Siemens ten sam, a jednak nowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siemens ten sam, a jednak nowy"

Transkrypt

1 grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to all Newsletter Readers, Clients, Partners and Friends of Siemens Editors Siemens ten sam, a jednak nowy I IV V VI Siemens ten sam, a jednak nowy 24 godziny na dobę Pątnów połączony z Siecią Siemens Medical Solutions Diagnostics Turbina dla warszawskich elektrowni VII Ekologiczny Gigaset VIII Kolejne trzy lata Medal Siemensa IX Europejska premiera Mewy X XI Turbiny z Görlitz projektowane w Zgorzelcu Dwunastu wynalazców Nagroda Artystyczna Siemensa XII Gdańskie targi Trako W czwartym kwartale roku finansowego 2006/2007 Siemens AG osiągnął jedne z najwyższych dochodów operacyjnych w dziejach firmy. Zwiększyły się one o 166% w porównaniu z minionym rokiem, osiągając 1,99 mld euro. Wszystkie dziewięć branż zanotowało znacznie wyższe zyski, ale największy wkład w wypracowanie wyników koncernu miały branże Automation and Drives, Medical Solutions, Power Generation i Power Transmission and Distribution. W porównaniu z rokiem poprzednim, dochód z działalności operacyjnej wzrósł ponad dziesięciokrotnie do 1,394 mld euro. Dochód z jednej akcji wzrósł do 1,45 euro w porównaniu do 0,10 euro z zeszłego roku. Dochód netto wyniósł minus 74 mln euro ze względu na koszty nieoperacyjne w działalności zaniechanej, włączając 1,0 mld euro podatku związanego z wydzieleniem Siemens VDO Automotive. Wycofanie się Siemensa z branży motoryzacyjnej będzie miało pozytywny wpływ na dochód w bieżącym roku finansowym. Na dorocznym zebraniu akcjonariuszy firma zaproponuje dywidendę w wysokości 1,60 euro od akcji w odróżnieniu od 1,45 euro w roku poprzednim. Tak w skrócie wyglądał rok miniony. W nowy rok finansowy światowy koncern wszedł z szeroko zakrojonymi planami restrukturyzacji, które pociągną za sobą zmiany w systemie działalności firmy i jej spółek regionalnych. I zaczął te plany realizować. Przed dwoma laty Siemens rozpoczął bardziej intensywne badanie globalnych trendów w celu Newsletter No 25 s

2 II określenia ich wpływu na rynek i biznes koncernu. Spośród nich wyłoniono wówczas dwa, które mają dla firmy szczególne znaczenie: zmiany demograficzne i urbanizacja. Do tego doszedł nieco później element trzeci zmiany klimatyczne. Dzięki portfolio i sile innowacji Siemens jest w stanie dostarczyć odpowiedzi na najbardziej palące pytania, jakie w skali całego świata wynikają z tych kwestii. Na przykład efektywność wykorzystania energii jest zagadnieniem, które łączy tak różne technologie, jak kontrola elektrociepłowni, projektowanie sieci energetycznych, transport szynowy, kołowy i powietrzny; łańcuchy logistyczne, technologie stosowane w budownictwie oraz automatyka przemysłowa. Weźmy jako przykład badania materiałowe. Są one istotne zarówno w projektowaniu turbin jak i skanerów dla tomografów komputerowych, gdzie występują wyjątkowo duże prędkości obrotowe. Siemens dysponuje wszelkimi niezbędnymi kompetencjami. Jedno, co było potrzebne, to wykorzystanie ich w odpowiedni sposób poprzez odpowiednie skonstruowanie portfolio. Ta potrzeba legła u podstaw reorganizacji, jaką Rada Nadzorcza zaakceptowała w ostatnich dniach listopada. W jej wyniku z dniem 1 stycznia Siemens będzie się składał, w miejsce dotychczasowych branż, z trzech sektorów: Przemysłu, Energii i Ochrony Zdrowia. Każdy z tych trzech sektorów będzie kierowany przez prezesa (CEO), który będzie odpowiadał za działalność biznesową w skali globalnej. Następny poziom organizacyjny, poniżej sektorów, tworzyć będzie 15 działów kierowanych przez własnych prezesów (CEO), z których każdy będzie odpowiadał za działalność operacyjną swojego działu. Sektor Przemysłu, na którego czele stanie Heinrich Hiesinger (47), będzie składać się z następujących sześciu działów: Industry Automation (automatyka przemysłowa), Motion Control (napędy i kontrola), Building Technologies (technologie zarządzania i instalacje inteligentnego budynku), Industry Solutions (rozwiązania dla przemysłu), Mobility (technika transportowa) oraz Osram (firma produkująca źródła światła). Sektor Energii, kierowany przez Wolfganga Dehena (53), składać się będzie również z sześciu działów: Fossil Power Generation (energetyka konwencjonalna), Renewable Energy (energia odnawialna), Oil & Gas (ropa i gaz), Service Rotating Equipment (usługi serwisowe dla turbin i innych maszyn wirujących), Power Transmission (przesył mocy) oraz Power Distribution (rozdział mocy). Erich R. Reinhardt (61) będzie szefem sektora Opieki Medycznej, złożonego z trzech działów: Imaging & IT (obrazowanie i telemedycyna), Workflow & Solutions (aparatura i systemy dla poszczególnych działów medycyny) oraz Diagnostics (laboratoryjna aparatura diagnostyczna). Dotychczasowa branża Siemens IT Solutions and Services (SIS), jak również firma Siemens Financial Services (SFS) będą wspomagać działalność sektorów jako ich partnerzy biznesowi, a jednocześnie prowadzić własną działalność rynkową. Siemens new structure In the fiscal year 2006/2007, Siemens achieved one of the biggest operating profits in the company s history. Group profit from Operations climbed 166%, year-over-year, to billion. All nine Groups within Operations posted significantly higher profit, to which Automation and Drives (A&D), Medical Solutions (Med), Power Generation (PG) and Power Transmission and Distribution (PTD) contributed the biggest profits. Income from continuing operations soared more than ten-fold to billion year-overyear. Earnings per share from continuing operations increased to 1.45 compared to 0.10 a year earlier. Net income was a negative 74 million due to non-operating items in discontinued operations, including approximately 1.0 billion in tax expense related to the carve-out of Siemens VDO Automotive. Closure of the sale of Siemens automobile industry supplier will have a high positive impact on income in the current fiscal year. At the Annual Shareholders Meeting, the company will propose a dividend of 1.60 per share compared to 1.45 per share in the prior year. That would be the best way to summarize last year. Our global corporation started the new financial year with grand restructuring plans, which will involve changes to the business system of both the company and its regional entities. And we started to make them real. Two years ago Siemens began to study major global trends more intensively to determine their impact on the markets and on the business. At that time two important issues have been identified demographic change and urbanization. A third major issue climate change has been added later. Thanks to the portfolio and the power of innovation, Siemens is able to provide answers to the most pressing questions that arise worldwide from these issues. For example, energy efficiency is an issue that spans technologies as diverse as power plant controls; power grid design; rail, ground and air transportation; the entire logistics chain; building technology and industry automation. Or, take materials research. It's as much a key issue in turbine design as in computer tomography scanners, with their extremely high rotation speeds. Siemens has the competencies needed. All Siemens has to do is leverage them as effectively as possible throughout its portfolio. That is the rationale for the reorganization that Supervisory Board approved. As of January 1, Siemens will be grouped into three Sectors: Industry, Energy and Healthcare.

3 Each of these Sectors will be led by a CEO with global operational responsibility for the business. The level under the Sectors will consist of 15 Divisions with their own CEOs, each with operational responsibility. The Industry Sector will be headed by Heinrich Hiesinger (47) and comprises six Divisions: Industry Automation, Motion Control, Building Technologies, Industry Solutions, Mobility and Osram. Wolfgang Dehen (53) will head the Energy Sector, which will also have six Divisions: Fossil Power Generation, Renewable Energy, Oil & Gas, Service Rotating Equipment, Power Transmission and Power Distribution. Erich R. Reinhardt (61) will be responsible for the Healthcare Sector, which will be organized in three Divisions: Imaging & IT, Workflow & Solutions and Diagnostics. Siemens IT Solutions and Services as well as Siemens Financial Services (SFS) will support Sector activities as business partners and, in addition, continue building up their own business with external customers. This new and more focused company structure will further increase our profitability and transparency. Clear responsibilities will ensure that we are faster in the market and closer to our customers said Siemens CEO Peter Löscher. The Regions have a firm place in Siemens matrix organization. They implement the strategy of our worldwide businesses. Through the Regional Companies Siemens intends to expand its proximity to its customers, to strengthen its ties to countries and their cultures, and to broaden access to research, science and higher education. Ta nowa i bardziej zwarta struktura przyczyni się zarówno do zwiększenia zyskowności firmy, jak i przejrzystości jej działania. Jasno określone zakresy odpowiedzialności zapewnią nam możliwość szybszego reagowania na potrzeby rynkowe jeszcze bardziej i zbliżą nas do klientów, powiedział prezes zarządu Siemensa, Peter Löscher. Ważną pozycję w strukturze koncernu mają regiony. Realizują one strategię biznesu Siemensa w skali światowej. Długotrwała obecność w regionach stanowi swoiste DNA firmy, którego zazdrości jej wielu konkurentów. Poprzez spółki regionalne (jedną z nich jest działająca w Polsce od 16 lat Siemens Sp. z o.o.) Siemens zamierza rozbudowywać bliskie kontakty z klientami, wzmacniać związki z krajami i ich kulturą, a także poszerzać dostęp do możliwości badawczych, zdobyczy nauki i do szkolnictwa wyższego. Silny akcent w planach restrukturyzacyjnych położono na kulturę organizacyjną. Podstawowe wartości firmy Odpowiedzialność, Doskonałość i Innowacyjność tworzą solidną podstawę, dzięki której Siemens może osiągać swój cel: najlepsze wyniki oparte na najwyższych standardach etycznych. Pielęgnowanie tych standardów jest przedmiotem naszej troski. Kieruje ona naszymi działaniami, niezależnie od tego, gdzie pracujemy dla naszej firmy. powiedział prezes Löscher w liście skierowanym do pracowników. Zmiany struktury koncernu znalazły odzwierciedlenie także w nowej kampanii reklamowej, zainicjowanej w 160. rocznicę powstania firmy. Kolejne, publikowane w znanych i cenionych mediach na całym świecie motywy reklamowe przypominają o dotychczasowym dorobku koncernu i podkreślają jego zaangażowanie w rozwiązywanie problemów współczesnego świata. Wszystko to pod hasłem Siemens odpowiada (Siemens answers) i ze szczególnym naciskiem na trzy obszary: przemysł, energię i środowisko oraz zdrowie. Kampania, zaplanowana jako działanie długofalowe, ma przyczynić się do wzmocnienia reputacji Siemensa i zaufania u klientów koncernu i opinii publicznej. III The restructuring plans put strong emphasis on the culture of organization. The company s traditional values Responsibility, Excellence and Innovation provide a solid foundation for Siemens to pursue its goals: the best results based on the highest ethical standards. The highest ethical standards are our ongoing commitment. They drive everything we do for the company remarked CEO Löscher in his letter to the company s employees. Changes in the structure of our organization were also reflected in the new advertising campaign, initiated on the 160th anniversary of our foundation. Advertising motifs published in the world s most famous and prestigious media recount the company s previous achievements with emphasis on our commitment to solving the problems of today s world. The theme of the campaign is Siemens Answers with a special emphasis on three areas: industry, energy and the natural environment and health. The campaign, designed as a long-term event, is expected to strengthen Siemens s reputation and boost the confidence of our clients and of the public.

4 IV dokumentów. Ponadto zbudowano 45 sieci komputerowych w obiektach samorządowych, rozbudowano sieci w 3 obiektach, zestawiono szerokopasmowe łącza internetowe do 55 samorządów, a osobom zarządzającym przekazano 147 certyfikatów cyfrowych, umożliwiających składanie podpisów w formie elektronicznej. Projekt, sfinansowany w 72,34% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w 20,10% z wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego, a w 7,56% z wkładu budżetu państwa, stawia Opolszczyznę wśród liderów wdrażania rozwiązań ICT w Polsce. 24 godziny na dobę 24 hours aday Od końca września bieżącego roku funkcjonuje w 57 Jednostkach Samorządu Terytorialnego województwa opolskiego system kompleksowej obsługi klienta "e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny". Jest to jednolite rozwiązanie elektronicznego obiegu dokumentów i obsługi klientów za pośrednictwem Internetu. Opolszczyzna, region silnie uprzemysłowiony, o dużym potencjale inwestycyjnym i szybkim tempie przekształceń własnościowych, przygotowuje tereny pod nowe inwestycje, promuje lokalny biznes i modernizuje infrastrukturę. Realizację projektu e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny rozpoczęto w roku 2006 z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego. Przedsięwzięcie prowadził Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Ideą projektu było wprowadzenie elektronicznych procedur usprawniających obsługę obywateli, stworzenie narzędzi umożliwiających elektroniczny przepływ dokumentów między interesantami a urzędem oraz między poszczególnymi urzędami. Ułatwia to interesantom i pracownikom kontrolowanie na bieżąco postępów załatwiania danej sprawy, a także umożliwia nadawanie biegu sprawom urzędowym za pośrednictwem internetu bez konieczności przychodzenia do urzędu. Do realizacji systemu wybrano oprogramowanie MunSol (Municipal Solutions), dostarczone przez wybraną w drodze przetargu firmę Siemens Sp. z o.o. Oprogramowanie to stworzyli polscy specjaliści z Siemens IT Solutions and Services oraz wrocławskiego Centrum Rozwoju Oprogramowania Siemensa. W ramach projektu została zbudowana kompletna infrastruktura, na którą składa się dostarczony sprzęt: 2041 komputerów, 115 serwerów, 60 kiosków internetowych, 57 skanerów i zestawów do znakowania Since late September 57 Agencies of the Local Self- Government of the Opolskie Province have been running a comprehensive customer service system e-office for the people of the Opole Province. The project was started in 2006 on the initiative of the Province Governor. The objective was the implementation of electronic applications in order to streamline municipal service, provide tools to enable the electronic sharing of documents between the agency and the customer as well as between different agencies. This enables both customers and civil servants to monitor the progress of any official procedure on an ongoing basis and enables the filling of applications and requests online without the need to actually come to the office.

5 Pątnów połączony z Siecią V Siemens wybudował pierwszą w Polsce rozdzielnię 400kV w technologii izolacji gazowej GIS. Rozdzielnia umożliwia Elektrowni Pątnów II powiązanie nowego bloku 464MW z Krajową Siecią Elektroenergetyczną. MunSol (Municipal Solutions) Software by Siemens was chosen to build the system. The software was created by Polish software developers from Siemens IT Solutions and Services and from Siemens s Wrocław-based Software Development Center. The project involved the construction of an all-inclusive infrastructure (including 2041 workstations, 115 servers, 60 internet kiosks, 57 scanners and document marking kits). In addition, 45 IT networks were built, broadband Internet connections with 55 selfgovernment agencies were set up and the management was provided with 147 digital certificates to enable the placing of electronic signatures % of the project was financed by the European Regional Development Fund, which means the Opole Province is one of Poland s leading regions in the implementation of ICT solutions. Kontrakt podpisany w 2005 roku przewidywał też inne nowatorskie rozwiązania. Po raz pierwszy w polskiej elektroenergetyce zastosowano tam system monitoringu wyładowań w rozdzielnicy GIS, a także pierwsze w Polsce systemy kablowe 400kV i 220kV. Istotnym elementem projektu był autotransformator o mocy 550MVA i masie 280 ton. Transport z Niemiec tak kolosalnego urządzenia, Siemens has built Poland s first 400 kv substation using Gas Insulation Switchgear (GIS). The substation will enable the Pątnów II Power Plant to connect the new 464 MW power unit to Poland s National Power Grid. The contract, signed in 2005, included other innovative solutions as well. It featured Poland s first discharge monitoring system in the GIS substation and first 400kV and 220kV cable systems. The substation was put into operation and connected to the national power system in early December this year. przekraczającego wymiarami i wagą przepustowość większości szlaków drogowych i kolejowych oraz wiaduktów, był dla realizatorów projektu poważnym wyzwaniem. Oddanie do użytku rozdzielni i jej włączenie do krajowego systemu energetycznego, połączone z pierwszą synchronizacją nowego bloku elektrowni z Krajową Siecią, nastąpiło w pierwszych dniach grudnia tego roku. Pątnów connected to the Network It was also then that the new power plant unit was synchronized for the first time with the National Power Grid.

6 VI Siemens Medical Solutions Diagnostics Od dnia 1 czerwca 2007 roku na rynku polskim działa nowa spółka o nazwie Siemens Medical Solutions Diagnostics Sp. z o.o. Została utworzona w wyniku zakupu przez koncern Siemensa firm o profilu diagnostyki laboratoryjnej: Bayer HealthCare Diagnostics Division i Diagnostics Product Corporation oraz, w listopadzie 2007, firmy Dade Behring. Turbiny dla warszawskich elektrowni Spółka Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. z Brna (Czechy) w konsorcjum z Polimexem-Mostostalem uzyskała zamówienie na dostawę i instalację turbiny o mocy 97MW w Elektrociepłowni na Żeraniu. Uruchomienie turbiny przewidywane jest na grudzień 2009 roku. Będzie to już czwarta turbina, jaką Siemens wykonuje w ciągu ostatnich trzech lat na zamówienie Vattenfall Heat Poland S.A. dla Warszawy. Tym samym łączna moc turbin Siemensa w zakładach Vattenfall w Warszawie osiągnie 414MW. Ta sama czeska spółka Siemensa w konsorcjum z Siemens Sp. z o.o. Siemens Medical Solutions Diagnostics łączy ich kompetencje i doświadczenie w zakresie możliwości diagnostyki laboratoryjnej in vitro. Wśród oferowanych przez firmę produktów są nowoczesne systemy automatyzacji laboratoriów oraz analizatory dla pracowni biochemicznych, immunochemicznych, hematologicznych i innych, zapewniające wykonanie różnorodnych testów z zakresu diagnostyki chorób zakaźnych, rutynowego oznaczania parametrów biochemicznych, morfologii krwi, badania parametrów układu krzepnięcia krwi, Siemens Medical Solutions Diagnostics Sp. z o.o. has been present in Poland since 1 June It was born after Siemens s acquisition of several lab diagnostics companies: Bayer HealthCare Diagnostics Division, Diagnostics Product Corporation and in November Dade Behring. Siemens Medical Solutions Diagnostics now combines their competencies and experience in in vitro zautomatyzowanych analiz mikrobiologicznych, badań moczu, badań gazometrycznych oraz badań molekularnych. Obecnie Siemens Medical Solutions Diagnostics w Polsce integruje poszczególne podmioty i rozwija współpracę z Siemens Medical Solutions, dysponującą rozwiązaniami dla diagnostyki obrazowej in vivo, aby bogata oferta diagnostyczna Siemensa znalazła jak najszybciej praktyczne zastosowanie w placówkach służby zdrowia w kraju. Siemens Medical Solutions Diagnostics lab diagnostics. The products on offer include advanced lab automation systems and analytical equipment to conduct a variety of tests involved in diagnostics of contagious diseases, routine testing of biochemical properties, tests of blood morphology, blood coagulation, automated analyses in microbiology, urine testing, gasometer tests and molecular tests. Turbines for Warsaw power plants Siemens Industrial Turbomachinery s.r.o. (Brno, Czech Republic) in Consortium with Polimex-Mostostal has received an order for supply of 97MWe steam turbine for Vattenfall Heat Poland S.A. The installation shall be put into commercial operation in Dec It's the fourth turbine that has been ordered in Siemens by Vattenfall Heat Poland S.A. for Warsaw heat and power plants in last three years. Total output of Siemens turbines installed in Vattenfall Warsaw plants will reach 414MWe. The same Czech-based company of Siemens in a consortium with Siemens Sp. z o.o. is delivering two turbines for the Siekierki Combined Heat and Power Plant. The first turbine is already in operation. The second one will be delivered in 2008.

7 VII realizuje dostawę dwóch turbin dla EC Siekierki. Pierwsza z turbin jesienią tego roku została już przekazana do eksploatacji. Druga turbina zostanie oddana do użytku w 2008 roku. The environment -friendly Gigasets For Siemens technology is the word. A new line of landline cordless telephones Gigaset has been designed to comply with the ECO-DECT standards. The new sets with a special logo are more power efficient and emit less RF radiation. They consume 60% less power than the standard models. The line includes the following models: C470 IP, C470 / C475, S670 / C675, SL370, AL140 / AL145, A260 / A265, A160 / A165, E360 and others. The new Gigasets feature large LCD displays, improved speakerphone functionalities with high quality audio, a hands-free option and a spacious phonebook. Some also come with builtin answering machines. The SL370 supports Bluetooth and C450 IP and C470 IP are Siemens s new addition to the segment of VoIP-enabled (Voice over Internet Protocol) phone sets. The environment-friendly Gigasets will hit the stores in Poland before Christmas. Ekologiczny Gigaset Siemens stawia na ekologię. Nowa seria stacjonarnych telefonów bezprzewodowych Gigaset została opracowana w standardzie ECO-DECT. Aparaty te, oznaczone specjalnym logotypem, charakteryzują się m. in. usprawnioną wydajnością energetyczną oraz zredukowaną mocą transmisji fal radiowych. Zużywają one o 60 proc. mniej energii elektrycznej w porównaniu do standardowych modeli. Do serii tej należą m.in. aparaty C470 IP, C470 / C475, S670 / C675, SL370, AL140 / AL145, A260 / A265, A160 / A165 i E360. Ekologia tych telefonów to cały program na rzecz środowiska naturalnego. Do produkcji aparatów używane są składniki spełniające wysokie normy w zakresie ochrony środowiska oraz maszyny o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię. Wszelkie odpady są poddawane procesowi recyklingu. Normy środowiskowe zastosowane są też przy pakowaniu gotowych wyrobów, transporcie, a także w serwisie, gdzie wyeliminowano zbędną wymianę całych modułów. Gigasety z nowej linii mają duże wyświetlacze, usprawnione funkcje głośnomówiące o wysokiej jakości dźwięku, możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego oraz pojemne książki telefoniczne. Niektóre z nich mają też wbudowane automatyczne sekretarki. Model SL370 obsługuje technologię Bluetooth, a Gigasety C450 IP i C470 IP są nowością Siemensa na rynku telefonów z wbudowanymi funkcjami VoIP (Voice over Internet Protocol). Ekologiczne Gigasety pojawią się na polskim rynku właśnie teraz, w okresie przedświątecznym.

8 VIII Kolejne trzy lata Firma Bis MainServ Sp. z o.o. podjęła decyzję o dalszej współpracy z Siemensem. Przez kolejnych 36 miesięcy Siemens IT Solutions and Services będzie świadczył obsługę informatyczną dla prawie 90 użytkowników. Bis MainServ to wiodący dostawca usług serwisów technicznych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, papierniczym, hutniczym i energetyce. Firma specjalizuje się w zakresie utrzymania ruchu, wykonuje remonty, modernizacje, rozbudowy urządzeń i obiektów technologicznych, zapewnia wsparcie dla zakładów przez cały czas ich funkcjonowania. Od 2002 roku obsługuje Elektrociepłownie Warszawskie. Na podstawie podpisanej umowy Siemens zajmie się całą infrastrukturą informatyczną tej firmy dostarczy sprzęt Another three years Bis MainServ Sp. z o.o. decided to continue its business with Siemens. For the next 36 months Siemens IT Solutions and Services will provide IT service for nearly 90 users. BIS MainServ is a leading supplier of technological services for the chemical, food, paper, steel and power industries and for other sectors. The company specializes in maintenance, repairs, improvements and conversions of equipment and facilities. Since 2002 it has been providing services to Elektrociepłownie Warszawskie (Warsaw Combined Heat and Power Plants). Under the contract Siemens is responsible for the entire IT infrastructure we will supply hardware (86 workstations), administer the system and customize it for the Client, handle (86 zestawów komputerowych), będzie administrować systemem, dostosuje go do potrzeb Klienta, obsłuży wydruki sieciowe, udostępni sieci LAN/WAN. Siemens odpowiedzialny będzie też za wsparcie systemu zarządzania firmą (ERP). Zajmie się również wydrukami sieciowymi. Dla Bis MainServ oznacza to zdaniem specjalistów Siemensa brak kłopotów, bo wszystkim zajmie się Siemens. W przypadku wydruków sieciowych Klient kupuje tylko ryzy papieru i o nic nie musi się martwić, bo resztą zajmiemy się my. Poza usługą dostarczamy sprzęt zestawy komputerowe, serwery, drukarki. To kolejna oszczędność i zaleta outsourcingu: nie trzeba kupować sprzętu, koszty zostają zredukowane, ale pozostaje dostęp do najnowszych technologii. network printing, as well as set up LAN/WAN. Siemens IT Solutions and Services technicians will also provide support for the Company Management System (ERP). They will also be responsible for network printing. Medal Siemensa Medal Siemensa, ustanowiony w 15-lecie działalności Siemens Sp. z o.o., wręczany jest osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju Spółki oraz dla współpracy Siemensa z otoczeniem gospodarczym lub społecznym. Pierwsze medale wręczone zostały w maju 2006 roku. W tym roku medale otrzymali: prof Karol Musioł, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, za wkład w rozwój współpracy Siemensa z polską Nauką oraz z krakowskim środowiskiem akademickim; prof. Ksawery Piwocki, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, za rozwój współpracy Siemensa z polskim środowiskiem artystycznym i za propagowanie Konkursu o Nagrodę Artystyczną Siemensa; Andrzej Chłopecki, krytyk i propagator muzyki współczesnej, za wieloletnie wsparcie i wprowadzanie w życie idei programu Ernst von Siemens Musikstiftung w Polsce, oraz prof. Włodzimierz Kurnik, Rektor Politechniki Warszawskiej, za wkład w rozwój współpracy Siemensa z polskim środowiskiem politechnicznym, a takźe za zaangażowanie w propagowanie Nagrody Siemensa. The European première of the Seagull Cooperation with Teatr Wielki Polish National Opera has become a tradition by now. Siemens has sponsored a number of music and theatrical events. Events it has patronized include the première productions of The Damnation of Faust by Berlioz, Puccini s Tosca and

9 The Siemens Medal The Siemens medal founded in 15th anniversary of Siemens Sp. z o.o., is awarded to persons who contribute to the Company s development and support the co-operation of Siemens with business or social circles. IX The medals were first awarded in May This year medals were presented to: Prof. Karol Musioł, the Rector of the Jagiellonian University, for contribution to developing Siemens cooperation with Polish Science and with scientific environment of Cracow; Prof. Ksawery Piwocki, the Rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw, for developing Siemens cooperation with Polish artistic environment and for engagement into promoting the Siemens Artistic Award; Mr Andrzej Chłopecki, musicologist, musical critic and columnist, for many years' support and implementation of the Ernst von Siemens Musikstiftung project in Poland, and Prof. Włodzimierz Kurnik, the Rector of the Warsaw Technical University, for contribution to developing Siemens cooperation with Polish scientific environment and for his commitment in promoting the Siemens Award. performances by Jiři Kylian s ballet ensemble and Leipzig Ballet. The beginning of the 2007/2008 artistic season was an opportunity to enable guest performances of the Boris Eifman s St. Petersburg Ballet Theater. During the evening, a European premiere of the ballet show based on Anton Chekhov s Seagull was presented. Pieces by Sergei Rachmaninoff and Alexander Scriabin were used as a musical background to illustrate the characters fortunes. Europejska premiera Mewy Współpraca Siemensa z Teatrem Wielkim Operą Narodową jest już tradycją. Siemens był sponsorem wielu wydarzeń muzycznych i scenicznych, jakie odbyły się na narodowej scenie. Objął patronatem premierowe inscenizacje m.in. Potępienia Fausta Berlioza, Toski Pucciniego, oraz występów zespołów baletowych Jiřiego Kyliana i Baletu Lipskiego. Początek sezonu artystycznego 20007/2008 stał się okazją do sponsorowania występów gościnnych Sanktpetersburskiego Teatru Tańca Borisa Ejfmana. Podczas wieczoru zaprezentowano europejską premierę spektaklu baletowego na motywach sztuki Mewa. Zachowując najważniejsze idee filozoficzne zawarte w sztuce choreograf Boris Ejfman umiejętnie przeniósł akcję dramatu Czechowa z letniskowego dworku do sali baletowej, w której modny choreograf Trigorin ściera się z zuchwałym marzycielem Trieplewem, a młoda tancerka Zarieczna skutecznie rywalizuje z czołową baleriną Arkadiną. Przedstawienie Ejfmana to poszukiwanie nowych form sztuki, prawdziwych i pozornych wartości, to także nowatorskie spojrzenie na miłość i karierę. Jako muzyczne tło do losów bohaterów wykorzystano utwory Siergieja Rachmaninowa i Aleksandra Skriabina.

10 X Nasza Wiktoria Siemens Sp. z o.o. zdobył tytuł Wiktorii Warszawskiego Znaku Jakości. Plebiscyt ten, którego organizatorem jest Warszawska Izba Handlu Detalicznego i Usług, ma na celu promowanie najlepszych warszawskich i mazowieckich firm handlowych, Our Victoria Siemens Sp. z o.o. was awarded the Warsaw Victoria Quality Award. The award is granted by the Warsaw Chamber of Retail Commerce and Services and aims Turbiny z Görlitz projektowane w Zgorzelcu Dwunastu wynalazców Fabryka Turbin Siemensa w Görlitz jest największym ośrodkiem produkcyjnym w tym mieście i jednym z największych zakładów koncernu Siemens. Wobec bardzo dużego popytu ze strony przemysłu na wytwarzane turbiny fabryka dysponuje poważnym pakietem zamówień. Fabryka, zatrudniająca obecnie 800 osób, ma własny ośrodek badawczorozwojowy i własny dział sprzedaży. Odczuwa jednak poważne braki kadrowe i dysponuje obecnie 59 wolnymi Turbines from Görlitz designed in Zgorzelec The Siemens Turbine Plant in Görlitz is the town s largest production plant and one of Siemens s biggest facilities. The plant, which currently has 800 employees, suffers from significant staff shortages and lacks mainly engineers miejscami pracy. Brakuje przede wszystkim inżynierów o specjalizacji budowy maszyn i elektrotechniki oraz wykwalifikowanych pracowników o specjalności obróbki metali. Ostatnio fabryka postanowiła poszukać pracowników w Polsce. Efektem przeprowadzonej rekrutacji jest zatrudnienie ośmiu polskich inżynierów, którzy będą pracować w otwartym w listopadzie biurze fabryki w Zgorzelcu. Będą oni odpowiedzialni za projektowanie różnych elementów turbin. Przewidywane jest powiększenie tego zespołu, docelowo do 24 osób. specializing in machine building and electrical engineering. Recently the plant decided to hire Polish employees. After the recruitment in November, eight Polish engineers were hired. They will work in the company s new offices, which opened in November in Zgorzelec. Polish specialists will be responsible for designing turbine components. The team is scheduled to grow to include a total of 24 employees. Efektywność wykorzystania energii i troska o środowisko to główne tematy działań innowacyjnych w Siemensie. Jest im poświęconych aż sześć z dwunastu opracowań, których autorzy zdobyli tegoroczną nagrodę Wynalazcy Roku. Podczas uroczystości w Monachium na początku grudnia prezes Siemensa Peter Löscher uhonorował całą dwunastkę, reprezentującą naukowobadawczy potencjał koncernu. Jest to reprezentacja skromna, jako że w minionym roku finansowym Siemens złożył 5060 wniosków patentowych. W sumie naukowców i badaczy w laboratoriach koncernu na całym świecie dokonało 8300 wynalazków. Tematyka nagrodzonych prac obejmuje takie zagadnienia, jak rozwiązania dla elektrowni eliminujące emisję CO 2, rewolucyjny, oszczędzający energię napęd dla pociągów, czy nowe techniki obrazowania w rezonansie magnetycznym i tomografii komputerowej.

11 usługowych i produkcyjnych. W tegorocznym 10., jubileuszowym plebiscycie wzięło udział około 400 firm, spośród których 36 zdobyło nagrody i wyróżnienia. Nagroda Artystyczna Siemensa XI to promote the leading companies in sales, services and production. Approximately 400 companies were featured in this year s 10th anniversary edition of the contest. 36 awards and honorable mentions were granted. Twelve Inventors Energy efficiency and care for the environment are one focus of inventions at Siemens. The research and development activities of six of this year's twelve Inventors of the Year reflect this focus. On December 3, at a ceremony in Munich, Siemens CEO Peter Löscher honored 12 outstanding inventors as representative of the company. Inventions awarded prizes range from CO 2 -free power plants to a revolutionary and energy-saving drive concept for trains to new imaging techniques for magnetic resonance and computer tomography. All in all, Siemens applied for a total of 5,060 patents in fiscal 2007 which in turn were based on 8,300 inventions and innovations disclosed by the company s approximately 32,500 researchers and developers worldwide. Rozstrzygnięty został tegoroczny Konkurs o Nagrodę Artystyczną Siemensa. Nagroda, ustanowiona w 2006 roku, przyznawana jest co roku młodym artystom, wywodzącym się z grona studentów ostatniego roku studiów i absolwentów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jej celem jest wyróżnienie talentu artystów i ich dokonań, a zarazem wsparcie ich dalszej działalności na nowej, samodzielnej drodze artystycznej. Siemens Arts Award This year s contest for Siemens s Art Award came to an end. Each year, dating back to 2006, the award goes to a young artist at the last year of his or her college studies at the Warsaw Academy of Fine Arts. It is meant as a recognition for young art students and their achievements and aims to support them in their subsequent work, as newly-established, independent artists. Eighteen works of art were submitted for this year s contest. According to the Contest Regulations, the jury selected four finalists: Wiktor Dyndo, Dorota Kozieradzka graduates of the Painting Department and Marta Przybył and Na tegoroczny konkurs wpłynęło osiemnaście zgłoszeń, spośród których jury wyłoniło, zgodnie z regulaminem, czworo finalistów. Są nimi Wiktor Dyndo, Dorota Kozieradzka absolwenci Wydziału Malarstwa, oraz Marta Przybył i Aleksandra Stępień z Wydziału Grafiki. Ich prace eksponowane były w siedzibie Spółki przy ul. Żupniczej, po czym jury dokonało wyboru laureata nagrody. W tegorocznej edycji konkursu Nagrodę Artystyczną Siemensa zdobyła Aleksandra Stępień, absolwentka Wydziału Grafiki ASP, uczennica profesora Mieczysława Wasilewskiego. Aleksandra Stępień from the Graphics Department. Their work was displayed in the Warsaw offices of Siemens and then jury proceeded to select the winner. In this year s contest the Siemens Art Award went to Aleksandra Stępień, graduate of the Graphics Department of the Warsaw Academy of Fine Arts, a student of professor Mieczysław Wasilewski.

12 XII Gdańskie targi Trako W październiku odbyły się w Gdańsku siódme, organizowane co dwa lata targi Trako, jedna z najpoważniejszych w Europie imprez branży transportu szynowego. W tym roku wzięło w nich udział ponad 350 wystawców z17krajów. Pod hasłem Complete mobility czyli Pełna mobilność Siemens przedstawił najnowsze produkty, rozwiązania i systemy dla transportu miejskiego, linii dalekobieżnych i międzymiastowych oraz dla połączeń z portami lotniczymi. Zaprezentowany został m in. system sterowania i kierowania ruchem kolejowym Iltor-2, który funkcjonuje już na odcinku linii Bielsko-Biała Zwardoń, oraz nastawnica elektroniczna SIMIS W i napędy zwrotnicowe. Zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się eksponowane lokomotywy wielosystemowe Siemensa: ES 64 F4 (w Polsce znana jako BR 189 VH), posiadająca już krajową homologację i zezwolenie Urzędu Transportu Kolejowego, oraz ES 64 U4, która ustanowiła w tym roku rekord prędkości dla seryjnie produkowanej lokomotywy. Na Targach branża Transportation Systems Siemensa otrzymała wyróżnienia za wieloletni wkład w rozwój techniki transportu szynowego oraz za system kierowania i sterowania ruchem Iltor-2. The Trako Fair in Gdansk The seventh edition of the TRAKO Fair, one of the most important European events in the railway transport industry, which is organized once in two years, took place in October. Over 350 exhibitors from 17 countries took part in it. Under the motto Complete mobility, Siemens presented the state-of-the art products, solutions and systems for the urban, long-distance and intercity transport and airport links. The railway traffic control system Iltor-2, which has already been operating in the track sector between Bielsko-Biała Zwardoń, the SIMIS W electronic interlocking and point machines were exhibited together with other products. The visitors were interested in multisystem Siemens locomotives, the ES 64 F4 (in Poland known as BR 189 VH), which has already been certified and granted a type approval by the Office for Railway Transport, and the ES 64 U4, which set up the speed record for a serially produced locomotive. The Siemens Transportation Systems branch was awarded the Fair s distinction for its many years of contributing to the technology of the rail market, the traffic control system Iltor-2. Wydawca: Dział Komunikacji Korporacyjnej, Siemens Sp. z o.o Warszawa, ul. Żupnicza 11; Wszystkie zawarte w Newsletterze teksty dostępne są do przedruku bez ograniczeń, z zastrzeżeniem podania źródła: Siemens Newsletter wraz z odpowiednim numerem pisma.

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania

Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych. Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens partnerem technologicznym dla uczelni wyższych Organizacja spółki regionalnej Dane i fakty Współpraca z uczelniami Rozwiązania Siemens Sp. z o.o. Struktura organizacyjna firmy Zarząd Działy centralne

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Siemens Product Lifecycle Management Software

Siemens Product Lifecycle Management Software Siemens Product Lifecycle Management Software I Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX Gdańsk, 27 września 2012 Healthcare Energy Industry Siemens jest firmą oferującą zintegrowaną technologię,

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

SOLIDNY PARTNER I TRWAŁE WÓZKI W EUROPIE WSCHODNIEJ

SOLIDNY PARTNER I TRWAŁE WÓZKI W EUROPIE WSCHODNIEJ SPOTKANIE PRASOWE Hyster Europe and Zeppelin Polska SOLIDNY PARTNER I TRWAŁE WÓZKI W EUROPIE WSCHODNIEJ MOŻLIWOŚCI FIRMY HYSTER NA RYNKU POLSKIM 1920 s Początki w Ameryce Północnej 1935 Rozpoczęcie produkcji

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/d/05/2017 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury architektura (architecture)

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Heron Machine & Electric Industrial Co., Ltd.

Heron Machine & Electric Industrial Co., Ltd. 24 小时服务热线 : 400-088-3325 24 hours service hotline: 400-088-3325 TAKT Technology adres: Przedstawicielstwo w Polsce: TAKT Technology sp. z o.o. ul. Legionów 189 43-502 Czechowice-Dziedzice Tel. +48 601

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation

IBM Polska. @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL. 2010 IBM Corporation IBM Polska @piotrpietrzak CTO, IBM PBAL 2010 IBM Corporation Historia IBM Polska IBM Polska Laboratorium Oprogramowania w Krakowie Centrum Dostarczania Usług IT we Wrocławiu Regionalne oddziały handlowe:

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy INNORail Stan zaawansowania prac nad demostratorami

Program sektorowy INNORail Stan zaawansowania prac nad demostratorami Dzień informacyjny pierwszych konkursów Smart, Green and Integrated Transport w programie Horyzont 2020 Transport szynowy Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 30.01.2014 Program sektorowy INNORail Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Lean2Win - Jak zdobywać pracowników, by Ci zdobywali klientów? Michał Krauze

Lean2Win - Jak zdobywać pracowników, by Ci zdobywali klientów? Michał Krauze Lean2Win - Jak zdobywać pracowników, by Ci zdobywali klientów? Michał Krauze 2 What makes Your heart sing? Steve Jobs Infosys Infosys Ludzie Wiedza Wartości Założony w Pune, w Indiach w 1981 197 050 pracowników

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE

F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE GRZESIK Norbert 1 Virtual cockpit, computer-aided learning application, maintenance procedures F-16 VIRTUAL COCKPIT PROJECT OF COMPUTER-AIDED LEARNING APPLICATION WEAPON SYSTEM POWER ON PROCEDURE Author,

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową.

Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. O firmie Jeden z największych w Polsce dostawców zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. 27 lat doświadczeń na polskim rynku. Szerokie portfolio klientów: branża bankowa,

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO

PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO PROGRAM DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ GRUPY AZOTY Azoty PRO 1 Strategia Grupy Azoty wskazuje trzy filary realizacji celów strategicznych do 2020 roku, wynikających z wizji Uchwałą nr 683/IX/2014 z dnia 17 czerwca

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

National Centre for Research and Development

National Centre for Research and Development April 12-14, 2011 Bialowieza, Poland National Centre for Research and Development Jerzy Tokarski EUREKA Initiative Forum is co-financed by European Union from European Social Fund Jerzy Tokarski Biuro

Bardziej szczegółowo