Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/"

Transkrypt

1 Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja / David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów prawa odnosz cych si do dzia alno ci gospodarczej. Do podstawowych aktów prawnych nale y Kodeks Handlowy (Obchodní zákoník) reguluj cy kwestie zwi zane z zak adaniem osób prawnych spó ek prawa handlowego i stosunki mi dzy przedsi biorcami oraz Ustawa o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej ( ivnostenský zákon). Okre la ona warunki prowadzenia dzia alno ci oraz zasady ich kontroli. Okre la rodzaje dzia alno ci gospodarczej, formy czynno ci, które s i które nie s uwa ane za dzia alno gospodarcz, warunki jej prowadzenia, zakres zezwolenia na dzia alno gospodarcz, wymogi zwi zane z wydaniem zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej oraz ich centraln ewidencj. W za cznikach ustawy znajduj si wykazy poszczególnych rodzajów dzia alno ci gospodarczej oraz ich przedmiot. Ustawa o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej mo e by uwa ana za najwa niejszy przepis prawa w dziedzinie przepisów reguluj cych prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. Do ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej nawi zuje bezpo rednio ustawa o urz dach ds. dzia alno ci gospodarczej. Okre la ona struktur, dzia alno i kompetencje tych e urz dów. Ustawa o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej nale y do najcz ciej nowelizowanych norm prawnych. Wynika to z cz stej nowelizacji powi zanych z ni przepisów prawa, a w ostatnich latach przede wszystkim równie z d enia do zminimalizowania obci e biurokratycznych przedsi biorców oraz umo liwienia prowadzenia dzia alno ci gospodarczej jak najszerszej grupie osób. Z dniem r. wesz a w ycie nowelizacja, która wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez zagraniczne osoby fizyczne z tzw. pa stw trzecich. Upraszcza ona proces pozyskania zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, zwalniaj c te osoby z obowi zku wpisu do rejestru handlowego. Prawo prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez te osoby powstaje z dniem z o enia dokumentu, potwierdzaj cego otrzymanie wizy d ugoterminowej lub pozwolenia na d ugoterminowy pobyt, w urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej, w którym dzia alno tak zg oszono (z o ono wniosek o wydanie koncesji) przy za o eniu, e dokument ten b dzie z o ony przed up ywem 3 dni roboczych od dnia zg oszenia miejsca pobytu obcokrajowca na terytorium Republiki Czeskiej w my l 93 ustawy o pobycie obcokrajowców (ustawa nr 326/1999 Dz.U, z pó niejszymi zmianami) a zarazem przed up ywem 6 miesi cy od dnia dor czenia wyci gu wydanego przez urz d ds. dzia alno ci gospodarczej do celów post powania w sprawie zezwolenia na pobyt. Dzia alno gospodarcz i merytoryczny zakres poszczególnych rodzajów dzia alno ci reguluj równie inne przepisy prawa (ustawy i obwieszczenia), np. prawo budowlane (stavební zákon), ustawa o odpadach (zákon o odpadech), o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej w turystyce (o podnikání v cestovním ruchu), itp. Wszystkie te przepisy prawne s dla przedsi biorców wi ce i nale y ich przestrzega. Ich przestrzeganie w wi kszo ci przypadków obj te jest nadzorem organów pa stwowych i w przypadku ich nieprzestrzegania mo e prowadzi do na o enia sankcji. Kolejn grup przepisów stanowi Czeskie Normy Pa stwowe ( SN). Te przepisy prawne nie s dla przedsi biorców obowi zuj ce. Okre laj jednak wymogi, jakie przedsi biorcy powinni 1

2 spe nia a brak ich przestrzegania w przypadku, gdy nast pi zdarzenie nadzwyczajne, mo e prowadzi do cigania przedsi biorcy przez organy pa stwowe lub s d. Niektóre wa ne cz ci norm pa stwowych zosta y wprowadzone do ustawodawstwa na mocy obwieszcze (maj cych rang polskich rozporz dze przyp. t um.) wydanych przez poszczególne ministerstwa resortowe, wiele spo ród nich obowi zuje jednak jako SN. Dzia alno gospodarcz, jak wspomniano, reguluj przede wszystkim nast puj ce normy prawne: Ustawa nr 455/1991 Dz. U. o dzia alno ci gospodarczej (zákon o ivnostenském podnikání) Ustawa nr 570/1991 Dz.U. o urz dach ds. dzia alno ci gospodarczej (zákon o ivnostenských ú adech) Ustawa nr 513/1991 Dz. U. Kodeks Handlowy (obchodní zákoník) Ustawa nr 40/1964 Dz. U. Kodeks Cywilny (ob anský zákoník) Ustawa nr 262/2006 Dz. U. Kodeks Pracy (zákoník práce) Ustawa nr 133/1985 o ochronie przeciwpo arowej (zákon o po ární ochran ) Ustawa nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumenta (zákon o ochran spot ebitele) Ustawa nr 353/2003 Dz. U. o podatkach akcyzowych (zákon o spot ebních daních) Ustawa nr 586/1992 Dz. U. o podatkach dochodowych (zákon o daních z p íjm ) Ustawa nr 235/2004 Dz. U. o podatku od warto ci dodanej (zákon o dani z p idané hodnoty) Ustawa nr 589/1992 Dz. U. o sk adkach na ubezpieczenie spo eczne i sk adce na pa stwow polityk zatrudnienia (zákon o pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti) Ustawa nr 592/1992 Dz. U. o sk adce na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (zákon o pojistném na v eobecné zdravotní poji t ní) Ustawa nr 563/1991 Dz. U. o rachunkowo ci (zákon o ú etnictví) Ustawa nr 182/2006 Dz. U. o niewyp acalno ci (insolven ní zákon) Ustawa nr 143/2001 Dz. U. o ochronie konkurencji (o ochran hospodá ské sout e) Ustawa nr 18/2004 Dz. U. o uznawaniu kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacjach obywateli krajów cz onkowskich Unii Europejskiej i niektórych obywateli innych pa stw oraz w sprawie zmiany niektórych ustaw (o uznávání odborné kvalifikace a jiné zp sobilosti státních p íslu ník lenských stát Evropské unie a n kterých p íslu ník jiných stát a o zm n n kterých zákon ) Ustawa nr 185/2001 Dz. U. o odpadach i zmianie niektórych innych ustaw (zákon o odpadech a zm n n kterých dal ích zákon ) Ustawa nr 183/2006 Dz. U. Prawo budowlane (stavební zákon) Przez ca y czas prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przedsi biorc dotycz w szczególno ci powy sze ustawy. II. Zdefiniowanie podstawowych poj Prawo prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i innych czynno ci ekonomicznych wynika z Karty Podstawowych Praw i Swobód. Dzia alno gospodarcza Zakres poj cia dzia alno ci gospodarczej ( ivnost) zosta w ustawie o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej okre lony w nawi zaniu do kodeksu handlowego. Przez prowadzenie dzia alno ci gospodarczej rozumie si systematyczn dzia alno wykonywan samodzielnie, we w asnym imieniu, na w asn odpowiedzialno, w celu osi gni cia zysku oraz zgodnie z warunkami okre lonymi w tej e ustawie. Ustawa o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej definiuje dzia alno gospodarcz oraz rodzaje dzia alno ci, które wchodz w zakres dzia alno ci gospodarczej w my l ustawy. 1 Zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej 1 3 ustawy nr 455/1991 Dz.U. o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej z pó n. zm. 2

3 Zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej ( ivnostenské oprávn ní) to w my l ustawy subiektywne prawo przedsi biorcy do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Prawo to polega na zezwoleniu na prowadzenie pewnych konkretnych czynno ci. Nie mo na go wi c uto samia z wyci giem z rejestru dzia alno ci gospodarczej, który jest dokumentem potwierdzaj cym prawo do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, maj c w ten sposób tylko cel legitymizacyjny. Przedsi biorca Poj cie przedsi biorcy (podnikatel) zdefiniowane jest w kodeksie handlowym. Z punktu widzenia ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej za przedsi biorc rozumie si osob, prawn lub fizyczn, która prowadzi dzia alno na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. W my l kodeksu handlowego przedsi biorc jest: a) osoba wpisana do rejestru handlowego, b) osoba, która prowadzi dzia alno gospodarcz na podstawie zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, c) osoba, która prowadzi dzia alno na podstawie zezwolenia innego ni zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej na podstawie odr bnych przepisów (punkty kontroli technicznej, bankowo, producenci energii elektrycznej oraz inni, w szczególno ci wymienieni w 3 ust. 3 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej), d) osoba, która prowadzi dzia alno rolnicz i wpisana jest do ewidencji na podstawie odr bnych przepisów. Na terenie RCz obcokrajowcy mog prowadzi dzia alno na takich samych zasadach jak obywatele czescy. III. Zdefiniowanie podmiotów gospodarczych Osoby prawne Osobami prawnymi s stowarzyszenia osób fizycznych lub prawnych, celowe stowarzyszenia maj tkowe, jednostki samorz du terytorialnego, inne podmioty, które okre la ustawa. Osoby prawne powo ywane s zazwyczaj na podstawie umowy sporz dzonej w formie pisemnej lub aktu za o ycielskiego. Powstaj z dniem wpisu do rejestru handlowego. Powstanie wi kszo ci osób prawnych (spó ek handlowych), ich reprezentowanie oraz odpowiedzialno za zobowi zania spó ki reguluje Kodeks Handlowy. Spó ka prawa handlowego to osoba prawna za o ona w celu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. S to: jawna spó ka handlowa, spó ka komandytowa, spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci, spó ka akcyjna, spó ka europejska oraz europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych oraz spó ka europejska s uregulowane równie w ustawodawstwie Wspólnot Europejskich i odr bnych przepisach prawa. Spó ka powstaje z dniem, w którym zostaje wpisana do rejestru handlowego. Wniosek o wpis do rejestru handlowego nale y z o y przed up ywem 90 dni od za o enia spó ki lub dor czenia zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci ( ivnostenský pr kaz) lub innego upowa nienia do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Je eli wniosek nie zostanie z o ony w okre lonym terminie, nie mo na ju na podstawie tego zezwolenia lub upowa nienia do prowadzenia dzia alno ci z o y wniosku o wpis do rejestru handlowego. Osoby fizyczne 3

4 Ka da osoba fizyczna mo e prowadzi dzia alno gospodarcz sama, pod swoim w asnym imieniem i nazwiskiem. Osoby fizyczne pochodz ce z krajów EU nie maj obowi zku wpisu do rejestru handlowego. Prowadz dzia alno gospodarcz pod swoim w asnym imieniem i nazwiskiem. Osoby fizyczne prowadz ce dzia alno gospodarcz maj osobowo prawn. IV. Dzia alno gospodarcza prowadzona przez wymienione podmioty na terenie RCZ W my l ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej ( ivnostenský zákon) mi dzy prowadzeniem dzia alno ci przez osoby fizyczne a prawne nie wyst puj wi ksze ró nice. Ró nice wyst puj jednak w zakresie innych przepisów prawa. Dotyczy to w szczególno ci zagadnie zwi zanych z bezpiecze stwem pracy, prawem podatkowym oraz karnym. Osoby zagraniczne mog prowadzi na terenie Republiki Czeskiej dzia alno gospodarcz na takich samych warunkach i w takim samym zakresie jak obywatele czescy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Z punktu widzenia sposobu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez cudzoziemców pochodz cych z pa stw Unii Europejskiej na terenie Republiki Czeskiej rozró niamy: A. Tymczasowe prowadzenie dzia alno ci w RCz Przedsi biorca, czy to obywatel pa stwa cz onkowskiego UE lub osoba prawna maj ca siedzib w jednym z pa stw cz onkowskich UE, upowa niony do prowadzenia dzia alno ci na terenie swojego pa stwa (posiada zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej) mo e tymczasowo wiadczy us ugi w zakresie swojego zezwolenia równie na terenie Republiki Czeskiej. Osoba fizyczna, tymczasowo i okazjonalnie wiadcz ca us ugi na terytorium Republiki Czeskiej w ramach dzia alno ci, która wchodzi w zakres jednej z dzia alno ci rzemie lniczych, wi zanych i koncesjonowanych, zobowi zana jest przed rozpocz ciem prowadzenia tzw. dzia alno ci regulowanej na terytorium Republiki Czeskiej do powiadomienia na pi mie o wiadczeniu us ug organu uznaj cego, jakim jest Ministerstwo Przemys u i Handlu RCz. Do powiadomienia osoba fizyczna wiadcz ca us ugi do cza 1. dowód to samo ci, dowód potwierdzaj cy jej obywatelstwo oraz ewentualnie dokument potwierdzaj cy status prawny osoby, której przepis dotyczy (w szczególno ci cz onka rodziny), 2. dokument potwierdzaj cy, e ma siedzib w pa stwie cz onkowskim pochodzenia i zgodnie z jego przepisami prawa wykonuje przedmiotow dzia alno i e zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej dzia alno ci nie zosta o jej w pa stwie cz onkowskim odebrane ani tymczasowo zawieszone, 3. dokument potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe, 4. dokument potwierdzaj cy, e przedmiotow dzia alno prowadzi a w pa stwie cz onkowskim pochodzenia przez okres co najmniej dwóch lat w trakcie ostatnich dziesi ciu lat lub dokument dotycz cy "regulowanego wykszta cenia, które merytorycznie przygotowuje j do wykonywania przedmiotowej dzia alno ci w kraju cz onkowskim pochodzenia, o ile przedmiotowa dzia alno jest w pa stwie cz onkowskim pochodzenia regulowana. Obowi zek ten dotyczy odpowiednio osób prawnych tymczasowo i okazjonalnie wiadcz cych us ugi. Dokumenty dotycz ce kwalifikacji zawodowych lub praktyki w przypadku osoby prawnej dokumentuje przez ni wskazana osoba, która ponosi odpowiedzialno za prawid owe wiadczenie us ug. Us ugodawcy maj równie obowi zek zapewnienia wykonywania czynno ci, które wchodz w zakres dzia alno ci wymienionych w za czniku nr 5 ustawy o dzia alno ci gospodarczej, wy cznie przez osoby fizyczne posiadaj ce kwalifikacje zawodowe. Warunek posiadania kwalifikacji zawodowych uwa a si za spe niony, je eli osoba wiadcz ca us ugi z o y za osoby, b d ce w stosunku pracy najemnej i wykonuj ce przedmiotowe czynno ci, dokument potwierdzaj cy ich wykszta cenie, które 4

5 je w pa stwie cz onkowskim pochodzenia merytorycznie przygotowuje do wykonywania przedmiotowej dzia alno ci lub je eli przedmiotowa dzia alno nie jest w pa stwie cz onkowskim pochodzenia regulowana, dokument potwierdzaj cy, e przedmiotow dzia alno wykonywa y co najmniej przez okres dwóch lat w trakcie ostatnich dziesi ciu lat. Spe nienie powy szego obowi zku urz d ds. dzia alno ci gospodarczej sprawdza w trakcie kontroli. Przedsi biorca musi by przygotowany do okazania w trakcie kontroli uprawnienia do wiadczenia us ug w postaci dowodu to samo ci, dokumentu potwierdzaj cego obywatelstwo, dokumentu potwierdzaj cego, e osoba wiadcz ca us ugi ma siedzib w kraju cz onkowskim pochodzenia i zgodnie z jego przepisami prawa wykonuje przedmiotow dzia alno (zalecenie: warto z o y równie t umaczenie na j zyk czeski). B. Sta e prowadzenie dzia alno ci gospodarczej na terenie RCz a) Przedsi biorca, który posiada zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej i na terytorium swojego pa stwa prowadzi dzia alno 1) mo e z o y wniosek o wystawienie nowego zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej jako podmiot jej nieprowadz cy spe niaj c wszystkie warunki wymagane w celu za o enia dzia alno ci (patrz punkt b) niniejszego akapitu) 2) zak ada jednostk organizacyjn. Musi udokumentowa, e na terytorium swojego pa stwa prowadzi dzia alno 3) osoba prawna ka dorazowo zak ada jednostk organizacyjn b) Przedsi biorca zg asza (sk ada wniosek) now dzia alno gospodarcz na terenie RCz. W RCz mo na wyodr bni cztery rodzaje dzia alno ci: 1. podlegaj c zg oszeniu: wolne - za cznik nr 4 ustawy nr 455/1991 Dz.U. rzemie lnicze za cznik nr 1 ustawy nr 455/1991 Dz.U. wi zane za cznik nr 2 ustawy nr 455/1991 Dz.U. 2. koncesjonowane za cznik nr 3 ustawy nr 455/1991 Dz.U. Warunki dotycz ce osób zagranicznych - ogólne Wymagane dokumenty (potwierdzaj ce pewne dane), które zosta y wydane w innym kraju, nale y urz dowi ds. dzia alno ci gospodarczej ( ivnostenský ú ad) z o y w oryginale wraz z t umaczeniem na j zyk czeski. Osoba zagraniczna, zg aszaj ca dzia alno na terenie RCz, nie musi posiada zezwolenia na pobyt na terenie RCz. Osoba zagraniczna, prowadz ca dzia alno za granic, mo e stworzy na terenie RCz tzw. jednostk organizacyjn swojego przedsi biorstwa. 1) Ogólne warunki dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej osoby fizyczne: a uko czenie 18. roku ycia (potwierdza si w formie okazania wa nego paszportu osoby fizycznej) b zdolno do czynno ci prawnych (potwierdza si w formie okazania wa nego paszportu osoby fizycznej) c nieskazitelno - za nieskaziteln nie jest uwa ana osoba, która zosta a skazana prawomocnym wyrokiem za przest pstwo pope nione umy lnie, je eli przest pstwo to zosta o pope nione w zwi zku z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej lub z przedmiotem dzia alno ci gospodarczej, o które wnioskuje lub który zg asza, o ile nie jest traktowana jako osoba, która nie zosta a skazana (potwierdza si w formie okazania wyci gu z rejestru karnego RCz lub dokumentu wydanego przez pa stwo, którego jest obywatelem, ewentualnie dokumentu wydanego przez pa stwo ostatniego pobytu w przypadku, gdy dotyczy to obywatela UE. W celu ustalenia nieskazitelno ci urz d ds. dzia alno ci gospodarczej mo e zwróci si do s du o odpis prawomocnego postanowienia. Je eli postanowienie nie zawiera 5

6 informacji decyduj cych dla ustalenia nieskazitelno ci, urz d ds. dzia alno ci gospodarczej ma prawo wgl du do tych cz ci akt prawnych, które te informacje zawieraj.). 2) Szczególne warunki dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Kwalifikacje zawodowe niezb dne do wykonywania czynno ci: Wolne rodzaje dzia alno ci gospodarczej: nie okre lono Rodzaje dzia alno ci rzemie lnicze: 1) nale yte uko czenie wykszta cenia redniego z uprawnieniami zawodowymi zdobytymi na danym kierunku nauczania, 2) nale yte uko czenie wykszta cenia redniego z egzaminem maturalnym na odpowiednim kierunku lub z przedmiotami przygotowania zawodowego w danym zawodzie, 3) nale yte uko czenie policealnego wykszta cenia zawodowego na odpowiednim kierunku, 4) nale yte uko czenie wykszta cenia wy szego na odpowiednim kierunku lub 5) uznanie kwalifikacji zawodowych, wydane przez organ w a ciwy na podstawie ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych, 6) weryfikacja lub uznanie osi gni tych pe nych kwalifikacji w danej dziedzinie na podstawie ustawy o uznawaniu wyników doskonalenia zawodowego. Rodzaje dzia alno ci wi zane: wymagane kwalifikacje zawodowe s wymienione w drugim akapicie za cznika nr 2 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej / ivnostenský zákon/ Rodzaje dzia alno ci podlegaj ce koncesjonowaniu: wymagane kwalifikacje zawodowe s wymienione w drugim akapicie za cznika nr 3 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, warunki w zakresie wydania koncesji wymienione s w kolumnie 3 a w kolumnie 4 opinia w a ciwego organu co do wydania koncesji, je eli jest ona wymagana zagraniczne osoby fizyczne, które za granic nie prowadz dzia alno ci gospodarczej a zamierzaj j prowadzi na terenie RCz, powinny udokumentowa nast puj ce okoliczno ci: dzia alno zg aszaj wnioski sk adaj w dowolnym gminnym urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej na terenie Czech lub za po rednictwem punktu kontaktowego administracji publicznej (CzechPOINT) spe nienie ogólnych warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (patrz wy ej) wed ug typu zg oszonej dzia alno ci, spe nienie warunków szczególnych kwalifikacji dokument o prawie w asno ci lub innym tytule do obiektów i pomieszcze, w których prowadzona jest dzia alno gospodarcza zagraniczne osoby fizyczne, które za granic prowadz dzia alno gospodarcz a na terenie RCz tworz jednostk organizacyjn swojego przedsi biorstwa powinny udokumentowa nast puj ce okoliczno ci: dzia alno zg aszaj wnioski sk adaj w dowolnym gminnym urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej na terenie Czech lub za po rednictwem punktu kontaktowego administracji publicznej (CzechPOINT) spe nienie ogólnych warunków prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (patrz wy ej) 6

7 dokumenty potwierdzaj ce, e posiadaj przedsi biorstwo poza terytorium RCz dokument o prawie w asno ci lub innym tytule do obiektów i pomieszcze, w których zlokalizowana jest jednostka organizacyjna osoby zagranicznej w RCz imi, nazwisko, dat urodzenia (ewentualnie PESEL, je eli by w RCz przydzielony) oraz miejsce zamieszkania wskazanego kierownika jednostki organizacyjnej je eli powo ywany jest odpowiedzialny przedstawiciel (odpov dný zástupce), nale y udokumentowa, e spe nia on ogólne i szczególne warunki prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Nie musi posiada prawa pobytu w RCz. zagraniczne osoby prawne, które za granic prowadz dzia alno gospodarcz a na terenie RCz tworz jednostk organizacyjn swojego przedsi biorstwa powinny udokumentowa nast puj ce okoliczno ci: dzia alno zg aszaj wnioski sk adaj w dowolnym gminnym urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej na terenie Czech lub za po rednictwem punktu kontaktowego administracji publicznej (CzechPOINT) wyci g z rejestru handlowego lub pokrewnego, prowadzone w pa stwie siedziby oraz dokument o tym, e jej jednostka organizacyjna na terenie RCz zosta a wpisana do rejestru handlowego, o ile dokonano wpisu (dokumenty nie mog by starsze ni 3 miesi ce) dokumenty o prawie w asno ci lub innym tytule do lokalizacji jednostki organizacyjnej osoby zagranicznej w RCz powo uj odpowiedzialnego przedstawiciela (w pierwszym rz dzie jest to kierownik jednostki organizacyjnej, o ile spe nia warunki ustawy 455/1991 Dz.U.), podaj jego dane i dokumenty potwierdzaj ce, e spe nia ogólne i szczególne (je eli jest to konieczne patrz typy dzia alno ci) warunki prowadzenia danej dzia alno ci. W przypadku wolnych dzia alno ci gospodarczych nie ma konieczno ci powo ywania odpowiedzialnego przedstawiciela, nale y z o y o wiadczenie odpowiedzialnego przedstawiciela (je eli jest powo any), i wyra a zgod na obj cie stanowiska; podpis na o wiadczeniu musi by uwierzytelniony, je eli odpowiedzialny przedstawiciel nie podpisuje o wiadczenia osobi cie w urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej. Przy za o eniu, e urz d ds. dzia alno ci gospodarczej nie ma w tpliwo ci co do prawid owo ci t umaczenia, ewent. autentyczno ci podpisu lub piecz tki, sk adane dokumenty, je eli nie by y wydane w j zyku czeskim, nie musz by przet umaczone na j zyk czeski w sposób uwierzytelniony (tzn. przez t umacza wpisanego na list bieg ych i t umaczy przysi g ych), tak samo nie ma konieczno ci uwierzytelniania autentyczno ci podpisu i piecz tki z o onej na dokumencie. Centralne Punkty Rejestracji (urz dy ds. dzia alno ci gospodarczej) W wyniku rozszerzenia kompetencji urz dów ds. dzia alno ci gospodarczej od r. przedsi biorca w momencie rejestracji w centralnym punkcie rejestracji (urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej) mo e dokona podstawowych czynno ci. Oprócz zg oszenia dzia alno ci gospodarczej mo e dokona zg oszenia swojej dzia alno ci do urz du skarbowego, zak adu ubezpiecze spo ecznych, zak adu ubezpiecze zdrowotnych, ewentualnie urz du pracy. Jednolity formularz rejestracyjny (jednotný registra ní formulá /JRF) przedsi biorca mo e pobra z internetu, wype ni i z o y w celu rejestracji. Przekazanie poszczególnych cz ci JRF do innych urz dów pozostaje ju w gestii urz du ds. dzia alno ci gospodarczej. Taka procedura nie jest jednak obowi zkowa. Je eli przedsi biorca wybierze bardziej skomplikowany sposób, mo e sk ada odr bne zg oszenia w poszczególnych w a ciwych urz dach. Przy wykorzystaniu JRF mo na zarejestrowa si lub zg osi w ewidencji: 7

8 w odniesieniu do urz du ds. dzia alno ci gospodarczej: zg oszenie dzia alno ci gospodarczej / wniosek o przyznanie koncesji zg oszenie zak adu w odniesieniu do urz du skarbowego: Zg oszenie podatkowe do ewidencji osób fizycznych zg oszenie rejestracyjne do podatku dochodowego od osób fizycznych zg oszenie rejestracyjne do podatku od warto ci dodanej (VAT) zg oszenie do podatku od nieruchomo ci zg oszenie do podatku drogowego zg oszenie do rejestracji kas fiskalnych zg oszenie do rejestracji wydzielone filie i zak ady zg oszenie do podatku dochodowego jako p atnik - podatku dochodowego z tytu u stosunku s u bowego i po ytków funkcyjnych, podatku dochodowego naliczanego na podstawie specjalnej stawki podatkowej Zg oszenie podatkowe do ewidencji osób prawnych zg oszenie rejestracyjne do podatku dochodowego od osób prawnych zg oszenie rejestracyjne do podatku od warto ci dodanej (VAT) zg oszenie do podatku od nieruchomo ci zg oszenie do podatku drogowego zg oszenie do rejestracji kas fiskalnych zg oszenie do rejestracji wydzielone filie i zak ady zg oszenie do podatku dochodowego jako p atnik - podatku dochodowego z tytu u stosunku s u bowego i po ytków funkcyjnych, podatku dochodowego naliczanego na podstawie specjalnej stawki podatkowej W odniesieniu do Zak adu Ubezpiecze Spo ecznych ( eská správa sociálního zabezpe ení): zg oszenie rozpocz cia samodzielnie wykonywanej dzia alno ci gospodarczej (dotyczy tylko osób fizycznych) zg oszenie do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i chorobowego (dotyczy tylko osób fizycznych) W odniesieniu do urz du pracy: zg oszenie wolnego miejsca pracy, ewent. jego zaj cia (dotyczy osób fizycznych i prawnych) W odniesieniu do zak adu ubezpiecze zdrowotnych (zdravotní poji ovna): zg oszenie osoby ubezpieczonej (osoby fizycznej) o rozpocz ciu (lub zako czeniu) samodzielnie wykonywanej dzia alno ci zarobkowej Ponadto istnieje formularz do zmian, przy pomocy którego mo na dokona : zg oszenia zmiany lub uzupe nienia danych wg 49, ewent. 56 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej / ivnostenský zákon/) z o y wniosek o zamkni cie dzia alno ci gospodarczej zg oszenia rozpocz cia/zako czenia prowadzenia dzia alno ci w zak adzie zg oszenia zawieszenia dzia alno ci zg oszenia wznowienia dzia alno ci gospodarczej przez up ywem terminu, na jaki dzia alno zosta a zawieszona zmiany przedstawicieli, organów statutowych Po spe nieniu wymaganych warunków, urz d ds. dzia alno ci gospodarczej w ci gu 5 dni dokonuje wpisu do rejestru dzia alno ci gospodarczej i wydaje wyci g. 8

9 Powstanie prawa do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej: Terminy: W przypadku osób prawnych i osób fizycznych w sytuacji prowadzenia dzia alno ci podlegaj cej zg oszeniu - z dniem zg oszenia lub, je eli w zg oszeniu podano pó niejszy termin nabycia uprawnie do prowadzenia dzia alno ci, z tym dniem W przypadku rodzajów dzia alno ci podlegaj cych koncesjonowaniu z dniem uprawomocnienia si postanowienia o przyznaniu koncesji Je eli osoba zg aszaj ca spe ni a wszystkie warunki okre lone na mocy ustawy, urz d ds. dzia alno ci gospodarczej dokonuje wpisu do rejestru dzia alno ci gospodarczej w ci gu 5 dni od dnia dor czenia zg oszenia i wydaje przedsi biorcy wyci g Je eli do prowadzenia dzia alno ci na mocy odr bnych przepisów lub za cznika nr 3 ustawy konieczne jest posiadanie uprawnienia lub zgody albo zezwolenia lub opinii organu administracji publicznej, urz d ds. dzia alno ci gospodarczej sk ada do niego wniosek o wydanie koncesji, wraz z wszystkimi dokumentami z o onymi przez wnioskuj cego o koncesj, które s niezb dne do wydania opinii. Organ ten powinien wyda opini w ci gu 30 dni od dor czenia wniosku, o ile w za czniku nr 3 nie okre lono inaczej. Dla urz du ds. dzia alno ci gospodarczej opinia w a ciwego organu jest wi ca. Urz d ds. dzia alno ci gospodarczej w ci gu 5 dni od dnia uprawomocnienia si decyzji o udzieleniu koncesji dokonuje wpisu do rejestru dzia alno ci gospodarczej i wydaje przedsi biorcy wyci g wniosek o wpis do rejestru handlowego nale y z o y przed up ywem 90 dni od dor czenia zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci (pr kaz ivnostenského oprávn ní). Op aty: zg oszenie dzia alno ci przy rozpocz ciu prowadzenia dzia alno ci 1000 CZK inne zg oszenia 500 CZK przyj cie wniosku o wydanie koncesji przy rozpocz ciu prowadzenia dzia alno ci CZK przyj cie kolejnego wniosku o wydanie koncesji 500 CZK wydanie wyci gu z rejestru dzia alno ci gospodarczej po zg oszeniu zmiany 100 CZK V. Obowi zki podmiotów gospodarczych w RCz Obowi zki osób prowadz cych dzia alno gospodarcz reguluje w szczególno ci ustawa o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej. Ponadto, tak e ustawa nr 634/1992 Dz. U. o ochronie konsumenta oraz kilka innych ustaw. Wi kszo obowi zków osób prowadz cych dzia alno gospodarcz w my l ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej zdefiniowana jest w paragrafach 11, 17,31 i 49 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej. Obowi zki te powinna przestrzega ka da osoba prawna i fizyczna prowadz ca swoj dzia alno w trybie ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej. Obowi zki w my l ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej Kwalifikacje zawodowe osób wykonuj cych dzia alno ( 7) 1. Przedsi biorca ma obowi zek zapewnienia wykonywania czynno ci, które wchodz w zakres dzia alno ci wymienionych w za czniku nr 5 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej (np. us ugi masa u i odnowy biologicznej, opieka nad dzieckiem do 3. roku ycia itd.), tylko poprzez 9

10 osoby fizyczne posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przedsi biorca ma obowi zek prowadzenia ewidencji dotycz cej tych osób i przechowywania kopii dokumentów potwierdzaj cych ich kwalifikacje zawodowe co najmniej przez okres 3 lat od zako czenia wykonywania tych czynno ci przez te osoby. Odpowiedzialny przedstawiciel ( 11) 2. Przedsi biorca, b d cy osob fizyczn i niespe niaj cy szczególnych warunków prowadzenia dzia alno ci okre lonych w 7 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, lub osob prawn w zakresie dzia alno ci wymagaj cej spe nienia warunków jej prowadzenia w my l 7 ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej, zobowi zany jest do powo ania dla tych rodzajów dzia alno ci tzw. odpowiedzialnego przedstawiciela (odpov dný zástupce). 3. Powo anie odpowiedzialnego przedstawiciela lub zako czenie przez niego wykonywania tej funkcji przedsi biorca powinien zg osi w urz dzie ds. dzia alno ci gospodarczej w ci gu 15 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. 4. Je eli odpowiedzialny przedstawiciel zaprzestaje wykonywania funkcji lub nie spe nia warunków, przedsi biorca powinien najpó niej w ci gu 15 dni powo a nowego odpowiedzialnego przedstawiciela. Zak ad (provozovna, 7) Zak adem rozumie si obiekt, w którym prowadzona jest dzia alno gospodarcza. Zgodnie z ustaw o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej zak adem jest równie kiosk, sklep na kó kach i urz dzenie podobnego typu, s u ce do sprzeda y towarów lub wiadczenia us ug. 5. Na danie urz du ds. dzia alno ci gospodarczej przedsi biorca powinien udokumentowa posiadanie prawa w asno ci lub u ytkowania do obiektów lub pomieszcze zak adu. Za w przypadku mobilnego zak adu, prawo do jego umieszczenia. 6. Przedsi biorca powinien z wyprzedzeniem poinformowa urz d ds. dzia alno ci gospodarczej o rozpocz ciu i zako czeniu prowadzenia dzia alno ci. Nie dotyczy do automatów i mobilnych zak adów. 7. Przedsi biorca powinien zapewni, aby zak ad by dostosowany do prowadzenia dzia alno ci w my l odr bnych przepisów prawa (ustawa Prawo budowlane/stavební zákon). Dostosowanie obiektu nale y udokumentowa np. decyzj o odbiorach, decyzj o zmianie u ytkowania obiektu itd. 8. Zak ad musi by w sposób trwa y i widoczny oznaczony z zewn trz firm handlow (ze wskazaniem formy prawnej np. sp. z o.o., S.A, itp.) lub imieniem i nazwiskiem przedsi biorcy wraz z numerem regon osoby i numerem regon zak adu. Mobilny zak ad lub automat powinien by dodatkowo oznaczony informacj nt. siedziby lub miejsca prowadzenia dzia alno ci. Zak ad przeznaczony do sprzeda y towarów lub wiadczenia us ug na rzecz konsumentów musi by trwale i widocznie z zewn trz oznaczony równie imieniem i nazwiskiem osoby odpowiedzialnej za funkcjonowanie zak adu, godzinami otwarcia lub pracy przeznaczonymi dla konsumentów, kategori i klas obiektu noclegowego wiadcz cego us ugi tymczasowego zakwaterowania. 9. W przypadku zamkni cia zak adu przeznaczonego do sprzeda y towarów lub wiadczenia us ug na rzecz konsumentów przedsi biorca ma obowi zek z wyprzedzeniem (chyba e z powa nych powodów nie jest to mo liwe) umie ci w odpowiednim miejscu informacj z pocz tkow i ko cow dat okresu zamkni cia. Inne obowi zki ( 31) 10

11 10. Przedsi biorca, prowadz cy dzia alno poprzez odpowiedzialnego przedstawiciela, powinien zapewni jego udzia w prowadzeniu dzia alno ci w wymaganym zakresie. 11. Przedsi biorca ma obowi zek w widoczny sposób oznaczy firm handlow, ewent. nazw lub imieniem i nazwiskiem oraz regonem obiekt, w którym ma miejsce prowadzenia dzia alno ci, je eli jest ono inne od miejsca zamieszkania, lub siedzib (jednostk organizacyjn ). 12. Przedsi biorca ma obowi zek przedstawienia organowi kontroli na jego danie oraz w terminie przez niego wskazanym dokumentów potwierdzaj cych sposób nabycia sprzedawanych towarów lub materia ów wykorzystywanych do wiadczenia us ug. 13. W przypadku zakupu towarów u ywanych lub towarów bez dokumentu nabycia, zabytków kultury lub przedmiotów o warto ci kulturowej, przyjmowania towarów w zastaw lub po redniczenia w ich zakupie lub przyj ciu w zastaw, przedsi biorca zobowi zany jest przed zawarciem umowy do zidentyfikowania uczestników transakcji (imi i nazwisko, pesel, miejsce urodzenia, p e, pobyt sta y, obywatelstwo, rodzaj i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono to samo oraz organ, który dokument wyda ). Ponadto nale y jednoznacznie zidentyfikowa przedmiot umowy. Identyfikacj przedmiotu umowy rozumie si ustalenie nazwy wyrobu, jego marki i numeru produkcyjnego, je eli znajduj si na wyrobie. W przeciwnym razie krótki opis wyrobu, umo liwiaj cy jego wystarczaj c identyfikacj. Przedsi biorca ma obowi zek prowadzenia ewidencji w zakresie powy szych informacji wraz z dat zawarcia umowy. Ewidencja taka powinna by przechowywana w zak adzie, w którym identyfikacja ta ma miejsce i przechowywane s opisywane towary. Wszystkie dane identyfikacyjne (uczestników transakcji i przedmiotu umowy) przedsi biorca powinien przechowywa przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy. Je eli uczestnik (strona) umowy odmówi przeprowadzenia identyfikacji lub je eli nie ma mo liwo ci zidentyfikowania przedmiotu umowy, przedsi biorca nie mo e towaru zakupi, przyj w zastaw lub po redniczy w jego zakupie. 14. Przedsi biorca zobowi zany jest do zapewnienia, aby w zak adzie przeznaczonym do sprzeda y towarów lub wiadczenia us ug na rzecz konsumentów by a w godzinach otwarcia lub pracy przeznaczonych dla konsumentów obecna osoba znaj ca j zyk czeski lub s owacki. 15. Przedsi biorca ponosi odpowiedzialno za to, aby jego pracownicy udokumentowali spe nienie warunku nieskazitelno ci, je eli omawiana ustawa lub odr bne przepisy prawa nak adaj na pracowników taki warunek. 16. Przedsi biorca i osoby fizyczne prowadz ce dzia alno, b d c przedmiotem dzia alno ci gospodarczej, osoby wyst puj ce w ich imieniu oraz odpowiedzialny przedstawiciel maj obowi zek potwierdzenia swojej to samo ci przed pracownikami urz du ds. dzia alno ci gospodarczej. 17. Najpó niej na dzie zako czenia dzia alno ci w zak adzie przedsi biorca zobowi zany jest do zg oszenia urz dowi ds. dzia alno ci gospodarczej, pod jakim adresem mo na dochodzi jego ewentualnych zobowi za. Przedsi biorca ma równie obowi zek zg oszenia ka dej zmiany adresu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przez okres 4 lat od dnia zako czenia dzia alno ci w zak adzie. 18. Na pro b klienta przedsi biorca zobowi zany jest do wydania dokumentów potwierdzaj cych sprzeda towarów lub wiadczenie us ug. Na dokumencie powinna znajdowa si firma handlowa lub nazwa przedsi biorcy, ewentualnie imi i nazwisko oraz regon, data sprzeda y towarów lub us ugi, rodzaj towarów lub us ugi oraz cena. 19. Na wniosek urz du ds. dzia alno ci gospodarczej przedsi biorca powinien poinformowa, czy prowadzi dzia alno gospodarcz oraz przedstawi dokumenty potwierdzaj ce prowadzenie dzia alno ci. 11

12 20. Przedsi biorca odpowiada za to, e jego pracownicy posiadaj kwalifikacje do wykonywania zawodu okre lone w odr bnych przepisach, znaj przepisy w dziedzinie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia publicznego (BHP i ochrona przeciwpo arowa). 21. Przedsi biorca przygotowuj cy m odzie do zawodu powinien przestrzega odr bnych przepisów prawa. 22. Prowadz c dzia alno gospodarcz, przedsi biorca zobowi zany jest do przestrzegania obowi zków wynikaj cych z omawianej ustawy i odr bnych przepisów prawa. Zmiany danych ( 49) 23. Przedsi biorca powinien zg osi urz dowi ds. dzia alno ci gospodarczej wszystkie zmiany i uzupe nienia dotycz ce danych i dokumentów, które s okre lone dla zg oszenia dzia alno ci gospodarczej. Dokumenty potwierdzaj ce te zmiany powinien z o y w ci gu 15 dni od dnia ich wydania. Nie dotyczy to zmian i uzupe nie wpisanych ju w podstawowych rejestrach, w rejestrze handlowym lub w systemie informatycznym ewidencji ludno ci, je eli przedsi biorca jest obywatelem RCz lub w informatycznym systemie obcokrajowców, je eli przedsi biorca jest obcokrajowcem (przyk adowo dotyczy to zmiany miejsca prowadzenia dzia alno ci). Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia oznacza prowadzenie dzia alno ci, której przedmiotem jest dzia alno gospodarcza, w zakresie której nie wydano zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. Prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia rozumie si równie jednorazowe i przypadkowe prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w czasie jej zawieszenia. Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia mo e dotyczy osoby fizycznej, jak i prawnej. W przypadku osoby fizycznej mo e dotyczy to prowadzenia dzia alno ci bez jakiegokolwiek zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej (osoba fizyczna nieprowadz ca dzia alno ci gospodarczej) lub prowadzenia dzia alno ci bez w a ciwego zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej (osoba fizyczna prowadz ca dzia alno gospodarcz ). Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia wynika cz sto z nie wiadomo ci, w sytuacjach, gdy osoba prowadz ca dzia alno wykroczy podejmowanymi dzia aniami poza zakres dzia alno ci gospodarczej, na której prowadzenie posiada zezwolenie i "w dobrej wierze" wykonuje czynno ci, na które nie ma zezwolenia. Przyk adowo osoba prowadz ca pensjonat, posiadaj ca zezwolenie na prowadzenie us ug noclegowych w ramach us ug zakwaterowania wiadczy te us ugi ywieniowe, na które jednak potrzebne jest odr bne zezwolenie. W przypadku prowadzenia dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia przez osob fizyczn (z lub bez jakiegokolwiek zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej) sprawa rozpatrywana jest jako wykroczenie. W przypadku osoby prawnej jest to natomiast tzw. inny delikt administracyjny. Gdyby dotyczy o to prowadzenia dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia w "wi kszym zakresie", mo e by to traktowane nawet jako przest pstwo w my l przepisu 251 ustawy nr 40/2009, Dz.U., kodeks karny. Za prowadzenie dzia alno ci gospodarczej bez zezwolenia urz d ds. dzia alno ci gospodarczej mo e na o y sankcj, w przypadku wolnych rodzajów dzia alno ci gospodarczej do ,- CZK, w przypadku wi zanych lub rzemie lniczych rodzajów dzia alno ci gospodarczej do ,- CZK a w przypadku dzia alno ci gospodarczej koncesjonowanej a do wysoko ci ,- CZK. Kontrola w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Kontrol w zakresie prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w ramach swoich czynno ci wykonuj urz dy ds. dzia alno ci gospodarczej, które sprawdzaj, czy i w jaki sposób przestrzegane s 12

13 obowi zki okre lone w ustawie o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej i innych przepisach prawa dotycz cych prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. W ramach kontroli wykonywania obowi zków, na o onych na przedsi biorc prowadz cego dzia alno gospodarcz na mocy odr bnych przepisów prawa, urz d ds. dzia alno ci gospodarczej mo e za da od przedsi biorcy dokumentów potwierdzaj cych spe nienie tych obowi zków. Czynno ci kontrolne podejmowane w ramach kontroli dzia alno ci gospodarczej wykonuj pracownicy urz dów ds. dzia alno ci gospodarczej. W trakcie czynno ci kontrolnych mog oni nagrywa d wi k i obraz. Do kontroli mog zosta zaproszeni przedstawiciele innych organów i instytucji wskazanych przez odr bne przepisy prawa (np. Policja Republiki Czeskiej, Inspektorat Ochrony rodowiska, Czeska Inspekcja Handlowa itd.) Sankcje za naruszenie obowi zków Za brak przestrzegania powy szych obowi zków urz d ds. dzia alno ci gospodarczej mo e w post powaniu administracyjnym na o y kar pieni n. W ustawie o dzia alno ci gospodarczej wskazana jest górna granica kary dla poszczególnych deliktów administracyjnych i waha si w granicach od CZK do CZK. Je eli istnieje pewno co do naruszenia obowi zków a osoba prawna lub fizyczna jest gotowa do zap acenia kary, brak przestrzegania obowi zków mo na ukara w ramach post powania blokowego na o eniem kary do CZK. W niektórych przypadkach, gdy przedsi biorca w istotny sposób narusza warunki na o one na mocy ustawy, zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej mo e zosta zawieszone lub anulowane. W przypadku anulowania zezwolenia, w ci gu kolejnych trzech lat nie mo na wyda nowego zezwolenia na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej, nawet na wniosek przedsi biorcy. VI. Zako czenie Na podstawie wy ej wymienionych dokumentów przedsi biorca mo e rozpocz prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w pe nym zakresie. W trybie ci g ym powinien ledzi przepisy ustawy o prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej i innych ustaw, które bezpo rednio dotycz prowadzonych rodzajów dzia alno ci. W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci, zwi zanych z rozpocz ciem dzia alno ci gospodarczej w RCz, mo na zwróci si do któregokolwiek gminnego urz du ds. dzia alno ci gospodarczej, w których kompetentni pracownicy udziel niezb dnych informacji. Wa ne adresy: Ministerstwo Przemys u i Handlu RCz Rejestr Handlowy Ewidencja dzia alno ci gospodarczej Adresy urz dów ds. dzia alno ci gospodarczej Pa stwowa Inspekcja Rolno- Spo ywcza Znaki ochronne Portal administracji publicznej Urz d ds. w asno ci

14 przemys owej Doradca BHP i ochrony przeciwpo arowej Czeskie Normy Pa stwowe Klasyfikacja dzia alno ci OKE Czeska Agencja Wspierania Handlu Wykaz rodzajów dzia alno ci gospodarczej Druki do wpisu do rejestru handlowego Ustawy i obwieszczenia _schema=portal =0&s6=0 14

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo