SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena Wrocław Wrocław, dnia r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek Federowicz Numer postępowania: ILGW /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Zamawiający: Izba Celna we Wrocławiu, Wrocław, ul. Hercena 11, NIP: , tel. +48/ , faks +48/ , adres strony internetowej: Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907) zwana dalej ustawą. ROZDZIAŁ II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 ustawy, w trybie przetargu nieograniczonego. ROZDZIAŁ III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego w asortymencie oraz ilościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Minimalne parametry sprzętu określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był: fabrycznie nowy (wyprodukowany w 2013 roku), nieuŝywany, oraz spełniający minimalne parametry techniczne opisane w SIWZ. 4. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dostarczony sprzęt komputerowy: - jest uszkodzony, posiada wady uniemoŝliwiające uŝytkowanie, lub - nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na koszt własny. 5. Zamawiający wymaga następującej minimalnej gwarancji na sprzęt licząc od daty podpisania bez zastrzeŝeń protokołu odbioru dostarczonego przedmiotu zamówienia: a. 20szt. komputerów typu All In One min. 12 miesięcy; b. 3szt. komputerów przenośnych min. 12 miesięcy; c. 3szt. dysków twardych przenośnych min. 12 miesięcy; d. 54 szt. licencji oprogramowania MS Windows 8 Pro BOX 32-bit/64-bit PL Upgrade pozwalających na aktualizację licencji MS Windows XP Professional w obecnie uŝywanych przez Izbę Celną we Wrocławiu komputerach; e. 54szt. pamięci RAM DDR min. 1 GB min. 12 miesięcy; f. 5szt. dysków SSD7mm min. 12 miesięcy Nr sprawy : ILGW /13 Nr strony 1/34

2 g. 30szt. pamięci przenośnych USB 3.0 min. 12 miesięcy; h. 7szt. tabletów min. 12 miesięcy; i. 10szt. tabletów min. 12 miesięcy; j. 3szt. urządzeń wielofunkcyjnych min. 12 miesięcy. 6. Wartość zamówienia Wykonawca winien podać w formularzach cenowych stanowiących załączniki 5,6 oraz 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własne ryzyko i własny koszt przedmiot zamówienia do magazynu mieszczącego we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 31 w dni powszednie w godzinach od 7ºº do 14ºº. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: 9.1. Zadanie nr 1 komputery określone dla zadania nr 1 w załączniku nr 1 do SIWZ; 9.2. Zadanie nr 2 - komputery przenośne, dyski, licencje, pamięci, tablety określone dla zadania nr 2 w załączniku nr 1 do SIWZ; 9.3. Zadanie nr 3 - urządzenia wielofunkcyjne określone dla zadania nr 3 w załączniku nr 1 do SIWZ; 10. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art.67 ust.1 pkt 7 ustawy. 11. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy) wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom w formie oświadczenia (załącznik nr 8 do SIWZ). Brak powyŝszej informacji w ofercie oznaczać będzie, Ŝe Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. JeŜeli uŝyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równowaŝnych, przez które naleŝy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających wymagania konstrukcyjne określone w niniejszej specyfikacji oraz zapewniających funkcjonalność porównywalną ze wskazaną w specyfikacji. Wykonawca, który złoŝy ofertę na produkty równowaŝne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równowaŝności. Nazwy i kody według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): komputery przenośne komputery wysoko wydajne róŝny sprzęt komputerowy urządzenia do powielania ROZDZIAŁ IV. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji zamówienia : 14 dni od daty podpisania umowy. ROZDZIAŁ V. Warunki udziału w postępowaniu, oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, dotyczące: 1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŝenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŝenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŝenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 2/34

3 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŝenie oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ) 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, kaŝdy z warunków określonych w rozdziale V ust. 1 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. A) W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca wraz z ofertą winien złoŝyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnieniu kaŝdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Uwaga: Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego złoŝonego w oryginale, powinna określać w szczególności: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego ( wskazanie konkretnych zasobów podmiotu trzeciego, którymi wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia), czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie zobowiązanie wykonane przy realizacji zamówienia ( udział w realizacji której części zamówienia i w jakiej formie np. podwykonawstwo, umowa o dzieło), jakiego okresu dotyczy zobowiązanie. B) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca winien złoŝyć: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się z obowiązków płatności podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Dokumentami takimi będą: 1) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem składania ofert, 2) Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w Nr sprawy : ILGW /13 Strona 3/34

4 całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 oraz 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 4.1. Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 4.2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 5. Dokument o których mowa w ust. 4 pkt 4.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w ust. 4 pkt 4.2. powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŝe osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoŝone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 8. Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.) albo informację o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć oświadczenie dotyczące przynaleŝności do tej samej grupy kapitałowej, na formularzu zgodnym z treścią wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty określone w ust.2, ust.3 i ust.8 winny być przedłoŝone przez kaŝdego z tych wykonawców odrębnie, natomiast oświadczenie określone w ust. 1 winien złoŝyć kaŝdy z tych wykonawców odrębnie albo ustanowiony przez nich pełnomocnik. Do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaŝnione do składania oświadczeń woli kaŝdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. C) Wszystkie wymagane dokumenty winny być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. D) UpowaŜnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, Ŝe jeŝeli upowaŝnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty naleŝy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub potwierdzonej kserokopii. E) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski i uwierzytelnione. F) Do oferty naleŝy dołączyć równieŝ: 1. Formularze cenowe zgodne z załącznikami nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ; 2. Oświadczenie informujące o tym, Ŝe określony zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona w całości we własnym zakresie, czy teŝ przy pomocy podwykonawców (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ). W przypadku wykonania zamówienia we własnym zakresie bez udziału podwykonawcy załączenie do oferty w/w oświadczenia nie jest wymagane. 3. Potwierdzenie wniesienia wadium. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 4/34

5 Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą. A) Sposób porozumiewania się: W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane poniŝej oraz w rozdziale I niniejszej specyfikacji. B) Do porozumiewania się z Zamawiającym upowaŝnione są następujące osoby: - Jarosław Bąk - tel.: +48 / , fax +48/ w godz adres poczty elektronicznej : w części formalnej SIWZ. - Jacek KałuŜyński - tel/fax.: +48/ w godz w części technicznej SIWZ. C) Wyjaśnienia i zmiany SIWZ: 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na zapytania związane ze SIWZ pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. ROZDZIAŁ VIII. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium odpowiednio: - dla zadania nr 1 w wysokości: 1.500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). - dla zadania nr 2 w wysokości: 1.300,00zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100). Wadium moŝe być wnoszone w następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy dokonać w formie przelewu na rachunek; NBP Oddział Wrocław nr z adnotacją : wadium sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu - nr sprawy: ILGW /13 JeŜeli wadium będzie wnoszone w innej formie niŝ w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi być waŝne przez okres co najmniej 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą). Informacje dodatkowe: 1) Wadium musi być wniesione nie później niŝ przed upływem składania ofert. 2) Wadium będzie zwrócone (lub zatrzymane) w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy. ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca pozostaje związany złoŝoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 5/34

6 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 3. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. ROZDZIAŁ X. Opis sposobu przygotowania oferty. A. Przygotowanie oferty: 1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 2. Oferta winna być napisana w języku polskim i pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej, własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osobę / osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Oferta winna być napisana czytelnie, ewentualne skreślenia czy poprawki winny być zaparafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 5. Ze względu na nałoŝony na Zamawiającego, w art. 96 ust. 3 ustawy, obowiązek udostępnienia do wglądu uczestnikom postępowania ofert składanych w postępowaniu - z wyjątkiem części informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 ze zm.) - Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego oznaczenia tej części oferty, która stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak stosownego zastrzeŝenia będzie traktowany, jako wyraŝenie zgody na ujawnienie całości dokumentów na zasadach określonych w ustawie. Uwaga! Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje jawne na podstawie ustawy i innych obowiązujących przepisów prawa. B. Wycofanie lub zmiana oferty: 1. Wykonawca moŝe wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złoŝonej oferty pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. 2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno być złoŝone w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej), oznakowanych dodatkowo dopiskiem ZMIANA. 3. Koperta oznaczona dopiskiem ZMIANA zostanie otwarta przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmiany zostanie dołączona do oferty. 4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. 5. Koperta oznaczona napisem WYCOFANIE będzie otwierana w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami, koperta wewnętrzna oferty wycofanej nie będzie otwierana. ROZDZIAŁ XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w sposób gwarantujący zachowanie poufności treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: <NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES > <Oferta na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu - NR SPRAWY: ILGW /13> zadanie.. NIE OTWIERAĆ PRZED r. do godz. 10:15 POTWIERDZENIE GODZINY ZŁOśENIA OFERTY NASTĘPUJE WEDŁUG ZEGARA STEROWANEGO RADIOWO USYTUOWANEGO W SEKRETARIACIE IZBY CELNEJ ul. HERCENA 11, WROCŁAW POKÓJ NR 5 I PIĘTRO. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 6/34

7 W przypadku braku w/w danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 2. Miejsce i termin składania ofert 1) Oferty moŝna składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 5 w terminie do dnia r. do godziny 10:00 lub przesłać drogą pocztową, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego; 2) JeŜeli oferta zostanie złoŝona po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ją Wykonawcy. 3. Miejsce i termin otwarcia ofert 1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w pok. 204, w dniu r. o godzinie 10:15; 2) Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek; 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, ceny ofert a takŝe inne informacje mające wpływ na wynik postępowania. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŝe wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje. 4. Udostępnienie ofert odbywać się będzie wg poniŝszych zasad: 1) Wykonawca winien złoŝyć pisemny wniosek do Zamawiającego o udostępnienie wskazanej oferty / ofert; 2) Zamawiający niezwłocznie określi termin, miejsce udostępnienia, o czym poinformuje Wykonawcę. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeŝeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy; 3) jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złoŝona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy; 8) jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. ROZDZIAŁ XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. 2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty, jakie Wykonawca uwaŝa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zysku Wykonawcy, a takŝe wszystkich opłat i podatków (takŝe podatku od towarów i usług). 3. Cenę naleŝy przedstawić zgodnie z formularzami cenowymi stanowiącymi załączniki nr 5, 6 oraz 7 do SIWZ. 4. JeŜeli zostanie złoŝona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. ROZDZIAŁ XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 87 ustawy moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. 2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 7/34

8 3. Zamawiający w treści oferty poprawi zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O wniesionych poprawkach Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu ocena ofert dokonana zostanie na podstawie poniŝszego kryterium oceny ofert: l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie Ilość punktów 1 Cena brutto (C) 100% 100 pkt. Punkty przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru: Nr kryt. 1 Wzór Cena brutto Liczba punktów = (Cmin/C) x 100 pkt, gdzie: Cmin - najniŝsza cena spośród wszystkich ofert badanych C - cena podana w ofercie badanej Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który w oparciu o podane kryterium wyboru otrzymał najwyŝszą ilość punktów odpowiednio dla kaŝdego zadania. ROZDZIAŁ XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert; b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o wyborze równieŝ na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Izby Celnej we Wrocławiu, ul. Hercena 11 parter. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy (zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy), uzupełnionej o zapisy z oferty niesprzeczne z zapisami SIWZ oraz nieograniczające praw Zamawiającego. 5. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana. Termin ten moŝe ulec zmianie w przypadku złoŝenia przez któregoś z wykonawców odwołania, wówczas o nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 6. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych waŝnych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe zajdą przesłanki uniewaŝnienia postępowania. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądź upowaŝni do tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu. 8. Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 9 do SIWZ. ZłoŜenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją Istotnych postanowień umowy przez Wykonawcę. 9. W przypadku wyboru oferty wspólnej Zamawiający Ŝąda, przed zawarciem umowy, przedłoŝenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 8/34

9 Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 9 do SIWZ. 1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której Wykonawca zostanie wybrany z wyjątkiem: a. wycofania z dystrybucji przedmiotu umowy, wymienionego w załączniku do umowy i zastąpienia go produktem o parametrach nie gorszych niŝ oferowany, za cenę taką jak ustalona w niniejszej umowie. b. zmian związanych ze zmianami przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niŝ zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. Rozdział XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w zakresie ograniczonym dla wartości zamówień poniŝej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty Odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie z art. 22 ustawy, Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Załącznik nr 4 do SIWZ lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Formularz cenowy zadanie 1; Załącznik nr 6 do SIWZ Formularz cenowy zadanie 2; Załącznik nr 7 do SIWZ Formularz cenowy zadanie 3; Załącznik nr 8 do SIWZ Informacja o podwykonawstwie; Załącznik nr 9 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 9/34

10 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK nr 1 do umowy nr ZP- /2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA DLA SPRZĘTU ZADANIE I 20 komputerów typu All In One o minimalnych parametrach: Typ Komputer All In One Wydajność obliczeniowa Płyta główna Zastosowanie Pamięć operacyjna Parametry pamięci masowej Procesor osiągający w teście PassMark - CPU MARK wynik nie mniejszy niŝ pkt., Nie dopuszcza się uzyskania wydajności procesora poprzez zawyŝenie fabrycznych parametrów pracy układu (tzw. overclockingu, itp.) BIOS FLASH EPROM posiadający zawansowane procedury oszczędzania energii; mechanizm Plug and Play ; Komputer typu All In One wykorzystywany do aplikacji biurowych, pakietu Office, obsługi , obsługi maszyn wirtualnych 4GB HDD min. 230GB lub SSD min. 230 GB Wyświetlacz Przekątna min. 20 W standardzie 16:9 lub 16:10 Zintegrowany w obudowie komputera Warunki gwarancji Wymagania dodatkowe Porty zewnętrzne System operacyjny, oprogramowanie Urządzenie objęte min. 1 - roczną gwarancją z opcją pozostawienia dysku twardego u Zamawiającego - Klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposaŝona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy), złącze USB - Optyczna mysz ze złączem USB, dwuklawiszową z rolką, z podkładką pod mysz. - Napęd DVD - Kabel przyłączeniowy UTP, dł. min. 5m, standard 2xRJ45 - min. 4 x USB; - min. 1 x RJ45; Licencja dla Windows 8 Pro 64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) z moŝliwością downgrade do Windows 7 Professional lub równowaŝny: - oferujący pełną integrację z wdroŝoną w resorcie finansów usługą katalogową Microsoft Active Directory; - umoŝliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; - umoŝliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie (zapewnienie ochrony antywirusowej komputera - tj. uruchomione procesy, pamięć RAM) z korporacyjnego pakietu Trend Micro Office Scan w wersji 10.x stanowiącej element systemu firmy Trend Micro wdroŝonego w resorcie finansów; - umoŝliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności wdroŝonego w resorcie finansów systemu zarządzania projektami opartego o oprogramowanie Microsoft Project Server i oprogramowanie klienckie Microsoft Project Professional instalowane na komputerach PC; - umoŝliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej Internet Explorer w celu pełnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach webowych wdroŝonych w resorcie finansów zoptymalizowanych pod kątem działania w tej przeglądarce. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 10/34

11 Komunikacja przewodowa Oprogramowanie dodatkowe Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, tym dla ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD- ROM. Ethernet, obsługująca przepustowości 10/100/1000, ze złączem RJ45. Obsługująca następujące min. ustawienia trybów: 10Mbps half i full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto (nie zajmująca portu USB); Pakiet biurowy wspierający integrację oraz współpracę z systemem Microsoft Dynamics AX w wersji 2012 posiadający następujące funkcjonalności: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi poczty. ZADANIE II a) 3 komputery przenośne o minimalnych parametrach: Typ Notebook 15,6 Wydajność obliczeniowa Procesor osiągający w teście PassMark CPU MARK wynik nie mniejszy niŝ pkt., Nie dopuszcza się uzyskania wydajności procesora poprzez zawyŝenie fabrycznych parametrów pracy układu (tzw. overclockingu, itp.) BIOS FLASH EPROM posiadający zawansowane procedury Płyta główna oszczędzania energii; mechanizm Plug and Play ; Zastosowanie Mobilna platforma wykorzystywana do aplikacji biurowych, pakietu Office, obsługi , obsługi maszyn wirtualnych Pamięć operacyjna 4GB Wyświetlacz Przekątna 15,6 Parametry pamięci masowej W standardzie 16:9 lub 16:10 HDD min. 230GB lub SSD min. 230 GB Wymagania dotyczące baterii/zasilania - uniwersalny zasilacz V; - akumulator Li-Ion zapewniający 4 godziny pracy notebooka; - mechanizmy ostrzegania i nadzoru stanu akumulatora. Waga max. 2,8 kg, bez urządzeń zewnętrznych, z baterią System operacyjny, oprogramowanie Licencja dla Windows 8 Pro 64 bit w polskiej wersji językowej (preinstalowany na dysku twardym) z moŝliwością downgrade do Windows 7 Professional lub równowaŝny: - oferujący pełną integrację z wdroŝoną w resorcie finansów usługą katalogową Microsoft Active Directory; - umoŝliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; - umoŝliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie (zapewnienie ochrony antywirusowej komputera tj. uruchomione procesy, pamięć RAM) z korporacyjnego pakietu Trend Micro Office Scan w wersji 10.x stanowiącej element systemu firmy Trend Micro wdroŝonego w resorcie finansów; - umoŝliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności wdroŝonego w resorcie finansów systemu zarządzania projektami opartego o oprogramowanie Microsoft Project Server i oprogramowanie klienckie Microsoft Project Professional instalowane na komputerach PC; - umoŝliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej Internet Explorer w celu pełnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach webowych wdroŝonych w resorcie finansów zoptymalizowanych pod kątem działania w tej przeglądarce. Komplet sterowników do poszczególnych podzespołów, tym dla ww. systemu operacyjnego na nośnikach CD-Rom lub DVD- Nr sprawy : ILGW /13 Strona 11/34

12 ROM. Wymagania dodatkowe Komunikacja przewodowa Komunikacja bezprzewodowa Warunki gwarancji - Klawiatura w układzie US, polskie znaki zgodne z układem w MS Windows polski programisty, klawiatura musi być wyposaŝona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). - Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) z min. dwoma klawiszami funkcyjnymi - Nagrywarka DVD-R z moŝliwością zapisu płyt dwuwarstwowych wbudowana w notebooka - Torba z materiałów trudno brudzących się, dedykowana do rozmiaru notebooka Ethernet, obsługująca przepustowości 10/100/1000, ze złączem RJ45. Obsługująca następujące min. ustawienia trybów: 10Mbps half i full dupleks, 100Mbps half i full dupleks oraz Auto (nie zajmująca portu USB); - karta sieciowa Wi-Fi obsługująca sieci b/g z moŝliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB); - karta Bluetooth: z moŝliwością wyłączenia, wewnętrzna (nie zajmująca portu USB); Urządzenie objęte min. 1 - roczną gwarancją z opcją pozostawienia dysku twardego u Zamawiającego b) 3 dyski twarde, przenośne o minimalnych parametrach: Interfejs USB 3.0 Pojemność Pojemność pamięci podręcznej Prędkość obrotowa Gwarancja Interfejs Min. 3 TB 16 MB 7200 obr./min. Min. 1 rok gwarancji c) 54 szt. licencji oprogramowania MS Windows 8 Pro BOX 32-bit/64-bit PL Upgrade pozwalających na aktualizację licencji MS Windows XP Professional w obecnie uŝywanych przez Izbę Celną we Wrocławiu komputerach. d) 54 szt. pamięci RAM DDR2, min. 1 GB e) 5 dysków SSD 7mm. o minimalnych parametrach: Format 2,5 Pojemność Gwarancja Serial ATA III Min. 120 GB Min. 1 rok gwarancji f) 30 pamięci przenośnych USB 3.0 o pojemności min. 32 GB. g) 7 urządzeń typu Tablet o minimalnych parametrach: Ekran Przekątna min. 10 Rozdzielczość min. 1366x768 Dotykowy, pojemnościowy, multitouch Procesor Min. dwurdzeniowy min. 1,7 Ghz Pamięć RAM min. 2 GB. Pamięć wewnętrzna min. 64 GB SSD. Porty zewnętrzne - HDMI (mini lub micro) - słuchawkowe 3,5 mm System operacyjny Windows 8 Pro w polskiej wersji językowej lub równowaŝny: Nr sprawy : ILGW /13 Strona 12/34

13 Komunikacja bezprzewodowa WyposaŜenie dodatkowe Warunki gwarancji - oferujący pełną integrację z wdroŝoną w resorcie finansów usługą katalogową Microsoft Active Directory; - umoŝliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; - umoŝliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie (zapewnienie ochrony antywirusowej komputera - tj. uruchomione procesy, pamięć RAM) z korporacyjnego pakietu Trend Micro Office Scan w wersji 10.x stanowiącej element systemu firmy Trend Micro wdroŝonego w resorcie finansów; - umoŝliwiający wykorzystanie pełnej funkcjonalności wdroŝonego w resorcie finansów systemu zarządzania projektami opartego o oprogramowanie Microsoft Project Server i oprogramowanie klienckie Microsoft Project Professional instalowane na komputerach PC; - umoŝliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej Internet Explorer w celu pełnej funkcjonalnie pracy na aplikacjach webowych wdroŝonych w resorcie finansów zoptymalizowanych pod kątem działania w tej przeglądarce. - bluetooth, - WiFi b/g/n - modem 3G - kamera przód i tył - głośniki - mikrofon Urządzenie objęte min. 1 - roczną gwarancją h) 10 urządzeń typu Tablet o minimalnych parametrach: Ekran Przekątna min. 10 Rozdzielczość min. 1280x800 Dotykowy, pojemnościowy, multitouch Procesor Min. dwurdzeniowy min. 1,5 Ghz Pamięć RAM min. 1 GB. Pamięć wewnętrzna min. 16 GB. Porty zewnętrzne - HDMI (mini lub micro) - słuchawkowe 3,5 mm System operacyjny Android w wersji min. 4.1 z moŝliwością bezpłatnej aktualizacji do najnowszej wersji dostępnej w momencie dostawy sprzętu. lub równowaŝny: - posiadający co najmniej te same funkcjonalności, - kompatybilny z oprogramowaniem przeznaczonym dla ww. systemu. Komunikacja bezprzewodowa bluetooth, WiFi b/g/n WyposaŜenie dodatkowe - kamera przód i tył - głośniki - mikrofon Warunki gwarancji Urządzenie objęte min. 1 - roczną gwarancją ZADANIE III 3 urządzenia wielofunkcyjne, monochromatyczne A3, laserowe o minimalnych parametrach: Lp. Opis Wymagania minimalne 1. Funkcjonalność Drukarka, kopiarka, skaner Rodzaj/technologia wydruku Prędkość druku (czerń, normalna jakość, A4) Czas wydruku pierwszej strony (format A4, w trybie gotowości) druk laserowy monochromatyczny min. 28 (stron /minutę) max. 8 sekund Nr sprawy : ILGW /13 Strona 13/34

14 5. Jakość druku 1200 x 600 dpi 6. Optyczna jakość skanowania 600 x 600 dpi 7. Pamięć min. 640 MB 8. Wydajność min (stron /miesiąc) /dopuszczalne obciąŝenie 9. Miejsce docelowe skanowania PC, SMB, FTP, USB, 10. Materiały eksploatacyjne wydajność materiałów dostarczonych wraz z urządzeniem min. 25 tys. stron A4 (ISO 19752) 11. Interfejs 1 port USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), wbudowany serwer druku do sieci Fast Ethernet 10/100BaseTX Ethernet 12. Wymiary nośników A3, A4, 13. Druk dwustronny automatyczny 14. Gwarancja Min. 1 rok gwarancji JeŜeli uŝyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równowaŝnych, przez które naleŝy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniających wymagania konstrukcyjne określone w niniejszej specyfikacji oraz zapewniających funkcjonalność porównywalną ze wskazaną w specyfikacji. Wykonawca, który złoŝy ofertę na produkty równowaŝne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równowaŝności. Nr sprawy : ILGW /13 Strona 14/34

15 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Oferenta) O Ś W I A D C Z E N I E Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907), tzn. warunki dotyczące: 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.... dnia (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 15/34

16 Załącznik nr 3 do SIWZ... nazwa (firma) Wykonawcy O Ś W I A D C Z E N I E o braku podstaw do wykluczenia Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu oświadczamy, Ŝe nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907),... dnia (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 16/34

17 Załącznik 4 do SIWZ... (pieczęć adresowa Wykonawcy) Lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej/ informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej* Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907), 1. składamy listę podmiotów, razem z którymi naleŝymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z póź. zm.) Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu Wrocław dnia (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika) 2. Informujemy, Ŝe nie naleŝymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Wrocław dnia (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 17/34

18 Załącznik nr 5 do SIWZ pieczęć adresowa Wykonawcy FORMULARZ CENOWY ZADANIE 1 Nawiązując do przetargu nieograniczonego na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu oferujemy dostawę niŝej wymienionego sprzętu komputerowego w określonych poniŝej w cenach: Nazwa (firma) oferenta: Adres (siedziba) oferenta: Dane kontaktowe ul.... nr... kod pocztowy: - miejscowość:... Tel. -. Termin wykonania zamówienia 14 dni od daty zawarcia umowy Okres gwarancji: Warunki płatności: komputery typu All In One...(min. 12 miesięcy), Przelew 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT Cena w złotych polskich. Wymienione ceny zawierają wszystkie obciąŝenia podatkowe oraz inne koszty związane z wykonaniem całości zamówienia. L.p. Dostawa sprzętu komputerowego Cena jednostkowa Wartość brutto Ilość szt. brutto Komputery typu All In One o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ. 20 RAZEM BRUTTO Słownie wartość razem brutto: Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia i skalkulowania niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŝeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 3. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym w szczególności zgodnie z warunkami i minimalnymi parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Oświadczamy, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy (jestem) upowaŝnieni do reprezentowania firmy. 6. Oświadczamy, Ŝe wszystkie zapisane strony naszej oferty łącznie wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... zapisanych stron.... dnia (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 18/34

19 Załącznik nr 6 do SIWZ pieczęć adresowa Wykonawcy FORMULARZ CENOWY ZADANIE 2 Nawiązując do przetargu nieograniczonego na sprzedaŝ wraz z dostawą sprzętu komputerowego do Izby Celnej we Wrocławiu oferujemy dostawę niŝej wymienionego sprzętu komputerowego w określonych poniŝej w cenach: Nazwa (firma) oferenta: Adres (siedziba) oferenta: Dane kontaktowe ul.... nr... kod pocztowy: - miejscowość:... Tel. -. Termin wykonania zamówienia 14 dni od daty zawarcia umowy Okres gwarancji: Warunki płatności: komputery przenośne...(min. 12 miesięcy), dyski twarde..(min. 12 miesięcy), pamięci, dyski twarde, tablety..(min. 12 miesięcy), Przelew 14 dni od daty podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury VAT Cena w złotych polskich. Wymienione ceny zawierają wszystkie obciąŝenia podatkowe oraz inne koszty związane z wykonaniem całości zamówienia. L.p. Dostawa sprzętu komputerowego Ilość szt. Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Komputery przenośne o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 2 Dyski twarde o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 3 Licencje oprogramowania o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 4 Pamięci o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 5 Dyski o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 6 Pamięci o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ Nr sprawy : ILGW /13 Strona 19/

20 7 Tablety o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 8 Tablety o minimalnych parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ Model/typ 7 10 RAZEM BRUTTO Słownie wartość razem brutto: Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia i skalkulowania niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŝeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert. 3. Oświadczamy, Ŝe przedmiot zamówienia zostanie dostarczony zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ, w tym w szczególności zgodnie z warunkami i minimalnymi parametrami technicznymi wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Oświadczamy, Ŝe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Oświadczamy, Ŝe jesteśmy (jestem) upowaŝnieni do reprezentowania firmy. 6. Oświadczamy, Ŝe wszystkie zapisane strony naszej oferty łącznie wraz z załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... zapisanych stron.... dnia (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Nr sprawy : ILGW /13 Strona 20/34

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/55/2014 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego na Zakup fabrycznie nowych zestawów komputerowych z

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia:

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wybór Wykonawcy zamówienia: BZP.271.9.2015 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Zwiększenie funkcjonalności sal wystawienniczej i konferencyjnej,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo