Przedmiar robót. Roboty instalacji elektrycznej w Remizie OSP Podlipie

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Roboty instalacji elektrycznej w Remizie OSP Podlipie"

Transkrypt

1 Przedmiar robót Budowa: Roboty budowlane -wewnetrzna instalacja elektryczna Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Remizy Ochotniczej Stra y Po arnej w Podlipiu Inwestor: Gmina Bolesław Bolesław ul. Główna 58 Data opracowania:

2 strona nr: 2 Przedmiar robót Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo Kosztorys 1 Element ELEMENTInstalacje elektryczne wewn trzne budynek nowoprojektowany 1.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w cianach z cegły, ciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej Wyliczenie ilo ci robót: 1.2 KNNR 3/404/2 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, elbetowych Wyliczenie ilo ci robót: 1.3 KNNR 5/1209/11 (1) 121*0,03*0,03 0, RAZEM: 0, m3 0,109 66*0,05*0,05 0, RAZEM: 0, m3 0,165 Przebijanie otworów w cianach lub stropach, w betonie, długo przebicia do 30 cm, Fi 25 mm otwór KNNR 5/301/3 Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie szt KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg szt KNR 508/301/20 Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny, mocowanie osprz tu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie lepych otworów mechanicznie, cegła Wyliczenie ilo ci robót: , RAZEM: 28, szt 28, KNR 508/302/1 Monta na gotowym podło u puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcz kowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt KNR 508/304/3 Monta na gotowym podło u odgał ników bryzgoszczelnych bakelitowych z podł czeniem przewodów do 2.5 mm2, odgał niki mocowane bez rubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej szt KNNR 5/103/7 Rury winidurowe układane n.t., podło e inne ni betonowe, Fi 37 mm m KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe wci gane do rur i w kanały zamkni te, rury, przekrój do 30 mm2 m KNRW 508/407/2 Monta osprz tu modułowego w rozdzielnicach, wył cznik nadpr dowy, 3 biegunowy szt KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podło u innym ni betonowe, przekrój do 7,5 mm2 m KNR 508/210/5 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podło e betonowe, ł czny przekrój ył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al m KNR 508/210/5 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podło e betonowe, ł czny przekrój ył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al m KNR 508/210/5 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podło e betonowe, ł czny przekrój ył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al m KNR 508/210/5 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podło e betonowe, ł czny przekrój ył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al m KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne szt KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne szt KNNR 5/308/7 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wodoszczelne szt KNR 508/308/4 (1) Monta na gotowym podło u ł czników i przycisków bryzgoszczelnych z podł czeniem, ł cznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy, przycisk, przykr cany szt KNR 508/308/5 Monta na gotowym podło u ł czników i przycisków bryzgoszczelnych z podł czeniem, ł cznik z tworzywa sztucznego - wiecznikowy, przykr cany szt KNNR 5/511/6 Oprawy wietlówkowe do pomieszcze produkcyjnych, przykr cane ko cowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych 2x36 W kpl KNNR 5/301/3 Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie Wyliczenie ilo ci robót: , RAZEM: 47, szt 47, KNNR 5/511/6 Oprawy wietlówkowe do pomieszcze produkcyjnych, przykr cane ko cowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, do 2x40 W kpl 3

3 strona nr: 3 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo 1.25 KNRW 508/504/7 Monta na gotowym podło u opraw o wietleniowych arowych, bryzgoodporne, strugoodporne, porcelanowe, przykr cane, ko cowe kpl KNR 508/504/7 Monta na gotowym podło u opraw o wietleniowych z podł czeniem, oprawy bryzgostrugoodporne porcelanowe, przykr cane ko cowe szt KNR 1321/301/4 Badanie obwodów instal. elektr. na napi cie do 1 kv, pomiary fotometryczne o wietlenia i obicia cian pomiar nat enia o wietlenia ka dy dalszy komplet pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska kpl KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar ka dy nast pny pomiar KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar ka dy nast pny pomiar KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wył czania zasilania, działanie wył cznika ró nicowopr dowego, próba pierwsza próba KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wył czania zasilania, działanie wył cznika ró nicowopr dowego, próba ka da nast pna próba 7 2 Element Element Instalacje elektryczne wewn trzne budynek istniej cy 2.1 KNR 403/1116/3 Demonta przewodów wtynkowych, na podło u ceglanym lub betonowym m KNR 403/1125/1 Demonta ł czników w obudowie o nat eniu pr du do 25 A, obudowa z tworzywa sztucznego, 2 przył czone przewody szt KNR 403/1134/1 Demonta opraw wietlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym szt KNR 403/1122/1 Demonta gniazd wtyczkowych o nat eniu pr du do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny szt KNR 508/209/1 (1) Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, ł czny przekrój ył do 7,5 mm2 m KNR 508/301/2 Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny, osprz t przykr cany do kołków plastikowych rodzaj podło a ceglany szt KNR 508/302/1 Monta na gotowym podło u puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcz kowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt KNR 508/307/3 Monta na gotowym podło u ł czników i przycisków instalacyjnych z podł czeniem, ł cznik p/t w puszce instalacyjnej wiecznikowy szt KNR 508/309/3 Monta do gotowego podło a gniazd wtyczkowych z podł czeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt KNR 508/511/1 Monta na gotowym podło u opraw wietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzgl dnie z tworzyw sztucznych, z podł czeniem, przykr cane 1x20W, ko cowe szt KNRW 508/901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 4

4 strona nr: 4 Przedmiar robót Opis pozycji J.m. Norma Ilo Cena Warto podstawy nakładów wyliczenie ilo ci robót R M S 1 ELEMENTInstalacje elektryczne wewn trzne budynek nowoprojektowany 1.1 KNNR 3/305/1 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w cianach z cegły, ciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 121*0,03*0,03 = 0, Ogółem: 0,109 0,109 m3 Robotnicy r-g ,15100 Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt ,67200 Zaprawa budowlana zwykła m3 0,34 0,03706 Materiały inne (Materiały) % KNNR 3/404/2 Wykucie i otynkowanie bruzd w konstrukcjach, elbetowych 66*0,05*0,05 = 0, Ogółem: 0,165 0,165 m3 Robotnicy r-g 42,9 7,07850 Zaprawa budowlana zwykła m3 0,04 0,00660 Materiały inne (Materiały) % KNNR 5/1209/11 (1) Przebijanie otworów w cianach lub stropach, w betonie, długo przebicia do 30 cm, Fi 25 mm 10 otwór Robotnicy r-g 1,06 10, KNNR 5/301/3 Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie Robotnicy r-g 0,128 0,25600 Kołki rozporowe plastykowe szt 2 4, KNNR 5/404/2 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20 kg 1 szt Robotnicy r-g 2,99 2,99000 Tablice rozdzielcza TO 1 kpl. wg dokumentacji projektowej szt 1 1, KNR 508/301/20 Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny, mocowanie osprz tu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie lepych otworów mechanicznie, cegła 6+22 = 28, Ogółem: 28,000 28,000 szt Elektromonter grupa II r-g 0,0914 2, KNR 508/302/1 Monta na gotowym podło u puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcz kowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 6 szt Elektromonter grupa II r-g 0,084 0,50400 Puszka odgał na bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 6, KNR 508/304/3 Monta na gotowym podło u odgał ników bryzgoszczelnych bakelitowych z podł czeniem przewodów do 2.5 mm2, odgał niki mocowane bez rubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej 2 Elektromonter grupa II r-g 0,0525 1,15500 Elektromonter grupa III r-g 0,2962 6,51640 Odgał niki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 1,02 22,44000

5 strona nr: 5 Opis pozycji J.m. Norma Ilo Cena Warto podstawy nakładów wyliczenie ilo ci robót R M S 1.9 KNNR 5/103/7 Rury winidurowe układane n.t., podło e inne ni betonowe, Fi 37 mm Robotnicy r-g 0,333 9,32400 Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 37 m 1,04 29,12000 Zł czka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 0,41 11,48000 Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1 58,80000 Uchwyt odst powy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 2,1 58, KNNR 5/203/3 Przewody kabelkowe wci gane do rur i w kanały zamkni te, rury, przekrój do 30 mm2 Robotnicy r-g 0,0536 1,50080 Przewód YDY o 450/750V 5x4,0 mm2 m 1,04 29, KNRW 508/407/2 Monta osprz tu modułowego w rozdzielnicach, wył cznik nadpr dowy, 3 biegunowy Robotnicy r-g 0,26 0,26000 Wył cznik nadpr dowy 3-biegunowy S193 B 10-20A szt 1 1, KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podło u innym ni betonowe, przekrój do 7,5 mm2 26 m Robotnicy r-g 0,0546 1,41960 Przewód YDY o 450/750V 5x2,5 mm2 m 1,04 27, KNR 508/210/5 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podło e betonowe, ł czny przekrój ył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al 20 m Elektromonter grupa III r-g 0,0788 1,57600 Przewody YDY o 450 / 750 V 5 x 1.5 mm2 m 1,04 20, KNR 508/210/5 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podło e betonowe, ł czny przekrój ył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al 65 m Elektromonter grupa III r-g 0,0788 5,12200 Przewody YDY o 450 / 750 V 4x 1.5 mm2 m 1,04 67, KNR 508/210/5 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podło e betonowe, ł czny przekrój ył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al 98 m Elektromonter grupa III r-g 0,0788 7,72240 Przewody YDY o 450/ 750 V 3 x 2.5mm2 m 1,04 101, KNR 508/210/5 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd, podło e betonowe, ł czny przekrój ył 12 mm2 Cu, 20 mm2 Al 58 m Elektromonter grupa III r-g 0,0788 4,57040 Przewody YDY o 450 / 750 V 5 x 1.5 mm2 m 1,04 60, KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne Robotnicy r-g 0,263 0,52600 Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V nf 421 szt 1,02 2, KNNR 5/308/5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5 mm2 bryzgoszczelne 9 szt Robotnicy r-g 0,263 2,36700 Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V nf 421 szt 1,02 9, m 28 m 1 szt

6 strona nr: 6 Opis pozycji J.m. Norma Ilo Cena Warto podstawy nakładów wyliczenie ilo ci robót R M S 1.19 KNNR 5/308/7 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 16A 4 mm2 wodoszczelne Robotnicy r-g 0,291 0,58200 Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne stałe 3P+N+Z nf szt 1,02 2, KNR 508/308/4 (1) Monta na gotowym podło u ł czników i przycisków bryzgoszczelnych z podł czeniem, ł cznik z tworzywa sztucznego - 1-biegunowy, przycisk, przykr cany Elektromonter grupa II r-g 0,2311 0,92440 Ł cznik klawiszowy bakelitowy n.t. bryzgoszczelny 6A, 1-biegunowy szt 1,02 4, KNR 508/308/5 Monta na gotowym podło u ł czników i przycisków bryzgoszczelnych z podł czeniem, ł cznik z tworzywa sztucznego - wiecznikowy, przykr cany Elektromonter grupa II r-g 0,2941 0,58820 Ł cznik klawiszowy bryzgoszczelny bakelitowy wiecznikowy szt 1,02 2, KNNR 5/511/6 Oprawy wietlówkowe do pomieszcze produkcyjnych, przykr cane ko cowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych 2x36 W 16 kpl Robotnicy r-g 1,2 19,20000 Oprawa do wietlówek wn trzowa, zamkni ta przemysłowa 2x36W, Fibra II IP 65 pyło-, bryzgoodporna szt 1 16,00000 wietlówki barwa 840, 36W szt 2,08 33,28000 Zapłonniki szt 2 32, KNNR 5/301/3 Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w betonie = 47, Ogółem: 47,000 47,000 szt Robotnicy r-g 0,128 6,01600 Kołki rozporowe plastykowe szt 2 94, KNNR 5/511/6 Oprawy wietlówkowe do pomieszcze produkcyjnych, przykr cane ko cowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, do 2x40 W 3 kpl Robotnicy r-g 1,2 3,60000 Oprawa do lamp w. 2 x 36 W IP 65 z modułem awaryjnym 2 h szt 1 3,00000 wietlówki barwa 840, 36W szt 2,08 6,24000 Zapłonniki szt 2 6, KNRW 508/504/7 Monta na gotowym podło u opraw o wietleniowych arowych, bryzgoodporne, strugoodporne, porcelanowe, przykr cane, ko cowe 6 kpl Robotnicy r-g 0,32 1,92000 Oprawy BARI II Downlight 2 x 26 w DL 230 szkło matowe IP 44 bryzgoszczelne strugoodporne do przykr cania szt 1,02 6,12000 arówka szt 1,04 6, KNR 508/504/7 Monta na gotowym podło u opraw o wietleniowych z podł czeniem, oprawy bryzgo- strugoodporne porcelanowe, przykr cane ko cowe Elektromonter grupa III r-g 0,32 0,64000 Klosze szt 1,04 2,08000 Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne Plafon cienny IP 66 Solar New Sr 250mm 1 x 13W Plexiform szt 1,02 2,04000 arówka szt 1,04 2, KNR 1321/301/4 Badanie obwodów instal. elektr. na napi cie do 1 kv, pomiary fotometryczne o wietlenia i obicia cian pomiar nat enia o wietlenia ka dy dalszy komplet pomiarów dokonywany z tego samego stanowiska 5 kpl Elektromonter grupa III r-g 0,05 0,25000 Elektromonter grupa IV r-g 0,2 1, szt

7 strona nr: 7 Opis pozycji J.m. Norma Ilo Cena Warto podstawy nakładów wyliczenie ilo ci robót R M S 1.28 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy Robotnicy r-g 0,63 0, KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar ka dy nast pny Robotnicy r-g 0,42 1, KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy Robotnicy r-g 0,83 0, KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar ka dy nast pny Robotnicy r-g 0,58 1, KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wył czania zasilania, działanie wył cznika ró nicowopr dowego, próba pierwsza Robotnicy r-g 0,33 0, KNNR 5/1305/2 Sprawdzenie samoczynnego wył czania zasilania, działanie wył cznika ró nicowopr dowego, próba ka da nast pna Robotnicy r-g 0,27 1, Element Instalacje elektryczne wewn trzne budynek istniej cy 2.1 KNR 403/1116/3 Demonta przewodów wtynkowych, na podło u ceglanym lub betonowym Elektromonter grupa II r-g 0,063 0, KNR 403/1125/1 Demonta ł czników w obudowie o nat eniu pr du do 25 A, obudowa z tworzywa sztucznego, 2 przył czone przewody Elektromonter grupa II r-g 0,189 0, KNR 403/1134/1 Demonta opraw wietlówkowych, z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym Elektromonter grupa II r-g 0,555 1, KNR 403/1122/1 Demonta gniazd wtyczkowych o nat eniu pr du do 63 A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny Elektromonter grupa II r-g 0,1365 0, KNR 508/209/1 (1) Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, ł czny przekrój ył do 7,5 mm2 Elektromonter grupa III r-g 0,0473 0,47300 Przewód ADYt-250V przekrój ył 7.5 mm2 m 1,04 10, KNR 508/301/2 Przygotowanie podło a pod osprz t instalacyjny, osprz t przykr cany do kołków plastikowych rodzaj podło a ceglany 4 szt Elektromonter grupa II r-g 0,1093 0,43720 Kołki rozporowe plastykowe szt 2 8, KNR 508/302/1 Monta na gotowym podło u puszek podtynkowych bakelitowych oraz szcz kowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi do 60 mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot 3 szt Elektromonter grupa II r-g 0,084 0,25200 Puszka odgał na bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 3, KNR 508/307/3 Monta na gotowym podło u ł czników i przycisków instalacyjnych z podł czeniem, ł cznik p/t w puszce instalacyjnej wiecznikowy Elektromonter grupa II r-g 0,1891 0,37820 Ł czniki instalacyjne p.t. w puszce wiecznikowe szt 1,02 2, KNR 508/309/3 Monta do gotowego podło a gniazd wtyczkowych z podł czeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach Elektromonter grupa II r-g 0,1786 0,35720 Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z szt 1,02 2, pomiar 4 pomiar 1 pomiar 2 pomiar 1 próba 7 próba 15 m 10 m

8 strona nr: 8 Opis pozycji J.m. Norma Ilo Cena Warto podstawy nakładów wyliczenie ilo ci robót R M S 2.10 KNR 508/511/1 Monta na gotowym podło u opraw wietlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym wzgl dnie z tworzyw sztucznych, z podł czeniem, przykr cane 1x20W, ko cowe Elektromonter grupa III r-g 0,51 1,02000 Klosze szt 1,04 2,08000 Oprawy wietlówkowe przykr cane 1x20W szt 1 2,00000 wietlówki szt 1,04 2,08000 Zapłonniki szt 1 2, KNRW 508/901/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy 4 pomiar Robotnicy r-g 0,63 2,52000

9 strona nr: 9 Zestawienie robocizny Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilo 1. Elektromonter grupa II r-g 9, Elektromonter grupa III r-g 27, Elektromonter grupa IV r-g 1 4. Robotnicy r-g 91,8309 Razem (z dokładno ci do zaokr gle ): 130,5825

10 strona nr: 10 Zestawienie materiałów Lp. Nazwa materiału J.m. Ilo 1. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 22, Gniazdo wtyczkowe 16A wodoodporne stałe 3P+N+Z nf szt 2,04 3. Gniazdo wtyczkowe n.t. izolacyjne bryzgoszczelne n.t. 2P+Z, 10/16A, 250V nf 421 szt 11,22 4. Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z szt 2,04 5. Klosze szt 4,16 6. Kołki rozporowe plastykowe szt 164,8 7. Ł cznik klawiszowy bakelitowy n.t. bryzgoszczelny 6A, 1-biegunowy szt 4,08 8. Ł cznik klawiszowy bryzgoszczelny bakelitowy wiecznikowy szt 2,04 9. Ł czniki instalacyjne p.t. w puszce wiecznikowe szt 2, Odgał niki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 22, Oprawa do lamp w. 2 x 36 W IP 65 z modułem awaryjnym 2 h szt Oprawa do wietlówek wn trzowa, zamkni ta przemysłowa 2x36W, Fibra II IP 65 pyło-, bryzgoodporna szt Oprawy BARI II Downlight 2 x 26 w DL 230 szkło matowe IP 44 bryzgoszczelne strugoodporne do przykr cania szt 6, Oprawy bryzgoszczelne strugoodporne Plafon cienny IP 66 Solar New Sr 250mm 1 x 13W Plexiform szt 2, Oprawy wietlówkowe przykr cane 1x20W szt Przewody YDY o 450 / 750 V 5 x 1.5 mm2 m 81, Przewody YDY o 450/ 750 V 3 x 2.5mm2 m 101, Przewody YDY o 450 / 750 V 4x 1.5 mm2 m 67,6 19. Przewód ADYt-250V przekrój ył 7.5 mm2 m 10,4 20. Przewód YDY o 450/750V 5x2,5 mm2 m 27, Przewód YDY o 450/750V 5x4,0 mm2 m 29, Puszka odgał na bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 9, Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS 37 m 29, wietlówki szt 2, wietlówki barwa 840, 36W szt 39, Tablice rozdzielcza TO 1 kpl. wg dokumentacji projektowej szt Uchwyt odst powy U-37 do mocowania rur elektroinstalacyjnych szt 58,8 28. Wył cznik nadpr dowy 3-biegunowy S193 B 10-20A szt Zapłonniki szt Zaprawa budowlana zwykła m3 0, Zł czka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych ZCL37 szt 11, arówka szt 8,32

Przedmiar robót. Przebudowa pokoi sypialnych i łazienek w bud. D Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Przebudowa pokoi sypialnych i łazienek w bud. D Instalacje elektryczne Przedmiar robót Budowa: Budynek D Obiekt lub rodzaj robót: Instalacje Elektryczne Inwestor: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie ul. Focha 39 Data opracowania: 2018-02-16 J strona nr: 2

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Tablica główna Tablica główna KNR-W -0 Demonta drzwiczek wn kowych o powierzchni do 0. m mocowanych rubami d. -0 kotwowymi na podło u betonowym.000 KNR-W -0 Demonta gniazd bezpiecznikowych tablicowych biegunowych z tablicy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ...

Kosztorys Ślepy. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca: ... Kosztorys Ślepy Budowa: ROBOTY REMONTOWE OBIETU SŁUśĄCEGO REHABILITACJI - REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Z WYMIANA OSPRZĘTU Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO-ADMINISTRACYJNY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - POKOJE 6,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant...

Przedmiar robót. Kosztorys opracowali: mgr in Grzegorz Byczek, Projektant... Przedmiar robót Wymiana WLZ zalicznikowego od RG budynku do elektryczne klatek schodowych, tablice bezpiecznikowe pi trowe Data: 2011-09-19 Obiekt: Zespó Szkó Nr 4 w Ja le, ul. Soko a 6 Zamawiaj cy: Zespó

Bardziej szczegółowo

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót

S132_BolesławaŚmiałego6 Zuzia10 (C) Datacomp (lic ) strona nr: 1. Przedmiar robót strona nr: 1 Przedmiar robót 1 mantaż oświetlenia sal 9, 10 oraz korytarz Ip i przyziemia 1.1 KNR 403/606/5 Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z rastrem metalowym, oprawa 2x28 W, świetlówki

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej

Przedmiar. Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Przedmiar Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej Data: 20-01-2009 Budowa: Instalacja elektryczna Obiekt: Pawilon nr. 1 Zamawiający: Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5

HRUBIESZÓW - domki - elektryka Zuzia (C) DataComp (lic. 2251) strona nr: 5 strona nr: 5 Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 21,42 43 KNNR 5/302/5 (1) Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 3-otworowe, z pierścieniem odgałęźnym Razem robocizna: r-g 0,407

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne

Przedmiar robót. Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Przedmiar robót Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Wierzbanowej - Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Data: 2010-07-06 Budowa: Wierzbanowa Dz. nr 426 Gmina Wiśniowa Obiekt: Remont w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B.

Przedmiar robót REMONT ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI CHEMICZNEJ NR 221 W BUDYNKU B. Przedmiar robót Data: 2014-06-11 Budowa: Instalacja elektryczna - Roboty instalacyjne elektryczne, Obiekt/Rodzaj robót: Lokalizacja: Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna - szatnia i sanitariat

Przedmiar robót. Instalacja elektryczna - szatnia i sanitariat Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: Szkoła Podstawowa Nr 36 Lokalizacja: Kraków ul. Mazowiecka 70 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu: zł Data opracowania:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne.

Przedmiar. Instalacje elektryczne - gabinety stomatologiczne. Przedmiar Data: 2008-03-30 Obiekt: Przychodnia Rejonowa Ruda Śląska ul. Makuszynskiego 7. Zamawiający: Urząd Miasta Ruda Śląska 41-700 Ruda Śląska Plac Jana Pawła Ii 6. Kosztorys opracowali: J. Stanik,...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu ul. Sienkiewicza Żywiec

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa i adres Samorządowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Żywcu ul. Sienkiewicza Żywiec PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Modernizacja Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu WYMIANA I REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Nazwa i adres zamawiającego: Samorządowa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10

Kosztorys. Przedmiar robót P- 16_10 Kosztorys Data: 2010-07-19 Budowa: Wycena szkód powodziowych Dom Kultury i Ośrodek Zdrowia Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek Domu Kultury i Ośrodka Zdrowia w Sokolnikach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sanitariatów na oddziałach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr.2 w Jastrzębiu Zdroju - instalacje elektryczne

Przedmiar robót Przebudowa sanitariatów na oddziałach w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr.2 w Jastrzębiu Zdroju - instalacje elektryczne Przedmiar robót Zdroju - instalacje elektryczne Data opracowania: 2017-04-28 strona nr: 2 Przedmiar robót Specjalistycznym nr.2 w Jastrzębiu Zdroju - instalacje elektryczne 1 Rozbudowa tablicy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Data: 2009-12-20 Budowa: w pomieszczeniach sanitariatów Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 5 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Społdzielcze Biuro Projektów Projbud Kosztorys opracowali:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,...

Przedmiar robót. ul: Szafera 5/32 31-543 Kraków. 2015-02-16 mgr inż. Jacek Baran,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Budowa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Urzędu Gminy w Łańcucie budowa instalacji elektrycznych Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Leżajsk ul. Opalińskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje elektryczne. Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS w Łomży. Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT. Instalacje elektryczne. Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS w Łomży. Data opracowania: Data opracowania: 2006-09-16 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Instalacje elektryczne. Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS w Łomży. Adres inwestycji: Zamawiającyr: Łomża, ul. Wojska Polskiego 161. Miejski

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek Mieszkalny "Na Łęgach".

Przedmiar robót. Budynek Mieszkalny Na Łęgach. Przedmiar robót Budowa: Instalacjie elektryczne wewnętrzne - przebudowa ukladów pomiarowych Obiekt lub rodzaj robót: Lokalizacja: ul. Jagiellońska 107D 34-450 Krościenko nad Dunajcem Inwestor: Pieniński

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przebudowa wej cia do budynku Gimnazjum 1.1 Sala gimnastyczna (pom. 0.01) 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Przebudowa wej cia do budynku Gimnazjum 1.1 Sala gimnastyczna (pom. 0.01) 1 d.1. KSI KA PRZEDMIARÓW Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Przebudowa wej cia do budynku Ginazju Sala ginastyczna (po 00) d KNR 4-0 4-0 KNR 4-0 d 00-05 KNR 5-08 d 0805-06 4 KNR 5-08 d 00-0 5 KNR 4-0 d

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kuchni ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Publicznych nr 1 INWESTOR : Zespół Szkół Publicznych nr 1 ADRES INWESTORA : 83-400 Kościerzyna ul. Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O.

PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O. PRZEDSI BIORSTWO INWESTBUD SP. Z O.O. ul. Jaworowa 15a, 58-306 Wałbrzych; tel. (0-74) 841-83-10, (0-74) 664-92-80 e- ail: biuro@inwestbud.biz KRS: 0000125905 PKO BP O/Wałbrzych 72 1020 5095 0000 5102 0069

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 10_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 10_10 Przedmiar Data: 2010-07-15 Budowa: Wycena szkód powodziowych OSP Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek OSP Trześń. Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont sanitariatów i natrysków - elektryka (ŚDM)

Przedmiar robót. Remont sanitariatów i natrysków - elektryka (ŚDM) Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SP-153 Lokalizacja: Kraków ul. Na Błonie Wartość kosztorysu: zł Kosztorys opracowany przez: Mariusz Koliński... strona nr: 2 Przedmiar robót 1 Sanitariaty dziewcząt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA : 21.08.2011. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Instalacje elektryczne wewnętrzne ADRES INWESTYCJI : Bodzanów, dz. nr ewid. 1106/9 gm. Biskupice INWESTOR : Gmina Biskupice SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Irena Lisek DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 5_10 Przedmiar Data: 2010-07-10 Budowa: Wycena szkód powodziowych Szkoła Podstawowa Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek szkoły Sokolniki. Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Gina Police ul. Batorego 3, 72-010 Police PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3.2a NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : ul. Wojska Polskiego 87 INWESTOR : Gina Police ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym. 115 szt RAZEM ELEMENT: UKŁADANIE PRZEWODÓW 4 KNR-W 4-03 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ELEMENT: DEMONTAŻ 1 KNR 4-03 d.1 1129-01 Demontaż tablic bezpiecznikowych, (bez nakładów na odłączenie przewodów), o powierzchni: do

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Demontaż

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Demontaż PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Deontaż 1 KNR-W 4-03 Deontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - d.1 1124-04 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń w Publicznej Sześcioletniej Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu

KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń w Publicznej Sześcioletniej Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczeń w Publicznej Sześcioletniej Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Suszu ADRES INWESTYCJI : ul. Piastowska 5, dz. nr 97, obręb 5, 14-240

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji elektrycznej ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych INWESTOR : Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych ADRES INWESTORA : Złoczew, ul. Szeroka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - piwnica budynku

Przedmiar robót - piwnica budynku Przedmiar robót - piwnica budynku Budowa: Gimnazjum Nr 10 Obiekt/Rodzaj robót: instalacja elektr. w piwnicy i pom. 16 i 17 Lokalizacja: Rzeszów ul.partyzantów 10a Zamawiający: Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Roozbudowa budynku szkoły o szyb windy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instalacje elektryczne. ADRES INWESTYCJI : 63-300 Pleszew, ul.poznańska 38, dz.nr

Bardziej szczegółowo

strona nr: 3. Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ci robót Ilo Krot. Jedn.

strona nr: 3. Przedmiar robót. Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ci robót Ilo Krot. Jedn. 27.06.2014 strona nr: 3 Przedmiar robót 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1.1.1 KNNR 9/501/5 Demonta opraw o wietleniowych 27,000 szt. 1.1.2 KNNR 9/401/7 Demonta ł czników. 2,000 szt.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki męskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza Rylskiego

Bardziej szczegółowo

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09

1. Układanie rurek elektroinstalacyjnych, przebicia. Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym 1 KNR /09 Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - oświetlenie awaryjne klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : - Obiekt : Przebudowa ze zmianą sposobu uŝytkowania strychu w istniejacym budynku wielorodzinnym Adres : Człopa ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie

Przedmiar robót. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie Przedmiar robót zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Data: 2011-06-08 Obiekt/Rodzaj robót: Elektryczne Lokalizacja: dz. nr 87 przy ul. Żołnierzy WiN 19 we Włodawie Zamawiający: Zakład Karny we Włodawie,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne - Dom Akademicki UAM w Poznaniu ul. Nieszawska 3

Przedmiar. Instalacje elektryczne - Dom Akademicki UAM w Poznaniu ul. Nieszawska 3 Przedmiar Data: 2011-07-29 Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 Tablice rozdzielcze 1 KNR 514/102/1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej

Kosztorys. Przebudowa WLZ-ów w budynku MOK w Jarosławiu, oraz wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej w Sali Kinowo-Widowiskowej Kosztorys elektrycznej wewnętrznej w Sali Obiekt lub rodzaj robót: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne

Kosztorys budowlany. Wartość kosztorysowa Słownie: Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys budowlany Adaptacja pomieszczeń na przychodnię - I etap - roboty elektryczne Obiekt Budowa Białogard, ul. Szpitalna 7 Inwestor 78-200 Białogard, ul. Chopina 29 Tabela

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI

Przedmiar robót KOSZTORYS INWESTORSKI Przedmiar robót Budowa: DOSTOSOWANIE BUDYNKU nr 32 w RZESZOWIE PRZY UL. LWOWSKIEJ 5 DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ. - INSTALACJA HYDRANTOWA Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym -

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych -rem.pomieszczeń przy dzwigu szpitalnym - Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość Razem 0,000 Zestawienie materiałów Strona 5/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Główki bezpiecznikowe szt 8,240 2 Gniazda 2 biegunowe podwójne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA

Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Przedmiar robót WEWNETRZNA INSTALACJA ELKTRYCZNA Data: 2010-01-18 Budowa: Przedszkole m. Kąclowa Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Obiekt: Przedszkole m.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa obiektu. Muzycznej II stopnia w Żywcu Remont instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa obiektu. Muzycznej II stopnia w Żywcu Remont instalacji elektrycznych PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa obiektu lub robót budowlanych: Modernizacja Samorządowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Żywcu Remont instalacji elektrycznych Nazwa i adres zamawiającego: Samorządowa Szkoła Muzyczna

Bardziej szczegółowo

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I

RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I RATUSZ - URZĄD MIASTA I GMINY W SKWIERZYNIE -- INSTALACJE ELEKTRYCZNE ( PIĘTRO I ; II ) 1 OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH -- PIĘTRO I 1 KNR 4-03 1115- Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys OFERTOWY. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Inwestor WROCKI, DZ. NR 455/3, GM. GOLUB-DOBRZYŃ GMINA GOLUB-DOBRZYŃ, UL. PLAC 1000-LECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ Stawka robocizny PLN/r-g

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

EDBUD Moduł Kosztorys

EDBUD Moduł Kosztorys I 1 45310000-3 0802-0700 2 45310000-3 0802-0800 3 45310000-3 0401-1200 4 45310000-3 0404-0700 5 0407-0301 Montaż rozdzielnicy nn Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle, objętość do 1,00 dm3 pod

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Świetlica miltifunkcyjna - elektryka

Przedmiar robót. Świetlica miltifunkcyjna - elektryka Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: SP-48 Lokalizacja: Kraków ul. Księcia Józefa 337 Wartość kosztorysu: zł strona nr: 2 Przedmiar robót Świetlica multifunkcyjna w Szkole Podstawowej Nr 48 Krakowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne

Przedmiar robót. Instalacje elektryczne Przedmiar robót Instalacje elektryczne Data: 2012-05-15 Budowa: Internat Międzyszkolny - remont pomieszczeń kuchennych - remont instalacji elektrycznych wewnętrznych Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna

KOSZTORYS ZEROWY. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS ZEROWY Instalacja elektryczna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne Komenda Wojewódzka Policji

Bardziej szczegółowo

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537

A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 A ERA PROJEKT AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 80-360 Gdańsk ul. Krzywoustego 29 B/10 tel/fax 0-58 55 38 537 Obiekt: Opracowanie: Adaptacja pomieszcze ń nr 252 nr 253 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: :

Przedmiar robót VANELLUS. Poczta Polska SA Pion Infrastruktury Ul. Awicenny 21, Wrocław. Obiekt: : VANELLUS BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 29a tel.(071) 344 82 17, 691022211 Przedmiar robót Inwestor : Obiekt: : Inwestycja : Stadium: Branża: Nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne

Kosztorys ofertowy. Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Kosztorys ofertowy Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Data: 2009-10-10 Budowa: Przebudowa sali widowiskowo-kinowej Koźmin WLKP -roboty elektryczne Obiekt: Przebudowa sali

Bardziej szczegółowo

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS

strona 1 z 11 ABAK - Program Kosztorysujący. Licencja nr 358-023-11 dla: KS Element : INSTALACJE 1 KNR 403 1001 /32 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średn.do 47 mm dla rur RIP36,RIS36,RL47 wykuwane ręcznie -na podłożu ceglanym 89.00 * 1.00 mb Robocizna R R-G 0.6993

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja

Kosztorys nakładczy. Wymiana instalacji elektrycznej na parterze w budynku głównym szkoły etap IV. Lokalizacja nakładczy Obiekt Kod CPV Lokalizacja Inwestor 45310000-3 ul.hallera 79 87-100 Toruń Zespół Szkół nr 14 w Toruniu maj 2017 Rodos 7.0.12 [9771] Strona 2/7 Przedmiar Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR-W

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : ST- 03 Instalacje elektryczne kotłowni gazowej ADRES INWESTYCJI : Wegrów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Remont budynku Centrum Kultury w Szczepankowie

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN. Remont budynku Centrum Kultury w Szczepankowie Wartość kosztorysowa Słownie: PLN PRZEDMIAR Remont budynku w Szczepankowie Obiekt Budowa Remont budynku w Szczepankowie Stawka robocizny PLN/r-g Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT - Instalacje elektryczne Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa łazienek w Internacie ZSS - łazienki damskie Instalacje elektryczne Zespołu Szkół SpoŜywczych im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul.

Przedmiar robót. Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem przy ul. Przedmiar robót Rehabilitacyjnego w Zakopanem Data: 2013-02-03 Budowa: Przebudowa części ciągów komunikacyjnych na parterze (Dział Rehabilitacji) i na I piętrze budynku Szpitala poprzez dostosowanie do

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Tabela przedmiaru robót Strona 2/7. Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Obiekt Budowa RZEBUDOWA i ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA Nr 28 piwnica-etap II, Gdynia ul. Narcyzowa 3 Inwestor PRZEDSZKOLE Nr 28 GDYNIA ul. Narcyzowa 3 Biuro kosztorysowe ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zamówie 452540-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 4530000-3 Instalacje elektryczne 45330000-9 Instalacje sanitarne 4533200-8 Instalacja wentylacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janina Bachariew DATA OPRACOWANIA : 04.06.2011. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. ,, NAZWA INWESTYCJI : CENTRUM PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA W ZAKRESIE MAŁEGO PRZETWÓRSTWA OWOCÓW, WARZYW I MIĘSA ADRES INWESTYCJI : UL CHORZOWSKA 16/18 26-600 RADOM INWESTOR : CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna

Przedmiar robót. Remont i dostosowanie mieszkania na potrzeby filii ZPDR - wewnętrzna instalacja elektryczna Przedmiar robót Obiekt lub rodzaj robót: lokal mieszkalny Lokalizacja: ul. Mikołowska 11/4, Katowice Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Data opracowania: 2013-04-13 strona nr:

Bardziej szczegółowo

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp

Rodos [5427] - Rekomendacja SKB Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Budynek Oddziałów Internistycznych - roboty elektryczne w Pracowni RTG Lp Zestawienie sprzętu Strona 6/6 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 6,800 2 Środek transportowy m-g 0,002 3 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,016 Razem 6,818

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR 4-03 1116/03 2 KNR 4-03 1120/01 3 KNR 4-03 1124/01 4 KNR 4-03 1133/07 5 KNR 4-03 1122/02 6 KNR 4-03 1001/05 7 KNR 4-03 1001/13 8 KNR 4-03 1012/02

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWCH NA KLATKACH SCHODOWYCH Z CZUJNIKAMI RUCHU

Kosztorys ofertowy WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIOWCH NA KLATKACH SCHODOWYCH Z CZUJNIKAMI RUCHU Kosztorys ofertowy Budowa: PYSKOWICE UL WYZWOLENIA 1 Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. WYZWOLENIA 1 W PYSKOWICACH Wykonawca: MZBM-TBS SP. Z OO Data opracowania: 2014-06-05 strona nr: 2 Kosztorys

Bardziej szczegółowo

Rodos Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej

Rodos Przedmiar Strona 1/5. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej Przedmiar Strona 1/5 Instalacje elektryczne 1 Demontaże istniejącej instalacji oświetleniowej, siłowej 2 KNNR 3 0304/01 3 KNNR 5 0405/02 4 KNNR 5 0405/01 5 KNNR 5 0404/06 6 KNNR 5 0406/01 7 KNNR 5 1209/07

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH

Przedmiar robót REMONT KORYTARZY I KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Przedmiar robót REJONOWEGO W MYSŁOWICACH Budowa: BUDYNEK SĄDU REJONOWEGO,41-400 MYSŁOWICE UL. KRAKOWSKA 2 Obiekt lub rodzaj robót: elektryczne Lokalizacja: j.w. Inwestor: Sąd Rejonowy w Mysłowicach ul.

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

PRZEDMIAR ROBÓT. Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych Zakład Projektowo Usługowy "PROJEKT" Stanisław Olejnik ul. Bohaterów 19 16-400 Suwałki Data opracowania: 2013-05-05 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Budynek warsztatów -Wymiana instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Przediar robót INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń agazynowych ADRES INWESTYCJI : ul. Szpitalna; Kościan INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont szatni małej niecki basenu miejskiego w Świnoujściu przy ul. Żerommskiego - roboty elektryczne

Przedmiar robót. Remont szatni małej niecki basenu miejskiego w Świnoujściu przy ul. Żerommskiego - roboty elektryczne Przedmiar robót Obiekt Sporządził Mariusz Wieczorek "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50 Tabela

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000

Przedmiar robót. 1. KNNR Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe Jednostka: szt 106,0000 Data utworzenia: 2012-08-27 Remont budynku wielofunkcyjnego w Drozdowie - ROBOTY ELEKTRYCZNE Przedmiar robót Dział nr 1. Sala weselna 1. KNNR 5 1101-0200 Konstrukcje wsporcze przykręcane pod korytka kablowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne elektryczne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejącego mieszkania ADRES INWESTYCJI : Gdańsk-Wrzeszcz, ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego

Przedmiar robót. Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej i oświetlenia ewakuacyjnego Przedmiar robót Wykonanie instalacji ewakuacyjnego Obiekt lub rodzaj robót: Przedszkole Nr 83 Lokalizacja: Kraków ul. Lekarska 5 Inwestor: Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków ul. Ułanów 9 Wartość kosztorysu:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie

PRZEDMIAR. ul. Budziwojska 154, Rzeszów. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie ul. Budziwojska 154, 35-317 Rzeszów PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej, drugie piętro budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Instalacja elektryczna

Przedmiar Instalacja elektryczna Przedmiar Instalacja elektryczna Obiekt Przebudowa budynku usługowo-mieszklanego w zakresie parteru budynku ( przychodni zdrowia) - Instalacja Elektryczna Kod CPV 45310000-3 Budowa Wołkowyja działka Nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Remont pomieszczeń w szatni przy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 14 w Bielsku-Białej przy ul. Mazańcowickiej 34 Data: 2010-01-12 Budowa: Remont pomieszczeń w szatni przy sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar_Robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne

Przedmiar_Robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne Przedmiar_Robót NAZWA INWESTYCJI : Remont Pomieszczeń Klubu Sportowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji Ursus - część instalacje elektryczne ADRES INWESTYCJI : 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18

Przedmiar robót. Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18 Przedmiar robót Modernizacja instalacji elektrycznej- Szkoła Podstawowa nr 86, Kraków os. Jagiellońskie 18 Budowa: Modernizacja instalacji elektrycznej strona nr: 2 Przedmiar robót Modernizacja instalacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogó em warto kosztorysowa robót : z WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument zosta opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU US UGOWEGO Z WIAT MAGAZYNOW W M. EL BIECIN ADRES INWESTYCJI : EL BIECIN, GM. BUSKO-ZDRÓJ, DZ. NR EW. 19 INWESTOR : ZYCH KONRAD ADRES INWESTORA : OWCZARY,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt

Przedmiar robót. Obiekt Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Zespół Szkół Zawodowych im. K. Pułaskiego w Gorlicach-prace adaptacyjno - dostosowawcze- pracownia budowlana (technik budownictwa)

Bardziej szczegółowo

Kosztorys REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Kosztorys REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Kosztorys Budowa: PYSKOWICE UL SIKORSKIEGO 47/47a Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Inwestor: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Data opracowania: 2015-07-31 strona nr: 2 Przedmiar robót 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sporz dził Piotr Piwowo ski. Skawina, wrzesie 2013r.

Przedmiar robót. Sporz dził Piotr Piwowo ski. Skawina, wrzesie 2013r. Przedmiar robót Obiekt Remont wybranych pomieszcze piwnicznych oraz cz ci korytarzy wraz z remontem instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w budynku Biblioteki Jagiello skiej przy al. Mickiewicza 22 w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016 Przedmiar robót Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY Kod CPV 4510000- - Roboty instalacyjne elektryczne Budowa 87-00 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wielofunkcykna świetlica wiejska w Łączce

Przedmiar robót. Wielofunkcykna świetlica wiejska w Łączce Przedmiar robót Budowa: Gminne centrum agroturystyczne Obiekt: Instalacja elektryczna Zamawiający: Gmina Dębowiec, 43-426 Dębowiec,ul.Katowicka 6 strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Opis pozycji, wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10

Przedmiar. Przedmiar robót P- 1.1_10 Przedmiar Data: 2010-07-02 Budowa: Wycena szkód powodziowych LZS Sokolniki - Instalacje elektryczne. Obiekt: Budynek LZS Sokolniki Zamawiający: Gmina Gorzyce ul. Sandomierska 75 39-432 Gorzyce Kosztorys

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233

PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 PRZEDMIAR ROBÓT 2015-09-233 Obiekt Remont i przebudowa pomieszczeń dyspozytorni magazynu surowców - Roboty elektryczne Kod CPV 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa: Instalacje elektryczne Obiekt: Przedszkole Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów

Przedmiar robót. Budowa: Instalacje elektryczne Obiekt: Przedszkole Zamawiający: Urząd Gminy Czernichów Przedmiar robót Adaptacja istniejących pomieszczeń przyziemia w Szkole Podstawowej w Czernichowie na dwuoddziałowe przedszkole publiczne - etap III - instalacje elektryczne Budowa: Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1042/05/2011

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1042/05/2011 ROBÓT nr 1042/05/2011 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Przedszkole Publiczne - reont sal zajęć i zabaw dla dzieci wraz z halle

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Ciągi główne. ścianach lub stropach z betonu m 34 bruzdach w betonie

KOSZTORYS OFERTOWY. Podstawa wyceny zł. Wartość zł (5 x 6) Ciągi główne. ścianach lub stropach z betonu m 34 bruzdach w betonie 1 Ciągi główne 1 KNNR 5 1207- Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie m 26 d.1 16 2 KNNR 5 1209- Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w otw. 4 d.1 11 ścianach lub stropach z betonu 3 KNNR 5 0101-

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. BRANśA ELEKTRYCZNA

Przedmiar robót. BRANśA ELEKTRYCZNA Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót BRANśA ELEKTRYCZNA Obiekt DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ Budowa 78-100 KOŁOBRZEG UL. PORTOWA 22 DZIAŁKA NR 107 Inwestor Z.O.Z. SANATORIUM

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Remont instalacji elektrycznej

Kosztorys. Remont instalacji elektrycznej Kosztorys Budowa: Gimnazjum Nr 10 Obiekt lub rodzaj robót: Gimnazjum Nr 10 Lokalizacja: Rzeszów ul.partyzantów 10a Inwestor: Gimnazjum Nr 10 w Rzeszowie Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady 1Demontaż 1KNNR Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych. m d.

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady 1Demontaż 1KNNR Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych. m d. 1Demontaż 1KNNR 9 0301-03 Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelkowych m okrągłych obmiar = 250m 1* robocizna r-g 42.2500 2KNNR 9 0401-07 Demontaż nieuszczelnionego łącznika

Bardziej szczegółowo

4150P ADRES INWESTYCJI

4150P ADRES INWESTYCJI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 6-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów stra y po arnej 0000- Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : Budynek Koendy Powiatowej Pa stwowej Stra

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Strona 1/10 UP Iwanowice - Roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Przedmiar robót Strona 1/10 UP Iwanowice - Roboty modernizacyjne instalacji elektrycznej. Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Przedmiar robót Strona 1/10 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR-W 4-03 0903/02 2 KNR-W 4-03 1116/03 3 KNR-W 4-03 1124/02 4 KNR-W 4-03 1122/02 5 KNNR-W 9 0406/01 6 KNR-W 4-03 0401/01 7 KNNR-W 9 0301/01

Bardziej szczegółowo

PiUI Piotr Ciotrowski Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR

PiUI Piotr Ciotrowski Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR PiUI Piotr Ciotrowski 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 1/43 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego S ownika Zaówie 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych zwi zanych z edukacj

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Instalacje elektryczne Dom Strażaka Połomia - rozbudowa

Przedmiar. Instalacje elektryczne Dom Strażaka Połomia - rozbudowa Przedmiar Budowa: Połomia - Rozbudowa Domu Strażaka Obiekt: Dom Strażaka w Połomi Zamawiający: Urząd Gminy w Niebylcu Jednostka opracowująca kosztorys: Usługi Projektowe 35-209 Rzeszow, ul. Mikołajczyka

Bardziej szczegółowo