Regulamin Konkursu Lato z Lipton i Super-Pharm zwany dalej Regulaminem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Lato z Lipton i Super-Pharm zwany dalej Regulaminem."

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Lato z Lipton i Super-Pharm zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Lato z Lipton i Super- Pharm". 2. Nazwa podmiotu urządzającego Konkurs oraz cel Konkursu. Organizatorem Konkursu, zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu Organizatorem, jest Lidia Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP , REGON Konkurs organizowany jest w celu promocji wyrobów Pepsi-Cola General Bottlers sp. z o.o. wśród konsumentów Sieci sklepów Super-Pharm, zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Super-Pharm. Fundatorem nagród w Konkursie jest Pepsi-Cola General Bottlers sp. z o.o. 3. Informacja o formie organizacji Konkursu. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z r, Nr 201 poz ze zm.). 4. Obszar, na którym będzie prowadzony Konkurs. Konkurs prowadzony będzie w sklepach sieci Super-Pharm na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Lista sklepów prowadzących promocyjną sprzedaż produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 5. Czas trwania Konkursu Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są od roku do roku. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do dnia roku. 6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej. Promocyjna sprzedaż produktów objętych promocją uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu roku i kończy w dniu roku. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty marki Lipton wyprodukowane przez Pepsi-Cola General Bottlers sp. z o.o. i oferowane przez sklepy sieci Super-Pharm zwane dalej Produktami Promocyjnymi. 7.DANE OSOBOWE Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora Konkursu, w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania laureata publikowane są zgodnie z dyspozycją punktu 26 niniejszego Regulaminu na liście laureatów. Administratorem danych osobowych jest AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A. Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. UCZESTNICY KONKURSU 8. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia lub osoba która ukończyła 13 rok życia za pisemną zgodą rodziców lub przedstawiciela ustawowego, dokonująca zakupu produktu promocyjnego w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i spełniająca warunki Regulaminu. W przypadku wygrania nagrody przez osobę która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie o którym mowa w pkt 23 i pkt 24 wypełnia rodzic lub przedstawiciel ustawowy. 1

2 9. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora, pracownicy Super-Pharm Poland Sp. z o. o., pracownicy Pepsi-Cola General Bottlers sp. z o.o. oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). 10. Uczestnik przystępując do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 11. Aby wziąć udział w Konkursie należy: a) w dniach od roku do roku, dokonać jednorazowego zakupu co najmniej dwóch Produktów Promocyjnych w sklepie sieci Super-Pharm biorącym udział w Konkursie zgodnie z pkt. 4 Regulaminu i zachować dowód zakupu. Przez dowód zakupu rozumie się oryginał paragonu fiskalnego lub kopię oryginału faktury VAT. Jeden dowód zakupu można wykorzystać tylko jeden raz do zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie. b) Po dokonaniu zakupu o którym mowa w pkt 11a) Regulaminu dokonać w dniach od roku do dnia roku zgłoszenia do Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej zwanej dalej Stroną Internetową, zawierającego następujące pola obowiązkowe: - Dodanie pracy konkursowej w formie zdjęcia, zwanej dalej Zdjęciem. Zdjęcie powinno ciekawie i kreatywnie pokazywać jak wspaniale mogą wyglądać wakacje z Lipton Ice Tea. Uczestnik ma możliwość dodania jednego zdjęcia w formacie pliku jpg o wielkości do 5 MB. Do udziału w Konkursie Uczestnik może zgłosić jedynie takie Zdjęcie, które spełnia następujące warunki: jest wykonane samodzielnie przez Uczestnika, nie było publikowane wcześniej publicznie ani nie było zgłaszane do udziału w innych konkursach lub akcjach promocyjnych, Uczestnikowi przysługuje do Zdjęcia całość autorskich i majątkowych praw autorskich, a prawa te nie zostały w żadnym zakresie zbyte ani obciążone ze skutkiem obligacyjnym lub rzeczowym na rzecz osób trzecich w sposób, który prowadziłby do ograniczenia możliwości wykorzystywania Zdjęcia przez Organizatora w sposób określony w niniejszym Regulaminie; w przypadku, gdy na Zdjęciu przedstawiony jest także wizerunek osoby trzeciej Uczestnik posiada zgodę osoby uwidocznionej na zdjęciu na rozpowszechnianie jej wizerunku. - Imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania - adres mailowy, numer telefonu - numer dowodu zakupu o którym mowa w pkt 11a). 12. Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego samodzielnie, we własnym imieniu i wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej na rzecz Organizatora. 13. Organizator dokona weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych odmawiając przyjęcia do Konkursu, w przypadku gdy praca konkursowa ma dyskryminujący charakter, obraża uczucia religijne, zawiera treści obsceniczne lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego. W przypadku odmowy przyjęcia pracy do Konkursu Organizator powiadomi o tym fakcie Uczestnika wiadomością mail na adres mail podany w trakcie rejestracji. 14. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, iż praca konkursowa stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych. W przypadku, gdyby oświadczenie, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, a osoby trzecie wystąpiły wobec Organizatora lub podmiotów z nim współpracujących z roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw do pracy konkursowej, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora lub takich podmiotów z odpowiedzialności prawnej. 15. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie według procedury przedstawionej w pkt 11 Regulaminu. 16. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać od roku do roku. Przyjęcie Zgłoszenia przez system rejestracyjny Strony Internetowej jest potwierdzone informacją zwrotną na adres mailowy, który podano w zgłoszeniu. Informacja zwrotna zostanie wysłana w sposób automatyczny, ale nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia. 2

3 Informacje zwrotne nie potwierdzają poprawności Zgłoszenia z treścią Regulaminu, a tylko fakt zarejestrowania Zgłoszenia w systemie teleinformatycznym. Organizator nie zwraca żadnych kosztów związanych z przygotowaniem lub zgłoszeniem Zdjęcia do Konkursu. NAGRODY W KONKURSIE 17. Wykaz nagród: a) Nagroda w postaci vouchera Biura Podróży ITAKA o wartości zł brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 222 zł (nagroda pieniężna przed wydaniem nagrody jest potrącana przez płatnika (AVANTI Lidia Rasztawicka) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) 2 nagrody o łącznej wartości 4 444zł brutto; Wartość puli nagród wynosi 4 444,00zł brutto. 18. Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 19. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). MIEJSCE I TERMINY WYŁONIENIA LAUREATÓW 20. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną przyznane przez Komisję, zwaną dalej Komisją, powołaną przez Organizatora. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatora i Pepsi-Cola General Bottlers sp. z o.o. w liczbie 2 przedstawicieli Organizatora i 1 przedstawiciel Pepsi-Cola General Bottlers sp. z o.o. Konkurs jest podzielony na dwa etapy: - etap I od roku do roku - etap II od roku do roku Po zakończeniu każdego etapu trwania Konkursu Komisja wybierze 1 (słownie: jednego) laureata Nagrody spośród Uczestników dokonujących zgłoszeń do Konkursu w danym etapie. - I posiedzenie Komisji roku wybór laureatów Nagrody spośród zgłoszeń do Konkursu od dnia roku do dnia roku. - II posiedzenie Komisji roku wybór laureata Nagrody spośród zgłoszeń do Konkursu od dnia roku do dnia roku. Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę w czasie trwania całego Konkursu. 21. Komisja oceni zgłoszone Zdjęcia oceniając kreatywność, ciekawość, oryginalność, merytoryczne dopasowanie treści przesłanego Zdjęcia do zadanego tematu: jak wspaniale mogą wyglądać wakacje z Lipton Ice Tea. 22. O przyznaniu Nagrody laureat zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Organizatora na adres podany w trakcie rejestracji wiadomości w ciągu 5 dni roboczych od momentu przyznania nagrody, czyli nie później niż do dnia roku. Jednocześnie, w wiadomości tej Organizator prześle także dalsze informacje dotyczące odbioru przyznanej Nagrody. 23. Laureat Nagrody w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o wygraniu Nagrody zobowiązany jest przesłać Organizatorowi przesyłką rejestrowaną na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, Sulejówek z dopiskiem Lato z Lipton i Super-Pharm, następujące dokumenty: a) Oświadczenie zawierające dane osobowe laureata, tj. imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres mail oraz numer telefonu kontaktowego; zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu; zgodę na przekazanie praw autorskich do pracy konkursowej na rzecz Organizatora. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku osoby niepełnoletniej która ukończyła 13 rok życia oświadczenie wypełnia rodzic lub przedstawiciel ustawowy. b) Dowód Zakupu potwierdzający zakup Produktów promocyjnych uprawniający do udziału w Konkursie zgodnie z Regulaminem o numerze zgodnym z numerem podanym w zgłoszeniu o którym mowa w pkt. 11 b) Regulaminu. Jeśli laureat nie prześle w terminie do dnia roku (decyduje data wpłynięcia przesyłki rejestrowanej do Organizatora) wszystkich wymaganych dokumentów i danych, wówczas nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Fundatora. 3

4 24. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Zdjęć laureatów z chwilą podpisania przez laureata, a w przypadku osoby niepełnoletniej która ukończyła 13 rok życia przez rodzica lub przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o przekazaniu praw autorskich i wydania nagrody. Nabycie praw autorskich obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami), a w szczególności: a) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką, w szczególności drukiem, b) wprowadzenie do obrotu, c) wprowadzenie do pamięci komputera, wykonywanie kopii i przetwarzanie w jego pamięci, d) wprowadzenie do sieci Internet, e) trwałe i czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, f) publiczne rozpowszechnianie, g) wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora, jego publikacji i innych przejawów jego działalności, a także przedmiotów jego własności; obejmuje to także utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne, na płytach CD, kasetach oraz wykonywanie uprawnień zgodnie z punktami od a) do f), wykonywanie praw zależnych o którym mowa w art. 46 tejże ustawy o ile wymaga tego sposób eksploatacji. WYDAWANIE NAGRÓD 25. Po prawidłowej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt. 23 Regulaminu, Organizator wysyła laureatowi Nagrodę na podany przez niego adres, przesyłką kurierską lub pocztową do dnia r. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator, dostawa Nagród jest możliwa jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata, pozostaje ona własnością Fundatora. OGŁASZANIE WYNIKÓW 26. Lista laureatów (w postaci imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania) oraz Zdjęcia laureatów są publikowana na stronie internetowej ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 27. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Konkursu na piśmie na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, Sulejówek z dopiskiem Lato z Lipton i Super-Pharm reklamacja lub em na adres: z dopiskiem w tytule Lato z Lipton i Super-Pharm reklamacja, najpóźniej do dnia roku (data wpłynięcia reklamacji do Organizatora). 28. Reklamacje rozpatruje Komisja. 29. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez , odpowiedź zostanie wysłana na adres wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). Rozpatrywanie reklamacji trwa najpóźniej do dnia roku, włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 30. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Konkursu do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka, ul. Reymonta 4A, Sulejówek z dopiskiem Lato z Lipton i Super-Pharm - regulamin. Na pisemne życzenie Uczestnika Konkursu przesłane wiadomością mail na adres: otrzyma on kopię Regulaminu w wiadomości zwrotnej mail jako załącznik do wiadomości. 31. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 4

5 Załącznik nr 1 Oświadczenie dla laureatów nagród Konkursu Lato z Lipton i Super-Pharm Prosimy o czytelne wypełnienie DRUKOWANYMI literami. Nagroda zostanie wysłana na podany poniżej adres zgodnie z Regulaminem Lato z Lipton i Super-Pharm. Dane adresowe laureata Konkursu* : Imię i nazwisko: Adres korespondencyjny (ulica, numer budynku mieszkania). Kod pocztowy:.. Miejscowość:.. Telefon kontaktowy: Oświadczenia laureata Konkursu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) w celu przeprowadzenia Konkursu "Lato z Lipton i Super-Pharm". Administratorem danych osobowych jest AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku przy ul. Reymonta 4a. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie. Laureatowi, który podał swoje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Data*. Podpis*. Oświadczenia laureata Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu całości praw majątkowych do Zdjęcia: Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu "Lato z Lipton i Super-Pharm" całości autorskich praw majątkowych do Zdjęcia stanowiącego wykonanie zadania konkursowego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 90 poz. 631, 2006 r. ze zmianami). Nabycie praw autorskich przez Organizatora obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności pola doprecyzowane w pkt. 25 Regulaminu Konkursu. Jako laureat nagrody nie jestem uprawniony/a do otrzymania wynagrodzenia z powyższego tytułu. Data*. Podpis*. * UWAGA: W przypadku wygrania nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie wypełnia rodzic lub przedstawiciel ustawowy. 5

6 Załącznik nr 2 Lista sklepów Super-Pharm biorących udział w Konkursie. 001 Galeria Mokotów ul. Wołoska Warszawa 002 Opole Krakowska Ul. Krakowska 45/ Opole 003 Galaxy Al. Wyzwolenia 18/ Szczecin 004 Bielany Ul. Czekoladowa Kobierzyce 005 Blue City Al. Jerozolimskie Warszawa 007 Arkadia Ul. Jana Pawła II Warszawa 008 Galeria Kazimierz Ul. Podgórska Kraków 009 Promenada Ul. Ostrobramska 75c Warszawa 010 King Cross Ul. Bukowska Poznań 011 Cinema City Ul. Czerwona Droga 1/ Toruń 012 Matarnia Ul. Złota Karczma Gdańsk 013 Silesia Ul. Chorzowska Katowice 014 Manufaktura Ul. Karskiego Łódź 015 Złote Tarasy Ul. Złota Warszawa 016 Stary Browar Ul. Półwiejska Poznań 017 Magnolia Ul. Legnicka Wrocław 018 Galeria Bałtycka Ul. Grunwaldzka Gdańsk 019 Galeria Biała Ul. Miłosza Białystok 020 Galeria Focus Park Ul. Jagiellońska 39/ Bydgoszcz 021 Młyn Ul. Krzywoustego Wrocław 022 Malta Ul. Maltańska Poznań 023 Galeria Jurajska Al. Wojska Polskiego Częstochowa 024 Belgradzka Ul. Belgradzka Warszawa 025 Port Łódź Ul. Pabianicka Łódź 026 Agora Bytom Ul. Pl. Kościuszki Bytom 027 Radom Słoneczna Ul. Chrobrego Radom 028 Opole Turawa Ul. Dębowa Zawada 029 Szczecin Turzyn Al. Bohaterów Warszawy 40 (Róg ul. 26 kwietnia) Szczecin 030 Targówek Ul. Malborska 51/ Warszawa 031 Kraków Futura Park Ul. Prof. Rożańskiego Modlniczka k/krakowa 032 Wola Park Ul. Górczewska Warszawa 033 Galeria Echo Kielce Ul. Świętokrzyska Kielce 034 Rzeszów Millenium Ul. Kopisto Rzeszów 035 Wrocław Szewska Ul. Szewska Wrocław 036 Forum Gliwice ul. Lipowa Gliwice 037 Nova Park ul. Przemysłowa 2, Gorzów Wielkopolski 038 Kielce Korona ul. Warszawska 26, Kielce 039 Zakopane ul. Krupówki 45, Zakopane 040 Galeria Rzeszów Al. Piłsudskiego Rzeszów 041 CH Wzgórze ul. Kazimierza Górskiego Gdynia 042 Gdańsk Alfa Ul. Kołobrzeska 41 c Gdańsk 043 Galeria Łódzka ul. Piłsudskiego 15/ Łódź 044 Gliwice Europa Centralna ul. Pszczyńska Gliwice 045 Warszawa Marszałkowska ul. Marszałkowska 28a Warszawa 046 Galeria Katowicka ul. 3 maja Katowice 047 Dom Mody Klif ul. Okopowa 58/ Warszawa 6

7 048 Poznań City Center ul. Stanisława Matyi Poznań 049 Trzy Korony ul. Lwowska Nowy Sącz 050 CH KLIF Gdynia Aleja Zwycięstwa Gdynia 052 Dworzec Główny Kraków Ul. Pawia 5A Kraków 053 CH Atrium Felicity Lublin Al. Wincentego Witosa Lublin 054 Galeria Amber Kalisz Ul. Górnośląska Kalisz 055 Legionowo Ul. Piłsudskiego Legionowo 056 Puławska ul. Puławska 23/ Warszawa 057 Park Handlowy Zabrze Plac Teatralny Zabrze 058 Łódź Retkinia ul. Armii Krajowej Łódź 059 Wrocław Ruska ul. Ruska Wrocław 060 Włocławek CH Wzorcownia ul. Kościuszki 16b Włocławek 061 Lublin Tarasy Zamkowe Al. Unii Lubelskiej Lublin 062 Jelenia Góra GALERIA SUDECKA al. Jana Pawła II Jelenia Góra 7

Regulamin Konkursu Podejmij wyzwanie Pepsi - Shell zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Podejmij wyzwanie Pepsi - Shell zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Podejmij wyzwanie Pepsi - Shell zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja sprzedaży premiowej Pampers VIP zwana dalej Akcją, odbywa się na terenie całej Polski w sieci drogerii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja sprzedaży premiowej Pampers VIP zwana dalej Akcją, odbywa się na terenie całej Polski w sieci drogerii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody Pepsi - Lewiatan zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Nagrody Pepsi - Lewiatan zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Nagrody Pepsi - Lewiatan zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wakacyjna Premia zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Wakacyjna Premia zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Wakacyjna Premia zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Wakacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Dzień Dziecka. Czas na zabawę.

Regulamin Konkursu Dzień Dziecka. Czas na zabawę. Regulamin Konkursu Dzień Dziecka. Czas na zabawę. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. NAZWA KONKURSU Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem, jest prowadzony pod nazwą Dzień Dziecka. Czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złap bilet do kina zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Złap bilet do kina zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Złap bilet do kina zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Złap

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wakacje z Lay s Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Wakacje z Lay s Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Wakacje z Lay s Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piłkarski duet - abc zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Piłkarski duet - abc zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Piłkarski duet - abc zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Piłkarski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Cheetos Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Konkurs Cheetos Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Konkurs Cheetos Żabka i Freshmarket zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygrywaj z PANTENE prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wygrywaj z PANTENE prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygrywaj z PANTENE prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wygrywaj z PANTENE zwany dalej Konkursem, odbywa się na terenie całej Polski w sieci drogerii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato z Pepsi - Odido zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Lato z Pepsi - Odido zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Lato z Pepsi - Odido zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Rozgrywka kibica - Intermarché zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Rozgrywka kibica - Intermarché zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Rozgrywka kibica - Intermarché zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody na lato Pepsi ORLEN zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Nagrody na lato Pepsi ORLEN zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Nagrody na lato Pepsi ORLEN zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato Nagród - Stokrotka zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Lato Nagród - Stokrotka zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Lato Nagród - Stokrotka zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Old Spice w Super Pharm prowadzonego w sklepach sieci Super Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Old Spice w Super Pharm prowadzonego w sklepach sieci Super Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Old Spice w Super Pharm prowadzonego w sklepach sieci Super Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Old Spice w Super Pharm zwanym dalej Konkursem, odbywa się na terenie całej Polski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Smak nagród Intermarché zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Smak nagród Intermarché zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Smak nagród Intermarché zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Cheetos Emoji zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Loterii Promocyjnej Cheetos Emoji zwany dalej Regulaminem. Regulamin Loterii Promocyjnej Cheetos Emoji zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej. Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Loterią", jest

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1. Organizatorem konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 13, wpisana do KRS z numerem 0000282735 Regon: 141052298

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu QUO VADIS HIMALAIZM. zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu QUO VADIS HIMALAIZM. zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu QUO VADIS HIMALAIZM zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Quo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, " -7 % na wszystko od cen obowiązujących przy zakupach min. 350zł - dla klientów mbanku (13.05.2015 do 31.05.2015) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Walentynki

Regulamin promocji. Walentynki Regulamin promocji Walentynki I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Walentynki zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MŁODOŚĆ Z VIGOR ESSENTIAL

REGULAMIN KONKURSU MŁODOŚĆ Z VIGOR ESSENTIAL REGULAMIN KONKURSU MŁODOŚĆ Z VIGOR ESSENTIAL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Młodość z Vigor Essential (dalej zwany Konkursem ) jest USP Zdrowie Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Urodziny Tchibo 25% rabatu

Regulamin promocji. Urodziny Tchibo 25% rabatu Strona 1 z 5 Regulamin promocji Urodziny Tchibo 25% rabatu I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Urodziny Tchibo 25% rabatu (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, " -50 % na garnitury, kurtki i płaszcze od cen pierwszych (14.10-31.10.2015) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres 93-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Do każdego paragonu (dotyczy towarów WL15 przy cenie obniżonej o maximum 35% od ceny pierwszej) na kwotę minimum 1000zł perfumy męskie lub damskie za 1 zł (01.07.15-31.07.15)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz (zwana dalej Akcją ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Xperia na 20 lecie VIVA! 1 (Definicje)

Regulamin Akcji Promocyjnej Xperia na 20 lecie VIVA! 1 (Definicje) Regulamin Akcji Promocyjnej Xperia na 20 lecie VIVA! 1 (Definicje) Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin) pojawią się słowa pisane z wielkiej litery w środku lub na początku zdań, mają one

Bardziej szczegółowo

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj darmowy urlop w apartamencie Sun&Snow zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Wygraj darmowy urlop w apartamencie Sun&Snow zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Wygraj darmowy urlop w apartamencie Sun&Snow zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Konkursem, jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Wielkanocny rabat

Regulamin promocji. Wielkanocny rabat Regulamin promocji Wielkanocny rabat I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Wielkanocny rabat zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Do każdego paragonu na minimum 1500zł perfumy męskie lub damskie za 1zł (25.11.16-31.12.16) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres 93-124

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZASKAKUJĄCE WARSZTATY Z LIPTON ICE TEA GREEN ZWANY DALEJ REGULAMINEM. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZASKAKUJĄCE WARSZTATY Z LIPTON ICE TEA GREEN ZWANY DALEJ REGULAMINEM. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZASKAKUJĄCE WARSZTATY Z LIPTON ICE TEA GREEN ZWANY DALEJ REGULAMINEM. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Cztery koszule spośród koszul PRC i stare logo Próchnika = 99 zł (03.12.15-29.02.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Cztery koszule spośród koszul PRC i stare logo Próchnika = 99 zł (03.12.15-29.02. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Cztery koszule spośród koszul PRC i stare logo Próchnika = 99 zł (03.12.15-29.02.16) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres 93-124

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. 1.1. Organizatorem konkursu jest GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moc nagród zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Moc nagród zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Moc nagród zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Moc nagród".

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupony rabatowe Travelbook

REGULAMIN PROMOCJI Kupony rabatowe Travelbook REGULAMIN PROMOCJI Kupony rabatowe Travelbook 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji o nazwie Kupony rabatowe Travelbook zwanej dalej Promocją jest Spółka WITTCHEN S.A. z siedzibą w Kiełpinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Do garnituru JZ14 i/lub WL15 i/ lub WL14 poszetka, mucha, krawat -50% od ceny pierwszej (01.07.15-31.07.15) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU NA TROPIE MORŚWINA 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą NA TROPIE MORŚWINA zwanego dalej Konkursem jest Fundacja WWF Polska z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wiśniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Święto Kawy 2-6 kwietnia 2019 r.

Regulamin promocji. Święto Kawy 2-6 kwietnia 2019 r. Regulamin promocji Święto Kawy 2-6 kwietnia 2019 r. I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Święto Kawy 2-6 kwietnia 2019 r. (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupony rabatowe WITTCHEN wiosna-lato 2016

REGULAMIN PROMOCJI Kupony rabatowe WITTCHEN wiosna-lato 2016 REGULAMIN PROMOCJI Kupony rabatowe WITTCHEN wiosna-lato 2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji o nazwie Kupony rabatowe WITTCHEN wiosna-lato 2016 zwanej dalej Promocją jest Spółka WITTCHEN

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Święto Kawy 8-12 stycznia 2019 r.

Regulamin promocji. Święto Kawy 8-12 stycznia 2019 r. Regulamin promocji Święto Kawy 8-12 stycznia 2019 r. I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Święto Kawy 8-12 stycznia 2019 r. (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji SODEXO

Regulamin Akcji SODEXO Regulamin Akcji SODEXO I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja SODEXO (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50%

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja Drugi produkt za 50% (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Witaj wiosno

Regulamin promocji. Witaj wiosno Regulamin promocji Witaj wiosno I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Witaj wiosno zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każda druga sztuka z asortymentu: krawat, mucha, spinki, pasek, poszetka, skarpety, szaliki, koszule 50% (01.11.16-30.11.16) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Mistrzostwa kibicowania zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Mistrzostwa kibicowania zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Mistrzostwa kibicowania zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Konkurs Mikołajkowy, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Konkurs Mikołajkowy, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. REGULAMIN KONKURSU Konkurs Mikołajkowy 1 Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Konkurs Mikołajkowy, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. 2 Użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Gorący Weekend

Regulamin promocji. Gorący Weekend Regulamin promocji Gorący Weekend I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Gorący Weekend (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nicktoons najstraszniejsza mina

Regulamin Konkursu Nicktoons najstraszniejsza mina Regulamin Konkursu Nicktoons najstraszniejsza mina I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Nicktoons najstraszniejsza mina, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Święto Kawy 3-7 października 2018 r.

Regulamin promocji. Święto Kawy 3-7 października 2018 r. Regulamin promocji Święto Kawy 3-7 października 2018 r. I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Święto Kawy 3-7 października 2018 r. (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Święto Kawy 6-10 listopada 2018 r.

Regulamin promocji. Święto Kawy 6-10 listopada 2018 r. Regulamin promocji Święto Kawy 6-10 listopada 2018 r. I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Święto Kawy 6-10 listopada 2018 r. (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Dodatkowe 20% rabatu na okrycie przy zakupie marynarki lub garnituru (13.08.15-13.09.15) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Promocja czar Star zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Promocja czar Star zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Promocja czar Star zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Emocje kibica - Makro zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Konkursu Emocje kibica - Makro zwany dalej Regulaminem. Regulamin Konkursu Emocje kibica - Makro zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa konkursu. Konkurs, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu "Konkursem", jest prowadzony pod nazwą Emocje

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria Star zwany dalej Regulaminem.

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria Star zwany dalej Regulaminem. Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria Star zwany dalej Regulaminem. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej. Loteria Promocyjna, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Loterią", jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Friends

Regulamin Konkursu LEGO Friends Regulamin Konkursu LEGO Friends 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Friends na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Trzecia rzecz -30%

Regulamin sprzedaży premiowej Trzecia rzecz -30% Regulamin sprzedaży premiowej Trzecia rzecz -30% I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC

REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji blenderów marki TEFAL ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe SEB Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Do każdego garnituru koszula lub perfumy za 100zł + akcesorium za 50zł (01.07.16-31.07.16) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: ELEGANCKI ZESTAW Koszula + krawat lub poszetka za 149 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres 93-124 Łódź, ul. Kilińskiego 228,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: UPOMINKI Z KREDENSU, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ. 100 zł na muzykę Hi-Res

REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ. 100 zł na muzykę Hi-Res REGULAMIN SPRZEDAŻY PROMOCYJNEJ 100 zł na muzykę Hi-Res Regulamin Sprzedaży Promocyjnej, zwanej dalej Promocją określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, zasady korzystania przez Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. pod nazwą Twoje małe wielkie aktywności

Regulamin konkursu. pod nazwą Twoje małe wielkie aktywności Regulamin konkursu pod nazwą Twoje małe wielkie aktywności 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Twoje małe wielkie aktywności (dalej Konkurs ) jest HUMAN2HUMAN spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC

REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC REGULAMIN PROMOCJI BLENDERÓW MARKI TEFAL UWOLNIJ MOC 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji blenderów marki TEFAL ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe SEB Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Święto Kawy 4-8 grudnia 2018 r.

Regulamin promocji. Święto Kawy 4-8 grudnia 2018 r. Regulamin promocji Święto Kawy 4-8 grudnia 2018 r. I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Święto Kawy 4-8 grudnia 2018 r. (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA 1.1. Organizatorem Akcji promocyjnej Ostra promocja dla kupujących zestaw - zlewozmywak marki Franke wykonany z Fragranitu lub ceramiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI. Wakacyjny przepis na promocje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wakacyjny przepis na promocje II 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady Promocji (Sprzedaż Premiowa) Wakacyjny przepis na promocje II. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji -20% - Selgros

Regulamin Akcji -20% - Selgros Regulamin Akcji -20% - Selgros I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja 20%- Selgros (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem

REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem REGULAMIN KONKURSU Święta z Sokołowem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Święta z Sokołowem - zwany jest w dalszej części regulaminu Konkursem. 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot

Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot Regulamin konkursu Złóż życzenia świąteczne ispot 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Złóż życzenia świąteczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Zakręcona Środa

Regulamin promocji. Zakręcona Środa Regulamin promocji Zakręcona Środa I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Zakręcona Środa (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniaj marzenia z Biotrue ONEday

Regulamin konkursu Spełniaj marzenia z Biotrue ONEday Regulamin konkursu Spełniaj marzenia z Biotrue ONEday 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Spełniaj marzenia z Biotrue ONEday (dalej: Konkurs ) jest VP Valeant sp. z o.o. sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Mikołajki

Regulamin promocji. Mikołajki Regulamin promocji Mikołajki I. Postanowienia ogólne 1. Promocja Mikołajki zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lato w akcji z Viscoplast zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. pod nazwą Twoje małe wielkie aktywności

Regulamin konkursu. pod nazwą Twoje małe wielkie aktywności Regulamin konkursu pod nazwą Twoje małe wielkie aktywności 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Twoje małe wielkie aktywności (dalej Konkurs ) jest HUMAN2HUMAN spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej 100 zł rabatu na buty i torby z kolekcji wiosna 2017

Regulamin sprzedaży premiowej 100 zł rabatu na buty i torby z kolekcji wiosna 2017 Regulamin sprzedaży premiowej 100 zł rabatu na buty i torby z kolekcji wiosna 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem

Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem Regulamin Konkursu Ochłoda z Tauronem 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Ochłoda z Tauronem zwanego dalej: Konkursem jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą i adresem: ul. Łagiewnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Życie warto smakować wiosną (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Mieszko S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181 (02-222 Warszawa),

Bardziej szczegółowo