Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/"

Transkrypt

1 Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja / David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów prawa odnosz cych si do dzia alno ci gospodarczej. Do podstawowych aktów prawnych nale y Kodeks Handlowy (Obchodní zákoník) reguluj cy kwestie zwi zane z zak adaniem osób prawnych spó ek prawa handlowego i stosunki mi dzy przedsi biorcami oraz Ustawa o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej ( ivnostenský zákon). Okre la ona warunki prowadzenia dzia alno ci oraz zasady ich kontroli. Okre la rodzaje dzia alno ci gospodarczej, formy czynno ci, które s i które nie s uwa ane za dzia alno gospodarcz, warunki jej prowadzenia, zakres zezwolenia na dzia alno gospodarcz, wymogi zwi zane z wydaniem zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej oraz ich centraln ewidencj. W za cznikach ustawy znajduj si wykazy poszczególnych rodzajów dzia alno ci gospodarczej oraz ich przedmiot. Ustawa o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej mo e by uwa ana za najwa niejszy przepis prawa w dziedzinie przepisów reguluj cych prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. Do ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej nawi zuje bezpo rednio ustawa o urz dach ds. dzia alno ci gospodarczej. Okre la ona struktur, dzia alno i kompetencje tych e urz dów. Ustawa o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej nale y do najcz ciej nowelizowanych norm prawnych. Wynika to z cz stej nowelizacji powi zanych z ni przepisów prawa, a w ostatnich latach przede wszystkim równie z d enia do zminimalizowania obci e biurokratycznych przedsi biorców oraz umo liwienia prowadzenia dzia alno ci gospodarczej jak najszerszej grupie osób. Z dniem r. wesz a w ycie nowelizacja, która wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez zagraniczne osoby fizyczne z tzw. pa stw trzecich. Upraszcza ona proces pozyskania zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, zwalniaj c te osoby z obowi zku wpisu do rejestru handlowego. Prawo prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez te osoby powstaje z dniem z o enia dokumentu, potwierdzaj cego otrzymanie wizy d ugoterminowej lub pozwolenia na d ugoterminowy pobyt, w urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej, w którym dzia alno tak zg oszono (z o ono wniosek o wydanie koncesji) przy za o eniu, e dokument ten b dzie z o ony przed up ywem 3 dni roboczych od dnia zg oszenia miejsca pobytu obcokrajowca na terytorium Republiki Czeskiej w my l 93 ustawy o pobycie obcokrajowców (ustawa nr 326/1999 Dz.U, z pó niejszymi zmianami) a zarazem przed up ywem 6 miesi cy od dnia dor czenia wyci gu wydanego przez urz d ds. dzia alno ci gospodarczej do celów post powania w sprawie zezwolenia na pobyt. Dzia alno gospodarcz i merytoryczny zakres poszczególnych rodzajów dzia alno ci reguluj równie inne przepisy prawa (ustawy i obwieszczenia), np. prawo budowlane (stavební zákon), ustawa o odpadach (zákon o odpadech), o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej w turystyce (o podnikání v cestovním ruchu), itp. Wszystkie te przepisy prawne s dla przedsi biorców wi ce i nale y ich przestrzega. Ich przestrzeganie w wi kszo ci przypadków obj te jest nadzorem organów pa stwowych i w przypadku ich nieprzestrzegania mo e prowadzi do na o enia sankcji. Kolejn grup przepisów stanowi Czeskie Normy Pa stwowe ( SN). Te przepisy prawne nie s dla przedsi biorców obowi zuj ce. Okre laj jednak wymogi, jakie przedsi biorcy powinni 1

2 spe nia a brak ich przestrzegania w przypadku, gdy nast pi zdarzenie nadzwyczajne, mo e prowadzi do cigania przedsi biorcy przez organy pa stwowe lub s d. Niektóre wa ne cz ci norm pa stwowych zosta y wprowadzone do ustawodawstwa na mocy obwieszcze (maj cych rang polskich rozporz dze przyp. t um.) wydanych przez poszczególne ministerstwa resortowe, wiele spo ród nich obowi zuje jednak jako SN. Dzia alno gospodarcz, jak wspomniano, reguluj przede wszystkim nast puj ce normy prawne: Ustawa nr 455/1991 Dz. U. o dzia alno ci gospodarczej (zákon o ivnostenském podnikání) Ustawa nr 570/1991 Dz.U. o urz dach ds. dzia alno ci gospodarczej (zákon o ivnostenských ú adech) Ustawa nr 513/1991 Dz. U. Kodeks Handlowy (obchodní zákoník) Ustawa nr 40/1964 Dz. U. Kodeks Cywilny (ob anský zákoník) Ustawa nr 262/2006 Dz. U. Kodeks Pracy (zákoník práce) Ustawa nr 133/1985 o ochronie przeciwpo arowej (zákon o po ární ochran ) Ustawa nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumenta (zákon o ochran spot ebitele) Ustawa nr 353/2003 Dz. U. o podatkach akcyzowych (zákon o spot ebních daních) Ustawa nr 586/1992 Dz. U. o podatkach dochodowych (zákon o daních z p íjm ) Ustawa nr 235/2004 Dz. U. o podatku od warto ci dodanej (zákon o dani z p idané hodnoty) Ustawa nr 589/1992 Dz. U. o sk adkach na ubezpieczenie spo eczne i sk adce na pa stwow polityk zatrudnienia (zákon o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti) Ustawa nr 592/1992 Dz. U. o sk adce na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (zákon o pojistném na v eobecné zdravotní poji t ní) Ustawa nr 563/1991 Dz. U. o rachunkowo ci (zákon o ú etnictví) Ustawa nr 182/2006 Dz. U. o niewyp acalno ci (insolven ní zákon) Ustawa nr 143/2001 Dz. U. o ochronie konkurencji (o ochran hospodá ské sout e) Ustawa nr 18/2004 Dz. U. o uznawaniu kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacjach obywateli krajów cz onkowskich Unii Europejskiej i niektórych obywateli innych pa stw oraz w sprawie zmiany niektórych ustaw (o uznávání odborné kvalifikace a jiné zp sobilosti státních p íslu ník lenských stát Evropské unie a n kterých p íslu ník jiných stát a o zm n n kterých zákon ) Ustawa nr 185/2001 Dz. U. o odpadach i zmianie niektórych innych ustaw (zákon o odpadech a zm n n kterých dal ích zákon ) Ustawa nr 183/2006 Dz. U. Prawo budowlane (stavební zákon) Przez ca y czas prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przedsi biorc dotycz w szczególno ci powy sze ustawy. II. Zdefiniowanie podstawowych poj Prawo prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i innych czynno ci ekonomicznych wynika z Karty Podstawowych Praw i Swobód. Dzia alno gospodarcza Zakres poj cia dzia alno ci gospodarczej ( ivnost) zosta w ustawie o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej okre lony w nawi zaniu do kodeksu handlowego. Przez prowadzenie dzia alno ci gospodarczej rozumie si systematyczn dzia alno wykonywan samodzielnie, we w asnym imieniu, na w asn odpowiedzialno, w celu osi gni cia zysku oraz zgodnie z warunkami okre lonymi w tej e ustawie. Ustawa o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej definiuje dzia alno gospodarcz oraz rodzaje dzia alno ci, które wchodz w zakres dzia alno ci gospodarczej w my l ustawy. 1 Zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej 1 3 ustawy nr 455/1991 Dz.U. o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej z pó n. zm. 2

3 Zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej ( ivnostenské oprávn ní) to w my l ustawy subiektywne prawo przedsi biorcy do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Prawo to polega na zezwoleniu na prowadzenie pewnych konkretnych czynno ci. Nie mo na go wi c uto samia z wyci giem z rejestru dzia alno ci gospodarczej, który jest dokumentem potwierdzaj cym prawo do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, maj c w ten sposób tylko cel legitymizacyjny. Przedsi biorca Poj cie przedsi biorcy (podnikatel) zdefiniowane jest w kodeksie handlowym. Z punktu widzenia ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej za przedsi biorc rozumie si osob, prawn lub fizyczn, która prowadzi dzia alno na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. W my l kodeksu handlowego przedsi biorc jest: a) osoba wpisana do rejestru handlowego, b) osoba, która prowadzi dzia alno gospodarcz na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, c) osoba, która prowadzi dzia alno na podstawie zezwolenia innego ni zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej na podstawie odr bnych przepisów (punkty kontroli technicznej, bankowo, producenci energii elektrycznej oraz inni, w szczególno ci wymienieni w 3 ust. 3 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej), d) osoba, która prowadzi dzia alno rolnicz i wpisana jest do ewidencji na podstawie odr bnych przepisów. Na terenie RCz obcokrajowcy mog prowadzi dzia alno na takich samych zasadach jak obywatele czescy. III. Zdefiniowanie podmiotów gospodarczych Osoby prawne Osobami prawnymi s stowarzyszenia osób fizycznych lub prawnych, celowe stowarzyszenia maj tkowe, jednostki samorz du terytorialnego, inne podmioty, które okre la ustawa. Osoby prawne powo ywane s zazwyczaj na podstawie umowy sporz dzonej w formie pisemnej lub aktu za o ycielskiego. Powstaj z dniem wpisu do rejestru handlowego. Powstanie wi kszo ci osób prawnych (spó ek handlowych), ich reprezentowanie oraz odpowiedzialno za zobowi zania spó ki reguluje Kodeks Handlowy. Spó ka prawa handlowego to osoba prawna za o ona w celu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. S to: jawna spó ka handlowa, spó ka komandytowa, spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci, spó ka akcyjna, spó ka europejska oraz europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych oraz spó ka europejska s uregulowane równie w ustawodawstwie Wspólnot Europejskich i odr bnych przepisach prawa. Spó ka powstaje z dniem, w którym zostaje wpisana do rejestru handlowego. Wniosek o wpis do rejestru handlowego nale y z o y przed up ywem 90 dni od za o enia spó ki lub dor czenia zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci ( ivnostenský pr kaz) lub innego upowa nienia do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Je eli wniosek nie zostanie z o ony w okre lonym terminie, nie mo na ju na podstawie tego zezwolenia lub upowa nienia do prowadzenia dzia alno ci z o y wniosku o wpis do rejestru handlowego. Osoby fizyczne 3

4 Ka da osoba fizyczna mo e prowadzi dzia alno gospodarcz sama, pod swoim w asnym imieniem i nazwiskiem. Osoby fizyczne pochodz ce z krajów EU nie maj obowi zku wpisu do rejestru handlowego. Prowadz dzia alno gospodarcz pod swoim w asnym imieniem i nazwiskiem. Osoby fizyczne prowadz ce dzia alno gospodarcz maj osobowo prawn. IV. Dzia alno gospodarcza prowadzona przez wymienione podmioty na terenie RCZ W my l ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej ( ivnostenský zákon) mi dzy prowadzeniem dzia alno ci przez osoby fizyczne a prawne nie wyst puj wi ksze ró nice. Ró nice wyst puj jednak w zakresie innych przepisów prawa. Dotyczy to w szczególno ci zagadnie zwi zanych z bezpiecze stwem pracy, prawem podatkowym oraz karnym. Osoby zagraniczne mog prowadzi na terenie Republiki Czeskiej dzia alno gospodarcz na takich samych warunkach i w takim samym zakresie jak obywatele czescy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Z punktu widzenia sposobu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez cudzoziemców pochodz cych z pa stw Unii Europejskiej na terenie Republiki Czeskiej rozró niamy: A. Tymczasowe prowadzenie dzia alno ci w RCz Przedsi biorca, czy to obywatel pa stwa cz onkowskiego UE lub osoba prawna maj ca siedzib w jednym z pa stw cz onkowskich UE, upowa niony do prowadzenia dzia alno ci na terenie swojego pa stwa (posiada zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej) mo e tymczasowo wiadczy us ugi w zakresie swojego zezwolenia równie na terenie Republiki Czeskiej. Osoba fizyczna, tymczasowo i okazjonalnie wiadcz ca us ugi na terytorium Republiki Czeskiej w ramach dzia alno ci, która wchodzi w zakres jednej z dzia alno ci rzemie lniczych, wi zanych i koncesjonowanych, zobowi zana jest przed rozpocz ciem prowadzenia tzw. dzia alno ci regulowanej na terytorium Republiki Czeskiej do powiadomienia na pi mie o wiadczeniu us ug organu uznaj cego, jakim jest Ministerstwo Przemys u i Handlu RCz. Do powiadomienia osoba fizyczna wiadcz ca us ugi do cza 1. dowód to samo ci, dowód potwierdzaj cy jej obywatelstwo oraz ewentualnie dokument potwierdzaj cy status prawny osoby, której przepis dotyczy (w szczególno ci cz onka rodziny), 2. dokument potwierdzaj cy, e ma siedzib w pa stwie cz onkowskim pochodzenia i zgodnie z jego przepisami prawa wykonuje przedmiotow dzia alno i e zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej dzia alno ci nie zosta o jej w pa stwie cz onkowskim odebrane ani tymczasowo zawieszone, 3. dokument potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe, 4. dokument potwierdzaj cy, e przedmiotow dzia alno prowadzi a w pa stwie cz onkowskim pochodzenia przez okres co najmniej dwóch lat w trakcie ostatnich dziesi ciu lat lub dokument dotycz cy "regulowanego wykszta cenia, które merytorycznie przygotowuje j do wykonywania przedmiotowej dzia alno ci w kraju cz onkowskim pochodzenia, o ile przedmiotowa dzia alno jest w pa stwie cz onkowskim pochodzenia regulowana. Obowi zek ten dotyczy odpowiednio osób prawnych tymczasowo i okazjonalnie wiadcz cych us ugi. Dokumenty dotycz ce kwalifikacji zawodowych lub praktyki w przypadku osoby prawnej dokumentuje przez ni wskazana osoba, która ponosi odpowiedzialno za prawid owe wiadczenie us ug. Us ugodawcy maj równie obowi zek zapewnienia wykonywania czynno ci, które wchodz w zakres dzia alno ci wymienionych w za czniku nr 5 ustawy o dzia alno ci gospodarczej, wy cznie przez osoby fizyczne posiadaj ce kwalifikacje zawodowe. Warunek posiadania kwalifikacji zawodowych uwa a si za spe niony, je eli osoba wiadcz ca us ugi z o y za osoby, b d ce w stosunku pracy najemnej i wykonuj ce przedmiotowe czynno ci, dokument potwierdzaj cy ich wykszta cenie, które 4

5 je w pa stwie cz onkowskim pochodzenia merytorycznie przygotowuje do wykonywania przedmiotowej dzia alno ci lub je eli przedmiotowa dzia alno nie jest w pa stwie cz onkowskim pochodzenia regulowana, dokument potwierdzaj cy, e przedmiotow dzia alno wykonywa y co najmniej przez okres dwóch lat w trakcie ostatnich dziesi ciu lat. Spe nienie powy szego obowi zku urz d ds. dzia alno ci gospodarczej sprawdza w trakcie kontroli. Przedsi biorca musi by przygotowany do okazania w trakcie kontroli uprawnienia do wiadczenia us ug w postaci dowodu to samo ci, dokumentu potwierdzaj cego obywatelstwo, dokumentu potwierdzaj cego, e osoba wiadcz ca us ugi ma siedzib w kraju cz onkowskim pochodzenia i zgodnie z jego przepisami prawa wykonuje przedmiotow dzia alno (zalecenie: warto z o y równie t umaczenie na j zyk czeski). B. Sta e prowadzenie dzia alno ci gospodarczej na terenie RCz a) Przedsi biorca, który posiada zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej i na terytorium swojego pa stwa prowadzi dzia alno 1) mo e z o y wniosek o wystawienie nowego zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej jako podmiot jej nieprowadz cy spe niaj c wszystkie warunki wymagane w celu za o enia dzia alno ci (patrz punkt b) niniejszego akapitu) 2) zak ada jednostk organizacyjn. Musi udokumentowa, e na terytorium swojego pa stwa prowadzi dzia alno 3) osoba prawna ka dorazowo zak ada jednostk organizacyjn b) Przedsi biorca zg asza (sk ada wniosek) now dzia alno gospodarcz na terenie RCz. W RCz mo na wyodr bni cztery rodzaje dzia alno ci: 1. podlegaj c zg oszeniu: wolne - za cznik nr 4 ustawy nr 455/1991 Dz.U. rzemie lnicze za cznik nr 1 ustawy nr 455/1991 Dz.U. wi zane za cznik nr 2 ustawy nr 455/1991 Dz.U. 2. koncesjonowane za cznik nr 3 ustawy nr 455/1991 Dz.U. Warunki dotycz ce osób zagranicznych - ogólne Wymagane dokumenty (potwierdzaj ce pewne dane), które zosta y wydane w innym kraju, nale y urz dowi ds. dzia alno ci gospodarczej ( ivnostenský ú ad) z o y w oryginale wraz z t umaczeniem na j zyk czeski. Osoba zagraniczna, zg aszaj ca dzia alno na terenie RCz, nie musi posiada zezwolenia na pobyt na terenie RCz. Osoba zagraniczna, prowadz ca dzia alno za granic, mo e stworzy na terenie RCz tzw. jednostk organizacyjn swojego przedsi biorstwa. 1) Ogólne warunki dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej osoby fizyczne: a uko czenie 18. roku ycia (potwierdza si w formie okazania wa nego paszportu osoby fizycznej) b zdolno do czynno ci prawnych (potwierdza si w formie okazania wa nego paszportu osoby fizycznej) c nieskazitelno - za nieskaziteln nie jest uwa ana osoba, która zosta a skazana prawomocnym wyrokiem za przest pstwo pope nione umy lnie, je eli przest pstwo to zosta o pope nione w zwi zku z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej lub z przedmiotem dzia alno ci gospodarczej, o które wnioskuje lub który zg asza, o ile nie jest traktowana jako osoba, która nie zosta a skazana (potwierdza si w formie okazania wyci gu z rejestru karnego RCz lub dokumentu wydanego przez pa stwo, którego jest obywatelem, ewentualnie dokumentu wydanego przez pa stwo ostatniego pobytu w przypadku, gdy dotyczy to obywatela UE. W celu ustalenia nieskazitelno ci urz d ds. dzia alno ci gospodarczej mo e zwróci si do s du o odpis prawomocnego postanowienia. Je eli postanowienie nie zawiera 5

6 informacji decyduj cych dla ustalenia nieskazitelno ci, urz d ds. dzia alno ci gospodarczej ma prawo wgl du do tych cz ci akt prawnych, które te informacje zawieraj.). 2) Szczególne warunki dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Kwalifikacje zawodowe niezb dne do wykonywania czynno ci: Wolne rodzaje dzia alno ci gospodarczej: nie okre lono Rodzaje dzia alno ci rzemie lnicze: 1) nale yte uko czenie wykszta cenia redniego z uprawnieniami zawodowymi zdobytymi na danym kierunku nauczania, 2) nale yte uko czenie wykszta cenia redniego z egzaminem maturalnym na odpowiednim kierunku lub z przedmiotami przygotowania zawodowego w danym zawodzie, 3) nale yte uko czenie policealnego wykszta cenia zawodowego na odpowiednim kierunku, 4) nale yte uko czenie wykszta cenia wy szego na odpowiednim kierunku lub 5) uznanie kwalifikacji zawodowych, wydane przez organ w a ciwy na podstawie ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, 6) weryfikacja lub uznanie osi gni tych pe nych kwalifikacji w danej dziedzinie na podstawie ustawy o uznawaniu wyników doskonalenia zawodowego. Rodzaje dzia alno ci wi zane: wymagane kwalifikacje zawodowe s wymienione w drugim akapicie za cznika nr 2 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej / ivnostenský zákon/ Rodzaje dzia alno ci podlegaj ce koncesjonowaniu: wymagane kwalifikacje zawodowe s wymienione w drugim akapicie za cznika nr 3 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, warunki w zakresie wydania koncesji wymienione s w kolumnie 3 a w kolumnie 4 opinia w a ciwego organu co do wydania koncesji, je eli jest ona wymagana zagraniczne osoby fizyczne, które za granic nie prowadz dzia alno ci gospodarczej a zamierzaj j prowadzi na terenie RCz, powinny udokumentowa nast puj ce okoliczno ci: dzia alno zg aszaj wnioski sk adaj w dowolnym gminnym urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej na terenie Czech lub za po rednictwem punktu kontaktowego administracji publicznej (CzechPOINT) spe nienie ogólnych warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (patrz wy ej) wed ug typu zg oszonej dzia alno ci, spe nienie warunków szczególnych kwalifikacji dokument o prawie w asno ci lub innym tytule do obiektów i pomieszcze, w których prowadzona jest dzia alno gospodarcza zagraniczne osoby fizyczne, które za granic prowadz dzia alno gospodarcz a na terenie RCz tworz jednostk organizacyjn swojego przedsi biorstwa powinny udokumentowa nast puj ce okoliczno ci: dzia alno zg aszaj wnioski sk adaj w dowolnym gminnym urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej na terenie Czech lub za po rednictwem punktu kontaktowego administracji publicznej (CzechPOINT) spe nienie ogólnych warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (patrz wy ej) 6

7 dokumenty potwierdzaj ce, e posiadaj przedsi biorstwo poza terytorium RCz dokument o prawie w asno ci lub innym tytule do obiektów i pomieszcze, w których zlokalizowana jest jednostka organizacyjna osoby zagranicznej w RCz imi, nazwisko, dat urodzenia (ewentualnie PESEL, je eli by w RCz przydzielony) oraz miejsce zamieszkania wskazanego kierownika jednostki organizacyjnej je eli powo ywany jest odpowiedzialny przedstawiciel (odpov dný zástupce), nale y udokumentowa, e spe nia on ogólne i szczególne warunki prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Nie musi posiada prawa pobytu w RCz. zagraniczne osoby prawne, które za granic prowadz dzia alno gospodarcz a na terenie RCz tworz jednostk organizacyjn swojego przedsi biorstwa powinny udokumentowa nast puj ce okoliczno ci: dzia alno zg aszaj wnioski sk adaj w dowolnym gminnym urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej na terenie Czech lub za po rednictwem punktu kontaktowego administracji publicznej (CzechPOINT) wyci g z rejestru handlowego lub pokrewnego, prowadzone w pa stwie siedziby oraz dokument o tym, e jej jednostka organizacyjna na terenie RCz zosta a wpisana do rejestru handlowego, o ile dokonano wpisu (dokumenty nie mog by starsze ni 3 miesi ce) dokumenty o prawie w asno ci lub innym tytule do lokalizacji jednostki organizacyjnej osoby zagranicznej w RCz powo uj odpowiedzialnego przedstawiciela (w pierwszym rz dzie jest to kierownik jednostki organizacyjnej, o ile spe nia warunki ustawy 455/1991 Dz.U.), podaj jego dane i dokumenty potwierdzaj ce, e spe nia ogólne i szczególne (je eli jest to konieczne patrz typy dzia alno ci) warunki prowadzenia danej dzia alno ci. W przypadku wolnych dzia alno ci gospodarczych nie ma konieczno ci powo ywania odpowiedzialnego przedstawiciela, nale y z o y o wiadczenie odpowiedzialnego przedstawiciela (je eli jest powo any), i wyra a zgod na obj cie stanowiska; podpis na o wiadczeniu musi by uwierzytelniony, je eli odpowiedzialny przedstawiciel nie podpisuje o wiadczenia osobi cie w urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej. Przy za o eniu, e urz d ds. dzia alno ci gospodarczej nie ma w tpliwo ci co do prawid owo ci t umaczenia, ewent. autentyczno ci podpisu lub piecz tki, sk adane dokumenty, je eli nie by y wydane w j zyku czeskim, nie musz by przet umaczone na j zyk czeski w sposób uwierzytelniony (tzn. przez t umacza wpisanego na list bieg ych i t umaczy przysi g ych), tak samo nie ma konieczno ci uwierzytelniania autentyczno ci podpisu i piecz tki z o onej na dokumencie. Centralne Punkty Rejestracji (urz dy ds. dzia alno ci gospodarczej) W wyniku rozszerzenia kompetencji urz dów ds. dzia alno ci gospodarczej od r. przedsi biorca w momencie rejestracji w centralnym punkcie rejestracji (urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej) mo e dokona podstawowych czynno ci. Oprócz zg oszenia dzia alno ci gospodarczej mo e dokona zg oszenia swojej dzia alno ci do urz du skarbowego, zak adu ubezpiecze spo ecznych, zak adu ubezpiecze zdrowotnych, ewentualnie urz du pracy. Jednolity formularz rejestracyjny (jednotný registra ní formulá /JRF) przedsi biorca mo e pobra z internetu, wype ni i z o y w celu rejestracji. Przekazanie poszczególnych cz ci JRF do innych urz dów pozostaje ju w gestii urz du ds. dzia alno ci gospodarczej. Taka procedura nie jest jednak obowi zkowa. Je eli przedsi biorca wybierze bardziej skomplikowany sposób, mo e sk ada odr bne zg oszenia w poszczególnych w a ciwych urz dach. Przy wykorzystaniu JRF mo na zarejestrowa si lub zg osi w ewidencji: 7

8 w odniesieniu do urz du ds. dzia alno ci gospodarczej: zg oszenie dzia alno ci gospodarczej / wniosek o przyznanie koncesji zg oszenie zak adu w odniesieniu do urz du skarbowego: Zg oszenie podatkowe do ewidencji osób fizycznych zg oszenie rejestracyjne do podatku dochodowego od osób fizycznych zg oszenie rejestracyjne do podatku od warto ci dodanej (VAT) zg oszenie do podatku od nieruchomo ci zg oszenie do podatku drogowego zg oszenie do rejestracji kas fiskalnych zg oszenie do rejestracji wydzielone filie i zak ady zg oszenie do podatku dochodowego jako p atnik - podatku dochodowego z tytu u stosunku s u bowego i po ytków funkcyjnych, podatku dochodowego naliczanego na podstawie specjalnej stawki podatkowej Zg oszenie podatkowe do ewidencji osób prawnych zg oszenie rejestracyjne do podatku dochodowego od osób prawnych zg oszenie rejestracyjne do podatku od warto ci dodanej (VAT) zg oszenie do podatku od nieruchomo ci zg oszenie do podatku drogowego zg oszenie do rejestracji kas fiskalnych zg oszenie do rejestracji wydzielone filie i zak ady zg oszenie do podatku dochodowego jako p atnik - podatku dochodowego z tytu u stosunku s u bowego i po ytków funkcyjnych, podatku dochodowego naliczanego na podstawie specjalnej stawki podatkowej W odniesieniu do Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych ( eská správa sociálního zabezpe ení): zg oszenie rozpocz cia samodzielnie wykonywanej dzia alno ci gospodarczej (dotyczy tylko osób fizycznych) zg oszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i chorobowego (dotyczy tylko osób fizycznych) W odniesieniu do urz du pracy: zg oszenie wolnego miejsca pracy, ewent. jego zaj cia (dotyczy osób fizycznych i prawnych) W odniesieniu do zak adu ubezpiecze zdrowotnych (zdravotní poji ovna): zg oszenie osoby ubezpieczonej (osoby fizycznej) o rozpocz ciu (lub zako czeniu) samodzielnie wykonywanej dzia alno ci zarobkowej Ponadto istnieje formularz do zmian, przy pomocy którego mo na dokona : zg oszenia zmiany lub uzupe nienia danych wg 49, ewent. 56 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej / ivnostenský zákon/) z o y wniosek o zamkni cie dzia alno ci gospodarczej zg oszenia rozpocz cia/zako czenia prowadzenia dzia alno ci w zak adzie zg oszenia zawieszenia dzia alno ci zg oszenia wznowienia dzia alno ci gospodarczej przez up ywem terminu, na jaki dzia alno zosta a zawieszona zmiany przedstawicieli, organów statutowych Po spe nieniu wymaganych warunków, urz d ds. dzia alno ci gospodarczej w ci gu 5 dni dokonuje wpisu do rejestru dzia alno ci gospodarczej i wydaje wyci g. 8

9 Powstanie prawa do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej: Terminy: W przypadku osób prawnych i osób fizycznych w sytuacji prowadzenia dzia alno ci podlegaj cej zg oszeniu - z dniem zg oszenia lub, je eli w zg oszeniu podano pó niejszy termin nabycia uprawnie do prowadzenia dzia alno ci, z tym dniem W przypadku rodzajów dzia alno ci podlegaj cych koncesjonowaniu z dniem uprawomocnienia si postanowienia o przyznaniu koncesji Je eli osoba zg aszaj ca spe ni a wszystkie warunki okre lone na mocy ustawy, urz d ds. dzia alno ci gospodarczej dokonuje wpisu do rejestru dzia alno ci gospodarczej w ci gu 5 dni od dnia dor czenia zg oszenia i wydaje przedsi biorcy wyci g Je eli do prowadzenia dzia alno ci na mocy odr bnych przepisów lub za cznika nr 3 ustawy konieczne jest posiadanie uprawnienia lub zgody albo zezwolenia lub opinii organu administracji publicznej, urz d ds. dzia alno ci gospodarczej sk ada do niego wniosek o wydanie koncesji, wraz z wszystkimi dokumentami z o onymi przez wnioskuj cego o koncesj, które s niezb dne do wydania opinii. Organ ten powinien wyda opini w ci gu 30 dni od dor czenia wniosku, o ile w za czniku nr 3 nie okre lono inaczej. Dla urz du ds. dzia alno ci gospodarczej opinia w a ciwego organu jest wi ca. Urz d ds. dzia alno ci gospodarczej w ci gu 5 dni od dnia uprawomocnienia si decyzji o udzieleniu koncesji dokonuje wpisu do rejestru dzia alno ci gospodarczej i wydaje przedsi biorcy wyci g wniosek o wpis do rejestru handlowego nale y z o y przed up ywem 90 dni od dor czenia zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci (pr kaz ivnostenského oprávn ní). Op aty: zg oszenie dzia alno ci przy rozpocz ciu prowadzenia dzia alno ci 1000 CZK inne zg oszenia 500 CZK przyj cie wniosku o wydanie koncesji przy rozpocz ciu prowadzenia dzia alno ci CZK przyj cie kolejnego wniosku o wydanie koncesji 500 CZK wydanie wyci gu z rejestru dzia alno ci gospodarczej po zg oszeniu zmiany 100 CZK V. Obowi zki podmiotów gospodarczych w RCz Obowi zki osób prowadz cych dzia alno gospodarcz reguluje w szczególno ci ustawa o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej. Ponadto, tak e ustawa nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumenta oraz kilka innych ustaw. Wi kszo obowi zków osób prowadz cych dzia alno gospodarcz w my l ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej zdefiniowana jest w paragrafach 11, 17,31 i 49 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej. Obowi zki te powinna przestrzega ka da osoba prawna i fizyczna prowadz ca swoj dzia alno w trybie ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej. Obowi zki w my l ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej Kwalifikacje zawodowe osób wykonuj cych dzia alno ( 7) 1. Przedsi biorca ma obowi zek zapewnienia wykonywania czynno ci, które wchodz w zakres dzia alno ci wymienionych w za czniku nr 5 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej (np. us ugi masa u i odnowy biologicznej, opieka nad dzieckiem do 3. roku ycia itd.), tylko poprzez 9

10 osoby fizyczne posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przedsi biorca ma obowi zek prowadzenia ewidencji dotycz cej tych osób i przechowywania kopii dokumentów potwierdzaj cych ich kwalifikacje zawodowe co najmniej przez okres 3 lat od zako czenia wykonywania tych czynno ci przez te osoby. Odpowiedzialny przedstawiciel ( 11) 2. Przedsi biorca, b d cy osob fizyczn i niespe niaj cy szczególnych warunków prowadzenia dzia alno ci okre lonych w 7 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, lub osob prawn w zakresie dzia alno ci wymagaj cej spe nienia warunków jej prowadzenia w my l 7 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, zobowi zany jest do powo ania dla tych rodzajów dzia alno ci tzw. odpowiedzialnego przedstawiciela (odpov dný zástupce). 3. Powo anie odpowiedzialnego przedstawiciela lub zako czenie przez niego wykonywania tej funkcji przedsi biorca powinien zg osi w urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej w ci gu 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 4. Je eli odpowiedzialny przedstawiciel zaprzestaje wykonywania funkcji lub nie spe nia warunków, przedsi biorca powinien najpó niej w ci gu 15 dni powo a nowego odpowiedzialnego przedstawiciela. Zak ad (provozovna, 7) Zak adem rozumie si obiekt, w którym prowadzona jest dzia alno gospodarcza. Zgodnie z ustaw o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej zak adem jest równie kiosk, sklep na kó kach i urz dzenie podobnego typu, s u ce do sprzeda y towarów lub wiadczenia us ug. 5. Na danie urz du ds. dzia alno ci gospodarczej przedsi biorca powinien udokumentowa posiadanie prawa w asno ci lub u ytkowania do obiektów lub pomieszcze zak adu. Za w przypadku mobilnego zak adu, prawo do jego umieszczenia. 6. Przedsi biorca powinien z wyprzedzeniem poinformowa urz d ds. dzia alno ci gospodarczej o rozpocz ciu i zako czeniu prowadzenia dzia alno ci. Nie dotyczy do automatów i mobilnych zak adów. 7. Przedsi biorca powinien zapewni, aby zak ad by dostosowany do prowadzenia dzia alno ci w my l odr bnych przepisów prawa (ustawa Prawo budowlane/stavební zákon). Dostosowanie obiektu nale y udokumentowa np. decyzj o odbiorach, decyzj o zmianie u ytkowania obiektu itd. 8. Zak ad musi by w sposób trwa y i widoczny oznaczony z zewn trz firm handlow (ze wskazaniem formy prawnej np. sp. z o.o., S.A, itp.) lub imieniem i nazwiskiem przedsi biorcy wraz z numerem regon osoby i numerem regon zak adu. Mobilny zak ad lub automat powinien by dodatkowo oznaczony informacj nt. siedziby lub miejsca prowadzenia dzia alno ci. Zak ad przeznaczony do sprzeda y towarów lub wiadczenia us ug na rzecz konsumentów musi by trwale i widocznie z zewn trz oznaczony równie imieniem i nazwiskiem osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie zak adu, godzinami otwarcia lub pracy przeznaczonymi dla konsumentów, kategori i klas obiektu noclegowego wiadcz cego us ugi tymczasowego zakwaterowania. 9. W przypadku zamkni cia zak adu przeznaczonego do sprzeda y towarów lub wiadczenia us ug na rzecz konsumentów przedsi biorca ma obowi zek z wyprzedzeniem (chyba e z powa nych powodów nie jest to mo liwe) umie ci w odpowiednim miejscu informacj z pocz tkow i ko cow dat okresu zamkni cia. Inne obowi zki ( 31) 10

11 10. Przedsi biorca, prowadz cy dzia alno poprzez odpowiedzialnego przedstawiciela, powinien zapewni jego udzia w prowadzeniu dzia alno ci w wymaganym zakresie. 11. Przedsi biorca ma obowi zek w widoczny sposób oznaczy firm handlow, ewent. nazw lub imieniem i nazwiskiem oraz regonem obiekt, w którym ma miejsce prowadzenia dzia alno ci, je eli jest ono inne od miejsca zamieszkania, lub siedzib (jednostk organizacyjn ). 12. Przedsi biorca ma obowi zek przedstawienia organowi kontroli na jego danie oraz w terminie przez niego wskazanym dokumentów potwierdzaj cych sposób nabycia sprzedawanych towarów lub materia ów wykorzystywanych do wiadczenia us ug. 13. W przypadku zakupu towarów u ywanych lub towarów bez dokumentu nabycia, zabytków kultury lub przedmiotów o warto ci kulturowej, przyjmowania towarów w zastaw lub po redniczenia w ich zakupie lub przyj ciu w zastaw, przedsi biorca zobowi zany jest przed zawarciem umowy do zidentyfikowania uczestników transakcji (imi i nazwisko, pesel, miejsce urodzenia, p e, pobyt sta y, obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono to samo oraz organ, który dokument wyda ). Ponadto nale y jednoznacznie zidentyfikowa przedmiot umowy. Identyfikacj przedmiotu umowy rozumie si ustalenie nazwy wyrobu, jego marki i numeru produkcyjnego, je eli znajduj si na wyrobie. W przeciwnym razie krótki opis wyrobu, umo liwiaj cy jego wystarczaj c identyfikacj. Przedsi biorca ma obowi zek prowadzenia ewidencji w zakresie powy szych informacji wraz z dat zawarcia umowy. Ewidencja taka powinna by przechowywana w zak adzie, w którym identyfikacja ta ma miejsce i przechowywane s opisywane towary. Wszystkie dane identyfikacyjne (uczestników transakcji i przedmiotu umowy) przedsi biorca powinien przechowywa przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy. Je eli uczestnik (strona) umowy odmówi przeprowadzenia identyfikacji lub je eli nie ma mo liwo ci zidentyfikowania przedmiotu umowy, przedsi biorca nie mo e towaru zakupi, przyj w zastaw lub po redniczy w jego zakupie. 14. Przedsi biorca zobowi zany jest do zapewnienia, aby w zak adzie przeznaczonym do sprzeda y towarów lub wiadczenia us ug na rzecz konsumentów by a w godzinach otwarcia lub pracy przeznaczonych dla konsumentów obecna osoba znaj ca j zyk czeski lub s owacki. 15. Przedsi biorca ponosi odpowiedzialno za to, aby jego pracownicy udokumentowali spe nienie warunku nieskazitelno ci, je eli omawiana ustawa lub odr bne przepisy prawa nak adaj na pracowników taki warunek. 16. Przedsi biorca i osoby fizyczne prowadz ce dzia alno, b d c przedmiotem dzia alno ci gospodarczej, osoby wyst puj ce w ich imieniu oraz odpowiedzialny przedstawiciel maj obowi zek potwierdzenia swojej to samo ci przed pracownikami urz du ds. dzia alno ci gospodarczej. 17. Najpó niej na dzie zako czenia dzia alno ci w zak adzie przedsi biorca zobowi zany jest do zg oszenia urz dowi ds. dzia alno ci gospodarczej, pod jakim adresem mo na dochodzi jego ewentualnych zobowi za. Przedsi biorca ma równie obowi zek zg oszenia ka dej zmiany adresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przez okres 4 lat od dnia zako czenia dzia alno ci w zak adzie. 18. Na pro b klienta przedsi biorca zobowi zany jest do wydania dokumentów potwierdzaj cych sprzeda towarów lub wiadczenie us ug. Na dokumencie powinna znajdowa si firma handlowa lub nazwa przedsi biorcy, ewentualnie imi i nazwisko oraz regon, data sprzeda y towarów lub us ugi, rodzaj towarów lub us ugi oraz cena. 19. Na wniosek urz du ds. dzia alno ci gospodarczej przedsi biorca powinien poinformowa, czy prowadzi dzia alno gospodarcz oraz przedstawi dokumenty potwierdzaj ce prowadzenie dzia alno ci. 11

12 20. Przedsi biorca odpowiada za to, e jego pracownicy posiadaj kwalifikacje do wykonywania zawodu okre lone w odr bnych przepisach, znaj przepisy w dziedzinie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia publicznego (BHP i ochrona przeciwpo arowa). 21. Przedsi biorca przygotowuj cy m odzie do zawodu powinien przestrzega odr bnych przepisów prawa. 22. Prowadz c dzia alno gospodarcz, przedsi biorca zobowi zany jest do przestrzegania obowi zków wynikaj cych z omawianej ustawy i odr bnych przepisów prawa. Zmiany danych ( 49) 23. Przedsi biorca powinien zg osi urz dowi ds. dzia alno ci gospodarczej wszystkie zmiany i uzupe nienia dotycz ce danych i dokumentów, które s okre lone dla zg oszenia dzia alno ci gospodarczej. Dokumenty potwierdzaj ce te zmiany powinien z o y w ci gu 15 dni od dnia ich wydania. Nie dotyczy to zmian i uzupe nie wpisanych ju w podstawowych rejestrach, w rejestrze handlowym lub w systemie informatycznym ewidencji ludno ci, je eli przedsi biorca jest obywatelem RCz lub w informatycznym systemie obcokrajowców, je eli przedsi biorca jest obcokrajowcem (przyk adowo dotyczy to zmiany miejsca prowadzenia dzia alno ci). Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia oznacza prowadzenie dzia alno ci, której przedmiotem jest dzia alno gospodarcza, w zakresie której nie wydano zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. Prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia rozumie si równie jednorazowe i przypadkowe prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w czasie jej zawieszenia. Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia mo e dotyczy osoby fizycznej, jak i prawnej. W przypadku osoby fizycznej mo e dotyczy to prowadzenia dzia alno ci bez jakiegokolwiek zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej (osoba fizyczna nieprowadz ca dzia alno ci gospodarczej) lub prowadzenia dzia alno ci bez w a ciwego zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej (osoba fizyczna prowadz ca dzia alno gospodarcz ). Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia wynika cz sto z nie wiadomo ci, w sytuacjach, gdy osoba prowadz ca dzia alno wykroczy podejmowanymi dzia aniami poza zakres dzia alno ci gospodarczej, na której prowadzenie posiada zezwolenie i "w dobrej wierze" wykonuje czynno ci, na które nie ma zezwolenia. Przyk adowo osoba prowadz ca pensjonat, posiadaj ca zezwolenie na prowadzenie us ug noclegowych w ramach us ug zakwaterowania wiadczy te us ugi ywieniowe, na które jednak potrzebne jest odr bne zezwolenie. W przypadku prowadzenia dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia przez osob fizyczn (z lub bez jakiegokolwiek zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej) sprawa rozpatrywana jest jako wykroczenie. W przypadku osoby prawnej jest to natomiast tzw. inny delikt administracyjny. Gdyby dotyczy o to prowadzenia dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia w "wi kszym zakresie", mo e by to traktowane nawet jako przest pstwo w my l przepisu 251 ustawy nr 40/2009, Dz.U., kodeks karny. Za prowadzenie dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia urz d ds. dzia alno ci gospodarczej mo e na o y sankcj, w przypadku wolnych rodzajów dzia alno ci gospodarczej do ,- CZK, w przypadku wi zanych lub rzemie lniczych rodzajów dzia alno ci gospodarczej do ,- CZK a w przypadku dzia alno ci gospodarczej koncesjonowanej a do wysoko ci ,- CZK. Kontrola w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Kontrol w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w ramach swoich czynno ci wykonuj urz dy ds. dzia alno ci gospodarczej, które sprawdzaj, czy i w jaki sposób przestrzegane s 12

13 obowi zki okre lone w ustawie o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej i innych przepisach prawa dotycz cych prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. W ramach kontroli wykonywania obowi zków, na o onych na przedsi biorc prowadz cego dzia alno gospodarcz na mocy odr bnych przepisów prawa, urz d ds. dzia alno ci gospodarczej mo e za da od przedsi biorcy dokumentów potwierdzaj cych spe nienie tych obowi zków. Czynno ci kontrolne podejmowane w ramach kontroli dzia alno ci gospodarczej wykonuj pracownicy urz dów ds. dzia alno ci gospodarczej. W trakcie czynno ci kontrolnych mog oni nagrywa d wi k i obraz. Do kontroli mog zosta zaproszeni przedstawiciele innych organów i instytucji wskazanych przez odr bne przepisy prawa (np. Policja Republiki Czeskiej, Inspektorat Ochrony rodowiska, Czeska Inspekcja Handlowa itd.) Sankcje za naruszenie obowi zków Za brak przestrzegania powy szych obowi zków urz d ds. dzia alno ci gospodarczej mo e w post powaniu administracyjnym na o y kar pieni n. W ustawie o dzia alno ci gospodarczej wskazana jest górna granica kary dla poszczególnych deliktów administracyjnych i waha si w granicach od CZK do CZK. Je eli istnieje pewno co do naruszenia obowi zków a osoba prawna lub fizyczna jest gotowa do zap acenia kary, brak przestrzegania obowi zków mo na ukara w ramach post powania blokowego na o eniem kary do CZK. W niektórych przypadkach, gdy przedsi biorca w istotny sposób narusza warunki na o one na mocy ustawy, zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej mo e zosta zawieszone lub anulowane. W przypadku anulowania zezwolenia, w ci gu kolejnych trzech lat nie mo na wyda nowego zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, nawet na wniosek przedsi biorcy. VI. Zako czenie Na podstawie wy ej wymienionych dokumentów przedsi biorca mo e rozpocz prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w pe nym zakresie. W trybie ci g ym powinien ledzi przepisy ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej i innych ustaw, które bezpo rednio dotycz prowadzonych rodzajów dzia alno ci. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci, zwi zanych z rozpocz ciem dzia alno ci gospodarczej w RCz, mo na zwróci si do któregokolwiek gminnego urz du ds. dzia alno ci gospodarczej, w których kompetentni pracownicy udziel niezb dnych informacji. Wa ne adresy: Ministerstwo Przemys u i Handlu RCz Rejestr Handlowy Ewidencja dzia alno ci gospodarczej Adresy urz dów ds. dzia alno ci gospodarczej Pa stwowa Inspekcja Rolno- Spo ywcza Znaki ochronne Portal administracji publicznej Urz d ds. w asno ci

14 przemys owej Doradca BHP i ochrony przeciwpo arowej Czeskie Normy Pa stwowe Klasyfikacja dzia alno ci OKE Czeska Agencja Wspierania Handlu Wykaz rodzajów dzia alno ci gospodarczej Druki do wpisu do rejestru handlowego Ustawy i obwieszczenia _schema=portal =0&s6=0 14

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku

Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku Uchwała nr O- 41 - III - 2010 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmiany wzoru wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz.

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. Podstawa prawna: (Dz.U.2014 poz. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o światy (Tekst jednolity Dz. U.z 2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy W Starachowicach Zgłoszenie Krajowej Oferty Pracy I. Dane dotyczące pracodawcy krajowego. 1. Nazwa pracodawcy... 2. Adres pracodawcy... nr tel.... nr faksu... e-mail...

Bardziej szczegółowo

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE

Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Okazjonalne i czasowe wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty przez lekarza obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE Postępowanie dotyczy: Wymagane dokumenty lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.przemysl.pl Przemyśl: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW. z dnia 9 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/166/2016 RADY GMINY LUBACZÓW w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubaczów w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 20b ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej:

Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: Informacja dla podatników opodatkowanych w formie Karty Podatkowej: w przypadku karty podatkowej przedsiębiorca ma do wyboru zawieszenie działalności gospodarczej lub zgłoszenie przerwy w prowadzeniu działalności.

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia zasad rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Lotników

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014

Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Analiza porównawcza wydanych zezwoleń na pracę w latach 2012-2014 Ilość wydanych decyzji w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę dla cudzoziemców Rodzaje wydanych zezwoleń na pracę A dotyczy cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zptp.waw.pl/przetargi.html Warszawa: Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Bazaru Różyckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatbelchatowski.pl Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Stanisławów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyburzenie zbiorników kalafonii wraz z budynkiem rozlewni kalafonii Numer sprawy WPb/008/2013/CZW Czarnków, dnia 21.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: STEICO Sp. z o.o. UL. PRZEMYSŁOWA 2 64-700 CZARNKÓW REGON: 570173012 NIP: 763-10-02-199 Tel.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1025 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 7 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1025 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 7 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1025 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1)

A. Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma A1) Informacje dotyczące wspólnika spółki cywilnej być udzielona pomoc de minimis 1) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS Stosuje się do de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z

woli rodziców w 2010 roku. 1. W roku szkolnym 2016/2017 obowiązek szkolny spełniają dzieci urodzone w 2009 roku oraz z Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego (rok urodzenia 2010 i 2011) i pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Pogórzu im kontradmirała Xawerego Czernickiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19

Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 Rejestacja w Powiatowym Urzędzie Pracy 2009-03-11 Zmieniony 2013-11-19 REJESTRACJA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Przepisy regulujące zasady dokonywania rejestracji zawarte są w: - ustawie z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI

INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Katowice, dnia 13 sierpnia 2008r. INSTRUKCJA DLA INSPEKTORÓW DS. REJESTRACJI Wskazane dokumenty w kaŝdym punkcie uwzględniają pełnomocnictwo udzielone przez upowaŝnione osoby. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe będzie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 23 października 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 23 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRa infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl Słupsk: Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli.

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Warszawa, dnia 15.12.2010 r. UZP/DKD/KND/54/2010 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli. Zamawiający: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Kraków: Roboty elektryczne w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. ducha 1-2 (CPV 45310000-3) Numer ogłoszenia: 195760-2010; data zamieszczenia: 05.07.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

KARTA USŁUG. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 1. NAZWA USŁUGI: Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych KARTA USŁUG Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2. NAZWA KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ DANEJ USŁUGI: Wydział Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.. miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju WNIOSEK O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja rok szkolny 2016/2017 Podstawy prawne: 1. Rozdział 2 a ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo