Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1"

Transkrypt

1 Ks. Tadeusz Michalik KATECHEZA SAKRAMENTALNA W ODNIESIENIU DO EUCHRYSTII I BIERZMOWANIA W ŚWIETLE IV SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ 1 Wprowadzenie W roku jubileuszu 200-lecia powstania diecezji dnia 3 marca 1986 r. abp Jerzy Ablewicz podpisał uchwały IV Synodu Diecezji Tarnowskiej. Z racji obchodzonego w roku 2011 jubileuszu 225-lecia powstania diecezji, przyjrzymy się temu, co zawierają uchwały IV Synodu w odniesieniu do katechezy sakramentalnej, a zwłaszcza Eucharystii i bierzmowania. Przedstawione poniżej opracowanie stanowi próbę ukazania myśli autorów uchwał synodalnych w tym względzie. Na początku warto zaznaczyć, że w tamtym czasie miała miejsce inna sytuacja społeczno polityczna, co również generowało określone działania. W poniższym opracowaniu zostaną zatem poruszone trzy zasadnicze kwestie: 1. Współczesne patrzenie na katechezę sakramentalną w odniesieniu do Eucharystii i bierzmowania, co będzie stanowić swoistego rodzaju tło dla zasadniczych treści zawartych w p. 2 i p. 3; 2. Katecheza sakramentalna w myśli IV Synodu Diecezji Tarnowskiej; 3. Szczegółowe wytyczne Synodu dotyczące bierzmowania i I Komunii św. Całość opracowania będzie zatem swoistego rodzaju rzutem oka na Eucharystię i bierzmowanie z perspektywy 25 lat od podpisania uchwał synodalnych. Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II mówi, że sakramenty stanowią ośrodek całego życia liturgicznego 2. Wśród najważniejszych skutków sakramentów wymienia się: uświęcenie człowieka, wyrażenie, powiększenie i umocnienie wiary przyjmującego (skutek indywidualny): budowanie Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa i jego wzrost (skutek eklezjalny, społeczny); oddawanie czci Bogu, czyli kult; pouczenie za pomocą słów i rzeczy (skutek katechetyczny): wzrost czynnej miłości i rozwój życia chrześcijańskiego (skutek zarówno indywidualny jak i społeczny) 3. Na podstawie tego krótkiego zarysu istoty sakramentów dostrzegamy ich niezastąpioną wartość dla każdego katolika. Z tego względu istotne jest również samo przygotowanie do ich przyjmowania. Zadania tego podejmuje się przede wszystkim szeroko rozumiana katecheza. Przyjrzyjmy się 1 Tekst opublikowany w biuletynie katechetycznym Katechizacja 2010/2011 wydanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. 2 KL 6. 3 Cz. Krakowiak, Nowe akcenty w posoborowej nauce o sakramentach, w: W służbie Bogu i ludziom, red. H. Słotwińska, Lublin 2005, s. 164.

2 zatem sakramentom, a zwłaszcza Eucharystii i bierzmowaniu w kontekście współczesnej katechezy a następnie w ujęciu uchwał IV Synodu Diecezji Tarnowskiej. 1. Sakramenty w katechezie Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae zaznaczył: Katecheza z natury swej jest związana w sposób szczególny ze sprawowaniem sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii, Jezus Chrystus działa najpełniej w celu przemiany człowieka 4. Dyrektorium Ogólne o Katechizacji wymienia sześć zadań stojących przed katechezą, do których zależy: rozwijanie poznania wiary, wychowanie liturgiczne, formacja moralna, nauczanie modlitwy, wychowanie do życia wspólnotowego oraz wprowadzenie do misji 5. W ramach tychże zadań widzimy miejsce dla Eucharystii i bierzmowania, które umieszczane są zasadniczo w zadaniach dotyczących wychowania liturgicznego. Mówi o tym Dyrektorium Katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce postulując, aby katecheza miała charakter ściśle liturgiczny na wszystkich etapach edukacyjnych: dzieci młodsze przygotowuje do uczestnictwa w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty i pojednania, dzieci starsze wprowadza w lekturę Pisma świętego i do świadomego wyznania wiary, młodzież gimnazjalną przygotowuje do przyjęcia sakramentu bierzmowania, zaś młodzież ponadgimnazjalną do odczytania i wyboru drogi powołania i założenia rodziny chrześcijańskiej 6. W tym kontekście trzeba zauważyć, iż najważniejszą kwestią w katechezie sakramentalnej jest wiara przyjmującego sakrament, bez wiary bowiem sakramenty nic mają żadnego znaczenia i pozostają nieskuteczne. W dalszej kolejności ważna jest wiedza o sakramentach, rozumienie ich istoty i skutków jakie niosą dla życia duchowego. Zarówno więc wiara jak i pogłębiona wiedza odnośnie do sakramentów, stanowią podstawowe kryteria udziału w życiu sakramentalnym. Do tego właśnie powinna przede wszystkim formować katecheza Eucharystia Eucharystia, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego 7 i oznacza i cudownie urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół istnieje 8. Głównym celem katechezy eucharystycznej jest przede wszystkim kształtowanie wewnętrznych postaw uzdalniających do przyjęcia tego sakramentu 9. W tym kontekście 4 CT Por. DOK PDK Por. KK KKK

3 Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że dzieci, które przystępują do Komunii świętej powinny rozumieć tajemnicę Chrystusa i z wiarą i pobożnością przyjąć Ciało Chrystusa 10. Sformułowanie to wyznacza kierunki formacji eucharystycznej w kontekście katechezy. Zadania szczegółowe przygotowania do przyjęcia Eucharystii koncentrują się na rozwijaniu wiary dziecka, motywacji do przyjęcia tego sakramentu, szacunku do świętości, zdolności do uczestniczenia w liturgii, poprzez rozumienie symboli, znaków, gestów oraz świadomości ważności niedzielnej Mszy św., zdolności składania ofiar oraz potrzeby i praktyki osobistych adoracji Najświętszego Sakramentu 11. W Polsce Komunii świętej po raz pierwszy udziela się przede wszystkim w drugiej klasie szkoły podstawowej, w której dokonuje się przygotowanie bliższe i bezpośrednie, natomiast program klasy trzeciej koncentruje się wokół pomocy dzieciom w coraz bardziej świadomym korzystaniu z Eucharystii i sakramentu pokuty. Szczególny akcent położony jest również na społecznym i eklezjalnym wymiarze życia sakramentalnego 12. Celem podstawowej formacji eucharystycznej jest pełne i aktywne uczestnictwo w Eucharystii 13, a do tego ma prowadzić coraz głębsze rozumienie liturgii eucharystycznej i pogłębianie motywacji do uczestniczenia we Mszy św. Dostrzegamy tu ogromne znaczenie katechezy sakramentalnej w odniesieniu do Eucharystii Bierzmowanie W odniesieniu do bierzmowania Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu 14, wzmacnia wiarę i co ważne trwale określa status bierzmowanego w Kościele. Rzeczywistość dokonującą się podczas bierzmowania Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego opisuje w następujący sposób: Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej: zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego: udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej 15. W naszym kraju sakramentu bierzmowania udziela się najczęściej uczniom trzeciej klasy gimnazjum, a proces przygotowania do bierzmowania dzieli się na przygotowanie 9 Por. H. Iwaniuk, Cele i zadania lekcji religii w nauczaniu zintegrowanym, AK 143(2004) z 1(572), s KPK, kan Por. J. Kostorz, Katecheza dzieci w młodszym i średnim wieku szkolnym, [w:] Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003, s Por. PNR, s Por. PDK KKK Kompednium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005, nr

4 dalsze, bliższe i bezpośrednie 16, choć nie brakuje innych propozycji w tym względzie. Wydaje się, że najbardziej zasadne jest uznanie, że przygotowanie dalsze prowadzone jest od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie na lekcjach religii w szkole podstawowej i katechezie parafialnej doprowadzającej do sakramentów pokuty i Eucharystii. Do przygotowania dalszego zalicza się również nauczanie religii w szkole, także w gimnazjum 17. Przygotowanie bliższe natomiast powinno odbywać się w rodzinnej parafii kandydatów w ciągu dwóch pierwszych lat nauki w gimnazjum, poprzedzających rok, w którym następuje przyjęcie sakramentu bierzmowania i polegać na udziale w spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach, dniu skupienia połączonym ze spowiedzią jak również nowennie do Ducha Świętego 18. Całość formacji powinna mieć na celu także to, aby starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej oraz doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego 19. Formacja do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest niezwykle istotna także ze względu na to, że jej podmiotem są ludzie dorastający i właściwy przebieg tej formacji w dużej mierze warunkuje ich chrześcijańską przyszłość. Chronologicznie rzecz ujmując sakrament bierzmowania jest też ostatnim sakramentem inicjacji chrześcijańskiej i powinien kończyć proces wtajemniczenia, dlatego oczekiwania od przyjmujących go są bardzo wysokie 20. Doniosłość zadań stojących przed katechezą w kontekście Eucharystii i bierzmowania dostrzegano także 25 lat temu kiedy opracowywano uchwały synodalne, dlatego w tym miejscu przeniesiemy się do tamtego okresu, aby już pod kątem historycznym prześledzić realizację powyższych zadań. 2. IV Synod Diecezji Tarnowskiej o zadaniach katechezy w zakresie sakramentów Sprawy katechezy zostały szczegółowo omówione w Księdze pierwszej noszącej tytuł Przepowiadanie, gdzie w rozdziale drugim podjęto zagadnienie dotyczące katechizacji. Synod zwraca uwagę na to, by dzieci szkół podstawowych uczęszczających do klasy I VIII mieli obowiązkowo dwie katechezy tygodniowo 21. Przypomina ponadto, iż katecheza dzieci szkół 16 Por. KKK P. Mąkosa, Zarys katechezy o sakramentach świętych, [w:] Siedem sakramentów świętych w nauczaniu Kościoła, Lublin 2007, s Por. PNR, s. 104n. 19 KKK P. Mąkosa, Zarys katechezy o sakramentach świętych, art. cyt., s Por. Stat

5 podstawowych ma szczególne znaczenie w wychowaniu religijnym, gdyż zmierza do inicjacji chrześcijańskiej poprzez wychowanie w świadomości chrztu i przygotowanie do sakramentu pokuty, Eucharystii i bierzmowania 22. W kontekście Eucharystii dokumenty synodalne mówią o przygotowaniu dalszym i bezpośrednim. W rezultacie czego dzieci z klasy pierwszej otrzymują na katechezie przygotowanie dalsze, a z klasy drugiej przygotowanie bliższe do I spowiedzi i Komunii świętej, przy czynnej współpracy rodziców 23. Istotne jest to, że zwrócono uwagę na osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie, polecając ich szczególnej trosce katechetów 24. Katecheza sakramentalna nie kończy się według Synodu na klasie I i II, ale trwa w dalszym ciągu przez kolejne lata nauki. W związku z czym dzieci z klas III IV w katechezie pokomunijnej mają obowiązek otrzymać poszerzenie i pogłębienie wiadomości religijnych, ponadto należy je wychować do pokuty i czynnego, świadomego i owocnego uczestniczenia we Mszy św. W tym miejscu zwraca się uwagę na ogromna wartość rocznicy I Komunii św. jako istotnego wkładu w całość nauczania o Eucharystii. 25 Rozdział drugi, o którym mowa podejmuje także kwestię bierzmowania, mówiąc o tym, że szczególne znaczenie ma przygotowanie młodzieży z klasy VII, z pomocą rodziców, do sakramentu bierzmowania i wprowadzenie jej w apostolstwo świeckich, zwłaszcza po przyjęciu tego sakramentu 26. Należy tu zauważyć, iż w tamtym czasie bierzmowanie przypadało na okres klasy VII szkoły podstawowej. W kontekście katechezy sakramentalnej, należy zaznaczyć, iż Synod wypowiedział się także na temat katechezy dorosłych przypominając o obowiązku uczestniczenia w niej między innymi z okazji udzielania sakramentów świętych: małżeństwa, chrztu dziecka, jego I Spowiedzi i Komunii św. oraz sakramentu bierzmowania Szczegółowe wytyczne Synodu w sprawie bierzmowania i I Komunii św. Dokładne wskazówki dotycząc przygotowania do I Komunii św. i bierzmowania znajdujemy w instrukcjach synodalnych. Pierwsza z nich to Instrukcja o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św., a druga to Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. W tych dwóch dokumentach zawarto szczegółowe wytyczne odnoszące się do całości przygotowania uczniów do sakramentów bierzmowania i Eucharystii. Instrukcje te stanowiły ogromną wartość legislacyjną, gdyż porządkowały kwestie przygotowania do przyjęcia wspomnianych już sakramentów. 22 Stat Stat Por. Stat Stat Stat Stat

6 3.1. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Instrukcja synodalna w pierwszej kolejności zwróciła uwagę na to, by przygotowanie do I Komunii tak prowadzić, aby dzieci w sposób możliwie najpełniejszy zostały poddane wpływowi Eucharystii, zwłaszcza by w miarę swoich możliwości rozumiały znaczenie tego sakramentu 28. Jeśli idzie o wiek dzieci dopuszczanych do I spowiedzi i Komunii św., to obowiązkową była druga klasa szkoły podstawowej 29, a w wyjątkowych sytuacjach nawet dzieci z klasy pierwszej, jak również z przedszkola, z tym, że podstawowym warunkiem był odpowiedni poziom rozwoju umysłowego, odpowiednia wiedza religijnego, zobowiązanie się rodziców do zapewnia dziecku wychowania religijnego, jak również poinformowanie o tym Referatu Katechetycznego 30. W przypadku dzieci o spóźnionym rozwoju lub upośledzonych umysłowo postulowano specjalne prowadzenie, a warunkiem dopuszczenia do Eucharystii było i również jest obecnie osiągnięcie minimalnych ale koniecznych wiadomości religijnych 31. Synod zwracał uwagę na to, iż przygotowanie dzieci do I Spowiedzi i Komunii św. trwa dwa lata, w czasie których dziecko obowiązane jest brać udział w katechezie parafialnej, a uczestnictwo w niej jest warunkiem dopuszczenia do tych sakramentów. Wyjątek stanowią dzieci chore oraz te dzieci, które z uzasadnionych przyczyn nie mogą brać udziału w katechezie a są przygotowywane osobno 32. Przygotowanie do I spowiedzi i Komunii św. przebiega według Synodu w dwóch etapach i dzieli się na dalsze katecheza w klasie pierwszej szkoły podstawowej, a także katecheza przedszkolna i wychowanie religijne w domu rodzinnym oraz w parafii i bliższe katecheza w klasie drugiej, według programu zatwierdzonego przez Episkopat Polski i Biskupa diecezjalnego, którą kapłani, a w wyjątkowych wypadkach siostry zakonne lub katecheci świeccy 33. Warunkiem dopuszczenia dziecka do I spowiedzi i Komunii ma być raczej poznanie wiedzy uczniów niż egzamin 34. Instrukcja zwraca także uwagę na współpracę rodziny z katechetą w zakresie właściwego przygotowania do Eucharystii. Współpraca ta ma obejmować: zapraszanie rodziców (opiekunów domowych) na katechezy, aby przysłuchując się im, sami się uczyli i w domu mogli powtórzyć z dzieckiem przerobiony materiał; urządzanie osobnych konferencji dla rodziców (opiekunów domowych), podczas których katecheta zaznajamia z materiałem biblijno-katechizmowym podawanym dzieciom, zobowiązuje do przerobienia go z własnym 28 Por. Instrukcja o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii św., nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr 9. 6

7 dzieckiem, daje wskazówki metodyczne i w miarę możności dostarcza odpowiednich pomocy; indywidualne rozmowy rodziców z dziećmi na tematy związane z ich pytaniami, spostrzeżeniami i osobistymi przeżyciami religijnymi; prowadzenie przez poszczególnych rodziców katechezy dla całego zespołu przygotowującego się do I Spowiedzi i Komunii św. 35, ponadto Instrukcja zaleca, aby zapraszać rodziców na wszystkie katechezy lub na jedną w tygodniu 36. Katecheza sakramentalna nie kończy się w klasie II szkoły podstawowej, ale rozciąga się na klasę III i IV, gdzie należy nie tylko pogłębiać wiadomości religijne o sakramencie pokuty i o Eucharystii, ale wychowywać dzieci do pokuty i pełnego, świadomego i czynnego uczestniczenia we Mszy św Przygotowanie sakramentu bierzmowania. Istotny wkład w unormowanie sposobu przygotowania do bierzmowania wniosła Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Podstawowe wskazanie dotyczące przyjęcia tego sakramentu dotyczy dyspozycji kandydata. Instrukcja mówi o tym, że przyjęcie bierzmowania powinno być świadome i dokonane z poczuciem odpowiedzialności w dojrzałości wiary. Ponadto do sakramentu bierzmowania dopuszczano młodzież z klas VII szkoły odstawowej 38. Podobnie jak w przypadku katechezy dotyczącej Eucharystii, tak i tu szczególne miejsce w przygotowaniu do bierzmowania zajmuje rodzina, która poprzez atmosferę religijną i niesienie odpowiedniej pomocy katechetom w trudzie formacji kandydatów do bierzmowania 39. Zasadniczo przygotowanie do bierzmowania według Instrukcji przebiega w dwóch etapach i dzieli się na przygotowanie bliższe i dalsze. Przygotowanie dalsze obejmuje pośrednio już dzieci, począwszy od I Komunii św. aż do VI klasy i powinno skupiać się wokół treści dogmatycznych oraz etycznych, a także zmierzać do kształtowania postawy apostolskiej. Przygotowanie dogmatyczne obejmuje katechizację przewidzianą programem, z tym, że eksponuje się treści o bierzmowaniu i ukazuje odrębność światopoglądu chrześcijańskiego od innych światopoglądów. Przygotowanie etyczne dotyczy formowania postawy godnej dojrzałego chrześcijanina, natomiast przygotowanie apostolskie miało polegać na angażowaniu młodzieży do czynnego wyznawania wiary 40. Przygotowanie bliższe według Instrukcji synodalnej dotyczy duszpasterskich spotkań z rodzicami i świadkami bierzmowania, egzaminu, pojednania z Bogiem i Kościołem w oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego. Instrukcja przypomina, że spotkanie z rodzicami powinno mieć 35 Tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. Instrukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr

8 miejsce przynajmniej trzy razy w roku: na początku roku katechetycznego, na półrocze i na miesiąc przed uroczystością bierzmowania 41. Przygotowanie bliższe kończyło się egzaminem na dwa tygodnie przed sprawowaniem sakramentu bierzmowania, który przeprowadzał delegat biskupa. W trakcie egzaminu sprawdzano nie tylko wiadomości, ale starano się także rozeznać formację relgijno-moralną kandydatów 42. Tak jest również i obecnie. Instrukcja mówi także o właściwym wykorzystaniu ostatnich dziewięciu dni przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Wówczas przeprowadzano specjalne nabożeństwa z konferencjami ascetycznymi, tzw. Jasne dni. Na program tych nabożeństw składały się: Msza św. wieczorna i modlitwy do Ducha Świętego przed Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub w puszce. Dni te stanowiły modlitewne oczekiwanie na przyjęcie daru Ducha Świętego. W razie dużych odległości od kościoła lub innych trudności bezpośrednie przygotowanie można było ograniczyć do trzech dni, a młodzieży polecić, by pierwsze sześć dni nowenny odprawiła w domu 43. Instrukcja postulowała także przygotowanie dorosłych, zarówno w zakresie dogmatycznym, moralnym, jak i apostolskim. W tym celu zachęcano włączać dorosłych w bliższe przygotowanie młodzieży lub przynajmniej w razie konieczności zobowiązać kandydatów do uczestniczenia w Jasnych dniach 44. Katecheza sakramentalna w przypadku bierzmowania nie kończy się z chwilą udzielenia tego sakramentu młodzieży, ale rozciąga się na tzw. opiekę duszpasterską nad bierzmowanymi, co ma się wyrażać w tworzeniu grup apostolskich, organizowaniu rocznicy przyjęcia sakramentu bierzmowania, a także wakacyjnych rekolekcji dla młodzieży bierzmowanej 45. Instrukcja przypomina także o tym, by nie tylko u bierzmowanych, ale także u wszystkich członków wspólnoty parafialnej budzić poczucie współodpowiedzialności za Kościół, pogłębiać ciągle świadomość o zamieszkaniu Ducha Świętego w bierzmowanych i podkreślać wynikające z tego zobowiązania do walki z grzechem 46. Podsumowanie Patrząc na współczesną wizję katechezy sakramentalnej i treści zawartych w uchwałach IV Synodu Diecezji Tarnowskiej dostrzegamy podobieństwa i różnice. Istotne jest to, że zasadnicze cele katechezy sakramentalnej nie uległy zmianie. Zarówno wtedy jak i teraz zwraca się uwagę na właściwe przygotowanie do przyjęcia wspomnianych sakramentów, 41 Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Por. tamże, nr Tamże, nr 32. 8

9 zarówno pod względem treściowym jak i duchowym. Wspólną jest troska o dzieci i młodzież w odniesieniu do ich życia duchowego. Podejmując się próby zestawienia tego co współczesne z tym co było 25 lat temu, należy zaznaczyć, iż wtedy katecheza odbywała się w diametralnie innych warunkach społeczno-politycznych. Istniała katecheza jedynie przy parafii, co sprawiało, że spotkania miały pewną specyfikę. Kolejna różnica to inny program nauczania religii i inne podręczniki. W porównaniu z obecną sytuacją, rynek podręczników i pomocy katechetycznych był ubogi. Następną różnicą był inny system oświaty, z ośmioklasową szkolą podstawową, stąd Instrukcja mówi o bierzmowaniu w kasie VII szkoły podstawowej. Trzeba zaznaczyć, iż IV Synod Diecezji Tarnowskiej podejmując problem przygotowania do sakramentów i tym samym katechezy sakramentalnej dostrzegł naglącą potrzebę znormalizowania wytycznych w stosunku do wspomnianych sakramentów. Zarówno ogólne wskazania jak również Instrukcje stanowiły fundament właściwego przygotowania do przyjęcia I spowiedzi i Komunii św., oraz bierzmowania. Trzeba także zauważyć, iż pomimo upływu 25 lat niektóre treści zawarte w uchwałach IV Synodu Diecezji Tarnowskiej w odniesieniu do katechezy sakramentalnej są nadal aktualne. 9

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej Wprowadzenie U początku zmian w dotychczasowej formie przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII I. WPROWADZENIE 1. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej przypomina, że liturgia jest szczytem,

Bardziej szczegółowo

D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny)

D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny) D I E C E Z J A Z I E L O N O G Ó R S K O - G O R Z O W S K A WIZYTACJA KANONICZNA (formularz katechetyczny) Parafia pw.... w (miejscowość):... Dekanat:... Proboszcz parafii:... Dane kontaktowe:..... Katecheci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej

Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej Instrukcja duszpastersko-katechetyczna w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Częstochowskiej Wtajemniczenie chrześcijańskie dokonuje się przez trzy sakramenty: chrzest,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5

SPIS TREŚCI. Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 SPIS TREŚCI Dekret zatwierdzający i ogłaszający uchwały I Synodu Diecezji Legnickiej... 5 Modlitwa do Maryi w intencji nowej ewangelizacji diecezji legnickiej... 6 Wykaz skrótów... 8 Wstęp... 9 I. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1. Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji, czyli stawania się chrześcijaninem. Złożony

Bardziej szczegółowo

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s

W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej Rzeszów 2004 s Instrukcja o Przygotowaniu do Sakramentu Małżeństwa W: Pierwszy Synod Diecezji Rzeszowskiej 2001-2004. Rzeszów 2004 s. 255-258. W trosce o realizację wskazań II Synodu Plenarnego oraz Dyrektorium Duszpasterstwa

Bardziej szczegółowo

Program przygotowania do sakramentu bierzmowania

Program przygotowania do sakramentu bierzmowania Program przygotowania do sakramentu bierzmowania Wstęp Troska o katechezę należy do wszystkich członków Kościoła. Na pierwszym miejscu rodzice mają obowiązek formować dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego.

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE Zbigniew Marek SJ Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE NAUCZANIA RELIGII W SZKOLE Umowy zawarte między Rządem RP i Konferencją Episkopatu Polski regulują zasady

Bardziej szczegółowo

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej

List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Bp Ignacy Dec List pasterski Biskupa Świdnickiego w sprawie przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania w diecezji świdnickiej Umiłowani Diecezjanie, W ciągu roku kościelnego można zauważyć dwa

Bardziej szczegółowo

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wstęp

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Wstęp Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania Wstęp 1. Niniejszy dokument zawiera podstawowe wskazania dotyczące przygotowania młodzieży do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA I. WPROWADZENIE DO PROGRAMU. INFORMACJE OGÓLNE. 1) ZAŁOŻENIA WSTĘPNE. a. Podstawą do opracowania niniejszej Instrukcji o przygotowaniu młodzieży

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie sakramentu bierzmowania w życiu chrześcijanina i konieczność katechezy przygotowującej do jego przyjęcia

Znaczenie sakramentu bierzmowania w życiu chrześcijanina i konieczność katechezy przygotowującej do jego przyjęcia Ks. dr Krzysztof Baryga Znaczenie sakramentu bierzmowania w życiu chrześcijanina i konieczność katechezy przygotowującej do jego przyjęcia W czasie obrzędów bierzmowania biskup, który jest zwyczajnym szafarzem

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC

FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC SKORZESZYCE, 14.V.2010 FORMACJA POCZĄTKOWA DO STANU DZIEWIC (propozycja tematów) I ETAP (ROZEZNANIE POWOŁANIA) CZAS: około 1 roku CEL: ZROZUMIENIE I PRZYJĘCIE BOŻEGO WEZWANIA ZAPOZNANIE Z CHARYZMATEM ZAKOŃCZENIE:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasy I - III

Wymagania edukacyjne klasy I - III Wymagania edukacyjne klasy I - III Wymagania edukacyjne opracowane zostały na podstawie: 1.Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego 2.Programu Nauczania Religii 3.Dyrektorium Katechetycznego

Bardziej szczegółowo

MIŁOSIERNI WE WSPÓLNOCIE

MIŁOSIERNI WE WSPÓLNOCIE III. W : MIŁOSIERNI WE WSPÓLNOCIE 38 Miłosierni jak Ojciec. Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2016/2017 D Temat: Wspólnota miejscem doświadczania miłosierdzia PRZEBIEG Zawiązanie wspólnoty Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania. VI. Sposoby informowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. IV-VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. IV-VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. IV-VI Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii

Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii Opracowanie: Ks. dr W. Lechów, R. Witkowski Zielona Góra 2015 r. Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii W Polsce nauka religii w szkole jest organizowana na życzenie rodziców (opiekunów prawnych)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASA 2 Z

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASA 2 Z PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA RELIGIA KLASA 2 Z Zasad oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach (dokument podpisany przez Komisje Wychowania Konferencji Episkopatu Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasy IV- VI

Wymagania edukacyjne klasy IV- VI Wymagania edukacyjne klasy IV- VI Wymagania edukacyjne opracowane zostały na podstawie: 1.Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego 2.Programu Nauczania Religii 3.Dyrektorium Katechetycznego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej

Spotkanie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Spotkanie kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej Felieton z IV spotkania kolejnego, trzeciego już kursu, organizowanego przez Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń Wymagania edukacyjne z religii kl. IV VI SP (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

9 WPROWADZENIE Kościół, świadomy swego posłannictwa głoszenia wszystkim ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu, stara się to zadanie wypełniać wszystkimi dostępnymi mu sposobami. Ten proces, którego istotnym

Bardziej szczegółowo

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna

- Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna Katecheza rodzinna - Focolari - - Domowy Kościół - Droga Neokatechumenalna RUCH FOCOLARI JEDNOŚĆ KOMUNIA WSPÓLNOTA DUCHOWOŚĆ KOMUNII SOBÓR WATYKAŃSKI II JAN PAWEŁ II BENEDYKT XVI OD 1967 R. RUCH NOWE NOWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5 w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5 w Gorzowie Wlkp. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5 w Gorzowie Wlkp. Katecheza inicjacji w Sakramenty Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii na podstawie programu: W rodzinie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem. II. Cele nauczenia w ramach przedmiotu - religia. III. Zasady oceniania. IV. Obszary aktywności. V. Kryteria ocen. VI.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Adwent i Narodzenie Pańskie

Adwent i Narodzenie Pańskie Chrystus w komunii z człowiekiem Adwent i Narodzenie Pańskie ISBN 9788387487546 Wydawca: Archidiecezja Poznańska Redakcja: ks. Szymon Stułkowski Ilustracja (str. tytułowa): Stanisław Barbacki Drukarnia:

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. IV-VIII Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła

Bardziej szczegółowo

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Tarnów, 6 maja 2014 r. Nasz znak: OF.I-3.3/40/14 DEKRET W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW DO NAUCZANIA RELIGII W DIECEZJI TARNOWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Niniejszym zatwierdzam na terenie diecezji tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie sakramentów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Przyjmowanie sakramentów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną Przyjmowanie sakramentów przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną Paweł VI w adhortacji Evangelii nuntiandi uwypuklił powszechność ostatnich słów Jezusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2011 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (2011-2016). którzy

Bardziej szczegółowo

Studium Wiary i Szkoła Katechetów Parafialnych

Studium Wiary i Szkoła Katechetów Parafialnych Studium Wiary i Szkoła Katechetów Parafialnych zaproszenie na edycję w KATOWICACH i podstawowe informacje www.skp.centrum.katowice.pl Idea Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 6 Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła

Bardziej szczegółowo

Ks. dr Tadeusz Michalik

Ks. dr Tadeusz Michalik Ks. dr Tadeusz Michalik Kapłan diecezji tarnowskiej, doktor teologii w zakresie katechetyki. od sierpnia 2008 roku - pracownik wydziału katechetycznego kurii diecezjalnej w Tarnowie i wizytator diecezjalny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Papież Franciszek, zwołując dwa Synody Biskupów w 2014 i 2015 roku, wezwał Kościół do refleksji nad powołaniem i misją rodziny

Bardziej szczegółowo

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa.

AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. AKCJA KATOLICKA jest według Kodeksu Prawa Kanonicznego publicznym stowarzyszeniem wiernych, erygowanym w diecezji przez biskupa. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33

Zapraszamy do Szkoły Modlitwy Jana Pawła II środa, 21 września :33 Jan Paweł II nadal wskazuje nam kierunek duchowego wzrastania. Musimy z wielką troską starać się o wypłynięcie na głębię. Służy temu m.in. Szkoła Modlitwy Jana Pawła II, która powstała przy Centrum Nie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH Kościół Boży w Chrystusie PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH CHARAKTERYSTYKA: Program przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum oraz szkół zawodowych. Katechezy

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D Blok katechetyczny Temat: Katecheza przed sakramentami inicjacji chrześcijańskiej

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D Blok katechetyczny Temat: Katecheza przed sakramentami inicjacji chrześcijańskiej JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2016 Blok katechetyczny Temat: Katecheza przed sakramentami inicjacji chrześcijańskiej CZĘŚĆ I WSKAZANIA KATECHETYCZNE NA NOWY ROK DUSZPASTERSKI 2016/2017 IDŹCIE I GŁOŚCIE

Bardziej szczegółowo

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI

Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI Formy i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii w klasach IV-VI Formy oceniania Sposób oceniania (punktowa skala stopni, procentowa, stosowanie + i - Prace pisemne: - kartkówki, - sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

Parafia pw. Świętego Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu

Parafia pw. Świętego Józefa Rzemieślnika w Swarzędzu INFORMATOR PARAFIALNY 2019 Porządek Mszy Świętych Niedziele i święta: 8.00, 10.00, 11.30,19.00 Dni powszednie: poniedziałek, środa: g.8.00 wtorek, czwartek, piątek, sobota: g.18.00 Porządek Mszy Świętych

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii - kl. II

Kryteria ocen z religii - kl. II Kryteria ocen z religii dla klas I Dopuszczający 1. Uczeń posiada zeszyt. 2. Katechizm pamięciowy dostosować do możliwości ucznia: Znak Krzyża, Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ROZTOCE BRZEZINACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ROZTOCE BRZEZINACH SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W ROZTOCE BRZEZINACH WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA KL. IV VIII ROK SZKOLNY 2018/2019 Ks. mgr Arkadiusz Bobola Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII

KRYTERIA OCEN Z RELIGII KRYTERIA OCEN Z RELIGII Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada religijne wykraczające poza program nauczania i potrafi je zaprezentować, jest bardzo aktywny na lekcji, chętnie włącza się w dyskusje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Do młodzieży O polskim katolicyzmie O przyszłym pokoleniu kapłanów O kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa...

Do młodzieży O polskim katolicyzmie O przyszłym pokoleniu kapłanów O kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa... Spis treści 238 Myśli zawsze ważne... 5 Życiorys kard. A. Hlonda... 7 Myśli noworoczne...18 Wielkopostne myśli... 20 O zadaniach kobiety... 22 O idei świętowojciechowej...24 O świadomym macierzyństwie...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: którzy są zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się książeczka misji kanonicznej 31 VIII 20... r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat (20...-20...).

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU Program nauczania: Jesteśmy dziećmi Bożymi AZ 1-01/1; klasy I - III Poznaję Boga

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KATECHETYCZNE - rok szkolny 2014/ Parafia:. Adres:.

SPRAWOZDANIE KATECHETYCZNE - rok szkolny 2014/ Parafia:. Adres:. SPRAWOZDANIE KATECHETYCZNE - rok szkolny 2014/ 2015 Proszę wypełnić kwestionariusz z danymi za rok szkolny 2014/15 i przesłać do Wydziału Katechetycznego. Parafia:. Adres:. I. Katecheci: 1. W przedszkolach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

HOSPITACJA PRACY KATECHETY

HOSPITACJA PRACY KATECHETY KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ KATECHETYCZNY HOSPITACJA PRACY KATECHETY Na pytania odpowiadają wszyscy katecheci księża / siostry zakonne / katecheci świeccy zatrudnieni w parafii, w której odbywa

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii

Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii Ks. Wojciech Lechów, Kl. RaPał Witkowski Wypisanie się z religii w szkole niesie ze sobą szereg konsekwencji, poczynając od możliwości zaciągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII, KL. I-III Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA UCZNIÓW V SZKOŁY PODSTAWOWE. Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA UCZNIÓW V SZKOŁY PODSTAWOWE. Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z RELIGII DLA UCZNIÓW V SZKOŁY PODSTAWOWE Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I I. Cele nauczania: Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób

Bardziej szczegółowo

Eucharystia. (Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II nr 47).

Eucharystia. (Konstytucja o liturgii Soboru Watykańskiego II nr 47). Eucharystia Pan Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, usta nowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy

Bardziej szczegółowo

FORMACJA PODSTAWOWA I PERMANENTNA W DOMOWYM KOŚCIELE

FORMACJA PODSTAWOWA I PERMANENTNA W DOMOWYM KOŚCIELE FORMACJA PODSTAWOWA I PERMANENTNA W DOMOWYM KOŚCIELE łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VIII i III gimn.

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VIII i III gimn. Ocena CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I VIII i III gimn. uczeń spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej, twórczo rozwija swoje uzdolnienia, dba

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA

PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA RELIGII PRAWOSŁANEJ POLSKIEGO AUTOKEFALICZNEGO KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Szkoła podstawowa Etap I Klasy I- III Cele katechetyczne: 1. Zachęcanie do aktywnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry

Kryteria ocen z religii Kl. I celujący bardzo dobry dobry Uczeń zna chrześcijańskie pozdrowienia: Niech będzie pochwalony..., Szczęść Boże. Uczeń chętnie posługuje się chrześcijańskimi pozdrowieniami. Uczeń potrafi odpowiednio zachowywać się w Uczeń potrafi przeżegnać

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE LITURGICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE

WYCHOWANIE LITURGICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE LITURGIA KS. JERZY KOSTORZ Opole, UO Liturgia Sacra 17 (2011), nr 2, s. 241 255 WYCHOWANIE LITURGICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE W dobie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel: Dorota Lasecka

Nauczyciel: Dorota Lasecka 1 Nauczyciel: Dorota Lasecka PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Przedmiot oceny z religii zawiera we własnym zakresie (podobnie jak w innych przedmiotach) kryteria poznawcze, kształcące i wychowawcze.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VIII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VIII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy VIII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. ODPOWIEDZIALNI ZA ŚWIAT 2. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC SAKRAMENT CHRZTU

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC SAKRAMENT CHRZTU Chrzty odbywają się w następujące niedziele 2019 roku: STYCZEŃ 06.01 20.01 LUTY 03.02 17.02 MARZEC 03.03 17.03 KWIECIEŃ 07.04 21.04 MAJ 05.05 19.05 CZERWIEC 02.06 16.06 1 / 5 LIPIEC 07.07 21.07 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej

Radom, 18 października 2012 roku. L. dz. 1040/12 DEKRET. o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary. w Diecezji Radomskiej Bp Henryk Tomasik: Dekret o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego w Roku Wiary w Diecezji Ra Radom, 18 października 2012 roku L. dz. 1040/12 DEKRET o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2010 GIMNAZJUM NR 2 IM. KRÓLOWEJ ZOFII W SANOKU JAK WYGRAĆ ŻYCIE, BO ŻYCIE JEST SZCZĘŚCIEM!!! Opracowali : s. mgr Małgorzata Sowa - nauczyciel religii mgr Marta Łukasiewicz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa

Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Przedmiotowy System Oceniania Katecheza w klasach I, IV, V, VI Szkoła Podstawowa Nauczanie religii w szkole i katecheza wzajemnie się uzupełniają. Zadaniem nauczania religii w szkole publicznej jest wychowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 IM. JANA MATEJKI W KOSZALINIE KLASY IV - VI Elementy wchodzące w zakres oceny z religii: 1. Ilość i jakość prezentowanych wiadomości.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA

KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA KRYTERIA OCENIANIA Z KATECHEZY Szkoła Podstawowa - klasy I, II, III OCENA CELUJĄCA 1. Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą i jego wiedza wykracza poza program 2. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

BIERZMOWANIE JAKO SAKRAMENT INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WEDŁUG KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

BIERZMOWANIE JAKO SAKRAMENT INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WEDŁUG KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO http://www.kuria.lublin.pl/czytelnia/c.krakowiak/bierzmowanie_w_kkk.html Ks. Czesław Krakowiak BIERZMOWANIE JAKO SAKRAMENT INICJACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WEDŁUG KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO Wśród sakramentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KATECHETYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ I W PARAFII ZA ROK SZKOLNY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KATECHETYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ I W PARAFII ZA ROK SZKOLNY SZKOŁA PODSTAWOWA Imię i nazwisko katechety... Awans zawodowy katechety: n. stażysta / n. kontraktowy / n. mianowany / n.dyplomowany [podkreśl właściwe] Szkoła Podstawowa Nr... ; adres...... Parafia zatrudnienia:

Bardziej szczegółowo