Redakcja: mgr Paweł Dańczak Autorzy: Kamila Górna, Monika Woźniak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja: mgr Paweł Dańczak Autorzy: Kamila Górna, Monika Woźniak"

Transkrypt

1 Droga od momentu zachorowania do uzyskania świadczenia. Czym różnią się orzeczenie ZUS i Miejskiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności? Jakie są konsekwencje jednego i drugiego orzeczenia i jakie są tryby odwoławcze? Redakcja: mgr Paweł Dańczak Autorzy: Kamila Górna, Monika Woźniak Kiedy w życiu pojawia się choroba, dla nikogo nie jest to łatwe doświadczenie. Dodatkowo często towarzyszą temu problemy związane z brakiem środków potrzebnych na leczenie, czy też problem niezdolności do pracy, czego efektem jest brak środków do życia. W ciężkiej sytuacji osobom niepełnosprawnym mają pomagać różnego rodzaju ulgi i świadczenia. Pomoc taka zagwarantowana jest w najważniejszym akcie normatywnym w Polsce, w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Artykuł 69 Konstytucji stanowi: Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Jednak aby z takiej pomocy móc korzystać konieczne jest prawne poświadczenie niepełnosprawności. Definicja zawarta w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówi, że Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej W świetle prawa osobą niepełnosprawną jest osoba, która posiada prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Do tego celu służą: orzeczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy orzeczenia Miejskiego Zespołu ds. niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności Oba wyżej wymienione sposoby mają na celu przede wszystkim pomóc osobom niepełnosprawnym i na wielu płaszczyznach są sobie równe (np. w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny). Zasadniczą różnicą jest to, że w przypadku ubiegania się o rentę z ubezpieczenia społecznego konieczne jest orzeczenie ZUS. Dlatego orzecznictwo to nazywamy rentowym, a orzecznictwo Miejskich Zespołów to 1

2 orzecznictwo do celów pozarentowych, które pozwala jedynie korzystać z różnych form pomocy społecznej i uprawnień. ORZECZNICTWO POZARENTOWE podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Orzekaniem o stopniu niepełnosprawności zajmują się powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przy każdym zespole powinien działać punkt informacyjny, w którym można dowiedzieć się, na jakich zasadach i w jakim trybie odbywa się postępowanie. Jeżeli chodzi o adres siedziby właściwego dla nas zespołu, taką informację można uzyskać w urzędzie powiatowym czy też w urzędzie miejskim. Omawiane orzeczenia mogą dotyczyć: Dzieci do 16 roku życia wtedy zalicza się je do osób niepełnosprawnych bez określania stopnia niepełnosprawności. Osoby powyżej 16 roku życia orzeczenie musi wskazać stopień niepełnosprawności. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ETAP WNIOSEK Postępowanie rozpoczyna złożenie wniosku. Uprawnioną do jego złożenia jest:- osoba zainteresowana,- przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej, czyli np. rodzic dziecka, czy też opiekun osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej. Wniosek należy złożyć we właściwej siedzibie zespołu ds. niepełnosprawności. Można to uczynić za pośrednictwem centrum pomocy rodzinie lub ośrodka pomocy społecznej. Osoba zainteresowana musi wtedy dołączyć pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu wraz z podpisem. Ponadto wniosek można również przesłać listem poleconym. 2

3 Druki wniosku dostępne są w urzędzie powiatowym/miejskim, można je otrzymać na miejscu bądź listownie. Ponadto druki można znaleźć na stronach internetowych, m.in. Co powinien zawierać wniosek? imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, cel uzyskania orzeczenia (np. uzyskanie świadczeń finansowych z pomocy społecznej, możliwość korzystania z warsztatów terapii zajęciowej, zdobycie uprawnień do korzystania z ulg, karty parkingowej), uzasadnienie wniosku (czyli określenie sytuacji społecznej i zawodowej, informacje o tym, czy wnioskodawca ubiegał się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego). Co należy dołączyć do wniosku? zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca (może to być lekarz pierwszego kontaktu) dokument ten jest ważny przez miesiąc od daty wydania, kserokopie dokumentów medycznych (historia choroby) umożliwiających ocenę stopnia niepełnosprawności. II ETAP - ROZPATRZENIE WNIOSKU Organ ma miesiąc na rozpatrzenie wniosku. W przypadku spraw skomplikowanych czas ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy. Zainteresowany zostaje wezwany na posiedzenie komisji, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia, podczas którego przeprowadzane są badania mające na celu ocenę stanu zdrowia wnioskodawcy. Badanie nie będzie przeprowadzane, jeśli lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna, że posiadana dokumentacja jest wystarczająca do wydania oceny. Jeżeli zainteresowany, ze względu na stan zdrowia, nie będzie mógł stawić się na posiedzeniu, musi to zaznaczyć we wniosku. III ETAP WYDANIE ORZECZENIA Na podstawie dokonanej oceny stanu zdrowia wydawane jest orzeczenie o niepełnosprawności i jej stopniu. Możliwe kwalifikacje to: 1. znaczny stopień niepełnosprawności gdy osoba posiada naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 3

