Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferty pracy dla osób niepełnosprawnych na 1000 bezrobotnych niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł lokalny Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie Unii Europejskiej, ul. Owocowa 3, Katowice Śląski Ośrodek Badań Regionalnych tel.: (+48 32) , fax: (+48 32) , w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem aplikacji internetowej:, ul. Owocowa 3, Katowice Ośrodek Projektowania i Baz Danych tel.: (+48 32) , fax: (+48 32) , wskaźników na poziomie regionalnym i lokalnym Urząd Statystyczny we Wrocławiu, ul. Oławska 31, Wrocław Ośrodek Banku Danych Lokalnych tel.: (+48 75) , Strona 1

2 1. Metryka wskaźnika Metadana Opis Nazwa wskaźnika Ład Ład społeczny Obszar tematyczny Włączenie społeczne Dziedzina Dostęp do rynku pracy Definicja Liczba ofert pracy dla osób niepełnosprawnych w powiatowych urzędach pracy przypadająca na 1000 zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych (stan w dniu 31 XII). Dostępne wymiary ogółem, województwo=100 Jednostka miary -, % Wyjaśnienia metodologiczne Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej) - zgłoszone przez pracodawców do powiatowego urzędu pracy (co najmniej jedno) wolne miejsca zatrudnienia i miejsca przygotowania zawodowego na stanowisku pracy oraz przyjęte do realizacji miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i stażu, a także w ramach umów zlecenia i umów o dzieło. Bezrobocie rejestrowane - dotyczy osób niezatrudnionych i niewykonujących innej pracy zarobkowej, zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub przystępujące do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub szkół wyższych gdzie studiują w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli m.in.: a) ukończyły 18 lat i nie osiągnęły wieku emerytalnego; b) nie nabyły prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobierają nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, nie pobierają świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego; c) nie są właścicielami lub posiadaczami (samoistnymi lub zależnymi) nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych powyżej 2 ha przeliczeniowych, nie podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe; d) nie złożyły wniosku do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis nie zgłosiły do ewidencji działalności gospodarczej wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej; e) nie są tymczasowo aresztowane lub nie odbywają kary pozbawienia wolności z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego; f) nie uzyskują miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych; g) nie pobierają na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego; h) nie pobierają na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; i) nie pobierają po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego. Dokumenty strategiczne; monitorowane cele - Znaczenie dla zrównoważonego rozwoju Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych, które mogłyby podjąć pracę zarobkową, jest jednym z podstawowych przyczyn wykluczenia społecznego i ubóstwa tej grupy społecznej. Brak możliwości zatrudnienia stanowi czynnik hamujący rozwój osobisty i zawodowy osób niepełnosprawnych, uniemożliwia wykorzystanie ich potencjału i umiejętności. W kontekście zrównoważonego rozwoju istotne jest uczestnictwo także tej grupy w rynku pracy oraz integracja społeczna, które sprzyjają procesowi włączenia społecznego. Strona 2

3 Odniesienie do zasad zrównoważonego rozwoju zawartych w Deklaracji z Rio. Konferencja Narodów Zjednoczonych Środowisko i Rozwój Zasada 5. Wszystkie państwa i wszyscy ludzie powinni współpracować w zasadniczym zadaniu wykorzenienia ubóstwa, jako niezbędnego wymogu zrównoważonego rozwoju, aby zmniejszyć różnice w poziomie życia i dążyć do zaspokojenia potrzeb większości ludzi na świecie. Pożądany kierunek zmian Wzrost wartości wskaźnika Dostępność danych (lata) Dane dostępne od 2012 r. Dostępność na poziomie terytorialnym moduł lokalny Dostępność danych dla UE - Źródło danych Badanie statystyczne GUS Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy Data aktualizacji danych Uwagi - Strona 3

4 2. Polska 2.1. Ogółem Wyszczególnienie (-) ogółem Źródło: GUS Legenda: p - łącznie dla powiatu i miasta na prawach powiatu a - wartość mniejsza niż przyjęty format prezentacji # - tajemnica statystyczna x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe k - agreget może być niekompletny m - zmiany metodologiczne - - brak informacji n - dana jeszcze niedostępna, będzie dostępna "." - brak danych Strona 4

5 3. Porównanie lokalne 3.1. Ogółem Powiat (symbol) (-) Polska (00000) Powiat łódzki wschodni (11015) Powiat pabianicki (11015) Powiat zgierski (11015) Powiat brzeziński (11015) Powiat m. Łódź (11016) Powiat bełchatowski (11017) Powiat opoczyński (11017) Powiat piotrkowski (11017) Powiat radomszczański (11017) Powiat tomaszowski (11017) Powiat m. Piotrków Trybunalski (11017) Powiat łaski (11018) Powiat pajęczański (11018) Powiat poddębicki (11018) Powiat sieradzki (11018) Powiat wieluński (11018) Powiat wieruszowski (11018) Powiat zduńskowolski (11018) Powiat kutnowski (11019) Powiat łęczycki (11019) Powiat łowicki (11019) Powiat rawski (11019) Powiat skierniewicki (11019) Powiat m. Skierniewice (11019) Powiat ciechanowski (11425) Powiat gostyniński (11425) Powiat mławski (11425) Powiat płocki (11425) Powiat płoński (11425) Strona 5

6 Powiat (symbol) (-) Powiat sierpecki (11425) Powiat żuromiński (11425) Powiat m. Płock (11425) Powiat łosicki (11426) Powiat makowski (11426) Powiat ostrołęcki (11426) Powiat ostrowski (11426) Powiat przasnyski (11426) Powiat pułtuski (11426) Powiat siedlecki (11426) Powiat sokołowski (11426) Powiat węgrowski (11426) Powiat wyszkowski (11426) Powiat m. Ostrołęka (11426) Powiat m. Siedlce (11426) Powiat białobrzeski (11427) Powiat kozienicki (11427) Powiat lipski (11427) Powiat przysuski (11427) Powiat radomski (11427) Powiat szydłowiecki (11427) Powiat zwoleński (11427) Powiat m. Radom (11427) Powiat m. st. Warszawa (11428) Powiat garwoliński (11429) Powiat legionowski (11429) Powiat miński (11429) Powiat nowodworski (11429) Powiat otwocki (11429) Powiat wołomiński (11429) Powiat grodziski (11430) Powiat grójecki (11430) Powiat piaseczyński (11430) Powiat pruszkowski (11430) Powiat sochaczewski (11430) Powiat warszawski zachodni (11430) Strona 6

7 Powiat (symbol) (-) Powiat żyrardowski (11430) Powiat bocheński (21220) Powiat krakowski (21220) Powiat miechowski (21220) Powiat myślenicki (21220) Powiat proszowicki (21220) Powiat wielicki (21220) Powiat m. Kraków (21221) Powiat gorlicki (21222) Powiat limanowski (21222) Powiat nowosądecki (21222) Powiat nowotarski (21222) Powiat tatrzański (21222) Powiat m. Nowy Sącz (21222) Powiat chrzanowski (21223) Powiat olkuski (21223) Powiat oświęcimski (21223) Powiat suski (21223) Powiat wadowicki (21223) Powiat brzeski (21224) Powiat dąbrowski (21224) Powiat tarnowski (21224) Powiat m. Tarnów (21224) Powiat bielski (22444) Powiat cieszyński (22444) Powiat żywiecki (22444) Powiat m. Bielsko-Biała (22444) Powiat lubliniecki (22445) Powiat tarnogórski (22445) Powiat m. Bytom (22445) Powiat m. Piekary Śląskie (22445) Powiat częstochowski (22446) Powiat kłobucki (22446) Powiat myszkowski (22446) Powiat m. Częstochowa (22446) Powiat gliwicki (22447) Strona 7

8 Powiat (symbol) (-) Powiat m. Gliwice (22447) Powiat m. Zabrze (22447) Powiat m. Chorzów (22448) Powiat m. Katowice (22448) Powiat m. Mysłowice (22448) Powiat m. Ruda Śląska (22448) Powiat m. Siemianowice Śląskie (22448) Powiat m. Świętochłowice (22448) Powiat raciborski (22449) Powiat rybnicki (22449) Powiat wodzisławski (22449) Powiat m. Jastrzębie-Zdrój (22449) Powiat m. Rybnik (22449) Powiat m. Żory (22449) Powiat będziński (22450) Powiat zawierciański (22450) Powiat m. Dąbrowa Górnicza (22450) Powiat m. Jaworzno (22450) Powiat m. Sosnowiec (22450) Powiat mikołowski (22451) Powiat pszczyński (22451) Powiat bieruńsko-lędziński (22451) Powiat m. Tychy (22451) Powiat bialski (30609) Powiat parczewski (30609) Powiat radzyński (30609) Powiat włodawski (30609) Powiat m. Biała Podlaska (30609) Powiat biłgorajski (30610) Powiat chełmski (30610) Powiat hrubieszowski (30610) Powiat krasnostawski (30610) Powiat tomaszowski (30610) Powiat zamojski (30610) Powiat m. Chełm (30610) Powiat m. Zamość (30610) Strona 8

9 Powiat (symbol) (-) Powiat lubartowski (30611) Powiat lubelski (30611) Powiat łęczyński (30611) Powiat świdnicki (30611) Powiat m. Lublin (30611) Powiat janowski (30612) Powiat kraśnicki (30612) Powiat łukowski (30612) Powiat opolski (30612) Powiat puławski (30612) Powiat rycki (30612) Powiat bieszczadzki (31833) Powiat brzozowski (31833) Powiat jasielski (31833) Powiat krośnieński (31833) Powiat sanocki (31833) Powiat leski (31833) Powiat m. Krosno (31833) Powiat jarosławski (31834) Powiat lubaczowski (31834) Powiat przemyski (31834) Powiat przeworski (31834) Powiat m. Przemyśl (31834) Powiat kolbuszowski (31835) Powiat łańcucki (31835) Powiat ropczycko-sędziszowski (31835) Powiat rzeszowski (31835) Powiat strzyżowski (31835) Powiat m. Rzeszów (31835) Powiat dębicki (31836) Powiat leżajski (31836) Powiat mielecki (31836) Powiat niżański (31836) Powiat stalowowolski (31836) Powiat tarnobrzeski (31836) Powiat m. Tarnobrzeg (31836) Strona 9

10 Powiat (symbol) (-) Powiat białostocki (32037) Powiat sokólski (32037) Powiat m. Białystok (32037) Powiat bielski (32038) Powiat hajnowski (32038) Powiat kolneński (32038) Powiat łomżyński (32038) Powiat siemiatycki (32038) Powiat wysokomazowiecki (32038) Powiat zambrowski (32038) Powiat m. Łomża (32038) Powiat augustowski (32039) Powiat grajewski (32039) Powiat moniecki (32039) Powiat sejneński (32039) Powiat suwalski (32039) Powiat m. Suwałki (32039) Powiat kielecki (32652) Powiat konecki (32652) Powiat ostrowiecki (32652) Powiat skarżyski (32652) Powiat starachowicki (32652) Powiat m. Kielce (32652) Powiat buski (32653) Powiat jędrzejowski (32653) Powiat kazimierski (32653) Powiat opatowski (32653) Powiat pińczowski (32653) Powiat sandomierski (32653) Powiat staszowski (32653) Powiat włoszczowski (32653) Powiat gorzowski (40813) Powiat międzyrzecki (40813) Powiat słubicki (40813) Powiat strzelecko-drezdenecki (40813) Powiat sulęciński (40813) Strona 10

11 Powiat (symbol) (-) Powiat m. Gorzów Wielkopolski (40813) Powiat krośnieński (40814) Powiat nowosolski (40814) Powiat świebodziński (40814) Powiat zielonogórski (40814) Powiat żagański (40814) Powiat żarski (40814) Powiat wschowski (40814) Powiat m. Zielona Góra (40814) Powiat jarociński (43057) Powiat kaliski (43057) Powiat kępiński (43057) Powiat krotoszyński (43057) Powiat ostrowski (43057) Powiat ostrzeszowski (43057) Powiat pleszewski (43057) Powiat m. Kalisz (43057) Powiat gnieźnieński (43058) Powiat kolski (43058) Powiat koniński (43058) Powiat słupecki (43058) Powiat turecki (43058) Powiat wrzesiński (43058) Powiat m. Konin (43058) Powiat gostyński (43059) Powiat grodziski (43059) Powiat kościański (43059) Powiat leszczyński (43059) Powiat międzychodzki (43059) Powiat nowotomyski (43059) Powiat rawicki (43059) Powiat wolsztyński (43059) Powiat m. Leszno (43059) Powiat chodzieski (43060) Powiat czarnkowsko-trzcianecki (43060) Powiat pilski (43060) Strona 11

12 Powiat (symbol) (-) Powiat wągrowiecki (43060) Powiat złotowski (43060) Powiat obornicki (43061) Powiat poznański (43061) Powiat szamotulski (43061) Powiat średzki (43061) Powiat śremski (43061) Powiat m. Poznań (43062) Powiat białogardzki (43263) Powiat drawski (43263) Powiat kołobrzeski (43263) Powiat koszaliński (43263) Powiat sławieński (43263) Powiat szczecinecki (43263) Powiat świdwiński (43263) Powiat wałecki (43263) Powiat m. Koszalin (43263) Powiat choszczeński (43264) Powiat gryficki (43264) Powiat myśliborski (43264) Powiat pyrzycki (43264) Powiat stargardzki (43264) Powiat łobeski (43264) Powiat m. Szczecin (43265) Powiat goleniowski (43266) Powiat gryfiński (43266) Powiat kamieński (43266) Powiat policki (43266) Powiat m. Świnoujście (43266) Powiat bolesławiecki (50201) Powiat jaworski (50201) Powiat jeleniogórski (50201) Powiat kamiennogórski (50201) Powiat lubański (50201) Powiat lwówecki (50201) Powiat zgorzelecki (50201) Strona 12

13 Powiat (symbol) (-) Powiat złotoryjski (50201) Powiat m. Jelenia Góra (50201) Powiat głogowski (50202) Powiat górowski (50202) Powiat legnicki (50202) Powiat lubiński (50202) Powiat polkowicki (50202) Powiat m. Legnica (50202) Powiat dzierżoniowski (50203) Powiat kłodzki (50203) Powiat świdnicki (50203) Powiat wałbrzyski (50203) Powiat ząbkowicki (50203) Powiat m. Wałbrzych (50203) Powiat milicki (50204) Powiat oleśnicki (50204) Powiat oławski (50204) Powiat strzeliński (50204) Powiat średzki (50204) Powiat trzebnicki (50204) Powiat wołowski (50204) Powiat wrocławski (50204) Powiat m. Wrocław (50205) Powiat brzeski (51631) Powiat kluczborski (51631) Powiat namysłowski (51631) Powiat nyski (51631) Powiat prudnicki (51631) Powiat głubczycki (51632) Powiat kędzierzyńsko-kozielski (51632) Powiat krapkowicki (51632) Powiat oleski (51632) Powiat opolski (51632) Powiat strzelecki (51632) Powiat m. Opole (51632) Powiat bydgoski (60406) Strona 13

14 Powiat (symbol) (-) Powiat toruński (60406) Powiat m. Bydgoszcz (60406) Powiat m. Toruń (60406) Powiat brodnicki (60407) Powiat chełmiński (60407) Powiat golubsko-dobrzyński (60407) Powiat grudziądzki (60407) Powiat sępoleński (60407) Powiat świecki (60407) Powiat tucholski (60407) Powiat wąbrzeski (60407) Powiat m. Grudziądz (60407) Powiat aleksandrowski (60408) Powiat inowrocławski (60408) Powiat lipnowski (60408) Powiat mogileński (60408) Powiat nakielski (60408) Powiat radziejowski (60408) Powiat rypiński (60408) Powiat włocławski (60408) Powiat żniński (60408) Powiat m. Włocławek (60408) Powiat gdański (62240) Powiat kartuski (62240) Powiat nowodworski (62240) Powiat pucki (62240) Powiat wejherowski (62240) Powiat bytowski (62241) Powiat chojnicki (62241) Powiat człuchowski (62241) Powiat lęborski (62241) Powiat słupski (62241) Powiat m. Słupsk (62241) Powiat kościerski (62242) Powiat kwidzyński (62242) Powiat malborski (62242) Strona 14

15 Powiat (symbol) (-) Powiat starogardzki (62242) Powiat tczewski (62242) Powiat sztumski (62242) Powiat m. Gdańsk (62243) Powiat m. Gdynia (62243) Powiat m. Sopot (62243) Powiat braniewski (62854) Powiat działdowski (62854) Powiat elbląski (62854) Powiat iławski (62854) Powiat nowomiejski (62854) Powiat ostródzki (62854) Powiat m. Elbląg (62854) Powiat ełcki (62855) Powiat giżycki (62855) Powiat olecki (62855) Powiat piski (62855) Powiat gołdapski (62855) Powiat węgorzewski (62855) Powiat bartoszycki (62856) Powiat kętrzyński (62856) Powiat lidzbarski (62856) Powiat mrągowski (62856) Powiat nidzicki (62856) Powiat olsztyński (62856) Powiat szczycieński (62856) Powiat m. Olsztyn (62856) Źródło: GUS Legenda: p - łącznie dla powiatu i miasta na prawach powiatu a - wartość mniejsza niż przyjęty format prezentacji # - tajemnica statystyczna x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe k - agreget może być niekompletny m - zmiany metodologiczne - - brak informacji n - dana jeszcze niedostępna, będzie dostępna "." - brak danych Strona 15

16 3.2. Województwo=100 Powiat (symbol) (%) Powiat łódzki wschodni (11015) Powiat pabianicki (11015) Powiat zgierski (11015) Powiat brzeziński (11015) x x x Powiat m. Łódź (11016) Powiat bełchatowski (11017) x x 20 Powiat opoczyński (11017) x x x Powiat piotrkowski (11017) x x x Powiat radomszczański (11017) x Powiat tomaszowski (11017) x Powiat m. Piotrków Trybunalski (11017) x x x Powiat łaski (11018) x 183 x Powiat pajęczański (11018) x Powiat poddębicki (11018) x x Powiat sieradzki (11018) Powiat wieluński (11018) x 31 x Powiat wieruszowski (11018) x x x Powiat zduńskowolski (11018) x x 61 Powiat kutnowski (11019) x 12 x Powiat łęczycki (11019) x Powiat łowicki (11019) Powiat rawski (11019) x Powiat skierniewicki (11019) x 67 x Powiat m. Skierniewice (11019) Powiat ciechanowski (11425) x x x Powiat gostyniński (11425) x x x Powiat mławski (11425) x x x Powiat płocki (11425) Powiat płoński (11425) Powiat sierpecki (11425) x x 14 Strona 16

17 Powiat (symbol) (%) Powiat żuromiński (11425) x 47 x Powiat m. Płock (11425) Powiat łosicki (11426) x x 84 Powiat makowski (11426) x x x Powiat ostrołęcki (11426) x x Powiat ostrowski (11426) x x Powiat przasnyski (11426) x x x Powiat pułtuski (11426) x x x Powiat siedlecki (11426) x x x Powiat sokołowski (11426) Powiat węgrowski (11426) x 44 x Powiat wyszkowski (11426) Powiat m. Ostrołęka (11426) Powiat m. Siedlce (11426) Powiat białobrzeski (11427) x x x Powiat kozienicki (11427) x x x Powiat lipski (11427) x x x Powiat przysuski (11427) x x x Powiat radomski (11427) Powiat szydłowiecki (11427) x x x Powiat zwoleński (11427) x x x Powiat m. Radom (11427) Powiat m. st. Warszawa (11428) Powiat garwoliński (11429) x x x Powiat legionowski (11429) x x x Powiat miński (11429) x 11 Powiat nowodworski (11429) x Powiat otwocki (11429) x x 36 Powiat wołomiński (11429) x x 145 Powiat grodziski (11430) x Powiat grójecki (11430) x x x Powiat piaseczyński (11430) Powiat pruszkowski (11430) x 34 Powiat sochaczewski (11430) Powiat warszawski zachodni (11430) x 77 Powiat żyrardowski (11430) x x x Strona 17

18 Powiat (symbol) (%) Powiat bocheński (21220) Powiat krakowski (21220) Powiat miechowski (21220) Powiat myślenicki (21220) x x 16 Powiat proszowicki (21220) x Powiat wielicki (21220) Powiat m. Kraków (21221) Powiat gorlicki (21222) x Powiat limanowski (21222) x Powiat nowosądecki (21222) x Powiat nowotarski (21222) Powiat tatrzański (21222) x x 46 Powiat m. Nowy Sącz (21222) Powiat chrzanowski (21223) x Powiat olkuski (21223) Powiat oświęcimski (21223) Powiat suski (21223) x 42 x Powiat wadowicki (21223) x 9 46 Powiat brzeski (21224) x x 36 Powiat dąbrowski (21224) Powiat tarnowski (21224) x x 13 Powiat m. Tarnów (21224) Powiat bielski (22444) Powiat cieszyński (22444) Powiat żywiecki (22444) Powiat m. Bielsko-Biała (22444) Powiat lubliniecki (22445) Powiat tarnogórski (22445) Powiat m. Bytom (22445) Powiat m. Piekary Śląskie (22445) Powiat częstochowski (22446) x x 26 Powiat kłobucki (22446) x 35 Powiat myszkowski (22446) x x Powiat m. Częstochowa (22446) Powiat gliwicki (22447) Powiat m. Gliwice (22447) Strona 18

19 Powiat (symbol) (%) Powiat m. Zabrze (22447) Powiat m. Chorzów (22448) Powiat m. Katowice (22448) Powiat m. Mysłowice (22448) Powiat m. Ruda Śląska (22448) Powiat m. Siemianowice Śląskie (22448) Powiat m. Świętochłowice (22448) x Powiat raciborski (22449) Powiat rybnicki (22449) x 158 x Powiat wodzisławski (22449) Powiat m. Jastrzębie-Zdrój (22449) Powiat m. Rybnik (22449) x Powiat m. Żory (22449) Powiat będziński (22450) x x 4 Powiat zawierciański (22450) x 9 Powiat m. Dąbrowa Górnicza (22450) Powiat m. Jaworzno (22450) Powiat m. Sosnowiec (22450) Powiat mikołowski (22451) Powiat pszczyński (22451) Powiat bieruńsko-lędziński (22451) Powiat m. Tychy (22451) x Powiat bialski (30609) Powiat parczewski (30609) x 96 Powiat radzyński (30609) Powiat włodawski (30609) Powiat m. Biała Podlaska (30609) x x 123 Powiat biłgorajski (30610) x 228 x Powiat chełmski (30610) x x x Powiat hrubieszowski (30610) x x 53 Powiat krasnostawski (30610) x Powiat tomaszowski (30610) x x x Powiat zamojski (30610) x x Powiat m. Chełm (30610) x x x Powiat m. Zamość (30610) Powiat lubartowski (30611) x x 115 Strona 19

20 Powiat (symbol) (%) Powiat lubelski (30611) Powiat łęczyński (30611) x x Powiat świdnicki (30611) Powiat m. Lublin (30611) Powiat janowski (30612) x 968 Powiat kraśnicki (30612) Powiat łukowski (30612) x x Powiat opolski (30612) x 173 x Powiat puławski (30612) Powiat rycki (30612) x 57 Powiat bieszczadzki (31833) x x 661 Powiat brzozowski (31833) x 313 x Powiat jasielski (31833) Powiat krośnieński (31833) x x x Powiat sanocki (31833) Powiat leski (31833) x 232 x Powiat m. Krosno (31833) x 85 Powiat jarosławski (31834) Powiat lubaczowski (31834) x 107 Powiat przemyski (31834) x x 131 Powiat przeworski (31834) x 98 Powiat m. Przemyśl (31834) x x Powiat kolbuszowski (31835) x Powiat łańcucki (31835) x 50 x Powiat ropczycko-sędziszowski (31835) x 30 Powiat rzeszowski (31835) x 81 Powiat strzyżowski (31835) Powiat m. Rzeszów (31835) Powiat dębicki (31836) x Powiat leżajski (31836) x x 79 Powiat mielecki (31836) Powiat niżański (31836) x Powiat stalowowolski (31836) Powiat tarnobrzeski (31836) x x Powiat m. Tarnobrzeg (31836) Powiat białostocki (32037) Strona 20

21 Powiat (symbol) (%) Powiat sokólski (32037) x 25 x Powiat m. Białystok (32037) Powiat bielski (32038) Powiat hajnowski (32038) Powiat kolneński (32038) x x x Powiat łomżyński (32038) x 51 x Powiat siemiatycki (32038) x 61 x Powiat wysokomazowiecki (32038) x Powiat zambrowski (32038) x x 115 Powiat m. Łomża (32038) Powiat augustowski (32039) Powiat grajewski (32039) x 225 x Powiat moniecki (32039) x x Powiat sejneński (32039) x Powiat suwalski (32039) x x x Powiat m. Suwałki (32039) x Powiat kielecki (32652) Powiat konecki (32652) x x 53 Powiat ostrowiecki (32652) x 63 x Powiat skarżyski (32652) Powiat starachowicki (32652) x 320 Powiat m. Kielce (32652) Powiat buski (32653) x 284 Powiat jędrzejowski (32653) x x x Powiat kazimierski (32653) x x 342 Powiat opatowski (32653) x x 266 Powiat pińczowski (32653) x x 441 Powiat sandomierski (32653) x x 170 Powiat staszowski (32653) Powiat włoszczowski (32653) Powiat gorzowski (40813) Powiat międzyrzecki (40813) x Powiat słubicki (40813) x Powiat strzelecko-drezdenecki (40813) x x x Powiat sulęciński (40813) Powiat m. Gorzów Wielkopolski (40813) Strona 21

22 Powiat (symbol) (%) Powiat krośnieński (40814) Powiat nowosolski (40814) Powiat świebodziński (40814) x Powiat zielonogórski (40814) Powiat żagański (40814) Powiat żarski (40814) Powiat wschowski (40814) x 71 x Powiat m. Zielona Góra (40814) Powiat jarociński (43057) Powiat kaliski (43057) x x 23 Powiat kępiński (43057) x 318 Powiat krotoszyński (43057) Powiat ostrowski (43057) Powiat ostrzeszowski (43057) Powiat pleszewski (43057) x 150 x Powiat m. Kalisz (43057) x Powiat gnieźnieński (43058) Powiat kolski (43058) x 31 Powiat koniński (43058) x Powiat słupecki (43058) x Powiat turecki (43058) x 54 Powiat wrzesiński (43058) x Powiat m. Konin (43058) Powiat gostyński (43059) x 83 Powiat grodziski (43059) x x x Powiat kościański (43059) Powiat leszczyński (43059) x 54 Powiat międzychodzki (43059) x 79 x Powiat nowotomyski (43059) Powiat rawicki (43059) x x x Powiat wolsztyński (43059) x x Powiat m. Leszno (43059) Powiat chodzieski (43060) Powiat czarnkowsko-trzcianecki (43060) x x x Powiat pilski (43060) Powiat wągrowiecki (43060) x Strona 22

23 Powiat (symbol) (%) Powiat złotowski (43060) x Powiat obornicki (43061) x 110 Powiat poznański (43061) Powiat szamotulski (43061) Powiat średzki (43061) x Powiat śremski (43061) Powiat m. Poznań (43062) Powiat białogardzki (43263) x x 75 Powiat drawski (43263) x Powiat kołobrzeski (43263) Powiat koszaliński (43263) x Powiat sławieński (43263) x x x Powiat szczecinecki (43263) x x x Powiat świdwiński (43263) x 45 Powiat wałecki (43263) x Powiat m. Koszalin (43263) Powiat choszczeński (43264) x 31 x Powiat gryficki (43264) x x x Powiat myśliborski (43264) Powiat pyrzycki (43264) x x x Powiat stargardzki (43264) x 4 42 Powiat łobeski (43264) x x x Powiat m. Szczecin (43265) Powiat goleniowski (43266) x x 36 Powiat gryfiński (43266) Powiat kamieński (43266) x Powiat policki (43266) x Powiat m. Świnoujście (43266) x Powiat bolesławiecki (50201) Powiat jaworski (50201) x Powiat jeleniogórski (50201) x x x Powiat kamiennogórski (50201) x Powiat lubański (50201) x Powiat lwówecki (50201) x x Powiat zgorzelecki (50201) x 91 Powiat złotoryjski (50201) x 63 Strona 23

24 Powiat (symbol) (%) Powiat m. Jelenia Góra (50201) Powiat głogowski (50202) x x 8 Powiat górowski (50202) x x Powiat legnicki (50202) x x x Powiat lubiński (50202) Powiat polkowicki (50202) Powiat m. Legnica (50202) Powiat dzierżoniowski (50203) Powiat kłodzki (50203) Powiat świdnicki (50203) Powiat wałbrzyski (50203) x x Powiat ząbkowicki (50203) x Powiat m. Wałbrzych (50203) Powiat milicki (50204) x Powiat oleśnicki (50204) x Powiat oławski (50204) Powiat strzeliński (50204) Powiat średzki (50204) Powiat trzebnicki (50204) Powiat wołowski (50204) x x 44 Powiat wrocławski (50204) Powiat m. Wrocław (50205) Powiat brzeski (51631) Powiat kluczborski (51631) x Powiat namysłowski (51631) Powiat nyski (51631) Powiat prudnicki (51631) Powiat głubczycki (51632) x Powiat kędzierzyńsko-kozielski (51632) Powiat krapkowicki (51632) x Powiat oleski (51632) x x x Powiat opolski (51632) Powiat strzelecki (51632) x x x Powiat m. Opole (51632) Powiat bydgoski (60406) Powiat toruński (60406) x x 44 Strona 24

25 Powiat (symbol) (%) Powiat m. Bydgoszcz (60406) Powiat m. Toruń (60406) Powiat brodnicki (60407) Powiat chełmiński (60407) Powiat golubsko-dobrzyński (60407) x x 22 Powiat grudziądzki (60407) x x 107 Powiat sępoleński (60407) x x 127 Powiat świecki (60407) Powiat tucholski (60407) x x Powiat wąbrzeski (60407) Powiat m. Grudziądz (60407) x 48 Powiat aleksandrowski (60408) x x x Powiat inowrocławski (60408) Powiat lipnowski (60408) x x x Powiat mogileński (60408) x Powiat nakielski (60408) x Powiat radziejowski (60408) x Powiat rypiński (60408) x x 81 Powiat włocławski (60408) x Powiat żniński (60408) x x x Powiat m. Włocławek (60408) Powiat gdański (62240) Powiat kartuski (62240) x Powiat nowodworski (62240) Powiat pucki (62240) x 29 Powiat wejherowski (62240) Powiat bytowski (62241) x Powiat chojnicki (62241) x Powiat człuchowski (62241) Powiat lęborski (62241) x 181 Powiat słupski (62241) Powiat m. Słupsk (62241) Powiat kościerski (62242) Powiat kwidzyński (62242) x Powiat malborski (62242) x x x Powiat starogardzki (62242) Strona 25

26 Powiat (symbol) (%) Powiat tczewski (62242) Powiat sztumski (62242) x 89 x Powiat m. Gdańsk (62243) Powiat m. Gdynia (62243) Powiat m. Sopot (62243) x 75 x Powiat braniewski (62854) x Powiat działdowski (62854) x x x Powiat elbląski (62854) x 55 Powiat iławski (62854) Powiat nowomiejski (62854) Powiat ostródzki (62854) x x x Powiat m. Elbląg (62854) Powiat ełcki (62855) x Powiat giżycki (62855) Powiat olecki (62855) x 448 Powiat piski (62855) x x x Powiat gołdapski (62855) x x 906 Powiat węgorzewski (62855) x x x Powiat bartoszycki (62856) x Powiat kętrzyński (62856) Powiat lidzbarski (62856) x Powiat mrągowski (62856) x x Powiat nidzicki (62856) x Powiat olsztyński (62856) x 21 Powiat szczycieński (62856) x Powiat m. Olsztyn (62856) Źródło: GUS Legenda: p - łącznie dla powiatu i miasta na prawach powiatu a - wartość mniejsza niż przyjęty format prezentacji # - tajemnica statystyczna x - wypełnienie pozycji jest niemożliwe lub niecelowe k - agreget może być niekompletny m - zmiany metodologiczne - - brak informacji n - dana jeszcze niedostępna, będzie dostępna "." - brak danych Strona 26

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski

LUBELSKIE Podregion bialski Bialski Parczewski Radzyński Włodawski m. Biała Podlaska Podregion chełmsko-zamojski Chełmski Hrubieszowski Krasnostawski Załącznik nr 3 do uchwały nr 178/2009 Zarządu PFRON z dnia 28 maja 2009 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2009 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie których

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 2 do uchwały nr 167/2012 Zarządu PFRON z dnia 18 grudnia 2012 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2013 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów

Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Załącznik 5. Udział obszarów Natura 2000 w powierzchni powiatów Lp Powiat Województwo Przybliżona powierzchnia powiatu [km 2 ] Przybliżony udział obszarów Natura 2000 w powierzchni gminy 1 aleksandrowski

Bardziej szczegółowo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo

powierzchnia regionu [km 2 ] nr regionu powiaty wchodzące w skład regionu data wpisu do wykazu województwo WYKAZ regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, zgodnie z ust. 2.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania

Bardziej szczegółowo

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer powiat województwo zł Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 numer powiat województwo zł 4 3 3 3 7 4 2 1 121100 Powiat nowotarski małopolskie 55,15

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PT POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ UDZIAŁ MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCY TELEKOMUNKACYJNI (PT) POSIADAJĄ ZAKOŃCZENIA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014)

OSTATECZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2014 r. (ST4/4820/12/2014) 02 01 bolesławiecki 36 806 359 3 856 503 32 335 522 614 334 13 441 617 0 02 02 dzierżoniowski 45 205 215 7 216 251 34 320 178 3 668 786 13 808 012 0 02 03 głogowski 48 582 143 91 551 45 581 301 2 909 291

Bardziej szczegółowo

Jednostka podziału terytorialnego kraju

Jednostka podziału terytorialnego kraju Załącznik nr 3 do uchwały nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. Wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w 2014 r. w Programie wyrównywania różnic między regionami II, na terenie

Bardziej szczegółowo

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku.

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Załącznik nr 2 Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych w 2015 roku. Nr dolnośląskie 51 298 919 23 022 576 1 bolesławiecki 1 326 918 517 860 2 dzierżoniowski 2 435 229 1 183 680 3 głogowski 1 753

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 797 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. z dnia 24 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2014 r. Poz. 853 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA

WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. (poz....) WYKAZ OKRĘGOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ZE WSKAZANIEM ICH SIEDZIB ORAZ TERYTORIALNEGO ZASIĘGU DZIAŁANIA I. Województwo

Bardziej szczegółowo

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A.

Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i. Zarządzania Danymi o Infrastrukturze. ul. Pieniężnego 21a 10-004 Olsztyn. Orange Polska S.A. Województwo Powiat Adres do korespondencji Dni i godziny przyjmowania interesariuszy bartoszycki braniewski działdowski elbląski ełcki giżycki gołdapski warmińsko-mazurskie podlaskie podlaskie mazowieckie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2013 r. (ST4/4820/664/2012)

PROJEKTOWANA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ dla POWIATÓW na 2013 r. (ST4/4820/664/2012) 02 01 bolesławiecki 35 841 685 4 002 877 31 347 996 490 812 12 943 910 0 02 02 dzierżoniowski 45 863 897 7 468 593 34 563 933 3 831 371 13 443 308 0 02 03 głogowski 48 115 755 30 827 47 672 330 412 598

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR

Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR Szczegółowe godziny pracy poszczególnych Biur Powiatowych ARiMR WOJEWÓDZTWO POWIAT 11.05.2013 13.05.2013 14.05.2013 15.05.2013 bolesławiecki 7:30 15:30 6:00 22:00 6:00 22:00 6:00 22:00 dzierżoniowski 7:30

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 września 2015 r. Poz. 1444 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Program Badań Przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego Dr n. med. Michał F. Kamiński, Mgr Paulina Wieszczy, Prof. dr hab. Jarosław Reguła Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Centrum

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r.

Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 13 poz. 115 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie obszarów właściwości samorządowych kolegiów odwoławczych. Na podstawie art. 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Poz. 128 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14170 Poz. 1284 1284 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2014 poz. 853 wersja obowiązująca od 2014-09-24 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 26 września 2016 r.

Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 26 września 2016 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2016 r. Poz. 944 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 września 2015 r. Poz. 913 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej

Bardziej szczegółowo

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5

Okręg wyborczy nr 1. Okręg wyborczy nr 2. Okręg wyborczy nr 3. Okręg wyborczy nr 5 Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. Załącznik Nr 1 ZASIĘG TERYTORIALNY DZIAŁANIA REJONOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH I SIEDZIBY TYCH KOMISJI Lp. 1. Słupsk 1. Toruń 2. Włocławek

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO Monitor Polski rok 2015 poz. 913 wersja obowiązująca od 2015-09-25 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r.

Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r. Załącznik 4 Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r. Roczne Plany Działania PO WER na 2015 r., stanowiące część niniejszego załącznika do SZOOP, zawierają szczegółowe kryteria wyboru projektów dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 26 stycznia 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ, DOTYCZĄCA ZASAD PRZEMIESZCZANIA ŚWIŃ Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku Powiatowy Inspektorat Weterynarii 42-100 Kłobuck ul.ks.kard.wyszyńskiego 15, tel. 34-310-01-34 e-mail : sekretariat@piwklobuck.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 140, poz. 1173. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu

Bardziej szczegółowo

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce

Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i PołoŜnych w Polsce Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek w Polsce Nazwa i adres izby Telefon Obszar działania (powiaty) Naczelna Izba Pielęgniarek i Al. Ujazdowskie 22, 0478 Warszawa, Polska. 22 628-34-93 628-58-61 628-95-56

Bardziej szczegółowo

PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu 2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska

PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu 2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska Dz.U.2012.914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z dnia 10 sierpnia 2012 r.) Na podstawie art. 87 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 27 stycznia 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14170 Poz. 1284 1284 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW

PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 1 pkt 22 rozporząrzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.11 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Kodeks wyborczy.

o zmianie ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy Kodeks wyborczy. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 1 kwietnia 2011 r. Druk nr 1170 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 5 października 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 191 14161 Poz. 1283 1283 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 5 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału

Bardziej szczegółowo

NASI KONSULTANCI Przedszkole, Szkoła Podstawowa (klasy 1-3)

NASI KONSULTANCI Przedszkole, Szkoła Podstawowa (klasy 1-3) NASI KONSULTANCI Przedszkole, Szkoła Podstawowa (klasy 1-3) WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Powiat Gmina Telefon bolesławiecki 505055049 dzierżoniowski 505055026 głogowski 505055010 górowski 505055010 jaworski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r. Dz.U. z Nr 164, poz. 1351, późn. zm. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r.

Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r. Druk nr 3989 Warszawa, 17 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego NOW-020-3-2011 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia 26 września 2002 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1350, z późn. zm. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 26 września 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ferdynand Rymarz. poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Ferdynand Rymarz. poz. 162 i Nr 112, poz. 766. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

Krajowy ranking powiatów

Krajowy ranking powiatów INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach Krajowy ranking powiatów wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 autor: dr Bogdan Stępień Opracowanie powstało na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 1 DOLNOŚLĄSKIE D D0 D9. Jelenia Góra. Wałbrzych. Bolesławiecki Dzierżoniowski. Jeleniogórski Kamiennogórski. Strzeliński.

1 2 3 4 5 6 1 DOLNOŚLĄSKIE D D0 D9. Jelenia Góra. Wałbrzych. Bolesławiecki Dzierżoniowski. Jeleniogórski Kamiennogórski. Strzeliński. WYRÓŻNIKI WOJEWÓDZTW I POWIATÓW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW WYRÓŻNIKI WOJEWÓDZTW I POWIATÓW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW Lp. Województwo Powiat Wyróżnik na tablice zwyczajne, zabytkowe i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO ZARZĄDZENIE NR 1/2011 SZEFA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu zapewnienia przez Krajowe Biuro Wyborcze techniczno-materialnych warunków pracy okręgowych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR. z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia r.

UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR. z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia r. UCHWAŁY NR 73/2 RADY NACZELNEJ ZHR z dnia 4 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Naczelnej nr 15/2001 z dnia 30.09.2001 r. w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego oraz wyznaczenia siedzib okręgów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 20 marca 2015 r. Dokument podpisany przez Jarosław Deminet; RCL Data: 05.0.5 :: CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 marca 05 r. Poz. 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 0 marca 05 r. w

Bardziej szczegółowo

Właściwość miejscowa. obszar województwa lubelskiego. obszar województwa podlaskiego

Właściwość miejscowa. obszar województwa lubelskiego. obszar województwa podlaskiego Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (poz. ) Lp. I II III IV Naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej Celnego w Białej Podlaskiej Celnego w Lublinie Celnego w Zamościu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia. z pracy. w końcu roku razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem 24 i mniej

Zwolnienia. z pracy. w końcu roku razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem 24 i mniej z wiersza 1 na stanowiskach z tego z wykształceniem MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MPiPS 6 Augustowski Numer identyfikacyjny REGON 79742333

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 Warszawa, dnia 10 sierpnia 2012 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 lutego 2009 r.

z dnia 13 lutego 2009 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 32, poz. 220 Ostatnia zmiana w Dz. U. z 2012 r. poz. 177 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych Dziennik Ustaw Nr 8 78 Poz. 7 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia maja 0 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowych pracowni psychologicznych Na podstawie art. a ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ

WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Załącznik nr 1 WYKAZ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W WARUNKACH PODSTAWOWEGO ZABEZPIECZENIA I ICH POJEMNOŚĆ Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim Ogłoszenie o egzaminie adwokackim Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 481

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 481 Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 481 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 marca 2015 r. Dokument podpisany przez Jarosław Deminet; RCL Data: 2015.03.25 14:42:57 CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 422 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe patroli rozminowania

Dane teleadresowe patroli rozminowania Dane teleadresowe patroli rozminowania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 70 744 Szczecin ul. Metalowa 39 (918894552, 918894553) 60 628 Poznań ul. Wojska Polskiego 86 (618575222) 73 110 Stargard Szczeciński ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2308 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 371 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb

Bardziej szczegółowo

41 34-622-84 34-622-83 s. 34-531-94 bezp. 94 347-15-78 342-59-93 348-90-97 fax. 12 422-88-54 t/f w. 101 430 07 23. 65 529-65-15 529-49-70 fax

41 34-622-84 34-622-83 s. 34-531-94 bezp. 94 347-15-78 342-59-93 348-90-97 fax. 12 422-88-54 t/f w. 101 430 07 23. 65 529-65-15 529-49-70 fax ul. Okopowa 3, pok. 218 21-500 BIAŁA PODLASKA oipipbp@poczta.onet.pl; www.oipip-bp.pl ul. M. Skłodowskiej-Curie 12/19 15-097 BIAŁYSTOK izba@oipip.bialystok.pl; www.oipip.bialystok.pl Beskidzka Okręgowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 marca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 marca 05 r. Poz. 444 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 4 marca 05 r. w sprawie właściwości miejscowej urzędów celnych i izb celnych oraz

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia lutego 2017 r. PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH Tomasz Żuchowski DAB.7.070.28.2017.KZ Nk:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637 i 993) w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r. Poz. 481 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374 Rozporządzenie Ministra ROZWOJU i Finansów 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 23 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz Rozporządzenie. z dnia 23 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 374 Rozporządzenie Ministra ROZWOJU i Finansów 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb

Bardziej szczegółowo

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu radcowskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2107. rozporządzenie. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 2107. rozporządzenie. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia grudnia 05 r. Poz. 07 rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 6 listopada 05 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE ADWOKACKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012 11.05.2012 Ogłoszenie o egzaminie radcowskim 2012 Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 8/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 8/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 8/16/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia obszarów działania, liczby i siedzib okręgowych izb lekarskich Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy

Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z biologii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 185 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342)

Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) PROJEKT z dnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania wirusem na rok 2010 Na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 06 r. Poz. 96 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW ) z dnia listopada 06 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza

Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza Regulamin Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą Grunt to Wiedza 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Anna

Anna PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 1 pkt 22 rozporząrzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.11 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Bardziej szczegółowo

Anna

Anna PRZEGLĄD SYTUACJI W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 1 pkt 22 rozporząrzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.11 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy

Okręgowa Komisja Wyborcza w Legnicy OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r. Minister Sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu radcowskiego

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r. Minister Sprawiedliwości wyznacza termin egzaminu radcowskiego Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r. Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

0-83 t/f 343-60-83 342-86-28. 0-85 t. 747-00-16 f. 744-11-09. 0-33 t/f 82-281-11 t. 811-89-58. 0-52 t/f 372-79-04 t. 372-68-78

0-83 t/f 343-60-83 342-86-28. 0-85 t. 747-00-16 f. 744-11-09. 0-33 t/f 82-281-11 t. 811-89-58. 0-52 t/f 372-79-04 t. 372-68-78 Adresy okręgowych izb pielęgniarek i połoŝnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Nazwa i adres izby Telefon Przewodnicząca Obszar działania (powiaty) ul. Okopowa 3, pok. 114 21-500 BIAŁA PODLASKA,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM OGŁOSZENIE O EGZAMINIE RADCOWSKIM Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36 1 ust. 9 i art. 36 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

Jarosław Flis 100 OKRĘGÓW. Załącznik do e-booka Ordynacja dla Polski

Jarosław Flis 100 OKRĘGÓW. Załącznik do e-booka Ordynacja dla Polski Jarosław Flis 100 OKRĘGÓW Załącznik do e-booka Ordynacja dla Polski e-book jest dostępny bezpłatnie po zalogowaniu na stronę https://www.tygodnikpowszechny.pl Przedstawiany podział uwzględnia podział kraju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 170 13242 Poz. 1148 1148 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia sierpnia 10 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego

Bardziej szczegółowo

9:00 14:00 8:30 8:30

9:00 14:00 8:30 8:30 Dolnośląskie DOL- Wrocław aula UMED ul, Borowska 9:00 Miasto Wrocław na prawach powiatu DOL-2 Wrocław aula UMED ul, Borowska 4:00 milicki oleśnicki oławski strzeliński średzki trzebnicki wołowski ząbkowicki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 12 lutego 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia...2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2013 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. ZARZĄDZENIE Nr IV/ 2 /2006 PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 12 maja 2006 r.

BIULETYN. ZARZĄDZENIE Nr IV/ 2 /2006 PREZESA NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ z dnia 12 maja 2006 r. ISSN 1896-3765 BIULETYN Nr IV/13/2006 ZARZĄDZENIE Nr IV/ 2 /2006 PREZESA z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie ustalenia obszarów

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba

Liceum profilowane Technikum Liceum uzupełniające. średni wynik w % zdających. liczba wynik wynik wynik wynik wynik wynik Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z języka polskiego w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym, jako przedmiot obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji powszechnej Programu GRUNT TO WIEDZA II EDYCJA

Regulamin akcji powszechnej Programu GRUNT TO WIEDZA II EDYCJA Regulamin akcji powszechnej Programu GRUNT TO WIEDZA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady Programu badania próbek gleby organizowanego pod nazwą: Grunt to wiedza [dalej:

Bardziej szczegółowo