amwnirsytet ŁÓDZKI podpis^. W załączeniu przesyłam siatki godzin wraz z punktami ECTS oraz efekty kształcenia dl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "amwnirsytet ŁÓDZKI 2011-12- 13 . podpis^. W załączeniu przesyłam siatki godzin wraz z punktami ECTS oraz efekty kształcenia dl"

Transkrypt

1 amiwersytlet ŁÓDZKI Wydział Mattsmatykl I Informatyki PODYPUOMOWE STUDIUM INIOHMATYKIW BI/NtSIE Ul S Banacha Łódź tel ( ) , faks (O 4a 42) amwnirsytet ŁÓDZKI Centrum Obsługi studenta podpis^. Łódź,dn r. Centrum Obsługi Studenta Uniwersytetu Łódzkiego w m i ei s c u ONIWERSYTET ŁÓDZKI bekrelanat Prorektora ds. programów I jakości ksjtalcenia L.dz.. podpis... W załączeniu przesyłam siatki godzin wraz z punktami ECTS oraz efekty kształcenia dl trzech specjalności Podyplomowego Studium Informatyki w Biznesie: Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych Tworzenie aplikacji środowisku Oracle Bazy danych i tworzenie portali internetowych zatwierdzone na posiedzeniu Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w dniu r. Załączniki: - siatki godzin z punktami ECTS - efekty kształcenia - wyciąg z posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

2 artlwersytet k.<tiehhm WyttdaiMat*matvkl l Informatyki PODYPtJOMOWE STUDIUM i,.! {MlMArYKI W BI/NESIE ul. S. Banacha 2?, Łódź tel. CO-48 42) , faks (0-4«42) Punkty ECTS Specjalność: Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych I II Razem semestr semestr W L W L W+L Pkt. ECTS Tworzenie grafiki wektorowej za pomocą narzędzia Corel E Tworzenie grafiki rastrowej za pomocą narzędzia Adobe E Języki opisu stron www E Forma zal. Tworzenie dynamicznych stron za pomocą Adobe Flash Zal. Pozycjonowanie stron internetowych Zal. Projektowanianie stron internetowych przy pomocy Adobe 25 9 E Dreamveawer Tworzenie stron internetowych przy pomocy systemów 20 8 E zarządzania treścią 5 15 Hosting, pubhkowanie i analiza tworzonych stron 15 2 Zal. internetowych 5 10 Razem Specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle I II Razem semestr semestr W L W L W+L Pkt. ECTS Programowanie w języku Java E Podstawy baz danych Oracle E Projektowanie i tworzenie baz danych w narzędziach Oracle E Wstęp do aplikacji J2EE E Administracja serwerem Oracle E Forma zal. Oracie Forms/Reports Zal. Administracja serwerem aplikacji Zal. Projektowanie architektury aplikacji Zal. Razem Specjalność: Bazy danych i tworzenie portali internetowych I II Razem semestr semestr W L W L W+L Pkt. ECTS Wstęp do skryptowego języka programowania PHP E Wstęp do baz danych E Forma zal. Użytkowanie i administracja systemów UNIX Zal. Tworzenie portali internetowych E Administracja bazami danych E Programowanie skryptowe - JavaScript E Język opisu stron www Zal. Programowanie w języku PL/SQL Zal. Razem PODYPLOMOWI INFORMATYKI' 1ZNESIE UŁ

3 CitllWERSYTET ŁÓDZKI Wydilał Mate^matykl I Informatyki PODYPLOMOWE STUDIUM INiORMATYKi W BIZNESIE ul S. Banacha Łódź tel. ( ) faks (O 48-42) Podyplomowe Studium Informatyki w Biznesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności PSIwB_W_1 Zna interfejs użytlcownika i paletę File Browser PSIwB_W_2 Zna strukturę dokumentu HTML i XHTML PSIwB_W_3 Zna podstawy tworzenia skryptów w języku JavaScript PSIwB_W_4 Zna podstawy języka ActionScript PSIwB_W_5 Zna metody promocji stron PSIwB_W_6 Zna zasady hostingu stron internetowych PSIwB_W_7 Zna metody podnoszenia liczby odwiedzin strony internetowej PSIwB_U_1 PSIwB_U_2 PSIwB_U_3 PSIwB_U_4 PSIwB_U_5 PSIwB_U_6 PSIwB_K_1 PSIwB_K_2 PSIwB_K_3 PSIwB_K_4 Umiejętności Absolwent tej specjalności: Tworzy obiekty i edytuje ich własności. Tworzy grafikę przeznaczona dla stron WWW Formatuje dokumenty HTML za pomocą arkuszy CSS. Tworzy animacje automatyczne i poklatkowe Przygotowuje stronę internetową do z pozycjonowania i tworzy statystyki odwiedzin Dokonuje analizy publikowanych stron internetowych pod kątem odwiedzin. Kompetencje Absolwent tej specjalności: Dostrzega szerokie możliwości zastosowań metod informatycznych do rozwiązywania problemów dotyczących tworzenia stron internetowych. Ma świadomość konieczności rozwoju informatycznego. Posiada zdolność oceny przydatności narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów praktycznych. Potrafi współpracować w grupie w celu rozwiązywania problemów. KIEROWNIK PODYPLOMOWEGO STUDIUM INFORMATYKI WTBIZNESIE UŁ

4 CmiWERSYTET ŁÓDZKI WvdMlatMat9matyki I Infiarmatykl POOYPlflMOWE SaiDIUM INI OHMA I YKl W BI/INBIE ul. S. Banacha 21, 90 2m Łódź tel. ( ) , faks (0-4a-42) Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Bazy danych i tworzenie portali internetowych EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności PSlwB_W_1 Dysponuje wiedzą dotyczącą pojęć i struktur języka PHP5. PSlwB_W_2 Posiada wiedzę z zakresu tworzenia portali internetowych. PSIwB_W_3 Posiada wiedzę dotycząca administracji bazami danych. PSIwB_W_4 Dysponuje wiedzą z zakresu języka PL/SQL. PSIwB_W_5 Zna strukturę dokumentów HTML oraz XHTML PSIwB_W_6 Zna zasady programowania skryptowego PSlwB_W_7 Posiada podstawową wiedzę z zakresy baz danych PSIwB_U_1 PSIwB_U_2 PSIwB_U_3 PSIwB_U_4 PSIwB_U_5 PSIwB_U_6 Umiejętności Absolwent tej specjalności: Potrafi zastosować metody programowania w języku PHP5 do rozwiązywania problemów ' informatycznych. Konstruuje aplikacje wielowarstwowe. Stosuje narzędzia administrowania baz danych i ochrony danych. Stosuje zaawansowane metody formatowania tekstu oraz osadzania elementów graficznych i multimedialnych Stosuje struktury języka programowania JavaScript w praktycznych zadaniach programistycznych. Wykorzystuje język SQL do definiowania i obrabiania danych. PSIwB_K_1 PSIwB_K_2 PSIwB_K_3 PSIwB_K_3 Kompetencje Absolwent tej specjalności: Dostrzega szerokie możliwości zastosowań metod informatycznych do rozwiązywania problemów dotyczących baz danych i tworzenia portali internetowych. Ma świadomość konieczności rozwoju informatycznego. Posiada zdolność oceny przydatności narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów praktycznych. Potrafi współpracować w grupie w celu rozwiązywania problemów. KIEROWNIK PODYPLOMOWEera STUDIUM INFORMATYKI V!^BIZNESIE UŁ

5 ONIWERSYTET ŁODZKI WjfOrimiMafmmatyki I Informatyki PODYPLOMOWE mmm INTOHMATYKI WBIZNBIL ul S. Banacha 2J Łódź tel. (0-4B 42) , faks(0^48.42)635^^plq^q^g StudiuiTi InforiTiatyki w Biznesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności PSIwB_W_1 Dysponuje wiedzą dotyczącą języka Java. PSIwB_W_2 Zna podstawowe rodzaje architektur stosowane w małych projektach informatycznych. PSIwB_W_3 Zna obiekty relacyjnych baz danych. PSIwB_W_4 Zna główne elementy protokołu HTTP i dokumentów HTML PSIwB_W_5 Zna narzędzia RAD PSIwB_W_6 Zna architekturę klient - server PSIwB_U_1 PSIwB_U_2 PSIwB_U_3 Umiejętności Absolwent tej specjalności: Stosuje pojęcia dotyczące hermetyzacji, dziedziczenia, polimorfizmu oraz ideę interfejsu. Pracuje z biblioteką AWT Stosuje programowanie współbieżne za pomocą Javy. PSIwB_U_4 Tworzy zaawansowane projekty aplikacji w języku Java z wykorzystaniem technologii komponentowych PSIwB_U_5 PSIwB_U_6 PSIwB_U_7 Stosuje metody badania oczekiwań klientów wobec architektury. Stosuje SQL jako narzędzie do definiowania danych i zarządzania nimi. Wykorzystuje platformę Oracle Kompetencje Absolwent tej specjalności: PSIwB_K_1 PSIwB_K_2 PSiwB_K_3 PSIwB_K_4 Dostrzega szerokie możliwości zastosowań metod informatycznych do rozwiązywania problemów dotyczących tworzenia aplikacji w środowisku Oracle. Ma świadomość konieczności rozwoju informatycznego. Posiada zdolność oceny przydatności narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów praktycznych. Potrafi współpracować w grupie w celu rozwiązywania problemów. KIERC PODYPLOMOV INFORMATYh NIK fego STUDIUM BIZNESIE UŁ

6 Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Matematyki i Informatyld UŁwdniu r. Ad 3. Dziekan prof. dr hab. R. Pawlak powitał zaproszonych gości: dr P. Cybulę oraz mgr A. Popę, którzy przedstawili informacje na temat punktów ECTS i efektów kształcenia na Podyplomowym Studium Informatyki oraz Podyplomowym Studium Informatyki w Biznesie. Dziekan otworzył dyskusję w tej sprawie. W związlcu z brakiem głosów w dyslcusji Dziekan postawił wniosek o zatwierdzenie proponowanych punktów ECTS i efektów kształcenia na Podyplomowym Studium Informatyki oraz Podyplomowym Studium Informatyki w Biznesie prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ. Członkowie Rady Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie (35 głosów tak) zatwierdzili proponowane punkty ECTS i efekty kształcenia na Podyplomowym Studium Informatyki oraz Podyplomowym Studium Informatyki w Biznesie prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.

7 ZARZĄDZENIE NR.1? REKTORA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Z DNIA w sprawie: powołania Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci. Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszjmii zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103 poz. 472) oraz Uchwały Senatu UŁ z dnia 24 czerwca 2002 r. zarządzam, co następuje: 1 Z dniem 1 sierpnia 2002 r. na Wydziale Matematyki powołuję Podyplomowe Studium Baz Danych i Sieci. 2 Celem studium jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności z dziedziny informatyki na temat baz danych i sieci. 1. Słuchaczami studium mogą być osoby, które posiadają tytuł magistra. 2. Studium dysponuje 40 miejscami Zajęcia trwają dwa semestry (270 godzin). 2. Warunkiem ukończenia studium jest złożenie egzaminów i uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studium. 3. Ramowy program studium określa załącznik nr 1 do Zarządzenia. 4. Skład Rady Naukowej określa załącznik nr 2 do Zarządzenia. Studium kieruje Dziekan Wydziału Matematyki za pośrednictwem kierownika studium powołanego przez rektora.

8 6 Zajęcia w studium są odpłatne. 7 Absolwenci otrzymują świadectwo ujcończenia studium według obowiązującego wzoru. 8 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor UniwersYteti Łódzkiego Prof.zw.dr hab.^ inisław Liszewski

9 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr.7.. Rektora UŁ z dnia M:Of.-..^OZ_ Ramowy program Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci 1. Wstęp do sieci 2. Administracja systemem Linux 3. Administracja systemem Novell Netware 4. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych. Podstawy języka SQL. 5. Administracja bazą danych Oracle 6. Programowanie w języku Java

10 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr. Rektora UŁ Rada Programowa Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci 1. prof.dr hab. Andrzej Nowakowski - przewodniczący 2. prof.dr hab. Stanisław Goldstein 3. dr Wojciech Horzelski 4. dr Mariusz Jarocki 5. dr Ścibór Sobieski

11 Zarządzenie nr Rektora Uniwersytetu Łódzkiego " z dnia w sprawie: wprowadzenia specjalności w ramach Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci. Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103 poz. 472) oraz Uchwały Senatu UŁ z dnia 23 czerwca 2003 r. zarządzam, co następuje: 1 Z dniem 1 sierpnia 2003 r. w ramach Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci powołanego Zarządzeniem nr 78 Rektora z dnia r. wprowadzam następujące specjalności: 1. Specjalność: Bazy Danych i Sieci. 2. Specjalność: Programowanie i Grafika Komputerowa Zajęcia trwają dwa semestry (220 godzin). 2. Warunkiem ukończenia studium jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych programem. 3. Ramowe programy specjalizacji o których mowa w 1 określa załącznik nr 1 do Zarządzenia. 4 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zarządzeniu, obowiązują postanowienia Zarządzenia nr 78 Rektora UŁ z dnia r. powołującego Podyplomowe Studium Baz Danych i Sieci. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Prof. dr ha^. Wisław Puś

12 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr... Rektora UŁ z dnia Ramowy program Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci Specjalność: Bazy Danych i Sieci 1. Wstęp do sieci (10 g.) 2. Administracja systemem Linux (40 g.) 3. Administracja systemem Novell Netware (40 g.) 4. Wprowadzenie do relacyjnych baz danych. Podstawy języka SQL (20 g.) 5. Administracja bazą danych Oracle (60 g.) 6. Programowanie w języku Java (50 g.) Specjalność: Programowanie i grafika komputerowa 1. Podstawy relacyjnych baz danych (20 g.) 2. Wstęp do sieci (10 g.) 3. Programowanie w językach obiektowych (30 g.) 4. Programowanie w języku C++(20 g.) 5. Programowanie wizualne w języku C++(20 g.) 6. Programowanie w języku Java (20 g.) 7. Programowanie wizualne w języku Java (20 g.) 8. Projektowanie interfejsów użytkownika (10 g.) 9. Grafika komputerowa (30 g.) 10. Zasady tworzenia prezentacji (20 g.) 11.Inżynieria oprogramowania (20 g.)

13 Zarządzenie nr Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia /3,^k.,?J?,9,^r.; w sprawie: zmiany nazwy Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci, zmiany zasad rekrutacji oraz ramowego programu studium. Na podstawie art. 8 i 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz z późn. zm.) oraz 23 Statutu UŁ z dnia 13 września 1991 r. (z późn. zm.) zarządzam, co następuje: Zmieniam nazwę Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci funkcjonującego na Wydziale Matematyki UŁ, powołanego zarządzeniem nr 78 Rektora UŁ z dnia r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci na Podyplomowe Studium Informatyki w Biznesie. 2 Ulega zmianie 3 ust. 1 w zarządzeniu nr 78 Rektora UŁ z dnia r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci, który otrzymuje brzmienie: Słuchaczami studium mogą być osoby, które posiadaj ą ukończone studia wyższe." 3 Wprowadzone zostają następujące zmiany w ramowym programie studium: 1) na specjalności Bazy danych i sieci wprowadzonej zarządzeniem nr 89 Rektora UŁ z dnia r. w sprawie wprowadzenia specjalności w ramach Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci wprowadzam następujące zmiany: - ulega likwidacji przedmiot: Administracja systemem Novell Netware, - wprowadzone zostają następujące przedmioty: Administrowanie serwerem Windows godzin, Tworzenie portali internetowych - 20 godzin. 2) Ulega likwidacji specjalność: Programowanie i grafika komputerowa wprowadzona zarządzeniem nr 89 Rektora UŁ z dnia r. w sprawie wprowadzenia specjalności w ramach Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci. 3) w ramach studium wprowadzone zostają następujące specjalności: - Projektowanie i programowanie małych aplikacji dla biznesu (220 godzin), - Grafika użytkowa i tworzenie stron WWW (220 godzin), - Projektowanie i programowanie portali internetowych (220 godzin), - Narzędzia Open Source w firmie (210 godzin), - Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle (220 godzin) Zajęcia w studium trwają dwa semestry. Ramowy program specjalności, o których mowa w 3 pkt 3, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

14 5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, obowiązują postanowienia zarządzenia nr 78 Rektora UŁ z dnia r. w sprawie powołania Podyplomowego Studium Baz Danych i Sieci. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 1 sierpnia 2006 r. 6 Rektor Uniwersytetu Łódzkiego "1 Prof. drli-ab./wiesławpuś

15 Ramowy program Podyplomowego Stxidium Informatyki w Biznesie. Specjalność: Projektowane i programowanie małych aplikacji dla biznesu. 1. Inżynieria oprogramowania w małych projektach informatycznych. 2. Rozmowa z klientem - pozyskiwanie wymagań. 3. Projektowanie architektury aplikacji. 4. Podstawy relacyjnych baz danych. 5. Projektowanie i tworzenie bazy danych. 6. Projektowanie graficznego interfejsu użytkownika. 7. Tworzenie aplikacji w środowisku Bulider C Tworzenie aplikacji w środowisku Eslipse. 9. Tworzenie prezentacji multimedialnych. 10. Jak sprzedać swój projekt - reklama i marketing. 11. Tworzenie dokumentacji użytkowej i użytkownika. Specjalność: Grafika użytkowa i tworzenie stron WWW. 1. Komputery i urządzenia peryferyjne. 2. Tworzenie grafiki wektorowej za pomocą programu Corel. 3. Przetwarzanie grafiki rastrowej za pomocą programu Photoshop. 4. Tworzenie graficznego wizerunku firmy. 5. Język opisu stron WWW - HTML, XHTML. 6. Technologie DHTML - CSS, Java Script. 7. Narzędzia graficzne do projektowania stron internetowych. 8. Tworzenie dynamicznych stron za pomocą Marcomedia Flesz. 9. Pozycjonowanie stron internetowych. 10. Narzędzia wspomagające pracę marketingową i promocyjną. Specjalność: Projektowanie i programowanie portali internetowych. 1. Inżynieria oprogramowania. 2. Tworzenie i administrowanie bazami danych. 3. Tworzenie statycznych stron WWW - HTML, XHTML. 4. Technologie DHTML - CSS, Java Script. 5. Proj ektowanie architektury portalu. 6. Programowanie w języku PHP. 7. Programowanie w języku Java. 8. Tworzenie dokumentów XML. 9. Narzędzia wspomagające tworzenie portali internetowych. 10. Administracja serwerami WWW. 11. Projektowanie wizualnej strony portalu Specjalność: Narzędzia Open Source w firmie. 1. Licencje wolnego oprogramowania. 2. Podstawy obsługi i użytkowania systemu Linux. 3. Instalacja systemu Linux. 4. Podstawy pakietu biurowego OpenOfFice. 5. Zaawansowane możliwości pakietu Open Office.

16 6. Interfejs graficzny Linuksa. 7. Narzędzia do zarządzania informacją osobistą. 8. Narzędzia do tworzenia stron WWW. 9. Narzędzia do edycji grafiki rastrowej. 10. Narzędzia do zarządzania organizacją. 11. Narzędzia do zarządzania finansami. 12. Narzędzi Ado zarządzania informacją (CMS). Specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle. 1. Programowanie w j ęzyku Java. 2. Projektowanie architektury aplikacji. 3. Podstawa relacyjnych baz danych. 4. Projektowanie i tworzenie bazy danych. 5. Wstęp do aplikacji J2EE. 6. Technologia Oracle BC4J. 7. Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle JDeveloper. 8. Administracja serwerem aplikacji. 9. Administracja serwerem Oracle.

17 Zarządzenie nr 64 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia r. w sprawie: zmiaa w strukturze Podyplomowego Studium Informatyki w Biznesie. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz ze zm.), 22 Statutu UŁ z dnia 26 czerwca 2006 r. (ze zm.), 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą nr 179 Senatu UŁ z dnia 16 kwietnia 2007 r. zarządzam, co następuje: 1 W strukturze Podyplomowego Studium Informatyki w Biznesie, powołanego zarządzeniem nr 78 Relctora UŁ z dnia r., wprowadzam następujące zmiany: 1) łączy się specjalności: Bazy danych i sieci oraz Projektowanie i programowanie portali internetowych w jedną specjalność: Bazy danych i tworzenie portali internetowych, 2) likwiduje się specjalności: Projektowanie i programowanie m^ch aplikacji dla biznesu oraz Narzędzia Open Source w firmie, 3) zmianie ulega Ramowy Program Podyplomowego Studiimi Informatyki w Biznesie. Aktualny Ramowy Program Studium określa załącznik do mniejszego zarządzenia. 2 Aktualnie w ramach Podyplomowego Studium Informatyki w Biznesie prowadzone są następujące specjalności: - Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych, - Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle, - Bazy danych i tworzenie portali internetowych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 3 Rektor Uniwersytetu Łódzldego Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel

18 załącznik do zarządzenia nr 64 Rektora UŁ z dnia r. Ramowy Program Podyplomowego Studium Informatyki w Biznesie > Specjalność: Grafika użytkowa i tworzenie stron internetowych 1. Tworzenie grafiki wektorowej za pomocą narzędzia Corel 2. Tworzenie grafiki rastrowej za pomocą narzędzia Adobe 3. Języki opisu stron WWW 4. Tworzenie dynamicznych stron za pomocą Adobe Flash 5. Pozycjonowanie stron internetowych 6. Projektowanie stron internetowych przy pomocy Adobe Dreamweaver 7. Tworzenie stron internetowych przy pomocy systemów zarządzania treścią 8. Hosting, publikowanie i analiza tworzonych stron internetowych Specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle 1. Programowanie w języku Java 2. Podstawy baz danych Oracle 3. Projektowanie i tworzenie baz danych w narzędziach Oracle 4. Wstęp do aplikacji J2EE 5. Administracja serwerem Oracle 6. Oracle Forms/Reports 7. Administracja serwerem aplikacji 8. Projektowanie architektury aplikacji Specjalność: Bazy danych i tworzenie portali internetowych 1. Wstęp do skryptowego języka programowania PHP5 2. Wstęp do baz danych 3. Użytkowanie i administracja systemów UNIX 4. Tworzenie portali internetowych 5. Administracja bazami danych 6. Programowanie skryptowe - JavaScript 7. Język opisu stron www 8. Programowanie w języku PL/SQL

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. PSP.40-17/12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika inżynierska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu

Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Aplikacje WWW i PHP - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje WWW i PHP Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-A-L-S14_pNadGenHRAKH Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i ich aplikacje

Bazy danych i ich aplikacje ORAZ ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH Celem Studiów jest praktyczne zapoznanie słuchaczy z podstawowymi technikami tworzenia i administrowania bazami oraz systemami informacyjnymi. W trakcie

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu

Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Aplikacje internetowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aplikacje internetowe Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-AI Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka

Bardziej szczegółowo

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2013 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 14 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna

STUDIA PODYPLOMOWE. Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych. Podstawa prawna STUDIA PODYPLOMOWE Analiza i Eksploracja Danych Rynkowych i Marketingowych Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 250 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Paweł Kaczmarczyk Koszt studiów

Bardziej szczegółowo

Informatyczne fundamenty

Informatyczne fundamenty Informatyczne fundamenty Informatyka to szeroka dziedzina wiedzy i praktycznych umiejętności. Na naszych studiach zapewniamy solidną podstawę kształcenia dla profesjonalnego inżyniera IT. Bez względu na

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu lub Bezpłatne Szkoły zaoczne dla dorosłych 1. Liceum Ogólnokształcące: 3 letnie na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej 2. Szkoła Policealna: 2 letnia w zawodzie Technik Informatyk 3. Szkoła

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl

13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm www.robertnarewski.pl Robert Narewski Dane osobowe Data i miejsce urodzenia: Adres zamieszkania: Stan cywilny: Telefon: Email: Portfolio: 13.01.1976 r., Częstochowa ul. Bursztynowa 7/28, 42-500 Będzin żonaty 502 73 17 44 narewski@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 12.06.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 18 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia

Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego wyboru) Efekty

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Dr Adam Naumowicz SYLLABUS na rok akademicki 01/013 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II/4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P

INFORMATYKA. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH 1-go STOPNIA (W UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM A K L S P Semestr I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ STACJONARNYCH 1-go STOPNIA ( UKŁADZIE SEMESTRALNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2016-17 stęp do matematyki 30 30 zo 3 Podstawy programowania 2 20 45 65

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium APLIKACJE KLIENT-SERWER Client-Server Applications Forma

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia Studiów Podyplomowych Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych

Program kształcenia Studiów Podyplomowych Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych Program kształcenia Studiów Podyplomowych Administrowanie systemami operacyjnymi i serwerami baz danych obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018 Program kształcenia zatwierdzony przez Radę Wydziału

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Inżynieria baz danych 2 Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Usługi przeprowadzenia zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH: KULTUROZNAWSTWO SPECJALNOŚĆ: ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE INFORMACJI STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (obowiązuje od roku akad. 2007/2008; ostatnia aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

rodzaj zajęć semestr 1 semestr 2 semestr 3 Razem Lp. Nazwa modułu E/Z Razem W I

rodzaj zajęć semestr 1 semestr 2 semestr 3 Razem Lp. Nazwa modułu E/Z Razem W I 1. Nazwa kierunku informatyka 2. Cykl rozpoczęcia 2017/2018Z, 2017/2018L 3. Poziom kształcenia studia drugiego stopnia 4. Profil kształcenia ogólnoakademicki 5. Forma prowadzenia studiów niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 18.09.2016 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 13 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp.

znajomość języka programowania w stopniu podstawowym (np. C/C++, Java), umiejętność obsługi aplikacji Excel, OpenOffice Calc, itp. Projektant Aplikacji / Dokumentów Personalizowanych nr ref. 1/IT/2016 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz projektowanie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2020 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor. prof. dr hab. Sylwester Czopek

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor. prof. dr hab. Sylwester Czopek Uchwała nr 167/06/2017 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń oraz zasad

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16

INFORMATYKA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (W UKŁADZIE ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015-16 Rok I INFORMATYKA PLAN STUDIÓ NISTACJONARNYCH ( UKŁADZI ROCZNYM) STUDIA ROZPOCZYNAJĄC SIĘ ROKU AKADMICKIM 2015-16 Podstawy programowania 15 30 45 1 7 Systemy operacyjne 15 25 40 5 Teoretyczne podstawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r.

Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. Uchwała Nr 22/2017/V Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Analiza danych prowadzonych przez Wydział Zarządzania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U "Z A T W I E R D Z A M" Dziekan Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI Warszawa, dnia... S Y L A B U S P R Z E D M I O T U NAZWA PRZEDMIOTU: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 19/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 19/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Współczesne Technologie Informatyczne Tworzenie Aplikacji Mobilnych, prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach publicznych Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu z dnia 08 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu z dnia 08 stycznia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2010 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia naboru w drodze konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko informatyka w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne)

Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Aplikacje internetowe i mobilne (studia tradycyjne) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/12/7405/5969 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 22,34 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-NPAI Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Technologie internetowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Technologie internetowe prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017. Forma studiów: Niestacjonarne Kod kierunku: 11. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Techniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2016/2017 Kierunek studiów: Informatyka Profil: Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Programowanie w internecie nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Programowanie w internecie nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

Absolwenci kierunków informatycznych

Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych Absolwenci kierunków informatycznych w szkołach wyższych w Polsce w latach 2004-2010 Od 2006 roku obserwujemy trend spadkowy liczby absolwentów Informatyki. W 2010

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab.

TOK STUDIÓW Kierunek: informatyka rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015. Forma zaliczen ia. egz. lab. Lp TOK TUDIÓW rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok akademicki 2014/2015 w ć w ko n lab EC T 1 Podstawy prawno-etyczne 15 1 x 2 Podstawy ekonomii 15 1 x 3 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

PSP.40- /12. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kursu dokształcającego Kurs komputerowy AutoCAD 3D

PSP.40- /12. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kursu dokształcającego Kurs komputerowy AutoCAD 3D PSP.40- /12 (projekt) Uchwała Nr./2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla kursu dokształcającego Kurs komputerowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017

PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski r ref. PA/2017 PROJEKTANT APLIKACJI / DOKUMENTÓW PERSONALIZOWANYCH r ref. PA/2017 Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za przygotowywanie i optymalizację baz danych produkcyjnych oraz nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Bazy danych Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 64-4 _1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

"Administrowanie Sieciami Komputerowymi"

Administrowanie Sieciami Komputerowymi Wrocław, 7.06.2012 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych "Administrowanie Sieciami Komputerowymi" edycja 9 organizowanych przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej Załączniki:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Międzynarodowe Centrum Kształcenia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

2/4. informatyka" studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

2/4. informatyka studia I stopnia. Nazwa kierunku studiów i kod. Informatyka WM-I-N-1 programu wg USOS. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 67/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku informatyka" studia I stopnia Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne

Regulamin. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku. I. Postanowienia ogólne Regulamin Załącznik do Uchwały Nr 2/2009 Senatu AMG z dnia 26.01.2009 r. Studiów Podyplomowych w Akademii Medycznej w Gdańsku I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a)

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 12.09.2017 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 3 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku

Zarządzenie Nr 9/2017. Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 stycznia 2017 roku Zarządzenie Nr 9/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie organizacji studiów podyplomowych i kursów dokształcających Na podstawie art.6 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r.

Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. Uchwała Senatu PG nr 228/2014/XXIII z 19 listopada 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się. Senat Politechniki Gdańskiej, na podstawie art. 170f. ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku:

Plan studiów dla kierunku: Plan studiów dla kierunku: INFORMATYKA Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA DLA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA NA WYDZIALE MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO rekrutacja w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Komputerowe aplikacje biznesowe Nazwa w języku angielskim Business computer pplications Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Zmiany w kształceniu zawodowym obowiązujące od 2012 roku obejmują: nową klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach, modernizację

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE APLIKACJI BAZODANOWYCH DATABASE APPLICATION PROGRAMMING Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. 2008-12-22 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko Informatyka w Wydziale Obsługi Starostwa,

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r.

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. Uchwała nr /IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS Specjalność: Bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych, Informatyka techniczna, Technologie internetowe i techniki multimedialne Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr Semestr 4 E Z Sh W C L S P W

Bardziej szczegółowo

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa

Kierunek:Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa :Informatyka- - inż., rok I specjalność: Grafika komputerowa Metody uczenia się i studiowania. 1 Podstawy prawne. 1 Podstawy ekonomii. 1 Matematyka dyskretna. 1 Wprowadzenie do informatyki. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo