UCHWAŁA NR IX/209/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR IX/209/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 kwietnia 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/209/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318; zm. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072), art. 12 pkt. 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm.: poz. 645; zm. z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, zm.: Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; zm. z 2005 r.: Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; zm. z 2006 r.: Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; zm. z 2007 r.: Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; zm. z 2008 r.: Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; zm. z 2009 r.: Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 241, Nr 219, poz. 1705; zm. z 2010 r.: Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; zm. z 2011 r.: Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; zm. z 2012 r.: poz. 941, poz. 979; zm. z 2013 r.: poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; zm. z 2014 r.: poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877, zm. z 2015 r.: poz. 357), uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale XLI/1185/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, zmienionej uchwałami Rady Miasta Gdańska Nr XLVII/1321/10 z dnia 25 marca 2010 roku, Nr IX/118/11 z dnia 31 marca 2011 roku, Nr XLV/1002/13 z dnia 31 października 2013 roku oraz Uchwałą Nr LVI/1325/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 4) dotowanych placówkach należy przez to rozumieć szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska, zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska i objęte dotowaniem z budżetu Gminy Miasta Gdańska, w tym: a) przedszkola publiczne i niepubliczne, b) inne formy wychowania przedszkolnego publiczne i niepubliczne w postaci zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego, c) szkoły publiczne i szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, d) niepubliczne ośrodki umożliwiające realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, e) niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które organizują wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, 2) w 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2 a w brzmieniu: 2 a. Przedszkola niepubliczne, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1 b i 1 d ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 3) w 2 po ust. 5 dodaje się ust. 5 a w brzmieniu: 5 a. Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, spełniające wymagania określone w art. 90 ust. 1 c i 1 d ustawy o systemie oświaty, otrzymują dotację z budżetu gminy na każdego ucznia Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 1

2 objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy. 4) w 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotacje na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości 50 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. 5) w 2 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 10. Placówki wymienione w ust. 1, 2, 2 a, 4, 5, 5 a i 9, otrzymują dotację na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 6) w 3 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 3) w terminie do 6-tego dnia danego miesiąca składają w Urzędzie Miejskim w Gdańsku informację o faktycznej liczbie uczniów w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2 a do uchwały, 7) w 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Dotowana placówka zobowiązana jest do sporządzenia w systemie ODPN, o którym mowa w 3 ust. 2 uchwały, rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji za dany rok w terminie do dnia 07 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie z otrzymanych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4 a do niniejszej uchwały oraz złożenia go w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w formie pisemnej w terminie do dnia 07 stycznia. 8) w 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Gminie przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej placówkom, o których mowa w 1 pkt. 4 uchwały. Kontrola, o której mowa w niniejszym ustępie obejmuje w szczególności: 1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz w rocznym rozliczeniu z otrzymanych dotacji, ze stanem faktycznym, 2) prawidłowości wykorzystania dotacji na cele określone w art. 80 ust. 3 d i art. 90 ust. 3 d ustawy. 9) w 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Kontrolę w podmiotach kontrolowanych przeprowadzać będą osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Gdańska. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz przetwarzania danych osobowych uczniów tych placówek, a w przypadku szkół wymienionych w 2 ust. 8 dodatkowo wglądu do list obecności uczniów, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy oraz ich weryfikacji. 10) w 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanej dotowanej placówki sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby reprezentujące kontrolowane placówki, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach. W toku postępowania kontrolnego kontrolujący może przeprowadzać oględziny obiektów, składników majątkowych i przebiegu określonych czynności oraz wzywać i przesłuchiwać świadków. 11) w 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5 a w brzmieniu: 5 a. W przypadku utrudniania lub udaremniania czynności kontrolnych przez szkoły wymienione w 2 ust. 8 lub osoby prowadzące, a w szczególności nieudostępnienia dokumentów objętych kontrolą lub odmowy wstępu kontrolującym na teren szkoły, gmina wzywa dyrektora szkoły lub osobę prowadzącą do zaprzestania tych działań w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania. 12) po załączniku nr 2 dodaje się załącznik nr 2 a. 13) po załączniku nr 4 dodaje się załącznik nr 4 a. 14) załączniki nr 1, nr 2 i nr 4 do uchwały otrzymują brzmienie o treści określonej jak w załącznikach odpowiednio nr 1, nr 2 i nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 2

3 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z tym że postanowienia w 2 ust. 2 a, ust. 5 a i ust. 10 niniejszej uchwały, stosuje się od dnia 01 września 2015 r. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/209/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. Wniosek o udzielenie dotacji na rok.. URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU Formularz przeznaczony jest dla innych niż Miasto Gdańsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie miasta Gdańska publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalne, placówki oświatowe, placówki oświatowe specjalne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Miejsce składania: Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku Część A DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu DANE O OSOBIE(OSOBACH) REPREZENTUJĄCEJ(YCH)ORGAN PROWADZĄCY Nazwisko i imię Tytuł prawny osoby prawnej lub dokument upoważniający do reprezentowania w imieniu organu prowadzącego ( należy dołączyć do wniosku ) DANE O PRZEDSZKOLU / PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM /ZESPOLE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO/ SZKOLE / SZKOLE SPECJALNEJ / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ SPECJALNEJ / PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NIEPUBLICZNA Data i nr zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska PUBLICZNA Data i nr zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej wydanego przez Prezydenta Miasta Gdańska Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 4

5 Data i nr decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska Nazwa Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego - zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, placówka oświatowa: ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poradnia psychologiczno-pedagogiczna prowadząca wczesne wspomaganie rozwoju dzieci) Szkoła prowadzi (wymień jakie): oddziały terapeutyczne, integracyjne, sportowe, mistrzostwa sportowego, dwujęzyczne, mniejszości narodowych, przysposabiające do pracy, oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej. System kształcenia (dla młodzieży, dla dorosłych) Zawody, w których kształci szkoła (wymień jakie) Adres przedszkola /innej formy wychowania przedszkolnego/ szkoły / szkoły specjalnej / placówki oświatowej / placówki oświatowej specjalnej / poradni psychologiczno-pedagogicznej NIP REGON Kod pocztowy 1. Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Rachunek bankowy przedszkola / innej formy wychowania przedszkolnego / szkoły / szkoły specjalnej / placówki oświatowej / placówki oświatowej specjalnej / poradni psychologiczno-pedagogicznej (nie może być to rachunek osoby prowadzącej) Nazwa rachunku bankowego Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 5

6 stopniu lekkim niedostosowani społecznie z zaburzeniami zachowania zagrożeni uzależnieniem zagrożeni niedostosowaniem społecznym z chorobami przewlekłymi niewidomi słabo widzący ruchową, w tym z afazją z zaburzeniami psychicznymi niesłyszący słabosłyszący stopniu umiarkowanym lub znacznym stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Numer rachunku bankowego Część B PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE STYCZEŃ SIERPIEŃ Dotyczy szkół dla młodzieży - podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych), gimnazjów, ponadgimnazjalnych. OGÓŁEM liczba uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.) w oddziale ogólnodostępnym (nie dotyczy szkół policealnych) w I i II klasie szkoły podstawowej w szkole podstawowej o liczebności do 70 uczniów w oddziale integracyjnym w oddziale dwujęzycznym w klasie terapeutycznej w oddziale i szkole dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, a także dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oświaty w oddziale sportowym Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 6

7 niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją niesłyszący słabosłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w tym: Dotyczy szkół policealnych dla młodzieży w oddziale mistrzostwa sportowego kształcących się w zawodach medycznych w pozostałych szkołach policealnych dla młodzieży Dotyczy szkół dla dorosłych OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW: Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie zaocznym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie zaocznym Dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Ogółem W tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.) Dane o liczbie uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Rocznik wiekowy (rok urodzenia uczniów) Liczba uczniów z danego rocznika wiekowego w tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich Dotyczy placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych Ogółem uczniów:. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczyć może tylko przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty) Ogółem uczniów: Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 7

8 w tym: Dotyczy szkół policealnych dla młodzieży stopniu lekkim niedostosowani społecznie z zaburzeniami zachowania zagrożeni uzależnieniem zagrożeni niedostosowaniem społecznym z chorobami przewlekłymi niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją z zaburzeniami psychicznymi niesłyszący słabosłyszący stopniu umiarkowanym lub znacznym stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW W OKRESIE WRZESIEŃ GRUDZIEŃ OGÓŁEM liczba uczniów Dotyczy szkół dla młodzieży - podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych), gimnazjów, ponadgimnazjalnych w tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.) w oddziale ogólnodostępnym (nie dotyczy szkół policealnych) w I i II klasie szkoły podstawowej w szkole podstawowej o liczebności do 70 uczniów w oddziale integracyjnym w oddziale dwujęzycznym w klasie terapeutycznej w oddziale i szkole dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, a także dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oświaty w oddziale sportowym w oddziale mistrzostwa sportowego kształcących się w zawodach medycznych w pozostałych szkołach policealnych dla młodzieży Dotyczy szkół dla dorosłych OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW: Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie zaocznym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie zaocznym Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 8

9 niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją niesłyszący słabosłyszący upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Ogółem W tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz ze zm.) Dane o liczbie uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Rocznik wiekowy (rok urodzenia uczniów) Liczba uczniów z danego rocznika wiekowego w tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich Dotyczy placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych Ogółem uczniów:. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczyć może tylko przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty) Ogółem uczniów: Część C INFORMACJA O PLANOWANEJ LICZBIE SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PLANOWANA LICZBA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH Nazwa i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego oraz nazwa i oznaczenie kwalifikacji Planowana liczba słuchaczy w roku Przewidywany termin przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (.. m-c /..rok) Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 9

10 Część D OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(-YCH) ORGAN PROWADZĄCY Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168.). Oświadczam, że w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / szkole / szkole specjalnej / placówce oświatowej / placówce oświatowej specjalnej / poradni psychologiczno-pedagogicznej zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) wniosek o udzielenie dotacji Miejscowość, data Sprawdzono zgodność informacji: z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasta Gdańska lub z zezwoleniem na założenie szkoły lub placówki publicznej wydanym przez Prezydenta Miasta Gdańska. data, podpis i pieczątka imienna (wypełnia Wydział Rozwoju Społecznego) Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/209/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu. roku.. Formularz przeznaczony jest dla innych niż Miasto Gdańsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Gdańska publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalne, placówki oświatowe, placówki oświatowe specjalne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne UWAGA URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU DLA KAŻDEJ SZKOŁY/PLACÓWKI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNĄ INFORMACJĘ WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIE WIERSZE W CZĘŚCI B Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Termin składania: do 6-tego dnia miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca za dany miesiąc wg stanu na 1-go dnia danego miesiąca Miejsce składania: Wydział Rozwoju Społecznego - Urząd Miejski w Gdańsku. Część A DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu DANE OSOBY(OSÓB)REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĘ PROWADZĄCĄ Nazwisko i imię DANE O PRZEDSZKOLU / INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / SZKOLE / SZKOLE SPECJALNEJ / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ SPECJALNEJ / PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nazwa Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, placówka: ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 11

12 Dotyczy szkół policealnych dla młodzieży stopniu lekkim niedostosowani społecznie z zaburzeniami zachowania zagrożeni uzależnieniem zagrożeni niedostosowaniem społecznym z chorobami przewlekłymi niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją z zaburzeniami psychicznymi niesłyszący słabosłyszący stopniu umiarkowanym lub znacznym stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera Adres przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego/szkoły/szkoły specjalnej/placówki oświatowej/placówki oświatowej specjalnej/poradni psychologiczno-pedagogicznej Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Część B INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW WG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA Dotyczy szkół dla dzieci i młodzieży - podstawowych (bez oddziałów przedszkolnych), gimnazjów, ponadgimnazjalnych wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca OGÓŁEM liczba na uczniów dany miesiąc W tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty w oddziale ogólnodostępnym (nie dotyczy szkół policealnych) w I i II klasie szkoły podstawowej w szkole podstawowej o liczebności do 70 uczniów w oddziale integracyjnym w oddziale dwujęzycznym w klasie terapeutycznej w oddziale i szkole dla mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, dla uczniów pochodzenia romskiego, a także dla uczniów korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b ustawy o systemie oświaty w oddziale sportowym w oddziale mistrzostwa sportowego kształcących się w zawodach medycznych w pozostałych szkołach policealnych dla młodzieży Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 12

13 niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją niesłyszący słabosłyszący stopniu lekkim stopniu umiarkowanym lub znacznym stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w tym Dotyczy szkół dla dorosłych OGÓŁEM LICZBA UCZNIÓW: Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach niemedycznych w systemie zaocznym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie stacjonarnym Liczba uczniów kształcących się na kierunkach medycznych w systemie zaocznym Dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Ogółem W tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty Dane o liczbie uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Rocznik wiekowy (rok urodzenia uczniów) Liczba uczniów z danego rocznika wiekowego w tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich Dotyczy placówek oświatowych, placówek oświatowych specjalnych, Ogółem uczniów.. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczyć może tylko przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o systemie oświaty) Ogółem uczniów.. Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 13

14 Część C OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Oświadczam, że w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / szkole / szkole specjalnej / placówce oświatowej / placówce oświatowej specjalnej / poradni psychologiczno-pedagogicznej zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) informację data.. podpis Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr IX/209/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. Informacja o faktycznej liczbie uczniów w miesiącu. roku.. Formularz przeznaczony jest dla innych niż Miasto Gdańsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Gdańska niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1 b i ust. 1 c ustawy o systemie oświaty UWAGA URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU DLA KAŻDEJ PLACÓWKI NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNĄ INFORMACJĘ WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIE WIERSZE W CZĘŚCI B Podstawa prawna: art. 90 ust. 1 b i ust. 1 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Termin składania: do 6-tego dnia miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca za dany miesiąc wg stanu na 1-go dnia danego miesiąca Miejsce składania: Wydział Rozwoju Społecznego - Urząd Miejski w Gdańsku. Część A DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu DANE OSOBY(OSÓB)REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĘ PROWADZĄCĄ Nazwisko i imię DANE O PRZEDSZKOLU / INNEJ FORMIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Nazwa Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny) Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 15

16 niewidomi słabowidzący ruchową, w tym z afazją niesłyszący słabosłyszący stopniu lekkim stopniu umiarkowanym lub znacznym stopniu głębokim sprzężoną z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 1. Adres przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Część B INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW WG STANU NA PIERWSZY DZIEŃ MIESIĄCA Ogółem W tym uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty Dane o liczbie uczniów przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego w poszczególnych rocznikach wiekowych z wykazaniem uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Rocznik wiekowy (rok urodzenia uczniów) Liczba uczniów z danego rocznika wiekowego w tym liczba uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin Wymień gminy i podaj liczbę uczniów z każdej z nich 2. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty (dotyczy przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego) Ogółem uczniów.. Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 16

17 Część C OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Oświadczam, że w przedszkolu / innej formie wychowania przedszkolnego / szkole / szkole specjalnej / placówce oświatowej / placówce oświatowej specjalnej / poradni psychologiczno-pedagogicznej zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy. Czytelny(e) podpis(y) składającego(ych) informację data.. podpis Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/209/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. ROCZNE rozliczenie z otrzymanych dotacji w roku.. rozdział klasyfikacji budżetowej..... Formularz przeznaczony jest dla innych niż Miasto Gdańsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Gdańska publiczne i niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły specjalne, placówki oświatowe, placówki oświatowe specjalne, poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne. URZĄD MIEJSKI W GDA ŃSKU UWAGA DLA KAŻDEJ SZKOŁY/PLACÓWKI/ROZDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNE ROZLICZENIE WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIE WIERSZE Z CZĘŚCI B i C Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Termin składania: do dnia 07 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie z otrzymanych dotacji. Miejsce składania: Wydział Rozwoju Społecznego - Urząd Miejski w Gdańsku. Część A DANE OSOBY PROWADZĄCEJ Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu DANE OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĘ PROWADZĄCĄ Nazwisko i imię DANE PRZEDSZKOLA / INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO/ SZKOŁY / SZKOŁY SPECJALNEJ / PLACÓWKI OŚWIATOWEJ / PLACÓWKI OŚWIATOWEJ SPECJALNEJ / PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Nazwa Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 18

19 Typ (przedszkole, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, placówka oświatowa: ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzące wczesne wspomaganie rozwoju ) oraz zawody, w których kształci szkoła (wymienić jakie) Adres przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego/szkoły/ szkoły specjalnej/ placówki oświatowej/ placówki oświatowej specjalnej/ poradni psychologiczno-pedagogicznej. NIP Kod pocztowy REGON Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Część B Dotyczy tylko niepublicznych szkół dla dorosłych oraz niepublicznych szkół policealnych INFORMACJA O NALEŻNEJ DOTACJI: 1. Wysokość dotacji otrzymanej w danym roku Kwota należnej dotacji na uczniów, którzy uczestniczyli w okresie styczeń-grudzień w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych miesiącach Różnica pomiędzy kwotą otrzymanej dotacji, a kwotą należnej dotacji. Ze znakiem dodatnim nadpłacona kwota dotacji do zwrotu Część C Dotyczy wszystkich dotowanych placówek INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI: 1. Wysokość dotacji otrzymanej w danym roku. W przypadku niepublicznych szkół dla dorosłych oraz niepublicznych szkół policealnych należy wpisać kwotę należnej dotacji wykazaną w Części B poz.2 2. Wydatki zrealizowane z dotacji w danym roku L.p Numer dowodu księgowego stanowiącego podstawę realizacji wydatku i rozliczenia dotacji Wydatek sfinansowany z dotacji Data wydatku Kwota wydatku Przeznaczenie wydatku Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 19

20 Ogółem wysokość poniesionych wydatków w danym roku 3. Kwota niewykorzystanej dotacji w danym roku Łączna kwota dotacji do zwrotu (B3 +C3 ) Część D OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Czytelny(e) podpis(y) składającego(cych) informację oraz pieczęć imienna data podpis Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr IX/209/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2015 r. ROCZNE rozliczenie z otrzymanych dotacji w roku.. rozdział klasyfikacji budżetowej... Formularz przeznaczony jest dla innych niż Miasto Gdańsk osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Gdańska niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1 b i ust. 1 c ustawy o systemie oświaty UWAGA URZĄD MIEJSKI W GDA ŃSKU DLA KAŻDEJ PLACÓWKi/ROZDZIAŁU NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNE ROZLICZENIE WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIE WIERSZE Z CZĘŚCI B Podstawa prawna: art. 90 ust. 1 b i ust. 1 c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Termin składania: do dnia 07 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie z otrzymanych dotacji. Miejsce składania: Wydział Rozwoju Społecznego - Urząd Miejski w Gdańsku. Część A DANE OSOBY PROWADZĄCEJ Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej SIEDZIBA OSOBY PRAWNEJ / ADRES OSOBY FIZYCZNEJ Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu DANE OSOBY(OSÓB) REPREZENTUJĄCEJ(YCH) OSOBĘ PROWADZĄCĄ Nazwisko i imię DANE PRZEDSZKOLA / INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Nazwa Typ (przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego - zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny)... Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 21

22 Adres przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego NIP Kod pocztowy REGON Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Część B 1. Wysokość dotacji otrzymanej w danym roku. 2. Wydatki zrealizowane z dotacji w danym roku L.p Numer dowodu księgowego stanowiącego podstawę realizacji wydatku i rozliczenia dotacji Ogółem wysokość poniesionych wydatków w danym roku 3. Kwota niewykorzystanej dotacji w danym roku Wydatek sfinansowany z dotacji Data wydatku Kwota wydatku Przeznaczenie wydatku Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 22

23 Część C OŚWIADCZENIA I PODPIS(-Y) OSOBY/(OSÓB) WŁAŚCIWEJ (-YCH) DO SKŁADANIA COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI O LICZBIE UCZNIÓW Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Czytelny(e) podpis(y) składającego(cych) informację oraz pieczęć imienna data podpis Id: 622F8AF DD7-B3D5-32FAB Podpisany Strona 23

24 Uzasadnienie Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r., poz. 827, z późn. zm.) na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia od dnia r. dzieciom czteroletnim, a od dnia r. dzieciom trzyletnim, miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego. Gmina, która nie zapewnia miejsca w przedszkolach publicznych lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić miejsce korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania wychowania przedszkolnego. Niepubliczne przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego spełniające warunki, o których mowa w art. 90 odpowiednio ust. 1 b lub ust. 1 c ustawy o systemie oświaty, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert będą od dnia r. otrzymywały dotację w wysokości określonej w niniejszej uchwale. Środki na realizację wyżej wymienionego zadania są zabezpieczone w budżecie Gminy Miasta Gdańska. W związku ze zmianami w art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty wprowadzonymi na mocy art. 1 pkt. 53 d oraz pkt. 61 a, c i d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 357) doprecyzowano postanowienia uchwały w zakresie kontroli dotowanych placówek. Załączniki wymienione w niniejszej uchwale zostały dostosowane do powyższych zmian w przepisach, a także częściowo zmienione w celu usprawnienia przekazywania i rozliczania dotacji. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione. WNIOSKODAWCA OPINIA RADCY PRAWNEGO

UCHWAŁA NR XVIII/541/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/541/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/541/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVI/1325/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LVI/1325/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LVI/1325/14 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/1148/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLI/1148/17 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XLI/1148/17 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 1 do regulaminu Załącznik nr 1 do regulaminu Wniosek o udzielenie dotacji na rok.. Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/866/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

Gdańsk, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/866/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 4401 UCHWAŁA NR XXXI/866/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI-307/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 27 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI-307/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO. z dnia 27 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 2088 UCHWAŁA NR XXXI-307/2017 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII - 146/2015

Bardziej szczegółowo

Informacja o faktycznej liczbie uczniów

Informacja o faktycznej liczbie uczniów Informacja o faktycznej liczbie uczniów Załacznik nr 2 do Regulaminu w miesiącu.. roku Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy)

Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Załącznik nr do Regulaminu Formularz przeznaczony jest dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1269/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 6 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LII/1269/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 6 lipca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2017 r. Poz. 6077 UCHWAŁA NR LII/1269/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/264/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/264/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/264/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 77 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 77 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 77 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA Projekt z dnia 16 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 14 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r.

Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin. z dnia 2 lutego 2017 r. Uchwała Nr 658/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/138/15 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/138/15 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/138/15 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR 431/XVI/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 10 marca 2016 r.

Lublin, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR 431/XVI/2016 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 10 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 1259 UCHWAŁA NR 431/XVI/2016 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 322/XI/2015 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 22 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 22 października 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 22 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/1185/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR 551/XXX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 500/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad i wysokości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 122/XIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 122/XIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 122/XIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 306/XXXVI/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 306/XXXVI/17 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 stycznia 2017 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 306/XXXVI/17 Wniosek o udzielenie dotacji na rok... Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Łomży przedszkola, szkoły, placówki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia r. Projekt z dnia 13 września 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia... 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 394 UCHWAŁA NR 464/XXVII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 394 UCHWAŁA NR 464/XXVII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2017 r. Poz. 394 UCHWAŁA NR 464/XXVII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR.../.../2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia.2014 roku

Uchwała NR.../.../2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia.2014 roku Uchwała NR.../.../2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia.2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli, dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 137 /2015 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/ 137 /2015 RADY GMINY ROKIETNICA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/ 137 /2015 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LI/458/2014 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/310/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/310/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/310/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XVIII/15 Wniosek o udzielenie dotacji na rok... Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Miasta Łomży przedszkola, szkoły, placówki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXIX/658/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 5 lipca 2012 r.

Wrocław, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXIX/658/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 5 lipca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 sierpnia 2012 r. Poz. 2803 UCHWAŁA NR XXIX/658/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/1165/09 Rady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 marca 2017 r. Poz. 1358 UCHWAŁA NR 498.XXXVI.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W LUBLIŃCU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W LUBLIŃCU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 8 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W LUBLIŃCU z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/332/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 17 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/332/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 17 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/332/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 13 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 13 października 2015 r. Projekt do pkt 18 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 13 października 2015 r. w sprawie: zmiany załącznika nr 3 do Uchwały nr VIII/89/15 Rady Gminy Sierakowice z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV RADY GMINY USTKA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

Gdańsk, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV RADY GMINY USTKA. z dnia 16 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 4664 UCHWAŁA NR XXIV.327.2016 RADY GMINY USTKA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 150 UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 150 UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 150 UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Mielec przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 600.XLIV.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 7 września 2017 r.

UCHWAŁA NR 600.XLIV.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia 7 września 2017 r. UCHWAŁA NR 600.XLIV.2017 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/258/15 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/258/15 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/258/15 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ. z dnia 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ. z dnia 29 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR 0007.86.2016 RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 lipca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW Zapotrzebowanie na dotację na miesiąc... 20... r. 1

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW Zapotrzebowanie na dotację na miesiąc... 20... r. 1 Załącznik nr 2 do uchwały nr 322/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. Prezydent Miasta Lublin INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW Zapotrzebowanie na dotację na miesiąc... 20... r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 177/XIX/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 24 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 177/XIX/2016 RADY GMINY CZERWONAK. z dnia 24 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 177/XIX/2016 RADY GMINY CZERWONAK z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9891 UCHWAŁA NR 116/XVIII/2015 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 26 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9891 UCHWAŁA NR 116/XVIII/2015 RADY MIASTA OSTROŁĘKI. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 9891 UCHWAŁA NR 116/VIII/2015 RADY MIASTA OSTROŁĘKI z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 604 UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 28 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 604 UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 28 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poz. 604 UCHWAŁA NR IV/24/2015 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r.

UCHWAŁA RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. Projekt z dnia 6 lutego 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/374/14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/374/14 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/374/14 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 września 2016 r. Poz. 4879 UCHWAŁA NR 17.148.2016 RADY GMINY PANKI z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/361/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/361/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/361/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/477/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LIV/477/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 października 2014 r. UCHWAŁA NR LIV/477/2014 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 23 października 2014 r. w sprawie: trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/455/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/455/16 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/455/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII-141/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII-141/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII-141/2015 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 801 UCHWAŁA NR XXI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 801 UCHWAŁA NR XXI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lutego 2017 r Poz 801 UCHWAŁA NR XXI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE z dnia 26 stycznia 2017 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/1569/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 grudnia 2017 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/1569/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 15 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 grudnia 2017 r. Poz. 12426 UCHWAŁA NR LIX/1569/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami Załącznik do Uchwały Nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CZERNICA

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CZERNICA Projekt z dnia 23 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CZERNICA z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 1986 UCHWAŁA NR XVI/107/2012 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 1986 UCHWAŁA NR XVI/107/2012 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 1986 UCHWAŁA NR XVI/107/2012 RADY MIEJSKIEJ W PASYMIU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej (imiona i nazwiska osób fizycznych) Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu

Nazwa osoby prawnej / imię i nazwisko osoby fizycznej (imiona i nazwiska osób fizycznych) Kod pocztowy Miejscowość Ulica Nr domu Nr lokalu Wniosek o udzielenie dotacji Strona 1 z 7 Formularz nr 1 do załącznika do uchwały nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... Wniosek o udzielenie dotacji na rok. (kalendarzowy) Formularz przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/573/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/573/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/573/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 3 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/113/2016 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/113/2016 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/113/2016 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR / / 2015 RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia.. 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Miasto Koszalin dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/782/2014. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/782/2014. Rady Miasta Siedlce. z dnia 26 czerwca 2014 r. identyfikator XLIII/782/2014/61 UCHWAŁA NR XLIII/782/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Część I. Pieczęć wpływu: Nr sprawy : DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM. Wnioskodawca: Osoba prawna. Osoba Fizyczna.

Część I. Pieczęć wpływu: Nr sprawy : DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM. Wnioskodawca: Osoba prawna. Osoba Fizyczna. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/137/2015 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 listopada 2015 roku Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rokietnica na rok... Formularz jest przeznaczony dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8212 UCHWAŁA NR XIV/169/2015 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Część I DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM. Część II DANE O SZKOLE / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna

Część I DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM. Część II DANE O SZKOLE / PLACÓWCE OŚWIATOWEJ. Wnioskodawca: Osoba prawna Osoba fizyczna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/13/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2013 roku Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu powiatu staszowskiego na rok.. (kalendarzowy) Formularz jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 292 UCHWAŁA NR XXVI/294/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/326/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/326/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLVIII/326/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY GMINY W SIENNICY. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY GMINY W SIENNICY. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 6418 UCHWAŁA NR XXXIII.0007.272.2014 RADY GMINY W SIENNICY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 2802 UCHWAŁA NR XXXV/508/13 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/491/13 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 14 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 14 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 6589 UCHWAŁA NR XXVII.236.2016 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 26 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA. z dnia 26 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 18 listopada 2013 r. Poz. 3661 UCHWAŁA NR XLVII/606/2013 RADY MIASTA TARNOBRZEGA z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Tarnobrzeg

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GUBIN. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GUBIN. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 lutego 2017 r. Poz. 300 UCHWAŁA NR XXII/148/2016 RADY GMINY GUBIN z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 330 UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/VI/72/15 POWIATU WEJHEROWSKIEGO. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/VI/72/15 POWIATU WEJHEROWSKIEGO. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/VI/72/15 POWIATU WEJHEROWSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji z budżetu powiatu dla szkół i placówek niepublicznych.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 2016 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji PROJEKT UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/695/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/695/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LI/695/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3207 UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 1712 UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r.

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/88/2015 RADY GMINY PORĄBKA. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/88/2015 RADY GMINY PORĄBKA. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XI/88/2015 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 262/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 262/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 21 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 262/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/306/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XXIII/306/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 roku Uchwała Nr XXIII/306/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU. z dnia 24 października 2014 r.

Poznań, dnia 31 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU. z dnia 24 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 października 2014 r. Poz. 5611 UCHWAŁA NR XLI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia 24 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo