WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 lutego 2007 r. Nr 29 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 274 Rady Gminy Grębocice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na rok Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siekierczyn na rok Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 r UCHWAŁA RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Grębocice na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Gminy, uchwala: 1 1. Dochody budżetu gminy w wysokości: zz z tego: 1) dochody z podatków i opłat: zz w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zł 2) udziały gmin we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa zz 3) dochody z majątku gminy zz 4) pozostałe dochody własne zz 5) subwencje z budżetu państwa zz z tego: częśę oświatowa zł częśę wyrównawcza zł 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zz 7) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zz 8) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin zz Podział dochodów według źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości zz z tego: 1) wydatki bieżące zz w tym: zadania zlecone zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł a) oświata : zł b) pozostałe : zł dotacje dla instytucji kultury zz dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego zz

2 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274 dotacje na realizację programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zz dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zz wydatki na obsługę długu publicznego zz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zapobieganie narkomanii zz składka na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zz 2) wydatki majątkowe: zz wydatki inwestycyjne zz w tym: wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny zł Podział wydatków budżetowych w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki budżetu gminy w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Przychody i rozchody budżetu z tego: 1. Przychody zz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł 2. Rozchody zz spłata pożyczek do WFsŚiGW zł 5. Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% wydatków gminy na kwotę zł: zz 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zz Szczegółowy podział dochodów i wydatków w szczegółowości działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 2 Gmina posiada dług obejmujący zobowiązania w wysokości zz z tytułu: - zaciągniętych pożyczek w W.F.s.Ś i G.W. na kwotę zł Prognozę długu gminy i jego spłaty zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2007 przez Gminę Grębocice, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Grębocice na lata zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się wykaz wydatków na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 4 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu schrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 5 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 7 i w załączniku nr 8, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym, c) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu gminy w maksymalnej wysokości zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do: a) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w zakresie przenoszenia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, b) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu, c) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, d) udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości zł, e) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy. 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy. PRZEWsDNIZZWZD RADD GMIND MARIAN WÓJZIKsWSKI

3 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

4 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

5 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

6 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

7 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

8 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

9 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

10 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

11 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

12 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

13 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

14 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

15 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

16 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

17 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

18 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

19 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

20 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

21 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

22 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

23 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

24 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 274

25 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uc wahenia budżetu tminy Jordandw Śh ski na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1 Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł. Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji, działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1, 2 i Wydatki budżetu gminy w wysokości ,00 zł. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zawierają załącznik 4 i Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez gminę Jordanów Śląski zgodnie z załącznikiem nr 10a Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: planowaną spłatę rat kredytu w kwocie ,00 zł 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, Rozchody w wysokości ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 4 W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości ,00 zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie ,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 5.460,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu schrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody 5.950,00 zł wydatki 5.950,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta do: 1. zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę ,00 zł, 2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu, 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 10 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. PRZEWsDNIZZWZD RADD GMIND MIROSŁAW CHOLEWA

26 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

27 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

28 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

29 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

30 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

31 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

32 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

33 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

34 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

35 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

36 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

37 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

38 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

39 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

40 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

41 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

42 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

43 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

44 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

45 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

46 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

47 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

48 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275

49 Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 275