WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 czerwca 2008 r. Nr 152 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 1778 Rady Miejskiej w Bierutowie nr XIX/151/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok Rady Miejskiej w Leśnej nr XVII/100/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy na rok Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich nr III/7/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2008 rok UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE NR XIX/151/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budwesu aiassa i aaini na rże 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Bierutowie uchwala, co następuje: 1 1. Dochody budżetu w wysokodci , zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody własne , dochody majątkowe , subwencję ogólną w wysokodci , dotacje celowe w wysokodci , 2. Wydatki budżetu w wysokodci , zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokodci , w tym: 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych w wysokodci , 2) dotacje z budżetu w wysokodci , 3) wydatki na obsługę długu gminy w wysokodci , wydatki majątkowe (wydatki na finansowanie inwestycji w wysokodci , 3. Deficyt budżetu w wysokodci , 2 1. Przychody budżetu na kwotę , i rozchody budżetu gminy na kwotę ,, zgodnie z załącznikiem nr Źródło pokrycia deficytu budżetu w kwocie , stanowi będą przychody pochodzące z zaciągnięcia kredytu. 3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę ,, finansowane będą ze Drodków kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań. 4. Prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego okredla załącznik nr Tworzy się rezerwę budżetową w wysokodci , w tym: rezerwa ogólna , rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe ,

2 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 okredla się: dochody ogółem , w tym dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa , wydatki ogółem , Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych: przychody w wysokodci ,, w tym dotacja z budżetu w wysokodci ,, wydatki w wysokodci , zgodnie z załącznikiem nr Ustala się kwotę dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysoko- Dci , w tym: dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych w wysokodci , na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w wysokodci 50,000, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu Rejon Budynków Bomunalnych w Bierutowie w wysoko- Dci , z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontu lokali i budynków komunalnych zgodnie z załącznikiem nr Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kulturalnych w wysokodci , zgodnie z załącznikiem nr Ustala się kwotę dotacji celowej dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokodci , w tym: 5.000, na promocję ochrony zdrowia i , na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Przychodni Rejonowej w Bierutowie zgodnie z załącznikiem nr Ustala się kwotę dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokodci , zgodnie z załącznikiem nr 7. 7 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony grodowiska i Gospodarki Wodnej, okredlony w załączniku nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokodci , i wydatki na realizację zadań okredlonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokodci ,. 9 Ustala się wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokodci , zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejdciowego deficytu budżetu w wysokodci ,, finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokodci ,. 11 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania zobowiązań: z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejdciowego deficytu budżetu do wysokodci ustalonego limitu, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłodci działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym. 12 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bierutowie. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoDląskiego oraz na tablicy ogłoszeń. PRZRWODNDNZCNĄ RADĄ MDRJSBDRJ JÓZEF SKRABURSKI

3 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

4 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

5 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

6 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

7 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

8 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

9 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

10 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

11 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

12 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

13 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

14 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

15 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

16 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

17 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

18 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

19 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

20 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

21 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

22 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

23 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

24 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

25 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

26 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

27 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

28 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

29 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

30 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

31 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

32 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

33 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

34 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

35 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

36 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

37 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

38 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

39 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

40 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

41 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

42 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1778

43 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ NR XVII/100/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budwesu Gaini na rże 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz ze zmianami), art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Drodowiska (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 ze zmianami) Rada Miejska w 9eDnej uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu Gminy w wysokodci zł z tego: dochody majątkowe w wysokodci zł dochody bieżące w wysokodci zł z tego: dochody własne w wysokodci zł subwencja ogólna w wysokodci zł dotacje celowe w wysokodci zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 2 Wydatki budżetu Gminy w wysokodci zł z tego: wydatki bieżące w wysokodci zł w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokodci zł dotacje z budżetu w wysokodci zł wydatki na obsługę długu Gminy w wysokodci zł wydatki majątkowe w wysokodci zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokodci zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 2. Przychody budżetu w wysokodci zł, rozchody w wysokodci zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 4 W bud1ecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokodci zł, 2) celową w wysokodci zł, z przeznaczeniem na: a. stypendia i nagrody dla sportowców i trenera zł, b. na remonty budynków we wspólnotach na dopłatę kosztów związanych z udziałem Gminy oraz dopłata dla wspólnot na fundusz remontowy za udział Gminy w przypadku niższego czynszu opłaconego przez lokatora zł, c. zarządzanie kryzysowe zł, d. nagrody dla dyrektorów szkół, gimnazjum, przedszkoli, waloryzacje wynagrodzeń pracowników odwiaty, fundusz Dwiadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, awanse nauczycieli, odprawy emerytalne zł, e. odprawy emerytalne dla pracowników jednostek oprócz OBiS, ZUB i ABB oraz waloryzacje wynagrodzeń dla pracowników jednostek oprócz ZUB, ABB i OBiS zł. 5 OkreDla się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysoko- Dci zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokodci zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokodci zł i wydatki na realizację zadań okredlonych: w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokodci zł, w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokodci zł. 7 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: przichżdi zł widasei zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 8 Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dżchżdi zł widasei zł 9 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Bomunalnych w 9eDnej: z tytułu dopłaty do wywozu nieczystodci stałych w wysokodci zł,

44 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz z tytułu dopłaty do oczyszczonych Dcieków w wysokodci zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe i celowe dla: samorządowych instytucji kultury w wysokodci zł, działających na terenie Gminy publicznych przedszkoli w wysokodci zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe w wysokodci zł, z tego: na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, których realizacja może by zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w wysokodci zł, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokodci zł, zgodnie z załącznikiem nr Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony grodowiska i Gospodarki Wodnej okredlony w załączniku nr Wydatki jednostek pomocniczych w wysokodci zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat Gminy na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejdciowego deficytu budżetu w wysokodci zł Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejdciowego deficytu budżetu do wysokodci ustalonego limitu, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło- Dci działania Gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty zł. 2. Upoważnia się Burmistrza do: dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w danym dziale, udzielanie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, udzielanie w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty zł, lokowania wolnych Drodków budżetowych na rachunkach innych niż prowadzący obsługę. 3. Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłodci działania jednostki, których termin zapłaty upływa w roku następnym Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody jednostki samorządu terytorialnego. 17 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 9eDnej. 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoDląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. PRZRWODNDNZCNĄ RADĄ WALTER STRASZAK

45 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

46 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

47 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

48 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

49 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

50 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

51 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

52 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

53 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

54 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

55 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

56 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

57 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

58 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

59 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

60 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

61 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

62 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

63 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

64 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

65 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

66 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

67 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

68 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

69 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

70 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1779

71 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MBKOWICACH ŚLMSKICH NR III/7/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie budwesu aiassa i aaini na 2008 rże Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 1. Dżchżdi budwesu w wisżeżści zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: 1) Dochody bieżące w wysokodci zł, w tym: a) dochody własne w wysokodci zł b) subwencję ogólną w wysokodci zł c) dotacje celowe w wysokodci zł 2) Dochody majątkowe w wysokodci zł, w tym: a) dochody własne w wysokodci zł 2. Widasei budwesu w wisżeżści zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 z tego: 1) Wydatki bieżące w wysokodci zł, w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokodci zł b) dotacje z budżetu w wysokodci zł c) wydatki na obsługę długu gminy w wysokodci zł d) wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokodci zł 2) Wydatki majątkowe w wysokodci zł w tym: a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zł. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta i Gminy w kwocie zł Ustala się: 1) przychody budżetu na kwotę zł, 2) rozchody budżetu na kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowi będą przychody pochodzące z: zaciągnięcia kredytów na kwotę zł. 3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek finansowane będą: z kredytu, jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań w wysokodci zł. 4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego okredla załącznik nr Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysoko- Dci zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokodci zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących: a) fundusz zdrowotny dla nauczycieli zł b) remonty placówek odwiatowo- -wychowawczych zł c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników odwiaty zł d) podwyżki płac dla nauczycieli (w tym awans zawodowy) zł e) podwyżki płac dla obsługi i administracji w placówkach odwiatowych zł f) zarządzanie kryzysowe zł 4 OkreDla się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysoko- Dci zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokodci zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, okredla załącznik nr 6a Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych: przychody w wysokodci zł, w tym dotacja z budżetu w wysokodci zł, wydatki w wysokodci zł, w tym wynagrodzenia zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

72 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz Ustala się dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Bomunalnych w wysokodci zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów remontów, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6 Ustala się dochody własne jednostek budżetowych, w tym: dochody w wysokodci zł wydatki w wysokodci zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 7 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony grodowiska i Gospodarki Wodnej, okredlony w załączniku nr Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysoko- Dci zł w tym: dla samorządowych instytucji kultury w wysokodci zł, zgodnie załącznikiem nr Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokodci zł, w tym: a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może by zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 12, b) na sfinansowanie wykonania bramy dla Bomendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach gląskich w wysokodci zł, c) na dofinansowanie zakupu samochodu dla Bomendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach gląskich w wysokodci zł, d) na dofinansowanie remontu chodnika w Bobolicach w wysokodci zł, e) na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej łącznika między drogami wojewódzkimi nr 382 i nr 385, a krajową nr 8 w wysokodci zł zgodnie z załącznikiem nr 13. f) na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w wysokodci zł. 9 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokodci zł i wydatki na realizacje zadań okredlonych w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku budżetowym na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejdciowego deficytu budżetu w wysokodci zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokodci zł, spłatę wczedniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokodci zł Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejdciowego deficytu budżetu do wysokodci ustalonego limitu, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągło- Dci działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokodci nieprzekraczającej 15% wydatków budżetu na 2008 rok, 3) na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych. 2. Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 3) lokowania wolnych Drodków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa DolnoDląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. PRZRWODNDNZCNĄ RADĄ ANDRZEJ DOMINIK

73 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

74 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

75 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

76 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

77 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

78 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

79 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

80 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

81 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

82 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

83 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

84 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

85 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

86 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

87 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

88 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

89 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

90 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

91 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

92 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

93 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

94 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

95 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

96 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

97 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

98 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

99 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

100 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

101 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

102 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

103 Województwa DolnoDląskiego Nr Poz. 1780

104 10912 Rgzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywa : 1) w punktach sprzedaży: DolnoDląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/ , DolnoDląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/ , DolnoDląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w 9egnicy, egnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/ w. 401, DolnoDląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a 24, tel. 0-74/ , 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w DolnoDląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zakładzie Obsługi Urzędu, Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/ Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej DolnoDląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław, tel. 0-71/ TreD wydawanych dzienników dostępna jest w Dnternecie na stronie: Widawca: Wojewoda DolnoDląski Redaecja: Wydział Nadzoru i Bontroli DolnoDląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa DolnoDląskiego, Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/ , Seład, drue i rżzpżwszechnianie: DolnoDląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Zakład Obsługi Urzędu, Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 Dissribucja: tel. 0-71/ , Tłoczono z polecenia Wojewody DolnoDląskiego w DolnoDląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zakładzie Obsługi Urzędu Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1 nakład 40 egz. P9 DSSN Cena: 36,47 zł (w tym 7% VAT) na CD 22,62 zł (w tym 7% VAT)

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 160 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 1851 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 127/XV/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 22 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 217 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2007...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 lutego 2008 r. Nr 57 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 738 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XVIII/106/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 1760 UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 maja 2009 r. Nr 85 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 1798 Rady Miejskiej w Kłodzku nr XXX/289/2008 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR 0007.III.8.2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY NA ROK 2008 WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU I INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/199/2007

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 stycznia 2007 r. Nr 14 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 127 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Mirsk na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2013 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR LII/918/12 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku

UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA. z dnia 18 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr 700 RADY MIASTA KONINA z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. d i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 447 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok

UCHWAŁA Nr 447 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok UCHWAŁA Nr 447 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 1312 UCHWAŁA NR 10/IV/15 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ z dnia 22 stycznia 2015 r. uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2015

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH 1466 Rady Miejskiej w Chocianowie nr XXVII/186/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 1893 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁONIE NA ROK 2013 Nr XXVIII/213/12 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 10 grudnia 2012 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁONIE NA ROK 2017 Nr XXV/223/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 12 grudnia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 2490 UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3. Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2017 Nr XXXV/303/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 1004 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 15 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lutego 2013 r. Poz. 1330 UCHWAŁA NR XV.191.2012 RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r.

Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Zarządzenie Nr 847/2014 Burmistrza Gostynia z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia w sprawie: uchwalenia budżetu na 2013 rok Uchwała Nr Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015

UCHWAŁA NR IV/43/15. RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 UCHWAŁA NR IV/43/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 200 UCHWAŁA NR XXVII/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Dębica na 2017r

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 532 UCHWAŁA NR XIII/74/15 RADY GMINY CZERMIN z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Czermin na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok.

Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Projekt. Uchwała Nr. /./. Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. UCHWAŁA NR V/52/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r. Na podstawie art. 18 pkt 6, art. 61 i art. 63 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/29/2015 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 29 stycznia 2015 r. Gminy Miasto Pionki

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/29/2015 RADY MIASTA PIONKI. z dnia 29 stycznia 2015 r. Gminy Miasto Pionki UCHWAŁA BUDŻETOWA NR IV/29/2015 RADY MIASTA PIONKI z dnia 29 stycznia 2015 r. Gminy Miasto Pionki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 18 ust. 2 pkt p lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 15 stycznia 2015 r. Poz. 274 UCHWAŁA NR II/6/2014 RADY GMINY KOTLIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Kotlin na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BESTWINA. w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BESTWINA. w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012 Projekt Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BESTWINA w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2012 Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 września 2017 r. Poz. 7436 UCHWAŁA NR XXX/234/2017 RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 5570 UCHWAŁA NR IV/40/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 56 )2014 Wójta Gminy Ostrowite z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie projektu budżetu Gminy Ostrowite na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 czerwca 2008 r. Nr 181 TREŚĆ: Poz.: OGŁOSZENIA 2031 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych...

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 88 UCHWAŁA NR L/926/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Mysłowice na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 kwietnia 2007 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 1184 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2007.....................................................

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 lutego 2007 r. Nr 52 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 541 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

AUTOPOPRAWKA Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: AUTOPOPRAWKA Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 1. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu: 1) kredytu w

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 720/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 lipca 2011 r. Nr 158 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 2709 Burmistrza Bolkowa nr 40 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XVII/60/2014 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA z dnia 28 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XVII/6/214 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO NIDA 2 z dnia 28 stycznia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Międzygminnego NIDA 2 na 214 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 UCHWAŁA Nr II/3/10 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew

Bardziej szczegółowo

7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW. z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009.

7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW. z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009. 7 UCHWAŁA Nr XXII/143/2008 RADY GMINY JADÓW z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jadów na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 3076 UCHWAŁA Nr XVIII/149/12 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE w sprawie zmiany budżetu Miasta Sławno na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2014 Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2014 Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2014 Nr XXXIII/250/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR 0007/XXXVIII/276/2014 RADY POWIATU SUSKIGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Dochody budżetu gminy na 2007 r. Załącznik nr 1 Dochody budżetu gminy na 2007 r. Dział Rozdział* Źródło dochodów 1 2 3 4 5 Plan 2007 r. Dochody ogółem (* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Załącznik nr 2 budżetu gminy na 2007 r.

Bardziej szczegółowo

2) dochody majątkowe: zł 2. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) dochody majątkowe: zł 2. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXIV/171/2016 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 9156

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 9156 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Poz. 9156 UCHWAŁA Nr VII/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO na 2004 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XIII/129/04 z dnia 25 lutego 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO na 2004 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XIII/129/04 z dnia 25 lutego 2004 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO na 2004 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XIII/129/04 z dnia 25 lutego 2004 r. Na podst. art.12, pkt.5, pkt.8, lit. d, pkt.9, art.51, ust.2 i 3,ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/339/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzeźnica na rok 2012 - Nr XII/96/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 25 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 marca 2016 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR XXI/228/2016 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 25 lutego 2016 roku zmieniająca Uchwałę budżetową Gminy Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r.

U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. U C H W A Ł A Nr 99/XII/2004 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: budżetu Miasta Radymno na 2004 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art.51 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2006 r. Nr 140 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 2173 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXXV/550/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Projekt z dnia 17 maja 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GODÓW z dnia... 2013 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Godów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Or.0007.97.2014 2014-238002 Działając na podstawie przepisów: UCHWAŁA NR 735/XLIX/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 listopada 2014 r. Poz. 5562 UCHWAŁA NR LIX-435-2014 RADY GMINY NĘDZA z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014 Gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok UCHWAŁA NR III/7/ RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 grudnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 17 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH. z dnia 17 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR CXXXIII/27/2015 ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GOP W KATOWICACH z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo