SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena Wrocław Wrocław, dnia r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek Federowicz Numer postępowania: ILGW /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Zamawiający: Izba Celna we Wrocławiu, Wrocław, ul. Hercena 11, NIP: , tel. +48/ , faks +48/ , adres strony internetowej: Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907) zwana dalej ustawą. ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy, w trybie przetargu nieograniczonego. ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego w asortymencie oraz ilościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Minimalne parametry sprzętu określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był: fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2013 roku), nieuŝywany, oraz spełniający minimalne parametry techniczne opisane w SIWZ. 4. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dostarczony sprzęt komputerowy: - jest uszkodzony, posiada wady uniemoŝliwiające uŝytkowanie, lub - nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na koszt własny. 5. Zamawiający wymaga następującej minimalnej gwarancji na sprzęt licząc od daty podpisania bez zastrzeŝeń protokołu odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia: a. 20szt. komputerów typu All In One min. 12 miesięcy; b. 3szt. komputerów przenośnych min. 12 miesięcy; c. 3szt. dysków twardych przenośnych min. 12 miesięcy; d. 54 szt. licencji oprogramowania MS Windows 8 Pro BOX 32-bit/64-bit PL Upgrade pozwalających na aktualizację licencji MS Windows XP Professional w obecnie uŝywanych przez Izbę Celną we Wrocławiu komputerach; e. 54szt. pamięci RAM DDR min. 1 GB min. 12 miesięcy; f. 5szt. dysków SSD7mm min. 12 miesięcy Nr sprawy : ILGW /13 Nr strony 1/34

2 g. 30szt. pamięci przenośnych USB 3.0 min. 12 miesięcy; h. 7szt. tabletów min. 12 miesięcy; i. 10szt. tabletów min. 12 miesięcy; j. 3szt. urządzeń wielofunkcyjnych min. 12 miesięcy. 6. Wartość zamówienia Wykonawca winien podać w formularzach cenowych stanowiących załączniki 5,6 oraz 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własne ryzyko i własny koszt przedmiot zamówienia do magazynu mieszczącego we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 31 w dni powszednie w godzinach od 7ºº do 14ºº. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: 9.1. Zadanie nr 1 komputery określone dla zadania nr 1 w załączniku nr 1 do SIWZ; 9.2. Zadanie nr 2 - komputery przenośne, dyski, licencje, pamięci, tablety określone dla zadania nr 2 w załączniku nr 1 do SIWZ; 9.3. Zadanie nr 3 - urządzenia wielofunkcyjne określone dla zadania nr 3 w załączniku nr 1 do SIWZ; 10. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art.67 ust.1 pkt 7 ustawy. 11. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy) wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom w formie oświadczenia (załącznik nr 8 do SIWZ). Brak powyŝszej informacji w ofercie oznaczać będzie, Ŝe Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. JeŜeli uŝyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równowaŝnych, przez które naleŝy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających wymagania konstrukcyjne określone w niniejszej specyfikacji oraz zapewniających funkcjonalność porównywalną ze wskazaną w specyfikacji. Wykonawca, który złoŝy ofertę na produkty równowaŝne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równowaŝności. Nazwy i kody według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): komputery przenośne komputery wysoko wydajne róŝny sprzęt komputerowy urządzenia do powielania ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienia : 14 dni od daty podpisania umowy. ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, dotyczące: 1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŝenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŝenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŝenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 2/34

3 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŝenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kaŝdy z warunków określonych w rozdziale V ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. A) W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą winien złoŝyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu kaŝdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Uwaga: Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złoŝonego w oryginale, powinna określać w szczególności: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego ( wskazanie konkretnych zasobów podmiotu trzeciego, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia), czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane przy realizacji zamówienia ( udział w realizacji której części zamówienia i w jakiej formie np. podwykonawstwo, umowa o dzieło), jakiego okresu dotyczy zobowiązanie. B) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien złoŝyć: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się z obowiązków płatności podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Dokumentami takimi będą: 1) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert, 2) Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w Nr sprawy : ILGW /13 Strona 3/34

4 całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 oraz 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 4.1. Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4.2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5. Dokument o których mowa w ust. 4 pkt 4.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w ust. 4 pkt 4.2. powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 8. Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.) albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć oświadczenie dotyczące przynaleŝności do tej samej grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w ust.2, ust.3 i ust.8 winny być przedłoŝone przez kaŝdego z tych wykonawców odrębnie, natomiast oświadczenie określone w ust. 1 winien złoŝyć kaŝdy z tych wykonawców odrębnie albo ustanowiony przez nich pełnomocnik. Do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli kaŝdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. C) Wszystkie wymagane dokumenty winny być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. D) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŝeli upowaŝnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej kserokopii. E) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski i uwierzytelnione. F) Do oferty naleŝy dołączyć równieŝ: 1. Formularze cenowe zgodne z załącznikami nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ; 2. Oświadczenie informujące o tym, Ŝe określony zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w całości we własnym zakresie, czy teŝ przy pomocy podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ). W przypadku wykonania zamówienia we własnym zakresie bez udziału podwykonawcy załączenie do oferty w/w oświadczenia nie jest wymagane. 3. Potwierdzenie wniesienia wadium. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 4/34

5 Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą. A) Sposób porozumiewania się: W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane poniŝej oraz w rozdziale I niniejszej specyfikacji. B) Do porozumiewania się z Zamawiającym upowaŝnione są następujące osoby: - Jarosław Bąk - tel.: +48 / , fax +48/ w godz adres poczty elektronicznej : w części formalnej SIWZ. - Jacek KałuŜyński - tel/fax.: +48/ w godz w części technicznej SIWZ. C) Wyjaśnienia i zmiany SIWZ: 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane ze SIWZ pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium odpowiednio: - dla zadania nr 1 w wysokości: 1.500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). - dla zadania nr 2 w wysokości: 1.300,00zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100). Wadium moŝe być wnoszone w następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy dokonać w formie przelewu na rachunek; NBP Oddział Wrocław nr z adnotacją : wadium sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu - nr sprawy: ILGW /13 JeŜeli wadium będzie wnoszone w innej formie niŝ w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi być waŝne przez okres co najmniej 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą). Informacje dodatkowe: 1) Wadium musi być wniesione nie później niŝ przed upływem składania ofert. 2) Wadium będzie zwrócone (lub zatrzymane) w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy. ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 5/34

6 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania oferty. A. Przygotowanie oferty: 1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 2. Oferta winna być napisana w języku polskim i pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej, własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osobę / osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Oferta winna być napisana czytelnie, ewentualne skreślenia czy poprawki winny być zaparafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 5. Ze względu na nałoŝony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 ze zm.) - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeŝenia będzie traktowany, jako wyraŝenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa. B. Wycofanie lub zmiana oferty: 1. Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno być złoŝone w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej), oznakowanych dodatkowo dopiskiem ZMIANA. 3. Koperta oznaczona dopiskiem ZMIANA zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmiany zostanie dołączona do oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 5. Koperta oznaczona napisem WYCOFANIE będzie otwierana w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami, koperta wewnętrzna oferty wycofanej nie będzie otwierana. ROZDZIAŁ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: <NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES > <Oferta na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu - NR SPRAWY: ILGW /13> zadanie.. NIE OTWIERAĆ PRZED r. do godz. 10:15 POTWIERDZENIE GODZINY ZŁOśENIA OFERTY NASTĘPUJE WEDŁUG ZEGARA STEROWANEGO RADIOWO USYTUOWANEGO W SEKRETARIACIE IZBY CELNEJ ul. HERCENA 11, WROCŁAW POKÓJ NR 5 I PIĘTRO. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 6/34

7 W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 2. Miejsce i termin składania ofert 1) Oferty moŝna składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 5 w terminie do dnia r. do godziny 10:00 lub przesłać drogą pocztową, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego; 2) JeŜeli oferta zostanie złoŝona po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ją Wykonawcy. 3. Miejsce i termin otwarcia ofert 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w pok. 204, w dniu r. o godzinie 10:15; 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek; 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, ceny ofert a takŝe inne informacje mające wpływ na wynik postępowania. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŝe wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje. 4. Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: 1) Wykonawca winien złoŝyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty / ofert; 2) Zamawiający niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia, o czym poinformuje Wykonawcę. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, jakie Wykonawca uwaŝa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zysku Wykonawcy, a takŝe wszystkich opłat i podatków (takŝe podatku od towarów i usług). 3. Cenę naleŝy przedstawić zgodnie z formularzami cenowymi stanowiącymi załączniki nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ. 4. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ustawy moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 7/34

8 3. Zamawiający w treści oferty poprawi zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O wniesionych poprawkach Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu ocena ofert dokonana zostanie na podstawie poniŝszego kryterium oceny ofert: l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie Ilość punktów 1 Cena brutto (C) 100% 100 pkt. Punkty przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru: Nr kryt. 1 Wzór Cena brutto Liczba punktów = (Cmin/C) x 100 pkt, gdzie: Cmin - najniŝsza cena spośród wszystkich ofert badanych C - cena podana w ofercie badanej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w oparciu o podane kryterium wyboru otrzymał najwyŝszą ilość punktów odpowiednio dla kaŝdego zadania. ROZDZIAŁ XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze równieŝ na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Izby Celnej we Wrocławiu, ul. Hercena 11 parter. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy (zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy), uzupełnionej o zapisy z oferty niesprzeczne z zapisami SIWZ oraz nieograniczające praw Zamawiającego. 5. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana. Termin ten moŝe ulec zmianie w przypadku złoŝenia przez któregoś z wykonawców odwołania, wówczas o nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 6. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych waŝnych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zajdą przesłanki uniewaŝnienia postępowania. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upowaŝni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. 8. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. ZłoŜenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją Istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę. 9. W przypadku wyboru oferty wspólnej Zamawiający Ŝąda, przed zawarciem umowy, przedłoŝenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 8/34

9 Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 9 do SIWZ. 1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której Wykonawca zostanie wybrany z wyjątkiem: a. wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy, wymienionego w załączniku do umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niŝ oferowany, za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie. b. zmian związanych ze zmianami przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niŝ zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w zakresie ograniczonym dla wartości zamówień poniŝej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty Odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22 ustawy, Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 4 do SIWZ lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz cenowy zadanie 1; Załącznik nr 6 do SIWZ Formularz cenowy zadanie 2; Załącznik nr 7 do SIWZ Formularz cenowy zadanie 3; Załącznik nr 8 do SIWZ Informacja o podwykonawstwie; Załącznik nr 9 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 9/34

10 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy nr ZP- /2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA DLA SPRZĘTU ZADANIE I 20 komputerów typu All In One o minimalnych parametrach: Typ Komputer All In One Wydajność obliczeniowa Płyta główna Zastosowanie Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej Procesor osiągający w teście PassMark - CPU MARK wynik nie mniejszy niŝ pkt., Nie dopuszcza się uzyskania wydajności procesora poprzez zawyŝenie fabrycznych parametrów pracy układu (tzw. overclockingu, itp.) BIOS FLASH EPROM posiadający zawansowane procedury oszczędzania energii; mechanizm Plug and Play ; Komputer typu All In One wykorzystywany do aplikacji biurowych, pakietu Office, obsługi , obsługi maszyn wirtualnych 4GB HDD min. 230GB lub SSD min. 230 GB Wyświetlacz Przekątna min. 20 W standardzie 16:9 lub 16:10 Zintegrowany w obudowie komputera Warunki gwarancji Wymagania dodatkowe Porty zewnętrzne System operacyjny, oprogramowanie Urządzenie objęte min. 1 - roczną gwarancją z opcją pozostawienia dysku twardego u Zamawiającego - Klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposaŝona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy), złącze USB - Optyczna mysz ze złączem USB, dwuklawiszową z rolką, z podkładką pod mysz. - Napęd DVD - Kabel przyłączeniowy UTP, dł. min. 5m, standard 2xRJ45 - min. 4 x USB; - min. 1 x RJ45; Licencja dla Windows 8 Pro 64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) z moŝliwością downgrade do Windows 7 Professional lub równowaŝny: - oferujący pełną integrację z wdroŝoną w resorcie finansów usługą katalogową Microsoft Active Directory; - umoŝliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; - umoŝliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie (zapewnienie ochrony antywirusowej komputera - tj. uruchomione procesy, pamięć RAM) z korporacyjnego pakietu Trend Micro Office Scan w wersji 10.x stanowiącej element systemu firmy Trend Micro wdroŝonego w resorcie finansów; - umoŝliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności wdroŝonego w resorcie finansów systemu zarządzania projektami opartego o oprogramowanie Microsoft Project Server i oprogramowanie klienckie Microsoft Project Professional instalowane na komputerach PC; - umoŝliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej Internet Explorer w celu pełnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach webowych wdroŝonych w resorcie finansów zoptymalizowanych pod kątem działania w tej przeglądarce. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 10/34

11 Komunikacja przewodowa Oprogramowanie dodatkowe Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, tym dla ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD- ROM. Ethernet, obsługująca przepustowości 10/100/1000, ze złączem RJ45. Obsługująca następujące min. ustawienia trybów: 10Mbps half i full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto (nie zajmująca portu USB); Pakiet biurowy wspierający integrację oraz współpracę z systemem Microsoft Dynamics AX w wersji 2012 posiadający następujące funkcjonalności: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi poczty. ZADANIE II a) 3 komputery przenośne o minimalnych parametrach: Typ Notebook 15,6 Wydajność obliczeniowa Procesor osiągający w teście PassMark CPU MARK wynik nie mniejszy niŝ pkt., Nie dopuszcza się uzyskania wydajności procesora poprzez zawyŝenie fabrycznych parametrów pracy układu (tzw. overclockingu, itp.) BIOS FLASH EPROM posiadający zawansowane procedury Płyta główna oszczędzania energii; mechanizm Plug and Play ; Zastosowanie Mobilna platforma wykorzystywana do aplikacji biurowych, pakietu Office, obsługi , obsługi maszyn wirtualnych Pamięć operacyjna 4GB Wyświetlacz Przekątna 15,6 Parametry pamięci masowej W standardzie 16:9 lub 16:10 HDD min. 230GB lub SSD min. 230 GB Wymagania dotyczące baterii/zasilania - uniwersalny zasilacz V; - akumulator Li-Ion zapewniający 4 godziny pracy notebooka; - mechanizmy ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora. Waga max. 2,8 kg, bez urządzeń zewnętrznych, z baterią System operacyjny, oprogramowanie Licencja dla Windows 8 Pro 64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) z moŝliwością downgrade do Windows 7 Professional lub równowaŝny: - oferujący pełną integrację z wdroŝoną w resorcie finansów usługą katalogową Microsoft Active Directory; - umoŝliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; - umoŝliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie (zapewnienie ochrony antywirusowej komputera tj. uruchomione procesy, pamięć RAM) z korporacyjnego pakietu Trend Micro Office Scan w wersji 10.x stanowiącej element systemu firmy Trend Micro wdroŝonego w resorcie finansów; - umoŝliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności wdroŝonego w resorcie finansów systemu zarządzania projektami opartego o oprogramowanie Microsoft Project Server i oprogramowanie klienckie Microsoft Project Professional instalowane na komputerach PC; - umoŝliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej Internet Explorer w celu pełnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach webowych wdroŝonych w resorcie finansów zoptymalizowanych pod kątem działania w tej przeglądarce. Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, tym dla ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD- Nr sprawy : ILGW /13 Strona 11/34

12 ROM. Wymagania dodatkowe Komunikacja przewodowa Komunikacja bezprzewodowa Warunki gwarancji - Klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposaŝona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). - Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) z min. dwoma klawiszami funkcyjnymi - Nagrywarka DVD-R z moŝliwością zapisu płyt dwuwarstwowych wbudowana w notebooka - Torba z materiałów trudno brudzących się, dedykowana do rozmiaru notebooka Ethernet, obsługująca przepustowości 10/100/1000, ze złączem RJ45. Obsługująca następujące min. ustawienia trybów: 10Mbps half i full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto (nie zajmująca portu USB); - karta sieciowa Wi-Fi obsługująca sieci b/g z moŝliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB); - karta Bluetooth: z moŝliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB); Urządzenie objęte min. 1 - roczną gwarancją z opcją pozostawienia dysku twardego u Zamawiającego b) 3 dyski twarde, przenośne o minimalnych parametrach: Interfejs USB 3.0 Pojemność Pojemność pamięci podręcznej Prędkość obrotowa Gwarancja Interfejs Min. 3 TB 16 MB 7200 obr./min. Min. 1 rok gwarancji c) 54 szt. licencji oprogramowania MS Windows 8 Pro BOX 32-bit/64-bit PL Upgrade pozwalających na aktualizację licencji MS Windows XP Professional w obecnie uŝywanych przez Izbę Celną we Wrocławiu komputerach. d) 54 szt. pamięci RAM DDR2, min. 1 GB e) 5 dysków SSD 7mm. o minimalnych parametrach: Format 2,5 Pojemność Gwarancja Serial ATA III Min. 120 GB Min. 1 rok gwarancji f) 30 pamięci przenośnych USB 3.0 o pojemności min. 32 GB. g) 7 urządzeń typu Tablet o minimalnych parametrach: Ekran Przekątna min. 10 Rozdzielczość min. 1366x768 Dotykowy, pojemnościowy, multitouch Procesor Min. dwurdzeniowy min. 1,7 Ghz Pamięć RAM min. 2 GB. Pamięć wewnętrzna min. 64 GB SSD. Porty zewnętrzne - HDMI (mini lub micro) - słuchawkowe 3,5 mm System operacyjny Windows 8 Pro w polskiej wersji językowej lub równowaŝny: Nr sprawy : ILGW /13 Strona 12/34

13 Komunikacja bezprzewodowa WyposaŜenie dodatkowe Warunki gwarancji - oferujący pełną integrację z wdroŝoną w resorcie finansów usługą katalogową Microsoft Active Directory; - umoŝliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; - umoŝliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie (zapewnienie ochrony antywirusowej komputera - tj. uruchomione procesy, pamięć RAM) z korporacyjnego pakietu Trend Micro Office Scan w wersji 10.x stanowiącej element systemu firmy Trend Micro wdroŝonego w resorcie finansów; - umoŝliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności wdroŝonego w resorcie finansów systemu zarządzania projektami opartego o oprogramowanie Microsoft Project Server i oprogramowanie klienckie Microsoft Project Professional instalowane na komputerach PC; - umoŝliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej Internet Explorer w celu pełnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach webowych wdroŝonych w resorcie finansów zoptymalizowanych pod kątem działania w tej przeglądarce. - bluetooth, - WiFi b/g/n - modem 3G - kamera przód i tył - głośniki - mikrofon Urządzenie objęte min. 1 - roczną gwarancją h) 10 urządzeń typu Tablet o minimalnych parametrach: Ekran Przekątna min. 10 Rozdzielczość min. 1280x800 Dotykowy, pojemnościowy, multitouch Procesor Min. dwurdzeniowy min. 1,5 Ghz Pamięć RAM min. 1 GB. Pamięć wewnętrzna min. 16 GB. Porty zewnętrzne - HDMI (mini lub micro) - słuchawkowe 3,5 mm System operacyjny Android w wersji min. 4.1 z moŝliwością bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji dostępnej w momencie dostawy sprzętu. lub równowaŝny: - posiadający co najmniej te same funkcjonalności, - kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemu. Komunikacja bezprzewodowa bluetooth, WiFi b/g/n WyposaŜenie dodatkowe - kamera przód i tył - głośniki - mikrofon Warunki gwarancji Urządzenie objęte min. 1 - roczną gwarancją ZADANIE III 3 urządzenia wielofunkcyjne, monochromatyczne A3, laserowe o minimalnych parametrach: Lp. Opis Wymagania minimalne 1. Funkcjonalność Drukarka, kopiarka, skaner Rodzaj/technologia wydruku Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4) Czas wydruku pierwszej strony (format A4, w trybie gotowości) druk laserowy monochromatyczny min. 28 (stron /minutę) max. 8 sekund Nr sprawy : ILGW /13 Strona 13/34

14 5. Jakość druku 1200 x 600 dpi 6. Optyczna jakość skanowania 600 x 600 dpi 7. Pamięć min. 640 MB 8. Wydajność min (stron /miesiąc) /dopuszczalne obciąŝenie 9. Miejsce docelowe skanowania PC, SMB, FTP, USB, 10. Materiały eksploatacyjne wydajność materiałów dostarczonych wraz z urządzeniem min. 25 tys. stron A4 (ISO 19752) 11. Interfejs 1 port USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet 10/100BaseTX Ethernet 12. Wymiary nośników A3, A4, 13. Druk dwustronny automatyczny 14. Gwarancja Min. 1 rok gwarancji JeŜeli uŝyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równowaŝnych, przez które naleŝy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających wymagania konstrukcyjne określone w niniejszej specyfikacji oraz zapewniających funkcjonalność porównywalną ze wskazaną w specyfikacji. Wykonawca, który złoŝy ofertę na produkty równowaŝne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równowaŝności. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 14/34

15 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Oferenta) O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907), tzn. warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.... dnia (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 15/34

16 Załącznik nr 3 do SIWZ... nazwa (firma) Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E o braku podstaw do wykluczenia Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907),... dnia (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 16/34

17 Załącznik 4 do SIWZ... (pieczęć adresowa Wykonawcy) Lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej* Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907), 1. składamy listę podmiotów, razem z którymi naleŝymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu Wrocław dnia (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika) 2. Informujemy, Ŝe nie naleŝymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Wrocław dnia (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 17/34

18 Załącznik nr 5 do SIWZ pieczęć adresowa Wykonawcy FORMULARZ CENOWY ZADANIE 1 Nawiązując do przetargu nieograniczonego na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu oferujemy dostawę niŝej wymienionego sprzętu komputerowego w określonych poniŝej w cenach: Nazwa (firma) oferenta: Adres (siedziba) oferenta: Dane kontaktowe ul.... nr... kod pocztowy: - miejscowość:... Tel. -. Termin wykonania zamówienia 14 dni od daty zawarcia umowy Okres gwarancji: Warunki płatności: komputery typu All In One...(min. 12 miesięcy), Przelew 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT Cena w złotych polskich. Wymienione ceny zawierają wszystkie obciąŝenia podatkowe oraz inne koszty związane z wykonaniem całości zamówienia. L.p. Dostawa sprzętu komputerowego Cena jednostkowa Wartość brutto Ilość szt. brutto Komputery typu All In One o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ. 20 RAZEM BRUTTO Słownie wartość razem brutto: Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia i skalkulowania niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŝeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 3. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym w szczególności zgodnie z warunkami i minimalnymi parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Oświadczamy, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy (jestem) upowaŝnieni do reprezentowania firmy. 6. Oświadczamy, Ŝe wszystkie zapisane strony naszej oferty łącznie wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... zapisanych stron.... dnia (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 18/34

19 Załącznik nr 6 do SIWZ pieczęć adresowa Wykonawcy FORMULARZ CENOWY ZADANIE 2 Nawiązując do przetargu nieograniczonego na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu oferujemy dostawę niŝej wymienionego sprzętu komputerowego w określonych poniŝej w cenach: Nazwa (firma) oferenta: Adres (siedziba) oferenta: Dane kontaktowe ul.... nr... kod pocztowy: - miejscowość:... Tel. -. Termin wykonania zamówienia 14 dni od daty zawarcia umowy Okres gwarancji: Warunki płatności: komputery przenośne...(min. 12 miesięcy), dyski twarde..(min. 12 miesięcy), pamięci, dyski twarde, tablety..(min. 12 miesięcy), Przelew 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT Cena w złotych polskich. Wymienione ceny zawierają wszystkie obciąŝenia podatkowe oraz inne koszty związane z wykonaniem całości zamówienia. L.p. Dostawa sprzętu komputerowego Ilość szt. Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Komputery przenośne o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 2 Dyski twarde o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 3 Licencje oprogramowania o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 4 Pamięci o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 5 Dyski o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 6 Pamięci o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ Nr sprawy : ILGW /13 Strona 19/

20 7 Tablety o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 8 Tablety o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 7 10 RAZEM BRUTTO Słownie wartość razem brutto: Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia i skalkulowania niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŝeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 3. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym w szczególności zgodnie z warunkami i minimalnymi parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Oświadczamy, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy (jestem) upowaŝnieni do reprezentowania firmy. 6. Oświadczamy, Ŝe wszystkie zapisane strony naszej oferty łącznie wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... zapisanych stron.... dnia (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 20/34

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165679-2011:text:pl:html PL-Wrocław: Samochody osobowe 2011/S 101-165679 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem

oraz akcesoria fabrycznie nowe, kompletne, aktualnie produkowane na rynku. 1. Przedmiotem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa części, akcesori i wyrobów do komputerów oraz drukarek dla Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 288057-2008; data zamieszczenia: 28.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 11.03.2009r. zmiana 12.03.2009r., zmiana 16.03.2009r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-55-47-123, fax 58-552-17-92 Gdańsk, 08.03.2010r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 193 000,00

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ.

1. Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych formularz załączony do SIWZ. 27/01/2015 S18 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Grudziądz: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 018-028311 Regionalny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz

Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zatwierdzone przez Dyrektora Biura Administracyjnego ElŜbietę Chodkiewicz OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343

PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 10/01/2012 S5 Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Radom: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 2012/S 5-006343 Komenda

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

kolorowa A4-2 szt., - drukarka igłowa - 1 szt., - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z

kolorowa A4-2 szt., - drukarka igłowa - 1 szt., - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z Olsztyn: dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 105841-2012; data zamieszczenia: 13.05.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

komputerowego dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Numer ogłoszenia: 333194-2013; data zamieszczenia: 19.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Zakup wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu komputerowego dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < ,00 EURO Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23, fax. (0-58) 552-17-92 Gdańsk, 19.08.2008r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Nr pisma 3/AM/EFS/2010 Płock, 9 września 2010 r. Zaproszenie Zapraszam do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Warszawa: Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM < 206 000,00 EURO PROGRAM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. (0-58) 554-71-23,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej. O polskim Chrobotku Oznaczenie sprawy: MPW-ZP-3121/06/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Druk ksiąŝki Hanny Januszewskiej O polskim Chrobotku Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy- ZP-07/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo