ciach, w ci gu ostatnich 12 miesi cy? (Poka kart nr 2) 1) Codziennie 2) 5 6 dni w tygodniu 3) 3 4 dni w tygodniu 4) 1 2 dni w tygodniu 5) 2 3 dni w miesi cu 6) 1 raz w miesi cu 7) 6 11 dni w roku 8) 2 5 dni w roku 9) 1 raz w roku 10) Nie pi em adnych napojów alkoholowych w ci gu ostatnich 12 miesi cy, ale wcze niej pi em 11) Nigdy w yciu nie pi em adnych napojów alkoholowych albo tylko kilka yków przejd do sekcji UA 9 4

5 WERSJA OSTATECZNA POL - RARHA_PILOT QUESTIONNAIRE_MALE_RAPS PL CD Kolejne pytania dotycz okoliczno ci, w jakich pi Pan alkohol w ci gu ostatnich 12 miesi cy: (Poka kart nr 3) Codziennie 5 6 dni w tygodniu 3 4 dni w tygodniu 1 2 dni w tygodniu 2 3 dni w miesi cu Raz w miesi cu 6 11 dni w roku 2 5 dni w roku Raz w roku Ani razu w ci gu ostatnich 12 miesi cy CD_1. Jak cz sto pi Pan do posi ku? CD_2. Jak cz sto pi Pan a) u siebie w domu b) u kogo w domu c) w restauracji (w miejscu, do którego ludzie przychodz g ównie eby co zje ) d) w pubie, barze, klubie itp e) na zewn trz, czyli w parkach, na ulicy itp. CD_3. Jak cz sto pi Pan Brak odpowiedzi Nie dotyczy a) z cz onkami rodziny b) z kolegami, znajomymi z pracy c) z przyjació mi d) sam

6 WERSJA OSTATECZNA POL - RARHA_PILOT QUESTIONNAIRE_MALE_RAPS PL RSOD RSOD_1. Jak cz sto w czasie ostatnich 12 miesi cy wypi Pan przy jednej okazji co najmniej sze standardowych porcji napojów alkoholowych, czyli co najmniej sze wier litrowych szklanek piwa, inaczej mówi c 1,5 litra piwa lub sze 100 ml kieliszków wina (tzn. 600 ml czyli nieca a butelka wina) czy sze 30 ml kieliszków wódki lub innego napoju spirytusowego (tzn. 180 ml), wzgl dnie ich kombinacji? (Poka kart nr 3) 1) Codziennie 2) 5 6 dni w tygodniu 3) 3 4 dni w tygodniu 4) 1 2 dni w tygodniu 5) 2 3 dni w miesi cu 6) 1 raz w miesi cu 7) 6 11 dni w roku 8) 2 5 dni w roku 9) 1 raz w roku 10) Ani razu w ci gu ostatnich 12 miesi cy przejd do UP_1 9 RSOD_2. Ile godzin zajmuje Panu zazwyczaj wypicie sze ciu standardowych porcji napojów alkoholowych okre lonych powy ej? (Poka kart nr 4) 1) Mniej ni godzin 2) 1-2 godziny 3) 3-4 godziny 4) 5-6 godzin 5) 7-8 godzin 6) co najmniej 9 godzin RSOD_3. Jak cz sto w czasie ostatnich 12 miesi cy wypi Pan przy jednej okazji co najmniej 12 standardowych porcji napojów alkoholowych, czyli co najmniej 12 wier litrowych szklanek piwa, inaczej mówi c trzy litry piwa lub dwana cie 100 ml kieliszków wina (tzn. 1,2 litra wina czyli pó torej butelki wina) czy dwana cie 30 ml kieliszków wódki lub innego napoju spirytusowego (tzn. 360 ml), wzgl dnie ich kombinacji? (Poka kart nr 3) 1) Codziennie 9 2) 5 6 dni w tygodniu 3) 3 4 dni w tygodniu 4) 1 2 dni w tygodniu 5) 2 3 dni w miesi cu 6) Raz w miesi cu 7) 6 11 dni w roku 8) 2 5 dni w roku 9) Raz 10) Ani razu w ci gu ostatnich 12 miesi cy przejd do RSOD_4

7 WERSJA OSTATECZNA POL - RARHA_PILOT QUESTIONNAIRE_MALE_RAPS PL RSOD_4. Ile wynosi najwi ksza liczba standardowych porcji napojów alkoholowych, jakie Pan wypi przy jednej okazji w ci gu ostatnich 12 miesi cy? Jedna standardowa porcja to wier litra (250 ml) piwa lub jeden 100 ml kieliszek wina, lub jeden 30 ml kieliszek wódki lub innego napoju spirytusowego Liczba standardowych porcji Brak odpowiedzi 99 Nie dotyczy 0 Kolejne pytania dotycz znowu okoliczno ci, w jakich wypi Pan co najmniej sze standardowych porcji napojów alkoholowych tzn. co najmniej sze wier litrowych szklanek piwa, inaczej mówi c 1,5 litra piwa lub sze 100 ml kieliszków wina (tzn. 600 ml czyli nieca a butelka wina) czy sze 30 ml kieliszków wódki lub innego napoju spirytusowego (tzn. 180 ml), wzgl dnie ich kombinacji w czasie ostatnich 12 miesi cy(karta 3) Codzie nnie 5 6 dni w tygodni u 3 4 dni w tygodni u 1 2 dni w tygodni u 2 3 dni w miesi c u Raz w miesi cu 6 11 dni w roku 2 5 dni w roku Raz Ani razu w ci gu ostatnic h 12 miesi cy Brak odpowi edzi RSOD_5. Jak cz sto pi Pan co najmniej sze standardowych porcji do posi ku? RSOD_6. Jak cz sto pi Pan co najmniej sze standardowych porcji: a) u siebie w domu a) u kogo w domu c) w restauracji (w miejscu, do którego ludzie przychodz g ównie eby co zje ) d) w pubie, barze, klubie itp e) na zewn trz, czyli w parkach, na ulicy itp RSOD_7. Jak cz sto pi Pan co najmniej sze standardowych porcji: a) z cz onkami rodziny b) z kolegami, znajomymi z pracy c) z przyjació mi d) sam Nie dotyczy

8 8

9 WERSJA OSTATECZNA POL - RARHA_PILOT QUESTIONNAIRE_MALE_RAPS PL DR DR_1. Jak cz sto w ci gu ostatnich 12 miesi cy wypi Pan tyle, eby czu si pijany tzn. nie trzyma si pewnie na nogach lub mówi nie bardzo wyra nie? (Poka kart nr 3) 1) Codziennie 2) 5 6 dni w tygodniu 3) 3 4 dni w tygodniu 4) 1 2 dni w tygodniu 5) 2 3 dni w miesi cu 6) 1 raz w miesi cu 7) 6 11 dni w roku 8) 2 5 dni w roku 9) 1 raz w roku 10) Ani razu w ci gu ostatnich 12 miesi cy przejd do NA 9 00) Nie dotyczy DR_2. Zwykle po ilu standardowych porcjach napojów alkoholowych czuje si Pan pijany? Jedna standardowa porcja to wier litra (250 ml) piwa lub jeden 100 ml kieliszek wina, lub jeden 30 ml kieliszek wódki lub innego napoju spirytusowego Liczba standardowych porcji Brak odpowiedzi 99 Nie dotyczy 0 UP Nabywanie alkoholu nie rejestrowanego w statystykach sprzeda y Kilka kolejnych pyta b dzie dotyczy o alkoholu nie rejestrowanego w statystykach sprzeda y, przywo onego z zagranicy. UP_1. Czy w czasie ostatnich 12 miesi cy wyje d a Pan/Pani za granic,? 1) Tak 2) Nie przejd do UP_8. (KARTA ODPOWIEDZI - 5) UP_2. Ile razy przywióz /przywioz a Pan/Pani wódk lub innych napój spirytusowy ze sob z zagranicy w czasie ostatnich 12 miesi cy? 1) 1 raz 2) 2 razy Wpisz liczb litrów 3) 3 5 razy 4) 6 9 razy 5) razy 6) razy 7) 40 razy lub wi cej 0) Ani razu w czasie ostatnich 12 miesi cy przejd do UP_4 UP_3. Ile w sumie wódki lub innego napoju spirytusowego przywióz /przywioz a Pan/Pani ze sob z zagranicy w czasie ostatnich 12 miesi cy?