4 2. umiarkowany stopień niepełnosprawności gdy osoba posiada naruszoną sprawność organizmu, jest niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych 3. lekki stopień niepełnosprawności gdy osoba posiada naruszoną sprawność organizmu, powodują w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne Orzeczenie powinno zawierać wskazania do rehabilitacji i zawierać wskazówki dla osoby niepełnosprawnej bądź jej rodziny co do prowadzonej rehabilitacji lub terapii. Orzeczenie może być wydane na stałe lub na czas określony. W przypadku dzieci do 16 roku życia wydaje się orzeczenie na czas określony, ale nie dłuższy niż do momentu ukończenia przez dziecko 16 lat. W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia. Po uzyskaniu decyzji należy zwrócić się o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która stanowi potwierdzenie posiadania orzeczenia i ułatwia dostęp do przywilejów i ulg, które z niej wynikają. Organem uprawnionym do wydania legitymacji jest starosta. Wniosek o jej wydanie należy złożyć w siedzibie Zespołu ds. niepełnosprawności. ODWOŁANIE Jeżeli decyzja wydana przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności nas nie zadowala, można złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu. Odwołanie takie można złożyć w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie, tj. za pośrednictwem Powiatowego Zespołu. Kiedy nie zgadzamy się również z decyzją zespołu wojewódzkiego, wtedy przysługuje odwołanie do sądu okręgowego- sądu pracy i polityki społecznej. Takie postępowanie wolne jest od opłat oraz przymusu adwokackiego, co znaczy, że każdy może występować w tym postępowaniu sam i nie musi być reprezentowany przez adwokata czy radcę prawnego. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYDANEGO ORZECZENIA Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności pozwala korzystać z różnych form pomocy oraz uprawnień, tj.: 4

5 w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia: możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze szkoleń (w tym specjalistycznych), podlegania przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych(np. prawo do dodatkowych urlopów, przerw w pracy), ulgi podatkowe, komunikacyjne, zwolnienie z opłat radiowotelewizyjnych itp., w zakresie rehabilitacji: możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne (kule, laski, wózki, protezy), środki pomocnicze (np. przedmioty higieny osobistej) oraz pomoce techniczne ułatwiające codzienne funkcjonowanie, usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne świadczone przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością). UWAGA! Warto pamiętać, że wydanie orzeczenia nie wyklucza możliwości wykonywania pracy! Podjęcie pracy może nastąpić: - w warunkach chronionych, przede wszystkim w zakładzie pracy chronionej, - na tzw. otwartym rynku pracy (u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej), w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy, - w formie telepracy. ORZECZENICTWO RENTOWE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 w sprawie orzekania o niezdolności do pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe Orzeczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej ZUS, które są wydawane przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu, dotyczą niezdolności do pracy i są podstawą do ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia społecznego w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy. 5

6 Niezdolność do pracy - to sytuacja w której doszło do całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, przy czym nie ma pozytywnych rokowań co do odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. O celowości przekwalifikowania zawodowego orzeka się jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie trwale utraciła zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie i może odzyskać zdolność do pracy po przekwalifikowaniu. Osobą niezdolną do pracy jest zatem ubezpieczony, który jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego z powodu stanu zdrowia przestał być osobą aktywną zawodowo trwale lub na czas bliżej nieokreślony oraz utracił zdolność do zarabiania na własne utrzymanie. 1 CZĘŚCIOWO niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnie z poziomem posiadanych kwalifikacji. Osoba całkowicie lub częściowo niezdolna do pracy ma prawo do RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY. Świadczenie to następujące warunki: przysługuje ubezpieczonemu, który łącznie spełnia 1. jest niezdolny do pracy (warunek ten musi być stwierdzony przez lekarza orzecznika); 2. ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy, tzn. ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy, który wynosi co najmniej a) 1 rok - jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, b) 2 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat, c) 3 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat, d) 4 lata - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat, e) 5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat, jednak gdy niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, warunek ten nie jest wymagany; 3. niezdolność do pracy powstała we wskazanych w ustawie okresach składkowych oraz nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Jeżeli niezdolność do pracy nie wystąpiła w tych okresach ubezpieczony nadal zachowa prawo do renty pod warunkiem że udowodni okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny oraz jest niezdolny do pracy. 1 Jędrasik-Jankowska I., Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, t2, Warszawa

7 POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UZYSKANIA RENTY I ETAP ZGŁOSZENIE WNIOSKU W ODZZIALE ZUS Pierwszą czynnością, która powinna podjąć osoba zainteresowana uzyskaniem świadczenia z tytułu niezdolności do pracy jest zgłoszenie wniosku w organie rentowym (oddziale ZUS) właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Wniosek składa się pisemnie lub ustnie do protokołu. Istnieje możliwość zgłoszenia wniosku także w formie uwierzytelnionego dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zasadą jest składanie wniosków w formie ujednoliconych druków, czyli wzorów wniosków zawierających rubryki przeznaczone na dane wnioskodawcy i wszystkie konieczne informacje (druk ZUS Rp-1). Druki te są udostępniane nieodpłatnie przez organy rentowe w oddziałach ZUS 2, można je także pobrać ze strony internetowej Zakładu We wniosku powinny się znaleźć następujące informacje: 1. imię i nazwisko oraz datę urodzenia zainteresowanego; 2. numer PESEL a w razie jego nienadania-numer i serię dowodu osobistego lub paszportu zainteresowanego; 3. adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji zainteresowanego; 4. ostatni adres miejsca zamieszkania zainteresowanego w Polsce w przypadku osoby zamieszkałej za granicą, jeżeli zamieszkiwała wcześniej w Polsce; 5. adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania- w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania; 6. wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się zainteresowany; 7. wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty; 8. podpis zainteresowanego, pełnomocnika albo osoby upoważnionej prze zainteresowanego. Do wniosku każda osoba zainteresowana powinna dołączyć dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokości, tj.: 1. dokumenty stwierdzające datę urodzenia; 2. dowody, które potwierdzają okresy uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość, np. a) świadectwo pracy, b) zaświadczenie płatnika składek(pracodawcy) lub innego właściwego organu wydane na podstawie posiadanych dokumentów c) legitymacja ubezpieczeniowa, d) legitymacja służbowa, legitymacja związku zawodowego, e) umowa o pracę, f) wpis w dowodzie osobistym 2 Antonów K., Bartnicki M. [w:] Antonów K. (red.) Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz,

8 g) pisma kierowane przez pracodawcę do pracownika w czasie trwania zatrudnienia h) zeznania świadków, ale dopiero po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia w formie ustnej lub pisemnej do protokołu o braku dokumentów potwierdzających te okresy i o przyczynach ich braku. Zeznania świadków( co najmniej dwóch) powinny być zgłoszone na piśmie lub ustnie do protokołu we właściwym oddziale ZUS; 3. dokumenty zaświadczające stan zdrowia np. a) zaświadczenie o stanie zdrowia, b) wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy sporządzony przez płatnika składek, jeżeli ubezpieczony pozostaje w zatrudnieniu; 4. dowody stwierdzające wysokość wynagrodzenia, dochodu, przychodu i uposażenia, przyjmowanych do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń, np. a) zaświadczenia pracodawcy lub innego płatnika składek wystawiane na druku ZUS Rp-7, b) legitymacja ubezpieczeniowa; 5. inne niezbędne dokumenty takie jak karta badania profilaktycznego, dokumentacje rehabilitacji leczniczej lub zawodowej. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie nie ma możliwości uzyskania koniecznych dowodów, za dowód uznaje się wówczas poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wydawane przez jednostki upoważnione do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy. Wniosek o przyznanie świadczenia może być wycofany do dnia uprawomocnienia się decyzji organu, po tym dniu wycofanie jest bezskuteczne. W przypadku skutecznego wycofania wniosku postępowanie w sprawie przyznania świadczeń podlega umorzeniu. Po wypełnieniu formularza wniosku, osoba ubiegająca się oświadczenie powinna wypełnić jeszcze formularz(zus Rp-6) w którym należy podać informacje o przebytych okresach składkowych o nieskładkowych oraz o dokumentach podlegających przedłożeniu w celu potwierdzenia tych okresów. II ETAP PODDANIE SIĘ BADANIU I WYDANIE ORZECZENIA Po złożeniu przez osobę ubiegającą się o świadczenie wymaganego wniosku w raz z dowodami, organ rentowy kieruje taką osobę w wyznaczonym terminie na badanie przeprowadzane przez lekarza orzecznika, lekarza konsultanta, psychologa, na badania dodatkowe lub na obserwację. Lekarz orzecznik na wniosek właściwej komórki organizacyjnej oddziału ZUS albo innych podmiotów w sprawach należących do ich właściwości dokonuje w formie orzeczenia oceny niezdolności do pracy, jej stopnia oraz ustalenia: daty powstania niezdolności do pracy, trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do pracy, związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami, 8

9 trwałości lub przewidywanego okresu niezdolności do samodzielnej egzystencji, celowości przekwalifikowania zawodowego. Lekarz orzecznik ustala przewidywany okres niezdolności do pracy, biorąc pod uwagę charakter i stopień naruszenia sprawności organizmu oraz rokowania odzyskania zdolności do pracy. Orzeczenie jest wydawane przez lekarza orzecznika na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania osoby w stosunku do której ma być wydane orzeczenie. W razie niestawienia się osoby zainteresowanej na badanie bez uzasadnionych przyczyn dokonuje się ponownego skierowania na badanie w nowo wyznaczonym terminie. Jeżeli stwierdzony w zaświadczeniu lekarskim stan zdrowia osoby, która ma być poddana badaniu uniemożliwia osobiste zgłoszenie się przed komisją, badanie może być wówczas przeprowadzone za jej zgodą w miejscu w którym przebywa. Niezgłoszenie się osoby zainteresowanej na badanie lub obserwację w nowo wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny lub niewyrażenie zgody na badanie w miejscu pobytu osoby skutkuje odstąpieniem od dalszego postępowania w sprawie. Lekarz orzecznik orzeka o niezdolności do pracy: na okres nie dłuższy niż 5 lat; na okres dłuższy niż 5 lat jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu; na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia tego wieku w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy. Gdy lekarz orzecznik stwierdzi naruszenie sprawności organizmu w stopniu, który powoduje konieczność stałej i długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Całkowita lub częściowa niezdolność do pracy a także niezdolność do samodzielnej egzystencji może mieć charakter stały lub okresowy. III ETAP - ZGŁOSZENIE SPRZECIWU DO KOMISJI LEKARSKIEJ Jeżeli tak wydane orzeczenie jest niekorzystne dla osoby ubiegającej się o świadczenie ma ona prawo zgłoszenia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od jego doręczenia za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na jej miejsce zamieszkania. Wniesienie sprzeciwu po terminie 9

10 komisja pozostawia bez rozpatrzenia, ale w uzasadnionych przypadkach Zakład może przywrócić termin do wniesienia sprzeciwu. Sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej może przekazać również Prezes Zakładu zgłaszając zarzut wadliwości orzeczenia w terminie 14 dni licząc od dnia w którym orzeczenie zostało wydane. O zgłoszeniu zarzutu Prezes Zakładu powinien niezwłocznie zawiadomić osobę zainteresowaną. IV ETAP - WYDANIE DECYZJI (UZYSKANIE ŚWIADCZENIA) Konsekwencja orzeczenia: Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego osoba zainteresowana nie wniosła sprzeciwu do komisji lekarskiej lub co do którego Prezes Zakładu nie zgłosił zarzutu wadliwości, albo orzeczenie komisji lekarskiej, jest podstawą dla organu rentowego do wydania DECYZJI w sprawie RENTY z tytułu NIEZDOLNOSCI DO PRACY. Decyzję w sprawie prawa do świadczenia lub ustalenia jego wysokości organ rentowy wydaje po raz pierwszy w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej w tym postępowaniu. Odwołanie od decyzji ODWOŁANIE Od decyzji organu rentowego osoba zainteresowana może złożyć odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem jednostki organizacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ. W ciągu 30 dni od dnia wniesienia odwołania organ rentowy może zmienić lub uchylić decyzję, nie nadając dalszego biegu odwołaniu. W razie nieuwzględnienia odwołania organ rentowy niezwłocznie przekazuje je do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych wraz z podaniem przyczyny nieuwzględnienia oraz aktami rentowymi czyli całą dokumentacją zebraną w sprawie. UWAGA! Należy pamiętać, iż odwołanie do sądu przysługuje osobie dopiero po wyczerpaniu dwuinstancyjnego trybu ustalania niezdolności do pracy, czyli po uprzednim wniesieniu sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika do komisji lekarskiej. Oznacza to, iż osoba nie zgadzająca się z decyzją ZUS może złożyć odwołanie od tej decyzji ale ma do tego prawo jeżeli wcześniej wniosła sprzeciw do komisji lekarskiej. W odwołaniu powinno się znaleźć: oznaczenie zaskarżonej decyzji określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub 10

11 pełnomocnika. Należy pamiętać, iż od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku odwołanie nie przysługuje. Sąd przy rozpatrywaniu odwołania nie jest związany orzeczeniami lekarza orzecznika i komisji lekarskiej. W razie uwzględniania odwołania sąd zmienia zaskarżoną decyzję w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy. Skarga na bezczynność Osoba uprawniona ma prawo złożenia odwołania do sądu ubezpieczeń społecznych także w razie nie wydania decyzji w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku o świadczenie. W takiej sytuacji sąd uwzględniając odwołanie zobowiązuje organ do wydania decyzji w określonym terminie, zawiadamiając o tym organ nadrzędny, lub orzeka co do istoty sprawy. Od wyroku sądu okręgowego stronie przysługuje apelacja do sądu apelacyjnego. KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ORZECZENIA Organ rentowy w drodze decyzji na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika może przyznać osobie niezdolnej do pracy jedną z trzech następujących rent: stałą, okresową albo szkoleniową. RENTA STAŁA przysługuje osobie trwale niezdolnej do pracy. Jest to świadczenie dożywotnie, ale może ulec zmianie jeżeli w wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na wniosek lub z urzędu, ustalono zmianę stopnia niezdolności do pracy, brak tej niezdolności lub jej ponowne powstanie. RENTA OKRESOWA przysługuje okresowo osobie niezdolnej do pracy przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. W razie orzeczenia niezdolności do pracy na czas określony, osoba uprawniona powinna być zawiadomiona przez organ rentowy o wstrzymaniu wypłaty i warunkach przywrócenia prawa do świadczenia nie później niż na 3 miesiące przed ustaniem prawa do renty okresowej. RENTA SZKOLENIOWA przysługuje przez okres 6 miesięcy osobie wobec której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie. Organ rentowy kieruje wówczas zainteresowanego do powiatowego urzędu pracy w celu poddania się przekwalifikowaniu zawodowemu. Okres wypłacania renty szkoleniowej na wniosek starosty ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej jednak niż o 30 miesięcy. Sześciomiesięczny okres wypłacania renty szkoleniowej może również ulec skróceniu, jeżeli przed upływem tego okresu starosta powiadomi organ rentowy o 11

12 braku możliwości przekwalifikowania do innego zawodu, lub o tym, że osoba zainteresowana nie poddaje się przekwalifikowaniu zawodowemu. Wysokość renty Osoba całkowicie niezdolna do pracy ma prawo do renty w wysokości: 24% kwoty bazowej(kwota ta wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia, które zostało pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w poprzednim roku kalendarzowym); po 1,3 % podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów składkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy; po 0,7% podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów nieskładkowych z uwzględnieniem pełnych miesięcy; po 0,7 % podstawy wymiaru renty za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę od dnia, w którym rencista ukończyłby 60 lat, z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Podstawę wymiaru renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, które zainteresowany wybiera z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok w którym zostaje zgłoszony wniosek o rentę. Na wniosek zainteresowanego podstawę wymiaru renty może stanowić przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Gdyby nie można było ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru renty, wtedy za podstawę tą uznaje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy. Kwota tej renty nie może być niższa niż 799,18 zł miesięcznie. Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy wynosi 75% renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy nie mniej jednak niż 638,38 zł miesięcznie. Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty i nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy. Wypłata renty Organ rentowy wypłaca przyznane świadczenie w terminie 30 dni od dnia ustalenia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organu na podstawie przedstawionych środków dowodowych nie jest możliwe ustalenie prawa lub wysokości świadczenia, datą końcową ostatniej okoliczności będzie data końcowa dodatkowego terminu do przedstawienia niezbędnych dowodów albo data przedstawienia tych dowodów. W takiej sytuacji wypłata świadczenia występuje w najbliższym terminie płatności. Jeżeli jednak okres między datą wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do 12

13 wydania decyzji a najbliższym terminem płatności jest krótszy niż 30 dni, to wówczas wypłata następuje w następnym terminie płatności. Jeżeli prawo do świadczenia zostało udowodnione ale zainteresowany nie przedłożył dowodów niezbędnych do ustalenia wysokości świadczeń, organ rentowy przyznaje zainteresowanemu świadczenie w kwocie zaliczkowej zbliżonej do kwoty przewidywanych świadczeń. 13

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY JOANNA SILUK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SILUK UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/3 85-054 BYDGOSZCZ TEL. 530 633 600 JOANNA SILUK 0 Renta z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych

Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych Orzekanie do celów rentowych i pozarentowych Orzekanie do celów pozarentowych Procedury przyznawania stopnia niepełnosprawności w Powiatowych Zespołach ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo dla celów pozarentowych

Orzecznictwo dla celów pozarentowych Orzecznictwo dla celów pozarentowych 2010-11-18 Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów pozarentowych Instytucje orzekające Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Ubezpieczenie rentowe (I) Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność. Niezdolność do pracy, jako ryzyko socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego podlega odrębnej

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności Orzekanie o niepełnosprawności Orzekanie o stopniu niepełnosprawności jest, w myśl ustawy, orzecznictwem do celów pozarentowych. Orzeczenie to nie moŝe być bowiem podstawą ubiegania się o rentę z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS RENTY Z FUS CHRONIONE RYZYKA Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Utrata żywiciela ŚWIADCZENIA Renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa)

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne Niepełnosprawni - wiadomości ogólne CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i zasady I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU 1 Spis treści I. Sprawy finansowe. II. Stan zatrudnienia. III. Realizacja zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Rozdział 1. System orzecznictwa o niepełnosprawności Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności O niepełnosprawności orzekają: Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako pierwsza instancja; Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ Pojęcie osoby niepełnosprawnej wprowadziła uchwalona 9 grudnia 1975r. przez Ogólne Zgromadzenie ONZ - Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. Prawa przedstawione

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./14 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności data... miejscowość... stempel zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Imię

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2 Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 14 PZOON.8321.1..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza

WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO przed wypełnieniem prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dla klienta

1. Informacje ogólne dla klienta 1. Informacje ogólne dla klienta 1) Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dla klienta

1. Informacje ogólne dla klienta 1. Informacje ogólne dla klienta 1) Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową

Bardziej szczegółowo

Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność.

Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność. Ubezpieczenie rentowe (I) Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność. Ustawa o emeryturach i rentach z FUS Dz.U.2016.887 tekst jednolity ze zm., dalej jako ust. o FUS Ustawa o rehabilitacji zawodowej i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie został powołany Uchwałą Rady Powiatu Łańcuckiego Obowiązujące druki w celu

Bardziej szczegółowo

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

08. Imię pierwsze 09. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.70-. /15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4)

12. Obywatelstwo 13. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) 19. Numer domu 20. Numer lokalu 21. Numer telefonu (2) 22. Symbol państwa (3)(4) WNIOSEK O USTALENIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) I. DANE OSOBY ZAINTERESOWANEJ DANE IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Wniosek należy drukować obustronnie na jednej kartce. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Nr sprawy... miejscowość... data... Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia... Adres

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Lublin, dnia... Nr sprawy:... (nadaje Zespół) Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) ubiegających się po raz pierwszy o wydanie orzeczenia o stopniu

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS. Wzór odwołania

ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS. Wzór odwołania ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS Wzór odwołania Podstawą wszczęcia postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest odwołanie od decyzji wydanej przez organ rentowy lub odwołanie w razie niewydania

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia)

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy osoby, która nie ukończyła 16 roku życia) Fr-Po/PZN-1/2 (C) Lubin, dnia... Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lubinie Nr akt PZN.8321.2... Nr wniosku... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy

Bardziej szczegółowo

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania)

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Kto jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy? Osoba ubezpieczona spełniająca

Bardziej szczegółowo

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

ZO.71-./15. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.71-./15 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow.

STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow. STAROSTWO POWIATOWE W OPATOWIE 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17 tel. (15) 86-82-971 fax (15) 86-84-721 www.opatow.pl e-mail: pzo@opatow.pl Karta Opisu Usługi PZO-2 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data)

Nr sprawy: PZOON.420 (miejscowość i data) Nr sprawy: PZOON.420... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL Miejsce

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MALBORKU Nr sprawy.. Miejscowość i data... Imię/imiona i nazwisko PESEL Dokładny adres zameldowania Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114.

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114. kierownik: Ewa Bartosik Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia)

Nr sprawy: PZOON (miejscowość i data) O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: PZOON.42010.... (miejscowość i data) pierwszorazowy powtórny * WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby powyżej 16 roku życia) Imię drugie imię Nazwisko PESEL

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności. Nr sprawy : ZON.433..

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności. Nr sprawy : ZON.433.. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu Niepełnosprawności Nr sprawy : ZON.433....dnia Imię i nazwisko Nazwisko rodowe Data i miejsce urodzenia. Adres zamieszkania.. Tel. Adres pobytu Nr PESEL. Dokument

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - ZUS. Określenie prawa do świadczeń i ich wypłata z ubezpieczenia wypadkowego należy do

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05

Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05 Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05 Orzeczenie stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności nie jest równoznaczne z orzeczeniem lekarza orzecznika organu rentowego o całkowitej niezdolności

Bardziej szczegółowo

Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Orzekanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności regulują następujące przepisy: Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI P R A W O I P R A K T Y K A JOLANTA ZOZULA APS, Warszawa ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Kto może się ubiegać o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności O wydanie orzeczenia o niepełnosprawności może się

Bardziej szczegółowo

ZO.70-. /13. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

ZO.70-. /13. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności . dnia r. (miejscowość) (miejscowość) (data) Miejsce na adnotacje urzędowe Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Suchej Beskidzkiej ZO.70-. /13 Wniosek o wydanie orzeczenia o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1446 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku:

Dane osoby zainteresowanej: Dane przedstawiciela ustawowego: Miejsce na adnotacje urzędowe. Przyjęcie wniosku. Dokonano przeglądu wniosku: Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: PZOON.8321.3.. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2015/2016

KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2015/2016 KRAKOWSKI INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KRAKÓW 2015/2016 Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych 30-103 Kraków, ul. Stachowicza 18 tel. +48

Bardziej szczegółowo

Miejscowość..., dnia...200...r.

Miejscowość..., dnia...200...r. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Uwaga : wszystkie punkty formularza należy dokładnie wypełnić dużymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Miejscowość..., dnia...200...r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia)

WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy... Uwaga : WSZYSTKIE PUNKTY FORMULARZA NALEŻY DOKŁADNIE WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Stempel zakładu opieki zdrowotnej... lub praktyki lekarskiej (miejscowość i data) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (wypełnia tylko jeden lekarz) wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o

Bardziej szczegółowo

Miejscowość i data... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Miejscowość i data... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Miejscowość i data... Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności PIERWSZY / WTÓRNY / POGORSZENIA STANU ZDROWIA Nr sprawy: ZO-E-8211/.../SN/200... Imię i nazwisko... Data urodzenia...

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl.

Nr sprawy..., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. Nr sprawy....., dnia... Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śl. WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Dane wnioskodawcy: Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śl. Tel. /Fax 075 782 20 44 Godziny pracy Zespołu:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:...

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPELNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osoby która ukończyła 18 rok życia) Nr sprawy:... WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYPEŁNIAĆ DOKŁADNIE (WSZYSTKIE POZYCJE) DRUKOWANYMI LITERAMI, W RAZIE NIE UZUPEŁNIENIA KTÓREJKOLWIEK POZYCJI WNIOSEK ZOSTANIE ODESŁANY W CELU UZUPEŁNIENIA WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU

Bardziej szczegółowo

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO

EKP WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO WNIOSEK W SPRAWIE KAPITAŁU POCZĄTKOWEGO Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli chcesz, abyśmy: ustalili Twój kapitał początkowy, ponownie ustalili Twój kapitał początkowy. Zanim wypełnisz

Bardziej szczegółowo

Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłki i pomoc w naturze Zasiłek stały Podstawa prawna ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy)

Oświadczenie ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko) (Adres zamieszkania) (Podpis wnioskodawcy) ..,. (Miejscowość, data) (Imię nazwisko).. (Adres zamieszkania) Oświadczenie Oświadczam, iż wniosek z dnia.., o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/ o stopniu niepełnosprawności/ o wskazaniach do ulg

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 1 S t r o n a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK PCPR.8213.SR.2016 o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI

Wpisać cyframi: dzień/miesiąc/rok MIEJSCE URODZENIA OBYWATELSTWO SERIA I NR DOK.TOŻSAMOŚCI ADNOTACJE URZĘDOWE Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) Nr sprawy: / Uwaga! Pola w rubrykach należy wypełnić czytelnie, pismem drukowanym, dużymi

Bardziej szczegółowo

Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek nr kolejny wniosku.../2010

Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek nr kolejny wniosku.../2010 data wpływu kompletnego wniosku...2010 rok Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek nr kolejny wniosku.../2010 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY OPŁACASZ SKŁADKI JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK?

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY OPŁACASZ SKŁADKI JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK? TEKST UZUPEŁNIAJĄCY JAKIE ŚWIADCZENIA ZA OPŁACANIE SKŁADEK? I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL

1 S t r o n a. I. Dane personalne osoby niepełnosprawnej. Imię, imiona Nazwisko. Data urodzenia w. Dowód osobisty: seria nr. wydany w dniu przez PESEL 1 S t r o n a POWIATOWE PCPR.8213.SR... CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA ..., dnia... (miejscowość) POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Sienkiewicza 16 tel. 381-81-02; 381-87-64; tel.: 381-87-60 Nr sprawy ON.8321. WNIOSEK W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczoną dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją zamieszczoną dalszej części formularza) WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Informacją" zamieszczoną dalszej części formularza) (dzień-miesiąc-rok) Data sporządzenia wniosku... Znak sprawy (nadaje WBE)

Bardziej szczegółowo

!!! Odpowiedniego zatrudnienia

!!! Odpowiedniego zatrudnienia ... miejscowość,data Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności Imię i nazwisko... Data i miejsce urodzenia.. Nr i seria dowodu osobistego... Nr PESEL... Adres zamieszkania......

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NA ROK 2016

W N I O S E K NA ROK 2016 W N I O S E K NA ROK 2016 nr... o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i Nazwisko... PESEL albo

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) pieczątka wpływu wniosku

W N I O S E K O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) pieczątka wpływu wniosku Nr sprawy: wypełnia PZds.OoN W N I O S E K O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia) pieczątka wpływu wniosku DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY (osoby której ma dotyczyd

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NA ROK 2017

W N I O S E K NA ROK 2017 W N I O S E K NA ROK 2017 nr... o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i Nazwisko... PESEL albo

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2

Imię i nazwisko: Data urodzenia: miejsce urodzenia Numer PESEL 8 2 0 3 0 5 0 1 1 4 2 Miejsce na adnotacje urzędowe Dokonano przeglądu wniosku: Przyjęcie wniosku. dnia: osoba: PZOON.8321.2.. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych;

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych; Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 173 poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... ... Data urodzenia

Imię i nazwisko opiekuna... ... Data urodzenia Znak sprawy: W N I O S E K o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym UWAGA! Przed złożeniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4.

Miejsce urodzenia: ADRES STAŁEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA (POBYTU) 2. Województwo: Powiat: Gmina: 3. Ulica: Nr domu: Nr mieszkania 4. WNIOSEK O PRZYZNANIE EMERYTURY POLICYJNEJ -RENTY INWALIDZKIEJ na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji

Bardziej szczegółowo

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 712 UCHWAŁA NR LII/415/2014 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 19 marca 2014r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 712 UCHWAŁA NR LII/415/2014 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 19 marca 2014r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 712 UCHWAŁA NR LII/415/2014 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku!

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku! WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dla dzieci do 16 roku życia) Proszę wypełnić czytelnie wszystkie pola druku! Nr sprawy PZON.4011...(wypełnia organ) Wniosek składany po raz pierwszy TAK

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem PRACA ZBIOROWA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zasiłkowej 2016 z komentarzem ISBN 978-83-7440-692-5 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NA ROK 2014

W N I O S E K NA ROK 2014 W N I O S E K NA ROK 2014 nr... o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i Nazwisko... PESEL albo

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze Świadczenia opiekuńcze ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością

Bardziej szczegółowo

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy

Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy Jak udowodnić w ZUS i przed sądem pracę w szczególnych warunkach ZUS przyzna emeryturę z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, tylko gdy wnioskodawca potwierdzi wymagany okres zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym..

Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.. TR Data wpływu wniosku... POWIATOWE CENTRUM POMOCY (wypełnia PCPR) RODZINIE W WOLSZTYNIE ul. 5-go Stycznia 5 Numer kolejny wniosku... 64-200 Wolsztyn (wypełnia PCPR) Tel. 068 384-56-12 WNIOSEK o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo