zatwierdzona Uchwałą Nr 03/12/2010 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 14/10/2010 roku osobowe według pojemności Samochody

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zatwierdzona Uchwałą Nr 03/12/2010 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 14/10/2010 roku osobowe według pojemności Samochody"

Transkrypt

1 TARYFA KŁADEK do OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MÓJ AMOCHÓD OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 LITOPADA 2010 ROKU zatwierdzona Uchwałą Nr 03/12/2010 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń.A. z dnia 14/10/2010 roku POTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mój amochód, obowiązujących od dnia 1 listopada 2010 roku (zwanych dalej OWU). Niniejsza taryfa ma zastosowanie do ubezpieczenia: 1) obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Wielostronnego Porozumienia między Biurami Narodowymi (OC komunikacyjne), 2) odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi Regulaminu Wewnętrznego (Zielona Karta), 3) pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia ( Autocasco), 4) szyb samochodowych, 5) kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w razie wypadku na drodze MOJA POMOC DROGOWA, 6) utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, 7) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów oraz 8) następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym. 2 tawki taryfowe określone w niniejszej taryfie dotyczą umów ubezpieczenia zawieranych na okres jednego roku (12 miesięcy). Możliwe warianty opłacenia składki - w przypadku zawarcia wyłącznie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (w tym również zawarcia tego ubezpieczenia wraz z ubezpieczeniami: szyb samochodowych, kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w razie wypadku na drodze MOJA POMOC DROGOWA, utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym): 1) wariant A jednorazowo, 2) wariant B w 2 równych ratach, 3) wariant C w 4 równych ratach. Wariant jest dostępny, gdy łączna wartość składki przewyższa 400,- złotych. Możliwe warianty opłacenia składki w przypadku zawarcia wyłącznie umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (w tym również zawarcia tego ubezpieczenia wraz z ubezpieczeniami: szyb samochodowych, kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w razie wypadku na drodze MOJA POMOC DROGOWA, utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym) lub jednoczesnego zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia: 1) wariant A jednorazowo, 2) wariant B w 2 równych ratach, 3) wariant C w 4 równych ratach. Wariant jest dostępny, gdy łączna wartość składki przewyższa 200,- złotych, 4) wariant D w 12 równych ratach. Wariant jest dostępny, gdy łączna wartość składki przewyższa 600,- złotych. W przypadku płatności jednorazowej ubezpieczonemu należy się odpowiednia zniżka składki, której wartość wynosi odpowiedni procent całej należnej składki. W przypadku opłacania składki w 4 lub 12 ratach, od ubezpieczonego pobierana jest odpowiednia zwyżka składki, której wartość wynosi odpowiedni procent całej należnej składki. Wysokość zniżki za płatność jednorazową lub zwyżki za rozłożenie na raty przedstawia poniższa tabela: Tabela Zniżki / Zwyżki dla różnych form płatności. 3. 2) Wysokość składki określa poniższa tabela: osobowe według pojemności silnika w cm3 Tabela WYOKOŚĆ KŁADKI OC DLA AMOCHODÓW OOBOWYCH. trefa regionalna i składka w złotych za okres 12 miesięcy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII do pow ciężarowe o ładowności do 2,5 tony i dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony: 1) Na wysokość składki podstawowej za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wpływa strefa regionalna właściwa dla ubezpieczonego (właściciela pojazdu lub posiadacza samoistnego) ze względu na miejsce zarejestrowania pojazdu. 2) Wysokość składki określa poniższa tabela: ciężarowe o ładowności do 2,5 tony Tabela 3. Wysokość składki OC dla samochodów ciężarowych. trefa regionalna i składka w złotych za okres 12 miesięcy I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rodzaj pojazdu Rodzaj pojazdu Pozostałe pojazdy: Wysokość składki podstawowej dla poszczególnych rodzajów pojazdów określa poniższa tabela: Tabela 4. Wysokość składki OC dla pozostałych pojazdów Nazwa wariantu Zniżka lub zwyżka składki w procentach (%) Rodzaj pojazdu kładka w złotych Rodzaj pojazdu A (-)5% B 0% C (+)5% Motorowery i wózki inwalidzkie Przyczepy (bez campingowych) Motocykle D (+)10% 7. Termin płatności składki (wariant A) lub jej pierwszej raty (warianty: B, C i D) przypada w dniu sporządzenia wniosku ubezpieczeniowego. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 3 Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne. Niniejszą taryfę stosuje się do ubezpieczenia: 1) samochodów osobowych (w tym również samochodów ciężarowo osobowych, terenowych i mini mikrobusów), 2) samochodów ciężarowych o ładowności do 2,5 tony i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 3) motorowerów i wózków inwalidzkich, 4) motocykli, 5) przyczep (lekkich lub ciężarowych o ładowności do 2000 kilogramów bez kempingowych). 4 Niniejsza taryfa nie ma zastosowania do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: 1) zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne na czas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne w ruchu zagranicznym, poza terytorium państw wskazanych w 1 ust. 2 pkt 1) 2). Niniejszej taryfy nie stosuje się także do ubezpieczenia pojazdów: 1) nie wymienionych w 3 ust. 2, 2) przeznaczonych do jazd próbnych, jazd wyścigowych, rajdów, treningów i konkursów, 3) używanych w charakterze rekwizytów lub wynajmowanych w celach zarobkowych. OC KOMUNIKACYJNE Wysokość składki podstawowej 5 osobowe: 1) Na wysokość składki podstawowej za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wpływają: a) pojemność skokowa silnika, b) strefa regionalna właściwa dla ubezpieczonego (właściciela pojazdu lub posiadacza samoistnego) ze względu na miejsce zarejestrowania pojazdu. Wysokość składki należnej 6 kładkę należną za ubezpieczenie oblicza się metodą iloczynową stosując do składki podstawowej wynikającej z 5 przysługujące ubezpieczonemu zniżki i zwyżki. MTU stosuje następujące zniżki lub zwyżki w opłacie składki (w % składki podstawowej): 1) za zawarcie ubezpieczenia w ramach pakietu Mój Dom lub Mój Dom II (wartość składki równa lub wyższa niż 100,- złotych) 5% zniżki, 2) dla pracowników P.P.U.P Poczta Polska oraz nauczycieli 5% zniżki, 3) za wiek posiadacza pojazdu (Ubezpieczonego) na dzień sporządzenia wniosku ubezpieczeniowego: a) od 36 do 40 lat 10% zniżki, b) od 41 do 45 lat 5% zniżki, c) od 26 do 29 5% zwyżki, d) do 25 lat 60% zwyżki, 4) za ubezpieczenie pojazdów starszych niż 12 lat 10% zwyżki, 5) za posiadanie przez Ubezpieczonego prawa jazdy przez okres krótszy niż 3 lata lub nieposiadanie prawa jazdy 25% zwyżki, 6) za planowany pobyt ubezpieczonego poza granicami Polski w czasie trwania umowy przez okres dłuższy niż 3 miesiące 300% zwyżki, 7) za ubezpieczenie pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy lub wykorzystywanego jako taksówka 300% zwyżki, 8) za bezszkodowość / szkodowość według załącznika nr 1, 9) za markę i model pojazdu według załącznika nr Minimalna wysokość składki za roczny okres ubezpieczenia, po uwzględnieniu zniżek i zwyżek wymienionych w ust. 2, nie może być mniejsza niż 30% składki podstawowej ani niższa niż 100,- złotych. 4. Jeżeli ubezpieczany pojazd jest przedmiotem współwłasności, przy obliczaniu składki należnej za ubezpieczenie uwzględnia się tylko zniżki lub zwyżki jednego ze współwłaścicieli (współposiadaczy). 5. Zwyżki składki o których mowa w ust. 2 pkt 3) ppkt c) i d), pkt 5) i pkt 6) stosuje się także wtedy, gdy tylko jeden ze współposiadaczy (współwłaścicieli) spełnia warunki do ich zastosowania. Podział regionalny 7 Wprowadza się podział kraju na strefy regionalne odpowiadające pocztowym numerom adresowym Poczty Polskiej, zwanym dalej kodami pocztowymi. Załącznik nr 6 do niniejszej taryfy informuje o zaliczeniu poszczególnych miejscowości do określonych stref regionalnych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz o odpowiadających im kodach pocztowych. MTU MOJE TOWARZYTWO UBEZPIECZEŃ.A opot, ul. Hestii 1, fax: Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru ądowego prowadzonego przez ąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru ądowego - KR NIP Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: zł. MTU/D/U/T002/1010 str. 1/15

2 Okres przebiegu ubezpieczenia 8 Okres przebiegu ubezpieczenia (poziom szkodowości) ustala się indywidualnie dla każdego ubezpieczonego (właściciela lub posiadacza samoistnego) zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej taryfy. Zawarcie umowy ubezpieczenia z zastosowaniem zniżek lub zwyżek za przebieg ubezpieczenia może nastąpić pod warunkiem złożenia, przez przynajmniej jednego ze współwłaścicieli, zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, potwierdzającego wysokość nabytych zniżek lub zwyżek. 3. MTU na podstawie złożonego zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, ustali klasę taryfową właściwą dla ubezpieczonego, dzieląc podany w zaświadczeniu (zaświadczeniach) okres ubezpieczenia na 12- miesięczne okresy, począwszy od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i przyporządkowując im szkody, jakie w nich wystąpiły. 4. W przypadku, gdy w wyniku dokonania podziału o którym mowa w ust. 3, pozostanie nie zakwalifikowana do żadnego 12-miesięcznego okresu część przebiegu ubezpieczenia (np. 5 miesięcy) to będzie ona rozpatrywana łącznie z ostatnim 12-miesięcznym okresem poprzedzającym zawarcie umowy. 5. Zniżkę lub zwyżkę za przebieg ubezpieczenia ustala się dla ubezpieczonego (właściciela lub posiadacza samoistnego pojazdu) przez porównanie liczby szkód które wystąpiły w poszczególnych, 12-miesięcznych okresach (z zastrzeżeniem ust. 4) i określeniu odpowiedniej klasy taryfowej dla następujących po sobie 12-miesięcznych okresów, aż do ustalenia klasy taryfowej na dzień złożenia wniosku ubezpieczeniowego. 6. W przypadku, gdy ubezpieczony przedstawi zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, w którym nie będzie informacji o okresach ubezpieczenia i szkodach a podana będzie wysokość wypracowanej zniżki lub zwyżki w ostatnim (mijającym) okresie ubezpieczenia, MTU będzie honorowało wysokość tej zniżki lub zwyżki z zastrzeżeniem ust. 1 w przypadku zaświadczenia od zagranicznego Zakładu Ubezpieczeń, MTU będzie je honorowało pod warunkiem dołączenia przez ubezpieczonego jego tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. 7. W przypadku, gdy ubezpieczony w zamian za zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia przedstawi oryginał polisy ubezpieczeniowej (lub wniosku ubezpieczeniowego i odpowiadającej mu polisy), na której będzie podana wysokość udzielonej zniżki przez poprzedniego ubezpieczyciela, MTU będzie honorowało wysokość tej zniżki lub zwyżki, pod warunkiem złożenia przez ubezpieczonego pisemnego oświadczenia o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia w ostatnim roku. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być podstawą do ustalenia zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia wyłącznie w przypadku, gdy zostały wystawione na ubezpieczonego, na okres bezpośrednio poprzedzający datę sporządzania w MTU wniosku ubezpieczeniowego i dotyczą pojazdu, który ma być na podstawie tego wniosku ubezpieczony. 8. W przypadku pojazdów będących przedmiotem współwłasności, do ustalenia wysokości należnej składki przyjmuje się uprawnienia właściciela, który posiada największe zniżki/zwyżki z tytułu bezszkodowego/szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Jeżeli jeden ze współwłaścicieli posiada uprawnienia do zniżki składki i jednocześnie którykolwiek z nich obciążony jest zwyżką, wówczas przy kalkulacji składki stosuje się klasę taryfową odpowiednią dla współwłaściciela objętego zwyżką składki z tytułu szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Przebieg ubezpieczenia jednego pojazdu ma wpływ na uprawnienia wszystkich współwłaścicieli. 9. Na podstawie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, z uwzględnieniem ust. 8, MTU ustali zniżkę lub zwyżkę składki w ubezpieczeniu wszystkich posiadanych przez ubezpieczonego pojazdów zastosowana zostanie jedna klasa taryfowa. w przypadku szkody, zmiana klasy taryfowej następuje w odniesieniu do wszystkich umów ubezpieczenia zawieranych po dacie zgłoszenia szkody. 10. W przypadku pojazdów będących przedmiotem leasingu lub przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu, zniżkę lub zwyżkę za przebieg ubezpieczenia ustala się dla leasingobiorcy/kredytobiorcy. 1 Przebieg ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym (w tym Zielona Karta) ma wpływ na przebieg ubezpieczenia OC w ruchu krajowym. 1 Uprawnienia do obniżki składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia nabyte przez posiadacza pojazdu nie tracą ważności jeżeli: 1) okres przerwy w ciągłości ubezpieczenia nie przekracza 24 miesięcy, 2) okres przerwy w ciągłości ubezpieczenia przekracza 24 miesiące, ale nie więcej niż 5 lat, a ubezpieczony posiada: a) co najmniej 5 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w MTU Moim Towarzystwie Ubezpieczeń.A. lub b) 10 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. ZIELONA KARTA 9 Niniejsza taryfa ma zastosowanie wyłącznie do umów ubezpieczenia Zielonej Karty zawieranych łącznie z ubezpieczeniem OC komunikacyjnym. kładka taryfowa za ubezpieczenie Zielonej Karty wynosi 15,- złotych. a) wariantu ubezpieczenia, b) wartości i rodzaju pojazdu, c) strefy regionalnej właściwej dla ubezpieczonego ze względu na miejsce zarejestrowania pojazdu. kładkę podstawową dla zakresu autocasco oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia przez stawkę taryfową określoną w Tabeli nr 5 lub RYZYKO KRADZIEŻY: wysokość stawki taryfowej za ubezpieczenie od ryzyka kradzieży jest procentem sumy ubezpieczenia zgodnie z Tabelą nr 6 lub 7 i uzależniona jest od: 1) wariantu ubezpieczenia, 2) wartości i rodzaju pojazdu, 3) strefy regionalnej właściwej dla ubezpieczonego ze względu na miejsce zarejestrowania pojazdu. kładkę podstawową za ubezpieczenie od ryzyka kradzieży oblicza się mnożąc sumę ubezpieczenia przez stawkę taryfową wynikającą z Tabeli nr 6 lub 7 Rodzaj pojazdów i wariant ubezpieczenia Tabela 5. WYOKOŚĆ TAWKI za ZAKRE AUTOCACO trefa regionalna tawka za zakres autocasco w procentach (%) sumy ubezpieczenia I II III IV V VI VII VIII IX X XI MAXICACO osobowe o wartości 12,49% 11,84% 11,18% 10,55% 9,90% 9,24% 8,59% 7,96% 7,30% 6,65% 6,00% 221 do ,- złotych osobowe o wartości od ,- do złotych 11,35% 10,77% 10,18% 9,58% 9,00% 8,41% 7,83% 7,23% 6,65% 6,04% 5,46% 222 osobowe o wartości 10,22% 9,68% powyżej ,- 9,16% 8,64% 8,10% 7,57% 7,04% 6,51% 5,97% 5,45% 4,91% 223 złotych ciężarowe o ładowności do 2,5 tony o wartości do ,- złotych 13,36% 12,67% 11,96% 11,28% 10,59% 9,90% 9,20% 8,51% 7,83% 7,12% 6,43% 209 MINICACO osobowe o wartości 4,50% 4,26% 4,03% 3,79% 3,57% 3,33% 3,10% 2,86% 2,63% 2,39% 2,17% 221 do ,- złotych osobowe o wartości 4,09% od ,- 3,88% 3,67% 3,45% 3,24% 3,03% 2,82% 2,60% 2,39% 2,18% 1,97% 222 do złotych osobowe o wartości 3,68% powyżej ,- 3,48% 3,30% 3,10% 2,92% 2,73% 2,53% 2,35% 2,15% 1,97% 1,77% 223 złotych Rodzaj pojazdu POTANOWIENIA WPÓLNE (OC KOMUNIKACYJNE i ZIELONA KARTA) Zwrot składki 10 Posiadaczowi pojazdu należy się zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia w przypadku: 1) przejścia prawa własności (zbycia - sprzedaży) pojazdu, pod warunkiem że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu, 2) wyrejestrowania pojazdu. kładkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia zwraca się na wniosek ubezpieczonego po przedstawieniu dokumentów potwierdzających zdarzenie uprawniające do zwrotu składki. Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się w wysokości 1/12 składki za każdy niewykorzystany miesiąc ubezpieczenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia, przy czym miesiąc rozpoczęty uważa się za pełny. kładka nie podlega zwrotowi, jeżeli w okresie poprzedzającym wyrejestrowane lub zbycie pojazdu wystąpiła szkoda, za którą MTU wypłaciło lub zobowiązane jest do wypłacenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC. ciężarowe o ładowności do 2,5 4,81% tony 4,56% 4,30% 4,06% 3,81% 3,57% 3,31% 3,06% 2,82% 2,56% 2,31% 209 o wartości od do ,- złotych Rodzaj pojazdów i wariant ubezpieczenia Tabela 6. Wysokość stawki za ryzyko kradzieży. trefa regionalna tawka za ryzyko kradzieży w procentach (%) sumy ubezpieczenia I II III IV V VI VII VIII Rodzaj pojazdu UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNIZCZENIA LUB UZKODZENIA (AUTOCACO) 11 Niniejszą taryfę stosuje się do ubezpieczenia: 1) samochodów osobowych (w tym również samochodów ciężarowo osobowych, terenowych i mini mikrobusów), 2) samochodów ciężarowych o ładowności do 2,5 tony i dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, 3) motorowerów i wózków inwalidzkich, 4) przyczep (lekkich lub ciężarowych o ładowności do 2000 kilogramów bez kempingowych). Pojazdy wskazane w ust. 1, w zależności od wyboru dokonanego przez ubezpieczającego mogą być zawierane w wariancie pełnym (MAXICACO) lub ograniczonym (MINICACO), w zakresie określonym w 10 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mój amochód. 12 Niniejszej taryfy nie stosuje się do ubezpieczenia pojazdów: 1) nie wymienionych w 11, 2) przeznaczonych do nauki jazdy, jazd próbnych, jazd wyścigowych, rajdów, treningów i konkursów, 3) używanych w charakterze rekwizytów, wynajmowanych w celach zarobkowych lub użytkowanych jako taksówki. 4) starszych niż 12 lat z wyjątkiem bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w MTU Moim Towarzystwie Ubezpieczeń.A. na kolejny 12 - miesięczny okres ubezpieczenia. Niniejsza taryfa nie ma także zastosowania do ubezpieczenia: 1) pojazdów o wartości rynkowej przewyższającej ,- złotych, jak również 2) pojazdów o wartości rynkowej niższej niż 8.000,- złotych (dotyczy wyłącznie ubezpieczenia w wariancie ograniczonym (MINICACO)) oraz 3) pojazdów następujących marek: Fiat 126p, Fiat 125p - niezależnie od ich wartości i wariantu ubezpieczenia. Wysokość stawki taryfowej 13 Niezależnie od wariantu ubezpieczenia wysokość stawki taryfowej wyznaczana jest odrębnie dla zakresu autocasco oraz ryzyka kradzieży. ZAKRE AUTOCACO: wysokość stawki taryfowej za ubezpieczenie pojazdu w zakresie autocasco, tzn. od szkód powstałych wskutek: 1) zderzenia się pojazdów, 2) zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, 3) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego działania innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania, 4) nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, jest procentem sumy ubezpieczenia zgodnie z Tabelą nr 5 lub 7 i uzależniona jest od: str. 2/15 osobowe o wartości do ,- złotych osobowe o wartości od ,- do złotych osobowe o wartości powyżej ,- złotych ciężarowe o ładowności do 2,5 tony o wartości do ,- złotych osobowe o wartości do ,- złotych osobowe o wartości od ,- do złotych osobowe o wartości powyżej ,- złotych ciężarowe o ładowności do 2,5 tony o wartości od do ,- złotych MAXICACO 2,00% 1,78% 1,56% 1,33% 1,11% 0,89% 0,67% 0,44% 221 2,00% 1,78% 1,56% 1,33% 1,11% 0,89% 0,67% 0,44% 222 2,00% 1,78% 1,56% 1,33% 1,11% 0,89% 0,67% 0,44% 223 2,35% 2,09% 1,83% 1,57% 1,31% 1,05% 0,78% 0,52% 209 MINICACO 1,00% 0,89% 0,78% 0,67% 0,56% 0,44% 0,33% 0,22% 221 1,00% 0,89% 0,78% 0,67% 0,56% 0,44% 0,33% 0,22% 222 1,00% 0,89% 0,78% 0,67% 0,56% 0,44% 0,33% 0,22% 223 1,18% 1,05% 0,92% 0,78% 0,65% 0,52% 0,39% 0,26% 209 MTU/D/U/T002/1010

3 Tabela 7. WYOKOŚĆ TAWKI za ZAKRE AUTOCACO i RYZYKO KRADZIEŻY DLA POZOTAŁYCH POJAZDÓW. Rodzaje pojazdów tawka w procentach (%) sumy ubezpieczenia Zakres autocasco MAXICACO Ryzyko kradzieży Rodzaj pojazdu Motorowery i wózki inwalidzkie 1,11% 0,62% 202 Przyczepy (bez campingowych) 2,81% 0,82% 203 Motorowery i wózki inwalidzkie o wartości od do ,- złotych Przyczepy (bez campingowych) o wartości od do ,- złotych MINICACO 0,49% 0,38% 202 1,24% 0,49% 203 Wysokość składki należnej 14 kładką należną za ubezpieczenie jest suma składek należnych za zakres autocasco oraz ryzyko kradzieży. kładki należne za zakres autocasco oraz ryzyko kradzieży oblicza się metodą iloczynową stosując do składek podstawowych wynikających z 13 przysługujące ubezpieczonemu zniżki i zwyżki. MTU stosuje następujące zniżki i zwyżki w opłacie składki (w % składki podstawowej): 1) ubezpieczenie pojazdu w zakresie autocasco: a) dla pracowników P.P.U.P Poczta Polska oraz nauczycieli 5% zniżki, b) za bezszkodową kontynuację ubezpieczenia w MTU 10% zniżki, c) za wprowadzenie do umowy udziału własnego w szkodzie, o którym mowa w 26 ust. 2 pkt 1) OWU 10% zniżki, d) za wiek posiadacza pojazdu (Ubezpieczonego) na dzień sporządzenia wniosku ubezpieczeniowego: - od 36 do 40 lat 10% zniżki, - od 41 do 45 lat 5% zniżki, - od 26 do 29 5% zwyżki, - do 25 lat 60% zwyżki, e) za ubezpieczenie pojazdów starszych niż 9 lat 25% zwyżki, f) za posiadanie przez Ubezpieczonego prawa jazdy przez okres krótszy niż 3 lata lub nieposiadanie prawa jazdy 25% zwyżki, g) za wprowadzenie wariantu serwisowego w odniesieniu do ubezpieczenia w wariancie pełnym (MAXICACO) w zależności od okresu eksploatacji pojazdu: - do 3 lat włącznie 0% zwyżki, - od 4 do 5 lat 10% zwyżki, - od 6 do 7 lat 20% zwyżki, - od 8 do 10 lat 30% zwyżki, - powyżej 10 lat brak możliwości wprowadzenia, h) za zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia 20% zwyżki, i) za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na szkody powstałe za granicą (pobyt w czasie trwania umowy przez okres krótszy niż 3 miesiące): 15% zwyżki, j) za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na szkody powstałe za granicą (pobyt w czasie trwania umowy przez okres dłuższy niż 3 miesiące): 300% zwyżki k) za bezszkodowość / szkodowość: wg załącznika nr 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, l) za markę i model pojazdu wg załącznika nr 4. 2) ubezpieczenie pojazdu od ryzyka kradzieży: a) za wprowadzenie do umowy udziału własnego w szkodzie, o którym mowa w 26 ust. 2 pkt 2) OWU 5% zniżki, b) za markę i model pojazdu wg załącznika nr 5, 3) ubezpieczenie pojazdu zarówno w zakresie autocasco, jak i od ryzyka kradzieży: a) za posiadanie zawartego w MTU ubezpieczenia OC ubezpieczanego pojazdu 10% zniżki, b) za zawarcie ubezpieczenia w ramach pakietu Mój Dom lub Mój Dom II (wartość składki równa lub wyższa niż 100,- złotych) 10% zniżki c) za utrzymanie sumy ubezpieczenia pojazdu w zależności od okresu eksploatacji pojazdu: - do 2 lat włącznie 0% zwyżki, - od 3 do 4 lat 5% zwyżki, - od 5 do 6 lat 10% zwyżki, - od 7 do 8 lat 20% zwyżki, - od 9 do 10 lat 25% zwyżki, - od 11 do 12 lat 30% zwyżki. 3. Przy zawieraniu po raz pierwszy w MTU ubezpieczenia w wariancie ograniczonym (MINICACO) ubezpieczony może skorzystać z aktualnej na dzień sporządzania wniosku ubezpieczeniowego zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne) pod warunkiem, że: 1) w okresie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających zawarcie ubezpieczenia MINICACO w MTU ubezpieczony nie posiadał ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) zawartego w jakimkolwiek Zakładzie Ubezpieczeń, co potwierdzi stosownym pisemnym oświadczeniem, oraz 2) zawiera to ubezpieczenie w MTU jednocześnie (na jednym wniosku ubezpieczeniowym) z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne) lub 3) posiada aktualnie zawarte w MTU (i opłacone) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC komunikacyjne). 4. Jeżeli ubezpieczany pojazd jest przedmiotem współwłasności, przy obliczaniu składki należnej za ubezpieczenie uwzględnia się tylko zniżki lub zwyżki jednego ze współwłaścicieli (współposiadaczy). 5. Zwyżki składki o których mowa w ust. 2 pkt 1) ppkt d), f) i j) stosuje się także wtedy, gdy tylko jeden ze współposiadaczy (współwłaścicieli) spełnia warunki do ich zastosowania. Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego 15 Wartość przyjętego do ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia i nie może być wyższa niż 5.000,- złotych. Za ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pobiera się składkę w wysokości 10% wartości wyposażenia. 3. kładkę należną oblicza się mnożąc wartość wyposażenia przez stawkę taryfową określoną w ust. Ubezpieczenie bagażu 16 Po opłaceniu dodatkowej składki, ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) może zostać rozszerzone o ubezpieczenie bagażu. kładka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie bagażu wynosi 76,- złotych. 3. Podział regionalny 17 W ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) wprowadza się podział kraju na strefy regionalne odpowiadające pocztowym numerom adresowym Poczty Polskiej, zwanym dalej kodami pocztowymi. Podział kraju na strefy regionalne wprowadzony jest osobno dla ubezpieczenia w zakresie autocasco oraz od ryzyka kradzieży. Załącznik nr 6 do niniejszej taryfy informuje o zaliczeniu poszczególnych miejscowości do określonych stref regionalnych w ubezpieczeniu pojazdów zarówno w zakresie autocasco, jak i ubezpieczeniu od ryzyka kradzieży oraz o odpowiadających im kodach pocztowych. Okres przebiegu ubezpieczenia 18 Okres przebiegu ubezpieczenia (poziom szkodowości) ustala się indywidualnie dla każdego ubezpieczonego (właściciela lub posiadacza samoistnego) zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej taryfy. Zawarcie umowy ubezpieczenia z zastosowaniem zniżek lub zwyżek za przebieg ubezpieczenia może nastąpić pod warunkiem złożenia, przez przynajmniej jednego ze współwłaścicieli, zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, potwierdzającego wysokość nabytych zniżek lub zwyżek. 3. MTU na podstawie złożonego zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2, ustali klasę taryfową właściwą dla ubezpieczonego, dzieląc podany w zaświadczeniu (zaświadczeniach) okres ubezpieczenia na 12- miesięczne okresy, począwszy od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia i przyporządkowując im szkody jakie w nich wystąpiły. 4. W przypadku, gdy w wyniku dokonania podziału o którym mowa w ust. 3, pozostanie nie zakwalifikowana do żadnego 12-miesięcznego okresu część przebiegu ubezpieczenia (np. 5 miesięcy) to będzie ona rozpatrywana łącznie z ostatnim 12-miesięcznym okresem poprzedzającym zawarcie umowy. 5. Zniżkę lub zwyżkę za przebieg ubezpieczenia ustala się dla ubezpieczonego (właściciela lub posiadacza samoistnego pojazdu) przez porównanie liczby szkód które wystąpiły w poszczególnych, 12-miesięcznych okresach (z zastrzeżeniem ust. 4) i określeniu odpowiedniej klasy taryfowej dla następujących po sobie 12- miesięcznych okresów, aż do ustalenia klasy taryfowej na dzień złożenia wniosku ubezpieczeniowego. 6. W przypadku, gdy ubezpieczony przedstawi zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, w którym nie będzie informacji o okresach ubezpieczenia i szkodach a podana będzie wysokość wypracowanej zniżki lub zwyżki w ostatnim (mijającym) okresie ubezpieczenia, MTU będzie honorowało wysokość tej zniżki lub zwyżki z zastrzeżeniem ust. 1 w przypadku zaświadczenia od zagranicznego Zakładu Ubezpieczeń, MTU będzie je honorowało pod warunkiem dołączenia przez ubezpieczonego jego tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. 7. W przypadku, gdy ubezpieczony w zamian za zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia przedstawi oryginał polisy ubezpieczeniowej (lub wniosku ubezpieczeniowego i odpowiadającej mu polisy), na której będzie podana wysokość udzielonej zniżki przez poprzedniego ubezpieczyciela, MTU będzie honorowało wysokość tej zniżki lub zwyżki, pod warunkiem złożenia przez ubezpieczonego pisemnego oświadczenia o bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia w ostatnim roku. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym mogą być podstawą do ustalenia zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia wyłącznie w przypadku, gdy zostały wystawione na ubezpieczonego, na okres bezpośrednio poprzedzający datę sporządzania w MTU wniosku ubezpieczeniowego i dotyczą pojazdu, który ma być na podstawie tego wniosku ubezpieczony. 8. W przypadku pojazdów będących przedmiotem współwłasności, do ustalenia wysokości należnej składki przyjmuje się uprawnienia właściciela, który posiada największe zniżki/zwyżki z tytułu bezszkodowego/szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Jeżeli jeden ze współwłaścicieli posiada uprawnienia do zniżki składki i jednocześnie którykolwiek z nich obciążony jest zwyżką, wówczas przy kalkulacji składki stosuje się klasę taryfową odpowiednią dla współwłaściciela objętego zwyżką składki z tytułu szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Przebieg ubezpieczenia jednego pojazdu ma wpływ na uprawnienia wszystkich współwłaścicieli. 9. Na podstawie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, z uwzględnieniem ust. 8, MTU ustali zniżkę lub zwyżkę składki w ubezpieczeniu wszystkich posiadanych przez ubezpieczonego pojazdów zastosowana zostanie jedna klasa taryfowa. w przypadku szkody, zmiana klasy taryfowej następuje w odniesieniu do wszystkich umów ubezpieczenia zawieranych po dacie zgłoszenia szkody. 10. W przypadku pojazdów będących przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu, zniżkę lub zwyżkę za przebieg ubezpieczenia ustala się dla kredytobiorcy. 1 Uprawnienia do obniżki składki z tytułu przebiegu ubezpieczenia nabyte przez posiadacza pojazdu nie tracą ważności jeżeli: 1) okres przerwy w ciągłości ubezpieczenia nie przekracza 24 miesięcy, 2) okres przerwy w ciągłości ubezpieczenia przekracza 24 miesiące, ale nie więcej niż 5 lat, a ubezpieczony posiada: a) co najmniej 5 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w MTU Moim Towarzystwie Ubezpieczeń.A. lub b) 10 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE ZYB AMOCHODOWYCH 19 Niniejszą taryfę stosuje się do ubezpieczenia: 1) samochodów osobowych (w tym również samochodów ciężarowo osobowych, terenowych i mini mikrobusów), 2) samochodów ciężarowych o ładowności do 2,5 tony i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, 20 kładka ubezpieczeniowa (w zależności od rodzaju pojazdu) wynosi: 1) samochody osobowe 70,- złotych, 2) samochody ciężarowe 80,- złotych. UBEZPIECZENIE KOZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIATOWEJ POMOCY NA DRODZE MOJA POMOC DROGOWA 21 Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy na drodze MOJA POMOC DROGOWA może zostać zawarte w pakiecie, wyłącznie razem z zawarciem (na tym samym wniosku ubezpieczeniowym) ubezpieczenia autocasco lub OC komunikacyjnego. Ubezpieczenie może zostać zawarte w wariancie TANDARD, KOMFORT oraz PREMIUM. 3. Ubezpieczenie w wariancie TANDARD oferowane jest w pakiecie przy zawarciu ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 4. Ubezpieczenie w wariancie KOMFORT i PREMIUM oferowane jest w pakiecie przy zawarciu ubezpieczenia OC komunikacyjnego lub ubezpieczenia autocasco. 5. ładka ubezpieczeniowa (w zależności od wariantu ubezpieczenia) wynosi: 1) 10,- złotych wariant TANDARD, 2) 49,- złotych wariant KOMFORT, 3) 99,- złotych wariant PREMIUM - przy zakupie w pakiecie przy zawarciu ubezpieczenia autocasco lub 4) 149,- złotych wariant PREMIUM przy zakupie w pakiecie przy zawarciu ubezpieczenia OC komunikacyjnego. UBEZPIECZENIE UTRATY ZNIŻKI ZA BEZZKODOWY PRZEBIEG UBEZPIECZENIA 22 Ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia może zostać zawarte w pakiecie, wyłącznie razem z zawarciem (na tym samym wniosku ubezpieczeniowym) ubezpieczenia autocasco lub OC komunikacyjnego. Ubezpieczenie utraty zniżki dotyczy wyłącznie ubezpieczenia autocasco lub OC komunikacyjnego z którym zostało zawarte i które zostało wskazane przez Ubezpieczającego na wniosku ubezpieczeniowym przy zawieraniu umowy ubezpieczenia. 3. ładka ubezpieczeniowa (w zależności od rodzaju ubezpieczenia którego dotyczy ochrona) wynosi: 1) 30,- złotych ubezpieczenie utraty zniżki z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, 2) 50,- złotych ubezpieczenie utraty zniżki z ubezpieczenia autocasco, 3) 75,- złotych ubezpieczenie utraty zniżki zarówno z ubezpieczenia OC komunikacyjnego, jak i autocasco. UBEZPIECZENIE NATĘPTW NIEZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PAAŻERÓW 23 kładka taryfowa za ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w wariancie TANDARD wynosi 30,- złotych. UBEZPIECZENIE NATĘPTW NIEZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW W RUCHU KOMUNIKACYJNYM 24 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym można zawrzeć w wariancie KOMFORT lub MAXI OCHRONA. kładka ubezpieczeniowa (w zależności od wariantu ubezpieczenia) wynosi: 1) 40,- złotych wariant KOMFORT, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. 2) 70,- złotych wariant MAXI OCHRONA. 3. W przypadku gdy ubezpieczenie w wariancie KOMFORT zawierane jest łącznie z ubezpieczeniem w wariancie MAXI OCHRONA, składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie w wariancie KOMFORT wynosi 30,- złotych. POTANOWIENIA KOŃCOWE 25 Zarząd MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń.A. może wprowadzić na danym terenie inne stawki niż określone w taryfie, jeśli zachodzi taka potrzeba ze względów finansowych lub akwizycyjnych Niniejsza taryfa wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 roku. MTU/D/U/T002/1010 str. 3/15

4 Załącznik nr 1 do Taryfy składek do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mój amochód TABELA PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA OC KOMUNIKACYJNEGO (BEZZKODOWOŚCI / ZKODOWOŚCI) Załącznik nr 2 do Taryfy składek do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mój amochód TABELA PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA AC KOMUNIKACYJNEGO (BEZZKODOWOŚCI / ZKODOWOŚCI) Klasa taryfowa Liczba lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia OC Zwyżka lub zniżka w % składki podstawowej* Współczynnik Przeniesienie w klasie taryfowej w zależności od przebiegu ubezpieczenia w poprzednim rocznym okresie ubezpieczenia Brak szkód Po 1 szej szkodzie Po 2-giej i kolejnych szkodach , TAWKA PODWYŻZONA , , TAWKA PODTAWOWA po 1 roku , po 2 latach , po 3 latach , po 4 latach , po 5 latach , po 6 latach , * Znak (+) oznacza zwyżkę składki w procencie składki podstawowej. Znak ( - ) oznacza zniżkę składki w procencie składki podstawowej. Klasa taryfowa Liczba lat bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia AC Zwyżka lub zniżka w % składki podstawowej* Współczynnik Przeniesienie w klasie taryfowej w zależności od przebiegu ubezpieczenia w poprzednim rocznym okresie ubezpieczenia Brak szkód Po 1 szej szkodzie Po 2-giej i kolejnych szkodach , TAWKA PODWYŻZONA , , TAWKA PODTAWOWA po 1 roku , po 2 latach , po 3 latach , po 4 latach , po 5 latach , po 6 latach , * Znak (+) oznacza zwyżkę składki w procencie składki podstawowej. Znak ( - ) oznacza zniżkę składki w procencie składki podstawowej. Załącznik nr 3 do Taryfy składek do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mój amochód Tabela ZNIŻKI/ZWYŻKI DLA POJAZDÓW OOBOWYCH ORAZ CIĘŻAROWYCH o ŁADOWNOŚCI do 2,5 TONY OC KOMUNIKACYJNE Klasa pojazdu MTU Współczynnik 1-9% 0,91 2-6% 0,94 3-3% 0,97 4 0% 1, % 1, % 1, % 1, % 1,08 +10% 1,10 Tabela KLAA POJAZDU - OC KOMUNIKACYJNE Marka Model Klasa pojazdu ACURA WZYTKIE 5 ALFA ROMEO 33, , 147, 159, 166, BRERA, GT, GTV, 5 155, 156, 164, GULIETTA, PIDER 6 ATON MARTIN WZYTKIE AUDI 80, A2 3 90, 100, A4, A5, C4, 3, 4, TT, Q5, QUATTRO 4 A3, 6 6 A6, ALLROAD 5 A8, Q7 AUTIN WZYTKIE 3 AVIA WZYTKIE 3 BMW 850, ERIA 1, ERIA 6, ERIA M, ERIA X, ERIA Z 8 ERIA 3, ERIA 5, ERIA 7 do 2006r. 6 ERIA 7 PO 2006r. POZOTAŁE 8 BUICK WZYTKIE 3 CADILLAC WZYTKIE 3 CHEVROLET CHRYLER AVEO, BLAZER, CAPTIVA, CORVETTE 5 BERETTA 6 EPICA, EVANDA, REZZO, PARK 4 LACETTI 3 UBURBAN PO 2006r. 300C, CIRRU, CONCORDE, CROFIRE, INTERPID, LH, EBRING, VIION 3 300M GRAND VOYAGER, NEON, TRATU, TOWN & COUNTRY, VOYAGER 4 PACIFICA, PT CRUIER 5 str. 4/15 MTU/D/U/T002/1010

5 CITROEN DACIA DAEWOO DAIHATU DODGE AX, C3, C4, C6, JUMPY 3 BERLINGO, BX, C2, C5, C8, C15, C25, EVAION, XM, XARA, ZX 4 C1 1 C3 PLURIEL 6 JUMPER, AXO, XANTIA 5 LOGAN 4 AVIA, LEGANZA 6 CHAIRMAN, REZZO, TACUMA 3 EPERO, LANO, MATIZ, NEXIA, NUBIRA, RACER, TICO 4 KORANDO, MUO 5 APPLAUE, CHARADE, CUORE, FEROZA 4 ROCKY, TERIO 1 CALIBER, CARAVAN, DURANGO, NITRO, RAM, TRATU 5 GRAND CARAVAN 6 NEON 4 EAGLE WZYTKIE 3 FIAT FORD HONDA 125, , 600, ALBEA, BRAVA, CINQUECENTO, FIORINO, IDEA, LINEA, MAREA, PALIO, PUNTO, CUDO, EDICI, EICENTO, IENA, TILO, TEMPRA, TIPO, ULYE, 4 BARCHETTA, DUCATO, MULTIPLA, PANDA 6 CROMA, DOBLO, BRAVO 5 PIDER 8 UNO 3 AEROTAR, CONTOUR, COUGAR, ECAPE, ECORT, EXPEDITION, EXPRE, FIETA, FOCU, FUION, GALAXY, KA,MUTANG, ORION, PROBE, RANGER, CORPIO, IERRA, WINDTAR 4 COURIER, C-MAX, ECONOVAN, KUGA, -MAX 3 EXPLORER, MAVERICK, MONDEO, TRANIT 5 PUMA 6 ACCORD, CIVIC, HR-V, LEGEND 5 CITY, JAZZ 3 CONCERTO, CR-X, PAPORT, PRELUDE 6 CR-V, FR-V, ODYEY, HUTTLE HUMMER WZYTKIE 4 HYUNDAI ACCENT, LANTRA, TERRACAN 5 ATO, GETZ, I10, MATRIX, TUCON 3 COUPE, H-1, H ELANTRA, GALLOPER, H-200, I30, PONY, ONATA 4 ANTA FE 7 INFINITI WZYTKIE 3 IUZU MIDI, TROOPER 3 IVECO WZYTKIE 6 JAGUAR JEEP KIA LADA LANCIA LAND ROVER LEXU LINCOLN -TYPE, X-TYPE, XJ do 2006r. 3 XJ PO 2006r. CHEROKEE, GRAND CHEROKEE, LIBERTY, WRANGLER 8 POZOTAŁE 6 CAREN, CLARU, K 2500, K 2700, PREGIO, PRIDE 5 CARNIVAL, CEE D, CERATO, CERE, JOICE, PICANTO, RIO, HUMA, ORENTO, PECTRA, PORTAGE 4 EPHIA 6 110, NIVA , AMARA 2 DEDRA, THEMA, Y, YPILON, ZETA 4 DELTA, LYBRA 5 KAPPA 6 DEFENDER 5 DICOVERY 6 FREELANDER, RANGE ROVER do 2006r. 4 I 4 POZOTAŁE TOWN CAR 1 LUBLIN WZYTKIE 3 MAERATI WZYTKIE MTU/D/U/T002/1010 str. 5/15

6 3 6 2, PREMACY 3 323, E 2200, MX 3, MX 6, RX 7, RX 8 5 MAZDA 5, 6, 121, 626, CX 7, E 2000, MX 5, MPV, XEDO 4 DEMIO 7 190, KLAA C, KLAA E, W123, W124 4 KLAA A 3 KLAA B, KLAA GL, KLAA R 5 KLAA CL, KLAA CLK, KLAA CL, KLAA LK, PRINTER 8 MERCEDE KLAA M, KLAA do 2006r., KLAA L, KLAA V, MB 100, VANEO, VIANO, VITO 6 KLAA PO 2006r. POZOTAŁE CIĘŻAROWE 6 POZOTAŁE OOBOWE 6 MERCURY WZYTKIE 5 COOPER, ONE 4 MINI 3000 GT, GRANDI 8 CANTER, COLT, ECLIPE, L 200, L 300, L 400, OUTLANDER, PAJERO 6 MITUBIHI CARIMA, GALANT, LANCER, PACE GEAR, PACE RUNNER, PACE WAGON 5 PACE TAR 4 MULTICAR WZYTKIE NX, ALTIMA, NAVARA ZX, 350 Z, CABTAR 8 ALMERA, MURANO, PICK-UP, PRIMATAR, PRIMERA, QAHQAI, ENTRA, ERENA, UNNY, TIIDA, TRADE, URVAN 4 NIAN MAXIMA, MICRA, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, X-TRAIL 5 NOTE, QUET 3 VANETTE 2 NYA WZYTKIE 3 OLDMOBILE WZYTKIE 1 OLTCIT WZYTKIE 4 AGILA, INIGNIA, KADETT, OMEGA, INTRA, VECTRA, VIVARO 4 ANTARA, ACONA, ATRA, CORA, MERIVA, ZAFIRA, REKORD 3 CALIBRA, TIGRA 6 OPEL COMBO, FRONTERA, IGNUM 5 MONTEREY, MOVANO , 107, 206, 207, 306, 309, 405, 607, 806, 1007, J5 4 PEUGEOT 205, 307, 308, 407, , BOXER, EXPERT, PARTNER 5 VOYAGER 5 PLYMOUTH ATU 4 POLONEZ CARO, CARGO, TRUCK 3 TRAN PORT 4 PONTIAC 911, BOXTER 6 PORCHE CAYENNE POZOTAŁE 6 PROTON WZYTKIE 4 AVANTIME, CLIO, EPACE, LAGUNA, MODU, R5, R11, R19, RAPID, THALIA, TRAFIC 4 EXPRE, KANGOO, MACOTT, MATER, R21, AFRANE 6 KOLEO, VEL ATI 5 RENAULT MEGANE, CENIC, TWINGO 3 MEENGER 8 R , ROVER 45, 75, 100, 600, AAB 9-3, 9-5, ATURN WZYTKIE 3 ALHAMBRA, ALTEA, AROA, LEON, TOLEDO 4 CORDOBA 3 EAT IBIZA, INCA 5 FABIA, FELICIA, OCTAVIA 4 FAVORIT, UPERB 3 KODA PICK-UP, ROOMTER 5 str. 6/15 MTU/D/U/T002/1010

7 MART WZYTKIE 4 KYRON 5 ANGYONG MUO 7 B9 TRIBECA, FORETER, IMPREZA, JUTY, LEGACY 6 UBARU POZOTAŁE 6 ALTO, IGNI, LIANA, AMURAI, PLAH, X4 3 UZUKI BALENO, GRAND VITARA, JIMNY, MARUTI, WIFT, VITARA, WAGON 4 YRENA WZYTKIE 1 TATA WZYTKIE 4 4 RUNNER, DYNA, HIACE, MR2, PAEO, PICNIC, PRIU, IENNA, UPRA, VERO 5 AURI, AYGO, CELICA, LAND CRUIER 6 TOYOTA AVENI, CAMRY, CARINA, COROLLA, PREVIA, RAV 4, TARLET, TERCEL, YARI 4 HILUX, MR, RUNNER 8 TRABANT WZYTKIE 1 BEETLE, CRAFTER, LUPO, PAAT, HARAN, VENTO 4 BORA, FOX, GOLF, JETTA, POLO, TARO, TIGUAN, TOURAN 3 CADDY, CORRADO, MULTIVAN, LT, TRANPORTER 6 VOLKWAGEN CARAVELLE, CIROCCO 5 PHAETON, TOUAREG C70, 40, 60, ERIA 4, ERIA 7, ERIA 8, ERIA 9, V40, V50, V70 4 KLAA POZOTAŁE, KLAA V POZOTAŁE, XC 5 VOLVO 80 7 ERIA 3 3 WARZAWA WZYTKIE WARTBURG YUGO WZYTKIE 1 YUGO 1 ZATAVA POZOTAŁE WZYTKIE 3 Załącznik nr 4 do Taryfy składek do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mój amochód Tabela ZNIŻKI/ZWYŻKI DLA POJAZDÓW OOBOWYCH ORAZ CIĘŻAROWYCH O ŁADOWNOŚCI DO 2,5 TONY ZAKRE AUTOCACO Klasa pojazdu MTU Współczynnik 1-20% 0,8 2-10% 0,9 3 0% % 1, % 1, % 1,6 Tabela KLAA POJAZDU - ZAKRE AUTOCACO Marka Model Klasa pojazdu 145, 146, 147, 156, , ALFA ROMEO GT, GTV, PIDER 4 A 2, A 3, A 4, C 4 2 AUDI A 6, A 8, ALLROAD, Q 7, 3, 4, 6, , ERIA 7, ERIA M, ERIA X, ERIA Z 6 BMW AVEO, LACETTI, REZZO 1 CHEVROLET CORVETTE 5 300M, CIRRU, CONCORDE, GRAND VOYAGER, INTERPID, LH, NEON, PT CRUIER, TOWN & COUNTRY, VIION, VOYAGER 3 CHRYLER AX 1 C 3 PLURIEL 5 CITROEN XM 4 BERLINGO, EVAION, JUMPER, XARA, ERIA C ( z wyłączeniem C 3 PLURIEL) 3 DACIA WZYTKIE 1 AVIA, EPERO, LEGANZA 3 CHAIRMAN, KORANDO, MUO 4 DAEWOO LANO, MATIZ, TICO 1 NEXIA, NUBIRA 2 POZOTAŁE ( z wyłączeniem POLONEZ) 3 APPLAUE, CHARADE 2 DAIHATU MTU/D/U/T002/1010 str. 7/15

8 ALBEA, CROMA, IDEA, PANDA, TIPO 2 BARCHETTA, BRAVA, BRAVO, MAREA, PALIO, EICENTO, IENA 3 FIAT DOBLO, DUCATO, MULTIPLA, PUNTO, ULYE, UNO 3 C-MAX, FUION, KA 2 FIETA, GALAXY, MONDEO 3 FORD FOCU 1 ACCORD, CITY, CIVIC, JAZZ 1 HONDA ATO, GALLOPER, H 1, H 100, H 101, TERRACAN 3 HYUNDAI COUPE 4 CARNIVAL, CERE, K 2500, K 2700, ORENTO, PECTRA, PORTAGE 3 KIA AMARA 1 LADA KAPPA 4 LANCIA 121, MX-3, MX-6, RX-7 4 MAZDA 626, XEDO 5 CL, CLK, CL, KLAA M, KLAA, L, LK, LR, PRINTER 5 KLAA A, KLAA C 1 KLAA B, VANEO 2 MERCEDE BENZ KLAA E, VIANO, VITO 4 POZOTAŁE CIĘŻAROWE 4 POZOTAŁE OOBOWE 3 MINI WZYTKIE GT, COLT, EVO 5 MITUBIHI PACE GEAR, PACE RUNNER, PACE TAR, PACE WAGON, CARIMA Z ZX, MURANO, NAVARA, PATHFINDER, PATROL, PICK UP, PRIMERA, TERRANO, X-TRAIL 4 NIAN ALMERA, CABTAR, MAXIMA, MICRA, PRAIRE, QUET, ENTRA, ERENA, URVAN, VANETTE 3 ALTIMA, NOTE, TRADE 2 NYA WZYTKIE 3 AGILA, COMBO, MERIVA, MOVANO, VIVARO, ZAFIRA 3 CALIBRA, FRONTERA, MONTEREY, TIGRA 4 OPEL OMEGA 5 IGNUM, VECTRA , 206 ( z wyłączeniem CC), 306, 407, 607, 806, 807, BOXER, EXPERT, J , 405, 406, PEUGEOT 206 CC, 307 CC 5 PARTNER 2 POLONEZ WZYTKIE 2 19, THALIA, TWINGO 2 AVANTIME, EPACE, EXPRE, KANGOO, MACOTT, MATER, MEGANE, MEENGER, RAPID, AFRANE, CENIC, TRAFIC 3 RENAULT CLIO, LAGUNA, VEL ATI 4 ROVER WZYTKIE 4 9-3, AAB ALHAMBRA, ALTEA, INCA 3 AROA, CORDOBA, TOLEDO 2 EAT IBIZA, LEON 4 FELICIA, UPERB 2 KODA MART WZYTKIE 3 ANGYONG WZYTKIE 4 IMPREZA 6 UBARU GRAND VITARA, JIMMY, AMURAI, VITARA, WAGON 3 MARUTI 5 UZUKI WIFT 6 YRENA WZYTKIE 3 TAVRIA WZYTKIE 3 4 RUNNER, DYNA, HIACE, HILUX, LITE ACE, PAEO, PICNIC, PREVIA, PRIU 3 AYGO, YARI 2 TOYOTA CARINA, CELICA 5 LAND CRUIER, RAV 4, TARLET, UPRA 4 TRABANT WZYTKIE 1 CADDY, CARAVELLE, GOLF, LT, NEW BEETLE, HARAN, TARO, TOUAREG, TOURAN, TRANPORTER 3 JETTA, PAAT, POLO 2 VOLKWAGEN PHAETON 5 KLAA C, KLAA, KLAA V, 40 4 ERIA 7, ERIA 8, ERIA 9 3 VOLVO XC 5 WARZAWA WZYTKIE 1 WARTBURG WZYTKIE 1 YUGO WZYTKIE 1 str. 8/15 MTU/D/U/T002/1010

9 ŻUK WZYTKIE 3 POZOTAŁE WZYTKIE 3 Załącznik nr 5 do Taryfy składek do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mój amochód Tabela Zniżki/zwyżki dla pojazdów osobowych i ciężarowych do 2,5 tony - ryzyko kradzież Klasa pojazdu MTU Współczynnik 1-50% 0,5 2-35% 0, % 0,85 4 0% % 1, % 1, % 1, % 2 Tabela Klasa pojazdu - ryzyko kradzież Marka Model Klasa pojazdu ALFA ROMEO GT, GTV, PIDER 5 AUDI WZYTKIE 7 BMW WZYTKIE 8 CHEVROLET CORVETTE 7 CHRYLER CROFIRE, PT CRUIER 5 CITROEN C 3 6 XARA 3 DACIA WZYTKIE 2 DAEWOO KORANDO, MUO, NUBIRA, TICO 3 MATIZ 2 POZOTAŁE ( z wyłączeniem POLONEZ) 1 DAIHATU WZYTKIE 2 126, PALIO, IENA, TILO 4 ALBEA, DOBLO, DUCATO, MAREA, MULTIPLA, PANDA, PUNTO 3 FIAT CINQUECENTO, EICENTO 7 UNO 6 FORD ECORT, MONDEO 2 TRANIT 4 CITY, JAZZ 4 CIVIC, LEGEND, ODYEY, PAPORT, HUTTLE, TOURING 3 HONDA CR-V, CR-X, FR-V, HR-V 6 HYUNDAI WZYTKIE 2 KIA WZYTKIE 2 LADA WZYTKIE 2 LANCIA WZYTKIE 2 MAZDA WZYTKIE 6 CL, CLK, CL, KLAA E, KLAA M, KLAA, L, LK, LR 7 MERCEDE BENZ KLAA A, KLAA B, KLAA C 5 PRINTER, VANEO, VIANO, VITO 8 POZOTAŁE CIĘŻAROWE 8 POZOTAŁE OOBOWE 7 MINI WZYTKIE 4 MITUBIHI WZYTKIE 4 ALMERA, MICRA 2 MURANO, NAVARA, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, X-TRAIL 5 NIAN NOTE 4 NYA WZYTKIE 5 CORA 1 OPEL OMEGA 6 206, , PARTNER 4 PEUGEOT BOXER, EXPERT, J POLONEZ WZYTKIE 5 CLIO 6 EXPRE, MACOTT, MATER, MEENGER, RAPID, TRAFIC, VEL ATI 5 RENAULT KANGOO, MEGANE, AFRANE, CENIC 4 ROVER WZYTKIE 4 9-3, AAB MTU/D/U/T002/1010 str. 9/15

10 ALTEA, CORDOBA 5 IBIZA, LEON 7 EAT TOLEDO 6 FABIA 1 FAVORIT 2 KODA UPERB 6 MART WZYTKIE 3 ANGYONG WZYTKIE 3 UBARU WZYTKIE 6 WIFT 2 UZUKI YRENA WZYTKIE 5 TAVRIA WZYTKIE 3 4 RUNNER, CELICA, LAND CRUIER, RAV 4, RUNNER, UPRA 6 AVENI, PICNIC, PREVIA 4 TOYOTA AYGO, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, PRIU 5 YARI 7 TRABANT WZYTKIE 3 BORA, CADDY, CARAVELLE, GOLF, LT, MIXT, HARAN, TRANPORTER 5 JETTA, NEW BEETLE, TOUAREG, TOURAN 6 PAAT, PHAETON 7 VOLKWAGEN POLO 2 CIROCCO 3 VOLVO WZYTKIE 5 WARZAWA WZYTKIE 3 WARTBURG WZYTKIE 3 YUGO WZYTKIE 3 ŻUK WZYTKIE 4 POZOTAŁE WZYTKIE 5 Załącznik nr 6 do Taryfy składek do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mój amochód UBEZPIECZENIE OC i AC KOMUNIKACYJNE Tabela Wykaz miejscowości zaliczonych do poszczególnych stref regionalnych i odpowiadających im kodów pocztowych Region taryfikacyjny MTU Powiat Kody pocztowe OC AC ZA RK bialski 21-5 (za wyjątkiem określonych poniżej) XI VIII VIII Biała Podlaska Biała Podlaska do ; ; XI VIII VIII białopodlaskie białostockie łosicki 08-2 XI VI VIII parczewski 21-2 XI VI VIII radzyński 21-3 XI VI VIII białostocki I ; ; do ; ; ; VIII V VII białostocki II 16-0 ; 18-1 IX V VII Bielsk Podlaski 17-1 X V VII hajnowski 17-2 XI V VII moniecki 19-1 X V VII siemiatycki 17-3 X V VII sokólski 16-1 ; 16-2 X V VII Białystok Białystok (za wyjątkiem ; ; do ; ; ; ) VIII V VII bielskie cieszyński I 43-4 IX VII VIII cieszyński II ; ; VIII VI VII oświęcimski 32-6 IX VII VIII suski 34-2 X VII VIII żywiecki 34-3 IX VII VIII Bielsko-Biała Bielsko-Biała (za wyjątkiem określonych poniżej) VIII VI VII Bielsko-Biała - okolice bielski I do ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; do ; ; ; ; ; ; IX VI VII bielski II ; ; VIII VI VII bydgoski 86-0 IX VII V chojnicki 89-6 IX VII V inowrocławski 88-1 (za wyjątkiem ; ; ) IX VII V mogileński 88-3 IX VII V bydgoskie nakielski 89-..; ; IX VII V sępoleński 89-4 IX VII V świecki 86-1 IX VII V tucholski 89-5 IX VII V żniński ; ; ; ; IX VII V Bydgoszcz Bydgoszcz 85- VI VI III Chełm Chełm do ; ; do XI VIII VII chełmski do ; ; ; ; ; ; 22-13x; ; ; ; ; 22-17x; ; XII VIII VII chełmskie krasnostawski ; 22-3 (za wyjątkiem , ) XII VIII VII włodawski 22-2 XII VIII VII działdowski 13-2 X VI VI mławski I 06-5 X VI VI mławski II ; X VI V ciechanowskie płoński I 09-1 (za wyjątkiem ) X VI VI pułtuski 06-1 X VI VI pułtuski II ; ; IX VII V żuromiński ; 09-3 X VI VI Ciechanów ciechanowski 06-4 (za wyjątkiem ; ; ; ; ) X VI V Częstochowa Częstochowa I do ; VIII IX VII Częstochowa II ; IX X VII str. 10/15 MTU/D/U/T002/1010

11 częstochowski I do ; ; ; IX X VII częstochowski II ; IX IX VII częstochowskie kłobucki 42-1 IX X VII lubliniecki do ; 42-7 IX X VII myszkowski 42-3 IX X VII Elbląg Elbląg do VIII V VII braniewski ; 14-5 IX V VII elbląski 14-4 (za wyjątkiem ); ; 82-32x do 82-34x IX V VII kwidzyński ; 82-5 IX V VII elbląskie malborski 82-2 IX V VII Nowy Dwór Gdański 82-1 IX V VII sztumski 82-4 (za wyjątkiem ) IX V VII Gdańsk (za wyjątkiem ; ) V IV V gdański I 83-0 (za wyjątkiem określonych poniżej) V IV V gdański II ; ; 88-03x do VIII VI IV Gdynia (za wyjątkiem określonych poniżej) V IV V Gdańsk kartuski I ; VI IV V kartuski II VIII V V kartuski III IX VI IV opot ; ; ; ; V IV V pucki I 84-1 VIII V V Gdańsk - okolice pucki II VI IV V kościerski 83-4 IX VI IV starogardzki 83-2 IX VI IV gdańskie tczewski 83-1 IX VI IV wejherowski I do ; ; do IX VI IV wejherowski II do ; do ; VIII V V gorzowski ; do ; ; ; ; IX VI VII międzychodzki 64-4 IX VI VII międzyrzecki 66-3 ; IX VI VII gorzowskie słubicki 69-1 ; IX VI VII strzelecko-drezdenecki 66-5 IX VI VII sulęciński I ; ; ; ; IX VI VII sulęciński II IX VI VII choszczeński 73-2 X VI VII gorzowskie II myśliborski ; X VI VII Gorzów Wielkopolski I do (za wyjątkiem ); VIII V VII Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski II IX VI VII Jelenia Góra Jelenia Góra 58-5 VIII IV VIII bolesławiecki 59-7 IX V VIII kamiennogórski 58-4 IX V VIII jeleniogórskie lubański 59-8 IX V VIII lwówecki 59-6 IX V VIII zgorzelecki 59-9 IX V VIII jarociński 63-2 X VIII V kaliski do ; ; 62-83x; ; ; ; ; ; ; X VIII V kępiński 63-6 X VIII V krotoszyński 63-7 X VIII V kaliskie Ostrów Wielkopolski 63-4 X VIII V ostrzeszowski 63-5 X VIII V pleszewski 63-3 ; X VIII V wieruszowski I 98-4 X VIII V Kalisz Kalisz do ; ; ; ; IX VIII IV Katowice Katowice 40- VII IV VII Bytom I 41-9 (za wyjątkiem określonych poniżej) VIII V VII Bytom II ; ; IX V VII Katowice - okolice Dąbrowa Górnicza I 41-3 VIII V VII Dąbrowa Górnicza II ; ; ; VIII VI VII Gliwice do ; ; ; ; ; ; VIII V VII Katowice - okolice Zabrze 41-8 VIII V VII będziński I ; ; ; (za wyjątkiem ; ; ; ) VIII VI VII będziński II do IX V VII bieruńsko-lędziński ; ; do ; VIII VI VII chrzanowski 32-5 IX VI VII gliwicki I 44-17x; 44-18x (za wyjątkiem ) do VIII VI VII gliwicki II ; ; ; ; ; VIII V VII Jastrzębie-Zdrój ; 44-33x VIII VI VII Jaworzno 43-6 VIII VI VII mikołowski do VIII VI VII Mysłowice (za wyjątkiem ; ) VIII VI VII katowickie olkuski 32-3 VIII VI VII pszczyński 43-2 (za wyjątkiem ; ) VIII VI VII raciborski ; 47-4 (za wyjątkiem ) VIII VI VII rybnicki 44-23x; ; ; ;44-284; ; ; ; VIII VI VII Rybnik ; do ; 44-25x; 44-27x; VIII VI VII tarnogórski 42-6 VIII VI VII Tychy do ; VIII VI VII wodzisławski ; ; 44-3 (za wyjątkiem 44-33x) VIII VI VII zawierciański 42-4 (za wyjątkiem ; ) VIII VI VII Żory ; VIII VI VII Chorzów 41-5 IX V VII Piekary Śląskie ; ; IX V VII Ruda Śląska 41-7 IX V VII katowickie II iemianowice Śląskie 41-1 IX V VII osnowiec do IX V VII Świętochłowice 41-6 IX V VII Kielce Kielce 25- IX VI VII MTU/D/U/T002/1010 str. 11/15

12 kieleckie buski 28-1 X VIII VIII jędrzejowski 28-3 X VIII VIII kazimierski 28-5 X VIII VIII kielecki 26-0 X VIII VIII konecki 26-2 X VIII VIII miechowski I 32-2 X VIII VIII miechowski II IX IV VIII ostrowiecki 27-4 X VIII VIII pińczowski 28-4 X VIII VIII skarżyski 26-1 X VIII VIII starachowicki 27-2 X VIII VIII włoszczowski 29-1 X VIII VIII Konin do ; VIII VI V do ; ; ; ; ; do ; ; ; ; ; Konin koniński I VIII VI V koniński II ; IX VIII V kolski do ; ; ; ; ; ; ; ; IX VIII V konińskie słupecki 62-4 IX VIII V turecki 62-7 IX VIII V Koszalin Koszalin 75- VIII VI VII białogardzki 78-2 IX VI VII drawski 78-5 IX VI VII kołobrzeski 78-1 IX VI VII koszalińskie koszaliński 76-0 IX VI VII szczecinecki 78-4 IX VI VII świdwiński 78-3 IX VI VII myślenicki 32-4 (za wyjątkiem ) X VII VIII krakowskie proszowicki do ; X VII VIII wadowicki 34-1 X VII VIII Kraków Kraków 30- ; 31- VI IV VI krakowski I 32-0 za wyjątkiem określonych poniżej VIII IV VIII krakowski II ; IX VII VIII Kraków - okolice wielicki I ; ; ; ; do ; VIII IV VIII wielicki II IX VII VIII Krosno Krosno do ; ; do XII IX VII krośnieński do ; do ; ; ; 38-45x; ; ; 38-47x; 38-48x XII IX VII bieszczadzki 38-7 (za wyjątkiem ) XII IX VII brzozowski 36-2 XII IX VII dębicki 39-2 XII IX VII krośnieńskie gorlicki 38-3 XII IX VII jasielski 38-2 (za wyjątkiem do ) XII IX VII leski 38-6 ; XII IX VII sanocki 38-5 XII IX VII Legnica do ; ; ; VIII V VII Legnica legnicki ; do ; ; ; VIII V VII głogowski 67-2 VIII VI VII jaworski 59-4 VIII VI VII legnickie lubiński 59-3 VIII VI VII polkowicki 59-1 VIII VI VII złotoryjski 59-5 VIII VI VII gostyński I 63-8 XI VIII V gostyński II X VIII IV górowski 56-2 XI VIII V leszczyńskie kościański ; ; ; ; ; XI VIII V rawicki 63-9 XI VIII V wschowski ; ; XI VIII V leszczyński ; ; ; ; ; ; ; ; X VIII IV Leszno Leszno do ; X VIII IV łęczyński ; ; ; ; 21-07x X VII VIII lubelskie do ; do ; ; ; ; ; ; puławski X VII VIII ; ; kraśnicki 23-2 XI VII VIII lubartowski 21-1 XI VII VIII lubelski I 23-1 ; 24-2 XI VII VIII lubelski II ; ; ; ; ; X VI VIII lubelskie II lubelski III X VII VIII Opole Lubelskie I 24-3 XI VII VIII Opole Lubelskie II X VII VIII rycki 08-5 XI VII VIII Lublin Lublin 20- IX VI VIII Świdnik I ; ; do X VI VIII Lublin - okolice Świdnik II ; ; X VII VIII Łomża Łomża 18-4 (za wyjątkiem określonych poniżej) IX VI VII Łomża - okolice łomżyński do X VI VII grajewski 19-2 XI VI VII kolneński 18-5 XI VI VII łomżyńskie wysokomazowiecki 18-2 XI VI VII zambrowski 18-3 XI VI VII brzeziński ; ; ; VII VI VI łódzki wschodni ; ; ; ; ; VII VI VI pabianicki I ; ; do VII VI VI łódzkie pabianicki II 95-2 VI VI V zgierski I ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; VII VI VI zgierski II 95-1 VI VI V Łódź Łódź 90- ; 91- ; 92- ; 93- ; 94- IV VI II limanowski 34-6 ; do ; X VIII VII nowosądecki do 33-39x (za wyjątkiem ) X VIII VII do ; ; ; ; do ; do ; nowosądeckie nowotarski do ; ; do ; do ; ; ; X VIII VII ; do ; ; ; ; do ; ; ; ; ; ; ; tatrzański do X VIII VII str. 12/15 MTU/D/U/T002/1010

13 Nowy ącz I do X VIII VII Nowy ącz Nowy ącz II X VIII VII Olsztyn I 10- (za wyjątkiem ; ; ; ) VI V VII Olsztyn Olsztyn II IX V VIII bartoszycki 11-2 IX V VIII iławski 14-2 IX V VIII kętrzyński 11-4 IX V VIII lidzbarski 11-1 IX V VIII mrągowski 11-7 IX V VIII olsztyńskie nidzicki 13-1 IX V VIII olsztyński I 11-0 (za wyjątkiem ); 11-3 IX V VIII olsztyński II ; ; ; VI V VII ostródzki I 14-3 IX V VIII ostródzki II 14-1 IX VIII VI szczycieński 12-1 IX V VIII Opole Opole 45- VIII VI VIII Brzeg ; 49-3 IX VIII VII głubczycki 48-1 IX VIII VII kluczborski 46-2 IX VIII VII namysłowski ; 46-1 IX VIII VII opolskie I Nysa ; 48-3 IX VIII VII oleski ; 46-3 IX VIII VII opolski (za wyjątkiem ; ); IX VIII VII prudnicki I 48-2 (za wyjątkiem ) IX VIII VII prudnicki II X VIII VII kędzierzyńsko-kozielski 47-2 (za wyjątkiem ) X VIII VII krapkowicki 47-3 (za wyjątkiem ) X VIII VII opolskie II nyski X VIII VII strzelecki 47-1 X VIII VII makowski I 06-2 IX VII V makowski II X VI V Ostrów Mazowiecka 07-3 (za wyjątkiem ) IX VII V ostrołęckie przasnyski I 06-3 (za wyjątkiem ) IX VII V przasnyski II ; X VI V wyszkowski 07-2 (za wyjąkiem ; ; ); IX VII V ostrołęcki I ; ; ; ; ; ; ; ; ; do ; IX VI V Ostrołęka ostrołęcki II IX VII V Ostrołęka ; ; ; ; ; ; IX VI V chodzieski ; ; ; IX VIII IV czarnkowsko-trzcianecki 64-7 ; IX VIII IV wałecki 78-6 IX VIII IV pilskie wągrowiecki I 62-1 IX VIII IV wągrowiecki II ; ; VIII VII IV złotowski ; ; ; 77-4 IX VIII IV pilski I 64-9 (za wyjątkiem ; ; ; ; ) VIII VIII IV Piła pilski II ; ; ; 89-3 IX VIII IV bełchatowski 97-4 IX VIII VII opoczyński 26-3 (za wyjątkiem ) IX VIII VII piotrkowski I ; ; ; ; ; ; ; ; ; IX VIII VII piotrkowskie piotrkowski II IX IX IV radomszczański ; 97-5 (za wyjątkiem ) IX VIII VII tomaszowski II 97-2 ; IX VIII VII Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski do ; ; ; IX IX IV Płock do VIII VI V Płock płocki I do ; ; ; do ; ; ; ; VIII VI V płocki II ; ; ; ; ; ; ; ; IX VIII VI gostyniński ; ; ; ; ; IX VIII VI płockie kutnowski 99-3 (za wyjątkiem ) IX VIII VI łęczycki 99-1 ; IX VIII VI płockie sierpecki ; ; ; do ; do IX VIII VI Poznań Poznań 60- ; 61- (za wyjątkiem określonych poniżej) IV V I nowotomyski ; ; ; ; ; ; VIII VII IV obornicki 64-6 VIII VII IV szamotulski I 64-5 IX VII IV poznańskie szamotulski II VIII VII IV Środa Wielkopolska 63-0 (za wyjątkiem ; ) VIII VII IV śremski 63-1 VIII VII IV gnieźnieński 62-2 (za wyjątkiem ; ) VIII VII IV Grodzisk Wielkopolski I do VIII VII IV Grodzisk Wielkopolski II ; ; X VIII V poznańskie II Grodzisk Wielkopolski III VIII VII IV poznański I ; 62-00x; 62-01x; 62-02x; ; ; 62-05x; ; ; 62-07x; ; ; 62-09x VII VII IV poznański II VI VII IV poznański III ; ; VIII VII IV wrzesiński 62-3 VIII VII IV jarosławski 37-5 (za wyjątkiem ; ) XII IX VII przemyskie lubaczowski 37-6 XII IX VII przeworski 37-2 ; ; XII IX VII przemyski 37-71x; do ; do ; do ; 37-75x XI IX VII Przemyśl Przemyśl 37-70x; XI IX VII Radom Radom 26-60x do 26-62x (za wyjątkiem określonych poniżej) VIII VI V radomski I ; ; 26-63x do IX VI V Radom - okolice radomski II IX VI VI białobrzeski 26-8 IX VI VI grójecki 05-6 ; IX VI VI kozienicki 26-9 IX VI VI radomskie lipski 27-3 IX VI VI przysuski 26-4 (za wyjątkiem ) IX VI VI szydłowiecki IX VI VI zwoleński IX VI VI MTU/D/U/T002/1010 str. 13/15

14 rzeszowskie kolbuszowski 36-1 XII VIII VIII leżajski 37-3 XII VIII VIII łańcucki 37-1 XII VIII VIII mielecki 39-3 XII VIII VIII ropczycko-sędziszowski 39-1 XII VIII VIII strzyżowski 38-1 XII VIII VIII Rzeszów Rzeszów 35- (za wyjątkiem ) X VIII VIII Rzeszów - okolice iedlce siedleckie ieradz sieradzkie kierniewice skierniewickie rzeszowski I 36-0 XI VIII VIII rzeszowski II X VIII VIII iedlce do ; ; IX VI VI siedlecki ; do ; do ; ; 08-12x; ; IX VI VI garwoliński 08-4 (za wyjątkiem ; ) X VI VII łukowski 21-4 X VI VII sokołowski 08-3 X VI VII węgrowski 07-1 X VI VII sieradzki 98-2 ( za wyjątkiem określonych poniżej) X IX IV zduńskowolski I ; ; ; X IX IV zduńskowolski II X IX IV łaski 98-1 (za wyjątkiem ) X IX IV pajęczański do ; ; ; ; ; X IX IV poddębicki 99-2 X IX IV wieluński 98-30x; 98-31x; 98-32x; ; 98-34x; X IX IV wieruszowski II X IX IV kierniewice do ; IX VIII IV skierniewicki I 96-11x; 96-12x; IX VIII IV skierniewicki II IX VIII V łowicki 99-4 (za wyjątkiem ) IX VIII V rawski 96-2 IX VIII V sochaczewski I 96-5 IX VIII V sochaczewski II VII VII IV żyrardowski 96-30x; ; ; ; ; ; 96-33x IX VIII V łupsk łupsk do ; do ; IX V VI słupskie bytowski ; 77-10x; ; ; 77-12x; 77-13x; 77-14x; do ; ; X VI VI człuchowski ; 77-3 X VI VI lęborski 84-3 X VI VI sławieński 76-1 X VI VI słupski I do ; ; 76-23x; ; ; ; 76-25x; 76-27x; ; ; ; do X VI VI słupski II IX V VI augustowski 16-3 X VI VII ełcki 19-3 X VI VII giżycki 11-5 ; X VI VII gołdapski 19-5 X VI VII suwalskie olecki 19-4 X VI VII piski 12-2 X VI VII sejneński 16-5 X VI VII węgorzewski 11-6 (za wyjątkiem ) X VI VII suwalski do ; ; 16-42x IX VI VII uwałki uwałki do ; 16-43x IX VI VII zczecin zczecin 70- ; 71- (za wyjątkiem ) VI IV VII goleniowski 72-1 ; ; ; IX VI VII gryficki 72-3 (za wyjątkiem ; ) IX VI VII gryfiński I 74-1 IX VI VII gryfiński II 74-5 IX VI VII kamieński 72-4 ; 72-5 IX VI VII łobeski I ; ; IX VI VII szczecińskie łobeski II ; IX VI VII policki I do ; do ; ; ; VIII VI VII policki II VI IV VII pyrzycki 74-2 IX VI VII stargardzki 73-1 IX VI VII Świnoujście 72-6 VIII VI VII Tarnobrzeg 39-40x; XI IX VII Tarnobrzeg tarnobrzeski 39-4 (za wyjątkiem 39-40x) XI IX VII janowski 23-3 XII IX VII niżański ; ; do ; ; ; XII IX VII opatowski 27-5 XII IX VII tarnobrzeskie sandomierski 27-6 XII IX VII stalowowolski ; ; ; ; ; ; 37-46x; XII IX VII staszowski 28-2 XII IX VII bocheński 32-7 XI VIII VIII tarnowskie Brzesko ; 32-81x; 32-82x; 32-85x; 32-86x XI VIII VIII dąbrowski 33-20x; ; ; ; ; 33-26x XI VIII VIII tarnowski I 33-1 (za wyjątkiem do ) XI VIII VIII tarnowski II do XII IX VII Tarnów tarnowski III 32-83x; ; ; ; ; 33-27x XI VIII VIII Tarnów do XI VIII VIII Toruń Toruń 87-1 ( za wyjątkiem określonych poniżej) VII VI VI toruński I do ; ; ; ; ; ; ; VIII VI VII Toruń - okolice toruński II ; IX IX V brodnicki 87-30x; ; ; do ; ; ; ; ; IX VIII VI chełmiński 86-2 IX VIII VI golubsko-dobrzyński I 87-4 IX VIII VI golubsko-dobrzyński II IX IX V toruńskie Grudziądz do ; IX VIII VI grudziądzki ; ; ; ; ; ; IX VIII VI nowomiejski 13-3 IX VIII VI rypiński I IX VIII VI wąbrzeski 87-20x; ; ; IX VIII VI Wałbrzych wałbrzyski 58-3 IX V VIII str. 14/15 MTU/D/U/T002/1010

15 kłodzki 57-3 ; 57-4 ; 57-5 X V VIII wałbrzyskie I Świdnica 58-1 X V VIII ząbkowicki 57-2 X V VIII wałbrzyskie II dzierżoniowski 58-2 X V VIII Grodzisk Mazowiecki I ; ; do III VII I Grodzisk Mazowiecki II ; ; ; IX VIII V otwocki I 05-4 III VII I otwocki II ; X VI VII otwocki III VIII VII IV Warszawa piaseczyński 05-5 III VII I pruszkowski I do ; ; ; ; ; ; III VII I pruszkowski II VI VII IV Warszawa I 00- ; 01- ; 02- ; 03- ; 04- III VII I Warszawa II do VI VII IV legionowski ; do ; 05-13x; VI VII IV Nowy Dwór Mazowiecki do ; 05-15x; ; ; ; do VI VII IV warszawski zachodni I do ; VI VII IV Warszawa - okolice warszawski zachodni II ; ; III VII I wołomiński I ; 05-2 VI VII IV wołomiński II VIII VII IV miński I 05-3 (za wyjątkiem ; ) VIII VII IV warszawskie miński II ; ; ; VI VII IV Włocławek I do ; ; do IX VII VI Włocławek Włocławek II IX VII VI włocławski I ; ; ; ; ; 87-85x; 87-86x; ; IX VII VI Włocławek - okolice włocławski II IX VII VI włocławski III IX IX V aleksandrowski 87-7 (za wyjątkiem ) IX IX V lipnowski 87-60x; 87-61x; ; IX IX V włocławskie radziejowski I 88-2 IX IX V radziejowski II IX VII VI rypiński 87-5 IX IX V Wrocław Wrocław 50- ; 51- ; 52- ; 53- ; 54- (za wyjątkiem ) IV IV VII wrocławski I 55-0 VIII VI VII Wrocław - okolice wrocławski II IV IV VII milicki 56-3 IX VI VII oleśnicki I 56-4 VIII VI VII oleśnicki II 56-5 X VIII V wrocławskie strzeliński 57-1 IX VI VII Środa Śląska 55-3 IX VI VII trzebnicki 55-1 VIII VI VII wołowski 56-1 VIII VI VII wrocławskie II oławski 55-2 IX VI VII biłgorajski 23-4 XI VIII VIII zamojskie hrubieszowski 22-5 XI VIII VIII tomaszowski II 22-6 XI VIII VIII zamojski ; ; 22-42x; ; ; 22-44x; ; ; ; ; XI VII VIII Zamość Zamość do XI VII VIII Zielona Góra Zielona Góra 65- VII V VI Krosno Odrzańskie 66-6 IX VI VII świebodziński ; 66-21x; ; IX VI VII zielonogórskie wolsztyński 64-2 IX VI VII zielonogórski 66-0 ; 66-1 IX VI VII nowosolski I 67-1 IX VI VII nowosolski II XI VIII V zielonogórskie II żagański 67-3 ; do ; ; ; ; IX VI VII żarski ; 68-2 ; 68-3 IX VI VII MTU/D/U/T002/1010 str. 15/15

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski Załącznik nr 3 do uchwały nr 178/2009 Zarządu PFRON z dnia 28 maja 2009 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2009 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie których

Bardziej szczegółowo

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 numer powiat województwo zł 4 3 3 3 7 4 2 1 121100 Powiat nowotarski małopolskie 55,15

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 2 do uchwały nr 167/2012 Zarządu PFRON z dnia 18 grudnia 2012 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2013 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo WYKAZ regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, zgodnie z ust. 2.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania

Bardziej szczegółowo

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Załącznik 5. Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Lp Powiat Województwo Przybliżona powierzchnia powiatu [km 2 ] Przybliżony udział obszarów Natura 2000 w powierzchni gminy 1 aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCY TELEKOMUNKACYJNI (PT) POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014)

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014) 02 01 bolesławiecki 36 806 359 3 856 503 32 335 522 614 334 13 441 617 0 02 02 dzierżoniowski 45 205 215 7 216 251 34 320 178 3 668 786 13 808 012 0 02 03 głogowski 48 582 143 91 551 45 581 301 2 909 291

Bardziej szczegółowo

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku.

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Załącznik nr 2 Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Nr dolnośląskie 51 298 919 23 022 576 1 bolesławiecki 1 326 918 517 860 2 dzierżoniowski 2 435 229 1 183 680 3 głogowski 1 753

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA

WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. (poz....) WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA I. Województwo

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A. Województwo Powiat Adres do korespondencji Dni i godziny przyjmowania interesariuszy bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki gołdapski warmińsko-mazurskie podlaskie podlaskie mazowieckie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2013 r. (ST4/4820/664/2012)

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2013 r. (ST4/4820/664/2012) 02 01 bolesławiecki 35 841 685 4 002 877 31 347 996 490 812 12 943 910 0 02 02 dzierżoniowski 45 863 897 7 468 593 34 563 933 3 831 371 13 443 308 0 02 03 głogowski 48 115 755 30 827 47 672 330 412 598

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Poz. 1444 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR WOJEWÓDZTWO POWIAT 11.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 15.05.2013 bolesławiecki 7:30 15:30 6:00 22:00 6:00 22:00 6:00 22:00 dzierżoniowski 7:30

Bardziej szczegółowo

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Dr n. med. Michał F. Kamiński, Mgr Paulina Wieszczy, Prof. dr hab. Jarosław Reguła Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Centrum

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2014 poz. 853 wersja obowiązująca od 2014-09-24 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14170 Poz. 1284 1284 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r.

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych. Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 26 września 2016 r.

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 26 września 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz. 944 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 913 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości

Bardziej szczegółowo

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5 Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. Załącznik Nr 1 ZASIĘG TERYTORIALNY DZIAŁANIA REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH I SIEDZIBY TYCH KOMISJI Lp. 1. Słupsk 1. Toruń 2. Włocławek

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2015 poz. 913 wersja obowiązująca od 2015-09-25 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r.

Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r. Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r. Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r., stanowiące część niniejszego załącznika do SZOOP, zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku Powiatowy Inspektorat Weterynarii 42-100 Kłobuck ul.ks.kard.wyszyńskiego 15, tel. 34-310-01-34 e-mail : sekretariat@piwklobuck.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek w Polsce Nazwa i adres izby Telefon Obszar działania (powiaty) Naczelna Izba Pielęgniarek i Al. Ujazdowskie 22, 0478 Warszawa, Polska. 22 628-34-93 628-58-61 628-95-56

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 140, poz. 1173. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej,

Bardziej szczegółowo

PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu 2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska

PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu 2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska Dz.U.2012.914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2012 r.) Na podstawie art. 87 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozmiar M dedykowane modele:

Rozmiar M dedykowane modele: Rozmiar M dedykowane modele: 1) Alfa Romeo 146 1) Audi 80 2) BMW 3 E30 3) Citroen AX Citroen Saxo Citroen C15 4) Chevrolet Aveo Chevrolet Kalos Chevrolet Matiz Chevrolet Spark 5) Daewoo Matiz Daewoo Tico

Bardziej szczegółowo

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7

PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: Klasa A 6,1 5,8 5,4 5,0 B 5,8 5,2 4,5 4,2 C 5,0 4,5 4,0 3,7 PoniŜej zamieszczamy tabelę stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia ryzyk: OC/Mini Car Assistance/ AC/ Car Assistance/ W/ Zielona Karta Tabela nr 1 Stawki taryfowe Marka-model Ford: Mondeo, C-Max,

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych

Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł lokalny Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14170 Poz. 1284 1284 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 1 pkt 22 rozporząrzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.11 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14161 Poz. 1283 1283 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Kodeks wyborczy.

o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Kodeks wyborczy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 1 kwietnia 2011 r. Druk nr 1170 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r. Dz.U. z Nr 164, poz. 1351, późn. zm. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

NASI KONSULTANCI Przedszkole, Szkoła Podstawowa (klasy 1-3)

NASI KONSULTANCI Przedszkole, Szkoła Podstawowa (klasy 1-3) NASI KONSULTANCI Przedszkole, Szkoła Podstawowa (klasy 1-3) WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Powiat Gmina Telefon bolesławiecki 505055049 dzierżoniowski 505055026 głogowski 505055010 górowski 505055010 jaworski

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 1 DOLNOŚLĄSKIE D D0 D9. Jelenia Góra. Wałbrzych. Bolesławiecki Dzierżoniowski. Jeleniogórski Kamiennogórski. Strzeliński.

1 2 3 4 5 6 1 DOLNOŚLĄSKIE D D0 D9. Jelenia Góra. Wałbrzych. Bolesławiecki Dzierżoniowski. Jeleniogórski Kamiennogórski. Strzeliński. WYRÓŻNIKI WOJEWÓDZTW I POWIATÓW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW WYRÓŻNIKI WOJEWÓDZTW I POWIATÓW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW Lp. Województwo Powiat Wyróżnik na tablice zwyczajne, zabytkowe i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1350, z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r.

Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r. Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego NOW-020-3-2011 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Krajowy ranking powiatów

Krajowy ranking powiatów INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Krajowy ranking powiatów wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 autor: dr Bogdan Stępień Opracowanie powstało na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR. z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia r.

UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR. z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia r. UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia 30.09.2001 r. w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego oraz wyznaczenia siedzib okręgów

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ferdynand Rymarz. poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ferdynand Rymarz. poz. 162 i Nr 112, poz. 766. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia. z pracy. w końcu roku razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem 24 i mniej

Zwolnienia. z pracy. w końcu roku razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem 24 i mniej z wiersza 1 na stanowiskach z tego z wykształceniem MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MPiPS 6 Augustowski Numer identyfikacyjny REGON 79742333

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 marca 2015 r. Dokument podpisany przez Jarosław Deminet; RCL Data: 05.0.5 :: CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 05 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 0 marca 05 r. w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze techniczno-materialnych warunków pracy okręgowych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

Właściwość miejscowa. obszar województwa lubelskiego. obszar województwa podlaskiego

Właściwość miejscowa. obszar województwa lubelskiego. obszar województwa podlaskiego Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (poz. ) Lp. I II III IV Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej Celnego w Białej Podlaskiej Celnego w Lublinie Celnego w Zamościu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych Dziennik Ustaw Nr 8 78 Poz. 7 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia maja 0 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych Na podstawie art. a ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 lutego 2009 r.

z dnia 13 lutego 2009 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 32, poz. 220 Ostatnia zmiana w Dz. U. z 2012 r. poz. 177 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Załącznik nr 1 WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim Ogłoszenie o egzaminie adwokackim Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 481

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 481 Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 481 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej

Bardziej szczegółowo

Calibra. Combo. Corsa. Meriva. Omega. Signum. Tigra. Vectra. Zafira. FIAT Grande Punto. Kangoo II od 2001' Laguna II od 2001' 4/100

Calibra. Combo. Corsa. Meriva. Omega. Signum. Tigra. Vectra. Zafira. FIAT Grande Punto. Kangoo II od 2001' Laguna II od 2001' 4/100 Firma TRIO / 32-2038275, 32-2030946, Darek 0.602288210 długość śruby skok rodzaj symbol Prostego średnica gwintu zakończ. klucz zabezp. Odcinka śruby śruby śruby śruby marka model rodzaj felg wymiary Z-428

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe patroli rozminowania

Dane teleadresowe patroli rozminowania Dane teleadresowe patroli rozminowania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 70 744 Szczecin ul. Metalowa 39 (918894552, 918894553) 60 628 Poznań ul. Wojska Polskiego 86 (618575222) 73 110 Stargard Szczeciński ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r. Dokument podpisany przez Jarosław Deminet; RCL Data: 2015.03.25 14:42:57 CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z biologii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 371 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2308 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

41 34-622-84 34-622-83 s. 34-531-94 bezp. 94 347-15-78 342-59-93 348-90-97 fax. 12 422-88-54 t/f w. 101 430 07 23. 65 529-65-15 529-49-70 fax

41 34-622-84 34-622-83 s. 34-531-94 bezp. 94 347-15-78 342-59-93 348-90-97 fax. 12 422-88-54 t/f w. 101 430 07 23. 65 529-65-15 529-49-70 fax ul. Okopowa 3, pok. 218 21-500 BIAŁA PODLASKA oipipbp@poczta.onet.pl; www.oipip-bp.pl ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 15-097 BIAŁYSTOK izba@oipip.bialystok.pl; www.oipip.bialystok.pl Beskidzka Okręgowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 8/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 8/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 8/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia obszarów działania, liczby i siedzib okręgowych izb lekarskich Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 147 05>10 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 05 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 4 marca 05 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637 i 993) w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r. PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH Tomasz Żuchowski DAB.7.070.28.2017.KZ Nk:

Bardziej szczegółowo

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu radcowskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 481 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374 Rozporządzenie Ministra ROZWOJU i Finansów 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 23 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 23 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374 Rozporządzenie Ministra ROZWOJU i Finansów 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Polska południowa Jarek Czerwiński - (Kierownik Regionu Południe)- czerwinski@stal-car.pl Tel. 690 491 590

Polska południowa Jarek Czerwiński - (Kierownik Regionu Południe)- czerwinski@stal-car.pl Tel. 690 491 590 DATA 10.2015 WYDANIE 1.0 TRONA 1 z 17 1 - ZAPOTRZEBOWANIE ILNIKI TAL-CAR Batorego 64 96-100 kierniewice W razie pytań, zapytań cenowych lub wątpliwości prosimy o kontakt: Polska południowa Jarek Czerwiński

Bardziej szczegółowo

MAT S.C. P.P.H. PRODUCENT DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH gumowych w kolorze czarnym i popielatym OFERTA 2009/2010 PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HURTOWĄ

MAT S.C. P.P.H. PRODUCENT DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH gumowych w kolorze czarnym i popielatym OFERTA 2009/2010 PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HURTOWĄ MAT P.P.H. UM S.C. Tadeusz Maćkowiak Wiesława Maćkowiak Adam Maćkowiak 62-030 Luboń k. Poznania ul. Armii Poznań 1B tel./fax 061 810 26 72 pon. - pt. 8 00-16 00 www.matgum.pl biuro@matgum.pl PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342)

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) PROJEKT z dnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania wirusem na rok 2010 Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2107. rozporządzenie. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2107. rozporządzenie. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia grudnia 05 r. Poz. 07 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012 11.05.2012 Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012 Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz.

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy

Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza

Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2013 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 26,39 zł 32,20 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 24,51 zł 29,90 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH /dla-biznesu Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Rejestracje aut używanych...5 2.1 aut według rocznika...5 2.2 aut według cen...5 2.4 aut według marki...7 2.5 aut według rodzaju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 06 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW ) z dnia listopada 06 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej

Bardziej szczegółowo

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00 Zdejmowa A U D I Audi 80 (N-lim) 09.86-08.91 1-AUD-03 10 d. 9 138,00 Audi 80 (NN-lim) 09.91-.94 1-AUD-04 1700. 9 138,00 Audi 100 (lim) 09.84-08.90 1-AUD-01 00. 10 197,00 Audi 100 C-4 Sedan,Avant,Quattro

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy

Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października

Bardziej szczegółowo

0-83 t/f 343-60-83 342-86-28. 0-85 t. 747-00-16 f. 744-11-09. 0-33 t/f 82-281-11 t. 811-89-58. 0-52 t/f 372-79-04 t. 372-68-78

0-83 t/f 343-60-83 342-86-28. 0-85 t. 747-00-16 f. 744-11-09. 0-33 t/f 82-281-11 t. 811-89-58. 0-52 t/f 372-79-04 t. 372-68-78 Adresy okręgowych izb pielęgniarek i połoŝnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Nazwa i adres izby Telefon Przewodnicząca Obszar działania (powiaty) ul. Okopowa 3, pok. 114 21-500 BIAŁA PODLASKA,

Bardziej szczegółowo