10 UP_4. Ile razy przywióz /przywioz a Pan/Pani wino ze sob z zagranicy w czasie ostatnich 12 miesi cy? 1) 1 raz 2) 2 razy Wpisz liczb litrów 3) 3 5 razy 4) 6 9 razy 5) razy 6) razy 7) 40 razy lub wi cej 0) Ani razu w czasie ostatnich 12 miesi cy przejd do UP_6 UP_6. Ile razy przywióz /przywioz a Pan/Pani piwo ze sob z zagranicy w czasie ostatnich 12 miesi cy? 1) 1 raz 2) 2 razy Wpisz liczb litrów 3) 3 5 razy 4) 6 9 razy 5) razy 6) razy 7) 40 razy lub wi cej 0) Ani razu w czasie ostatnich 12 miesi cy przejd do UP_8 UP_5. Ile w sumie wina przywióz /przywioz a Pan/Pani ze sob z zagranicy w czasie ostatnich 12 miesi cy? UP_7. Ile w sumie piwa przywióz /przywioz a Pan/Pani ze sob z zagranicy w czasie ostatnich 12 miesi cy? A ile razy naby /a Pan/i ró ne napoje alkoholowe poza regularnym rynkiem (produkowane domowym sposobem, kupowane lub otrzymywane bezpo rednio od producenta, z przemytu, kupowane na bazarze lub produkowane bezpo rednio przez Pana/Pani ) w czasie ostatnich 12 miesi cy. Ile w sumie naby /a Pan/i ka dego z napojów w czasie ostatnich 12 miesi cy. (KARTA ODPOWIEDZI - 5) UP_8. Ile razy naby /a Pan/i wódk lub inny napój spirytusowy poza regularnym rynkiem w czasie ostatnich 12 miesi cy? 1) 1 raz 2) 2 razy Wpisz liczb litrów 3) 3-5 razy 4) 6-9 razy 5) razy 6) razy 7) 40 razy lub wi cej 0) Ani razu w czasie ostatnich 12 miesi cy przejd do UP_10 UP_9A. Czy by a to wódka lub inne napoje spirytusowe pochodz ce z UP_9. Ile w sumie naby /a Pan/i wódki lub innych napojów spirytusowych poza regularnym rynkiem w czasie ostatnich 12 miesi cy? Tak Nie Brak odpowiedzi Nie dotyczy zagranicy (nie wymienione powy ej w pyt UP_2 -- UO_3) 0 w asnej produkcji domowej 0 produkcji domowej innej osoby 0 z innych róde, jakich. 0 10

11 UP_10. Ile razy naby /a Pan/i wino poza regularnym rynkiem w czasie ostatnich 12 miesi cy? 1) 1 raz 2) 2 razy Wpisz liczb litrów 3) 3-5 razy 4) 6-9 razy 5) razy 6) razy 7) 40 razy lub wi cej 0) Ani razu w czasie ostatnich 12 miesi cy przejd do UP_12 UP_11. Ile w sumie naby /a Pan/i wina poza regularnym rynkiem w czasie ostatnich 12 miesi cy? UP_11A. Czy by o to wino pochodz ce z Tak Nie Brak odpowiedzi Nie dotyczy zagranicy (nie wymienione powy ej w pyt UP_4 -- UO_5) 0 w asnej produkcji domowej 0 produkcji domowej innej osoby 0 z innych róde, jakich. 0 UP_12. Ile razy naby /a Pan/i piwo poza regularnym rynkiem w czasie ostatnich 12 miesi cy? 1) 1 raz 2) 2 razy Wpisz liczb litrów 3) 3-5 razy 4) 6-9 razy 5) razy 6) razy 7) 40 razy lub wi cej 0) Ani razu w czasie ostatnich 12 miesi cy przejd do AUDIT_1 UP_13. Ile w sumie naby /a Pan/i piwa poza regularnym rynkiem w czasie ostatnich 12 miesi cy? UP_13A. Czy by o to piwo pochodz ce z Tak Nie Brak odpowiedzi Nie dotyczy zagranicy (nie wymienione powy ej w pyt UP_6 -- UO_7) 0 w asnej produkcji domowej 0 produkcji domowej innej osoby 0 z innych róde, jakich. 0 OSOBY, KTÓRE NIE PI Y ALKOHOLU NIGDY W YCIU I W CI GU OSTATNICH 12 MIESI CY PRZECHODZ DO KOLEJNEJ CZ CI MNA 11

12 MD Ludzie pij napoje alkoholowe z ró nych powodów. Chcieliby my si dowiedzie, jakie powody picia uwa a Pan za wa ne w swoim przypadku. Przypominaj c sobie sytuacje, w których Pan pi w ci gu ostatnich 12 miesi cy, czy to piwo, wino, czy alkohol wysokoprocentowy, jak cz sto pi Pan (Poka kart nr 5) Nigdy Czasami Mniej wi cej w po owie przypadków W wi kszo ci przypadków Zawsze Brak odp. Nie dotyczy MD_1. poniewa lubi Pan to uczucie? MD_2. poniewa daje fajny nastrój? MD_3. poniewa to poprawia imprezy i uroczysto ci? MD_4. poniewa to sprawia, e spotkania towarzyskie s fajniejsze? MD_5. eby dostosowa si do grupy, któr Pan lubi? MD_6. eby nie czu si wyobcowanym [w ród innych]? MD_7. poniewa to pomaga, kiedy czuje si Pan przygn biony lub zdenerwowany? MD_8. eby poprawi sobie humor? MD_9. dla zdrowia? MD_10. poniewa to dobrze robi na serce i t tnice? MD_11. poniewa jest smaczny? MD_12. po prostu, eby si upi? MD_13. eby o wszystkim zapomnie MD_14. poniewa jest to element w a ciwej diety PRZEJD DO AP 12

13 MND Ludzie nie pij, powstrzymuj si od picia napojów alkoholowych z ró nych powodów. Chcieliby my si dowiedzie, jak wa ne s dla Pana powody Pa skiej abstynencji od alkoholu w ci gu ostatnich 12 miesi cy, które za chwil odczytam. (Poka kart nr 6) MND_1. Picie le wp ywa na Pana zdrowie Bardzo wa ne Dosy Wa ne Ma o wa ne Niewa ne Brak odpowiedzi Nie dotyczy MND_2. Picie za du o kosztuje MND_3. Nie pije Pan z powodów religijnych MND_4. Trudno jest powstrzyma si od picia, jak ju wejdzie to w nawyk MND_5. Pana rodzice lub ona nie akceptuj ludzi, którzy pij MND_6. Od picia si tyje MND_7. Picie zniszczy o ycie kogo dobrze Panu znanego MND_8. Nie lubi Pan smaku alkoholu MND_9. Niektóre skutki, np. kac, zawroty g owy i wymioty s okropne MND_10. Picie jest wbrew Pana zasadom MND_11. Prawdopodobie stwo negatywnych konsekwencji picia jest zbyt wysokie MND_12. Prawdopodobie stwo z ego wp ywu na ycie rodzinne jest zbyt wysokie MND_13. Picie mia o bardzo z y wp yw na Pana: a) zdrowie fizyczne b) zdrowie psychiczne c) ycie rodzinne d) prac, ycie zawodowe e) ycie towarzyskie MND_14. Inne powody jakie? MND_15. Bez powodu

14 AP Przeczytam teraz Panu seri stwierdze dotycz cych polityki alkoholowej. W przypadku ka dego stwierdzenia prosz powiedzie, czy zdecydowanie si Pan z nim zgadza, raczej si Pan z nim zgadza, raczej si Pan z nim nie zgadza, czy zdecydowanie si Pan z nim nie zgadza: (Poka kart nr 7) AP_1. Alkohol jest towarem jak ka dy inny i nie powinien podlega adnym szczególnym ograniczeniom AP_2. Ludzie s dostatecznie odpowiedzialni, aby uchroni si od szkód zwi zanych z w asnym piciem AP_3. W adze maj obowi zek podejmowa dzia ania, które ochroni ludzi przed szkodami wynikaj cymi z ich w asnego picia Zdecydowanie si zgadzam Raczej si zgadzam Raczej si nie zgadzam Zdecydowanie si nie zgadzam Brak odpowiedzi AP_4. Liczba miejsc, w których sprzedaje si alkohol, powinna by utrzymywana na niskim poziomie, aby ogranicza szkody wyrz dzane przez alkohol AP_5. Ceny napojów alkoholowych powinny by utrzymywane na wysokim poziomie, aby ogranicza szkody wyrz dzane przez alkohol AP_6. Edukacja i informacja powinny by najwa niejsz strategi na rzecz ograniczania szkód wyrz dzanych przez alkohol AP_7. Reklama napojów alkoholowych powinna by zabroniona AP_8. Policja powinna mie prawo do wyrywkowego badania zawarto ci alkoholu we krwi kierowców, nawet bez adnych oznak, e kierowca prowadzi pod wp ywem alkoholu AP_9. Na opakowaniach alkoholu powinny by umieszczane ostrze enia przed szkodami wyrz dzanymi przez alkohol AP_10. Powinny istnie ograniczenia co do godziny, do której mo na kupowa napoje alkoholowe w godzinach wieczornych AP_11. Sponsorowanie sportowców, dru yn sportowych czy imprez sportowych przez bran alkoholow powinno by prawnie zabronione AP_12. To nie w adze, tylko rodzice powinni decydowa o tym, od jakiego wieku ich dziecko mo e ju pi napoje alkoholowe

15 CH CH_1. Czy kto, z kim Pan mieszka b d c dzieckiem lub nastolatkiem, mia problemy z alkoholem? 1) Tak 2) Nie przejd do nast pnej sekcji (HD) Je eli tak, czy: Tak Nie Brak odpowiedzi a) by to ojciec (biologiczny, adopcyjny, zast pczy) b) by a to matka (biologiczna, adopcyjna, zast pcza) c) by a to nowa ona, dziewczyna, partnerka ojca d) by to nowy m, ch opak, partner matki e) by o to rodze stwo f) by y to inne osoby w Pana gospodarstwie domowym CH_2. W jakim stopniu picie tej osoby / tych osób mia o na Pana negatywny wp yw? Czy ten wp yw by du y czy ma y a mo e aden? (Poka kart nr 8) 1) du y wp yw 2) ani du y ani ma y, raczej redni 3) ma y wp yw 4) aden wp yw 9) brak odpowiedzi 15

16 CH_3 CH_6 CH_3. Czy jako dziecko lub nastolatek zosta Pan kiedykolwiek bez opieki lub znalaz si w niebezpiecznej sytuacji w zwi zku z piciem przynajmniej jednej osoby, z któr Pan mieszka? (Poka kart nr 9) 1) Bardzo cz sto 2) Cz sto 3) Czasami 4) Rzadko 5) Nigdy CH_4. Czy jako dziecko lub nastolatek do wiadczy Pan kiedykolwiek zniewagi s ownej (krzyki, poni aj ca reprymenda) w zwi zku z piciem przynajmniej jednej osoby, z któr Pan mieszka? (Poka kart nr 9) 1) Bardzo cz sto 2) Cz sto 3) Czasami 4) Rzadko 5) Nigdy CH_5. Czy jako dziecko lub nastolatek do wiadczy Pan kiedykolwiek krzywdy fizycznej w zwi zku z piciem przynajmniej jednej osoby, z któr Pan mieszka? (Poka kart nr 9) 1) Bardzo cz sto 2) Cz sto 3) Czasami 4) Rzadko 5) Nigdy CH_6. Czy jako dziecko lub nastolatek kiedykolwiek w Pana obecno ci kto z osób mieszkaj cych z Panem pobi kogo lub zastosowa przemoc wobec kogo pod wp ywem alkoholu? (Poka kart nr 9) 1) Bardzo cz sto 2) Cz sto 3) Czasami 4) Rzadko 5) Nigdy 16

17 HD HD_1. Nast pne pytania ponownie obejmuj ostatnie 12 miesi cy i b d dotyczy ludzi, którzy by mo e s w ród Pan bliskich lub znajomych i których uwa a Pan za nadmiernie pij cych lub którzy przynajmniej czasami pij za du o. Czy zna Pan kogo, kogo uwa a Pan za nadmiernie pij cego lub kto przynajmniej czasami pije za du o? 1) Tak przejd do HD_2a_1. 2) Nie przejd do nast pnej cz ci COM. A_2. Kim byli ci ludzie? Je eli tak (Poka kart nr 10) W jakim stopniu picie tej osoby mia o na Pana negatywny wp yw? Czy ten wp yw by du y czy ma y, a mo e aden? HD_2a_1. Cz onek gospodarstwa domowego 1) Tak przejd do HD_2a_2. 2) Nie przejd do HD_2b_1. HD_2a_2. 1) Du y wp yw 2) Ma y wp yw 3) aden wp yw HD_2b_1. Cz onek rodziny spoza gospodarstwa domowego HD_2c_1. Wspó pracownik HD_2d_1. Przyjaciel 1) Tak przejd do HD_2b_2. 2) Nie przejd do HD_2c_1. 1) Tak przejd do HD_2c_2. 2) Nie przejd do HD_2d_1. 1) Tak przejd do HD_2d_2. 2) Nie przejd do HD_2e_1. HD_2b_2. 1) Du y wp yw 2) Ma y wp yw 3) aden wp yw HD_2c_2. 1) Du y wp yw 2) Ma y wp yw 3) aden wp yw HD_2d_2. 1) Du y wp yw 2) Ma y wp yw 3) aden wp yw HD_2e_1. S siad HD_2f_1. Inne osoby, które Pan zna prosz sprecyzowa 1) Tak przejd do HD_2e_2. 2) Nie przejd do HD_2f_1. 1) Tak przejd do HD_2f_2. 2) Nie przejd do COM. HD_2e_2. 1) Du y wp yw 2) Ma y wp yw 3) aden wp yw HD_2f_2. 1) Du y wp yw 2) Ma y wp yw 3) aden wp yw 17

18 COM Wp yw picia innych osób Zadam Panu teraz kilka pyta na temat ró nych problemów, które mog si pojawi z powodu picia innych ludzi. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy..... (Poka kart nr 11) (Poka kart nr 12) COM_1. kto pod wp ywem alkoholu obudzi Pana w nocy? COM_2. kto pod wp ywem alkoholu obrazi Pana s ownie tj. wyzywa lub obrazi w inny sposób? COM_3. kto pod wp ywem alkoholu naruszy Pana nietykalno cielesn? A. Ile razy? B. Kim by a ta osoba? Mo na zaznaczy wi cej ni jedn opcj 1) Nie przejd do COM_2 2) 1-2 razy 3) Co najmniej 3 razy 1) Nie przejd do COM_3 2) 1-2 razy 3) Co najmniej 3 razy 1) Nie przejd do COM_4 2) 1-2 razy 3) Co najmniej 3 razy 1) Cz onek Pana gospodarstwa domowego 2) Inne osoby, które Pan zna 3) Obca osoba 1) Cz onek Pana gospodarstwa domowego 2) Inne osoby, które Pan zna 3) Obca osoba 1) Cz onek Pana gospodarstwa domowego 2) Inne osoby, które Pan zna 3) Obca osoba C. Czy mia o to na Pana du y czy ma y wp yw? 1) Du y 2) redni 3) Ma y 1) Du y 2) redni 3) Ma y 1) Du y 2) redni 3) Ma y COM_4. kto pod wp ywem alkoholu wci gn Pana do powa nej k ótni? 1) Nie przejd do COM_5 2) 1-2 razy 3) Co najmniej 3 razy 1) Cz onek Pana gospodarstwa domowego 2) Inne osoby, które Pan zna 3) Obca osoba 1) Du y 2) redni 3) Ma y COM_5. by Pan pasa erem kierowcy, który prowadzi pod wp ywem alkoholu? 1) Nie przejd do COM_6 2) 1-2 razy 3) Co najmniej 3 razy 1) Cz onek Pana gospodarstwa domowego 2) Inne osoby, które Pan zna 3) Obca osoba 1) Du y 2) redni 3) Ma y COM_6. uczestniczy Pan w wypadku drogowym spowodowanym przez kogo pod wp ywem alkoholu? 1) Nie przejd do COM_7 2) 1-2 razy 3) Co najmniej 3 razy 1) Cz onek Pana gospodarstwa domowego 2) Inne osoby, które Pan zna 3) Obca osoba 1) Du y 2) redni 3) Ma y COM_7. kto pod wp ywem alkoholu 1) Nie przejd do spowodowa, e nie czu si Pan bezpiecznie w miejscach COM_8 2) 1-2 razy publicznych, w tym w rodkach 3) Co najmniej 3 razy transportu publicznego? COM_8. dra nili Pana ludzie, którzy 1) 1) Nie przejd do pod wp ywem alkoholu wymiotowali, oddawali mocz lub miecili? Picie problemowe 2) 1-2 razy 3) Co najmniej 3 razy COM_9 dziecko lub nastolatek, za którego Pan odpowiada by nara ony na negatywny wp yw kogo pod wp ywem alkoholu? 1) 1) Nie przejd do Picie problemowe 2) 1-2 razy 3) Co najmniej 3 razy 1) Cz onek Pana gospodarstwa domowego 2) Inne osoby, które Pan zna 3) Obca osoba 1) Cz onek Pana gospodarstwa domowego 2) Inne osoby, które Pan zna 3) Obca osoba 1) Pan sam 2) Cz onek Pana gospodarstwa domowego 3) Inne osoby, które Pan zna 4) Obca osoba 1) Du y 2) redni 3) Ma y 1) Du y 2) redni 3) Ma y 1) Du y 2) redni 3) Ma y 18

19 Picie problemowe RESPONDENCI, KTÓRZY ZADEKLAROWALI ABSTYNENCJ W CI GU OSTATNICH 12 MIESI CY LUB PILI RZADZIEJ NI 6 DNI W CI GU OSTATNICH 12 MIESI CY (ODPOWIEDZI 8-11 DO F_1) POMIJAJ KOLEJNE DWIE SEKCJE (RAPS, CIDI) I PRZECHODZ DO CZ CI SD 19

20 RAPS Chcia bym/chcia abym teraz zada Panu jeszcze kilka pyta dotycz cych Pana picia w ci gu ostatnich 12 miesi cy Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy: Tak Nie RAPS_1. mia Pan poczucie winy lub wyrzuty sumienia po wypiciu alkoholu? 1 2 RAPS_2. przyjaciel lub cz onek Pana rodziny powiedzia Panu o czym, co Pan mówi lub robi w trakcie picia alkoholu, a czego Pan nie pami ta? RAPS_3. nie zrobi Pan czego, czego si normalnie od Pana oczekuje, z powodu picia? RAPS_4. pi Pan czasami rano, zaraz po wstaniu z ó ka? (Poka kart nr 13) Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy: Nie dotyczy 1-2 razy w ci gu ostatnich 12 miesi cy Co najmniej 3 razy w ci gu ostatnich 12 miesi cy Brak odpowiedzi Je eli RAPS_1. TAK RAPS_1_1. Ile razy mia Pan poczucie winy lub wyrzuty sumienia po wypiciu alkoholu? Je eli RAPS_2. TAK RAPS_2_1. Ile razy przyjaciel lub cz onek Pana rodziny powiedzia Panu o czym, co Pan mówi lub robi w trakcie picia alkoholu, a czego Pan nie pami ta? Je eli RAPS_3. TAK RAPS_3_1. Ile razy nie zrobi Pan czego, czego si normalnie od Pana oczekuje, z powodu picia? Je eli RAPS_4. TAK RAPS_4_1. Ile razy pi Pan czasami rano, zaraz po wstaniu z ó ka?

21 CIDI Kolejne pytania dotycz problemów, których móg Pan do wiadczy z powodu picia w ci gu ostatnich 12 miesi cy. CIDI_1. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy mia Pan poczucie, e Pana picie mia o z y wp yw na Pana prac lub nauk (np. opuszczenie pracy, zaj w szkole; utrata pracy; porzucenie szko y) CIDI_2. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy zdarza o si tak, e Pana picie powodowa o k ótnie lub inne powa ne lub powtarzaj ce si problemy z rodzin, przyjació mi, s siadami lub wspó pracownikami? CIDI_3. Czy nadal Pan pi, mimo e wywo ywa o to problemy z tymi lud mi? CIDI_4. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy zdarza o si tak, e by Pan cz sto pod wp ywem alkoholu w sytuacjach, w których mog a si Panu sta krzywda, na przyk ad podczas jazdy rowerem, prowadzenia samochodu, obs ugiwania maszyny lub w innych okoliczno ciach? CIDI_5. Czy zosta /a Pan aresztowany/aresztowana lub zatrzymany/zatrzymana przez policj z powodu prowadzenia pod wp ywem alkoholu pojazdu lub z powodu innych zachowa zwi zanych z piciem? CIDI_6. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy cz sto zdarza o si tak, e mia Pan tak siln potrzeb napicia si, e nie móg si Pan powstrzyma od alkoholu lub by o Panu trudno my le o czymkolwiek innym? CIDI_7. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy zauwa y Pan, e musi Pan wypi o wiele wi cej ni dawniej by uzyska ten sam efekt lub, e picie tyle samo co zawsze daje s abszy efekt? CIDI_8. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy mia Pan takie okresy, kiedy po przerwaniu, ograniczeniu b d przerwach w piciu alkoholu odczuwa Pan objawy abstynencyjne takie jak: os abienie, ból g owy, biegunka, ogólne roztrz sienie, dr enia lub problemy emocjonalne? CIDI_9. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy mia Pan takie okresy, kiedy zdarza o si Panu pi alkohol po to, by zapobiec takim problemom? CIDI_10. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy mia Pan takie okresy, kiedy si ga Pan po alkohol mimo e obieca Pan sobie e nie b dzie pi, lub kiedy pi Pan znacznie wi cej ni zamierza? CIDI_11. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy mia Pan takie okresy, kiedy zdarza o si, e pi Pan cz ciej lub wi cej dni pod rz d ni Pan zamierza? CIDI_12. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy mia /a Pan/i takie okresy, kiedy si gni cie po alkohol ko czy o si upiciem mimo, e Pan/i tego nie chcia /a? CIDI_13. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy mia Pan takie okresy, kiedy próbowa Pan zaprzesta lub ograniczy picie, lecz okazywa o si, e nie jest Pan w stanie tego dokona? CIDI_14. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy do wiadcza Pan sytuacji, kiedy przez kilka dni z rz du lub d u ej picie lub leczenie kaca zajmowa o tak wiele czasu, e zostawa o go bardzo niewiele na inne sprawy? CIDI_15. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy mia Pan takie okresy, kiedy zdarzy o si Panu zrezygnowa lub znacznie ograniczy wa ne formy aktywno ci, takie jak praca, uprawianie sportu, kontakty z przyjació mi i rodzin, po to by móc pi? CIDI_16. Czy w ci gu ostatnich 12 miesi cy zdarzy o si Panu pi, mimo powa nych problemów somatycznych lub emocjonalnych wiedz c, e te problemy mog y by spowodowane piciem alkoholu lub, e picie mo e pogorszy Pana stan zdrowia? Tak Nie Brak odpowiedzi 1 2 przejd do CIDI_4 9 21

22 SD Dane spo eczno-demograficzne SD_1. P e 1 M czyzna 2 Kobieta SD_2. Ile ma Pan lat? Wiek w latach Brak odpowiedzi 99 SD_3. Jaka jest Pana narodowo? Prosz nazwa grup etniczn lub narodow, z któr si Pan najbardziej identyfikuje... SD_4. Jaki jest Pana obecny oficjalny stan cywilny? (Poka kart nr 14) 1 onaty lub w konkubinacie i mieszka z on /konkubin PRZEJD DO SD6 2 onaty lub w konkubinacie i nie mieszka z on /konkubin 3 Nigdy nie by onaty 4 Rozwiedziony 5 Wdowiec 9 Brak odpowiedzi SD_5. Czy ma Pan sta partnerk / sta ego partnera? 1 Tak, mam sta partnerk / sta ego partnera i mieszkam z ni /nim 2 Tak, mam sta partnerk / sta ego partnera, ale nie mieszkam z ni /nim 3 Nie, nie mam sta ej partnerki / sta ego partnera 9 Brak odpowiedzi SD_6. Ile osób mieszka na sta e w Pana gospodarstwie domowym, cznie z Panem, Pana on lub partnerk /partnerem i innymi cz onkami rodziny, którzy z Panem mieszkaj? 1 Mieszka Pan sam Liczba osób mieszkaj cych w Pana gospodarstwie domowym (prosz wliczy siebie): 99 Brak odpowiedzi SD_7. Ile osób mieszkaj cych w Pana gospodarstwie domowym ma poni ej 18 lat? Liczba osób w wieku poni ej 18 lat: Brak odpowiedzi 99 22

ZA4805. Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland

ZA4805. Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland ZA4805 Flash Eurobarometer 210 (Cross-border Health Services in the EU) Country Specific Questionnaire Poland FLASH EUROBAROMETER 210 CROSS-BORDER HEALTHCARE IN THE EU QUESTIONNAIRE Q1. Proszę wskazać,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach.

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach. Załącznik 12 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Typ wskaźnika (,, długoterminowy)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2)

WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, KTÓRY ZACIĄGNĄŁ KREDYT MIESZKANIOWY 2) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... 2016 r. (poz. ). (pieczęć kredytodawcy) (miejscowość i data) WNIOSEK O UDZIELENIE WSPARCIA DLA KREDYTOBIORCY 1) ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku ul. Kasprzaka 10/16, 01 211 Warszawa tel. +48 22 860 57 93, fax +48 22 860 59 00 fundacja@bgz.pl, www.bgz.pl Kwestionariusz rekrutacyjny do Projektu Muzyczna Klasa BGŻ w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno

Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Badanie potrzeb mieszkańców Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork Namysłów Olesno Zapraszamy do udziału w ankiecie mającej na celu zbadanie potrzeb transportowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.1. (wyciąg) Wskaźniki kluczowe PO WER,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Alkoholizm i uzależnienia mieszane

Alkoholizm i uzależnienia mieszane Alkoholizm i uzależnienia mieszane ALKOHOLIZM i UZALEŻNIENIA MIESZANE Alkoholizm jest chroniczną, postępującą chorobą. Szacuje się, że około 5% populacji osób dorosłych to osoby uzależnione od alkoholu.

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY Prezydent Miasta Legionowo zamówił badania dotyczące postaw młodzieży legionowskiej wobec uzależnień. Koordynatorem tego projektu jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Badań dokonała Pracownia

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ankietera:

Instrukcja dla ankietera: Nr wywiadu. ANKIETER: NIE WYPEŁNIAĆ dzień miesiąc Nr ankietera 1-4 5-6 7-8 9-12 Instrukcja dla ankietera: 1. Proszę przedstawić respondentowi, iż pojęcie rodzina zastępcza w pytaniach dotyczących wychowywania

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego)

Wójta Gminy Ujazd (nazwa organu zlecającego) ...... (pieczęć organizacji pozarządowej*/ (data i miejsce złoŝenia oferty) podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego

Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego Poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej na temat dopalaczy na podstawie badań w wybranych gimnazjach Powiatu Ostródzkiego Badaniu ankietowemu zostało poddanych 850 uczniów gimnazjów z powiatu ostródzkiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Przedszkolu Publicznym w Czyżowicach Chatka małolatka 2014/2015 Wymaga 4 Dzieci są aktywne Wymaga 4: Dzieci są aktywne Cele ewaluacji wewnętrznej jest sprawdze czy dzieci są wdrażane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Działalność indywidualna 2015-06-15 15:54:29

Działalność indywidualna 2015-06-15 15:54:29 Działalność indywidualna 2015-06-15 15:54:29 2 Na Litwie działalność indywidualną można prowadzić na dwa sposoby - rejestrując ją lub nabywając świadectwo działalności gospodarczej, tzw. patent. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZA 5798. Flash Eurobarometer 367 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products) Country Questionnaire Poland

ZA 5798. Flash Eurobarometer 367 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products) Country Questionnaire Poland ZA 798 Flash Eurobarometer 7 (Attitudes of Europeans towards building the single market for green products) Country Questionnaire Poland Building the Single Market for Green Product - PL D Ile ma Pan(i)

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem

Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem Analiza I Potrzebujesz pomocy? Wypełnij formularz Dokonamy analizy mającej na celu pokazanie czy płeć jest istotnym czynnikiem różnicującym oglądalność w TV meczów piłkarskich. W tym celu zastosujemy test

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2010 BS/108/2010 POWÓDŹ OCENA DZIAŁAŃ WŁADZ I POMOCY UDZIELANEJ POWODZIANOM

Warszawa, lipiec 2010 BS/108/2010 POWÓDŹ OCENA DZIAŁAŃ WŁADZ I POMOCY UDZIELANEJ POWODZIANOM Warszawa, lipiec 2010 BS/108/2010 POWÓDŹ OCENA DZIAŁAŃ WŁADZ I POMOCY UDZIELANEJ POWODZIANOM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r.

ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ul.gen.nm.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie ZARZĄDZENIE NR $/2011 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia *fó marca 201 1 r. w sprawie planu dofinansowania form

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy!

Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! Oto niezbędne i zarazem podstawowe informacje dla osoby, która chce rozliczyć się z podatku z zagranicy! 1. Czym jest zwrot podatku? Zwrot podatku jest w praktyce rocznym rozliczeniem podatkowym, dokonywanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji. do II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego. na rok szkolny 2014/2015 Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle im. ppłk J.Modrzejewskiego z dnia 27 lutego 2014r w sprawie: regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nauka.gov.pl Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo