z dnia 30 marca 1998 r. l:chwala Nr XXXV/244/98 Rady Gminy Komomiki. 2. Linie rozgraniczajace terenów, o których mowa w ust.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z dnia 30 marca 1998 r. l:chwala Nr XXXV/244/98 Rady Gminy Komomiki. 2. Linie rozgraniczajace terenów, o których mowa w ust."

Transkrypt

1 ,J. DZF.:'-NKURZEDOWY WOJEWÓOZTWA POZNANSKEGO Nr 1.\ pol. J:! c l:chwala Nr XXXV/244/98 Rady Gminy Komomiki z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzialalnosci gospodarczej w Komornikach Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 994r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415 z pózn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 USt. l ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z pózn.zm.), Rada Gminy Komomiki uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów polozonych po poludniowej stronie autostrady A-2. zwany dalej planem. PRZEPSY OGÓL'ffi Niniejsza uchwala obowiazuje na obszarze. którego granice okresla rysunek planu, zatytulowany..miejscowy plan zagospodarowania prlestrzennego. Komomih Tereny dzialalnosci gospodarczej. Skala 1:2 000". stanowiacy jej integralna czesc. 2 lekroc w uchwale jest mowa o: ) zieleni - nalezy przez to rozumiec nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej biologicznie czynnej. przeznaczony do pokrycia nasadzeniami w formie drzew, krzewów, roslin okrywowych lub trawy, 2) wlasciwosci3ch ochronnych zieleni - nalezy przez to rozumiec zespól cech. 1ct6rewe wzajemnym powiazaniu tworza bariere izolacyjna minimalizujaca negatywny wplyw inwestycji na srodowisko i zdrowie ludzi w ten sposób, ze na sasiedniej dzialce nie zostaja przekroczone dopuszczalne poziomy halasu. odoru, zapylenia i skazenia gruntu. 3) nasyceniu terenu zielenia. wyrazonym procentem powierzchni dlialki przeznaczonej na cele unadzenia zieleni - nalezy przez torozumiec powierzchnie terenu. która musi zostac pneznaczona na celo:lieleni. 4) szczególnym nasyceniu terenu zielenia - nalezy przez to rozumiec, ze lielen w tym obszarze wystepujedodatkowo w formie wydzielonych obszarów. wskazanych na rysunku planu. przeznaczonych wylacznie na cele lieleni, z wykluczeniem w tym obszarzezabudowy. ' S) intensywnosci zabudowy 1cubarurowej,wyrazonej procentem powierzchni dzialki budowlanej - nalezy przez to rozumiec wielkosc terenu. na której mozna lokalizowac budynki, 6) nie przekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec. te wyklucza sie lokalizacje obiektów w obszarze zawartym miedzy ta linia. a linia rozgraniczajaca ulicy, za wyjatkiem kontenerowych. stacji transformatorowych i kontenerowych centrali telef"ocl:\ych. 7) () prlynalelnych budynkach mieszkalnych - nalezy przez to rozumiec. ze funkcja mieszkaniowa nie mozewystepowacjako funkcja podstawowa terenu. tzn. wykluczone jest tworzenie zespolubudynkówmieszkalnychna tym terenie. 8) jezeli na rysunku planu linia rozgraolczajacatereny o róznych funkcjach i róznych sposobach zagospodarowania wystepuje na obszarze objetym jednym symbolem zlozonym z dwóch oznaczen - np...a"g.z" - i stanowi linie przerywana - nalezy przez to rozumiec. ze zasieg terenu oznaczonego symbolem graficznym..drzewa. krzewy", stanowi powierzchnie minimalna i moze zostac w trakcie realizacji ustalen planu powiekszony. 9) wysokosci obiektów budowlanych - nalezy przez to rozumiec calkowita wysokosc obiektu mierzona od poziomu terenu do wierzcholka kalenicy lub najwyzszego punktu dachu przy dachach plaskich. PRZEZ1'ACZENE TERE1'ÓW ORAZ LNE ROZGRAN- CZAJACE TERENY O RÓZNYCH FUNKCJACH LUB RÓZ1'YCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANA 3 1. Wyznacza sie tereny dzialalnosci gospodarczej. 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w ust. okresla 3. Tereny, o których mowa w ust. \, sa oznaczone na rysunku planu symbolami 3 AG, 5 AG, 6 AG, 7 AG. 9 AG, 10 AG, 14AG. 42 AG. 39 AG. KS Wyznaczasie terenydzialalnoscigospodarczejo szczególnym nasyceniu zielenia. 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w USt.l okresla 3. Tereny. o których mowa w ust. l sa oznaczone na rysunku planu symbolami l AG.Z. 11 AG.Z, 12 AG.Z. 15 AG.Z. 16 AG,Z. 17 AG,Z, 18 AG,Z, 3 AG,Z. 37 AG,Z, 41 AG.Z. 48 AG,Z. 49 AG,Z. 4. Z terenów. o których mowa w USl.l, czesc terenu przeznaczona na zielen jest rozgraniczona od terenów dzialalnosci gospodarczej linia przerywana. 5. Na terenach.o którychmowa w USl.4 zakazujesie lokalizowania budynków. S 1. Wyznacza sie tereny zieleni i zieleni z miejscami parkowania pojazdów. 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w ust. l okresla 3. Tereny, o których mowa w ust. l. sa oznaczone na rysunku planu symbolami: 2 Z. 4 Z, 8 Z. 13 Z. 27 Z. S Z i 23 KS,Z. 6 l. Wyznacza sie tereny dzialalnoki gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej. 2. Linie rozgraniczajace terenów, o których mowa w ust. l okresla 3. Tereny. o których mowa w ust. l sa na rysunku planu oznaczone symbolami: 31 AGM. 1\ AGM. 52 AGM, 54 AGM.

2 ). DZENNK URZEDOWY WOJEWODZTWA POZNANSKEGO Nr D poz Wyznacza sie tereny dzialalnosci gospodarczej o szczególnym nasycemu zielenia z prawem zabudowy mieszkaniowej. 2. Lanie rozgraniczajace terenów. o których mowa w ust. okresla 3. Tereny. o których mowa w USl. oznaczone sa na rysunku planu symbolami: 19 AGM.Z. 20 AGM.Z. 26 AGM.Z. 44 AGM.Z. 46 AGM.Z. 50 AGM.Z. 8. Wyznacza sie tereny dzialalnosci gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej i ogrodniczej. 2. Linie rozgraniczajace obszarów. o których mowa w ust. okresla 3. Obszary. o których mowa w ust. oznaczone sa na rysunku planu symbolami:33 AGM. ROM. 35 AGM.ROM. 53 AGM. ROM. 57 AGM. ROM 9. Wyznacza sie tereny produkcji ogrodniczej z prawem zabudowy mieszkaniowej i nieuciazliwej dzialalnosci gospodarczej. 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w ust. okresla 3. Tereny. o których mowa w ust. oznaczone sa na rysunku planu symbolami: 40 ROM.AGM. 47 ROM.AGM. 58 ROM.AGM. 59 ROM.AGM O. Wyznacza sie tereny dzialalnosci gospodarczej produkcji ogrodniczej. o szczególnym nasyceniu zielenia i z prawem zabudowy mieszkaniowej. 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w ust. okresla 3. Tereny. o których mowa w ust. oznaczone sa na rysunku planu symbolami: 24 ROM.AGM.Z. 32 AGM.ROM.z. 43 AGM.RO- M.Z. 45 ROM.AGM.Z. L Wyznacza sie tereny sytuowania obiektów ogrodniczych z prawem zabudowy mieszkaniowej. 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w ust. l..okresla 3. Tereny. o których mowa w ust.. oznaczone sa na rysunku planu symbolem 55 ROM. 12. Wyznacza sie tereny uslug. 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w ust. okresla 3. Tereny. o których mowa w ust. oznaczone sa na rysunku planu symbolem 56 U.. 14 Wyznacza sie tereny zabudowy uslugowe) o szczególnym nasycemu zielenia. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w ust. l. okresla 3 Tereny. o których mowa w ust.. sa oznaczone na rysunku planu symbolami 22 U.Z i 38 C.z. 15. Wyznaczasie tereny dzialalnosci gospodarczej. w tym przemyslu. o szczególnym nasyceniu zielenia. 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w ust. okresla 3. Tereny. o których mowa w ust.. sa oznaczone na rysunku planu symbolami 25 AG.P.Z. 16. Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej. 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w USl.. okresla 3. Tereny. o których mowa w ust.. sa oznaczone na rysunku planu symbolami 29 MN. 30 MN Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej o szczególnym nasyceniu zielenia. 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w US. okresla 3. Tereny. o których mowa w ust.. sa oznaczone na rysunku planu symbolem 28 MN.Z Wyznacza sie tereny lokalizacji urzadzen elektroenergetyki. 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w ust. l okresla 3. Tereny. o których mowa w ust. oznaczone sa symbolem..ee". 19 Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem..ee" zakazuje sie lokalizowania obiektów innych niz bezposrednio zwiazanych z zasilaniem terenu energia elektryczna. 20 Zakazuje sie lokalizowania obiektów: ) szczególnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi. 2) mogacych pogorszyc stan srodowiska. jesli uciazliwosci z nimi zwiazane przenikaja na tereny nieruchomosci nalezacych do osób trzecich. 3) sluzacych skladowaniu uzywanych karoserii i innych uzywanych czesci samochodowych oraz utrzymywania istniejacych placów skladowych.. Wyznacza sie tereny uslug. \3 dzialalnosci gospodarczej o przewadze 2. Linie rozgraniczajace terenów. o których mowa w USl.. okresla 3. Tereny. o których mowa w ust..sa oznaczone na rysunku planu symbolem 36 U.AG. 21 Na terenach przeznaczonych na cele zieleni zakazuje sie lokalizowania obiektów budowlanych z wyjatkiem niezbednych urzadzen inttastrukturytechnicznej wymagajacych wydzielenia dzialek nie wiekszych niz 650 m! liczac lacznie ze strefa uciazliwego oddzia-. lywanla.

3 DZENNK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA POZNANSKEGO Nr 13 poz Na terenach zawartych mi'idzy linia rozgraniczajaca ulicy a linia zabudowy istnieje mozliwo sytuowania sieci infrastrukrury technicznej oraz dróg rowerowych. 23 Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem "AG",,.AG:Z", "AG.PX',..36 U,AG" i..38 U:Z" zakazuje si'i sytuowania budynków mieszkalnych, obiektów uslugowych handlu deulicznego, oswiaty, zdrowia. kulrury i sportu z wyjatkiem dyskotek i marketów Z terenu oznaczone:go na rysunku planu symbole:m 48 AG. oraz 49 AG wyznacza sie obszar zabudowy mieszkaniowej. 2. Obszar, o kt6rym mowa w ust. obejmuje dzialki o numerach e:wide:ncyjnychw dniu uchwalenia planu i 485/1. siega od linii rozgraniczajacej ulicy do 30 m w glab dzialek. 25 Na terenach ozn:lczonych n:l rysunku planu symbole:m.:z" z wyjatkie:mte:renu..51 Z" oraz symbolc:m..drzewa, krzewy" zak:lzuje:sie sytuowania budynków. 26 Na tac:njch oznaczonych na rysunku planu symbolem..!\n"...:-':"z' zakazuje: sie lokalizowania obiektów innych niz budynki mieszkalne: i przynjc:lne do nich jednokondygnacyjne budynki gospoc!jn:ze o maksymalnej powierzchni zabudowy do 40,0 m lub gjrjzc: na s.jmochod osobowe: w liczbie nie przc:kr.lczajacej 2 miejsc gjralo\\ ych dla kazdego mieszkania. 27 Na tc:rt:nach oznaczonych na rysunku planu symbolami..l'.z", "RO\". ".-\G\", \G\Z',..ROM Z' zakazujt: sie lokalizowania obiektów uslug: zdrowia. kultury - poza klubami osiedlowymi - i obiektów oswi:lt. L:\E ROZGR.-\:\CZ.-\J,\CE ULCE. PLACE ORAZ DROG PL'BLlCZ:\'E WR-\Z Z URZADZE:\l.-\:\1l PO:'>OCi'\lCZY:'>1l 28 Linie rozgr.jniczjj,!.::e ulic. placów, dróg publianych i przt:js.; pieszych okrdla 29 "Jterer1.Jc'h wydzidonych liniami Olgr.Jniczaj,!c'ymiulic zakazuje sie sytuowania innych obie:kt6wnil sieci techniczne oraz innych niz urquuo.l prze:znaczone: na cele komunikacji. 30 Na tert:nach zawartych pomidzy linia rozgr.lni.:zajaq ulicy a linia zabuj""y moloa sytuowa sieci int"r:1struktury technicznej i Jroi rolerowe. J Wy t.lc'za si" no,", e ulice zbiorcze: o slc:'.'koc'i w liniadl rozgra. nic'z.ljacch 30 m -j symhqlu nj rysunku planu - 05 KZ 1/2 ar.\! o szen'ko,(ci 25 fil i symbulu nj rysunku planu ()..l KZ W'fZnacza si't nowe ulice lokalne o szerokoci w liniach rozgraniczajacych: ) odpowiednio do miejsc okreslonych na rysunku planu - 20 m i 30 m oraz symbolu 06 KL. 2) - 20 m i symbolachna rysunkuplanu07 KL. 08 KL i 09 KL - 15 m i 12 m 33 Wyznacza si'i nowe ulice dojazdowe o symbolach: O do 024 KD 1/2 i 025 do 031 KD n i szerokosci w liniach rozgraniczajacych okreslonych na rysunku planu. 34 Wyznacza sie dwa przejazdy przez autostrade A-2: ) w ciagu drogi woje:wódzkiej nr Plewiska - Komomiki. 2) w cia..,"uproje:ktowane:julicy 02 KZ\l2. 35 Wyznacza sie prze:jscia pie:sze o szerokosci w liniach rozgr.lniczajacych 10m i symb.olach na rysunku pljnu OJ2 do 035 K.,X. 36 Wyznacza sie w ulicach oznaczonych na rysunku planu symbolami 06 KL L'2 i 05 KZ 1/2 obustronne pasy terenu przeznaczone na szpalery drzew. 37 Zakazuje sie wydzielania gruntów pod drogi i ulice. jdli niniejszy rysunek planu nie: okresla dla nich linii rozgraniczajacych. GR.-\:\CE ZASADY ZAGOSPOD.-\ROWA:\--lA TERENÓW.., PODLEG.-\J.\CYCH OCHRO:\E J3 Ochronie konserwatorskiej nj zasadach okreslonych ustawa pod)epja stanowiska archeologiczne. Tere::y wystepowania stanowisk archeologicznych na obszarze obj:ym planem okresla rysunek pl.!nu. ZASADY OBSLUG W ZAKRESE :\FR.-\STRUKTURY TECH:\CZ=""EJ ORAZ Ll:\E ROZGR.-\:\CZ.-\J.-\CE TEREi'\Y TEJ L,\;FR.-\STRCKTl'RY J9 Z1kazuje S"stosowania jako trój!a cieplj takich material6w i urzadzen d(} ich spalania, które nie zach<j\\uja wymogów ochrony powietr..a atmosferycznego. 40 1'01tc:ren.!ch. na kt,irych nie zostala wykonana kanalizacja de:szczo- \\ a. zal...l..'1jje:si utwanllania dn5g i ulic naw iem:hnia stala..tl Z1bla!'K" jest ojprowajunie "ÓJ deszczlm-ych z J.lchów budynkliw innch nil O1leszkalne: i p<\wierzchnl utwardzonych teren6w Jz.l.t!n",;cl g'hp<jan:zej clraz niew:i+ili\\t:!:o przemy\lu dl> gruntu.

4 DZENNK URZEDOWY WOJEWÓDZTW A POZNANSKEGO Nr D - vv'"'- poz.13 *42 Zakazuje Sie zasilania budynków z stniejacych sieci bez uzgodnienia z ich dysponentami. 4) od linii rozgraniczajacej ulicy zbiorczej w odleglosci 15 m 5) od linii rozgraniczajacej drogi dojazdowej w odleglosci 10m. LOKALNE WARUNK, ZASADY STANDARDY KSZTA. LTO\VANA ZABUDOWY ORAZ URZADZANA TEREN.;. LNE ZABUDOWY. GABARYTY OBEKTÓW. MAKSY. MALNE MNMALNE WSKAZNK NTENSYWNOSC ZABUDOWY *43 Ustala sie nastepujace nasycenie terenu zielenia nie mniejsze niz na terenach: zabudowy mieszkaniowej - 50%. 2) zabudowy ogrodniczo-mieszkaniowej - 500/0. 3) dzialalnosci gospodarczej z zabudowa mieszkaniowa - 50Cjc. 4) zabudowy uslugowej i dzialalnosci gospodarczej - 30<;:e. 44 Na terenach o szczególnym nasyceniu zielenia ich czesci oznaczone symbolem..drzewa" nie sa wliczone w ustalone w ust. l nasycenie terenu zielenia. stanowiac powierzchnie dodatkowe zieleni. 45 -L--Ustala Seintensywnosc zabudowy kubaturowej nie wieksza niz: l) - 509!..powierzchnidzialki budowlanejna terenachzabudowy zwiazanej z dzialalnoscia gospodarcza i uslugowa oznaczonych na rysunku planu symbolami..ag". 2) - 25% powierzchni dzialki na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczone na rysunku planu symbolem..m". 3) - 30% na terenach dzialalnosci gospodarczej i zabudowy ogrodniczej z przynaleznymi budynkami mieszkalnymi. oznaczonych na rysunku planu symbolami..agm"...rom". 46 Zakazuje sie sytuowania budynków mieszkalnych i wolno stojacych budynków administracyjno-biurowych na terenach dzialalnosci gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej (AGM) innych niz z dachami stromymi. o kacie nachylenia polaci dachowych 35 do 43 stopili z pokryciem ceramicznym lub dachówkopodobnym o zblizonej estetyce. *49 Wyklucza sie stosowanie nawierzchni asfaltowych. monolitycznych betonowych i innych nie przepuszczajacych wody deszczowej na terelle dzialek budowlanych z pominieciem obszarów dojazdu do obiektów ciezkich srodków transportowych. *50 Obowiazuje wysokosc ogrodzen od strony ulicy równa 1.5 m. ZASADY WARUNK PODZALU TERENU NA DZALK 51 DZialkabudowlana w zabudowie mieszkaniowej nie moze posiadac mlljejszej szerokosci frontu niz 20 m w zabudowie wolno stojacej i :; m w zabudowie blizniaczej. 52 Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami..ag"...ag.z" wyklucza Sie wydzielanie dzialek budowlanych o powierzchni mniejszej niz 0.5 hektara *53 Granice nowo powstajacych dzialek musza byc prostopadle do dluz5zych boków dzialek. które stanowia podstawe ich wydzielania. SZCZEGÓLNE WARUNK ZAGOSPODAROWANA TERENU *54 Zakazane jest urzadzani<: na terenie dzlalek skladowisk odp,ldów technologicznych. 55 Zakazuje sie lokalizowania w strefie uclaziiwgu oddzialywania linij wysokich napiel' 220 KV i lr. KY obiektów mieszkalnych i przeznaczonych na staly pobyt ludzi. 47 Zakazuje sie sytuowania budynków wyzszych niz: - 8m dla budynków sluzacych dzialalnosci gospodarczej ogrodniczcj na terenach oznaczonych symbolami:..agm" i..rom" m dla budynków mieszkalnych i administracyjno-biurowych. - i.5 111dla budynków i budowli dzialalnosc gospodarczej na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem..ag",..p". STAWKASLUZACA NALCZAN[ 56 OPLAT NA RZECZ GMNY Obowiazuje stawka procentowa od wzrostllwartosci nieruchomosc slul.jc;1naliczaniu oplaty na rzecz Gminy w wysokosci Jocie.. J. Obow,"!zu.F! 1cprzekraczalne 4S linie zabudow). Ll: zabudowy. o których mowa w ust. okresl;\ N; terenach. dl;1 kt6rych rysunek planu me okresla linii zabu. dowy. li który'ch n](\w;1 w ust.. l)bowi;\zup 11eprzekracza\nl' ju".ahud"",., usytuow;l/ll' " )Jleglo,,;cl: \ 1 od,ewnl'trll1l:. kraw.;dll.adni autostrad, A ld ".:' l1at:ls!rall wo<l"cl;!).',"'e.1 - li n..11 od t fofrat1tl'(.q:cl'. dn',:1 i...r:.",wl'.ni :; - 2(1 n:.! PRZEPSY KOCOWE 57 Tra", mol' uchw;da nr X111-l6/S5Gnllnnel Rady i'ia;(\d"we.l Kot1wr-, nikt:. drlla 2.1 grudl1l;\ \ljx' r. i'ir XX/67/Xt, z dllla (5 b!rudnia 19t': (D/. lir/. \\"'1 POlt1. :\1' 7 1<J7r p\1!. ljll Nr XXV (\1 'l':!-:,d (;11\11\\ h:(1t1101'11lkl / dl11.12q \\U,'snl;1 1119r DZ.L

5 DZENNK URZEDOWY WOJEWÓDZlWA poz." ASS KEC,() Sr 1.1 poz l c.,-- '! a-j - -, w... : L.. a'-!/ '. il". J.J, =.-- OEJSCOWY 'UU lagos'ooo\row-.l. ST1UE1nlEGO KOMORNK TERVo'Y D2Al..AUoOlo GOUOOMQ:EJ SJ<A.A. o2om _ =-..:::=:-::::..- ==! =-==--= :: -. ==-=.:=--, :J '--'.'--' T--. Pr?fwodniczac:; RadyGm;,::" f.1 'Y\\,1p 1J O(! VAnd;zei '1rys.ztotwicz

6 DZENNK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA POZNANSKEGO Nr J pol Woj. Pozn. Nr 15 poz. 133) w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki w czesci dotyczacej obszaru objetego niniejszym planem. 58 Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Poznanskiego. 59 Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Gminy Komomiki. Przewodniczacy Rady Gminy (-) Andrzej Krysz.tofowicz. przestrzenne- Uchwala Nr XXXVU Rady Gminy Komorniki z dnia 27 kwietnia 1998 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania go terenów wsi Leczycy i czesci wsi Wiry Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415 z pózn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13 poz. 74 z pózn.zm.) Rada Gminy Komorniki uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Leczycy oraz terenów czesci wsi Wiry. polozonych po wschodniej stronie toru kolejowego Poznan - Wolsztyn. zwany <jalej planem. PRZEPSY OGÓLNE Niniejsza uchwala obowiazuje na obszarze. którego granice okresla rysunek. zatytulowany..wies Leczyca i czesc wsi Wiry. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów osi'.:dlenczych" opracowany w skali 1: stanowiacy jej integralna czesc. zwany dalej rysunkiem planu. --" 2 lekroc w uchwale jest mowa o: ) zieleni - nalezy przez to rozumiec nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej biologicznieczynnej. przeznaczonydo pokrycia nasadzeniami w formie drzew. krzewów. roslin okrywowych i trawy. 2) terenach zabudowyw zieleni- nalezy przez to rozumiec.ze nasycenie terenu zielenia jest w tym obszarze zwiekszone. a zielen wystepuje dodatkowo w formie obsadzen granic dzialki: zywoplotów. szpalerów drzew itp. form. 3) intensywnosci zabudowy kubaturowej. wyrazonej procentem powierzchni dzialki budowlanej - nalezy przez to rozumiec maksymalna wielkosc terenu. na której mozna lokalizowac budynki. 4) nieprzekraczalnejlinii zabudowy- nalezyprzezto rozumiec. Zf' wyklucza sie lokalizacje budynków w obszarze zawartym miedzy ta linia.a linia rozgraniczajaca ulicy. z wyjatkiem kontenerowych stacji transformatorowych i kontenerowych centrali telefonicznych. 5) obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec. ze frontowascianabudynkulub jej wystajacyelement muszabyc usytuowane bezposrednio na lej linii. 6) przekrojach poprzecznych ulic - nalezy przez to rozumiec odwzorowanie na pionowej plaszczyfnie tnacej ulice sposobu rozmieszczeniasieci przebiegajacychw ulicach. a w szc:eególnosci odlc:gloslipomiedzy tymi sieciami.

Uchwala Nr XXXV/243/98 Rady Gminy Komorniki. z dnia 30 marca. J. Tereny, o których mowa w ust. I sa oznaczone na rysunku planu

Uchwala Nr XXXV/243/98 Rady Gminy Komorniki. z dnia 30 marca. J. Tereny, o których mowa w ust. I sa oznaczone na rysunku planu - 327 - IJZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA POZNANSKIEGO Nr 13 poz. 130. IJ I - 131 - Uchwala Nr XXXV/243/98 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 marca 1998 r w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXVI1249/98 Rady Gminy Komorniki. z dnia 27 kwietnia 1998 roku

Uchwala Nr XXXVI1249/98 Rady Gminy Komorniki. z dnia 27 kwietnia 1998 roku - 3;j f - DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA POZNANSKIEGO Nr 1.1 pol. 132. n.} Woj. Pozn. Nr 15 poz. 133) w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki w czesci

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH r Odpis UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia.y.y.l... 1999 r w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Kowanówku

Bardziej szczegółowo

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Nochowo.

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Nochowo. RYSUNEK PLANU Uchwała Nr 314/XXXVIII/97 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 września 1997 r. opublikowana w Dz.U.Woj.Poz. Nr 21 poz175 z dnia 21.10.1997r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r.

Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. Uchwała Nr 417 / XXXVII / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 września 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Franciszkańskiej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r

Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r Uchwała Nr XLI/316/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24 sierpnia 2005r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy: w obrębie osiedli Drwęckiego i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r.

UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. Rada Gminy Czerwonak UCHWAŁA NR 119/XX/96 Rady Gminy Czerwonak z dnia 10 października 1996 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej we wsi

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3013 UCHWAŁA NR XX/221/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 470/XLIII/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie

Uchwała Nr 470/XLIII/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Uchwała Nr 470/XLIII/02 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Śrem dla obszaru położonego na gruntach wsi Zbrudzewo i Mechlin.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XL/398/2001 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Z DNIA 25 pazdziernika 2001r. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

UCHWALA Nr XL/398/2001 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Z DNIA 25 pazdziernika 2001r. Rozdzial 1 Przepisy ogólne UCHWALA Nr XL/398/2001 RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Z DNIA 25 pazdziernika 2001r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Nr 2/97 TERENU MODERNIZACJI DROGI KRAJOWEJ NR 4 W ŁAŃCUCIE projekt planu był wyłożony do publicznego wglądu w lokalu Urzędu Miasta w Łańcucie w dniach od

Bardziej szczegółowo

2. W 2 ust. 1 pkt 5 uchwały wymienionej w 1 skreśla się treść ustaleń dotyczących terenu o symbolu 5.31.R/B.

2. W 2 ust. 1 pkt 5 uchwały wymienionej w 1 skreśla się treść ustaleń dotyczących terenu o symbolu 5.31.R/B. 1 UCHWAŁA NR VIII/89/03 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA z dnia 29 października 2003r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz. 1542 UCHWAŁA NR XVII/149/2012 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Litewskiej i Tarasa Szewczenki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 355 / XXXI / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2001 r.

Uchwała Nr 355 / XXXI / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2001 r. Uchwała Nr 355 / XXXI / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 stycznia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Śrem dla obszarów położonych przy ulicach Szkolnej, Piłsudskiego,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 806 UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 listopada 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XV/158/11 RADY MIASTA PUŁAWY w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy na obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 95/IX/2003

UCHWAŁA NR 95/IX/2003 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 224, poz. 5855 z dnia 18 sierpnia 2003r. UCHWAŁA NR 95/IX/2003 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 26 czerwca 2003 w sprawie: uchwalenia zmian miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, obejmującej część miasta Myszyniec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXXI / 517 / 2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 września 2006 r.

Uchwała Nr LXXXI / 517 / 2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 września 2006 r. Uchwała Nr LXXXI / 517 / 2006 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 5 września 2006 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swadzimiu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I USŁUG ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. obejmujący

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96

UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 UCHWAŁA Nr 448/XXXV/96 Rady Miasta Płocka z dnia 19 marca 1996 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych położonych pomiędzy ulicami Kalinową, Rzeczną,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r.

Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH. z dnia 30 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XLVIII/434/14 RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 1077 UCHWAŁA NR XLVII/279/14 RADY GMINY GORZYCE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 22 września 2014 r.

Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 22 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 października 2014 r. Poz. 3492 UCHWAŁA NR LXIII/721/14 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r.

Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO. z dnia 22 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 kwietnia 2017 r. Poz. 3052 UCHWAŁA Nr XXV/159/17 RADY GMINY MIEŚCISKO z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r.

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach: Błociszewo, Bodzyniewo, Dąbrowa, Kawcze,

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 153 / XV / 99 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 1999r. ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

Uchwała Nr 153 / XV / 99 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 1999r. ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE Uchwała Nr 153 / XV / 99 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 1999r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Śrem. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1696/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 14 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LV/1696/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 14 października 2010 r. UCHWAŁA NR LV/1696/10 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Perkusyjnej we Wrocławiu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r.

UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r. UCHWAŁA Nr III/57/02 RADY MIASTA KROSNA z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Suchodół VII ul. Polna Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 878

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr Poz. 878 Województwa Dolnośląskiego Nr 38 3172 Poz. 878 878 UCHWAŁA RADY GMINY W BOLESŁAWCU z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod modernizację

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Meble - ulica Żuławska - Południe w Elblągu. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r.

U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a r. U C HWAŁA Nr III/56/02 R A D Y M I A S T A K R O S N A z d n i a 3 0 g r u d n i a 2 0 0 2 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna Krościenko VIII ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/66/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007r.

Uchwała Nr XII/66/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007r. Uchwała Nr XII/66/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Czerna związanych z obsługą

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 141 UCHWAŁA NR XXV/171/16 RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r.

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie Lublinka.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/477/01 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2001 roku

Uchwała Nr XXXVIII/477/01 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2001 roku Uchwała Nr XXXVIII/477/01 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 31 maja 2001 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola dla terenu położonego w rejonie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r.

Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 czerwca 2016 r. Poz. 2703 UCHWAŁA NR XX/186/16 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r. 741 UCHWAŁA Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 27 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2013 r. Poz. 5428 UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 RADY MIASTA PIŁY z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. Uchwała Nr XXVI/279/2005 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Turbia obok sklepu GS położonego w miejscowości Turbia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 26 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2415 UCHWAŁA NR VIII/34/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/225/2008. Rady Gminy Szemud z dnia 27 listopada Rada Gminy Szemud, uchwala co następuje:

Uchwała Nr XXVII/225/2008. Rady Gminy Szemud z dnia 27 listopada Rada Gminy Szemud, uchwala co następuje: Uchwała Nr XXVII/225/2008. Rady Gminy Szemud z dnia 27 listopada 2008 w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LVI/465/2006 z dnia 25.10.2006r

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r.

Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia 25 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 listopada 2016 r. Poz. 4840 UCHWAŁA NR XXVI/186/2016 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 15 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/288/04 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała Nr XXVIII/288/04 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Nr XXVIII/288/04 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku

U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku U C H W A Ł A Nr 151/XIX/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 26 lutego 2001 roku w sprawie: Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy produkcyjno-usługowej we wsi Topólno - dz.nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/218/05 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia

UCHWAŁA NR XXXVI/218/05 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia UCHWAŁA NR XXXVI/218/05 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia 16.06.2005 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji indywidualnej we wsi Grzybowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ

U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ Rada Gminy Zgierz U C H W A Ł A N R XXVI/267/00 RADY GMINY ZGIERZ z dnia 16 listopada 2000 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zgierz obejmującej działkę nr 1024

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU

ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ. USTALENIA PLANU ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG W KOMOROWICACH ŚLĄSKICH, W REJONIE ULICY POLIGONOWEJ OD ULICY MAZAŃCOWICKIEJ DO ULICY ŻOŁNIERSKIEJ ZMIENIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) budynkach gospodarczych należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do niezawodowego wykonywania prac warsztato ᐗ剷 NR 360/LI/06 R DY MIEJSKIEJ ŚREMIE z dnia 2 czerwca 2006 r. ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷 ᐗ剷ᐗ剷ᐧ咷ᐗ剷żᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷ᐗ剷

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 2 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 2 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr J^l/jliÓl Rady Gminy w Świlczy z dnia

Uchwała Nr J^l/jliÓl Rady Gminy w Świlczy z dnia Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 2/98 we wsi Świlcza Uchwalony Uchwałą Nr ZZC/źti'f/fł Rady Gminy w Świlczy z dnia..! ca..j.?.... r Ustalenia planu / stanowią treść uchwały / Projekt planu,

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r.

Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1134 UCHWAŁA NR XXVII/269/12 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

MIASTO JASTARNIA PAS PRZYKOLEJOWY W REJONIE WCZASÓW PKP MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIASTO JASTARNIA PAS PRZYKOLEJOWY W REJONIE WCZASÓW PKP MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTO JASTARNIA PAS PRZYKOLEJOWY W REJONIE WCZASÓW PKP MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Zatwierdzony uchwałą Nr XXVIII/275/97 Rady Miasta Jastarnia z dnia 30 grudnia 1997 r. (Dz.Urz.Woj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r.

UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. UCHWAŁA NR V / 55/ 03 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003r. ( Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego nr 16 poz. 549 z 17 marca 2003 r. ) w sprawie zmiany ustaleń fragmentu miejscowego planu ogólnego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 4480 UCHWAŁA NR LX/649/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 27 października 2016 r.

Poznań, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 27 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 listopada 2016 r. Poz. 6604 UCHWAŁA NR XXX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 187/XXIII/08 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 24 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR 187/XXIII/08 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia 24 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR 187/XXIII/08 RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Śrem dla obszaru położonego przy ulicach Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo