Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali"

Transkrypt

1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Nr ogłoszenia: Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Ilość niezbędnych opakowań naleŝy wyliczyć zaokrąglając w górę do pełnego opakowania. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15. II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie nie moŝe podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz musi spełniać wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca musi złoŝyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz dokumenty wymienione w punkcie 10 a), b). Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie wg kryterium spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, Ŝe Wykonawca w/w warunki spełnił. Niespełnienie któregoś z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeŝeniem postanowień art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.3.2) Wiedza i doświadczenie

2 III.3.3) Potencjał techniczny III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŝy przedłoŝyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śe OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom naleŝy przedłoŝyć: inne dokumenty W przypadku złoŝenia oferty na Pakiety nr 8, 10, 11, 14, 15 do oferty naleŝy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych oraz ocenianych. Ponadto: W przypadku złoŝenia oferty na Pakiet nr 1 do oferty naleŝy dołączyć: 1. certyfikat kontroli jakości ISO 9001 i kontroli jakości dla wyrobów medycznych ISO dla wszystkich produktów 2. deklaracja CE do kaŝdego produktu 3. opisy w j. polskim dla kaŝdego produktu W przypadku złoŝenia oferty na Pakiet nr 2 do oferty naleŝy dołączyć: 1. certyfikat kontroli jakości ISO 9001 i kontroli jakości dla wyrobów medycznych ISO dla wszystkich produktów 2. deklaracja CE do kaŝdego produktu 3. opisy w j. polskim dla kaŝdego produktu W przypadku złoŝenia oferty na Pakiet nr 3 do oferty naleŝy dołączyć: 1. certyfikat kontroli jakości ISO 9001 i kontroli jakości dla wyrobów medycznych ISO dla wszystkich produktów 2. deklaracja CE do kaŝdego produktu W przypadku złoŝenia oferty na Pakiet nr 4 do oferty naleŝy dołączyć: 1. certyfikat kontroli jakości ISO 9001 i kontroli jakości dla wyrobów medycznych ISO dla wszystkich produktów 2. deklaracja CE do kaŝdego produktu 3. opisy w j. polskim dla kaŝdego produktu W przypadku złoŝenia oferty na Pakiet nr 6 do oferty naleŝy dołączyć: 1. Certyfikat kontroli jakości ISO 9001 i kontroli jakości dla wyrobów medycznych ISO dla wszystkich produktów 2. Deklaracja CE do kaŝdego produktu III.6) INNE DOKUMENTY

3 Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oferta musi równieŝ zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ) b) w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie c) oświadczenie, Ŝe Wykonawca posiada w zakresie oferowanych wyrobów dokumenty zezwalające na ich wprowadzenie do obrotu i stosowania. d) jeŝeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru, do oferty naleŝy dołączyć dokument, z którego będzie wynikało, Ŝe osoba, która podpisała ofertę jest upowaŝniona do reprezentowania firmy. III.7) Czy ogranicza się moŝliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Szpitali ul. Armii Krajowej Oleśnica. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zespół Szpitali ul. Armii Krajowej Oleśnica piętro IV, pokój 9. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:. IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET NR 1 - PodłoŜa mikrobiologiczne na płytkach. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Chapman Agar (Mannitol Salt Agar) - Płytka 90mm - ilość: PodłoŜe czekoladowe z dodatkiem wielowitaminowym i bacytracyną do izolacji Haemophilusa - Płytka 90mm - ilość: Columbia + 5% krew barania - Płytka 90mm - ilość: PodłoŜe z Ŝółcią, eskuliną i azydkiem, do izolacji i róŝnicowania paciorkowców z grupy D - Płytka 90mm - ilość: Mueller Hinton Agar- podłoŝe do badania lekowraŝliwości - Płytka 90mm - ilość: Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin - podłoŝe do izolacji droŝdŝaków i dermatofitów - Płytka 90mm - ilość: PodłoŜe chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji Candida albicans oraz wstępnej identyfikacji C.glabrata, C. krusei, C. tropicalis - Płytka 90mm - ilość: PodłoŜe chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji MRSA, zawirające cefoksytynę - Płytka 90mm - ilość: PodłoŜe chromogenne do izolacji i bezpośredniej identyfikacji E. coli(za pomocą Beta galaktozydazy), Proteus i Enterococci

4 oraz wstępnej identyfikacji innych patogenów układu moczowego, podłoŝe matowe, perłowoszare ułatwiające wizualizację kolorów-płytka 90mm - ilość: Mac Conkey z fioletem krystalicznym - Płytka 90mm - ilość: PodłoŜe Mueller-Hinton agar z 5% krwią końską i 20 mg/l NAD - Płytka 90mm - ilość: PodłoŜe chromogenne do identyfikacji Paciorkowców grupy B - Płytka 90mm - ilość: 700 Opis wymaganych warunków: 1. certyfikat jakości podłoŝa dołączony do kaŝdej serii 2. grubość warstwy agaru dla podłoŝy gotowych na płytkach - 4 mm, opis podłoŝy na spodniej części płytki (nazwa, producent, data i godzina rozlania, seria, termin waŝności) 3. podłoŝa na płytkach: płytki standardowe 90 mm, pakowane po 10 sztuk w rękaw foliowy 4. Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć wartość oferty uwzględniając wielkość opakowań i zaokrąglając w górę do pełnego opakowania. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET NR 2 - PodłoŜa mikrobiologiczne suche i w butelkach. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PodłoŜa suche : Columbia Agar - baza do podłoŝa z krwią - jednostka miary - 500g ilość: 6 Mueller Hinton Agar - podłoŝe do badania lekowraŝliwości - jednostka miary - 500g - ilość: 4 Nutrien Agar 2,8% - Agar odŝywczy z NaCl - jednostka miary - 500g - ilość: 2 Salmonella-Shigella Agar - jednostka miary - 500g - ilość: 4 PodłoŜa w butelkach : PodłoŜe Christensena - jednostka miary ml - ilość: 10 PodłoŜe Kliglera - jednostka miary ml - ilość: 10 PodłoŜe z Fenyloalaniną - jednostka miary ml - ilość: 4 Selenite F - Broth - jednostka miary - 200ml - ilość: 30 Tryptone Water - jednostka miary ml - ilość: 10 Simmons Citrate Agar - jednostka miary ml - ilość: -10 Zamawiający wymaga dołączenia do kaŝdej serii certyfikatu jakości podłoŝa. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET NR 3 - testy do identyfikacji mikroorganizmów oraz dzierŝawa czytnika i densytometru dla laboratorium w Sycowie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PodłoŜa na płytkach: 1. Testy do identyfikacji bakterii Gram ujemnych (Enterobacteriaceae i Niefermentujacych glukozy) wraz z potrzebnymi odczynnikami, szereg biochemiczny minimum 29 cech biochemicznych - op. 20 testów - ilość: 600 testów 2. Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich wraz z potrzebnymi odczynnikami, szereg biochemiczny minimum 29 cech biochemicznych - op. 20 testów - ilość: 240 testów 3. Testy do identyfikacji bakterii trudnorosnących (tj. Neisseria, Haemophilus Moraksella) oraz innych bakterii o wysokich wymaganiach odŝywczych wraz z potrzebnymi odczynnikami, szereg biochemiczny minimum 29 cech biochemicznych- op. 20 testów - ilość: 80 testów Opis wymaganych parametrów oprogramowania: Elektroniczna ksiązka kodowa powinna zawierać informacje o zidentyfikowanych bakteriach oraz tabelę prawdopodobieństwa wyników pozytywnych z poszczególnych testów biochemicznych. Podana baza taksonomiczna identyfikowanych drobnoustrojów. Opis wymaganych parametrów testów identyfikacyjnych: Bezpieczna konstrukcja testu- sztywny moduł, zamknięty format, brak wycieków Konstrukcja testu pozwalająca na inokulację testu bez pipetowania Minimum 29 cech biochemicznych, do odczytu w świetle białym i/lub UV Maximum 2 testy off-line potrzebne do podania przez system wyniku identyfikacji Opakowania testów w postaci zestawów zawierających wszystkie niezbędne do wykonania testu odczynniki, buliony (bez odczynników do testów off-line) Uproszczony format testów biochemicznych. Na jednym szeregu biochemicznym test w kierunku pałeczek G(-) i niefermentujących, na jednym szeregu biochemicznym test w kierunku bakterii G(+) Test w kierunku bakterii o specyficznych wymaganiach wzrostowych

5 typu Neisseria/Haemophilus/Moraxella Opis wymaganych parametrów densytometruparametry techniczno uŝytkowe: Urządzenie do pomiaru stopnia zmętnienia zawiesiny bakteryjnej Pomiary w zakresie odpowiadającym wzorcom McFarlanda od 0,1-4,5 jednostek Dokładność pomiarów 0,5 +/- 0,08 j. McFarlanda Powtarzalność pomiarów 0,5 +/- 0,04 j. McFarlanda MoŜliwość odczytu przy minimalnej objętości napełniania probówki, jednak nie mniejszej niŝ 2 ml Urządzenie przeznaczone do pracy ze szklanymi, płaskodennymi probówkami wielokrotnego uŝycia o wymiarach: średnica 16 mm, wysokość 75 mm Dostawa wraz z zestawem kalibracyjnym (zestaw 3 wzorców kontrolnych 0,25: 1: 4: j. Dokładność pomiarów 0,5+/- 0,08 j. McFarlanda Zasilanie sieciowe i bateryjne (baterie alkaliczne) minimum 2300 pomiarów bez wymiany baterii Klasyfikacja wyrobu Medycznego. Podać. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET NR 4 Odczynniki i szybkie testy identyfikacyjne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Liofilizowana plazma królicza do wykrywania koagulazy gronkowcowej - Fiolka 5 ml - ilość: Zestaw do identyfikacji paciorkowców grupy A,B,C,D,F,G; lateks bichromatyczny, wytrząsanie w temp. pokojowej - 60 testów - ilość: 6 3. Zestaw do identyfikacji S. aureus, wykrywający 3 czynniki: clamping factor, białko A i polisacharyd otoczkowy - 50 testów - ilość: 3. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET NR 5 - Odczynniki i testy identyfikacyjne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw do identyfikacji do gatunku pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w ciągu 24 godzin, na podstawie 16 testów biochemicznych dla 1 szczepu na mikropłytkach, test odczynnikowy - 60 testów - ilość: Zestaw do identyfikacji do gatunku pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae w ciągu 24 godzin, na podstawie 24 testów biochemicznych dla 1 szczepu na mikropłytkach, test bezodczynnikowy - 40 testów - ilość: Test paskowy do wykrywania oksydazy cytochromowej - 50 pasków - ilość: 8 4. Odczynnik do próby indolowej badań/opk. - ilość: 8 5. Odczynnik do próby fenyloalaninowej badań/opk. - ilość: 8 Opis wymaganych parametrów oprogramowania Test odczytywany wizualnie, za pomocą porównawczej skali barw i instrukcji obsługi dostarczanej przez producenta MoŜliwość oceny wyniku identyfikacji za pomocą programu identyfikacyjnego - otwartego (tzn. z moŝliwością zdefiniowania własnego szeregu biochemicznego oraz z moŝliwością poszerzenia ww. zestawu testów podstawowych o dodatkowe testy) Testy posiadają certyfikaty ISO 9001 oraz miesięczna licencja programu identyfikacyjnego Warunki dotyczące programu identyfikacyjnego - program oceniający na podstawie: procent prawdopodobieństwa oraz T- indeks (zgodność wyniku z wynikiem typowym dla wskazanego taksonu) - program w języku polskim - producent programu : certyfikaty ISO 9001, ISO program otwarty (moŝliwość zdefiniowania własnego szeregu biochemicznego i ocena takiego szeregu) - program oferujący obróbkę statystyczną danych identyfikacyjnych - program posiadający moduł archiwizacji - program interaktywny.. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET NR 6 - Paski testowe ETEST - określanie wartości MIC. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cefotaksym 32-0,002 ug/ml - 10 pasków - ilość: 29 op. 2. Penicylina G 32-0,002 ug/ml - 10 pasków - ilość: 29 op. 3. Wankomycyna 256-0,016 ug/ml - 10 pasków - ilość: 8 op. 4. Imipenem 32-0,002 ug/ml -

6 10 pasków - ilość: 13 op. 5. Ampicylina 256-0,016 ug/ml - 10 pasków - ilość: 4 op. Opis wymaganych warunków: Paski testowe ETEST do określania wartości MIC pakowane po 10 sztuk KaŜdy pasek pakowany oddzielnie wraz z pochłaniaczem wilgoci Gradient stęŝenia antybiotyku naniesiony na plastikowy pasek Temperatura przechowywania pasków od 2 do 8 stopni C. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET NR 7 - KrąŜki do identyfikacji i lekowraŝliwości oraz szczepy wzorcowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. KrąŜki diagnostyczne BVX - wysycone bacytracyną B, czynnikiem V (wyciąg droŝdŝowy CBM), czynnikiem X (hematyną CBM) do wykrywania i izolacji pałeczek z rodzaju Haemophilus - 50 krąŝków - ilość: 6 2. KrąŜki diagnostyczne EF - do róŝnicowania szczepów Enterococcus faecalis, E. faecium - 50 krąŝków - ilość: KrąŜki diagnostyczne BC - wysycone glukozą i błękitem bromotymolowym do róŝnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria - 50 krąŝków - ilość: Optochima krąŝków - ilość: 8 5. Furazolidon ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Amikacyna- 30ug - Fiolka 50 sztuk Amoksycylina - 10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: 8 8. Amoksycylina /kw. klawulanowy 20/10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Ampicylina- 10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Ampicylina- 2 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Aztreonam - 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Ceftazydym - 10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Cefepim 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Cefotaksym 5 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Cefotaksym - 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Ceftazydym - 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Ceftriakson- 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Cefuroksym- 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Cefoksytyna - 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Ciprofloksacyna - 5 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Moksifloksacyna - 5 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Klindamycyna - 2 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Chloramfenikol- 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Erytromycyna - 15 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Gentamicina- 10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Gentamicyna - 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Imipenem - 10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Mupirocin ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Linezolid - 10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Nitrofurantoina ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Norfloksacyna - 10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Penicylina G- 1 UI - Fiolka 50 sztuk - ilość: Piperacylina - 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Streptomycyna ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Tikarcylina - 75 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Tikarcylina/ kw.klawulanowy - 75/10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Tetracyklina - 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Trimetoprim - Sulfametoksazol - Fiolka 50 sztuk - ilość: Wankomycyna - 5 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Oksacylina - 1 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Cefotaksym/kw. klawulanowy 30/10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Ceftazydym/kw. Klawulanowy 30/10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Ampicylina/sulbaktam 10/10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Piperacylina/tazobaktam 30/6 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Meropenem -10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Teikoplanina - 30 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Rifampicyna - 5 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Tobramycyna -10 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Tikarcylina - 75 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Tigecyklina - 15 ug - Fiolka 50 sztuk - ilość: Szczep wzorcowy Escherichia coli ATCC krąŝków - ilość: Szczep wzorcowy Pseudomonas aeruginosa ATCC krąŝków - ilość: Szczep wzorcowy Staphylococcus aureus ATCC krąŝków - ilość: Szczep wzorcowy Streptococcus pneumoniae ATCC krąŝków - ilość: 2 Opis wymaganych warunków: 1. Wszystkie krąŝki antybiotykowe i szczepy wzorcowe muszą pochodzić od jednego producenta 2. KrąŜki muszą posiadać stałe, dwustronne, nie zmieniające się

7 oznaczenie i stęŝenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI/EUCAST 3. kaŝda fiolka powinna być pakowana fabrycznie w hermetyczne opakowanie typu blister z pochłaniaczem wilgoci 4. Ostatni krąŝek w fiolce musi być oznaczony symbolem x w celu zabezpieczenia pracy dyspenserów z pustymi kasetami (tj. uszkodzeniem). 5. KrąŜki antybiotykowe muszą posiadać certyfikat ISO dla wyrobów medycznych oraz deklaracje zgodności CE dla wszystkich krąŝków 6. Wszystkie szczepy wzorcowe muszą pochodzić z 0-1 pasaŝu oryginalnej kolekcji ATCC 7. Temperatura przechowywania szczepów stopni C 8. Do szczepów naleŝy dołączyć instrukcję postępowania ze szczepem w języku polskim. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8 - Odczynniki do oznaczania grup krwi metodą manualną. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Odczynnik monoklonalny anty A klon I - ilość: 350 ml 2. Odczynnik monoklonalny anty A klon II - ilość: 350 ml 3. Odczynnik monoklonalny anty B klon I - ilość: 350 ml 4. Odczynnik monoklonalny anty B klon II - ilość: 350 ml 5. Odczynnik monoklonalny anty D IgM - ilość: 450 ml 6. Odczynnik monoklonalny anty D IgM+IgG - ilość: 500 ml 7. Standard anty-d - ilość: 250 ml 8. Surowica ludzka grupy AB ml - ilość: 60 ml 9. Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu AB0 Zestaw 3x4 - ilość: 60 ml Warunki graniczne 1. Odczynniki monoklonalne anty-a i anty-b, z przeciwciałami klasy IgM pochodzącymi z dwóch róŝnych klonów komórkowych 2. Odczynnik monoklonalny anty-d z przeciwciałami klasy IgM reagującymi takŝe z antygenem D słabe (DU), nie rozpoznającymi kategorii DVI antygenu D 3. Odczynnik monoklonalny anty-d z przeciwciałami klasy IgM i IgG pochodzącymi z hybrydowej hodowli komórkowej reagującymi takŝe z antygenem D słabe (DU), rozpoznającymi takŝe kategorię DVI antygenu D 4. Płynny Standard anty-d zawierający przeciwciała anty-d klasy IgG w stęŝeniu 0,1 IU IgG anty-d/ml (0,02ug/ml) 5. Wszystkie odczynniki konfekcjonowane w buteleczkach z zakraplaczem umoŝliwiającym dozowanie odczynnika 6. Surowica grupy AB, ludzka nie zawierająca substancji hamujących aglutynację i nie powodująca nieswoistych reakcji serologicznych w badaniach in vitro 7. Standaryzowane krwinki wzorcowe do układu AB0 - Gotowe do uŝycia Zestaw zawierający krwinki grup: 0 A1 B Wśród krwinek wchodzących w skład zestawu powinny znajdować się krwinki Rh D + (dodatnie), oraz Rh D - (ujemne). Krwinki zawieszone w roztworze konserwującym zabezpieczającym przed hemolizą (Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości odpłukiwania krwinek i przygotowywania ich do uŝycia w przypadku wystąpienia hemolizy) i zachowującym właściwości krwinek w okresie waŝności zestawu, w stęŝeniu umoŝliwiającym ich bezpośrednie uŝycie. Parametry oceniane: 1. maksymalny czas reakcji odczynnika z badanymi krwinkami 5 min - 5 pkt > 5 min - 0 pkt 2. konfekcjonowanie odczynników monoklonalnych anty-a, anty-b, anty-d poj. ampułki 5 ml - 5 pkt > 5 ml - 0 pkt 3. zabezpieczenie jałowości butelek przy uŝyciu kołnierza zabezpieczającego nakrętkę tak - 10 pkt nie 0 pkt 4. ampułki z nietłukącego się szkła tak - 5 pkt nie - 0 pkt Oferent ma obowiązek przedstawienia w ofercie dokumentacji, na podstawie której Zamawiający dokona oceny przedstawionych parametrów odczynników. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena ocena parametrów technicznych i jakościowych odczynników - 25 CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9 - Roztwór PBS do rozcieńczania i zawieszania krwinek w badaniach z zakresu serologii transfuzjologicznej.

8 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. PBS - koncentrat x 10 Odczynnik ciekły do sporządzania roztworu roboczego w stosunku 1 część koncentratu + 9 części wody destylowanej) - ilość: ml. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10 - Odczynniki i materiały zuŝywalne do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej z zastosowaniem techniki mikrokolumnowej wraz z dzierŝawą niezbędnego sprzętu dla laboratorium w Oleśnicy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A. Odczynniki i materiały zuŝywalne 1. Karty do oznaczeń grup krwi u noworodków (badanie podstawowe + badanie potwierdzające) - ilość: Karta do próby zgodności w teście PTA-LISS - ilość: Karta do badania przeglądowego przeciwciał w teście PTA-LISS - ilość: Zestaw krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał 5. Odczynnik LISS do zawieszania krwinek dawców 6. Zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości 7. Końcówki do pipety B. DzierŜawa sprzętu Wirówka do kart Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa z funkcją multidozowania Dozownik do roztworu LISS Planowana ilość badań: Grupy krwi u noworodków: 280/rok t.j. 560 w okresie umowy Próby zgodności (pojedyncza donacja) w teście PTA-LISS: 1500/rok t.j w okresie umowy Badanie przeglądowe przeciwciał w teście PTA-LISS: 3100/rok t.j w okresie umowy Przy wyliczaniu ilości niezbędnych odczynników Wykonawca uwzględni badania kontrolne (kontrola dodatnia i ujemna w teście PTA-LISS) w ilości w ilości 2 badań kontrolnych/dzień przez 365 dni w roku Ilość oferowanych opakowań odczynników musi uwzględniać ich trwałość po otwarciu przy załoŝeniu równomiernej realizacji zapotrzebowania przez cały okres umowy Ilość niezbędnych opakowań naleŝy wyliczyć zaokrąglając w górę do pełnego opakowania W ofercie naleŝy zawrzeć wszystkie niezbędne do wykonania badań przyrządy akcesoria i odczynniki. W przypadku przedstawienia oferty niekompletnej Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania brakujących elementów nieodpłatnie przez cały okres umowy. Warunki graniczne: 1. Karty do badania przeglądowego przeciwciał, oraz prób zgodności dawca - biorca metodą mikrokolumnową, wypełnione Ŝelem dekstranowym i surowicą antyglobulinową poliwalentną 2. Karty do oznaczania grup krwi u noworodków metoda mikrokolumnową, wypełnione Ŝelem dekstranowym i odczynnikami monoklonalnymi 3. Odczynnik LISS odpowiedni do stosowanej metody 4. Odczynniki gotowe do uŝycia 5. Odczynniki, karty i krwinki wzorcowe pochodzące od jednego producenta 6. Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem zgodności z zaleceniami producenta 7. Instrukcja obsługi sprzętu oraz procedury wykonywania badań w języku polskim 8. Gwarancja i bezpłatny serwis i przeglądy okresowe sprzętu w okresie umowy 9. Czas reakcji serwisu i usunięcia usterki w przypadku awarii - maksymalnie 24 godziny. W przypadku braku moŝliwości usunięcia usterki w tym czasie Wykonawca nieodpłatnie zapewni w ciągu maks. 24 godzin urządzenie zastępcze do czasu usunięcia awarii. 10. Walidacja sprzętu po zamontowaniu, oraz bezpłatna walidacja okresowa zgodna z odpowiednimi przepisami (nie rzadziej niŝ raz w roku) 11. Nieodpłatne przeszkolenie personelu Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11 - Szybkie testy do badań laboratoryjnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) w surowicy - ilość: 500 oznaczeń 1. Metoda: kasetkowy test

9 immunochromatograficzny 2. Cut off: 0,3 IU 3. MoŜliwość wykonania badań w osoczu 2. Test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał przeciwko Treponema pallidum w surowicy - ilość: 1600 oznaczeń 1. Metoda: kasetkowy test immunochromatograficzny 2. MoŜliwość wykonania badania w krwi pełnej i osoczu 3. Wykrywanie przeciwciał w klasach IgG, IgM, IgA 3.. Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania krwi utajonej w kale - ilość: 800 oznaczeń 1. Metoda: kasetkowy test immunochromatograficzny, przeciwciała swoiste dla ludzkiej hemoglobiny 2. Czułość: 10 ng Hgb/ml 3. Bez diety 4. Brak reakcji krzyŝowych z hemoglobinami zwierzęcymi 5. Brak efektu prozone do ng/ml 4. Test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C (anty HCV( w surowicy - ilość: 400 oznaczeń 1. Metoda: kasetkowy test immunochromatograficzny 2. MoŜliwość wykonania badań w osoczu 5. Test immunochromatograficzny do wykrywania przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności (HIV) w surowicy - ilość: 400 oznaczeń 1. Metoda: kasetkowy test immunochromatograficzny 2. Test wykrywajacy przeciwciała IgG, IgA i IgM wytworzone przeciwko wszystkim podtypom ludzkiego wirusa upośledzenia odporności Typu1 (HIV-1, łącznie z grupą 0) i Typu2 (HIV-2) 3. MoŜliwość wykonywania badań takŝe w osoczu. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet 12 - Odczynniki do badań laboratoryjnych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Odczynnik May Grunwalda - ilość: 4000 ml - Wielkość opakowania jednostkowego ml 2. Odczynnik Giemsy -ilość: 3000 ml - Wielkość opakowania jednostkowego ml 3. Odczynnik Pandyego - ilość: 1000 ml - Wielkość opakowania jednostkowego ml 4. Odczynik Nonne Apelta - ilość: 1000 ml - Wielkość opakowania jednostkowego ml 5. Odczynnik Rosina - ilość: 1000 ml - Wielkość opakowania jednostkowego ml 6. Odczynnik Ehrlicha - ilość: 1000 ml - Wielkość opakowania jednostkowego ml 7. Odczynnik Mac Williama - ilość: 800 ml - Wielkość opakowania jednostkowego ml 8. Odczynnik Turka - ilość: 500 ml - Wielkość opakowania jednostkowego 100 ml 9. Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama: Fiolet krystaliczny, Lugol, Odbarwiacz, Safranina - 4 zestawy - Wielkość zestawu 4x250 ml. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet 13 - Materiały kontrolne do analizatora RKZ OMNI C. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Materiał kontrolny - ph odpowiadające kwasicy - ilość: 480 amp 2. Materiał kontrolny - ph odpowiadające zakresowi fizjologicznemu - ilość: 480 amp 3. Materiał kontrolny - ph odpowiadające zasadowicy - ilość: 480 amp. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet nr 14 - Odczynniki i materiały zuŝywalne do badań chemiluminescencyjnych wraz dzierŝawą analizatora dla laboratorium w Oleśnicy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Odczynniki 1. TSH 3 gen - ilość: ft3 (wolne ft3) - ilość: ft4 (wolne ft4) - ilość: PSA - ilość: Troponina - ilość: 7800 Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć wartość oferty uwzględniając wielkość opakowań i zaokrąglając w górę do pełnego opakowania Przy obliczaniu ilości potrzebnych opakowań Wykonawca uwzględni trwałość zestawów odczynnikowych na pokładzie analizatora Przy obliczaniu ilości potrzebnych opakowań

10 odczynników do podanych wyŝej ilości oznaczeń naleŝy doliczyć niezbędne oznaczenia kalibracyjne Wykonawca oświadcza, Ŝe wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania w/w ilości oznaczeń. W przypadku nie uwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania w/w ilości oznaczeń Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt zakupu i transportu towaru do Zamawiającego. 2. Materiały zuŝywalne i eksploatacyjne 1. Kontrole 2. Materiały eksploatacyjne W przypadku materiałów kontrolnych do TSH (poz. 1 zestawienia) Wykonawca uwzględni wykonywanie kontroli 3 razy w tygodniu W przypadku materiałów kontrolnych do Troponiny (poz 5 zestawienia) Wykonawca uwzględni wykonywanie kontroli codziennie W przypadku materiałów kontrolnych do ft3, ft4 i PSA (poz 2-4 zestawienia) Wykonawca uwzględni wykonywanie kontroli 2 razy w tygodniu Wykonawca oświadcza, Ŝe wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania w/w ilości oznaczeń. W przypadku nie Uwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania w/w ilości oznaczeń Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. Wykonawca pokrywa koszt zakupu i transportu towaru do Zamawiającego. W tabeli 2 (Materiały zuŝywalne i eksploatacyjne) Wykonawca uwzględni koszt podłączenia i konfiguracji analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) E-LAB firmy Eclipse ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO 1. Testy wykonywane metodą chemiluminescencyjną 2. Pełna automatyzacja analiz 3. Minimum 12 miejsc na odczynniki 4. Wydajność aparatu minimum 100 oznaczeń/h 5. MoŜliwość priorytetowego wykonania próbek cito 6. Przedział odczynnikowy na pokładzie analizatora utrzymujący temperaturę w zakresie 3-10 C 7. Automatyczne monitorowanie zuŝycia odczynników 8. MoŜliwość wykonywania badań przy wykorzystaniu próbek pierwotnych 9. Praca analizatora w trybie swobodnego dostępu 10. Identyfikacja próbek i odczynników na podstawie kodów kreskowych przy uŝyciu wbudowanego czytnika 11. MoŜliwość dostawiania próbek podczas pracy analizatora 12. Wbudowany system kontroli jakości 13. MoŜliwość archiwizacji danych 14. Instrukcja obsługi w języku polskim 15. MoŜliwość współpracy z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS) - przesył danych z wykorzystaniem komunikacji dwukierunkowej 16. Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie umowy, (w tym 2 obowiązkowe przeglądy techniczne analizatora na rok) 17. Analizator wyposaŝony w zewnętrzny UPS umoŝliwiający podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania 18. MoŜliwość wykonania oznaczenia troponiny w czasie nie dłuŝszym niŝ 15 minut, wraz z moŝliwością jednoczesnego wykonywania pozostałych badań immunochemicznych 19. Wymagane parametry testu do oznaczania troponiny: Granica wykrywalności: 0,01 ng/ml StęŜenie na poziomie 99 percentyla: <0,05ng/ml CV na poziomie 99 percentyla: <15% 20. Trwałość odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych minimum 6 miesięcy od daty dostawy 21. Odczynniki gotowe do uŝycia, pakowane w pojemniki nadające się do bezpośredniego włoŝenia do analizatora 22. Wykonawca zapewni urządzenie utrzymujące stałe warunki (temperatura) w pomieszczeniu w którym zostanie zainstalowany analizator (kubatura pomieszczenia m3) 23. Wykonawca uwzględni w ofercie zakup kontroli międzynarodowej dla parametrów kardiologicznych w cyklach półrocznych (1 cykl - 13 próbek kontrolnych) przez cały okres trwania umowy Wymagane parametry kontroli: 2 oznaczane parametry oznaczenia co 2 tygodnie, moŝliwość elektronicznego przesyłania danych oraz zarejestrowania więcej niŝ jednego aparatu/kontrolę Niespełnienie któregoś z warunków granicznych powoduje odrzucenie oferty. Parametry oceniane: 1. Stabilność kalibracji troponiny <=28 dni - 0 pkt >28 dni - 10 pkt 2. System pipetujący próbki wykorzystujący jednorazowe końcówki tak - 0 pkt nie - 10 pkt Oferent ma obowiązek przedstawienia w ofercie dokumentacji, na podstawie której Zamawiający dokona oceny przedstawionych parametrów odczynników.

11 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena cena parametrów technicznych i jakościowych odczynników - 20 CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet 15 - Odczynniki i materiały zuŝywalne do oznaczania poziomu troponiny wraz dzierŝawą analizatora dla laboratorium w Sycowie. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW ANALIZATORA Opis parametru 1. Analizator wykonujący ilościowe oznaczenia Troponiny 2. W pełni przenośny 3. WyposaŜony w dotykowy ekran 4. Zasilanie sieciowe i bateryjne wystarczające na wykonanie minimum 10 pomiarów 5. Aparat ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych 6. Mała objętość próbki - do 150 ml 7. Testy paskowe z polem potwierdzajacym poprawność wykonania oznaczenia 8. MoŜliwość wykonania badań z pełnej krwi Ŝylnej pobranej na heparynę sodową lub litową 9. Oznaczenie parametru w czasie do 15 minut 10. Pamięć 500 wyników pacjentów z datą i czasem pomiaru 11. Pomiar immunochemiczny 12. Zastosowanie jednorazowych testów paskowych, oddzielnie pakowanych 13. Testy paskowe gotowe do uŝycia zaraz po wyjęciu z lodówki 14. Elektroniczny klucz kodujący kalibrację w kaŝdym opakowaniu testów Niespełnienie choćby jednego wymaganego parametru spowoduje odrzucenie oferty 1. Odczynniki Wykonawca zobowiązany jest wyliczyć wartość oferty uwzględniając wielkość opakowań i zaokrąglając w górę do pełnego opakowania 1. Troponina - ilość oznaczeń: Materiały zuŝywalne 3. Materiały kontrolne Wykonawca oświadcza, Ŝe wskazany w formularzu asortyment jest wystarczający do prawidłowego wykonania w/w ilości oznaczeń. W przypadku nie uwzględnienia asortymentu potrzebnego do wykonania w/w ilości oznaczeń Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego zapewnienia tego asortymentu Zamawiającemu. W tabeli Wykonawca uwzględni koszt podłączenia i konfiguracji analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) E-LAB firmy Eclipse. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z serwisem i obsługą gwarancyjną Wykonawca musi uwzględnić te koszty w tabelce Materiały zuŝywalne. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ,

PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia PZS-O/IV/01/ /2011 r. Oleśnica, dnia 02 grudnia 2011 r. Wszyscy Wykonawcy Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych wraz z dzierŝawą analizatorów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 94745-2014; data zamieszczenia: 30.04.2014

Numer ogłoszenia: 94745-2014; data zamieszczenia: 30.04.2014 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą mikrokolumnową wraz z dzierżawą zestawu manualnego oraz czytnika kart umożliwiającego przesył wyników

Bardziej szczegółowo

Lindleya 4, 02-005 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5021001, faks 022 5022136.

Lindleya 4, 02-005 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5021001, faks 022 5022136. Warszawa: dostawa odczynników do diagnostyki bakterii G-, G+, beztlenowców, grzybów, krwi baraniej jałowej do podłoŝy do posiewów oraz roztworu i koncentratu soli fizjologicznej Numer ogłoszenia: 48887-2010;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: 1. modernizacji czterech łazienek i dwóch sanitariatów w szpitalu w Oleśnicy oraz dwóch łazienek w szpitalu w Sycowie z dostosowaniem ich dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA STACJI ROBOCZYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

DOSTAWA STACJI ROBOCZYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO Page 1 of 5 Sosnowiec: DOSTAWA STACJI ROBOCZYCH URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO Numer ogłoszenia: 427678-2012; data zamieszczenia: 31.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa trzech zestawów aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer ogłoszenia: 305938-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Elektronicznego Systemu Archiwum na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych Numer ogłoszenia: 229651-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, Warszawa, Warszawa: Dostawa sprzetu komputerowego do modernizacji sieci wewnętrznej Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie Numer ogłoszenia: 291983-2010; data zamieszczenia: 18.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa, Strona 1 z 5 Warszawa: Ochrona osób, mienia i obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie połoŝonych w Warszawie przy ul. Gen. Andersa 1 oraz przy ul. Lipińskiej 2. Numer ogłoszenia: 370545-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Dostawy płytek Terasaki, testów do diagnostyki HIV,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Dostawa odczynników i dzierżawa sprzętu dla potrzeb Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej w pakietach. Pakiet I - Odczynniki do oznaczeń w zakresie koagulologii metodą optyczną do analizatora

Bardziej szczegółowo

Lubań: Dostawy płynów infuzyjnych ZP/09/2012 Numer ogłoszenia: 346904-2012; data zamieszczenia: 13.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lubań: Dostawy płynów infuzyjnych ZP/09/2012 Numer ogłoszenia: 346904-2012; data zamieszczenia: 13.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lcm-luban.pl Lubań: Dostawy płynów infuzyjnych ZP/09/2012 Numer ogłoszenia: 346904-2012;

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów

Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów 1 z 6 2012-12-21 13:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj. 1 z 5 2010-12-28 14:43 Poznań: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w zakresie łącza podstawowego oraz zapasowego Numer ogłoszenia: 373495-2010; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury, ul. Bogusza 1, Pleszew, woj. wielkopolskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Kultury, ul. Bogusza 1, Pleszew, woj. wielkopolskie, tel Strona 1 z 5 Pleszew: Modernizacja w sali projektorowej i zakup nowego projektora w Kinie Hel Numer ogłoszenia: 189382-2010; data zamieszczenia: 30.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Dostawa urządzeń podtrzymujących zasilanie dla potrzeb serwerowni znajdującej się w budynku przy ul. Okrzei 1 Numer ogłoszenia: 325223-2011; data zamieszczenia: 09.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl 1 z 7 2012-11-06 13:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa aparatów do znieczulenia Zad.1 - Aparat

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 1 Dostawa artykułów biurowych i tonerów oraz wykonanie i dostawa teczek ofertowych, papieru firmowego oraz wizytówek na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-12-10 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Usługa dostępu do sieci Internet dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny osobistej pracowników Numer ogłoszenia: 24815-2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82238&rok=201...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82238&rok=201... Strona 1 z 5 Katowice: Dzierżawa analizatora do analizy biochemicznej moczu wraz z dostawą odczynników, pasków, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych, eksploatacyjnych Numer ogłoszenia: 82238-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-03-02 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Publikacja ogłoszeń w gazetach lokalnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa implantów ortopedycznych Zad. 1 - Implanty do endoprotezo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 6 2013-05-31 11:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Zamknięty system do pobierania krwi oraz drobny

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ Z DZIER

DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ Z DZIER Znak Sprawy: ZP/07/2016 Lipsko dnia 18.05.2016 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl Lipsko: DOSTAWY ODCZYNNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Dostawa testów immunochromatograficznych Numer ogłoszenia: 37755-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-01-18 14:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Publikacja ogłoszeń w gazetach lokalnych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , dla

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , dla NR SPRAWY BAK-WZP-231-28/11 05.07.2011 r. Warszawa: Dostawa 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, z których 1 szt. jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria. Szczegółowy opis przedmiotu

dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria. Szczegółowy opis przedmiotu Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa 2 szt. serwerów na potrzeby systemów NEXUS i Kancelaria Numer ogłoszenia: 148934-2011; data zamieszczenia: 08.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grabowiec, Rynek 3, Grabowiec, woj. lubelskie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grabowiec, Rynek 3, Grabowiec, woj. lubelskie, tel , Strona 1 z 5 Grabowiec: Dostawa płyt drogowych do sołectw na terenie Gminy Grabowiec Numer ogłoszenia: 163734-2011; data zamieszczenia: 17.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gierzwałd: dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu typu pickup z opcją wykupu Numer ogłoszenia: 213359-2011; data zamieszczenia: 06.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. 1 z 6 2011-07-04 15:39 Poznań: Wykonanie druków promocyjnych Powiatu Poznańskiego (folderów, ulotek, zaproszeń oraz czeków okolicznościowych i druku okolicznościowego, kalendarzy ściennych), z moŝliwością

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dostawa materiałów do robót remontowych w ramach adaptacji pomieszczeń w budynku ZWPS przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach dla potrzeb przychodni stomatologicznej Numer ogłoszenia: 317434-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2014-05-14 13:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Zamknięty system do pobierania krwi oraz drobny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Kraków: Dostawa systemu centralnego backupu i oprogramowania statystycznego: zestaw medyczny. Numer ogłoszenia: 162327-2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www2.bip.gcm.pl Katowice: Dostawa wody Zad.1 - Najem dystrybutorów i pompek wraz z dostawą

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Bogatynia: Zakup i montaŝ fabrycznie nowych urządzeń na place zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Bogatynia Numer ogłoszenia: 211007-2010; data zamieszczenia: 05.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawy sprzętu laboratoryjnego Numer ogłoszenia: 118141-2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawy sprzętu laboratoryjnego Numer ogłoszenia: 118141-2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2015-08-07 10:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Dostawy sprzętu laboratoryjnego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: 168275-2010; data zamieszczenia: 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 6 2012-07-23 16:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa ścianki prezentacyjnej, namiotu i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.jaroslaw.pl Jarosław: dostawa odczynników do Laboratorium Analitycznego wraz z dzierżawą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Zakup, dostawa i montaŝ aparatu do otoemisji akustycznej i aparatu do typanometrii.

Zakup, dostawa i montaŝ aparatu do otoemisji akustycznej i aparatu do typanometrii. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa półki do macierzy oraz oprogramowania Numer ogłoszenia: 27489-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa półki do macierzy oraz oprogramowania Numer ogłoszenia: 27489-2015; data zamieszczenia: 27.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-02-27 13:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa półki do macierzy oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=223662&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=223662&rok=20... Page 1 of 5 Kraków: dostawa odczynników do oznaczania HCV/HBV metodą real time PCR oraz odczynników do oznaczania lekooporności HBV wraz z dzierŝawą dedykowanej łaźni wodnej Numer ogłoszenia: 223662-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\ikankowska\Ustawienia lokalne\temporary Internet...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\ikankowska\Ustawienia lokalne\temporary Internet... Page 1 of 5 Sosnowiec: Dostawa probówek do pobierania krwi w systemie zamkniętym oraz dzierŝawa statywów do probówek OB Numer ogłoszenia: 181808-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Zabrze: Dostawa produktów do wykonywania badań mikrobiologicznych Numer ogłoszenia: 413058-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaljp2.krakow.pl Kraków: Dostawa sprzętu medycznego, aparatury i wyposaŝenia

Bardziej szczegółowo

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej.

III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki. mikrobiologicznej. III. Zapotrzebowanie roczne na odczynniki do bakteriologii ogólnej i gruźlicy. Załącznik nr1 A. Gotowe podłoża hodowlane do diagnostyki mikrobiologicznej. Płytek lub sztuk 1 Columbia agar z krwią baranią

Bardziej szczegółowo

(LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE

(LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE Maków Mazowiecki: Przetarg znak: 17/2011r (LABORATORIUM ANALITYCZNE, MIKROBIOLOGICZNE ) Numer ogłoszenia: 93344-2011; data zamieszczenia: 28.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska 11,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie, ul. Wołyńska 11, 1 z 6 2010-06-30 13:09 Chełm: Sukcesywne dostawy igieł, strzykawek, rękawic, rękawów i torebek do sterylizacji, środków opatrunkowych, wzierników ginekologicznych oraz drobnego sprzętu medycznego dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa sprzętów medycznych: - protezy naczyniowe; - probówki

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Dostawa sprzętu komputerowego dla WIŁ Numer ogłoszenia: 1441-2016;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Dostawa wyposaŝenia biura projektu w ramach zadania pn. Przygotowanie projektu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: Dostawa artykułów spoŝywczych na potrzeby stołówki szkolnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Wrocław: Sprzątanie posesji wokół domów studenckich UWr. Numer ogłoszenia: 268218-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa środków czystościowych, higienicznych ( art. z włókniny) i artykułów do sprzątania.

Zakup i dostawa środków czystościowych, higienicznych ( art. z włókniny) i artykułów do sprzątania. Zakup i dostawa środków czystościowych, higienicznych ( art. z włókniny) i artykułów do sprzątania Numer ogłoszenia: 122966-2012; data zamieszczenia: 18.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych Numer ogłoszenia: 22335-2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych Numer ogłoszenia: 22335-2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Katowice: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych Numer ogłoszenia: 22335-2011; data zamieszczenia: 19.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Dostawa narzędzi ręcznych, systemów identyfikacji, smartfonów, zestawów testowych oraz programatorów do Środowiskowego Laboratorium Technologii Bezprzewodowych w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lodzkie.pl Łódź: Organizacja I Międzynarodowego Kongresu Bioekonomii Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 1 z 6 2012-07-10 15:48 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 134406-2012 z dnia 2012-04-26 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Warszawa Warszawa: znak postępowania: ZZP-50/12, POSTĘPOWANIE III - DOPOSAśENIE

Bardziej szczegółowo

Norwida we Wrocławiu na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Curie-Skłodowskiej, w podziale na: 1.1.

Norwida we Wrocławiu na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Curie-Skłodowskiej, w podziale na: 1.1. Page 1 of 5 Wrocław: Remont chodników przy ul. Norwida na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 239267-2011; data zamieszczenia: 07.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. Numer ogłoszenia: 168976-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Usługa wsparcia wdroŝeniowego dla wskazanej architektury środowiska informatycznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 6 Jaworzno: Dostawa odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie- bakteriologia; szybkie testy diagnostyczne; analiza moczu; koagulologia; drobny sprzęt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa sprzętów medycznych:- ekspandery tkankowe, - proteza naczyniowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, Sosnowiec, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna 1, Sosnowiec, woj. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl zakładka zamówienia publiczne Sosnowiec: Dostawa sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

Dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych oraz dzierŝawa analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy

Dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych oraz dzierŝawa analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy Dostawa odczynników i materiałów zuŝywalnych oraz dzierŝawa analizatorów dla laboratoriów Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Łódź: Dostawa odczynników określonych w 11 pakietach ilościowo-asortymentowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla laboratorium określonego w 5 pakietach ilościowoasortymentowych. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wss.olsztyn.pl 1 z 5 2016-01-18 10:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wss.olsztyn.pl Olsztyn: Dostawa tuszy, tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1944.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1944.pl 1 z 5 2012-11-13 10:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1944.pl Warszawa: Druk wraz z sukcesywną dostawą materiałów poligraficznych,

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne dostawy podłóż mikrobiologicznych

Sukcesywne dostawy podłóż mikrobiologicznych Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy 84-200 Wejherowo ul. dr A. Jagalskiego 10 Tel. 058 5727331 Fax. 058 5727331 E-mail m.magulska@ceynowahosp.com.pl; m.krampa@ceynowahosp.com.pl; beata.martyn@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej z dostawą telefonów komórkowych,

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie Numer ogłoszenia: 153042-2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Radomsko: Odczynniki do badań laboratoryjnych Numer ogłoszenia: 169200-2012; data zamieszczenia: 23.05.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Radomsko: Odczynniki do badań laboratoryjnych Numer ogłoszenia: 169200-2012; data zamieszczenia: 23.05. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radomsko: Odczynniki do badań laboratoryjnych Numer ogłoszenia: 169200-2012; data zamieszczenia: 23.05.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-10-08 12:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: WYPOSAśENIE SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATOWNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9.

Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9. Page 1 of 5 Łódź: Budowa szkolnego placu zabaw realizowanego w ramach programu Radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9 Numer ogłoszenia: 304636-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Wyrzysk: Dostawa leków i środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Numer ogłoszenia: 365333-2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM z 5 2014-10-16 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poliklinika.zgora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu medycznego dla Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012. Warszawa: rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych w zakresie Integracja sensoryczna Numer ogłoszenia: 373712-2012; data zamieszczenia: 01.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl 1 z 6 2012-12-05 15:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalplock.pl Płock: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I PRODUKTÓW DO DIAGNOSTYKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa nowego, nieuŝywanego, nieuszkodzonego sprzętu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciatkajezus.pl Warszawa: Dostawa zestawów do toracentezy i paracentezy, drobnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INSTYTUTU TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dostawa gazów ciekłych i sprężonych oraz dzierżawa zbiorników, parownic i butli dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Numer ogłoszenia: 105113-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Siedlce: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach Numer ogłoszenia: 281777-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzla-katowice.pl Katowice: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH I

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-04-19 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŝ

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: szkolenie w formie warsztatów : Podstawowy kurs fotografii dla fotoamatorów. Numer ogłoszenia: 277273-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizacji - środków myjących i dezynfekcyjnych, etykiet, testów, tac narzędziowych.

Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizacji - środków myjących i dezynfekcyjnych, etykiet, testów, tac narzędziowych. Zakup i dostawa materiałów do Centralnej Sterylizacji - środków myjących i dezynfekcyjnych, etykiet, testów, tac narzędziowych Numer ogłoszenia: 267754-2012; data zamieszczenia: 24.07.2012 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dostawa testów diagnostycznych i odczynników do badania układu HLA (antygeny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nisko.pl Nisko: Dostawa odczynników do biochemii klinicznej, odczynników

Bardziej szczegółowo