Dąbrowa Górnicza, dn... Urząd Miejski Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa WNIOSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dąbrowa Górnicza, dn... Urząd Miejski Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa WNIOSEK"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia r. Dąbrowa Górnicza, dn.... Urząd Miejski Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w związku: A/ ze zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: z sieci ciepłowniczej, elektryczne, gazowe, olejowe, z wykorzystaniem kotła na węgiel lub biomasę z podajnikiem paliwa klasy 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012, bez rusztu mechanicznego i możliwości jego zabudowy B/ z likwidacją podwójnego systemu ogrzewania i zamontowaniem systemu proekologicznego C/ z zainstalowaniem kolektorów słonecznych D/ z zainstalowaniem pompy ciepła I. DANE WNIOSKODAWCY/CÓW 1. a) Imię i nazwisko... b) Adres zamieszkania... c) Telefon... d) Nr dowodu osobistego... wydanego przez... e) Nr PESEL a) Imię i nazwisko... b) Adres zamieszkania... c) Telefon... d) Nr dowodu osobistego... wydanego przez... e) Nr PESEL Nr konta, na które ma zostać przekazane dofinansowanie, imię i nazwisko właściciela konta / wypłata w kasie urzędu* II. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ / PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY ** a) Imię i nazwisko... b) Adres zamieszkania... 1

2 c) Telefon... d) Nr dowodu osobistego... wydanego przez... e) Nr PESEL... III. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU / LOKALU* MIESZKALNEGO, BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM WNIOSKU ** 1.Adres budynku/lokalu: Dąbrowa Górnicza, ul Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu* mieszkalnego:... m 2, 3. Rok oddania budynku do użytkowania. 4. Termin realizacji zadania łącznie z usunięciem starego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.. 5. Ilość zlikwidowanych źródeł spalania paliw stałych... szt., w tym w kuchni.. 6. Rodzaj zlikwidowanych palenisk na paliwo stałe: piece kaflowe, stałopalne, kuchenne, kotły, kominki i inne 7. Łączna moc cieplna zlikwidowanych palenisk na paliwo stałe:... kw. 8. Zmiana systemu ogrzewania polegała na : Dane techniczne zainstalowanego urządzenia.. 10.Likwidacja podwójnego systemu ogrzewania polegała na 11. Data montażu kolektora słonecznego/ pompy ciepła * Dane techniczne kolektora słonecznego/ pompy ciepła * Rodzaj ogrzewania budynku/mieszkania* w przypadku zainstalowania kolektorów słonecznych / pompy ciepła* IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 1. Oświadczam, że w ww. budynku / lokalu* mieszkalnym: - nie jest prowadzona działalność gospodarcza* 2

3 - prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni stanowiącej...% całkowitej powierzchni użytkowej budynku / lokalu * mieszkalnego. 2.** Oświadczam, że zlikwidowałem/am w ww. budynku/lokalu* mieszkalnym podwójny system grzewczy tj.. oraz, że dotychczasowe ogrzewanie gazowe / elektryczne / olejowe / inne*. było niesprawne / użytkowane ponad 20 lat* i nie korzystałem/am z dofinansowania na ten cel ze środków publicznych w ciągu ostatnich pięciu lat. 3.** Oświadczam, że w ww. budynku / lokalu* mieszkalnym, w którym zainstalowałem/am kolektory słoneczne / pompę ciepła* nie posiadam systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w tym kominków, zgodnie z 5 Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej określającego zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych do 2020 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/565/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia r. (dotyczy instalacji kolektorów słonecznych lub pompy ciepła).. 4. Jestem świadomy/a* odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia r. Kodeks karny (t.j. Dz. Z 2016r., poz z późn. zm.) za składane nieprawdziwe oświadczenie. V. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).... podpis Wnioskodawcy / Pełnomocnika niepotrzebne skreślić ** jeżeli poszczególne punkty nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania należy wpisać: nie dotyczy Załączniki do wniosku (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem w Wydziale Ekologii i Rolnictwa): Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej c/ Warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej wydane przez specjalistyczne służby. d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez wykonawcę - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu). kwalifikowane, tj. wykonania przyłącza, węzła cieplnego oraz instalacji wewnętrznej (jeśli przedsięwzięcie tego wymaga) - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). Ogrzewanie gazowe 3

4 c/ Warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez specjalistyczne służby. d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez uprawnionego instalatora - kserokopia potwierdzona za sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażem, wkładu kominowego i wykonania przyłącza - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). f/ Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego. Ogrzewanie elektryczne c/ Warunki techniczne na dostawę energii wydane przez dostawcę energii lub zaświadczenie o stanie istniejącej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wystawione przez uprawnionego wykonawcę. d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez uprawnionego wykonawcę - kserokopia potwierdzona za kwalifikowane tj. zakupu grzejników, konwektorów, pieców akumulacyjnych, paneli grzewczych, promienników podczerwieni oraz niezbędnego osprzętu do zapewnienia prawidłowej pracy tych urządzeń wraz z montażem, a także wykonania wewnętrznej instalacji zasilania (jeśli przedsięwzięcie tego wymaga) - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). Ogrzewanie olejowe c/ Protokół odbioru technicznego - kserokopia potwierdzona za d/ Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażu - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu).. e/ Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego. Ogrzewanie z wykorzystaniem kotła na węgiel lub biomasę z podajnikiem paliwa klasy 5 wg normy PN- EN 303-5: 2012, bez rusztu mechanicznego i możliwości jego zabudowy b) Protokół podłączenia urządzenia - kserokopia potwierdzona za d) Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażu - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). e) Dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z kserokopią zaświadczenia, wydanego przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną jednostkę akredytującą w Europie, potwierdzającego klasę 5 urządzenia wg normy PN-EN 303-5: f) Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego. 4

5 Instalacja kolektorów słonecznych lub pompy ciepła c/ Protokół z wykonanego montażu sporządzony przez wykonawcę (oryginał do wglądu). d/ Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty kwalifikowane tj. zakupu kolektora słonecznego lub pompy ciepła wraz z aparaturą towarzyszącą: zasobnika, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wraz z montażem - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). 5

6 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia r. Dąbrowa Górnicza, dn.... Urząd Miejski Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w związku: A/ ze zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: z sieci ciepłowniczej, elektryczne, gazowe, olejowe, z wykorzystaniem kotła na węgiel lub biomasę z podajnikiem paliwa klasy 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012, bez rusztu mechanicznego i możliwości jego zabudowy B/ z likwidacją podwójnego systemu ogrzewania i zamontowaniem systemu proekologicznego C/ z zainstalowaniem kolektorów słonecznych D/ z zainstalowaniem pompy ciepła I. DANE WNIOSKODAWCY/CÓW 1. a) Imię i nazwisko... b) Adres zamieszkania... c) Telefon... d) Nr dowodu osobistego... wydanego przez... e) Nr PESEL a) Imię i nazwisko... b) Adres zamieszkania... c) Telefon... d) Nr dowodu osobistego... wydanego przez... e) Nr PESEL Nr konta, na które ma zostać przekazane dofinansowanie, imię i nazwisko właściciela konta / wypłata w kasie urzędu* II. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ / PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY ** a) Imię i nazwisko... b) Adres zamieszkania... 1

7 c) Telefon... d) Nr dowodu osobistego... wydanego przez... e) Nr PESEL... III. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU / LOKALU* MIESZKALNEGO, BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM WNIOSKU ** 1.Adres budynku/lokalu: Dąbrowa Górnicza, ul Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu* mieszkalnego:... m 2, 3. Rok oddania budynku do użytkowania. 4. Termin realizacji zadania łącznie z usunięciem starego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.. 5. Ilość zlikwidowanych źródeł spalania paliw stałych... szt., w tym w kuchni.. 6. Rodzaj zlikwidowanych palenisk na paliwo stałe: piece kaflowe, stałopalne, kuchenne, kotły, kominki i inne 7. Łączna moc cieplna zlikwidowanych palenisk na paliwo stałe:... kw. 8. Zmiana systemu ogrzewania polegała na : Dane techniczne zainstalowanego urządzenia.. 10.Likwidacja podwójnego systemu ogrzewania polegała na 11. Data montażu kolektora słonecznego/ pompy ciepła * Dane techniczne kolektora słonecznego/ pompy ciepła * Rodzaj ogrzewania budynku/mieszkania* w przypadku zainstalowania kolektorów słonecznych / pompy ciepła* IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 1. Oświadczam, że w ww. budynku / lokalu* mieszkalnym: - nie jest prowadzona działalność gospodarcza* 2

8 - prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni stanowiącej...% całkowitej powierzchni użytkowej budynku / lokalu * mieszkalnego. 2.** Oświadczam, że zlikwidowałem/am w ww. budynku/lokalu* mieszkalnym podwójny system grzewczy tj.. oraz, że dotychczasowe ogrzewanie gazowe / elektryczne / olejowe / inne*. było niesprawne / użytkowane ponad 20 lat* i nie korzystałem/am z dofinansowania na ten cel ze środków publicznych w ciągu ostatnich pięciu lat. 3.** Oświadczam, że w ww. budynku / lokalu* mieszkalnym, w którym zainstalowałem/am kolektory słoneczne / pompę ciepła* nie posiadam systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w tym kominków, zgodnie z 5 Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej określającego zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych do 2020 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/565/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia r. (dotyczy instalacji kolektorów słonecznych lub pompy ciepła).. 4. Jestem świadomy/a* odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia r. Kodeks karny (t.j. Dz. Z 2016r., poz z późn. zm.) za składane nieprawdziwe oświadczenie. V. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).... podpis Wnioskodawcy / Pełnomocnika niepotrzebne skreślić ** jeżeli poszczególne punkty nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania należy wpisać: nie dotyczy Załączniki do wniosku (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem w Wydziale Ekologii i Rolnictwa): Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej c/ Warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej wydane przez specjalistyczne służby. d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez wykonawcę - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu). kwalifikowane, tj. wykonania przyłącza, węzła cieplnego oraz instalacji wewnętrznej (jeśli przedsięwzięcie tego wymaga) - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). Ogrzewanie gazowe 3

9 c/ Warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez specjalistyczne służby. d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez uprawnionego instalatora - kserokopia potwierdzona za sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażem, wkładu kominowego i wykonania przyłącza - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). f/ Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego. Ogrzewanie elektryczne c/ Warunki techniczne na dostawę energii wydane przez dostawcę energii lub zaświadczenie o stanie istniejącej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wystawione przez uprawnionego wykonawcę. d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez uprawnionego wykonawcę - kserokopia potwierdzona za kwalifikowane tj. zakupu grzejników, konwektorów, pieców akumulacyjnych, paneli grzewczych, promienników podczerwieni oraz niezbędnego osprzętu do zapewnienia prawidłowej pracy tych urządzeń wraz z montażem, a także wykonania wewnętrznej instalacji zasilania (jeśli przedsięwzięcie tego wymaga) - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). Ogrzewanie olejowe c/ Protokół odbioru technicznego - kserokopia potwierdzona za d/ Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażu - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu).. e/ Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego. Ogrzewanie z wykorzystaniem kotła na węgiel lub biomasę z podajnikiem paliwa klasy 5 wg normy PN- EN 303-5: 2012, bez rusztu mechanicznego i możliwości jego zabudowy b) Protokół podłączenia urządzenia - kserokopia potwierdzona za d) Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażu - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). e) Dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z kserokopią zaświadczenia, wydanego przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną jednostkę akredytującą w Europie, potwierdzającego klasę 5 urządzenia wg normy PN-EN 303-5: f) Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego. 4

10 Instalacja kolektorów słonecznych lub pompy ciepła c/ Protokół z wykonanego montażu sporządzony przez wykonawcę (oryginał do wglądu). d/ Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty kwalifikowane tj. zakupu kolektora słonecznego lub pompy ciepła wraz z aparaturą towarzyszącą: zasobnika, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wraz z montażem - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). 5

11 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia r. Dąbrowa Górnicza, dn.... Urząd Miejski Dąbrowie Górniczej Wydział Ekologii i Rolnictwa WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Dąbrowa Górnicza w związku: A/ ze zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie: z sieci ciepłowniczej, elektryczne, gazowe, olejowe, z wykorzystaniem kotła na węgiel lub biomasę z podajnikiem paliwa klasy 5 wg normy PN-EN 303-5: 2012, bez rusztu mechanicznego i możliwości jego zabudowy B/ z likwidacją podwójnego systemu ogrzewania i zamontowaniem systemu proekologicznego C/ z zainstalowaniem kolektorów słonecznych D/ z zainstalowaniem pompy ciepła I. DANE WNIOSKODAWCY/CÓW 1. a) Imię i nazwisko... b) Adres zamieszkania... c) Telefon... d) Nr dowodu osobistego... wydanego przez... e) Nr PESEL a) Imię i nazwisko... b) Adres zamieszkania... c) Telefon... d) Nr dowodu osobistego... wydanego przez... e) Nr PESEL Nr konta, na które ma zostać przekazane dofinansowanie, imię i nazwisko właściciela konta / wypłata w kasie urzędu* II. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ / PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY ** a) Imię i nazwisko... b) Adres zamieszkania... 1

12 c) Telefon... d) Nr dowodu osobistego... wydanego przez... e) Nr PESEL... III. INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU / LOKALU* MIESZKALNEGO, BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM WNIOSKU ** 1.Adres budynku/lokalu: Dąbrowa Górnicza, ul Powierzchnia użytkowa budynku/lokalu* mieszkalnego:... m 2, 3. Rok oddania budynku do użytkowania. 4. Termin realizacji zadania łącznie z usunięciem starego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym.. 5. Ilość zlikwidowanych źródeł spalania paliw stałych... szt., w tym w kuchni.. 6. Rodzaj zlikwidowanych palenisk na paliwo stałe: piece kaflowe, stałopalne, kuchenne, kotły, kominki i inne 7. Łączna moc cieplna zlikwidowanych palenisk na paliwo stałe:... kw. 8. Zmiana systemu ogrzewania polegała na : Dane techniczne zainstalowanego urządzenia.. 10.Likwidacja podwójnego systemu ogrzewania polegała na 11. Data montażu kolektora słonecznego/ pompy ciepła * Dane techniczne kolektora słonecznego/ pompy ciepła * Rodzaj ogrzewania budynku/mieszkania* w przypadku zainstalowania kolektorów słonecznych / pompy ciepła* IV. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 1. Oświadczam, że w ww. budynku / lokalu* mieszkalnym: - nie jest prowadzona działalność gospodarcza* 2

13 - prowadzona jest działalność gospodarcza na powierzchni stanowiącej...% całkowitej powierzchni użytkowej budynku / lokalu * mieszkalnego. 2.** Oświadczam, że zlikwidowałem/am w ww. budynku/lokalu* mieszkalnym podwójny system grzewczy tj.. oraz, że dotychczasowe ogrzewanie gazowe / elektryczne / olejowe / inne*. było niesprawne / użytkowane ponad 20 lat* i nie korzystałem/am z dofinansowania na ten cel ze środków publicznych w ciągu ostatnich pięciu lat. 3.** Oświadczam, że w ww. budynku / lokalu* mieszkalnym, w którym zainstalowałem/am kolektory słoneczne / pompę ciepła* nie posiadam systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w tym kominków, zgodnie z 5 Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej określającego zasady udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych do 2020 roku, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/565/2017 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia r. (dotyczy instalacji kolektorów słonecznych lub pompy ciepła).. 4. Jestem świadomy/a* odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia r. Kodeks karny (t.j. Dz. Z 2016r., poz z późn. zm.) za składane nieprawdziwe oświadczenie. V. PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE: Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).... podpis Wnioskodawcy / Pełnomocnika niepotrzebne skreślić ** jeżeli poszczególne punkty nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania należy wpisać: nie dotyczy Załączniki do wniosku (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem w Wydziale Ekologii i Rolnictwa): Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej c/ Warunki techniczne przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej wydane przez specjalistyczne służby. d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez wykonawcę - kserokopia potwierdzona za zgodność (oryginał do wglądu). kwalifikowane, tj. wykonania przyłącza, węzła cieplnego oraz instalacji wewnętrznej (jeśli przedsięwzięcie tego wymaga) - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). Ogrzewanie gazowe 3

14 c/ Warunki techniczne na dostawę gazu wydane przez specjalistyczne służby. d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez uprawnionego instalatora - kserokopia potwierdzona za sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażem, wkładu kominowego i wykonania przyłącza - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). f/ Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego. Ogrzewanie elektryczne c/ Warunki techniczne na dostawę energii wydane przez dostawcę energii lub zaświadczenie o stanie istniejącej instalacji elektrycznej w mieszkaniu wystawione przez uprawnionego wykonawcę. d/ Protokół odbioru technicznego sporządzony przez uprawnionego wykonawcę - kserokopia potwierdzona za kwalifikowane tj. zakupu grzejników, konwektorów, pieców akumulacyjnych, paneli grzewczych, promienników podczerwieni oraz niezbędnego osprzętu do zapewnienia prawidłowej pracy tych urządzeń wraz z montażem, a także wykonania wewnętrznej instalacji zasilania (jeśli przedsięwzięcie tego wymaga) - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). Ogrzewanie olejowe c/ Protokół odbioru technicznego - kserokopia potwierdzona za d/ Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażu - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu).. e/ Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego. Ogrzewanie z wykorzystaniem kotła na węgiel lub biomasę z podajnikiem paliwa klasy 5 wg normy PN- EN 303-5: 2012, bez rusztu mechanicznego i możliwości jego zabudowy b) Protokół podłączenia urządzenia - kserokopia potwierdzona za d) Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty sterującym, pompą obiegową, zaworami) i montażu - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). e) Dane techniczne zakupionego urządzenia wraz z kserokopią zaświadczenia, wydanego przez jednostkę posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub inną jednostkę akredytującą w Europie, potwierdzającego klasę 5 urządzenia wg normy PN-EN 303-5: f) Opinia kominiarska po zainstalowaniu urządzenia grzewczego. 4

15 Instalacja kolektorów słonecznych lub pompy ciepła c/ Protokół z wykonanego montażu sporządzony przez wykonawcę (oryginał do wglądu). d/ Faktury / rachunki imienne dot. zrealizowanego zadania wraz ze specyfikacją, obejmujące koszty kwalifikowane tj. zakupu kolektora słonecznego lub pompy ciepła wraz z aparaturą towarzyszącą: zasobnika, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wraz z montażem - kserokopie potwierdzone za zgodność (oryginały do wglądu). 5

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 kwietnia 2017 r. Poz. 2225 UCHWAŁA NR XXV/565/2017 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR XIX/197/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 3074 UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Pszowie z dnia r.

Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Pszowie z dnia r. Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Pszowie z dnia...2017 r. Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Miasta Pszów na realizację zadań, o których mowa w art.400a ust.1 pkt 21 i 22 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 7840 UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

II. DANE OSOBY REPREZENTUJĘCEJ WNIOSKODAWCĘ /PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY 8. Nazwisko, imię osoby reprezentującej. Telefon/mail/fax...

II. DANE OSOBY REPREZENTUJĘCEJ WNIOSKODAWCĘ /PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY 8. Nazwisko, imię osoby reprezentującej. Telefon/mail/fax... WNIOSEK DLA BENEFICJENTÓW NIEBĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĄ O UDZIELENIE w 2015 roku dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa w celu wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r.

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Dąbrowy Górniczej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY

I. DANE WNIOSKODAWCY Załącznik nr do Zarządzenia Nr /04 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 maja 04 r. WNIOSEK DLA PRZEDSIĘBIORCY O UDZIELENIE w 04 roku dotacji celowej ze środków budżetu miasta Kielc w celu wykonania zadania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Warunki otrzymania dotacji

Rozdział 1 Warunki otrzymania dotacji Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 432/XXVII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2016 r. Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Miasta Rybnika na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust.

Bardziej szczegółowo

... miejscowość, data. Kąty Wrocławskie ul. Rynek Ratusz Kąty Wrocławskie... PESEL... (telefon kontaktowy)

... miejscowość, data. Kąty Wrocławskie ul. Rynek Ratusz Kąty Wrocławskie... PESEL... (telefon kontaktowy) .... miejscowość, data Burmistrz Miasta i Gminy (adres korespondencyjny) Kąty Wrocławskie ul. Rynek Ratusz 1 55-080 Kąty Wrocławskie... PESEL (telefon kontaktowy) WNIOSEK o dofinansowanie na realizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2017 r. Poz. 4099 UCHWAŁA NR XXX/223/2017 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na

Bardziej szczegółowo

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gniezna na likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta Gniezna przez zmianę systemu ogrzewania opartego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/ 176 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/ 176 /2016 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/ 176 /2016 RADY GMINY BIERAWA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 5549 UCHWAŁA NR 285/2016 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 3956 UCHWAŁA NR XI.81.2015 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 września 2015 r. Poz. 4811 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza

W N I O S E K. o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza Załącznik nr 1 do Regulaminu Bolesławiec, dnia W N I O S E K o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza I. DANE WNIOSKODAWCY Imię i nazwisko:... (Imię i nazwisko właściciela / współwłaściciela

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/232/17 RADY MIASTA RYPIN. z dnia 27 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/232/17 RADY MIASTA RYPIN. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 1650 UCHWAŁA Nr XXXI/232/17 RADY MIASTA RYPIN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: I. Dane Wnioskodawcy* Imię, nazwisko / nazwa: PESEL lub NIP: Nazwa właściwego rejestru:

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: I. Dane Wnioskodawcy* Imię, nazwisko / nazwa: PESEL lub NIP: Nazwa właściwego rejestru: Załącznik Nr 2 do uchwały Nr /. / /2015 Rady Miasta Poznania z dnia 2015 r. WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Poznania na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich

Bardziej szczegółowo

2.1.ogr zewanie elektryczne 2.2.ogr zewanie olejowe: 2.3.ogr zewanie węglowe- ekologiczne: 2.4.ogr zewanie gazowe- zbiornikowe /gaz płynny/:

2.1.ogr zewanie elektryczne 2.2.ogr zewanie olejowe: 2.3.ogr zewanie węglowe- ekologiczne: 2.4.ogr zewanie gazowe- zbiornikowe /gaz płynny/: Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Blachowni na modernizacje systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników dotyczy budynków wielorodzinnych,

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników dotyczy budynków wielorodzinnych, Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. Rozdział Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 6891 UCHWAŁA NR XXVIII/183/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 149/XXX/2017 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 506.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR 506.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR 506.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2017 r., na dofinansowanie kosztów inwestycji z

Bardziej szczegółowo

Informacja dla mieszkańców o dokumentach potrzebnych do złożenia wniosku i rozliczenia inwestycji

Informacja dla mieszkańców o dokumentach potrzebnych do złożenia wniosku i rozliczenia inwestycji 1. Ogrzewanie gazowe a) wniosek zawierający oświadczenie o likwidacji dotychczasowego urządzenia do spalania paliw stałych c) decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 września 2017 r. Poz. 4768 UCHWAŁA NR XXX/299/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 1 września 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa Gliwice

Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa Gliwice Urząd Miejski w Gliwicach ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Wydział Środowiska Wnioskodawca adres zameldowania adres do korespondencji.. (nazwisko i imię lub nazwa firmy).. (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)..

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 czerwca 2014 r. Poz. 2503 UCHWAŁA NR XLVIII/458/2014 RADY GMINY KLESZCZÓW w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad dofinansowania ze środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lipca 2017 r. Poz. 4228 UCHWAŁA NR XL/604/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/324/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/324/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/324/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA. z dnia r.

UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA. z dnia r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA z dnia... 2017 r. w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 4869 UCHWAŁA NR VII/59/2015 RADY GMINY WIEPRZ. z dnia 24 lipca 2015 roku

Kraków, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 4869 UCHWAŁA NR VII/59/2015 RADY GMINY WIEPRZ. z dnia 24 lipca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 4869 UCHWAŁA NR VII/59/2015 RADY GMINY WIEPRZ z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej

Bardziej szczegółowo

7. Adres do korespondencji a. Miejscowość... Kod pocztowy Sposób przekazania dotacji a. przelewem na konto nr.

7. Adres do korespondencji a. Miejscowość... Kod pocztowy Sposób przekazania dotacji a. przelewem na konto nr. WNIOSEK ZŁOŻONY W ROKU 2016 DLA PRZEDSIĘBIORCY O UDZIELENIE dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa w celu wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego **) A/ trwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1364

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1364 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1364 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 506.XXXVI.2017 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 lutego 2017 r. Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/149/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 14 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/149/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH. z dnia 14 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/149/2017 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Krzanowice udzielonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza realizowane

Bardziej szczegółowo

i udzielenie (po wykonaniu i rozliczeniu zadania) POMOCY PUBLICZNEJ, zgodnie z ustawą z dnia... I. DANE WNIOSKODAWCY

i udzielenie (po wykonaniu i rozliczeniu zadania) POMOCY PUBLICZNEJ, zgodnie z ustawą z dnia... I. DANE WNIOSKODAWCY Załącznik do uchwały RMK nr.. z dnia... WZÓR WNIOSKU DLA PRZEDSIĘBIORCY O UDZIELENIE w.. roku dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa w celu wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7119 UCHWAŁA NR PR.0007.159.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru zadania

Kryteria wyboru zadania Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2015 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/604/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/604/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XL/604/17 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym kosztów inwestycji

Bardziej szczegółowo

... nr telefonu/ Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle W N I O S E K. 1. Lokalizacja inwestycji: 2.Wykonany system ogrzewania...

... nr telefonu/ Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle W N I O S E K. 1. Lokalizacja inwestycji: 2.Wykonany system ogrzewania... Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 239A/OSR/15 z dnia 14 maja 2015r.... Kędzierzyn-Koźle, dn.... imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy... ulica/nr domu/nr mieszkania... nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Starogard Gdański

Wójt Gminy Starogard Gdański Starogard Gdański, dn.... Dane wnioskodawcy: Imię i Nazwisko... Adres zamieszkania...... Nr telefonu... Nr PESEL... Nr NIP... Wójt Gminy Starogard Gdański WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI 1.Zwracam się z prośbą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 1286 UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania...

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania... Załącznik nr 1 Do Wójta Gminy Gorzyce WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza, wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej DANE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY GMINY ZEMBRZYCE. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY GMINY ZEMBRZYCE. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 2170 UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY GMINY ZEMBRZYCE z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: zasad udzielenia dotacji celowej z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 września 2017 r.

Wrocław, dnia 3 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI. z dnia 25 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 października 2017 r. Poz. 4016 UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 3190/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.11.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CXXI/1918/14

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 3308 UCHWAŁA NR 561.XLI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 23 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 13 stycznia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów,

Bardziej szczegółowo

Zadanie: rozpoczęte zakończone (zaznaczyć właściwe)

Zadanie: rozpoczęte zakończone (zaznaczyć właściwe) Nowa Ruda, dnia... Urząd Miejski w Nowej Rudzie Wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda Zadanie:

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa przyjęty Uchwałą Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. z późn. zm. PONE 2016

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 7 marca 2017 r.

Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 7 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.MII//// Prezydenta Miasta Zgierza

Zarządzenie Nr.MII//// Prezydenta Miasta Zgierza Zarządzenie Nr.MII//// Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2017 roku Y w sprawie: zasad składania i weryfikacji deklaracji udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1208

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1208 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 1208 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/169/2017 Rady Gminy Rząśnia z dnia 1 marca 2017 r. Nr ewidencyjny wniosku... Wnioskodawca Data wpływu WNIOSEK o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/497/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 13 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/497/2016 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 13 października 2016 r. UCHWAŁA NR XX/497/2016 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gliwice na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 5651 UCHWAŁA NR XXXIX/504/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2017 r. Poz. 4654 UCHWAŁA NR XXXIX/438/17 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Drezdenko na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania, zakupu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE W sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

... Wnioskodawca. Nr ewidencyjny wniosku. Data wpływu. Wypełnia Urząd Miejski w Radomiu Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w roku 2014.... Wnioskodawca WNIOSEK o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/ 291/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/ 291/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/ 291/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizację zadań polegających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia r. Projekt Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1066/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/1066/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/1066/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/198/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 lipca 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/198/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 lipca 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XXIV/198/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 5 lipca 2017 roku Regulamin udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, w ramach programu priorytetowego pn. Ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 25 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 25 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 września 2016 r. Poz. 4992 UCHWAŁA NR XXV/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielania dotacji na modernizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze srodków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DLA PRZEDSIĘBIORCY O UDZIELENIE w 2013 roku dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa

WNIOSEK DLA PRZEDSIĘBIORCY O UDZIELENIE w 2013 roku dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa WNIOSEK DLA PRZEDSIĘBIORCY O UDZIELENIE w 2013 roku dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Krakowa w celu wykonania zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska obejmującego **) A/ trwałą zmianę

Bardziej szczegółowo

NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI: ADRES DZIAŁKI: TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI * najem. inne. * właściwe zaznaczyć. Wolnostojący,

NUMER GEODEZYJNY DZIAŁKI: ADRES DZIAŁKI: TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI * najem. inne. * właściwe zaznaczyć. Wolnostojący, Załącznik Nr 2 Ankieta dla osób fizycznych Program Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego ograniczenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 października 2016 r. Poz. 4994 UCHWAŁA NR XXII/214/16 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach konkursu CZYSTE POWIETRZE POMORZA (edycja 2016)

WNIOSEK o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w ramach konkursu CZYSTE POWIETRZE POMORZA (edycja 2016) Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XVI / 182/2016 RADY GMINY SZEMUD z dnia 19 lutego 2016 r. Wójt Gminy Szemud WNIOSEK o dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Szemud w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA. z dnia 2 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA. z dnia 2 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 2078 UCHWAŁA NR 266.XXIII.2016 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 1 lipca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY. z dnia 1 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 lipca 2016 r. Poz. 1459 UCHWAŁA NR XXI.117.2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA. z dnia 21 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA. z dnia 21 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA LĘBORKA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Krakowa Sierpień 2016 r.

Urząd Miasta Krakowa Sierpień 2016 r. Urząd Miasta Krakowa Sierpień 2016 r. PONE 2016 PONE 2016 Zadania objęte wsparciem Programu: 1) trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym: a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo