DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/349/2013 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/331/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) Rada Miejska Będzina uchwala: 1. Dokonać zmiany Załączników nr 1, 2 i 3 do uchwały Nr XXXII/331/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegającej na wykreśleniu: - w Załączniku Nr 1 do uchwały punktu 18 o treści: "Wypłacona kwota dofinansowania jest przychodem, od którego nie odprowadza się podatku." - w Załączniku Nr 2 do uchwały punktu 17 o treści: "Wypłacona kwota dofinansowania jest przychodem, od którego nie odprowadza się podatku." - w Załączniku nr 3 do uchwały punktu 13 o treści: "Wypłacona kwota jest przychodem, od którego nie odprowadza się podatku. 2. Przyjmuje się nowe brzmienie Załączników do uchwały Nr XXXII/331/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które stanowią Załączniki nr 1, 2, i 3 do niniejszej uchwały. 3. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Brodziński

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/349/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2013 r. Regulamin dofinansowywania modernizacji ogrzewania mieszkań na terenie Będzina ze środków budżetu Miasta Będzina w roku Miasto Będzin udzieli dofinansowania najemcom lub właścicielom mieszkań w Będzinie, którzy w roku 2013 podpiszą odpowiednią umowę, a następnie zmienią system ogrzewania mieszkań likwidując stary kocioł c.o. węglowy, lub inne zdekapitalizowane piece węglowe i zainstalują ogrzewanie proekologiczne. 2.Dotację mogą uzyskać tylko te osoby, które spełnią łącznie następujące warunki: a)zamieszkują stale na terenie Miasta Będzina, bądź złożą oświadczenie, że po remoncie niezwłocznie się wprowadzą do własnego bądź wynajętego lokalu mieszkalnego. b) dokonają działań wymienionych w pkt.1 3. Właściciel lub najemca, osoba fizyczna, może w roku kalendarzowym 2013 skorzystać z dofinansowania tylko do jednego lokalu mieszkalnego i do jednego źródła ogrzewania, zlokalizowanego na terenie Miasta Będzina. 4.Wnioski mieszkańców, którzy dokonali zmiany sposobu ogrzewania mieszkań w latach wcześniejszych oraz przed wejściem w życie uchwały Rady Miejskiej Będzina Nr XXXIII/349/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2013 r. nie będą rozpatrywane 5.Dofinansowanie dla mieszkańców, którzy indywidualnie dokonali zmiany sposobu ogrzewania mieszkań w 2013 roku, udzielane jest na częściowe pokrycie kosztów inwestycji i wynosi przy zastosowaniu : a/ kotłów gazowych c.o % ceny, nie więcej niż zł b/ kotłów olejowych c.o % ceny, nie więcej niż zł c/ ogrzewania elektrycznego (urządzeń grzewczych, elementów grzejnych) - 50% ceny, nie więcej niż 1600zł d/ dla podłączenia do zewnętrznej sieci cieplnej oraz wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej - 50 % ceny, nie więcej niż 1600 zł e/ urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła ( energia cieplna ziemi, słoneczna, wiatrowa)- 50 % ceny, nie więcej niż 2500 zł f/ niskoemisyjnego kotła centralnego ogrzewania na pelety 50 % ceny, nie więcej niż 1600 zł g) niskoemisyjnego kotła centralnego ogrzewania nowej generacji na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa (tzw.ekogroszek), posiadającego stosowny atest - w wysokości 50 % ceny, nie więcej niż 1300 zł 6.Dofinansowaniem objęte są tylko urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy ( metryczka producenta z rokiem produkcji powinna znajdować się na urządzeniu grzewczym ). 7.Jeżeli najemca posiada umowę najmu zawartą z prywatnym właścicielem budynku, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentów stanowiących tytuł własności przedmiotowego lokalu ( oryginał do wglądu). 8.Jeżeli najemca posiada umowę najmu zawartą z administratorem prywatnego budynku, do wniosku należy dołączyć kopię pełnomocnictwa administratora oraz dokumentów stanowiących tytuł własności przedmiotowego lokalu ( oryginał do wglądu). 9. Za termin wykonania modernizacji ogrzewania uznawana jest data: - instalacji pieca czy innego urządzenia grzewczego, przy czym instalacja musi nastąpić po podpisaniu umowy z Gminą Będzin, a zakup pieca czy innego urządzenia grzewczego nie wcześniej niż rok przed datą jego instalacji; - wykonania przyłącza i instalacji grzewczej - protokół odbioru (zamiana na sieć ciepłowniczą) zawarcia umowy z Górnośląskim Zakładem Gazownictwa (zamiana na ogrzewanie gazowe); - zawarcia umowy z Będzińskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A. (zamiana na ogrzewanie elektryczne). 10.Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 17 i 21 niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane według kolejności ich składania, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku wpływu dodatkowych środków. Niezrealizowane wnioski tracą ważność z upływem roku kalendarzowego. Mieszkańcy dla których zabraknie środków, zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej. 11.Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz palenisk węglowych w budynku jednorodzinnym lub w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym. Jako jedyne odstępstwa uznaje się: a) wykorzystanie pieców kaflowych jako akumulacyjnych - przy ogrzewaniu elektrycznym, b) istnienie kominka dekoracyjnego opalanego drewnem. 12. Istnienie starego ogrzewania i zainstalowanie nowego będzie sprawdzała komisja złożona z pracowników Urzędu Miejskiego w Będzinie. 13.Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Będzinem, a wnioskodawcą, po zgłoszeniu wykonania prac przez wnioskodawcę i komisyjnym stwierdzeniu (protokół końcowy) przez przedstawicieli Miasta Będzina usunięcia wszystkich dotychczas istniejących palenisk węglowych oraz wykonania modernizacji ogrzewania. Wypłata nastąpi przelewem, a podany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, w terminie 21 dni od podpisania protokołu końcowego. 14.Nowe urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane. 15. Nie będzie dofinansowywana wymiana ogrzewania mieszkań : gazowego, elektrycznego, olejowego - na węglowe, jak również instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła, obok pieca CO na inne bardziej ekologiczne paliwo. 16.Nie przyznaje się dofinansowania do zakupu przenośnych urządzeń grzewczych. 17.Zmiana sposobu ogrzewania musi być dokonana za zgodą administratora lub właściciela budynku i specjalistycznych jednostek ( Zakładu Elektroenergetycznego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Górnośląskiego Zakładu Gazownictwa) po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń. 18.Miasto zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania mieszkania w okresie pięciu lat od dnia podpisania umowy dotyczącej dofinansowania. 19.Właściciel/najemca lokalu mieszkalnego w przypadku zaniechania korzystania z paliw ekologicznych i powrotu do ogrzewania paliwem węglowym w/g poprzedniego systemu, w ciągu pięciu lat od dnia podpisania umowy dotyczącej dofinansowania, zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami na konto nr Wykaz dokumentów, które należy złożyć celem ubiegania się o dofinansowanie: a) przed rozpoczęciem modernizacji; wniosek właściciela lub najemcy mieszkania o przydzielenie środków na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania mieszkania; tytuł prawny do zajmowanego lokalu (może być kserokopia, oryginał do wglądu); zgoda właściciela lub administratora mieszkania na przeprowadzenie modernizacj ogrzewania; dane techniczne wraz z atestem w przypadku niskoemisyjnego kotła centralnego ogrzewania nowej generacji z automatycznym podajnikiem opalanego paliwem stałym. b) po wykonaniu modernizacji; faktura, rachunek za zakup kotła, urządzenia grzewczego (może być kserokopia, oryginał do wglądu); faktura, rachunek za wykonanie wewnętrznej instalacji grzewczej, podłączenia do zewnętrznej sieci c.o. (może być kserokopia, oryginał do wglądu); umowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (zamiana na ogrzewanie gazowe); warunki techniczne oraz umowę z Będzińskim Zakładem Elektroenergetycznym - przy zamianie na ogrzewanie elektryczne (kserokopia, oryginał do wglądu); lub zaświadczenie o stanie instalacji elektrycznej w mieszkaniu (gdy możliwe jest wykorzystanie instalacji istniejącej), wydane przez osobę uprawnioną. 21. Termin składania wniosków upływa 15 listopada, termin zgłaszania wykonania modernizacji 29 listopada 2013 roku.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/349/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2013 r. Regulamin dofinansowywania modernizacji ogrzewania mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych na terenie Będzina, ze środków budżetu Miasta Będzina w roku Miasto Będzin udzieli dofinansowania wspólnotom mieszkaniowym w Będzinie, które w roku 2013 podpiszą odpowiednią umowę, a następnie zmienią system ogrzewania mieszkań likwidując kotły c.o. węglowe, lub inne zdekapitalizowane piece węglowe i zainstalują ogrzewanie proekologiczne. 2.Pod pojęciem mieszkania rozumie się lokal mieszkalny. 3.Członek wspólnoty będący osobą fizyczną może w roku kalendarzowym 2013 skorzystać z dofinansowania tylko do jednego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Miasta Będzina i do jednego źródła ogrzewania. 4.Dotację mogą uzyskać tylko te wspólnoty, w których wszyscy właściciele zamieszkują stale na terenie Miasta Będzina bądź złożą oświadczenie, że po remoncie niezwłocznie się wprowadzą do własnego bądź wynajętego lokalu mieszkalnego, i dokonają działań wymienionych w punkcie 1. 5.Wnioski wspólnot, które dokonały zmiany sposobu ogrzewania mieszkań przed wejściem w życie uchwały Nr XXXIII/349/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2013 r. i podpisaniem umowy z Miastem Będzinem, nie będą rozpatrywane. 6.Dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych, które w roku 2013 zmieniły sposób ogrzewania udzielane jest na częściowe pokrycie kosztów inwestycji i przy zastosowaniu : a) zbiorczych kotłów gazowych c.o. ; b) dla podłączenia do zewnętrznej sieci cieplnej oraz wykonania wewnętrznej wspólnej instalacji grzewczej; c) zbiorczych urządzeń grzewczych wykorzystujących tzw. alternatywne źródła ciepła (energia cieplna ziemi, słoneczna, wiatrowa); d) zbiorczego niskoemisyjnego kotła centralnego ogrzewania nowej generacji na paliwo stałe z automatycznym podajnikiem paliwa (tzw.ekogroszek), posiadającego stosowny atest; e) zbiorczego niskoemisyjnego kotła centralnego ogrzewania na pelety wynosi: do 50 % ceny zbiorczego źródła ogrzewania lub wspólnej instalacji (w przypadku braku zbiorczego pieca CO), jednak nie więcej niż zł/mieszkanie, w którym dokonano likwidacji pieca. 7.Dofinansowaniem objęte są tylko urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy ( metryczka producenta z rokiem produkcji powinna znajdować się na urządzeniu grzewczym ). 8.Wniosek wspólnoty mieszkaniowej o udzielenie dofinansowania winien zostać sporządzony w następujący sposób: a) w przypadku tzw. wspólnoty małej (art. 19 ustawy z dnia r. o własności lokali j.t. Dz.U z 2000 nr 80 poz. 903 z późn. zm.)wszyscy współwłaściciele podpisują wniosek, potem również umowę. Do wniosku należy załączyć uchwałę wspólnoty o przystąpieniu do modernizacji oraz, że inwestycja stanowić będzie część wspólną wspólnoty mieszkaniowej. b) w przypadku tzw. wspólnoty dużej, do wniosku podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania należy dołączyć uchwałę o sposobie reprezentacji, uchwałę o przystąpieniu do modernizacji oraz, że inwestycja stanowić będzie część wspólną wspólnoty mieszkaniowej. c) nie przewiduje się udzielania dofinansowania osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi nie pozostającym we wspólnotach mieszkaniowych. d) do wniosku należy załączyć aktualne tytuły własności wszystkich właścicieli. 9. Za termin wykonania modernizacji ogrzewania uznawana jest data: instalacji pieca czy innego urządzenia grzewczego, przy czym instalacja musi nastąpić po podpisaniu umowy z Miastem Będzinem, a zakup pieca czy innego urządzenia grzewczego - nie wcześniej niż rok przed datą jego instalacji; wykonania przyłącza i instalacji grzewczej - protokół odbioru (zamiana na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej); zawarcia umowy z Górnośląskim Zakładem Gazownictwa (zamiana na ogrzewanie gazowe); - zawarcia umowy z Będzińskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A. (zamiana na ogrzewanie elektryczne). 10.Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w punkcie 4 i 18 niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku wpływu dodatkowych środków na ten cel. Niezrealizowane wnioski tracą ważność z upływem roku kalendarzowego. Mieszkańcy dla których zabraknie środków, zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej. 11.Warunkiem niezbędnym dla uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk węglowych i przystąpienie do modernizacji. Jako jedyne odstępstwa uznaje się: a) wykorzystanie pieców kaflowych jako akumulacyjnych - przy ogrzewaniu elektrycznym, b) istnienie kominka dekoracyjnego opalanego drewnem. 12. Nie będzie dofinansowywana wymiana ogrzewania mieszkań : gazowego, elektrycznego, olejowego - na węglowe, jak również instalacja pieca na paliwo stałe jako drugiego źródła ciepła, obok pieca CO na inne bardziej ekologiczne paliwo. 13. Nie przyznaje się dofinansowania do zakupu przenośnych urządzeń grzewczych. 14.Dofinansowanie realizowane będzie zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Będzinem, a wnioskodawcą, po zgłoszeniu wykonania prac przez wnioskodawcę i komisyjnym stwierdzeniu (protokół końcowy) przez przedstawicieli Miasta Będzina usunięcia wszystkich dotychczas istniejących palenisk węglowych oraz wykonania modernizacji ogrzewania. Wypłata nastapi przelewem - na podany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w terminie 21 dni od podpisania protokołu końcowego. 15.Nowe urządzenie grzewcze winno być trwale związane z obiektem budowlanym, w którym zostało zainstalowane. 16.Zmiana sposobu ogrzewania musi być dokonana za zgodą specjalistycznych jednostek ( Zakładu Elektroenergetycznego, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Górnośląskiego Zakładu Gazownictwa) po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń. 17.Miasto zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy dotyczącej dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania mieszkania w okresie pięciu lat od dnia podpisania umowy dotyczącej dofinansowania. 18.W przypadku zaniechania korzystania z paliw ekologicznych i powrotu do ogrzewania paliwem węglowym w/g poprzedniego systemu przez któregokolwiek z członków wspólnoty, w ciągu pięciu lat od dnia podpisania umowy dotyczącej dofinansowania, wspólnota mieszkaniowa zobowiązana jest do natychmiastowego zwrotu otrzymanego dofinansowania wraz z ustawowymi odsetkami na konto nr Wykaz dokumentów, które należy złożyć celem ubiegania się o dofinansowanie przed przystąpieniem do umowy i rozpoczęciem prac: - wniosek wspólnoty o przydzielenie środków na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania mieszkania; tytuły prawne do zajmowanych lokali (może być kopia, oryginał do wglądu) dane techniczne wraz z atestem w przypadku niskoemisyjnego kotła centralnego ogrzewania nowej generacji z automatycznym podajnikiem opalanego paliwem stałym. Po wykonaniu modernizacji - faktura, rachunek za zakup kotła, urządzenia grzewczego (może być kopia, oryginał do wglądu) ; - faktura za wykonanie wspólnej wewnętrznej instalacji grzewczej (może być kopia, oryginał do wglądu), podłączenie do zewnętrznej sieci c.o. (może być kopia, oryginał do wglądu); - umowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (zamiana na ogrzewanie gazowe); - warunki techniczne oraz umowę z Będzińskim Zakładem Elektroenergetycznym - przy zamianie na ogrzewanie elektryczne; lub zaświadczenie o stanie instalacji elektrycznej (gdy możliwe jest wykorzystanie instalacji istniejącej), wydane przez osobę uprawnioną(może być kopia, oryginał do wglądu); - warunki techniczne oraz umowa z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej (może być kopia, oryginał do wglądu). 20. Termin składania wniosków upływa 30 października, termin zgłaszania wykonania modernizacji 30 listopada 2013 roku.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/349/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2013 r. Regulamin udzielania dotacji ze środków budżetu miasta w 2013 roku do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Będzina 1. Miasto Będzin udzieli dotacji posiadaczom nieruchomości tj. właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, którzy w 2013 r. wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków w rejonach miasta, gdzie: - brak jest systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, - brak jest możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. 2. Wnioski mieszkańców, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w latach wcześniejszych oraz przed wejściem w życie Uchwały Nr XXXIII/349/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 27 lutego 2013 r. nie będą rozpatrywane. 3. Dotacja udzielana jest wyłącznie posiadaczom nieruchomości wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze, pochodzące z gospodarstwa domowego, po podpisaniu umowy z Miastem Będzin. Udzielenie dotacji nastąpi: w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przez specjalistyczną firmę - na podstawie faktury oraz podpisanego przez nią protokołu odbioru. Zakup i montaż urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków musi jednak nastąpić po podpisaniu umowy z Miastem Będzin w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. systemie gospodarczym - na podstawie faktury, rachunku za zakup urządzenia. Zakup i montaż urządzenia musi jednak nastąpić po podpisaniu umowy z Miastem Będzin. 4. Za termin wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków uznawana jest: w przypadku montażu przez specjalistyczną firmę data montażu przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzona podpisanym przez firmę protokołem odbioru, w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. systemie gospodarczym - data podana przez właściciela w oświadczeniu o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu. 5. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984 z późn. zm.). 6. Dotacja udzielana jest w oparciu o opinię Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Będzinie o braku możliwości technicznego podłączenia nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej od chwili wykonywania inwestycji przez okres dwóch lat. 7. Dotacja dla mieszkańców udzielana jest jednorazowo na częściowe pokrycie kosztów inwestycji i wynosi 60% kosztu zakupu urządzenia wraz z montażem, nie więcej jednak niż 3 000,00 zł. 8. Dotacją objęte są tylko urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy. 9. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy wraz

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz z określeniem proporcjonalnej wielkości poniesionych przez nich kosztów. Dotacja udzielana jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów. 10. W przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dotację mogą ubiegać się te osoby, które udokumentują poniesione koszty zakupu urządzeń oczyszczających ścieki. Dotacja zostanie wypłacona w proporcjach określonych przez wnioskodawców. 11. Udzielenie dotacji realizowane będzie zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Będzin a wnioskodawcą, po zgłoszeniu wykonania prac przez wnioskodawcę i stwierdzeniu przez przedstawicieli Miasta Będzin zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 12. Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 14 niniejszego regulaminu będą rozpatrywane według kolejności ich składania, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków. Niezrealizowane wnioski tracą ważność z upływem roku kalendarzowego. Mieszkańcy dla których zabraknie środków zostaną o tym fakcie poinformowani w formie pisemnej. 13. Miasto Będzin zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją użytkowania w okresie pięciu lat od dnia podpisania umowy dotyczącej udzielenia dotacji. W przypadku stwierdzenia eksploatacji niezgodnej ze wskazaniami producenta otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej całkowitego zwrotu. 14. Wykaz dokumentów, które należy złożyć celem ubiegania się o dotację przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków: wniosek posiadacza nieruchomości o udzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, tytuł prawny do nieruchomości, zawiadomienie starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, opinia MPWiK Sp. z o. o. w Będzinie, o braku możliwości technicznego podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, oświadczenie współwłaścicieli, o którym mowa w punkcie 9 Po zakończeniu budowy: faktura za montaż przydomowej oczyszczalni ścieków i protokół odbioru przez specjalistyczną firmę lub oświadczenie właściciela o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu z podaniem daty montażu, faktura, rachunek za zakup urządzenia, aprobata Instytutu Ochrony Środowiska lub Deklaracja zgodności. W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów należy przedłożyć oryginały w celu uwierzytelnienia. 15. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji upływa 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLVII/470/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/470/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/470/2014 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 2397 UCHWAŁA NR XXXII/264/2017 RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/470/2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 5651 UCHWAŁA NR XXXIX/504/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/289/13 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 25 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/289/13 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 25 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/289/13 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 149/XXX/2017 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/57/2015 RADY GMINY RYCZYWÓŁ z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryczywół. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 31 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 31 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017 RADY MIASTA I GMINY BUK. z dnia 30 maja 2017 r.

Poznań, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017 RADY MIASTA I GMINY BUK. z dnia 30 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017 RADY MIASTA I GMINY BUK z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 2087 UCHWAŁA NR XIX/197/17 RADY GMINY OLSZTYN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/187/17 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku

Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE. z dnia 28 marca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 kwietnia 2014 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXXII/263/2014 RADY GMINY TOMICE w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7119 UCHWAŁA NR PR.0007.159.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r.

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR X RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR X-72-11 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1392 UCHWAŁA NR XIX/192/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r. Projekt z dnia 13 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głuchołazy

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r.

Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 25 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XVI/168/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 7840 UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 3956 UCHWAŁA NR XI.81.2015 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 1286 UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA. z dnia 12 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/34/15 RADY GMINY BARTNICZKA z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Bartniczka na dofinansowanie realizacji przydomowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 3138 UCHWAŁA NR XLI/1067/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ. z dnia 29 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR XXIX/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poznań, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 3673 UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR.. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 2011 r. / projekt/ UCHWAŁA NR.. z dnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krasiczyn. Na podstawie art.403 ust.5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE. z dnia 19 maja 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/62/11 RADY GMINY GIERAŁTOWICE W sprawie: określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 3074 UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 15 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 15 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Ryjewo z dnia 5 grudnia 2014 r. Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 września 2015 r. Poz. 4811 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/31/15 RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM z dnia 23 lutego 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza realizowane

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 7 marca 2017 r.

Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 7 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/122/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych z budżetu Gminy Michałowice na dofinansowanie budowy przydomowych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2898 UCHWAŁA NR XLV/323/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2898 UCHWAŁA NR XLV/323/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 2898 UCHWAŁA NR XLV/323/14 RADY MIASTA I GMINY DOLSK w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku

UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku UCHWAŁA NR VI/43/11 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBIATOWIE z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 2697 UCHWAŁA NR L/1255/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/129/2011 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR XII/129/2011 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU UCHWAŁA NR XII/129/2011 RADY GMINY PSARY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU W sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/394/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu budowy

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 marca 2011 r.

z dnia 31 marca 2011 r. Załącznik do Obwieszczenia nr 3/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. Uchwała Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/197/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH. z dnia 29 marca 2017 r.

Poznań, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/197/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 3 kwietnia 2017 r. Poz. 2604 UCHWAŁA NR XXIX/197/2017 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu udzielenia dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z up. Prezydenta Miasta. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta ZARZĄDZENIE NR 55/2014

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z up. Prezydenta Miasta. Drugi Zastępca Prezydenta Miasta ZARZĄDZENIE NR 55/2014 ZARZĄDZENIE NR 55/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 10.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY GMINY TOMICE. z dnia 2 października 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY GMINY TOMICE. z dnia 2 października 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY GMINY TOMICE z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku

UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku UCHWAŁA Nr XII/78/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania

z dnia r. Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania z dnia 19 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Poznań, dnia 2 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 września 2016 r. Poz. 5250 UCHWAŁA NR XXIX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXXI/397/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 4180 UCHWAŁA NR XXXIV/259/13 RADY GMINY GODÓW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/136/2015 RADY GMINY TARNÓW

UCHWAŁA NR XI/136/2015 RADY GMINY TARNÓW DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 8193 UCHWAŁA NR XI/136/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/11/09 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19 lutego 2009r. Regulamin dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 31 maja 2017 r.

Wrocław, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH. z dnia 31 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 czerwca 2017 r. Poz. 2775 UCHWAŁA NR XXXIII/245/2017 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza

UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r.

Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 24 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 września 2015 r. Poz. 5542 UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/89/2012 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 20 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIII/89/2012 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 20 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/89/2012 RADY GMINY SOKOŁY w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sokoły Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 czerwca 2016 r. Poz. 3508 UCHWAŁA NR XVIII/171/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/191/17 Rady Gminy Puchaczów z dnia 12 kwietnia 2017r.

Uchwała Nr XXX/191/17 Rady Gminy Puchaczów z dnia 12 kwietnia 2017r. Uchwała Nr XXX/191/17 Rady Gminy Puchaczów z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 6891 UCHWAŁA NR XXVIII/183/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 12 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia 12 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 4951 UCHWAŁA NR LXVI/460/14 RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 74/15 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 28 września 2015 r.

Wrocław, dnia 6 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 74/15 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 października 2015 r. Poz. 4067 UCHWAŁA NR 74/15 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 7 września 2016 r.

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 7 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz. 8513 UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/389/2014 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 maja 2014.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/389/2014 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 maja 2014. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/389/2014 Rady Gminy Wińsko z dnia 26 maja 2014. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wińsko na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 23 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA. z dnia r.

UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA. z dnia r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA z dnia... 2017 r. w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XV/ 101 /2011 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie Zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 14 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 14 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/182/2016 z dnia 19.02.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 456/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/343/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/343/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR LII/343/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 października 2014 r. Poz. 3094 UCHWAŁA NR XXXI/309/14 RADY GMINY MAŁDYTY. z dnia 24 września 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 października 2014 r. Poz. 3094 UCHWAŁA NR XXXI/309/14 RADY GMINY MAŁDYTY. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 października 2014 r. Poz. 3094 UCHWAŁA NR XXXI/309/14 RADY GMINY MAŁDYTY z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowywania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/234/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/234/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1625 UCHWAŁA NR XXVIII/234/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

3. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia

3. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gmina Zawadzkie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku UCHWAŁA NR XXXIII/223 /2009 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 września 2017 r. Poz. 4717 UCHWAŁA NR IX/2/2017 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 października 2012 r. Poz. 4194 UCHWAŁA NR XXIV/152/2012 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW. z dnia 27 września 2012 r.

Poznań, dnia 5 października 2012 r. Poz. 4194 UCHWAŁA NR XXIV/152/2012 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW. z dnia 27 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 października 2012 r. Poz. 4194 UCHWAŁA NR XXIV/152/2012 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: przyznawania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/144/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia "Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r.

Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 8 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 3158 UCHWAŁA NR XXXVII/532/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XVII/116/16 RADY GMINY BRODY. z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XVII/116/16 RADY GMINY BRODY. z dnia 26 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 5 maja 2016 r. Poz. 982 UCHWAŁA NR XVII/116/16 RADY GMINY BRODY z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 2773 UCHWAŁA NR VII/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/273/17 RADY GMINY BRANICE. z dnia 20 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/273/17 RADY GMINY BRANICE. z dnia 20 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/273/17 RADY GMINY BRANICE z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Branice osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo