FORUM CHRZEÂCIJA SKIEGO YCIA W PRACY I BIZNESIE EDYCJA POLSKA 1/2001. Marek Nowak Bóg czy Êlepy zegarmistrz? str. 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORUM CHRZEÂCIJA SKIEGO YCIA W PRACY I BIZNESIE EDYCJA POLSKA 1/2001. Marek Nowak Bóg czy Êlepy zegarmistrz? str. 16"

Transkrypt

1 FORUM CHRZEÂCIJA SKIEGO YCIA W PRACY I BIZNESIE CZERWIEC 2001 EDYCJA POLSKA 1/2001 ISSN Marek Nowak Bóg czy Êlepy zegarmistrz? str. 16 Alan Melkumian Bo y ratunek str. 4 FULL GOSPEL BUSINESS MEN S FELLOWSHIP INTERNATIONAL

2

3 Od redakcji 4. Alan Melkumian: Bo y ratunek 9. Marek Nowak: Co Biblia mówi o finansach? 12. Traute Benz: Nasze ycie przez wiar w Jezusa Chrystusa otrzyma o ca kowicie nowà jakoêç 15. Mariusz Straszak: Âwiadectwo 16. Marek Nowak: Bóg czy Êlepy zegarmistrz? 24. GoÊcili w Polsce 27. Beata Ba ant Sàd 29. Ludmi a Sosulska: Ksià ka Davida Wilkersona Krzy i sztylet Wdzi czni jesteêmy Bogu za mo liwoêç wydrukowania trzeciego ju wydania magazynu Voice w j zyku polskim. Nasz zespó redakcyjny powi ksza si i wzbogaca o kolejne doêwiadczenia. Chcemy, aby Voice by dla wielu inspiracjà do szukania S owa Bo ego. Poprzedni numer poêwi cony by wolnoêci temu co ona oznacza i co za sobà niesie. W tym wydaniu mówimy o stworzeniu Êwiata wyznajemy swojà wiar w to, e to Wielki Bóg jest Stwórcà wszystkiego. Marek Nowak w swoim artykule: Bóg czy Êlepy zegarmistrz? przedstawia niektóre poglàdy ewolucjonistyczne i przeciwstawia im argumenty kreacjonistów. Jest te rozwa anie co Biblia mówi o finansach. Voice to przede wszystkim Êwiadectwo Bo ego dzia ania w naszym yciu. Jest wi c kilka osobistych Êwiadectw nawrócenia i uzdrowienia, mi dzy innymi Êwiadectwa naszych braci z Kanady. W Kanadzie powsta bowiem pierwszy Polski Oddzia Spo ecznoêci. Mamy nadziej, e Êwiadectwa b dà pokrzepieniem i zbudowaniem dla czytelników. Prosz naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby b ogos awi ka dà osob, która b dzie czyta a ten magazyn. Wszyscy, którzy powierzà si Bo emu Synowi, jako swojemu Zbawicielowi, maja ycie wieczne (Ew. Jana 3,36 S owo ycia ) Niech obecnoêç Pana Jezusa w Waszym yciu b dzie jak chleb powszedni. Adam Moraczewski Prezes FGBMFI Polska VOICE wydanie polskie

4 Âwiadectwo BO Y ratunek yjemy w czasach niezwykle szybkich zmian technologicznych, ekonomicznych i spo ecznych, okresie kszta towania si nowego porzàdku spo ecznego i politycznego. Tego typu zmiany stwarzajà wiele zagro eƒ dla tradycyjnych wartoêci, a w szczególnoêci dla rodziny. RoÊnie liczba rozwodów, przypadków zn cania si nad dzieçmi, zarówno przez sfrustrowanych rodziców jak i starsze dzieci pozbawione opieki i kontroli. Wzrasta przest pczoêç wêród nieletnich. Sà to tylko zewn trzne symptomy kryzysu, jaki prze ywamy i nie wydaje mi si, aby problemy te mog y rozwiàzaç si same, czy zniknàç przez popraw standardu ycia. Wmoim nied ugim jeszcze yciu sam doêwiadczy em kryzysu z powodu tego, e nie umia- em znaleêç oparcia na twardym gruncie. W systemie mych wartoêci panowa relatywizm, wszystko by o wzgl dne, a granice przesuwa em w ró nych kierunkach, w zale noêci od tego, jak to by o dla mnie osobiêcie wygodne. W czasie studiów w Moskwie o eni em si z Teresà. Po studiach zamierzaliêmy zamieszkaç w Polsce, ale w tym czasie og oszony zosta stan wojenny. Zmusi o to nas do osiedlenia si w Armenii. Tam rozpoczà em prac na kolei. Dosyç szybko awansowa em. Wkrótce nasta a pierestrojka i pojawi o si wystarczajàco du o wolnoêci, by rozpoczàç w asnà dzia alnoêç gospodarczà. W Armenii by em jednym z pierwszych ludzi, którzy za o yli prywatne firmy. Wraz z onà ci ko pracowaliêmy i szybko 4 VOICE wydanie polskie 2001

5 Âwiadectwo Teresa i Alan Melkumian pojawi y si efekty finansowe. JednoczeÊnie ujawni y si napi cia w naszym zwiàzku. Mnie fascynowa styl ycia pozbawiony wszelkich wartoêci, ograniczeƒ i moralnych standardów. Nied ugo potem wybuch a wojna pomi dzy Azerami a Ormianami w górnym Karabachu. Skutkiem tej wojny by a ca kowita blokada ekonomiczna Armenii. Biznes zaczà podupadaç, bo nie by o energii, a zamkni te granice uniemo liwia y nabycie potrzebnych materia ów do produkcji. W krótkim czasie straciliêmy z trudem zdobytà stabilizacj i dostatek materialny. ZdecydowaliÊmy si wyjechaç do Polski. Nie byliêmy w stanie z Armenii nic wywieêç, przyjechaliêmy tu jedynie z paroma walizkami. By o to w 1992 roku. W Polsce zauwa y em, e jest to dla mnie kraj nieograniczonych mo liwoêci zdobywania pieni dzy. Mimo, e znowu startowa em od zera, to ci ko pracujàc po roku zarobi em na du e mieszkanie, dobry samochód i jeszcze starczy o na otwarcie swojej w asnej firmy. W oczach niektórych moich znajomych by to wielki sukces, ale cen za ten sukces zap aci a moja rodzina. W ogóle nie mia em dla nich czasu. Emocjonalna strona mojego zwiàzku z Teresà i dzieçmi jakoê, z niewiadomych wtedy dla mnie przyczyn, znik a. MyÊla em, podobnie jak wielu ojców w Polsce, e jedynà mojà odpowiedzialnoêcià jest przynoszenie pieni dzy. Liczy em, e one dadzà nam poczucie bezpieczeƒstwa i stabilizacj. Ta okazja do zdobycia bogactwa staje si pu apkà dla wielu ludzi dzisiaj. Z powodu dà enia do bogactwa wielu ludzi cierpi, a ich rodziny i relacje z otoczeniem sà zagro one. Moja ona spodziewa a si, e jak b dziemy mieli troch pieni dzy, to b dziemy mieli wi cej czasu dla siebie, e b dziemy sobie bli si. Ale sta o si dok adnie odwrotnie. Wiele podró- owa em, pracowa em. Bez przerwy nie by o mnie w domu. Jak wiadomo, na m czyzn, który nie posiada mocnego fundamentu moralnego i etycznego i przebywa du o poza domem, czeka wiele pokus. Gdy Teresa dowiedzia a si, e nie jestem jej wierny, nasze ma eƒstwo si rozpad o. Nie majàc w sobie moralnego kompasu atwo podà a em za zachowaniem innych, którzy z kolei podà ali za modelem prezentowanym w mediach. A w mediach widzia em jedynie adne nowe samochody, adne m ode kobiety i brak zahamowaƒ. Moja w asna niemoralnoêç i niech ç uznania w asnej winy spowodowa a konflikty pomi dzy nami i doprowadzi a do rozwodu. Co ciekawsze, wcale nie czu em si z tego powodu winny. Trwa em w bzdurnym przekonaniu, e sam jestem sobie sterem, eglarzem i okr - VOICE wydanie polskie

6 Âwiadectwo tem. By em przekonany, e jestem w stanie zdobyç wszystko, co zechc. Bóg, w którego istnienie wtedy nie wierzy em, postanowi pokazaç mi, e si myl i zamknà dla mnie wszystkie mo liwoêci robienia interesów. W ciàgu jednego miesiàca moja firma straci a ca y kapita, co w normalnych okolicznoêciach by oby niemo liwe. Walczy em, ale nic nie mog- em poradziç, a w pewnym momencie opad y mi r ce i poczu em si ca kowicie bezradny. Zrozumia em, e ktoê musi staç za tymi nieprzypadkowymi zdarzeniami i e nie podoba mu si to, co robi. W tym samym czasie, chocia nie yliêmy ju razem z Teresà, zauwa y em, e ona ca kowicie zmieni a swoje zachowanie i styl ycia. Zmieni si te jej stosunek do ludzi i do mnie. Pomimo rozwodu utrzymywa em kontakt z dzieçmi. Pewnego dnia córki poprosi y mnie bym zawióz je na Êlub kuzyna Teresy. Dalsza rodzina nie wiedzia a jeszcze o naszym rozwodzie, wi c oczekiwano, e pojawimy si wszyscy na weselu. W czasie, gdy m odzi sk adali sobie przysi g w koêciele coê we mnie p k o. zy ciurkiem lecia y z moich oczu, a gdy popatrzy em na Teres zobaczy em, e te p acze. Czu em, e jakiê ci ar spada ze mnie i zrobi o si lekko na moim sercu. By em tak poruszony, e wzià em Teres za r k, ona zobaczy a moje zy i równie wszystko zrozumia a. Podjà em decyzj o powrocie do domu i wiernoêci ma eƒskiej. Po roku od tego momentu wzi liêmy Êlub ponownie, ale tym razem nie tylko cywilny, ale i koêcielny. Szybko zauwa y em, e Teresa jest innym cz owiekiem. Po pierwsze by a mi w stanie wybaczyç rzeczy po ludzku niewybaczalne. Po drugie powiedzia a, e ju d u ej nie jest ateistkà, bo Bóg postawi na jej drodze prawdziwych chrzeêcijan, dzi ki którym uwierzy a w Niego. Po trzecie razem z dzieçmi zacz a chodziç do koêcio a. Pewnej niedzieli zapyta em, czy i ja móg bym pójêç razem z nimi. Powiedzia a, e mog, ale mia oby to g bszy sens, gdybym uwierzy i zaprosi Jezusa do swojego ycia jako Pana i Zbawiciela. Da a mi te do przeczytania pewnà broszurk, która ca à t ide wyjaênia a. W czasie czytania szczerze zaprosi em Jezusa, by wszed w moje ycie i je uporzàdkowa. Mimo to w mojej g owie by o nadal wiele wàtpliwoêci natury intelektualnej, dlatego Teresa zaprosi a mnie do mieszkania swoich przyjació, gdzie co tydzieƒ zbieraliêmy si i omawialiêmy praktyczne aspekty ycia z Bogiem. Mia em wtedy du o pytaƒ, ale z czasem znajdowa em odpowiedzi. Jak jest mo liwe eby dziewica urodzi a dziecko i jak jest mo liwe zmartwychwstanie Jezusa? Odpowiedzià by o pytanie: A jak w takim razie jest mo liwe powstanie ca ego Alan i Teresa z dzieçmi i przyjació mi 6 VOICE wydanie polskie 2001

7 Âwiadectwo Êwiata, je eli dla Boga by oby trudne narodzenie z dziewicy i wskrzeszenie z martwych Jezusa Chrystusa, zwanego Mesjaszem, którego wiele pokoleƒ ydów wyczekiwa o? Poza tym wiedzia em, e ci, którzy dali Êwiadectwo w Nowym Testamencie o yciu i Zmartwychwstaniu Jezusa nie mogli k amaç, bo nale eli do ludzi oddanych Bogu, a k amstwo w ich oczach by oby obrzydliwe. Poza tym, myêla em, dlaczego potrafimy uwierzyç jednemu autorowi staro ytnej historii, na przyk ad Flawiuszowi, a nie chcemy uwierzyç Êwiadectwu tylu ludzi z Biblii, którzy opisali szereg wed ug praw natury niemo liwych dla normalnego cz owieka czynów. W koƒcu musia em podjàç decyzj, e albo Jezus mówi prawd i by Synem Bo ym i posiada wszystkie atrybuty nale àce tylko do Boga, albo by szaleƒcem. Wybra em to pierwsze, poniewa jak czyta em, co mówi Jezus i jak to mówi, by em pod wra eniem niesamowitej màdroêci i logicznoêci wszystkich Jego wypowiedzi. Po jakimê czasie wszystkie moje wàtpliwoêci znik y, szczególnie te dotyczàce historycznoêci zmartwychwstania Pana Jezusa. Moja wiara uzyska a podbudow intelektualnà. A ja by em podbudowany tym, e Bóg wymaga ode mnie tak ma o, eby moja relacja z Nim by a odbudowana. Wystarczy uwierzyç, e Jezus Chrystus jest Synem Bo ym, który umar za moje grzechy i e czeka ebym zaprosi Go do swojego ycia. Ja uczyni em to poprzez prostà modlitw. W tym samym czasie Êwiat stara si odciàgnàç mnie od wiary i zajàç mi czas zarabianiem wi kszych jeszcze pieni dzy. Ale wiem, e Teresa i grupa jej przyjació modlili si o mnie wytrwale. W tym czasie równie pojechaliêmy oboje na konferencj dla ma eƒstw, co odnowi o i odêwie y o emocjonalnà stron naszego ma eƒstwa. W czasie tej konferencji podjà- em mocne postanowienie, e w ca- oêci porzuc mój dotychczasowy styl ycia i zaczn yç po Bo emu. Dzi ki temu, e oboje zaprosiliêmy Jezusa, który sta si naszym Zbawicielem nasze ma eƒstwo zosta o ca kowicie odnowione. Pojawi a si bliskoêç, zaufanie mi dzy nami, czego przedtem nie mieliêmy. Bóg naprawi nie tylko moje relacje w rodzinie, ale zmieni moje nastawienie w biznesie, w tym jak prowadz firm, jakie daj Êwiadectwo jako cz owiek wierzàcy wobec moich partnerów handlowych. UczciwoÊç, prawdomównoêç, podporzàdkowanie si prawu, to sà cechy których naby em dzi ki wierze. Wtedy postanowi em twardo, e nie b d wchodzi w przedsi wzi cia, które nie sà mi e Bogu, szczególnie takie jak hazard, handel spirytusem i inne. Nie mog powiedzieç, e wszystkie dziedziny mojego ycia sà naprawione. Jestem daleki od pychy. Zdaj sobie spraw, e Bóg nie oczekuje od nas doskona oêci. Ale jednego jestem pewien moja wiara wywo uje we mnie sta e pragnienie badania mojego serca i moich czynów i potrzeb naprawiania tych dziedzin, które jeszcze nie sà podporzàdkowane Jezusowi. Je eli chcemy pokonaç kryzysy w naszym yciu, potrzebujemy jako duchowego fundamentu Jezusa yjàcego w nas. Ale potrzebujemy równie zaakceptowaç Bo y wzorzec ma eƒstwa, tak by oparte ono by o na za o eniu trwa oêci niezale nie od tego, co si wydarzy i na bezgranicznej, niczym nie uwarunkowanej mi- oêci, do której tylko Jezus jest w stanie nas uzdolniç. Potrzebujemy te wiernoêci, która bierze si z mocy, VOICE wydanie polskie

8 Âwiadectwo jakiej Bóg ch tnie udziela tym, którzy doêwiadczajà pokus. W Bo ym modelu ma eƒstwa dla wszystkich czasów zak adana jest odpowiedzialnoêç m a za wszystkie sprawy rodziny, a nie tylko za byt materialny i g boki szacunek ze strony ony. Obecne czasy wymagajà równie umiej tnego post powania wed ug w aêciwej listy priorytetów. Nawet posiadajàc duchowy fundament mo emy zniszczyç nasze ma eƒstwo, je eli praca b dzie najwa niejszà rzeczà w naszym yciu. Nadal mocno pami tam lekcj jakiej Bóg mi udzieli, gdy by em zbyt oddany pracy. MyÊla em wtedy, e moja firma nie mo e si beze mnie obejêç. S u bowo jecha em samochodem do Moskwy. Na Bia orusi mia em bardzo powa ny wypadek. Mia em po amany kr gos up. Cztery miesiàce by- em w gorsecie z gipsu. Mia em wtedy wiele czasu na rozmyêlania, mia em okazj przemyêleç ca e swoje ycie. Zda em sobie spraw, e musz je przeorganizowaç. Nie mog pozwoliç na to, by praca zjada a czas przeznaczony na sprawy Bo e, czy dla rodziny. W czasie mojej niezdolnoêci do pracy firma wylàdowa a na skraju bankructwa. Wydawa o mi si, e nie ma dla nas przysz oêci. W czasie tego niezwykle trudnego okresu niczym Hiob dzi kowa em Bogu za wszystko. Bardzo g boko zapad y w moje serce s owa nagi wyszed em z ona matki i nagi stàd odejd Bóg da, Bóg wzià Niech imi Paƒskie b dzie b ogos awione. Mimo trudnej sytuacji mia em g boki pokój w sercu. Szybko wyzdrowia em. Wierz, e to Bóg zaczà mi oddawaç wszystko, co straci em, tak samo jak odda wszystko Hiobowi. Zrozumia em, e Bóg, je eli zechce, mo e komuê daç bogactwo niezale nie od tego, ile wysi ku ten ktoê wk ada w jego uzyskanie, co wcale nie oznacza, e Bóg popiera lenistwo. Uchronimy si od bolesnych kryzysów, je eli nasze oddanie Bogu b dzie mocne, a oddanie pracy nie b dzie wi ksze, ni oddanie naszym bliskim. Je eli zdob dziemy si na to, by naszym bliskim dawaç to, co najcenniejsze: naszà mi oêç, czas, naszà uwag. DoÊwiadczymy wtedy b ogos awieƒstwa. Alan Melkumian 8 VOICE wydanie polskie 2001

9 Rozwa anie finansach CO BIBLIA MÓWI O ChciwoÊç jako grzech Biblia wiele mówi nie tylko o pracy (patrz Voice 1/2001), ale równie o pieniàdzach. Pami tamy, e w grupie 12 uczniów Jezusa by skarbnik. Nigdzie nie spotykamy wypowiedzi naszego Pana, która by gani a fakt posiadania trzosu przez Judasza, ale jednoznacznie pot pia jego chciwoêç pieni dzy. Ju Stary Testament porusza ten problem i ostrzega: Nie po àdaj domu bliêniego swego, nie po àdaj ony bliêniego swego ani jego s ugi, ani jego s u ebnicy, ani jego wo u, ani jego os a, ani adnej rzeczy, która nale y do bliêniego twego. (WyjÊcia 20,17) Hiob swoje bogactwo zawdzi cza Bogu: Je eli w z ocie pok ada- em nadziej i do szczerego z ota mówi em: TyÊ ufnoêcià mojà, je eli si cieszy em z mojego wielkiego bogactwa i z pokaênego mienia zdobytego swojà r kà, i to by by wyst pek karygodny, bo bym si zapar Boga na wysokoêci. (Hioba 31,24-28) Z kolei Jezus: Powiedzia te do nich: Baczcie, a wystrzegajcie si wszelkiej chciwoêci, dlatego e nie od obfitoêci dóbr zale y czyjeê ycie. ( ukasza 12,15) Sytuacja osoby publicznej Przy coraz bardziej post pujàcej korupcji sytuacja osoby publicznej prezentowana na stronach Biblii nabiera jeszcze wi kszej ostroêci. Podczas wychodzenia Izraela z Egiptu Bóg wyznaczy standardy wyboru przedstawicieli w adzy: Ale ty upatrz sobie z ca ego ludu m ów dzielnych, bogobojnych, m ów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako prze o onych nad tysiàcem albo nad setkà, albo nad pi çdziesiàtkà, albo nad dziesiàtkà (WyjÊcia 18,21) W dziejach ludzkoêci w adza cz sto nie spe nia a biblijnego wzorca. Wtedy Bóg posy a proroków, którzy wypowiadali te s owa: Twoi przewodnicy sà buntownikami i wspólnikami z odziei, wszyscy lubià apówki i gonià za darami, nie wymierzajà sprawiedliwoêci sierocie, a sprawa wdów nie dochodzi przed nich. (Izajasza 1,23) A czy te s owa Micheasza nie sà dziê mo e nawet bardziej aktualne ni kiedykolwiek w przesz oêci? Jego naczelnicy wymierzajà sprawiedliwoêç za apówki, a jego kap ani nauczajà za zap at, jego prorocy wieszczà za pieniàdze, i na Pana si powo ujà, mówiàc: Czy nie ma Pana wêród nas? (Micheasza 3,11) Nieprawnie zdobyte bogactwo Biblia wielokrotnie przedstawia dobrobyt, jako efekt Bo ego b ogos awieƒstwa, ale istnieje te bogactwo zdobyte w nieprawy sposób. Do kuropatwy, która wyl ga, czego nie VOICE wydanie polskie

10 Rozwa anie znios a, jest podobny ten, kto zdobywa bogactwo w sposób nieprawy; w po owie dni musi je opuêciç, a u swojego kresu g upieje. (Jeremiasza 17,11) Jeszcze dwa przyk ady: Taki jest los wszystkich, którzy polujà na niegodziwy zysk: zgubi on tych, których pogoƒ za nim opanowa a. (Przys ów 1,19) Ponadto, bogactwo jest zdradliwe 2,9 Biada temu, kto zabiega o niegodziwy zysk dla swojego domu, aby sobie wybudowaç wysoko gniazdo, by uniknàç nieszcz Êcia. (Habakuka 2,5) Postawa chrzeêcijanina wobec bogactwa Biblia prawdziwe êród o bogactwa widzi w samym Bogu, który nam ku u ywaniu wszystkiego obficie udziela. Jezus w swoim nauczaniu wyznacza jeszcze wy sze standardy moralne, w myêl których On sam jest najcenniejszym skarbem: Nie gromadêcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczà i gdzie z odzieje podkopujà i kradnà; ale gromadêcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczà i gdzie z odzieje nie podkopujà i nie kradnà. Albowiem gdzie jest skarb twój tam b dzie i serce twoje. Nikt nie mo e dwom panom s u yç, gdy albo jednego nienawidziç b dzie, a drugiego mi owaç, albo jednego trzymaç si b dzie, a drugim pogardzi. Nie mo ecie Bogu s u yç i mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie si o ycie swoje, co b dziecie jedli albo co b dziecie pili, ani o cia o swoje, czym si przyodziewaç b dziecie. Czy ycie nie jest czymê wi cej ni pokarm, a cia o ni odzienie? (Mateusza 6,19-25) Powy szy fragment jest tak e najwi kszym pot pieniem mi oêci pieniàdza mamony, która jest demonicznym zwiàzaniem ludzi opanowanych jej àdzà. Albowiem korzeniem wszelkiego z a jest mi oêç pieni dzy;(...) (1 Tymoteusza 6,10) Salomon chwali spokój ubogiego: Robotnik ma s odki sen, niezale nie od tego, czy zjad ma o czy du o, lecz bogaczowi obfitoêç nie daje spaç spokojnie. (Koheleta 5,11). Jezus zabrania jednak zbytnio troszczyç si o dobra materialne, obiecujàc dodanie nam wszystkiego wed ug naszych potrzeb, kiedy tylko skupimy si na Nim i na Królestwie Bo ym: Nie troszczcie si wi c i nie mówcie: Co b dziemy jeêç? albo: Co b dziemy piç? albo: Czym si b dziemy przyodziewaç? Bo tego wszystkiego poganie szukajà; albowiem Ojciec wasz niebieski wie, e tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bo ego i sprawiedliwoêci jego, a wszystko inne b dzie wam dodane. (Mateusza 6,31-33) Bo a ekonomia dzia ania jest rzeczywiêcie zupe nie zaskakujàca w Êwiecie, który bardzo wysoko premiuje ludzi potrafiàcych dzia aç energicznie w poszukiwaniu rynków zbytu. Ale Jezus nazywa ich poganami! czy aby na pewno? Autor listu do Hebrajczyków jasno wyk ada: Niech ycie wasze b dzie wolne od chciwoêci; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedzia : Nie porzuc ci ani ci nie opuszcz. (Hebrajczyków 13,5) Podobnie Jakub poucza nas, e dà enie do osiàgni cia dobrobytu, czy wr cz bogactwa musi mieç czyste motywy i moralne sposoby post powania: Po àdacie, a nie macie; zabijacie i zazdroêcicie, a nie mo ecie osiàgnàç; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego e êle prosicie, zamyêlajàc to zu yç na 10 VOICE wydanie polskie 2001

11 Rozwa anie zaspokojenie swoich nami tnoêci. (Jakuba 4,2-3) KoniecznoÊç zaufania do Bogu i ciàg ego poznawania Jego woli, w prowadzeniu naszych interesów, wyra a równie Jakub w tym samym rozdziale: A teraz wy, którzy mówicie: DziÊ albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy si tam przez jeden rok i b dziemy handlowali i ciàgn li zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro b dzie. Bo czym e jest ycie wasze? Parà jesteêcie, która ukazuje si na krótko, a potem znika. Zamiast tego, winniêcie mówiç: Je eli Pan zechce, b dziemy yli i zrobimy to lub owo. (Jakuba 4,13-15) Zasada siania i plonu Zasada siania i zbierania jest bardziej uniwersalna, ni si nam nieraz wydaje. Dotyczy nie tylko finansów. Dzia a w sposób prosty: z e ziarno zasiane w naszych sercach przynosi z y plon. Zastanówmy si co przez kilkanaêcie godzin dziennie zasiewane jest w naszych sercach i umys ach. Dbajmy o w aêciwe ziarno S owa Bo ego w naszych duszach. No i nie siejmy skàpo: A powiadam: Kto sieje skàpo, skàpo te àç b dzie, a kto sieje obficie, obficie te àç b dzie. Ka dy, tak jak sobie postanowi w sercu, nie z alem albo z przymusu; gdy ochotnego dawc Bóg mi uje. (2 Koryntian 9,6-7) I znów przyk ad zupe nie nieracjonalny z punktu widzenia ludzkiej ekonomii: Dawajcie, a b dzie wam dane; miar dobrà, nat oczonà, potrz sionà i przepe nionà dadzà w zanadrze wasze; albowiem jakim sàdem sàdzicie, takim was osàdzà, i jakà miarà mierzycie, takà i wam odmierzà. ( ukasza 6,38) Zadania biznesmenów w s u bie spo ecznej Biblia cz sto podejmuje wàtek akcentujàcy potrzeb pomocy ubogim. Pami taç mamy o tym, e dane nam przez Boga bogactwo nie jest nam powierzone z powodu naszej sprawiedliwoêci czy innych cech, ale byêmy mieli z czego udzielaç potrzebujàcemu. JeÊliby jednak by u ciebie jakiê ubogi spoêród twoich braci w jednej z twoich bram, w twojej ziemi, którà Pan, twój Bóg, ci daje, to nie zamkniesz swego serca i nie zaciêniesz swojej r ki przed twoim ubogim bratem. Lecz otworzysz przed nim swojà r k i po yczysz mu pod dostatkiem tego, czego mu b dzie brakowa o. Gdy nie braknie ubogich na tej ziemi, i dlatego nakazuj ci: W ziemi swojej otwieraj szczodrze swojà r k przed swoim bratem, przed n dzarzem i biedakiem. (Powtórzonego Prawa 15,7-8;11) Pawe, dajàc w asnà pracowitoêç za przyk ad, przypomina s owa Jezusa: W tym wszystkim pokaza em wam, e tak pracujàc, nale y wspieraç s abych i pami taç na s owo Pana Jezusa, który sam powiedzia : Bardziej b ogos awionà rzeczà jest dawaç ani eli braç. (Dzieje Apostolskie 20,35) S owa te, wraz z obietnicà z Ksi gi przys ów: Kto daje ubogiemu, nie zazna braku (Przys ów 28,27) powinny byç te wskazówkà dla tych z nas, którzy nie potrafià otrzymywaç. Jak bowiem mo e byç b ogos awiony ten, który daje, gdyby nie by o tego, który przyjmuje dar? Marek Nowak VOICE wydanie polskie

12 Âwiadectwo Traute Benz Nasze ycie przez wiar w Jezusa Chrystusa otrzyma o ca kowicie nowà jakoêç. Nasza sytuacja rodzinna by a trudna: mà mia ma o czasu dla nas i uwa a, e to moim zadaniem jest troszczyç si o dom, dzieci i inne sprawy rodzinne. Najwa niejsza dla niego by a praca, kariera, sukces i jego ulubione sporty: jeêdziectwo, tenis, eglowanie, kolarstwo i inne. Chcia w uprawianie tych dziedzin wciàgnàç mnie i dwójk naszych dzieci, ale my nie mogliêmy wytrzymaç tego ciàg ego stresu. Mà nigdy nie potrafi naprawd odpoczàç i cieszyç si spokojem. Chodzi ciàgle jak nakr cony i nie mia spokoju wewn trznego. By bardzo dotkni ty, gdy kiedyê sàsiad powiedzia mu: Panie Benz, cierpi pan na stres gdy ma pan wolny czas. Do tego wszystkiego trwa ciàg y konflikt mi dzy ojcem, a synem, który nie chcia yç wed ug wyobra enia taty. Cz sto by am pomi dzy m otem, a kowad em i wszystkie moje próby za agodzenia sprawy skazane by y na pora k. Mój mà mia wiele dobrych cech, ale post powa w bardzo w adczy sposób. y zorientowany na cel, cokolwiek postanowi, zawsze chcia to osiàgnàç. Ja z kolei wcià si ba am, nie mia am poczucia w asnej wartoêci i wzrastajàcà depresj. Mój ma mówi o rozwodzie. W tym trudnym czasie musia am poddaç si operacji w szpitalu. Po zabiegu odkry am w podziemiach szpitala kaplic. Tam modli am si : Bo e, jeêli naprawd istniejesz, poka mi to, abym mog a uczyniç coê dobrego dla Ciebie i innych. JakiÊ czas po tej modlitwie, gdy by am ju w domu, odwiedzi mnie pewien 12 VOICE wydanie polskie 2001

13 Âwiadectwo ewangelicki pastor i zapyta, czy nie chcia abym pomagaç w przedszkolu przy parafii. Zdecydowa am si na to i tak zacz a si moja s u ba dla Boga. Praca z dzieçmi i przybli anie im S owa Bo ego sprawia o mi wiele radoêci. Ale we mnie by a taka pustka, e cz sto myêla am, i musz z siebie daç jeszcze wi cej. Wcià czegoê poszukiwa am. Gdy by am w Monachium, pozna- am pastora, który pomóg mi odnaleêç stabilnà podstaw w moim yciu. Pokaza mi drog i wyjaêni mi, e Bóg przez Jezusa puka do ka dego serca i chce by Go zaprosiç (zgodnie ze S owem Bo ym: Oto stoj u drzwi i ko- acz wg Apokalipsy Êw. Jana rozdz. 3 wiersz 20). Do tego dochodzi jeszcze nape nienie Duchem Âwi tym, przez co pod àczeni jesteêmy do mi oêci Bo ej i yjemy z Jego mocy, która dzia- a w nas. Jest to ca kiem nowy wymiar ycia, który bardzo mnie zmieni. Odczuwam Bo e prowadzenie i szczególne prze ycia z nim. Po tym jak prosi am Jezusa Chrystusa by wszed w moje ycie (a by o to r.) wiele spraw zmieni o si tak bardzo, a Jego b ogos awieƒstwo i zwyci stwo pokona o wszystkie trudnoêci w moim i naszym yciu. By to jednak proces i wiele jeszcze musia am si nauczyç. Najpierw Bóg musia zmieniç mnie, zanim móg pociàgnàç do siebie mojego m a. Ja sama robi am przy tym sporo b dów. Próbowa am przekazywaç m owi ewangeli na mój sposób i przekonaç go jak wa ne jest, by ca kowicie opowiedzieç si za Bogiem i Jezusem, by byç zbawionym i mieç ycie wieczne. Im wi cej si w to anga- owa am, tym mocniejsze by y sprzeciwy. Podsuwa am mu chrzeêcijaƒskie ksià ki i kasety, cytowa am Bibli, zaprasza am m a na chrzeêcijaƒskie imprezy i wyk ady, prosi am pastorów by przychodzili do nas i rozmawiali Roland i Traute Benz z m em. Sama nawet nie zauwa a- am, e mój mà jest ca kowicie tym przyt oczony i rozdêwi k mi dzy nami by coraz wi kszy. By am bardzo sfrustrowana i zraniona. W tej potrzebie zdoby am si na zaufanie do szefa M odzie y z misjà i porozmawia am z nim o swoich problemach. On powiedzia wprost: Robisz to êle, tylko Bóg mo e zmieniç ludzkie serce. Ty nie. Zaprzestaƒ wszelkiego rodzaju manipulacji. Sama musisz byç Biblià dla twojej rodziny, w tobie muszà widzieç mi oêç Jezusa. Potem jeszcze dosta am kilka praktycznych wskazówek: adnie si ubierz, gotuj twojemu m owi dobre potrawy, poêwi ç mu czas, zainteresuj si tym o czym opowiada, zaspokajaj jego yczenia, módl si cz sto jak tylko mo esz za niego i jego dzieci. MyÊla am, e nigdy nie dam rady tego wype niç, e nic ze mnie nie zostanie. Na moje pytanie co do sportowych ambicji mojego m a, czy mam je tak e przejàç, duchowny odpowiedzia : JeÊli kochasz Jezusa uczynisz to i do tego z mi- oêci. Najpierw wewn trznie sprzeciwia am si tym radom, ale szybko odkry am, e wszystko co ten cz owiek powiedzia by o prawdà. Zdecydowa am si to wszystko uczyniç. Je eli w ten sposób mog am zdobyç serce VOICE wydanie polskie

14 Âwiadectwo mojego m a dla Jezusa, chcia am zrobiç to, co do mnie nale a o. Jednà z wa niejszych lekcji, którà musia am przyjàç na tym etapie, by o poddanie si m owi. Cz owiek mimo l ków i niepewnoêci, opanowany mo e byç przez bunt, agresj i dominacj. Taka postawa nie podoba si Bogu. Poddaç si m owi nie oznacza niewolnictwa, ale postaw pomocy i partnerstwa wobec m a. Ma ona szczególnà wartoêç przed Bogiem. Poddanie si ma zwiàzek z mi- oêcià i jest aktywnym opowiedzeniem si za dobrem innej osoby. Poddanie si oznacza ochron. Kiedy kobieta yje wed ug tych zasad, doêwiadcza ochrony i Bo ego dzia- ania. Wzrasta w nowe bezpieczeƒstwo. Przez dobre przemiany i okazanà mi oêç kobieta zdobywa serce m a. (1 Piotra 3, wiersz 1). Takie pos uszeƒstwo mimo niejednej pora ki Bóg nagradza. Mój mà zaczà pytaç i szukaç. Nasze dzieci ju zdecydowa y si yç z Jezusem. Podczas jednego ze spotkaƒ FGBMFI w Monachium mój mà tak e odda swoje ycie Jezusowi. Kiedy nasza córka us ysza a o tym wydarzeniu, powiedzia a: JeÊli mój tata opowiedzia si za Jezusem, to jest nadzieja dla ka dego. Bóg da nam wiele aski. Nasze ma eƒstwo zosta o uratowane, stosunki mi dzy ojcem i synem sta y si serdeczne i pe ne mi oêci. DziÊ, ju od 10 lat mój mà jest liderem Oddzia u FGBMFI w Monachium, ponadto s u ymy Bogu jako ma eƒstwo, zapraszani w roli prelegentów na seminaria i szkolenia na temat: Zarzàdzanie na Biblijnych podstawach i Przezwyci anie konfliktów. JesteÊmy Bogu wdzi czni za Jego odmieniajàcà mi oêç, której sami doêwiadczyliêmy i za to, e doêwiadczyç jej mogà tak e inni. Tegoroczny laureat Orderu UÊmiechu Placówka ds. Humanitarno-Opiekuƒczych Katowice, tel./fax (32) , tel. kom Placówka powo ana zosta a w celu niesienia pomocy dzieciom. Ta wolontaryjna s u ba rozpocz a si w paêdzierniku 1989 r. W jej wyniku w 1996 r. powsta a obecna Placówka ds. Humanitarno-Opiekuƒczych, gdzie prowadzona jest m.in. Êwietlica, klub i hotelik dla dzieci wychowujàcych si w niekorzystnych dla ich rozwoju warunkach. Ze Êwietlicy i hoteliku korzysta ok. 90 dzieci. Za o yciel prowadzàcy Placówk Jacek Piku a otrzyma m.in.: Nagrod Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 1995 r. Nagrod Wojewody Katowickiego w 1996 r. Statuetk Zwyczajny - Niezwyczajny w 1997 r. Honorowà Odznak Miasta Katowice w 1998 r. Order UÊmiechu w 2001 r. KONTO: PKO BP I o/katowice VOICE wydanie polskie 2001

15 Âwiadectwo Nazywam si Mariusz Straszak. Przez prawie 10 lat cierpia em na bardzo dziwne schorzenie. Ani lekarze nie potrafili nic zrobiç, ani ja sam nie umia em wyt umaczyç co mi jest. Podczas oddechu, powietrze, które pobieramy dostaje si do p uc i je wype nia. W moim przypadku tak nie by o. Tylko jego cz Êç tam dociera a, coê blokowa o jego dalszy przep yw. Ale adne badania nie potrafi y tego wyt umaczyç. Tak wi c przez lata cierpia em. Praca, którà wykonuj, sama w sobie jest ci ka bo pracuj w nocy a w dzieƒ Êpi. A powa ne niedotlenienie organizmu, które by o spowodowane niepe nym oddechem nie by o pomocne. Jestem ojcem 3 ma ych dzieci. Podczas gdy ja spa em, a by o to w dzieƒ, moja ona stara a si uciszaç dzieci, bym móg wypoczàç. Ale mojemu organizmowi czy spa em 3 godziny czy 10 nie robi o adnej ró nicy. Wstawa em zm czony i z bólem g owy. Moja ona mia a ju tego dosyç. Utrzymaç spokój w licznej rodzinie jest trudno. By y to wysi ki nadaremne. W pracy cz sto by em os abiony. By o to bardzo m czàce i frustrujàce. DolegliwoÊç ta równie dotyka a pozosta ych cz onków mojej rodziny. Spo ecznoêç Biznesmenów Pe nej Ewangelii co 2 miesiàce organizuje spotkania przy obiedzie. Sà to spotkania uzdrowieƒcze. 25 marca 2001 oboje z onà wybraliêmy si na taki obiad. Nie poszed em tam, aby byç uzdrowiony, bo przyzwyczai em si do tej dolegliwoêci i sta a si ona cz Êcià mojego ycia. Zapomnia em, e mo e byç inaczej. Na koniec spotkania misjonarka Urszula Dàbrowska poprosi a o wyj- Êcie na Êrodek tych, który chcieliby byç uzdrowieni. Ja nie wyszed em. Ale ona powiedzia a, e je eli ktoê nie wyszed to mo e tam gdzie stoi po o yç r k na chore miejsce a drugà r k wznieêç do góry do Boga. Przypomnia em sobie wtedy o swojej mamie, która ostatnio mia a problemy ze zdrowiem i chcia em pomodliç si o nià. I wtedy przypomnia em te sobie o swoim schorzeniu. Nie wiedzia em gdzie mam po o yç r k i o co Boga prosiç. Powiedzia em tylko: Bo e, coê jest nie tak z moim oddychaniem, czy mo esz mi pomóc? W momencie kiedy moja r ka zbli a- a si do p uc (bo pomyêla em, e tam b dzie najodpowiedniejsze miejsce) coê p k o. Nie potraf tego inaczej wyt umaczyç. Podczas wydechu normalnie powietrze wydostaje si na zewnàtrz. W moim przypadku by o inaczej. Ono wpad o dalej, w miejsce gdzie go nie by o od wielu lat. W tym momencie ogarn a mnie bojaêƒ Bo a. Zda em sobie spraw, e stoj przed Âwi tym Bogiem, a nie na jakimê tam obiadku. Zaczà em zach ystywaç si powietrzem, a mi si zakr ci o w g owie. Chyba wiem jak si czuje nowonarodzone dziecko przy pierwszym oddechu, bo ja tak si czu em, jak noworodek. Ca y by em wype niony powietrzem. Nie mog em w to uwierzyç. Moja ona, nie wiedzàc o tym co zasz o, przyglàda a si z uwagà mnie i mojemu zachowaniu. A ja nie mog em nacieszyç si powietrzem. KomuÊ kto nie mia takiego problemu mo e to si wydawaç bardzo dziwne. Ale dla mnie to by a cudowna chwila. Ten pierwszy pe ny oddech, o którego istnieniu ju zapomnia em. Jeszcze w nocy wstawa em i sprawdza em czy Bóg mi tego nie zabra, czy to nadal jest. To ciàgle by o. Nast pnego dnia spóêni em si do pracy. Nie jest to dobre spóêniaç si, ale tym razem ja mia em szczególny powód. Spa em jak ma e dziecko, tak twardo, e nie obudzi em si na czas. Jezus w ponadnaturalny sposób uleczy mnie. Zawdzi czam to tylko Jezusowi. Jemu nale y si chwa a i czeêç. Dzi kuj Ci Jezu! VOICE wydanie polskie

16 BÓG czy Êlepy zegarmistrz? Musz zaczàç od krótkiego Êwiadectwa. Kiedy jako m ody chrzeêcijanin czyta em Ksi g Rodzaju i opis stworzenia Êwiata, mia em powa ny dylemat. Szko a uczy a czegoê ca kiem innego. W koƒcu poprosi em Boga, eby mi wyt umaczy jak to jest naprawd. Powiedzia em Mu, e nie mog nie wierzyç w Jego prawdomównoêç, wi c przyjmuj Jego s owo tak, jak jest zapisane, a Jego samego prosz o danie mi màdroêci. I po latach mog z pe nà odpowiedzialnoêcià stwierdziç, e Biblia mówi równie w tym wzgl dzie prawd. Mój poglàd nie by by oczywiêcie odosobniony, gdybym y jakieê lat temu. Ale od czasu napisania przez Darwina s ynnego dzie a O pochodzeniu gatunków jak zgorzel zaczà si szerzyç poglàd, który wyklucza Bo e stworzenie. Przypomn tylko, e idea ewolucjonizmu zak ada, e cz owiek i wszystkie inne organizmy ywe powsta y wy àcznie wskutek Êlepo dzia ajàcych przez miliardy lat czynników przyrodniczych. Kreacjonizm w ca ej swojej ró norodnoêci uznaje natomiast, e WszechÊwiat zosta stworzony (pojawi si nagle) i e nagle pojawi o si pierwsze ycie i sukcesywnie tak samo wszystkie wi ksze typy organizmów ywych, g ównie cz owiek (jest to kreacjonizm biologiczny). Kreacjonizm biologiczny mo e, ale nie musi, byç uzupe niany przez kreacjonizm fizykalny (astronomiczny) g oszàcy, e stworzone zosta y poszczególne rodzaje cia niebieskich i/lub Ziemia. Kreacjonizm jest wi c antyewolucjonizmem, wyklucza bowiem ide ewolucji. Odrzuca si tu tak e rozumienie kreacjonizmu jako 16 VOICE wydanie polskie 2001

17 Kreacjonizm ewolucjonizmu teistycznego, który g osi, e ewolucja jest (bàdê by a) metodà stwarzania Êwiata i ycia zastosowanà przez Boga. Kreacjonizm naukowy akceptuje wy àcznie metody uznawane i stosowane w naukach przyrodniczych. Kreacjonizm biblijny jest fragmentem teologii biblijnej i dotyczy g ównie opisu stworzenia w Ksi dze Rodzaju. Sta em si wi c kreacjonistà, a wi c zwolennikiem powy szego poglàdu. Ludzi o podobnych mi poglàdach znalaz em w Polskim Towarzystwie Kreacjonistycznym.* Jako kreacjoniêci sprzeciwiamy si bardzo dziê rozpowszechnionej idei ewolucjonizmu. Widzimy kilka powodów, dla których nale y w sposób zorganizowany rozpowszechniaç myêl kreacjonistycznà. Po pierwsze nie uwa amy, by posiadane fakty naukowe popiera y jednoznacznie teori ewolucji. Co wi cej uwa amy, e zdobyte dotàd dowody lepiej pasujà do kreacjonistycznej wizji ycia, a przewidywania ewolucjonistów (np. dotyczàce tzw. ogniw poêrednich) zakoƒczy y si fiaskiem. Po drugie monopol nieomylnoêci, jaki ewolucjoniêci sobie zapewniajà, jest niebezpieczny dla prawdy naukowej. Nawet gdyby naukowy kreacjonizm by koncepcjà fa szywà, to jako radykalna alternatywa poznawcza wobec ewolucjonizmu, zmusza ewolucjonistów do wi kszego wysi ku, pozwala zidentyfikowaç s abe miejsca w przyjmowanej doktrynie pochodzenia ycia i ywych organizmów, a przez to sprzyja post powi w nauce. Po trzecie rozpowszechnianie idei kreacjonistycznych mo e pomóc * patrz strona 21 w walce z zalewem ateizmu i laicyzacji. Spo eczeƒstwa poczàtku XXI wieku prze ywajà kryzys widoczny go ym okiem: rosnàca przest pczoêç, narkomania, zanik wi zi rodzinnych, upadek autorytetów Êwieckich i religijnych, wzrost relatywizmu moralnego, po àczony z postawà konsumpcyjnà, czego skutkiem jest na przyk ad liczba dokonywanych aborcji itd. Uwa amy, e w istocie jest to kryzys moralny, a przyczynà tego kryzysu jest stopniowa utrata wiary w Boga-Stworzyciela, który nie tylko stworzy Êwiat i cz owieka, ale który tak e zostawi mu zasady w aêciwego ycia: stosunku do Boga, do innych ludzi i do Êwiata. Propagowanie kreacjonistycznej wizji Êwiata mo e ten niedobry trend choçby cz Êciowo zahamowaç, mo e przynajmniej niektórym pomóc odzyskaç utracone poczucie adu moralnego. Trudno tutaj choç pobie nie podaç g ówne argumenty za kreacjonizmem, ale wymieni kilka o naj- VOICE wydanie polskie

18 Kreacjonizm wi kszym znaczeniu. Z pewnoêcià najistotniejszà jest kwestia informacji biologicznej. Badania biologiczne i cybernetyczne ukazujà ywà komórk jako niezwykle skomplikowanà fabryk chemicznà dzia ajàcà wed- ug precyzyjnego programu zakodowanego w specyficznych sekwencjach kwasów nukleinowych i bia ek. Skàd si wzi y te bia ka, zanim powsta system syntetyzowania bia ek? Mo na postulowaç, e konieczne bia ka ukszta towa y si z materii nieorganicznej w pierwotnym oceanie, ale nie istnieje adne eksperymentalne Êwiadectwo dla takiego postulatu. Jak powsta a informacja biologiczna? W tym miejscu pomocne b dzie wspomnienie cz sto cytowanej analogii mi dzy informacjà biologicznà a drukowaniem. Twierdzenie, e funkcjonalne kwasy nukleinowe mogà si spontanicznie ukszta towaç, jest równowa ne twierdzeniu, e farba drukarska i papier zadrukowanej strony mogà same zorganizowaç si w sensowny tekst, czyli e chemiczne i fizyczne w asnoêci farby drukarskiej na powierzchni papieru powodujà, e farba organizuje si w zrozumia y ciàg liter. W rzeczywistoêci jest inaczej wiemy, e wzór znaków dokonanych farbà drukarskà na stronie, jakà w tej chwili czytamy, zosta na o ony na farb drukarskà przez urzàdzenie drukujàce. WczeÊniej istniejàcy sensownie zaprojektowany typ zosta inteligentnie przygotowany, by ukszta towaç tekst. Informacja ta zosta a na o ona na materi z zewnàtrz. Sir Fred Hoyle i Chandra Wickramasinghe argumentowali w swojej ksià ce Evolution from Space (Dent, London 1981), e prawdopodobieƒstwo spontanicznego powstania ywej materii nie mo e byç wi ksze ni jeden do , a prawdopodobnie jest du o mniejsze. Wnioskowali wi c, e pochodzenie ycia musia o wymagaç wczeêniejszego istnienia jakiegoê rodzaju superinteligencji, b dàcej êród em pierwotnej informacji biologicznej. Inteligencja ta zaprojektowa a enzymy i inne czàsteczki ywej komórki. Autorzy piszà: Teoria, e ycie zosta o z o one przez jakàê inteligencj, ma jak wierzymy prawdopodobieƒstwo znacznie wi ksze ni jeden do , co jest poprawnym wyjaênieniem wielu ciekawych faktów analizowanych w poprzednich rozdzia ach. W rzeczywistoêci teoria taka jest tak naturalna, e a dziw bierze, dlaczego nie jest szeroko zaakceptowana jako oczywista. Powody tego stanu rzeczy sà raczej psychologiczne ni naukowe (s.130). Teksty DNA pierwszych ywych komórek musia y powstaç w analogiczny sposób. Sekwencji nukleotydów nie mo na wydedukowaç z chemicznych w asnoêci tych nukleotydów. Identyczna sytuacja zachodzi dla sekwencji aminokwasów tych enzymów i innych bia ek, jakie musia y byç ju obecne, aby zaszed pierwszy cykl syntezy komórkowego 18 VOICE wydanie polskie 2001

19 Kreacjonizm bia ka. OczywiÊcie, w asnoêci czàsteczek muszà byç w aêciwe dla roli, jakà odgrywajà w materii o ywionej, tak jak w asnoêci farby drukarskiej muszà byç odpowiednie dla roli, jakà ona odgrywa na zadrukowanej stronie. Jednak e wêród w asnoêci bioczàsteczek nie znajdujemy w asnoêci spontanicznej samoorganizacji do stanu o ywionego. Pochodzenie drukowanych tekstów, urzàdzeƒ technicznych i systemów biomolekularnych wymaga inteligentnego projektu i in ynierskiej wiedzy. W ka dym z tych przypadków charakterystyczny porzàdek systemu musi byç na o ony na materi z zewnàtrz. Sytuacja staje si jeszcze jaêniejsza kiedy przyjrzymy si danym kopalnym. Skamienia oêci sà jedynym bezpoêrednim Êwiadectwem, jakie ma znaczenie dla problemu, czy makroewolucja faktycznie mia a miejsce. Karol Darwin i T.H. Huxley doskonale zdawali sobie spraw z nieobecnoêci form przejêciowych w danych kopalnych znanych w ich czasach. W swojej ksià ce O pochodzeniu gatunków Darwin napisa : Dlaczego wi c ka da formacja geologiczna i ka da warstwa nie jest zape niona takimi poêrednimi ogniwami? Geologia z pewnoêcià nie ujawnia adnego takiego subtelnie stopniowanego aƒcucha organicznego i jest to chyba najbardziej oczywisty i najgroêniejszy zarzut, jaki mo na postawiç przeciwko mojej teorii. WyjaÊnieniem tego stanu rzeczy jest jak sàdz skrajna niedoskona oêç danych geologicznych. Pierwsi darwiniêci oczekiwali, e wiele z tych luk zostanie zape nionych przez przysz à aktywnoêç paleontologicznà. Czy ich nadzieje si spe ni y? Studenci cz sto sà zaskoczeni, kiedy si dowiadujà, e ponad 130-letnie badania paleontologiczne nie dostarczy y adnej znaczàcej liczby brakujàcych ogniw i e istniejà powody, by wàtpiç w status poêrednich ogniw tych kilku przypadków, jakie odkryto. Posiadamy obecnie szczàtki oko o kopalnych gatunków, które mogà stanowiç przynajmniej 1% wszystkich gatunków, jakie kiedykolwiek y y. Jednak harwardzki paleontolog, Stephen J. Gould, móg napisaç: Nadzwyczajna rzadkoêç form przejêciowych w danych kopalnych trwa w paleontologii jak jakaê tajemnica handlowa. Drzewa ewolucyjne b dàce ozdobà naszych podr czników majà dane tylko na koƒcach i miejscach wyjêciowych ga zi; reszta jest wnioskowaniem chocia rozsàdnym, ale jednak nie Êwiadectwem skamienia oêci. A Steven Stanley, paleontolog na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa, pisze: (...) pomimo szczegó owego zbadania plejstoceƒskich ssaków Europy nieznany jest ani jeden poprawny przyk ad filetycznego (stopniowego) przejêcia od jednego rodzaju do innego. Podobne stwierdzenie mo na wyg osiç o prawie ka dej grupie organizmów reprezentowanych w danych kopalnych w àczajàc bezkr gowce i roêliny. Luki te majà systematyczny charakter i wyst pujà a do poziomu gatunku. Mamy teraz szczàtki du o wi kszej iloêci kopalnych gatunków, ni w czasach w Darwina, a jednak luki te nie zosta y zape nione. Poniewa niektórzy paleontologowie uwa ajà obecne dane kopalne w zasadzie za kompletne, ewolucjoniêci mogà staç przed nieprzyjemnym dylematem. Albo makroewolucji nie by o, albo wyst powa a w taki sposób, e nie pozostawia a bezpoêredniego Êwiadectwa. VOICE wydanie polskie

20 Kreacjonizm Odpowiadajàc na tego typu rozumowanie ewolucjoniêci stwierdzajà, e Archaeopteryx wyraênie demonstruje makroewolucyjne przejêcie od gadów do ptaków. Mówià, e faktycznie archeopteryks jest najlepszym przyk adem formy przejêciowej w danych kopalnych dotyczàcych kr gowców. Mia on z by i kostny ogon ( cechy gadzie ), a jednoczeênie prawdziwe pióra (cech ograniczonà do ptaków). Ale sàdzàc po jego wzgl dnie masywnych wide kach obojczykowych i asymetrycznych stosinach piór lotnych archeopteryks prawdopodobnie by zdolny do si- owego (nie tylko szybujàcego) lotu. Inne kopalne ptaki mia y z by, chocia nie wyst pujà w adnej wspó czesnej postaci. Ponadto niektóre gady nie majà z bów. Nie ma adnego zniewalajàcego powodu, by nie uwa aç archeopteryksa za wymar- ego ptaka. A wi c luka mi dzy gadami i ptakami pozostanie lukà, dopóki nie odnajdzie si kopalnego gada z zaczàtkiem piór. Inne makroewolucyjne luki w danych kopalnych dotyczàcych kr gowców sà równie wielkie lub wi ksze ni luka mi dzy gadami i ptakami. Dane kopalne nie tylko ujawniajà systematyczne luki. Wi kszoêç form kopalnych pojawia si nagle w tych danych, pozostaje w istotny sposób bez zmian przez miliony lat (zak adajàc, e konwencjonalna chronologia jest poprawna), i wówczas nagle znika. Jak ewolucjoniêci wyjaêniajà t nadzwyczajnà sytuacj? WidzieliÊmy, e Êwiadectwo cz sto uznawane za popierajàce naturalistyczne chemiczne pochodzenie ycia, faktycznie przy bli szej analizie wskazuje na inny kierunek, mianowicie ku wnioskowi, e pierwsze ycie zosta o stworzone. Dane z biologii molekularnej, a zw aszcza szczegó y kodowania genetycznego i uk adów syntetyzujàcych bia ko dostarczajà dalszego silnego poparcia dla tego poglàdu. Argumenty rachunku prawdopodobieƒstwa zastosowane do problemu pochodzenia informacji genetycznej tak e potwierdzajà kreacjonistyczne uj cie pochodzenia Êwiata. Dane laboratoryjne i argumenty teoretyczne dotyczàce poczàtków ycia prowadzà do zwàtpienia w ewolucj kolejno po sobie nast pujàcych form gatunkowych. Dane kopalne i inne linie Êwiadectwa potwierdzajà to podejrzenie. Krótko mówiàc, kiedy ca e dost pne Êwiadectwo, troskliwie oszacowane, w ca ej swej okaza oêci trzeba zmieniç, to ewolucyjna opowieêç o pochodzeniu wydaje si znacznie mniej prawdopodobna ni uj cie kreacjonistyczne. MyÊl, e czas beztroski i arogancji ewolucjonistów odchodzi w niebyt. Nie b dzie mo na d u ej namawiaç ludzi do wierzenia w to, e do zrobienia zegarka wystarczy Êlepy zegarmistrz. Mam pewnà wàtpliwoêç, czy teori ewolucji mo na porównaç do wiary w Êlepego zegarmistrza. Wydaje mi si, e teoria ta wyklucza w ogóle obecnoêç zegarmistrza, w teorii ewolucji mo na mówiç jedynie o wierze w samonap dzajàcy si mechanizm, ale twórcy tego mechanizmu brak. OkreÊlenie Êlepy zegarmistrz sugeruje jakiegoê nieobliczalnego Boga. Czy by wi c proroctwo Phillipa E. Johnsona o upadku ewolucjonizmu w XXI wieku mia o si spe niç? Niestety, nie zanosi si na schy ek ewolucjonizmu w Polsce, gdzie iloêç wydawanych ksià ek o ewolucji jest imponujàca i roênie z roku na rok. Cz sto sà one dofinansowane na zmian przez Komitet Badaƒ Nau- 20 VOICE wydanie polskie 2001

21 Kreacjonizm kowych i Ministerstwo Edukacji, gdy polityka kulturalna, oêwiatowa i naukowa jest w r kach ewolucjonistów. Mam wra enie, e ta zwi kszona iloêç propagandy ewolucyjnej ma za zadanie zag uszyç niepokój, jaki muszà wywo ywaç publikacje ksià ek Behe go, Browna, Cremo i Thompsona, Dentona, ReMine a czy wydanych równie po polsku ksià ek australijskiego kreacjonisty J.W.G Johnsona i ostatnio wydanej ksià ki amerykaƒskiego prawnika Phillipa E. Johnsona Sàd nad Darwinem. Ale generalnie uwa am upadek dogmatu ewolucyjnego za nieunikniony. Marek Nowak èród a fragmentów: 1. Dean H. Kenyon Kreacjonistyczne uj cie pochodzenia ycia, artyku z ksià ki Kazimierza Jodkowskiego pt. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, Realizm. RacjonalnoÊç. Relatywizm, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s Kim jesteêmy ze stron internetowych PTK 3. Najcz stsze pytania ze stron internetowych PTK 4. Eugeniusz Moczyd owski, Poza granicami uczciwoêci ze stron internetowych PTK Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne W kwietniu 1993 roku zawiàza a si Grupa Inicjatywna Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego, która postawi a sobie za cel stworzenie i zarejestrowanie pierwszej polskiej organizacji kreacjonistycznej, a w oparciu o nià propagowanie w polskim spo eczeƒstwie idei stworzenia Êwiata i cz owieka przez specjalne akty stwórcze Boga. Polskie Towarzystwo Kreacjonistyczne zosta o zarejestrowane w 1995 roku. Zapisaç si do niego mo e ka dy, niezale nie od wyznania i wykszta cenia. Sk adki cz onkowskie wynoszà 48 z rocznie. Cz onkowie otrzymujà dost p do najlepszej w kraju informacji nt. kreacjonizmu: dost p do biuletynów, ksià ek, sympozjów, kontaktów z czo owymi kreacjonistami w kraju i za granicà, udzia w wewn trznej liêcie dyskusyjnej w Internecie itp. Stajàc si cz onkiem Towarzystwa masz okazj uczestnictwa w unikalnej i pionierskiej pracy, aby obaliç monopol ewolucjonistów i zmniejszyç indoktrynacj ewolucjonizmem naszego spo eczeƒstwa. Cz onkostwo w Polskim Towarzystwie Kreacjonistycznym nie nak ada na nikogo adnych obowiàzków, z wyjàtkiem wyjmowania naszych publikacji ze skrzynki na listy. Adres: PTK, skr. poczt Warszawa 91 lub w Internecie: Przewodniczàcym jest dr Eugeniusz Moczyd owski ul. Nagodziców 8/ Warszawa tel VOICE wydanie polskie

22 POMÓ SI GNÑå DALEJ! 33 stacje radiowe emitujà nasze programy to tylko 10% stacji w Polsce! W ciàgu 9 miesi cy roku szkolnego dotarliêmy do 8000 uczniów mówiàc o narkotykach i Bogu, który z nich uwalnia czekajà kolejne szko y! 170 osób, poêród nich niepe nosprawni, m odzie z biednych i patologicznych rodzin, uczestniczy o w naszych obozach minionego roku czekajà nast pne osoby! ZAINWESTUJ SWOJE MODLITWY I PIENIÑDZE! FUNDACJA G OS EWANGELII ul. Zagórna Warszawa tel. (22) fax (22) konto PBK IX O/Warszawa nr

23 G os Ewangelii Stacje radiowe, w których mo na us yszeç programy G osu Ewangelii VOICE wydanie polskie

24 GoÊcili w Polsce GoÊcili w Polsce W ostatnich miesiàcach mieliêmy okazj goêciç w Polsce braci i siostry z FGBMFI z ró nych krajów. Pod koniec lutego przyjechali do nas John i Susan Wright z Wielkiej Brytanii. John absolwent Politologii, Filozofii i Ekonomii na Uniwersytecie w Oxfordzie, absolwent Szko y Biznesu w Harvardzie, za o yciel Merchant Bank w Norwich, prezes Konsorcjum Santype International, Dyrektor Blackwell Press, jeden z liderów FGBMFI w Wielkiej Brytanii, cz onek KoÊcio a Anglikaƒskiego, misjonarz. Us ugiwa w kilku miastach Polski, g oszàc na tematy: Osobista ewangelizacja Prowadzenie Ducha Âwi tego w biznesie Bo e b ogos awieƒstwo w biznesie Chodzenie tak, jak chodzi Jezus ycie w wierze i mi oêci, przejawiajace si jako pos uszeƒstwo Ma eƒstwo Wright us ugiwa o w Warszawie, Gdaƒsku, Kaliszu, Krakowie i Toruniu. Jednym z punktów programu by a wizyta w warszawskim Rotary Club, gdzie John mia okazj dzieliç si swoim Êwiadectwem z 20 niechrzeêcijaƒskimi biznesmenami, prowadzàcymi du e firmy. Podczas ka dego ze spotkaƒ by a te modlitwa i osobista us uga. Jedna z kaliskich gazet zamieêci a wywiad z Johnem. Wywiad nosi tytu Spó ka z Panem Bogiem i jest krótkim Êwiadectwem tego, jak Bóg prowadzi Johna w dziele zak adania i prowadzenia banku. Podczas us ugi Johna wiele osób odda o swoje ycie Jezusowi, wiele zosta o ochrzczonych Duchem Âwi tym Bóg prowadzi nas i chroni podczas tej podró y, gdy przemierzaliêmy setki kilometrów, jadàc z miasta do miasta, w bardzo ci kich warunkach pogodowych. Dzi ki i chwa a Mu za Jego opiek. W dniach 2-4 marca tego roku odby o si w Warszawie seminarium Biblijne zasady w biznesie Wzi o w niej udzia ponad 40 osób. Wyk adowcami byli bracia z Niemiec. Dieter Bleul, by y mened er firmy Siemens, obecnie samodzielny przedsi biorca, doradca biznesowy, szkoleniowiec, autor cyklu Biblijne zasady w biznesie, naucza na tematy: Odnowione myêlenie i Niegasnàca motywacja Dieter Bleul 24 VOICE wydanie polskie 2001

25 GoÊcili w Polsce Uczestnicy seminarium podczas wyk adu Mówi o tym, co wp ywa na nasze myêlenie, jak odnawiaç myêli zgodnie z Bo à wolà, jak radziç sobie z emocjami, jak podejmowaç dobre decyzje. Mówi te o tym, jak efektywnie wykorzystaç naszà energi. Roland Benz, emerytowany dyrektor DASA dzia u lotnictwa firmy Daimler Benz (obecnie Daimler- -Chrysler), przewodniczàcy Oddzia u FGBMFI w Monachium, g osi na temat bezkonfliktowej komunikacji. Prof. Hans Krinninger, szkoleniowiec, specjalista z dziedziny sprzeda y i komunikacji, mówi o efektywnym wykorzystaniu czasu. Najwa niejszym elementem tego seminarium by a osobista us uga kiedy mogliêmy modliç si wspólnie i o siebie nawzajem, zaspokajaç duchowe potrzeby uczestników. Wspania e uwielbienie prowadzili bracia z Tarnowa Jan Skarbek, Arek Obcieszko i Micha Wielgus. Po raz kolejny ich us uga przybli y a nas do Âwi tej ObecnoÊci Pana Jezusa. W dniach maja goêciliêmy grup z Kanady. Inicjatorami wizyty z kanadyjskiej strony byli Ewa i Dennis Spenst, zaanga owani bardzo w organizacj i wsparcie polskiej FGBMFI. Dennis od 12 lat w zarzàdzie FGBMFI, absolwent Wy szej Szko y Technicznej i Western Pentacostal Bible College, wspó organizator Voice of Hope Mission i wielu innych akcji ewangelizacyjnych. Ewa Polka, od 1987 roku mieszkajàca w Kanadzie, odby a szkolenia w dziedzinie dzia alnoêci misyjnej w Pentacostal Bible College, lider grupy uwielbienia, wraz z m - em zaanga owana w dzia alnoêç ewangelizacyjnà FGBMFI. Dennis i Ewa Spenst (pierwsi z lewej) us ugujà modlitwà w czasie konferencji Robert Martyniuk biznesmen, ewangelista. W przesz oêci pastor m odzie owy, obecnie dyrektor Lay Leadership International, misjonarz, prezydent FGBMFI w Abbotsford. Wayne i Evelyn Scott, zaanga- owani w s u b ewangelizacyjnà FGBMFI, us ugujà w darze uzdrawiania i uwalniania w imieniu Pana Jezusa. Karen Parlee technik laboratoryjny, lider grupy uwielbienia. Wraz z m em podró owa a g oszàc ewangeli w Japonii, Anglii, Maroku, Meksyku. VOICE wydanie polskie

26 GoÊcili w Polsce Grupa z Kanady w trakcie uwielbienia Ca a kanadyjska grupa us ugiwa a w kilku miastach: Warszawie, Gdaƒsku, Kaliszu, Tarnowie, Toruniu, Krakowie, w Oddziale karkonoskim, w Tomaszowie Mazowieckim. W Gdaƒsku zorganizowali wraz z m odzie à z jednego z koêcio ów zielonoêwiàtkowych ewangelizacj ulicznà. W Gdaƒsku te mia o miejsce uzdrowienie z raka tarczycy mamy Ewy Spenst. Mama Ewy nie mog a mówiç, poddawana by a radioterapii. Po modlitwie i namaszczeniu olejem guz zniknà, a mama Ewy znów mog a nie tylko mówiç, ale i Êpiewaç mocnym g osem, jak przed laty! Chwa a Panu Jezusowi, który jest ywy i pot ny! Kolejne uzdrowienie mia o miejsce w Tarnowie, gdzie modlono si o m odà dziewczyn, która mia a na szyi guza. Po modlitwie guz zniknà. W Kaliszu na spotkaniu obecni byli przedstawiciele prasy oraz telewizja kablowa. Nagrano wywiad z Dennisem Spenst i Adamem Moraczewskim. Podczas tego spotkania szeêç osób odda o swoje ycie Jezusowi. W Tomaszowie Mazowieckim grupa spotka a si z Wiceprezydentem miasta, mówiàc o swojej s u bie i o FGBMFI, obecni te byli przedstawiciele miejscowej prasy. Bracia i siostry z Kanady us u yli w osobistej modlitwie wielu osobom z ca ej Polski. Ich wizyta by a prawdziwym b ogos awieƒstwem i zbudowaniem. Wiele osób odda o swoje ycie Jezusowi, kilka zosta o ochrzczonych Duchem Âwi tym. Wdzi czni jesteêmy Bogu za to, e czyni nas jedno w Swoim Synu, Jezusie Chrystusie, niezale nie od pochodzenia, narodowoêci, j zyka, którym mówimy, wykszta cenia czy innych rzeczy. W Jezusie ró norodnoêç jest b ogos awieƒstwem i ubogaceniem. Dzi kujemy naszym goêciom za to, e przyjechali, aby nam us u yç i wspomóc naszà s u b. Ewa Spenst i Ela Zendell 26 VOICE wydanie polskie 2001

27 Sàd Stan am ze spuszczonà g owà. elazne drzwi zatrzasn y si za mnà z metalicznym hukiem. Ból g owy, ból jaêni... ciemnoêç. I brak wyjêcia. Ca kowita bezradnoêç, jaka ogarn a moje myêli oplot a mnie lepkà paj czà nicià. Zadanie, z jakim mnie wys ano zakrawa o na niewykonalne. Osàdziç Boga? W jaki sposób? Jeden ju próbowa i stanàwszy z Wszechmocà w szranki ugià si i ledwo s yszalnym szeptem wyzna : Odwo uj moje s owa i kajam si w prochu i popiele... Czy mnie te to czeka? Dlaczego wi c pokusi am si na t z góry przegranà batali? Mo e... chcia am na w asne oczy zobaczyç to, czego Êmiertelnikowi nie godzi si ujrzeç? Osiàgnàç to, co uczyni oby moje ycie spe nionym? JeÊli tak, to nie powiod o mi si. Bo zewszàd ogarnia a mnie tylko cisza i mrok. Halo! Jest tu kto? odwa- y am si wreszcie zawo aç. Zawo aç? Nie, raczej wychrypieç, tak mia am zaciêni te gard o. Nic. Cisza. I mrok jakby g Êciejszy. Zacz am si baç. Odwróci am si w stron drzwi i pobieg am majàc nadziej, e wkrótce natkn si na wyjêcie, ewentualnie jakàê Êcian. Ogarnia a mnie panika, bo nie by o nic. Jedyna pewnoêç to pod oga i mrok. Zatrzyma am si. Usiad am i postanowi am czekaç. Czy jest to Twoja metoda pokonania przeciwnika? zawo a- am w desperacji. Ogarnàç l kiem, pokazaç mu jego ma oêç, dobiç? Jaka to moc Bo a? Co tu robisz, cz owieku dosz o mnie s owo. Zaskoczona rozejrza am si, g os rozlega si zewszàd, ale bez konkretnego êród a. Przypuszczam, e bardziej go by o s ychaç w mojej g owie, ni obok mnie. Jestem... zawaha am si przysz am, bo wys ano mnie z poleceniem osàdzenia Ci, Bo e. Aby mnie osàdziç, musisz mnie poznaç G os odbi si echem i wype ni mnie jakimê dziwnym uczuciem zag biania si w przejmujàcej zimnem toni. Czy znasz mnie? Zastanowi am si. Czy znam Boga? Czy ktokolwiek na ziemi mo e powiedzieç, e Go zna? Ale przecie ci, którzy mnie wys ali tak wiele o Nim mówili. Wydawa o si, e znajà Boga na wylot, e potrafià nawet przewidzieç Jego poczynania w przysz oêci. Mówiono o Tobie, e jesteê dobry, a jednoczeênie okrutny. e zachowujesz przy yciu, ale i tego ycia pozbawiasz. Chronisz przed z em, pozwalajàc mu jednak panowaç. e zamykasz oczy na obozy koncentracyjne, odwracasz si ty em, gdy g odne dzieci wyciàgajà do Ciebie wychudzone ràczki... Lista ali, jakie wys annicy przedstawili by a d uga. Zbyt d uga. W miar wypowiadania ich, gas mój buntowniczy nastrój. JakaÊ pustka tworzy a si w mym umyêle, jakby wypowiadane s owa odchodzi y zabierajàc ze sobà sens i cel mojej misji. Wyczerpana zamilk am. To wszystko? Wiedzia am, e to nie wszystko. Ale postanowi am ograniczyç si do tego, co ju powiedzia am. Czeka am teraz na odpowiedê, jakakolwiek by ona by a. VOICE wydanie polskie

28 Naraz w ciemnoêci zamigota a delikatna poêwiata, która dotàd nasila a si, a mrok ogarniajàcy mnie zewszàd ustàpi szarej jasnoêci wieczoru. By am u podnó a skalistego wzniesienia. Zimny powiew porusza rachitycznymi k pami traw. Wzdrygn am si. By o pusto i cicho, jakby przeszed niedawno t dy jakiê kataklizm. Rozejrza am si. Na lewo za rozleg ym zagajnikiem rozciàga a si panorama jakiegoê miasta. WÊród szarych budynków wyró nia a si swojà bielà i ogromem prostokàtna budowla. Zachodzàce s oƒce migota o w z oceniach, jakimi by a ozdobiona. Gdzie ja jestem? Co to za miasto i co to za wzgórze? Szmer g osów dobieg mnie z góry. Obejrza am si i zobaczy am schodzàcych po wijàcej si, udeptanej Êcie ce ludzi. Chcia am zagadnàç ich, ale rozmawiali w jakimê obcym j zyku. Widaç by o w ich gestach i zachowaniu wielkie poruszenie. Wsta am i ruszy am w gór, aby odkryç przyczyn ich wzburzenia. Zza wzniesienia wy oni si wstrzàsajàcy widok. Trzy poskr cane w agonii cia a zawis e na drewnianych belach krzy y. Czy to...? Znieruchomia- am w zaskoczeniu. Obraz, jaki towarzyszy mi od dzieciƒstwa teraz uderzy mnie surowoêcià i okrutnà rzeczywistoêcià. Wi c to tak wyglàda o... nagi korpus posiniaczony i brudny, paskudna rana w boku i czarne, zakrzep e plamy krwi. On. W ca ej haƒbie um czonego cz owieczeƒstwa. Podesz am, by zobaczyç Jego twarz, by zobaczyç, do jakiego stopnia mo e doprowadziç cierpienie. Chcia am to ujrzeç, a jednoczeênie ba am si tego. Ba am si oblicza Êmierci, ba am si, e nie b d umia a odpowiedzieç na pytanie, które wiedzia am na pewno mi postawià. Jezusie wyszepta am. Wiatr przys ania czarnymi pozlepianymi krwià w osami wychudzone policzki. Cieƒ k ad si smugami na opuszczonà g ow, ale twarz nie by a ciemna, wr cz odwrotnie jasna w swoim Êmiertelnym spokoju. Zraniony i opuszczony, mà boleêci... dobieg y mnie z mroków pami ci s owa proroka Izajasza...a myêmy mniemali, e od Boga zbity i zraniony. A On za wyst pki nasze... Jak to, Bo e! wykrzykn am opierajàc czo o o szorstkie drewno. Przecie to Twój SYN... czemu Go opuêci eê? Pozwoli eê na takie cierpienie? Tak jesteê nieczu y? Czy po to, by Tobie si spodobaç musia prze yç taki ból? Nie mog eê odpuêciç, przebaczyç? Nagle zrozumia am. To nie Bóg. Nie Ojciec, ale JA ze swoim tupetem i racjà zawiesi am Go na krzy u. A On zgodzi si na to, by ju wi cej nie by o cierpienia, bólu i Êmierci. Aby ka demu, który przyjdzie, by rzuciç w twarz Jego Ojcu gorycz ludzkiej bezradnoêci pokazaç swoje przebite d onie i powiedzieç: Kocham ci. Nie musia em walczyç o ciebie, ale zrobi em to. I wygra- em. A teraz osàdê moje post powanie i ból mojego Ojca, który wiedzia, na co wystawia mnie Jego i Moja mi oêç. Gdyby ludzie poznali mnie nie by oby na ziemi nienawiêci i okrucieƒstwa, które dyktuje z y. Ju nied ugo skoƒczy si z o. Zwyci y em. Przyjmij prosz moje zwyci stwo... Zamkn am oczy, a kiedy ponownie je otworzy am zobaczy am przed sobà drzwi, wysokie, drewniane z metalowymi okuciami. Nacisn am klamk. Czy ju mnie osàdzi aê? dobieg mnie cichy, powa ny g os. Zatrzyma am si na chwilk, a potem zdecydowanie pchn am drzwi. Tak. Teraz ju wiem, e nie wszyscy przyjmà takà ocen Boga, mnie ona wystarczy a. Bo sàd ju si odby. Na Golgocie. Beata Ba ant 28 VOICE wydanie polskie 2001

29 Recenzja Nowy poczàtek nadzieja kontra beznadziejnoêç Ksià ka Davida Wilkersona Krzy i sztylet Pojawi o si nowe t umaczenie klasycznej ju w literaturze chrzeêcijaƒskiej opowieêci o przedsi wzi ciu z lat pi çdziesiàtych, które zaistnia o w wyniku przemo nego pragnienia pomocy zagubionym dzieciom nowojorskiej ulicy. ZielonoÊwiàtkowy pastor, obecnie znany szeroko David Wilkerson, a wówczas m ody duszpasterz niewielkiej zielonoêwiàtkowej spo ecznoêci w Pensylwanii (USA), przedstawia w swej ksià ce Krzy i sztylet (The Cross and the Swichblade) swoje starania niesienia pomocy m odym ludziom zara onym przemocà, seksem i narkotykami. Opowiada jak szuka w zwiàzku ze swym pragnieniem pomagania woli Boga, i jak jà odczytywa. Mo emy w ksià ce przeczytaç tak e o narodzinach organizacji Teen Challenge zajmujàcej si narkomanami. W wielu miejscach Êwiata istniejà obecnie oêrodki Teen Challenge, w których uzyskujà pomoc m odzi zniewoleni na ogiem ludzie. Relacja, spisana przy pomocy dwojga dziennikarzy, autorów ksià- ek Oni mówià innymi j zykami i Najszcz Êliwsi na Êwiecie Johna i Elizabeth Sherrillów, pozbawiona jest wszelkiej przesady. Dowiadujemy si z niej po prostu jak to by o obserwujàc posuni cia bohatera krok po kroku, wraz z wszelkimi wàtpliwoêciami, rozterkami, trudnoêciami, i widzàc koszty, jakie ponosi w zwiàzku z jego pasjà rodzina. JesteÊmy Êwiadkami post powania, które wzbudza nasz szacunek zarówno dla trzeêwoêci duchowej m odego pastora, jak i dla jego odwagi porwania si na rzeczy niemo liwe. Widzimy jak w zwyczajny i niezwyczajny sposób realizuje si coê, co za Bo ym natchnieniem zrodzi o si w jego duszy, i czemu sam Bóg (za pomocà rozmyêlania nad S owem, modlitwy, rozmów z doêwiadczonymi chrzeêcijanami oraz okolicznoêci) nadal patronuje. David Wilkerson postawi sobie pytanie: JeÊli naszym zadaniem tu na ziemi jest wype nianie woli Boga, to dlaczego nie mielibyêmy oczekiwaç, e On nam jà w jakiê sposób objawi? Tego w aênie objawienia woli Bo ej szuka w swym yciu i s u bie przedstawionej w tej ksià ce. Choç opisane wydarzenia mia y miejsce w drugiej po owie lat pi çdziesiàtych ubieg ego wieku w Ameryce, dla nas, yjàcych w Polsce na poczàtku trzeciego tysiàclecia, sà one przera ajàco aktualne. S yszymy prze- VOICE wydanie polskie

30 Recenzja cie i czytamy, a nieraz nawet widzimy to samo bezsensowne okrucieƒstwo, zami owanie do przemocy i seksu. Tak samo panoszy si narkomania rujnujàca zdrowie i ycie coraz m odszej m odzie y. Tak e plaga alkoholizmu dotyka coraz szersze kr gi m odzie y. Tak wiele jest zaniedbanych, pozbawionych opieki dzieci, nie znajàcych rodzicielskiej mi oêci. Takie w aênie fakty wzbudzi y w Davidzie Wilkersonie przera enie i sprzeciw, a w konsekwencji pragnienie g oszenia o tym, e dzi ki uzdrawiajàcej mocy wiary w Jezusa Chrystusa mo liwy jest nowy poczàtek w yciu tych, których wydawa o by si nic ju dobrego nie czeka. Czytajàc o tym jak skromny wiejski kaznodzieja rozpoczà swojà s u b na ulicach Nowego Jorku, i jak si ona rozwija a, wiele mo emy si dowiedzieç, ale i sporo nauczyç. Niezale nie od tego, w którym jesteêmy miejscu naszej drogi za Chrystusem, czy staramy si dokonaç czegoê wielkiego, czy te yjemy zwyk ym szarym yciem, ta opowieêç mo e nam daç bardzo wiele. Przede wszystkim w bardzo obrazowy sposób uczy nas braç na serio nasze chrzeêcijaƒstwo wtedy, gdy mamy tylko lat kilka czy kilkanaêcie, jak i póêniej, w doros ym yciu. Jest to przy tym opowieêç bardzo ciekawa: tak ze wzgl du na opisywane wydarzenia, jak i sposób ich przedstawienia. Jednym s owem interesujàca i godna polecenia lektura dla wszystkich. Ksià k naprawd dobrze si czyta. Ludmi a Sosulska Krzy i sztylet, David Wilkerson, ISBN , s. 237, cena det. 18,60 z. Zamówienia: Ksi garnia AGAPE, ul. Sienna 68/70, Warszawa, tel. (022) , ; Sprzeda stacjonarna i wysy kowa. Ksi garnia otwarta: pn-pt w godz (wejêcie od ul. Âliskiej). Osobista Relacja Byç mo e zastanawiasz si, czy Ty równie móg byê mieç takà relacj z Bogiem, o jakiej czyta eê w Voice. Aby to si sta o, nale y wykonaç nast pujàce kroki: 1Wyznaç Bogu e prowadzi eê ycie nie podporzàdkowane Bogu, jako Panu Twojego ycia, e zgrzeszy eê i to oddzieli o Ci od Niego ( Gdy wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa y Bo ej Rzym. 3,23) 2Pokutowaç poprzez zwrócenie si do Boga z proêbà o przebaczenie grzechów oraz o pomoc, abyê y zgodnie z Jego wolà. 3Uwierzyç, e Jezus jest Synem Bo- ym i umierajàc na krzy u poniós Twoje grzechy, abyê móg otrzymaç Bo e przebaczenie. 4Wyznaç e pragniesz zaprosiç Jezusa do swojego ycia, jako Zbawiciela i Pana. ( Bo jeêli ustami swymi wyznasz, e Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, e Bóg wzbudzi Go z martwych, zbawiony b dziesz Rzym. 10,9) JeÊli zdecydowa eê si poczyniç te kroki, to pomódl si g oêno. Mo- esz to zrobiç na przyk ad w nast pujàcy sposób: Bo e, wyznaj, e jestem grzeszny i zas u y em na kar. Wierz w sercu, e Jezus, Syn Twój, umar za wszystkich grzeszników i równie za mnie przela Swojà Krew, aby oczyêciç mnie z moich grzechów. Wyznaj Jezusa jako Zbawiciela i Pana mojego ycia i dzi kuj Ci za dar ycia wiecznego. Teraz ufam, e pomo esz mi yç zgodnie z Twojà wolà. Nie polegaj na uczuciach, jako na dowodach, e zosta eê zaakceptowany przez Boga. Uczucia zmieniajà si, ale Twoja nowa relacja z Bogiem jest oparta na Jego obietnicach (Rzym. 10,13). Nie wstydê si mówiç innym o Jezusie (Mat. 10,32). Codziennie sp dzaj czas na modlitwie i czytaniu Biblii. (I Pt. 2,2, Ps. 37,4, Rzym. 8,14) 30 VOICE wydanie polskie 2001

31 Informacje Kim jesteêmy? Mi dzynarodowa Spo ecznoêç Biznesmenów Pe nej Ewangelii (Full Gospel Business Men s Fellowship International) jest spo- ecznoêcià chrzeêcijan, powsta à dzi ki wizji, danej przez Boga Demosowi Shakarianowi amerykaƒskiemu farmerowi ormiaƒskiego pochodzenia. Jej zadaniem jest g oszenie ewangelii o Chrystusie w ka dym centrum biznesu, w ka dym rzàdzie, uniwersytecie, w mieêcie, na wsi, w ka dym narodzie, aby Jego Moc uwalnia a, zbawia a i namaszcza a. Dzi ki dzia alnoêci MSBPE miliony ludzi na ca ym Êwiecie przychodzà do Jezusa. Cz onkowie tej spo ecznoêci, to ludzie wszystkich ras i zawodów. Sà wêród nas premierzy, ministrowie, kongresmeni, robotnicy ró nych specjalnoêci, lekarze, prawnicy, rolnicy itd. Nie jest to kolejna denominacja spo ecznoêç jest p aszczyznà wspó pracy w niesieniu ca emu Êwiatu Dobrej Nowiny, dla ludzi ze wszystkich koêcio ów chrzeêcijaƒskich. MSBPE dzia a w ponad 150 krajach i ju rozpocz a swojà dzia alnoêç w Polsce. Wi cej informacji o MSBPE mo na znaleêç na stronie internetowej Wa ne spotkania wrzesieƒ 2001 Narodowa Konwencja FGBMFI Polska, Szklarska Por ba Oddzia y MSBPE w Polsce Centrala: ul. Ho a 57/5, Warszawa Warszawa Jerzy Kosieradzki tel Warszawa, ul. Tyl ycka 1/103 Adam Moraczewski Kalisz Jacek Solinski tel. (62) , , Wroc aw Marek Nowak tel ul. Sygnalowa 1, Wroc aw fax (71) , Benedykt Bartnik tel Piotr Lang tel Lwówek Âlàski Artur Nobel tel. (75) , ul. Emilii Plater 1, Lwówek Âlàski Tarnów Arkadiusz Obcieszko tel. (14) , ul. Bitwy pod Monte Cassino 5/ Tarnow Polski Oddzia w Kanadzie Mississanga Piotr Trejnowski tel , fax paêdziernik 2001 r. Spotkanie z Dieterem Bleul (Legnica, Kalisz, Tarnów) Informacje: Marek Nowak, tel Redaguje zespó : Wydawca: Adam i Renata Moraczewscy, Marek Nowak, Robert Sacewicz Mi dzynarodowa Spo ecznoêç Biznesmenów Pe nej Ewangelii ChrzeÊcijanie w Biznesie Warszawa, ul. Ho a 57 m. 5 tel. (22) Nr 1 czerwiec 2001 VOICE wydanie polskie

32 Full Gospel Business Men s Fellowship International

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów.

Wykres 1. Płeć respondentów. Źródło: opracowanie własne. Wykres 2. Wiek respondentów. Ogółem w szkoleniach wzięły udział 92 osoby, które wypełniły krótką ankietę mającą na celu poznanie ich opinii dotyczących formy szkolenia, osób prowadzących, a także przydatności przekazywanych informacji.

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29).

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Jedynemu Bogu, Panu i mojemu Zbawicielowi, JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, dziękuję. Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Nie znam większej radości, niż radość pisania o naszym Bogu, Panu

Bardziej szczegółowo

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY

KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY KRÓLEWSKIE SERCE KOBIETY PAŁAC DZIAŁYŃSKICH W POZNANIU STARY RYNEK 78/79 23-24 MARCA 2013R. 13-14 KWIETNIA 2013R. PIĘKNO NALEŻY WSPIERAĆ, BO TWORZY JE NIEWIELU A POTRZEBUJE WIELU PIĘKNO BEZ DOBROCI JEST

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24

Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Powołani do Walki EFEZJAN 6:10-24 Efezjan 6:10-24 10. W końcu, umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. 11. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła.

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków?

Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, według Twoich rodziców/ dziadków? Kiedy, w jakich sytuacjach najczęściej słuchasz muzyki? W jakich sytuacjach muzyki słuchają Twoi Jakie piosenki są według Ciebie ponadczasowe, a jakie według Twoich rodziców/ Na jakim koncercie byłeś po

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Mam zawód mam pracę w regionie Beneficjent

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Mam zawód mam pracę w regionie Beneficjent Załącznik nr 1 do Regulaminu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Mam zawód mam pracę w regionie Beneficjent Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Partner Projektu Priorytet Nazwa i numer

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nauczyciel na miarę czasów język angielski w wychowaniu przedszkolnej i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Jestem rodziną zastępczą dla brata

Jestem rodziną zastępczą dla brata Jestem rodziną zastępczą dla brata Bohaterką reportażu jest Karolina, młoda, urocza dziewczyna, która postanowiła zostać rodziną zastępczą dla swojego brata Kacpra. Zdecydowała się na takie rozwiązanie,

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14

Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Stypendia USOS Stan na semestr zimowy 2013/14 Wnioski Wnioski dostępne w USOS Deklaracja programu Wniosek zbierający informacje o dochodach rodziny studenta Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego Wniosek

Bardziej szczegółowo

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły.

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. CELE EWALUACJI: 1. Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016 Angielski na Szóstkę - Część 1 URL: http://www.angielski.6ka.pl/lekcja/cz1/1 Lekcja 1 Jak masz na imię? What's your name? Lesson 1, Topic: What's your name? Lekcja 1, Temat: Jak masz na imię? Hello! (Cześć!)

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

PRZYJMOWANIE DARÓW DUCHOWYCH

PRZYJMOWANIE DARÓW DUCHOWYCH Bill Subritzky PRZYJMOWANIE DARÓW DUCHOWYCH Materiały te mogą być powielane za wyjątkiem celów komercyjnych. (1 Koryntian, rozdział 12) 1. MUSIMY WIERZYĆ ŻE BIBLIA JEST PRAWDZIWA POD KAŻDYM WZGLĘDEM. (a)

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, 12-19 lipca 2009 r. ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA ZADANIE TEORETYCZNE 2 CHŁODZENIE LASEROWE I MELASA OPTYCZNA Celem tego zadania jest podanie prostej teorii, która tłumaczy tak zwane chłodzenie laserowe i zjawisko melasy optycznej. Chodzi tu o chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo