Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1"

Transkrypt

1 Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1 Wprowadzenie W roku jubileuszu 200-lecia powstania diecezji dnia 3 marca 1986 r. abp Jerzy Ablewicz podpisał uchwały IV Synodu Diecezji Tarnowskiej. Z racji obchodzonego w roku 2011 jubileuszu 225-lecia powstania diecezji, przyjrzymy się temu, co zawierają uchwały IV Synodu w odniesieniu do katechezy sakramentalnej, a zwłaszcza Eucharystii i bierzmowania. Przedstawione poniżej opracowanie stanowi próbę ukazania myśli autorów uchwał synodalnych w tym względzie. Na początku warto zaznaczyć, że w tamtym czasie miała miejsce inna sytuacja społeczno polityczna, co również generowało określone działania. W poniższym opracowaniu zostaną zatem poruszone trzy zasadnicze kwestie: 1. Współczesne patrzenie na katechezę sakramentalną w odniesieniu do Eucharystii i bierzmowania, co będzie stanowić swoistego rodzaju tło dla zasadniczych treści zawartych w p. 2 i p. 3; 2. Katecheza sakramentalna w myśli IV Synodu Diecezji Tarnowskiej; 3. Szczegółowe wytyczne Synodu dotyczące bierzmowania i I Komunii św. Całość opracowania będzie zatem swoistego rodzaju rzutem oka na Eucharystię i bierzmowanie z perspektywy 25 lat od podpisania uchwał synodalnych. Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II mówi, że sakramenty stanowią ośrodek całego życia liturgicznego 2. Wśród najważniejszych skutków sakramentów wymienia się: uświęcenie człowieka, wyrażenie, powiększenie i umocnienie wiary przyjmującego (skutek indywidualny): budowanie Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa i jego wzrost (skutek eklezjalny, społeczny); oddawanie czci Bogu, czyli kult; pouczenie za pomocą słów i rzeczy (skutek katechetyczny): wzrost czynnej miłości i rozwój życia chrześcijańskiego (skutek zarówno indywidualny jak i społeczny) 3. Na podstawie tego krótkiego zarysu istoty sakramentów dostrzegamy ich niezastąpioną wartość dla każdego katolika. Z tego względu istotne jest również samo przygotowanie do ich przyjmowania. Zadania tego podejmuje się przede wszystkim szeroko rozumiana katecheza. Przyjrzyjmy się 1 Tekst opublikowany w biuletynie katechetycznym Katechizacja 2010/2011 wydanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 2 KL 6. 3 Cz. Krakowiak, Nowe akcenty w posoborowej nauce o sakramentach, w: W służbie Bogu i ludziom, red. H. Słotwińska, Lublin 2005, s. 164.

2 zatem sakramentom, a zwłaszcza Eucharystii i bierzmowaniu w kontekście współczesnej katechezy a następnie w ujęciu uchwał IV Synodu Diecezji Tarnowskiej. 1. Sakramenty w katechezie Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae zaznaczył: Katecheza z natury swej jest związana w sposób szczególny ze sprawowaniem sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus działa najpełniej w celu przemiany człowieka 4. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji wymienia sześć zadań stojących przed katechezą, do których zależy: rozwijanie poznania wiary, wychowanie liturgiczne, formacja moralna, nauczanie modlitwy, wychowanie do życia wspólnotowego oraz wprowadzenie do misji 5. W ramach tychże zadań widzimy miejsce dla Eucharystii i bierzmowania, które umieszczane są zasadniczo w zadaniach dotyczących wychowania liturgicznego. Mówi o tym Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce postulując, aby katecheza miała charakter ściśle liturgiczny na wszystkich etapach edukacyjnych: dzieci młodsze przygotowuje do uczestnictwa w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty i pojednania, dzieci starsze wprowadza w lekturę Pisma świętego i do świadomego wyznania wiary, młodzież gimnazjalną przygotowuje do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zaś młodzież ponadgimnazjalną do odczytania i wyboru drogi powołania i założenia rodziny chrześcijańskiej 6. W tym kontekście trzeba zauważyć, iż najważniejszą kwestią w katechezie sakramentalnej jest wiara przyjmującego sakrament, bez wiary bowiem sakramenty nic mają żadnego znaczenia i pozostają nieskuteczne. W dalszej kolejności ważna jest wiedza o sakramentach, rozumienie ich istoty i skutków jakie niosą dla życia duchowego. Zarówno więc wiara jak i pogłębiona wiedza odnośnie do sakramentów, stanowią podstawowe kryteria udziału w życiu sakramentalnym. Do tego właśnie powinna przede wszystkim formować katecheza Eucharystia Eucharystia, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego 7 i oznacza i cudownie urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół istnieje 8. Głównym celem katechezy eucharystycznej jest przede wszystkim kształtowanie wewnętrznych postaw uzdalniających do przyjęcia tego sakramentu 9. W tym kontekście 4 CT Por. DOK PDK Por. KK KKK

3 Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że dzieci, które przystępują do Komunii świętej powinny rozumieć tajemnicę Chrystusa i z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa 10. Sformułowanie to wyznacza kierunki formacji eucharystycznej w kontekście katechezy. Zadania szczegółowe przygotowania do przyjęcia Eucharystii koncentrują się na rozwijaniu wiary dziecka, motywacji do przyjęcia tego sakramentu, szacunku do świętości, zdolności do uczestniczenia w liturgii, poprzez rozumienie symboli, znaków, gestów oraz świadomości ważności niedzielnej Mszy św., zdolności składania ofiar oraz potrzeby i praktyki osobistych adoracji Najświętszego Sakramentu 11. W Polsce Komunii świętej po raz pierwszy udziela się przede wszystkim w drugiej klasie szkoły podstawowej, w której dokonuje się przygotowanie bliższe i bezpośrednie, natomiast program klasy trzeciej koncentruje się wokół pomocy dzieciom w coraz bardziej świadomym korzystaniu z Eucharystii i sakramentu pokuty. Szczególny akcent położony jest również na społecznym i eklezjalnym wymiarze życia sakramentalnego 12. Celem podstawowej formacji eucharystycznej jest pełne i aktywne uczestnictwo w Eucharystii 13, a do tego ma prowadzić coraz głębsze rozumienie liturgii eucharystycznej i pogłębianie motywacji do uczestniczenia we Mszy św. Dostrzegamy tu ogromne znaczenie katechezy sakramentalnej w odniesieniu do Eucharystii Bierzmowanie W odniesieniu do bierzmowania Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu 14, wzmacnia wiarę i co ważne trwale określa status bierzmowanego w Kościele. Rzeczywistość dokonującą się podczas bierzmowania Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego opisuje w następujący sposób: Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego: udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej 15. W naszym kraju sakramentu bierzmowania udziela się najczęściej uczniom trzeciej klasy gimnazjum, a proces przygotowania do bierzmowania dzieli się na przygotowanie 9 Por. H. Iwaniuk, Cele i zadania lekcji religii w nauczaniu zintegrowanym, AK 143(2004) z 1(572), s KPK, kan Por. J. Kostorz, Katecheza dzieci w młodszym i średnim wieku szkolnym, [w:] Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003, s Por. PNR, s Por. PDK KKK Kompednium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005, nr

4 dalsze, bliższe i bezpośrednie 16, choć nie brakuje innych propozycji w tym względzie. Wydaje się, że najbardziej zasadne jest uznanie, że przygotowanie dalsze prowadzone jest od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie na lekcjach religii w szkole podstawowej i katechezie parafialnej doprowadzającej do sakramentów pokuty i Eucharystii. Do przygotowania dalszego zalicza się również nauczanie religii w szkole, także w gimnazjum 17. Przygotowanie bliższe natomiast powinno odbywać się w rodzinnej parafii kandydatów w ciągu dwóch pierwszych lat nauki w gimnazjum, poprzedzających rok, w którym następuje przyjęcie sakramentu bierzmowania i polegać na udziale w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach, dniu skupienia połączonym ze spowiedzią jak również nowennie do Ducha Świętego 18. Całość formacji powinna mieć na celu także to, aby starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej oraz doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego 19. Formacja do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest niezwykle istotna także ze względu na to, że jej podmiotem są ludzie dorastający i właściwy przebieg tej formacji w dużej mierze warunkuje ich chrześcijańską przyszłość. Chronologicznie rzecz ujmując sakrament bierzmowania jest też ostatnim sakramentem inicjacji chrześcijańskiej i powinien kończyć proces wtajemniczenia, dlatego oczekiwania od przyjmujących go są bardzo wysokie 20. Doniosłość zadań stojących przed katechezą w kontekście Eucharystii i bierzmowania dostrzegano także 25 lat temu kiedy opracowywano uchwały synodalne, dlatego w tym miejscu przeniesiemy się do tamtego okresu, aby już pod kątem historycznym prześledzić realizację powyższych zadań. 2. IV Synod Diecezji Tarnowskiej o zadaniach katechezy w zakresie sakramentów Sprawy katechezy zostały szczegółowo omówione w Księdze pierwszej noszącej tytuł Przepowiadanie, gdzie w rozdziale drugim podjęto zagadnienie dotyczące katechizacji. Synod zwraca uwagę na to, by dzieci szkół podstawowych uczęszczających do klasy I VIII mieli obowiązkowo dwie katechezy tygodniowo 21. Przypomina ponadto, iż katecheza dzieci szkół 16 Por. KKK P. Mąkosa, Zarys katechezy o sakramentach świętych, [w:] Siedem sakramentów świętych w nauczaniu Kościoła, Lublin 2007, s Por. PNR, s. 104n. 19 KKK P. Mąkosa, Zarys katechezy o sakramentach świętych, art. cyt., s Por. Stat

5 podstawowych ma szczególne znaczenie w wychowaniu religijnym, gdyż zmierza do inicjacji chrześcijańskiej poprzez wychowanie w świadomości chrztu i przygotowanie do sakramentu pokuty, Eucharystii i bierzmowania 22. W kontekście Eucharystii dokumenty synodalne mówią o przygotowaniu dalszym i bezpośrednim. W rezultacie czego dzieci z klasy pierwszej otrzymują na katechezie przygotowanie dalsze, a z klasy drugiej przygotowanie bliższe do I spowiedzi i Komunii świętej, przy czynnej współpracy rodziców 23. Istotne jest to, że zwrócono uwagę na osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie, polecając ich szczególnej trosce katechetów 24. Katecheza sakramentalna nie kończy się według Synodu na klasie I i II, ale trwa w dalszym ciągu przez kolejne lata nauki. W związku z czym dzieci z klas III IV w katechezie pokomunijnej mają obowiązek otrzymać poszerzenie i pogłębienie wiadomości religijnych, ponadto należy je wychować do pokuty i czynnego, świadomego i owocnego uczestniczenia we Mszy św. W tym miejscu zwraca się uwagę na ogromna wartość rocznicy I Komunii św. jako istotnego wkładu w całość nauczania o Eucharystii. 25 Rozdział drugi, o którym mowa podejmuje także kwestię bierzmowania, mówiąc o tym, że szczególne znaczenie ma przygotowanie młodzieży z klasy VII, z pomocą rodziców, do sakramentu bierzmowania i wprowadzenie jej w apostolstwo świeckich, zwłaszcza po przyjęciu tego sakramentu 26. Należy tu zauważyć, iż w tamtym czasie bierzmowanie przypadało na okres klasy VII szkoły podstawowej. W kontekście katechezy sakramentalnej, należy zaznaczyć, iż Synod wypowiedział się także na temat katechezy dorosłych przypominając o obowiązku uczestniczenia w niej między innymi z okazji udzielania sakramentów świętych: małżeństwa, chrztu dziecka, jego I Spowiedzi i Komunii św. oraz sakramentu bierzmowania Szczegółowe wytyczne Synodu w sprawie bierzmowania i I Komunii św. Dokładne wskazówki dotycząc przygotowania do I Komunii św. i bierzmowania znajdujemy w instrukcjach synodalnych. Pierwsza z nich to Instrukcja o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św., a druga to Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. W tych dwóch dokumentach zawarto szczegółowe wytyczne odnoszące się do całości przygotowania uczniów do sakramentów bierzmowania i Eucharystii. Instrukcje te stanowiły ogromną wartość legislacyjną, gdyż porządkowały kwestie przygotowania do przyjęcia wspomnianych już sakramentów. 22 Stat Stat Por. Stat Stat Stat Stat

6 3.1. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Instrukcja synodalna w pierwszej kolejności zwróciła uwagę na to, by przygotowanie do I Komunii tak prowadzić, aby dzieci w sposób możliwie najpełniejszy zostały poddane wpływowi Eucharystii, zwłaszcza by w miarę swoich możliwości rozumiały znaczenie tego sakramentu 28. Jeśli idzie o wiek dzieci dopuszczanych do I spowiedzi i Komunii św., to obowiązkową była druga klasa szkoły podstawowej 29, a w wyjątkowych sytuacjach nawet dzieci z klasy pierwszej, jak również z przedszkola, z tym, że podstawowym warunkiem był odpowiedni poziom rozwoju umysłowego, odpowiednia wiedza religijnego, zobowiązanie się rodziców do zapewnia dziecku wychowania religijnego, jak również poinformowanie o tym Referatu Katechetycznego 30. W przypadku dzieci o spóźnionym rozwoju lub upośledzonych umysłowo postulowano specjalne prowadzenie, a warunkiem dopuszczenia do Eucharystii było i również jest obecnie osiągnięcie minimalnych ale koniecznych wiadomości religijnych 31. Synod zwracał uwagę na to, iż przygotowanie dzieci do I Spowiedzi i Komunii św. trwa dwa lata, w czasie których dziecko obowiązane jest brać udział w katechezie parafialnej, a uczestnictwo w niej jest warunkiem dopuszczenia do tych sakramentów. Wyjątek stanowią dzieci chore oraz te dzieci, które z uzasadnionych przyczyn nie mogą brać udziału w katechezie a są przygotowywane osobno 32. Przygotowanie do I spowiedzi i Komunii św. przebiega według Synodu w dwóch etapach i dzieli się na dalsze katecheza w klasie pierwszej szkoły podstawowej, a także katecheza przedszkolna i wychowanie religijne w domu rodzinnym oraz w parafii i bliższe katecheza w klasie drugiej, według programu zatwierdzonego przez Episkopat Polski i Biskupa diecezjalnego, którą kapłani, a w wyjątkowych wypadkach siostry zakonne lub katecheci świeccy 33. Warunkiem dopuszczenia dziecka do I spowiedzi i Komunii ma być raczej poznanie wiedzy uczniów niż egzamin 34. Instrukcja zwraca także uwagę na współpracę rodziny z katechetą w zakresie właściwego przygotowania do Eucharystii. Współpraca ta ma obejmować: zapraszanie rodziców (opiekunów domowych) na katechezy, aby przysłuchując się im, sami się uczyli i w domu mogli powtórzyć z dzieckiem przerobiony materiał; urządzanie osobnych konferencji dla rodziców (opiekunów domowych), podczas których katecheta zaznajamia z materiałem biblijno-katechizmowym podawanym dzieciom, zobowiązuje do przerobienia go z własnym 28 Por. Instrukcja o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św., nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr 9. 6

7 dzieckiem, daje wskazówki metodyczne i w miarę możności dostarcza odpowiednich pomocy; indywidualne rozmowy rodziców z dziećmi na tematy związane z ich pytaniami, spostrzeżeniami i osobistymi przeżyciami religijnymi; prowadzenie przez poszczególnych rodziców katechezy dla całego zespołu przygotowującego się do I Spowiedzi i Komunii św. 35, ponadto Instrukcja zaleca, aby zapraszać rodziców na wszystkie katechezy lub na jedną w tygodniu 36. Katecheza sakramentalna nie kończy się w klasie II szkoły podstawowej, ale rozciąga się na klasę III i IV, gdzie należy nie tylko pogłębiać wiadomości religijne o sakramencie pokuty i o Eucharystii, ale wychowywać dzieci do pokuty i pełnego, świadomego i czynnego uczestniczenia we Mszy św Przygotowanie sakramentu bierzmowania. Istotny wkład w unormowanie sposobu przygotowania do bierzmowania wniosła Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Podstawowe wskazanie dotyczące przyjęcia tego sakramentu dotyczy dyspozycji kandydata. Instrukcja mówi o tym, że przyjęcie bierzmowania powinno być świadome i dokonane z poczuciem odpowiedzialności w dojrzałości wiary. Ponadto do sakramentu bierzmowania dopuszczano młodzież z klas VII szkoły odstawowej 38. Podobnie jak w przypadku katechezy dotyczącej Eucharystii, tak i tu szczególne miejsce w przygotowaniu do bierzmowania zajmuje rodzina, która poprzez atmosferę religijną i niesienie odpowiedniej pomocy katechetom w trudzie formacji kandydatów do bierzmowania 39. Zasadniczo przygotowanie do bierzmowania według Instrukcji przebiega w dwóch etapach i dzieli się na przygotowanie bliższe i dalsze. Przygotowanie dalsze obejmuje pośrednio już dzieci, począwszy od I Komunii św. aż do VI klasy i powinno skupiać się wokół treści dogmatycznych oraz etycznych, a także zmierzać do kształtowania postawy apostolskiej. Przygotowanie dogmatyczne obejmuje katechizację przewidzianą programem, z tym, że eksponuje się treści o bierzmowaniu i ukazuje odrębność światopoglądu chrześcijańskiego od innych światopoglądów. Przygotowanie etyczne dotyczy formowania postawy godnej dojrzałego chrześcijanina, natomiast przygotowanie apostolskie miało polegać na angażowaniu młodzieży do czynnego wyznawania wiary 40. Przygotowanie bliższe według Instrukcji synodalnej dotyczy duszpasterskich spotkań z rodzicami i świadkami bierzmowania, egzaminu, pojednania z Bogiem i Kościołem w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego. Instrukcja przypomina, że spotkanie z rodzicami powinno mieć 35 Tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr

8 miejsce przynajmniej trzy razy w roku: na początku roku katechetycznego, na półrocze i na miesiąc przed uroczystością bierzmowania 41. Przygotowanie bliższe kończyło się egzaminem na dwa tygodnie przed sprawowaniem sakramentu bierzmowania, który przeprowadzał delegat biskupa. W trakcie egzaminu sprawdzano nie tylko wiadomości, ale starano się także rozeznać formację relgijno-moralną kandydatów 42. Tak jest również i obecnie. Instrukcja mówi także o właściwym wykorzystaniu ostatnich dziewięciu dni przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Wówczas przeprowadzano specjalne nabożeństwa z konferencjami ascetycznymi, tzw. Jasne dni. Na program tych nabożeństw składały się: Msza św. wieczorna i modlitwy do Ducha Świętego przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub w puszce. Dni te stanowiły modlitewne oczekiwanie na przyjęcie daru Ducha Świętego. W razie dużych odległości od kościoła lub innych trudności bezpośrednie przygotowanie można było ograniczyć do trzech dni, a młodzieży polecić, by pierwsze sześć dni nowenny odprawiła w domu 43. Instrukcja postulowała także przygotowanie dorosłych, zarówno w zakresie dogmatycznym, moralnym, jak i apostolskim. W tym celu zachęcano włączać dorosłych w bliższe przygotowanie młodzieży lub przynajmniej w razie konieczności zobowiązać kandydatów do uczestniczenia w Jasnych dniach 44. Katecheza sakramentalna w przypadku bierzmowania nie kończy się z chwilą udzielenia tego sakramentu młodzieży, ale rozciąga się na tzw. opiekę duszpasterską nad bierzmowanymi, co ma się wyrażać w tworzeniu grup apostolskich, organizowaniu rocznicy przyjęcia sakramentu bierzmowania, a także wakacyjnych rekolekcji dla młodzieży bierzmowanej 45. Instrukcja przypomina także o tym, by nie tylko u bierzmowanych, ale także u wszystkich członków wspólnoty parafialnej budzić poczucie współodpowiedzialności za Kościół, pogłębiać ciągle świadomość o zamieszkaniu Ducha Świętego w bierzmowanych i podkreślać wynikające z tego zobowiązania do walki z grzechem 46. Podsumowanie Patrząc na współczesną wizję katechezy sakramentalnej i treści zawartych w uchwałach IV Synodu Diecezji Tarnowskiej dostrzegamy podobieństwa i różnice. Istotne jest to, że zasadnicze cele katechezy sakramentalnej nie uległy zmianie. Zarówno wtedy jak i teraz zwraca się uwagę na właściwe przygotowanie do przyjęcia wspomnianych sakramentów, 41 Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Tamże, nr 32. 8

9 zarówno pod względem treściowym jak i duchowym. Wspólną jest troska o dzieci i młodzież w odniesieniu do ich życia duchowego. Podejmując się próby zestawienia tego co współczesne z tym co było 25 lat temu, należy zaznaczyć, iż wtedy katecheza odbywała się w diametralnie innych warunkach społeczno-politycznych. Istniała katecheza jedynie przy parafii, co sprawiało, że spotkania miały pewną specyfikę. Kolejna różnica to inny program nauczania religii i inne podręczniki. W porównaniu z obecną sytuacją, rynek podręczników i pomocy katechetycznych był ubogi. Następną różnicą był inny system oświaty, z ośmioklasową szkolą podstawową, stąd Instrukcja mówi o bierzmowaniu w kasie VII szkoły podstawowej. Trzeba zaznaczyć, iż IV Synod Diecezji Tarnowskiej podejmując problem przygotowania do sakramentów i tym samym katechezy sakramentalnej dostrzegł naglącą potrzebę znormalizowania wytycznych w stosunku do wspomnianych sakramentów. Zarówno ogólne wskazania jak również Instrukcje stanowiły fundament właściwego przygotowania do przyjęcia I spowiedzi i Komunii św., oraz bierzmowania. Trzeba także zauważyć, iż pomimo upływu 25 lat niektóre treści zawarte w uchwałach IV Synodu Diecezji Tarnowskiej w odniesieniu do katechezy sakramentalnej są nadal aktualne. 9

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII I. WPROWADZENIE 1. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej przypomina, że liturgia jest szczytem,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1. Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji, czyli stawania się chrześcijaninem. Złożony

Bardziej szczegółowo

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Bp Ignacy Dec List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Umiłowani Diecezjanie, W ciągu roku kościelnego można zauważyć dwa

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

9 WPROWADZENIE Kościół, świadomy swego posłannictwa głoszenia wszystkim ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu, stara się to zadanie wypełniać wszystkimi dostępnymi mu sposobami. Ten proces, którego istotnym

Bardziej szczegółowo

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Tarnów, 6 maja 2014 r. Nasz znak: OF.I-3.3/40/14 DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Niniejszym zatwierdzam na terenie diecezji tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI Program nauczania: W rodzinie dzieci Bożych AZ 1-02 /9; klasy I - III W przyjaźni z Bogiem AZ 2-03 /6; klasy IV-

Bardziej szczegółowo

Instrukcja katechetyczno-pastoralna w sprawie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji legnickiej

Instrukcja katechetyczno-pastoralna w sprawie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji legnickiej I. WPROWADZENIE Instrukcja katechetyczno-pastoralna w sprawie przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania w diecezji legnickiej 1. Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej

K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej K r y t e r i a o c e n i a n i a w klasie II szkoły podstawowej W całym nauczaniu wczesnoszkolnym, a więc także w klasie drugiej traktujemy ocenę jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Nauczanie religii w szkole i katecheza wzajemnie się uzupełniają. Zadaniem nauczania religii w szkole publicznej jest wychowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KATECHETYCZNO-PASTORALNA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W DIECEZJI LEGNICKIEJ

INSTRUKCJA KATECHETYCZNO-PASTORALNA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W DIECEZJI LEGNICKIEJ INSTRUKCJA KATECHETYCZNO-PASTORALNA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W DIECEZJI LEGNICKIEJ I. WPROWADZENIE 1. Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ DZIĘGA ARCYBISKUP METROPOLITA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI

ANDRZEJ DZIĘGA ARCYBISKUP METROPOLITA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI 1 ANDRZEJ DZIĘGA ARCYBISKUP METROPOLITA SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKI NORMY porządkujące zasady przygotowania i przeŝywania Pierwszej Spowiedzi Świętej i Pierwszej Komunii Świętej w parafiach Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ I. KATECHEZA W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ KOŚCIOŁA DIECEZJALNEGO 1. Nauczanie religii w szkole i katecheza w środowisku parafialnym wzajemnie

Bardziej szczegółowo

Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania.

Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania. Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania. Wszyscy, którzy zdadzą egzamin gromadzą się w Niedzielę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Podręczniki do nauczania religii

Podręczniki do nauczania religii Podręczniki do nauczania religii pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza na bazie programu nauczania religii z 2010 r. zatwierdzone przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

1. Kształtowanie świadomości dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym;

1. Kształtowanie świadomości dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym; PODSTAWA PROGRAMOWA RELIGII RZYMSKO KATOLICKIEJ OBOWIĄZUJĄCA W KLASIE III Układ opisowy Cele katechetyczne 1. Kształtowanie świadomości dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym; 2. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

Systematyczna katecheza parafialna dzieci i młodzieży Motywacja i realizacja

Systematyczna katecheza parafialna dzieci i młodzieży Motywacja i realizacja KS. PAWEŁ MAKOSA Systematyczna katecheza parafialna dzieci i młodzieży Motywacja i realizacja 1. Wprowadzenie Katecheza parafialna jest obecna od początku istnienia Kościoła, choć sam termin pojawia się

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ. Preambuła. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIA WIERNYCH RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ Preambuła Ruch Rodzin Nazaretańskich wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (f2009) i ks. Andrzeja Buczela

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Najważniejsze akty prawne, które gwarantują nauczanie religii w przedszkolach i szkołach, to: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA RELIGII

SYSTEM OCENIANIA RELIGII Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA RELIGII W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE red. ks. J. SZPET, D. JACKOWIAK KSIĘGARNIA

Bardziej szczegółowo

W naszej parafii Chrztu świętego w sposób uroczysty udzielamy w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.30.

W naszej parafii Chrztu świętego w sposób uroczysty udzielamy w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.30. Chrzest Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Skutek chrztu lub łaski

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z Religii. Społeczna Szkoła Podstawowa. W Kwidzynie. Religia Rzymskokatolicka

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z Religii. Społeczna Szkoła Podstawowa. W Kwidzynie. Religia Rzymskokatolicka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z Religii Społeczna Szkoła Podstawowa W Kwidzynie Religia Rzymskokatolicka Zgodny z programem nauczania klasy I-III (Program AZ-1-01/10) Zgodny z programem nauczania klasy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA RELIGII

SYSTEM OCENIANIA RELIGII Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA RELIGII W ZAKRESIE KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH UMIŁOWANI W JEZUSIE CHRYSTUSIE red. ks. J. SZPET, D. JACKOWIAK KSIĘGARNIA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2010 GIMNAZJUM NR 2 IM. KRÓLOWEJ ZOFII W SANOKU JAK WYGRAĆ ŻYCIE, BO ŻYCIE JEST SZCZĘŚCIEM!!! Opracowali : s. mgr Małgorzata Sowa - nauczyciel religii mgr Marta Łukasiewicz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI Przedmiotem oceny z katechezy są: Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w procesie nauczania. Prezentowana przez niego postawa chrześcijanina.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej liceum i technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej liceum i technikum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej liceum i technikum Przedmiotowy System Oceniania z Religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA NA PRZYKŁADZIE DIECEZJI OPOLSKIEJ

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA NA PRZYKŁADZIE DIECEZJI OPOLSKIEJ Liturgia Sacra 20 (2014), nr 2, s. 391 404 KS. JERZY KOSTORZ Opole, UO PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA NA PRZYKŁADZIE DIECEZJI OPOLSKIEJ Od kilku lat systematycznie wzrasta zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA RZYMSKO KATOLICKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA RZYMSKO KATOLICKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA RZYMSKO KATOLICKA I. UWAGI OGÓLNE 1. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach publicznych zostały opracowane na podstawie Dyrektorium

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z ministrantami

Plan pracy z ministrantami Plan pracy z ministrantami na podstawie materiałów formacyjnych Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej oraz Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej Czyli: -kto? -kiedy? -co? Formacja ministrancka

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY I SP Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 Celujący: ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża św. samodzielnie odtworzy z pamięci modlitwę Aniele Boży, Zdrowaś

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna: 4. Statut szkoły. Nauczyciel: Ks. Damian Kubisz

I. Podstawa prawna: 4. Statut szkoły. Nauczyciel: Ks. Damian Kubisz PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIAZ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna: 1. Dyrektorium Kościoła

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN. W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU

KRYTERIA OCEN. W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE KLAS GIMNAZJUM NR 1 im. Grzegorza z Sanok W SANOKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH PROGRAMU NAUCZANIA RELIGII 1. OCENIANIE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KL I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KL I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KL I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej W roku szkolnym 00/0 w oparciu o Spotkanie z Bogiem Program nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH

STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH STATUT SERCAŃSKIEJ WSPÓLNOTY ŚWIECKICH I Natura i cel 1 Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim osób świeckich, które uczestnicząc w duchowości i misji Zgromadzenia Księży Najśw. Serca

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA

SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA SZKOŁA ZAWODOWA I KLASA Przewidywane osiągnięcia: Katechizowany: - dzieli się doświadczeniami i oczekiwaniami katechetycznymi; - przyjął zasady współpracy; - zapoznał się z zasadami oceniania podczas religii;

Bardziej szczegółowo

I. FORMACJA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ

I. FORMACJA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ 1 Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. ustanowioną instrukcją Immensae caritatis (29.01.1973) Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w dniu 2 maja 1990 roku i określiła warunki, według których

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z religii - kl. II

Wymagania programowe z religii - kl. II Wymagania programowe z religii dla klas I Dopuszczający 1. Uczeo posiada zeszyt. 2. Katechizm pamięciowy dostosowad do możliwości ucznia: Znak Krzyża, Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Boży, Wierzę w Boga

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁAPACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁAPACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W ŁAPACH Przedmiotowy Systemy Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn.20 sierpnia 2010 r. zmieniającego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ PREZBITERÓW

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ PREZBITERÓW INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ PREZBITERÓW Apostoł Paweł skierował do Tymoteusza słowa przypomnienia: Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM Kościół wie, że ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii (DZ 2), dlatego, przypominając o zadaniach

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

Szanowni rodzice uczniów klas III SP. Poniżej zamieszczam ważne informacje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Szanowni rodzice uczniów klas III SP. Poniżej zamieszczam ważne informacje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Szanowni rodzice uczniów klas III SP. Poniżej zamieszczam ważne informacje dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Bardzo proszę zapoznać się uważnie z całą treścią wpisu. Proszę zwrócić szczególną uwagę

Bardziej szczegółowo

Aneks do Wskazań duszpasterskich cz. I

Aneks do Wskazań duszpasterskich cz. I - 1 - Aneks do Wskazań duszpasterskich cz. I PROPOZYCJA RAMOWEGO PROGRAMU FORMACJI ISTOTA FORMACJI ŻYCIA KONSEKROWANEGO WPROWADZENIE Wszyscy wierzący w sakramencie chrztu są wezwani do naśladowania Chrystusa,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w PSP Nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie RELIGIA W KLASACH I - III Dziecko w młodszym wieku szkolnym powinno przyswoić sobie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z religii w klasach drugich

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z religii w klasach drugich Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z religii w klasach drugich Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10

Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Rozkład materiału do podręcznika Jezus działa i zbawia dla klasy 2 gimnazjum zgodnego z Programem nauczania religii nr AZ-3-01/10 Grupa tematyczna Tytuł jednostki Treści Wymagania uczeń potrafi Nabywane

Bardziej szczegółowo

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum

klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum klasa II zeszyt 0 Program edukacji religijnej dla II klasy gimnazjum 75 Poradnik metodyczny do nauczania religii rzymskokatolickiej według podręcznika nr AZ-32-01/1-11 zgodnego z programem nauczania nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ 1. Katecheza, jako jedna z istotnych form posługi słowa w Kościele, stanowi zawsze aktualny i doniosły problem życia Kościoła, który wciąż na

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli

Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli Przedmiotowy system oceniania z religii w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Turośli na rok szkolny 2014/2015 Eugenia Niedbała Andrzej Męczkowski Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Chrzest święty udzielany w naszej parafii na Mszy św. o godz. 12.00 w niedzielę

Chrzest święty udzielany w naszej parafii na Mszy św. o godz. 12.00 w niedzielę Chrzest święty udzielany w naszej parafii na Mszy św. o godz. 12.00 w niedzielę Dopuszczenie dzieci do sakramentu chrztu Należy dopuszczać do chrztu wszystkie dzieci zgłoszone przez rodziców lub prawnych

Bardziej szczegółowo

Ks. Andrzej Michalik ACADEMICA DZIŚ I JUTRO. Część II Wybrane zagadnienia duszpasterskie

Ks. Andrzej Michalik ACADEMICA DZIŚ I JUTRO. Część II Wybrane zagadnienia duszpasterskie ACADEMICA Ks. Andrzej Michalik 35 DUSZPASTERZ WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO Część II Wybrane zagadnienia duszpasterskie by Wydawnictwo BIBLOS, Tamów 1997 ISBN 83-86889-33-0 SPIS TREŚCI WSTĘP........... 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali

WYCHOWANIE DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali WYCHOWANIE DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali WYKAZ SKRÓTÓW WPROWADZENIE I. WYCHOWANIE OGÓLNE ROZDZIAŁ I HISTORIA SZKOLNICTWA (Teresa Olearczyk) 1. Polska oświata

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH 84 HALINA IWANIUK USJK PERSPECTIVA T T Legnickie Studia Teologiczno-Hi sto rycz ne Rok IV 2005 Nr 1 HALINA IWANIUK USJK KATECHEZA RODZICÓW DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH Wśród istotnych warunków skuteczności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Bóg kocha dzieci. Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich KOCHAMY DOBREGO BOGA Bóg kocha dzieci Poradnik metodyczny do religii dla dzieci czteroletnich Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2011 Ogólna prezentacja i wprowadzenie do pracy z podręcznikiem Kochamy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO BIERZMOWANIA 2012 1. Ustanowienie sakramentu bierzmowania. Sakrament bierzmowania został ustanowiony przez Pana Jezusa wtedy, gdy posłał w dniu pięćdziesiątnicy ducha Świętego na apostołów i tych, którzy byli zgromadzeni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KL. I - III A. Ocenie podlegają: wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem wiadomości i umiejętności związane z Rokiem Liturgicznym znajomość

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej

WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej WYCHOWANIE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Praca zbiorowa pod redakcją ks. Józefa Stali i Elżbiety Osewskiej I. Wychowanie ogólne 1. WYCHOWANIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ (Teresa Olearczyk)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Opracował zespół katechetyczny: Urszula Juszkiewicz Grzegorz Kalejta Jarosław Ołów PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO A) Zasady porządku i uczestnictwa w lekcji religii.

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. KSIĄŻĄT OPOLSKICH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. KSIĄŻĄT OPOLSKICH Przedmiotowy System Oceniania z religii w szkole podstawowej klasy 1-6 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM. KSIĄŻĄT OPOLSKICH 1. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia występuje w całym procesie katechizacji.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II opracowanie ks. Marek Chmielewski Wydawnictwo AA Kraków 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...5 Rozdział pierwszy DĄŻYĆ DO ŚWIĘTOŚCI...7 1. Świętość...7 2. Zjednoczenie

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Ryszard Podpora

Ks. dr Ryszard Podpora Ks. dr Ryszard Podpora Biogram naukowy Urodzony 6 I 1959; 1985 ukończył studia na Wydziale Teologii KUL broniąc pracę magisterską Stary Testament w opisie Męki Pańskiej w Ewangelii według św. Jana, napisaną

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi :

Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : Wymagania podstawowe do matury z katechezy 2013 Uczeń w klasie maturalnej posiada umiejętności i wiedzę według których potrafi : 1.Umocnić wiarę: I. Uzasadnia, że człowiek jest dzieckiem Boga. Wylicza

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNY SYSTEM FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W POLSCE

OPTYMALNY SYSTEM FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W POLSCE Verbum Vitae 21 (2012), OPTYMALNY SYSTEM FORMACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W POLSCE ks. Paweł Mąkosa Od wielu już lat toczy się w Polsce dyskusja o kształcie formacji chrześcijańskiej. Niewątpliwie debata ta wypływa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII W ZESPOLE SZKÓŁ im. H. SIENKIEWICZA W KONOPISKACH SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Obszary podlegające ocenianiu

Bardziej szczegółowo

PRAWO I OBOWIĄZEK RODZICÓW. w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio

PRAWO I OBOWIĄZEK RODZICÓW. w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio 14(2012), s. 438 445 KS. JANUSZ BORUCKI PRAWO I OBOWIĄZEK RODZICÓW DOtyczące WYCHOWANIA DZIECI w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio Prawo i obowiązek rodziców dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Brzechwy w Paprotni

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Brzechwy w Paprotni PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Jana Brzechwy w Paprotni RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA II ETAP EDUKACYJNY (KLASY IV VI) (Zgodny z programem nr AZ-2-01/1) Kontrakt: 2 1. Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III Przedmiotowy system oceniania z religii jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek Klasa VI Nauczyciel: o. Grzegorz Osika, pijar Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ KATECHETYCZNY WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2010/2011 1. DECYZJE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI ODNOŚNIE KATECHIZACJI W POLSCE W dniu 8 marca 2010

Bardziej szczegółowo

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014.

Wierzę w Syna Bożego PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. PARAFIALNY PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2013/2014. Wierzę w Syna Bożego W pierwszą niedzielę Adwentu rozpocznie się w naszej parafii - podobnie jak w całym Kościele - realizacja nowego, czteroletniego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo