amwnirsytet ŁÓDZKI podpis^. W załączeniu przesyłam siatki godzin wraz z punktami ECTS oraz efekty kształcenia dl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "amwnirsytet ŁÓDZKI 2011-12- 13 . podpis^. W załączeniu przesyłam siatki godzin wraz z punktami ECTS oraz efekty kształcenia dl"

Transkrypt

1 amiwersytlet ŁÓDZKI Wydział Mattsmatykl I Informatyki PODYPUOMOWE STUDIUM INIOHMATYKIW BI/NtSIE Ul S Banacha Łódź tel ( ) , faks (O 4a 42) amwnirsytet ŁÓDZKI Centrum Obsługi studenta podpis^. Łódź,dn r. Centrum Obsługi Studenta Uniwersytetu Łódzkiego w m i ei s c u ONIWERSYTET ŁÓDZKI bekrelanat Prorektora ds. programów I jakości ksjtalcenia L.dz.. podpis... W załączeniu przesyłam siatki godzin wraz z punktami ECTS oraz efekty kształcenia dl trzech specjalności Podyplomowego Studium Informatyki w Biznesie: Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych Tworzenie aplikacji środowisku Oracle Bazy danych i tworzenie portali internetowych zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w dniu r. Załączniki: - siatki godzin z punktami ECTS - efekty kształcenia - wyciąg z posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

2 artlwersytet k.<tiehhm WyttdaiMat*matvkl l Informatyki PODYPtJOMOWE STUDIUM i,.! {MlMArYKI W BI/NESIE ul. S. Banacha 2?, Łódź tel. CO-48 42) , faks (0-4«42) Punkty ECTS Specjalność: Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych I II Razem semestr semestr W L W L W+L Pkt. ECTS Tworzenie grafiki wektorowej za pomocą narzędzia Corel E Tworzenie grafiki rastrowej za pomocą narzędzia Adobe E Języki opisu stron www E Forma zal. Tworzenie dynamicznych stron za pomocą Adobe Flash Zal. Pozycjonowanie stron internetowych Zal. Projektowanianie stron internetowych przy pomocy Adobe 25 9 E Dreamveawer Tworzenie stron internetowych przy pomocy systemów 20 8 E zarządzania treścią 5 15 Hosting, pubhkowanie i analiza tworzonych stron 15 2 Zal. internetowych 5 10 Razem Specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle I II Razem semestr semestr W L W L W+L Pkt. ECTS Programowanie w języku Java E Podstawy baz danych Oracle E Projektowanie i tworzenie baz danych w narzędziach Oracle E Wstęp do aplikacji J2EE E Administracja serwerem Oracle E Forma zal. Oracie Forms/Reports Zal. Administracja serwerem aplikacji Zal. Projektowanie architektury aplikacji Zal. Razem Specjalność: Bazy danych i tworzenie portali internetowych I II Razem semestr semestr W L W L W+L Pkt. ECTS Wstęp do skryptowego języka programowania PHP E Wstęp do baz danych E Forma zal. Użytkowanie i administracja systemów UNIX Zal. Tworzenie portali internetowych E Administracja bazami danych E Programowanie skryptowe - JavaScript E Język opisu stron www Zal. Programowanie w języku PL/SQL Zal. Razem PODYPLOMOWI INFORMATYKI' 1ZNESIE UŁ

3 CitllWERSYTET ŁÓDZKI Wydilał Mate^matykl I Informatyki PODYPLOMOWE STUDIUM INiORMATYKi W BIZNESIE ul S. Banacha Łódź tel. ( ) faks (O 48-42) Podyplomowe Studium Informatyki w Biznesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności PSIwB_W_1 Zna interfejs użytlcownika i paletę File Browser PSIwB_W_2 Zna strukturę dokumentu HTML i XHTML PSIwB_W_3 Zna podstawy tworzenia skryptów w języku JavaScript PSIwB_W_4 Zna podstawy języka ActionScript PSIwB_W_5 Zna metody promocji stron PSIwB_W_6 Zna zasady hostingu stron internetowych PSIwB_W_7 Zna metody podnoszenia liczby odwiedzin strony internetowej PSIwB_U_1 PSIwB_U_2 PSIwB_U_3 PSIwB_U_4 PSIwB_U_5 PSIwB_U_6 PSIwB_K_1 PSIwB_K_2 PSIwB_K_3 PSIwB_K_4 Umiejętności Absolwent tej specjalności: Tworzy obiekty i edytuje ich własności. Tworzy grafikę przeznaczona dla stron WWW Formatuje dokumenty HTML za pomocą arkuszy CSS. Tworzy animacje automatyczne i poklatkowe Przygotowuje stronę internetową do z pozycjonowania i tworzy statystyki odwiedzin Dokonuje analizy publikowanych stron internetowych pod kątem odwiedzin. Kompetencje Absolwent tej specjalności: Dostrzega szerokie możliwości zastosowań metod informatycznych do rozwiązywania problemów dotyczących tworzenia stron internetowych. Ma świadomość konieczności rozwoju informatycznego. Posiada zdolność oceny przydatności narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów praktycznych. Potrafi współpracować w grupie w celu rozwiązywania problemów. KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM INFORMATYKI WTBIZNESIE UŁ

4 CmiWERSYTET ŁÓDZKI WvdMlatMat9matyki I Infiarmatykl POOYPlflMOWE SaiDIUM INI OHMA I YKl W BI/INBIE ul. S. Banacha 21, 90 2m Łódź tel. ( ) , faks (0-4a-42) Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Bazy danych i tworzenie portali internetowych EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności PSlwB_W_1 Dysponuje wiedzą dotyczącą pojęć i struktur języka PHP5. PSlwB_W_2 Posiada wiedzę z zakresu tworzenia portali internetowych. PSIwB_W_3 Posiada wiedzę dotycząca administracji bazami danych. PSIwB_W_4 Dysponuje wiedzą z zakresu języka PL/SQL. PSIwB_W_5 Zna strukturę dokumentów HTML oraz XHTML PSIwB_W_6 Zna zasady programowania skryptowego PSlwB_W_7 Posiada podstawową wiedzę z zakresy baz danych PSIwB_U_1 PSIwB_U_2 PSIwB_U_3 PSIwB_U_4 PSIwB_U_5 PSIwB_U_6 Umiejętności Absolwent tej specjalności: Potrafi zastosować metody programowania w języku PHP5 do rozwiązywania problemów ' informatycznych. Konstruuje aplikacje wielowarstwowe. Stosuje narzędzia administrowania baz danych i ochrony danych. Stosuje zaawansowane metody formatowania tekstu oraz osadzania elementów graficznych i multimedialnych Stosuje struktury języka programowania JavaScript w praktycznych zadaniach programistycznych. Wykorzystuje język SQL do definiowania i obrabiania danych. PSIwB_K_1 PSIwB_K_2 PSIwB_K_3 PSIwB_K_3 Kompetencje Absolwent tej specjalności: Dostrzega szerokie możliwości zastosowań metod informatycznych do rozwiązywania problemów dotyczących baz danych i tworzenia portali internetowych. Ma świadomość konieczności rozwoju informatycznego. Posiada zdolność oceny przydatności narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów praktycznych. Potrafi współpracować w grupie w celu rozwiązywania problemów. KIEROWNIK PODYPLOMOWEera STUDIUM INFORMATYKI V!^BIZNESIE UŁ

5 ONIWERSYTET ŁODZKI WjfOrimiMafmmatyki I Informatyki PODYPLOMOWE mmm INTOHMATYKI WBIZNBIL ul S. Banacha 2J Łódź tel. (0-4B 42) , faks(0^48.42)635^^plq^q^g StudiuiTi InforiTiatyki w Biznesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności PSIwB_W_1 Dysponuje wiedzą dotyczącą języka Java. PSIwB_W_2 Zna podstawowe rodzaje architektur stosowane w małych projektach informatycznych. PSIwB_W_3 Zna obiekty relacyjnych baz danych. PSIwB_W_4 Zna główne elementy protokołu HTTP i dokumentów HTML PSIwB_W_5 Zna narzędzia RAD PSIwB_W_6 Zna architekturę klient - server PSIwB_U_1 PSIwB_U_2 PSIwB_U_3 Umiejętności Absolwent tej specjalności: Stosuje pojęcia dotyczące hermetyzacji, dziedziczenia, polimorfizmu oraz ideę interfejsu. Pracuje z biblioteką AWT Stosuje programowanie współbieżne za pomocą Javy. PSIwB_U_4 Tworzy zaawansowane projekty aplikacji w języku Java z wykorzystaniem technologii komponentowych PSIwB_U_5 PSIwB_U_6 PSIwB_U_7 Stosuje metody badania oczekiwań klientów wobec architektury. Stosuje SQL jako narzędzie do definiowania danych i zarządzania nimi. Wykorzystuje platformę Oracle Kompetencje Absolwent tej specjalności: PSIwB_K_1 PSIwB_K_2 PSiwB_K_3 PSIwB_K_4 Dostrzega szerokie możliwości zastosowań metod informatycznych do rozwiązywania problemów dotyczących tworzenia aplikacji w środowisku Oracle. Ma świadomość konieczności rozwoju informatycznego. Posiada zdolność oceny przydatności narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów praktycznych. Potrafi współpracować w grupie w celu rozwiązywania problemów. KIERC PODYPLOMOV INFORMATYh NIK fego STUDIUM BIZNESIE UŁ

6 Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyld UŁwdniu r. Ad 3. Dziekan prof. dr hab. R. Pawlak powitał zaproszonych gości: dr P. Cybulę oraz mgr A. Popę, którzy przedstawili informacje na temat punktów ECTS i efektów kształcenia na Podyplomowym Studium Informatyki oraz Podyplomowym Studium Informatyki w Biznesie. Dziekan otworzył dyskusję w tej sprawie. W związlcu z brakiem głosów w dyslcusji Dziekan postawił wniosek o zatwierdzenie proponowanych punktów ECTS i efektów kształcenia na Podyplomowym Studium Informatyki oraz Podyplomowym Studium Informatyki w Biznesie prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ. Członkowie Rady Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie (35 głosów tak) zatwierdzili proponowane punkty ECTS i efekty kształcenia na Podyplomowym Studium Informatyki oraz Podyplomowym Studium Informatyki w Biznesie prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.

7 ZARZĄDZENIE NR.1? REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Z DNIA w sprawie: powołania Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci. Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszjmii zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103 poz. 472) oraz Uchwały Senatu UŁ z dnia 24 czerwca 2002 r. zarządzam, co następuje: 1 Z dniem 1 sierpnia 2002 r. na Wydziale Matematyki powołuję Podyplomowe Studium Baz Danych i Sieci. 2 Celem studium jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z dziedziny informatyki na temat baz danych i sieci. 1. Słuchaczami studium mogą być osoby, które posiadają tytuł magistra. 2. Studium dysponuje 40 miejscami Zajęcia trwają dwa semestry (270 godzin). 2. Warunkiem ukończenia studium jest złożenie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studium. 3. Ramowy program studium określa załącznik nr 1 do Zarządzenia. 4. Skład Rady Naukowej określa załącznik nr 2 do Zarządzenia. Studium kieruje Dziekan Wydziału Matematyki za pośrednictwem kierownika studium powołanego przez rektora.

8 6 Zajęcia w studium są odpłatne. 7 Absolwenci otrzymują świadectwo ujcończenia studium według obowiązującego wzoru. 8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor UniwersYteti Łódzkiego Prof.zw.dr hab.^ inisław Liszewski

9 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr.7.. Rektora UŁ z dnia M:Of.-..^OZ_ Ramowy program Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci 1. Wstęp do sieci 2. Administracja systemem Linux 3. Administracja systemem Novell Netware 4. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych. Podstawy języka SQL. 5. Administracja bazą danych Oracle 6. Programowanie w języku Java

10 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr. Rektora UŁ Rada Programowa Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci 1. prof.dr hab. Andrzej Nowakowski - przewodniczący 2. prof.dr hab. Stanisław Goldstein 3. dr Wojciech Horzelski 4. dr Mariusz Jarocki 5. dr Ścibór Sobieski

11 Zarządzenie nr Rektora Uniwersytetu Łódzkiego " z dnia w sprawie: wprowadzenia specjalności w ramach Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci. Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103 poz. 472) oraz Uchwały Senatu UŁ z dnia 23 czerwca 2003 r. zarządzam, co następuje: 1 Z dniem 1 sierpnia 2003 r. w ramach Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci powołanego Zarządzeniem nr 78 Rektora z dnia r. wprowadzam następujące specjalności: 1. Specjalność: Bazy Danych i Sieci. 2. Specjalność: Programowanie i Grafika Komputerowa Zajęcia trwają dwa semestry (220 godzin). 2. Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem. 3. Ramowe programy specjalizacji o których mowa w 1 określa załącznik nr 1 do Zarządzenia. 4 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zarządzeniu, obowiązują postanowienia Zarządzenia nr 78 Rektora UŁ z dnia r. powołującego Podyplomowe Studium Baz Danych i Sieci. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr ha^. Wisław Puś

12 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... Rektora UŁ z dnia Ramowy program Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci Specjalność: Bazy Danych i Sieci 1. Wstęp do sieci (10 g.) 2. Administracja systemem Linux (40 g.) 3. Administracja systemem Novell Netware (40 g.) 4. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych. Podstawy języka SQL (20 g.) 5. Administracja bazą danych Oracle (60 g.) 6. Programowanie w języku Java (50 g.) Specjalność: Programowanie i grafika komputerowa 1. Podstawy relacyjnych baz danych (20 g.) 2. Wstęp do sieci (10 g.) 3. Programowanie w językach obiektowych (30 g.) 4. Programowanie w języku C++(20 g.) 5. Programowanie wizualne w języku C++(20 g.) 6. Programowanie w języku Java (20 g.) 7. Programowanie wizualne w języku Java (20 g.) 8. Projektowanie interfejsów użytkownika (10 g.) 9. Grafika komputerowa (30 g.) 10. Zasady tworzenia prezentacji (20 g.) 11.Inżynieria oprogramowania (20 g.)

13 Zarządzenie nr Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia /3,^k.,?J?,9,^r.; w sprawie: zmiany nazwy Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci, zmiany zasad rekrutacji oraz ramowego programu studium. Na podstawie art. 8 i 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz z późn. zm.) oraz 23 Statutu UŁ z dnia 13 września 1991 r. (z późn. zm.) zarządzam, co następuje: Zmieniam nazwę Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci funkcjonującego na Wydziale Matematyki UŁ, powołanego zarządzeniem nr 78 Rektora UŁ z dnia r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci na Podyplomowe Studium Informatyki w Biznesie. 2 Ulega zmianie 3 ust. 1 w zarządzeniu nr 78 Rektora UŁ z dnia r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci, który otrzymuje brzmienie: Słuchaczami studium mogą być osoby, które posiadaj ą ukończone studia wyższe." 3 Wprowadzone zostają następujące zmiany w ramowym programie studium: 1) na specjalności Bazy danych i sieci wprowadzonej zarządzeniem nr 89 Rektora UŁ z dnia r. w sprawie wprowadzenia specjalności w ramach Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci wprowadzam następujące zmiany: - ulega likwidacji przedmiot: Administracja systemem Novell Netware, - wprowadzone zostają następujące przedmioty: Administrowanie serwerem Windows godzin, Tworzenie portali internetowych - 20 godzin. 2) Ulega likwidacji specjalność: Programowanie i grafika komputerowa wprowadzona zarządzeniem nr 89 Rektora UŁ z dnia r. w sprawie wprowadzenia specjalności w ramach Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci. 3) w ramach studium wprowadzone zostają następujące specjalności: - Projektowanie i programowanie małych aplikacji dla biznesu (220 godzin), - Grafika użytkowa i tworzenie stron WWW (220 godzin), - Projektowanie i programowanie portali internetowych (220 godzin), - Narzędzia Open Source w firmie (210 godzin), - Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle (220 godzin) Zajęcia w studium trwają dwa semestry. Ramowy program specjalności, o których mowa w 3 pkt 3, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

14 5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, obowiązują postanowienia zarządzenia nr 78 Rektora UŁ z dnia r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 sierpnia 2006 r. 6 Rektor Uniwersytetu Łódzkiego "1 Prof. drli-ab./wiesławpuś

15 Ramowy program Podyplomowego Stxidium Informatyki w Biznesie. Specjalność: Projektowane i programowanie małych aplikacji dla biznesu. 1. Inżynieria oprogramowania w małych projektach informatycznych. 2. Rozmowa z klientem - pozyskiwanie wymagań. 3. Projektowanie architektury aplikacji. 4. Podstawy relacyjnych baz danych. 5. Projektowanie i tworzenie bazy danych. 6. Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika. 7. Tworzenie aplikacji w środowisku Bulider C Tworzenie aplikacji w środowisku Eslipse. 9. Tworzenie prezentacji multimedialnych. 10. Jak sprzedać swój projekt - reklama i marketing. 11. Tworzenie dokumentacji użytkowej i użytkownika. Specjalność: Grafika użytkowa i tworzenie stron WWW. 1. Komputery i urządzenia peryferyjne. 2. Tworzenie grafiki wektorowej za pomocą programu Corel. 3. Przetwarzanie grafiki rastrowej za pomocą programu Photoshop. 4. Tworzenie graficznego wizerunku firmy. 5. Język opisu stron WWW - HTML, XHTML. 6. Technologie DHTML - CSS, Java Script. 7. Narzędzia graficzne do projektowania stron internetowych. 8. Tworzenie dynamicznych stron za pomocą Marcomedia Flesz. 9. Pozycjonowanie stron internetowych. 10. Narzędzia wspomagające pracę marketingową i promocyjną. Specjalność: Projektowanie i programowanie portali internetowych. 1. Inżynieria oprogramowania. 2. Tworzenie i administrowanie bazami danych. 3. Tworzenie statycznych stron WWW - HTML, XHTML. 4. Technologie DHTML - CSS, Java Script. 5. Proj ektowanie architektury portalu. 6. Programowanie w języku PHP. 7. Programowanie w języku Java. 8. Tworzenie dokumentów XML. 9. Narzędzia wspomagające tworzenie portali internetowych. 10. Administracja serwerami WWW. 11. Projektowanie wizualnej strony portalu Specjalność: Narzędzia Open Source w firmie. 1. Licencje wolnego oprogramowania. 2. Podstawy obsługi i użytkowania systemu Linux. 3. Instalacja systemu Linux. 4. Podstawy pakietu biurowego OpenOfFice. 5. Zaawansowane możliwości pakietu Open Office.

16 6. Interfejs graficzny Linuksa. 7. Narzędzia do zarządzania informacją osobistą. 8. Narzędzia do tworzenia stron WWW. 9. Narzędzia do edycji grafiki rastrowej. 10. Narzędzia do zarządzania organizacją. 11. Narzędzia do zarządzania finansami. 12. Narzędzi Ado zarządzania informacją (CMS). Specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle. 1. Programowanie w j ęzyku Java. 2. Projektowanie architektury aplikacji. 3. Podstawa relacyjnych baz danych. 4. Projektowanie i tworzenie bazy danych. 5. Wstęp do aplikacji J2EE. 6. Technologia Oracle BC4J. 7. Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle JDeveloper. 8. Administracja serwerem aplikacji. 9. Administracja serwerem Oracle.

17 Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia r. w sprawie: zmiaa w strukturze Podyplomowego Studium Informatyki w Biznesie. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz ze zm.), 22 Statutu UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r. (ze zm.), 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą nr 179 Senatu UŁ z dnia 16 kwietnia 2007 r. zarządzam, co następuje: 1 W strukturze Podyplomowego Studium Informatyki w Biznesie, powołanego zarządzeniem nr 78 Relctora UŁ z dnia r., wprowadzam następujące zmiany: 1) łączy się specjalności: Bazy danych i sieci oraz Projektowanie i programowanie portali internetowych w jedną specjalność: Bazy danych i tworzenie portali internetowych, 2) likwiduje się specjalności: Projektowanie i programowanie m^ch aplikacji dla biznesu oraz Narzędzia Open Source w firmie, 3) zmianie ulega Ramowy Program Podyplomowego Studiimi Informatyki w Biznesie. Aktualny Ramowy Program Studium określa załącznik do mniejszego zarządzenia. 2 Aktualnie w ramach Podyplomowego Studium Informatyki w Biznesie prowadzone są następujące specjalności: - Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych, - Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle, - Bazy danych i tworzenie portali internetowych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3 Rektor Uniwersytetu Łódzldego Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

18 załącznik do zarządzenia nr 64 Rektora UŁ z dnia r. Ramowy Program Podyplomowego Studium Informatyki w Biznesie > Specjalność: Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych 1. Tworzenie grafiki wektorowej za pomocą narzędzia Corel 2. Tworzenie grafiki rastrowej za pomocą narzędzia Adobe 3. Języki opisu stron WWW 4. Tworzenie dynamicznych stron za pomocą Adobe Flash 5. Pozycjonowanie stron internetowych 6. Projektowanie stron internetowych przy pomocy Adobe Dreamweaver 7. Tworzenie stron internetowych przy pomocy systemów zarządzania treścią 8. Hosting, publikowanie i analiza tworzonych stron internetowych Specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle 1. Programowanie w języku Java 2. Podstawy baz danych Oracle 3. Projektowanie i tworzenie baz danych w narzędziach Oracle 4. Wstęp do aplikacji J2EE 5. Administracja serwerem Oracle 6. Oracle Forms/Reports 7. Administracja serwerem aplikacji 8. Projektowanie architektury aplikacji Specjalność: Bazy danych i tworzenie portali internetowych 1. Wstęp do skryptowego języka programowania PHP5 2. Wstęp do baz danych 3. Użytkowanie i administracja systemów UNIX 4. Tworzenie portali internetowych 5. Administracja bazami danych 6. Programowanie skryptowe - JavaScript 7. Język opisu stron www 8. Programowanie w języku PL/SQL

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej

Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Wymagania stawiane pracom dyplomowym na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej Uchwała Nr 356/96 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 28 listopada 1996 r. dotycząca nadawania tytułów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo