DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Strumień przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu uchwala: 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Strumień przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 2. Traci moc uchwała Nr XIII Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Strumień przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r. poz. 6851). 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Przewodniczący Rady Czesław Greń

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Załącznik do Uchwały Nr XXVII Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 30 listopada 2016 r. Tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Strumień przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne 1. Ilekroć dalej będzie mowa o: 1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.); 2) uchwale - należy rozumieć niniejszą uchwałę; 3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej w której realizowany jest obowiązek szkolny, prowadzoną przez osobę prawną lub fizyczną; 4) przedszkolu - należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole; 5) innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzoną przez osobę prawną lub fizyczną niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy; 6) uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy; 7) uczniu - należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające do szkoły, przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, w tym również dziecko posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy; 8) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, prowadzącą na terenie gminy Strumień szkołę niepubliczną o uprawnieniu szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego; 9) organie dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Strumień; 10) podmiocie dotowanym - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, otrzymujące z Gminy Strumień dotację zgodnie z art. 90 ustawy; 11) podstawowej kwocie dotacji - należy przez to rozumieć kwotę dotacji ustaloną na podstawie art. 78b ustawy o systemie oświaty. 2. Z budżetu Gminy Strumień udzielane są dotacje dla szkół, przedszkoli, i innych form wychowania przedszkolnego: 1) dla niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, spełniających warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy - na każdego ucznia w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Gminę w danym roku budżetowym; 2) dla niepublicznych przedszkoli niebędących przedszkolami specjalnymi, niespełniających warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy - na każdego ucznia w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Gminę w danym roku budżetowym; 3) dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego spełniających warunki określone w art. 90 ust. 1c ustawy - na każdego ucznia w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Gminę w danym roku budżetowym; 4) dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego niespełniających warunków określonych w art. 90 ust. 1c ustawy - na każdego ucznia w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie, jaką przewidziano na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Gminę w danym roku budżetowym; 5) dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, stosownie do art. 90 ust. 2a ustawy - na każdego ucznia w wysokości równej kwocie, jaką przewidziano na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Gminę w danym roku budżetowym; 6) dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych, o których mowa w art. 90 ust.1a ustawy, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie, jaką przewidziano na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Gminę w danym roku budżetowym; 7) dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych, o których mowa w art. 90 ust. 3ac ustawy, które prowadzą zajęcia rewalidacyjnowychowawcze - na każdego uczestnika tych zajęć w wysokości równej kwocie, jaką przewidziano na uczestnika tych zajęć w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymanej przez Gminę w danym roku budżetowym Dotacji udziela Burmistrz Strumienia. 2. Warunkiem udzielenia dotacji jest przedłożenie przez organ prowadzący Burmistrzowi Strumienia pisemnego wniosku, zgodnie z załącznikiem nr 1, o udzielenie dotacji w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji Do 4 dnia każdego miesiąca, organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, składa pisemną informację o rzeczywistej liczbie uczniów oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju sporządzoną na podstawie dokumentacji według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc; wzór informacji stanowi załącznik nr Informacja organu prowadzącego szkołę dotycząca miesiąca lipca i sierpnia sporządzona jest na podstawie rzeczywistej liczby uczniów w miesiącu czerwcu. 3. W przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy Strumień wraz informacją, o której mowa w 4 ust. 1, organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego przedkłada oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania ucznia, zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia Przekazanie przez Burmistrza Strumienia dotacji, o której mowa w 2 następuje miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca z rachunku Gminy na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem, że dotację za grudzień przekazuje się do 15 dnia grudnia danego roku. 2. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących, zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy. 3. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy w trybie i na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. 6. Organ prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do: 1) składania rozliczenia wykorzystania dotacji w Urzędzie Miejskim w Strumieniu, pisemnie za cały rok łącznie tj. za okres od stycznia do grudnia w terminie do 20 stycznia roku następnego lub w przypadku, gdy osoba prowadząca podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności danej szkoły, przedszkola lub innej formy

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz wychowania przedszkolnego, w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji; wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 3; 2) prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania przez szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego dotacji udzielonej z budżetu Gminy Strumień; 3) prowadzenia odrębnego zestawienia wydatków finansowanych z dotacji w danym roku według wzoru określonego w załączniku nr 3; 4) zamieszczenia na dowodzie księgowym opisu: Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Strumień, w kwocie. zł, dotyczący. oraz nazwy dotowanego podmiotu, pieczęci i podpisu dyrektora lub osoby prowadzącej Burmistrzowi Strumienia w ramach kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu Gminy Strumień, przysługuje prawo kontroli rzeczywistej liczby uczniów oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, a także uczestników objętych zajęciami rewalidacyjnowychowawczymi. 2. Kontrola rzeczywistej liczby uczniów, dzieci oraz uczestników, o której mowa w ust. 1 obejmuje zgodność danych wykazywanych w miesięcznej informacji, stanowiącej załącznik nr 2, ze stanem faktycznym oraz dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania uczniów oraz dzieci. 3. Kontrolę w dotowanych podmiotach przeprowadzają osoby upoważnione przez Burmistrza Strumienia. Osoby kontrolujące mają prawo żądania wyjaśnień, kserokopii, odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak też zestawień i obliczeń opartych na tych dokumentach celem stwierdzenia prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Kontrola może być planowana lub doraźna. 2. Kontrola może być kompleksowa, obejmująca całość zakresu prawidłowości naliczenia, pobrania i wykorzystania dotacji lub tematyczna. 3. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane jednoosobowo lub w zespole. 4. Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli określające: numer upoważnienia, imię i nazwisko kontrolującego, zakres kontroli, termin ważności upoważnienia Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie podmiotu dotowanego oraz w miejscach wykonywania jego zadań lub w siedzibie organu prowadzącego dotowany podmiot. 2. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli Protokół kontroli zawiera: a) pełną nazwę i adres kontrolowanej szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, nazwę i adres organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania organu prowadzącego, b) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, c) imiona i nazwiska kontrolujących, d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, e) opis stanu faktycznego ustalonego w toku kontroli, f) opis stwierdzonych nieprawidłowości ze wskazaniem naruszonych przepisów, g) opis załączników do protokołu, h) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu, i) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz W razie niemożności przedstawienia protokołu kontroli organowi prowadzącemu kontrolowany podmiot w siedzibie tego podmiotu lub w siedzibie organu dotującego, protokół doręcza się organowi prowadzącemu dotowany podmiot za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, na zasadach określonych w dziale I rozdział 8 Kodeksu postępowania administracyjnego. 4. Organowi prowadzącemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia składa się kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. 5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli. 6. Organ prowadzący może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie określonym w ust. 4 wyjaśnienie tej odmowy. 7. Odmowa podpisania protokołu przez organ prowadzący nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. 10. W terminie 30 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez organ prowadzący, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do organu prowadzącego zawierające ustalenia kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości przyczyny i skutki tych nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Załącznik nr 1 do Trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Strumień przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne. (pieczęć podmiotu dotowanego) Wniosek o udzielenie dotacji na rok Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Gminy Strumień szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. UWAGA! DLA KAŻDEGO PODMIOTU NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNĄ INFORMACJĘ Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.) Termin składania: do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Miejsce składania: Urząd Miejski w Strumieniu. I. DANE ORGANU PROWADZĄCEGO 1. Osoba prowadząca szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego: Dane kontaktowe osoby prowadzącej - (adres, nr telefonu, , fax) II. DANE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA LUB INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1. Nazwa szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego: 2. Typ i rodzaj szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego: 3. Data rozpoczęcia funkcjonowania: Dane teleadresowe szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego: 5. Rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego właściwy do przekazania dotacji: a) Nazwa banku: b) Nr rachunku bankowego:..

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz III. PLANOWANA LICZBA UCZNIÓW 1. Informacja dotycząca przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego: W tym uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty M-c dotowany Liczba uczniów ogółem w stopniu lekkim Niedostosowanie społeczne z zaburzeniami zachowania Zagrożeni uzależnieniom, i niedostosowaniem społecznym Z chorobami przewlekłymi lub zaburzeniami psychicznymi Niewidomi lub słabowidzący Niesłyszący lub słabosłyszący Z niepełnosprawnością ruchową w stopniu umiarkowanym lub znacznym w stopniu głębokim Z niepełnosprawnością sprzężoną Autyzm I-VIII IX-XII Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinie, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty: - I-VIII. - IX-XII Informacja dotycząca szkół podstawowych, w których realizowany jest obowiązek szkolny: W tym uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty M-c dotowany Liczba uczniów ogółem w Szkole Podstawowej w stopniu lekkim Niedostosowanie społeczne z zaburzeniami zachowania Zagrożeni uzależnieniom, i niedostosowaniem społecznym Z chorobami przewlekłymi lub zaburzeniami psychicznymi Niewidomi lub słabowidzący Niesłyszący lub słabosłyszący Z niepełnosprawnością ruchową w stopniu umiarkowanym lub znacznym w stopniu głębokim Z niepełnosprawnością sprzężoną Autyzm I-VIII IX-XII Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinie, o której mowa w art. 71b ust. 3 i 3a ustawy o systemie oświaty: - I-VIII. - IX-XII..... (miejscowość i data) (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz Załącznik nr 2 do Trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Strumień przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne (pieczęć podmiotu dotowanego) Informacja o rzeczywistej liczbie uczniów i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju na pierwszy dzień miesiąca.. roku. dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej, niepublicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Gminy Strumień szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. Jeżeli 1-szy dzień miesiąca przypada na dzień wolny od pracy, informacje sporządza się wg stanu na dzień następny. UWAGA! DLA KAŻDEGO PODMIOTU NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNĄ INFORMACJĘ Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.) Termin składania: do 4-go każdego miesiąca. Miejsce składania: Urząd Miejski w Strumieniu. I. DANE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA LUB INNEJ FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1. Nazwa i adres organu prowadzącego: 2. Nazwa szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego: 3. Dane teleadresowe szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego: 4. Liczba uczniów, w tym: - zamieszkałych na terenie Gminy Strumień. - zamieszkałych na terenie innych gmin

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz II. UCZNIOWIE ZAMIESZKALI NA TERENIE GMINY STRUMIEŃ W tym uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty Liczba uczniów ogółem w stopniu lekkim Niedostosowanie społeczne z zaburzeniami zachowania Zagrożeni uzależnieniom, i niedostosowaniem społecznym Z chorobami przewlekłymi lub zaburzeniami psychicznymi Niewidomi lub słabowidzący Niesłyszący lub słabosłyszący Z niepełnosprawnością ruchową w stopniu umiarkowanym lub znacznym w stopniu głębokim Z niepełnosprawnością sprzężoną Autyzm W tym rzeczywista liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju realizujących w danym podmiocie wychowanie przedszkolne na pierwszy dzień ogółem. III. UCZNIOWIE ZAMIESZKALI NA TERENIE INNYCH GMIN Lp. 1. Nazwa gminy/miasta, którego mieszkaniec jest uczniem Data wpisu do dziennika Data urodzenia Rodzaj orzeczenia o niepełnosprawności, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju IV. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Rzeczywista liczba dzieci objętych tylko wczesnym wspomaganiem rozwoju nie realizujących w danym podmiocie wychowania przedszkolnego na pierwszy dzień ogółem 2. Nazwa i numer rachunku bankowego szkoły, przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, na który ma być przekazana dotacja:.. (miejscowość i data) (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Załącznik nr 3 do Trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Strumień przez inne niż Gmina osoby prawne i fizyczne. (pieczęć podmiotu dotowanego) Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Gminy Strumień szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego. UWAGA! DLA KAŻDEGO PODMIOTU NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBNĄ INFORMACJĘ Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.) Termin składania: do 20 stycznia następnego roku kalendarzowego. Miejsce składania: Urząd Miejski w Strumieniu. ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ STRUMIEŃ W ROKU... I. DANE PODMIOTU DOTOWANEGO 1. Pełna nazwa i adres, NIP, REGON niepublicznej szkoły, przedszkola lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego: 2. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Strumień: 3. Rozliczenie dotacji udzielonej w... roku

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz Rzeczywista liczba uczniów (wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym złożono informację) Lp. Miesiąc Liczba uczniów ogółem W tym liczba uczniów niepełnosprawnych W tym liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Wysokość otrzymanej dotacji Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj 1 Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Łączna kwota otrzymanej dotacji 2 Rozliczenie dotacji według rodzajów wydatków bieżących Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia Zakup energii i usług Inne wydatki bieżące Łączna kwota poniesionych wydatków bieżących 3 Kwota niewykorzystanej dotacji.. (miejscowość i data) (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz II. DANE FINANSOWE 1. Wysokość dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym (w zł) Wysokość wydatków sfinansowanych z dotacji (zł) Kwota niewykorzystanej dotacji (zł) Stan środków na wyodrębnionym rachunku bankowym (zł) na dzień 31 grudnia. 5. Wykaz wydatków bieżących sfinansowanych z otrzymanej dotacji: ZESTAWIENIE WYDATKÓW SFINANSOWANYCH Z DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ STRUMIEŃ W ROKU Rodzaj wydatków Data zapłaty Uwagi Lp. Data dokumentu Numer dokumentu Przedmiot Wynagrodzenie Pochodne od wynagrodzeń Pomoce naukowe Materiały Wyposażenie Energia Usługi Inne wydatki Razem m-c.. Razem m-c.. Razem m-c.. Razem m-c.. Razem m-c.. RAZEM ROK.. (miejscowość i data) (pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 292 UCHWAŁA NR XXVI/294/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 września 2016 r. Poz. 4879 UCHWAŁA NR 17.148.2016 RADY GMINY PANKI z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 grudnia 2016 r. Poz. 6950 UCHWAŁA NR XX/187/16 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 maja 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 maja 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 12 czerwca 2014 r. Poz. 1192 UCHWAŁA NR L/374/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie ustalenia trybu udzielania oraz terminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2016 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2016 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2016 RADY GMINY WILCZYCE z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r.

Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC. z dnia 27 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 3376 UCHWAŁA NR XLVIII/244/2014 RADY GMINY SIEDLEC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lutego 2017 r. Poz. 955 UCHWAŁA NR XXVII/399/17 RADY GMINY JASIENICA z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH Projekt z dnia 14 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/113/2016 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/113/2016 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/113/2016 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 6990 UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5138 UCHWAŁA NR XV/97/15 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia. Uchwała Nr Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 7683 UCHWAŁA NR PR.0007.263.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 92 UCHWAŁA NR XXIV/212/2017 RADY GMINY DRELÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lublin, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 92 UCHWAŁA NR XXIV/212/2017 RADY GMINY DRELÓW. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 5 stycznia 2018 r. Poz. 92 UCHWAŁA NR XXIV/212/2017 RADY GMINY DRELÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 lutego 2018 r. Poz. 691 UCHWAŁA NR XLIV/480/18 RADY MIEJSKIEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 330 UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 187/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 187/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 187/XXIII/16 RADY GMINY POCZESNA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY GMINY ISTEBNA w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6738 UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 22 lutego 2018 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE. z dnia 22 lutego 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 marca 2018 r. Poz. 2226 UCHWAŁA NR XLI.392.2018 RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK. z dnia 15 lutego 2017 r.

Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK. z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 15 lutego 2017 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR XIX/140/17 RADY GMINY WIELBARK w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI..2016 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia piątek, 12 stycznia 2018 r. Poz. 122 UCHWAŁA NR XLVIII/581/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

Gdańsk, dnia piątek, 12 stycznia 2018 r. Poz. 122 UCHWAŁA NR XLVIII/581/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia piątek, 12 stycznia 2018 r. Poz. 122 UCHWAŁA NR XLVIII/581/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 150 UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 150 UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 150 UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WYSZKI. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY WYSZKI. z dnia r. Projekt projekt z dnia 1 lutego 2018 r. zatwierdzony przez Wójta Gminy Wyszki UCHWAŁA NR... RADY GMINY WYSZKI z dnia... 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/214/16 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/214/16 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/214/16 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Chełmża dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 1053 UCHWAŁA NR XXIX/25/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ ORZESZE z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE. z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXX/169/2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r.

Uchwała Nr XLIII/39/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. Uchwała Nr XLIII/39/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jedlińsk dla publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/148/2016 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 8 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/148/2016 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 8 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/148/2016 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXVI/163/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XVII/168/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. z dnia 10 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XVII/168/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM. z dnia 10 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 507 UCHWAŁA NR XVII/168/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r.

Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r. Uchwała Nr. Rady Miejskiej w Warce z dnia. 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 3 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 326/XXXVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH. z dnia 20 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 326/XXXVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH. z dnia 20 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 326/XXXVII/2014 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych, przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 228 UCHWAŁA NR XXVI/5/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 228 UCHWAŁA NR XXVI/5/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 stycznia 2017 r. Poz. 228 UCHWAŁA NR XXVI/5/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji udzielanych

Bardziej szczegółowo

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, zgodnie z zasadami Załącznik do Uchwały Nr 741/LV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, dla publicznych i

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 6 kwietnia 2018 r. Poz. 972 UCHWAŁA NR XL/363/18 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 27 marca 2018 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 6 kwietnia 2018 r. Poz. 972 UCHWAŁA NR XL/363/18 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE. z dnia 27 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 6 kwietnia 2018 r. Poz. 972 UCHWAŁA NR XL/363/18 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 801 UCHWAŁA NR XXI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 17 lutego 2017 r. Poz. 801 UCHWAŁA NR XXI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 17 lutego 2017 r Poz 801 UCHWAŁA NR XXI/148/16 RADY MIEJSKIEJ W BARDZIE z dnia 26 stycznia 2017 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 10 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI. z dnia 10 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR VII/67/15 RADY GMINY WYSZKI z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 6052 UCHWAŁA NR XXXVI/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/695/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LI/695/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 24 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LI/695/2018 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Sandomierz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/395/18 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU. z dnia 26 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/395/18 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU. z dnia 26 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XLVIII/395/18 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/466/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 22 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XLI/466/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 22 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XLI/466/18 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 23 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XX/133/2017 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 kwietnia 2018 r. Poz. 2103 UCHWAŁA NR 258/XXXVII/2018 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 25 lutego 2015 r.

Wrocław, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR VI/37/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 30 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/502/2016 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 862 UCHWAŁA NR XXVI/230/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE. z dnia 26 stycznia 2017 r.

Rzeszów, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 862 UCHWAŁA NR XXVI/230/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE. z dnia 26 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 862 UCHWAŁA NR XXVI/230/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZYŻOWIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/309/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU. z dnia 29 stycznia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/309/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU. z dnia 29 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 lutego 2018 r. Poz. 1553 UCHWAŁA NR XLI/309/18 RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 80 UCHWAŁA NR XXXIX/269/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 28 grudnia 2017 r.

Kielce, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 80 UCHWAŁA NR XXXIX/269/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) z dnia 28 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 stycznia 2018 r. Poz. 80 UCHWAŁA NR XXXIX/269/2017 RADY GMINY SŁUPIA (KONECKA) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 marca 2010r.

UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 24 marca 2010r. UCHWAŁA Nr 1364/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Piaseczno przez inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA. z dnia 31 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA. z dnia 31 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/2018 RADY GMINY DĄBROWA ZIELONA z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dąbrowa Zielona oraz trybu przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 15 stycznia 2018 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOJSZOWY. z dnia 15 stycznia 2018 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOJSZOWY z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Bojszowy dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r.

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/135/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 4 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/135/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 4 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 5868 UCHWAŁA NR XIV/135/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY w sprawie w sprawie trybu i zakresu udzielania, rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 maja 2017 r. Poz. 2550 UCHWAŁA NR XXXIII/202/2017 RADY GMINY INOWŁÓDZ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/314/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wrocław, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/314/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 21 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 5616 UCHWAŁA NR XLIV/314/2017 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 6101 UCHWAŁA NR XV/122/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały nr 187/IX/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15.06.2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 327/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 327/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 327/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 2537 UCHWAŁA NR 125/XVI/2016 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr 436 RADY MIASTA KONINA z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/154/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/154/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/154/16 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 22 grudnia 2016 r. Projekt UCHWAŁA RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XIII/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/361/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/361/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LV/361/14 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 21 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 6018 UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/236/2016 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/653/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA NR LII/653/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 25 stycznia 2018 r. UCHWAŁA NR LII/653/18 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU. z dnia 30 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 8523 UCHWAŁA NR XVII/124/15 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE. z dnia 28 marca 2019 r. UCHWAŁA NR VII/43/2019 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/212/2016 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/212/2016 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 7798 UCHWAŁA NR XX/212/2016 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 lipca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 6912 UCHWAŁA NR XXIX/221/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 922/XL/18 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 29 marca 2018 r.

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 922/XL/18 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 29 marca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 kwietnia 2018 r. Poz. 1999 UCHWAŁA NR 922/XL/18 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/22/2018 Rada Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/22/2018 Rada Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Nr IV/22/2018 Rada Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE

PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia... 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1064 UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 lutego 2018 r. Poz. 681 UCHWAŁA NR XLV/398/2018 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo