Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych Okres kredytowania: miesięcy Wyrażam zgodę na zmianę warunków kredytowania (kwota kredytu, okres spłaty) w przypadku braku zdolności kredytowej Sposób zapłaty prowizji za udzielenie kredytu Ubezpieczenie kredytobiorcy* Zapłata składki ubezpieczeniowej w formie:* wpłata gotówką /przelewem przez Kredytobiorcę przed uruchomieniem kredytu pobranie przez Bank ze środków na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w dniu wypłaty poprzez potrącenie z kwoty kredytu bez ubezpieczenia z ubezpieczeniem wpłaty gotówką / przelewem przed uruchomieniem kredytu pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków zgromadzonych na rachunku w Banku pobrania przez Bank ze środków kredytowych nie dotyczy Spłata kredytu: miesięcznie -w ratach malejących, płatnych w dniu miesiąca miesięcznie- w ratach równych kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych), płatnych w dniu miesiąca Spłata kredytu poprzez: wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na rachunek Banku przeznaczony do spłat kredytu potrącanie przez Bank należnych kwot z rachunku Kredytobiorcy prowadzonego w Banku wpłatę gotówkową w kasie Banku Obligatoryjnie: oświadczenie o poddaniu się egzekucji weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu: Dodatkowo: pełnomocnictwo do rachunku nr w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy Oddział w poręczenie (imię i nazwisko Poręczyciela) cesja praw z ubezpieczenia na życie inne zabezpieczenia: NFORMACJE O WNOSKODAWCACH miona Nazwisko Nazwisko rodowe miona rodziców Nazwisko rodowe matki Stan cywilny zamężna/żonaty wdowa/wdowiec zamężna/żonaty wdowa/wdowiec panna/kawaler rozwiedziona/y panna/kawaler rozwiedziona/y separacja separacja Strona 1 z 6

2 Małżeńska wspólność majątkowa tak nie nie dotyczy tak nie nie dotyczy Adres zameldowania Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj: Adres do korespondencji (podać jeżeli jest inny od adresu zameldowania) Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod: Miejscowość: Kraj: Cechy dokumentu tożsamości PESEL Nazwa: Nazwa: Seria: Seria: Nr dokumentu: Nr dokumentu: Wydany przez: Wydany przez: Data wydania Data wydania Nr telefonu (do wyboru) stacjonarny: komórkowy: stacjonarny: komórkowy: Wykształcenie Wykonywany zawód Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w BS Oleśnica nny rachunek w BS Oleśnica wyższe licencjat/inżynier średnie zasadnicze zawodowe podstawowe/gimnazjalne wyższe licencjat/inżynier średnie zasadnicze zawodowe podstawowe/gimnazjalne Rachunek oszczędnościowy w innym Banku NFORMACJE O DOCHODACH WYDATKACH Całkowity staż pracy (w latach) Okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy/czas prowadzenia obecnej dział gospodarczej (w latach) nformacje o pracodawcy (nazwa, adres) Miesięczny dochód netto (śr z ost 3 m-cy): zł, w tym: zł, w tym: Strona 2 z 6

3 Źródła dochodu umowa o pracę: zł emerytura: zł renta: zł zasiłek przedemerytalny: zł wolne zawody: zł działalność gospodarcza: zł działalność rolnicza: zł umowa cywilno-prawna: zł umowa najmu: zł umowa o pracę na czas określony do zł inne: zł umowa o pracę: zł emerytura: zł renta: zł zasiłek przedemerytalny: zł wolne zawody: zł działalność gospodarcza: zł działalność rolnicza: zł umowa cywilno-prawna: zł umowa najmu: zł umowa o pracę na czas określony do zł inne: zł Dane małżonka Wnioskodawcy (wypełniać w przypadku, gdy o kredyt ubiega się tylko jeden z małżonków) Miesięczny dochód netto (śr z ost 3 m-cy): małżonka Wnioskodawcy (wypełniać w przypadku, gdy o kredyt ubiega się tylko jeden z małżonków) Źródła dochodu małżonka Wnioskodawcy (wypełniać w przypadku, gdy o kredyt ubiega się tylko jeden z małżonków) mię i nazwisko Adres zameldowania: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod: Miejscowość: Cechy dokumentu tożsamości: Nazwa: Seria: Nr dokumentu: Wydany przez: Data wydania PESEL: zł, w tym: umowa o pracę: zł emerytura: zł renta: zł zasiłek przedemerytalny: zł wolne zawody: zł działalność gospodarcza: zł działalność rolnicza: zł umowa cywilno-prawna: zł umowa najmu: zł umowa o pracę na czas określony do zł inne: zł lość osób w gosp (w tym dzieci) Miesięczne wydatki stałe gosp domowego ( energia, opał, czynsz od nieruchomości, telefon, koszty eksploatacji samochodu itp) Miesięczne wydatki na utrzymanie rodziny (żywność, ubrania i inne podstawowe artykuły) i należą do tego samego gospodarstwa domowego i nie należą do tego samego gospodarstwa domowego Strona 3 z 6

4 V NFORMACJE O ZOBOWAZANACH Zobowiązania z tytułu kredytów Kwota zobowiązania*** Kwota pozostała do spłaty*** Rata miesięczna*** Bank Wnioskodawca limit ROR limit ROR limit karty kredytowej limit karty kredytowej kredyt kredyt kredyt kredyt Poręczenie / przystąpienie do długu* Poręczenie / przystąpienie do długu* nne (np alimenty ) nne (np alimenty) Ubiegam się o kredyt/pożyczkę w innym banku: TAK (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): NE TAK (nazwa i adres banku, cel kredytu, wnioskowana kwota kredytu i termin spłaty, proponowane zabezpieczenia spłaty kredytu): NE V NFORMACJE O POSADANYM MAJĄTKU Status własności samochodu Oszczędności (kwota, waluta, okres lokaty) Papiery wartościowe (ilość, wartość) Status mieszkaniowy Status majątkowy:: własny leasing na kredyt służbowy rodziców inny: właściciel / współwłaściciel** domu/mieszkania** posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego najemca: mieszkania komunalnego mieszkania zakładowego od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) od osoby prywatnej (pokój) zamieszkiwanie z rodzicami zamieszkiwanie z dziećmi inne właściciel / współwłaściciel** gospodarstwa rolnego o pow ha właściciel /współwłaściciel** lokalu użytkowego inne własny leasing na kredyt służbowy rodziców inny: właściciel / współwłaściciel** domu / mieszkania** posiadacz spółdzielczego prawa do lokalu posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego najemca: mieszkania komunalnego mieszkania zakładowego od osoby prywatnej (dom, mieszkanie) od osoby prywatnej (pokój) zamieszkiwanie z rodzicami zamieszkiwanie z dziećmi inne właściciel / współwłaściciel **gospodarstwa rolnego o pow ha właściciel /współwłaściciel** lokalu użytkowego inne Strona 4 z 6

5 nne: V OŚWADCZENA 1 Przyjmuję do wiadomości informację Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z siedzibą w Oleśnicy, przy ul Wrocławskiej 36, Oleśnica że: 1) Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, przy ul Wrocławskiej Oleśnica będzie administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz U z 2002 r Nr 101, poz 926, z późn zm); 2) dane te przetwarzane będą przez Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy kredytowej, a także w celach określonych w art 23 ust 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych; 3) Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, nie będzie udostępniać tych danych innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ujawnienia danych przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe (Dz U z 2002 r, Nr 72, poz 665, z późn zm) oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących W szczególności Bank będzie przekazywał dane do instytucji utworzonych na podstawie art 105 ust 4 ustawy Prawo bankowe, w tym do Biura nformacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie przy ul Modzelewskiego 77A Biuro Obsługi Klienta przy ul Postępu 17 a, Warszawa oraz do Systemu BANKOWY REJESTR, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul Kruczkowskiego 8, przetwarzających dane w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, zgodnie z zasadami określonymi w art 105 ust 4, ust 4a i 4d oraz w art 105a ustawy Prawo bankowe 4) przysługuje mi prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych 2 Na podstawie art 24 ust 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (DzU Nr 81, poz 530) upoważniam Bank Spółdzielczym w Oleśnicy, do wystąpienia bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura nformacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul Postępu 17 do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań 3 Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia r (Dz U 2002, nr 101, poz 926), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczym w Oleśnicy, w celu reklamy produktów i usług Banku TAK NE TAK NE Zgoda ta może być odwołana w każdym czasie 4 Wyrażam zgodę na : 1) przetwarzanie moich danych osobowych oraz zasięgania informacji gospodarczej w bazach: a) System Bankowy Rejestr (CBD BR), którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul Kruczkowskiego 8 Biuro Obsługi Klienta przy ul Postępu 17A, Warszawa, b) Biura nformacji Kredytowej Spółka Akcyjna (BK) z siedzibą w Warszawie przy ul Modzelewskiego 77A Biuro Obsługi Klienta przy ul Postępu 17A, Warszawa, c) Krajowy Rejestr Długów Biura nformacji Gospodarczej SA (BG), z siedzibą ul Armii Ludowej 21, Wrocław w celu oceny mojej sytuacji ekonomicznej i wiarygodności oraz zapotrzebowania na produkty i usługi bankowe w celu przygotowania oferty usług spersonalizowanych: TAK NE TAK NE 5 Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie do Biura nformacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul Postępu 17a, Warszawa, moich danych osobowych, po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy kredytu przez okres nie dłuższy, niż 5 lat, od dnia wygaśnięcia zobowiązania, zgodnie z art 105a ust2 ustawy Prawo bankowe: TAK/NE* 6 Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do przetwarzania danych osobowych i ich poprawienia a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych w sytuacjach opisanych w art 32 ustawy o ochronie danych osobowych 7 Przyjmuje do wiadomości, iż Bank oraz Biuro nformacji Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie może bez mojej zgody przetwarzać informacje objęte tajemnicą bankową, w tym moje dane osobowe dla celów statystycznych określonych w art 128 ust 3 ustawy Prawo bankowe, przez okres 12 lat 8 Upoważniam Bank do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura nformacji Gospodarczej SA z siedzibą ul Armii Ludowej Wrocław o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby w związku ze złożeniem niniejszego wniosku 9 Nie toczy się / toczy się* wobec mnie postępowanie egzekucyjne w sprawie 10 Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie oraz zawarte w składanych załącznikach są prawdziwe i kompletne, według stanu na dzień złożenia wniosku Wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Bank podanych tych informacji 11 Oświadczam, że podany wyżej adres zameldowania i do korespondencji (doręczeń )jest zgodny ze stanem faktycznym 12 Oświadczam, że powyższe zgody i upoważnienia udzielone zostały dobrowolnie ZAŁĄCZNK Wraz z wnioskiem o kredyt składam następujące dokumenty: Strona 5 z 6

6 Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych oświadczenie o osiąganych dochodach zaświadczenie o osiąganych dochodach aktualna decyzja o przyznaniu renty dokument potwierdzający wysokość otrzymywanej emerytury ( nie dotyczy osób posiadających rachunek ROR w Oddziałach Banku Spółdzielczego w Oleśnicy na który wpływa emerytura) informacje o Poręczycielu jeśli taki występuje nne (miejscowość, data) * dotyczy ** niepotrzebne skreślić *** w złotych podpis Wnioskodawcy podpis Wnioskodawcy WYPEŁNA PRACOWNK BANKU NR WNOSKU KREDYTOWEGO DATA ZŁOŻENA WNOSKU WNOSEK KOMPLETNY TAK NE STATUS KLENTA KLENT BANKU NOWY KLENT Podpis pracownika Banku przyjmującego wniosek Strona 6 z 6

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym - WK WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć z nazwą i siedzibą banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Banku Spółdzielczym w Halinowie - WK Bank Spółdzielczy w Halinowie Oddział/Filia WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ

UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ UMOWA POŻYCZKI RATALNEJ zawarta w w dniu, pomiędzy: ZAPLO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY Wypełnia Bank ZłoŜony dnia

WNIOSEK KREDYTOWY Wypełnia Bank ZłoŜony dnia Załącznik nr I.1.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz.i WNIOSEK KREDYTOWY Wypełnia Bank ZłoŜony dnia W Śląskim Banku Spółdzielczym SILESIA Oddział w Katowicach Opiekun Klienta Osoba

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ UMOWA POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR. Zawarta w dniu. roku w Mielcu pomiędzy : Agencją Rozwoju Regionalnego MARR Spółka Akcyjna z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Chopina 18 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 %

Roczna Stopa Oprocentowania (stopa stała): 9 % Reprezentatywny przykład Umowy pożyczki Pożyczkodawca: Aasa Polska S.A. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa NIP: 5252528111, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo