R E K T O R Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 25 tel /fax: (0-95)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E K T O R Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 25 tel /fax: (0-95) 721-60-22"

Transkrypt

1 R E K T O R Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej Gorzów Wlkp., ul. Teatralna 25 tel /fax: (0-95) ZARZĄDZENIE REKTORA PWSZ nr /0101/2007 z dnia września 2007r. w sprawie korzystania w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (SELS) Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŝszym (Dz. U. nr 164, poz ze zm.) oraz 4 ust. 1 plt. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 224, poz ), ustala się zasady korzystania z Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej: I. Postanowienia ogólne 1 1. Studenci Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim mogą otrzymywać elektroniczne legitymacje studenckie zwane dalej ELS wydawane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 2. Wzór ELS został określony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, (Dz. U. nr 224, poz. 1634). 3. ELS obligatoryjnie wydawane są wszystkim studentom I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 4. O ELS mogą równieŝ wystąpić zainteresowani studenci posługujący się legitymacją papierową Student otrzymuje jedną legitymację na cały czas trwania studiów ( nie dotyczy to sytuacji szczególnych, w których konieczne jest wydanie duplikatu ELS lub nowej ELS ze zmienionymi danymi). 2. ELS wydawana jest w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia opłaty na konto PWSZ, po złoŝeniu poprawnego wniosku, w tym równieŝ zgodnego z wymaganymi parametrami

2 zdjęcia. System Teleinformatyczny HMS automatycznie blokuje moŝliwość wydania ELS studentowi, który nie jest rozliczony z uczelnią. W takim przypadku, jeŝeli student nie rozliczy się z Uczelnią w terminie określonym w Regulaminie Studiów PWSZ, Uczelnia nie jest zobligowania do dochowania terminu wydania ELS. 3. ELS posiada funkcję karty bibliotecznej Do ELS niezbędne jest zdjęcie studenta, które musi spełniać następujące parametry: zdjęcie w formacie JPG o rozmiarze 236 x 295 pikseli, co odpowiada zdjęciu o wymiarach 2,5 cm x 2 cm, zeskanowanemu w rozdzielczości 300dpi. System Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKA) umoŝliwia studentom samodzielny import zdjęć wymaganych do ELS. 2. Teleinformatyczny System HMS jest podstawową bazą danych studentów, którzy mają uprawnienia do posiadania ELS. 3. Za prawidłowość działania systemów informatycznych związanych z Systemem Teleinformatycznym HMS, Systemem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej SELS i portalem studenta odpowiada Główny Administrator Sieci Informatycznej PWSZ. 4. Za prawidłowość podanych danych w systemie HMS, w tym równieŝ prawidłowe parametry zdjęcia odpowiada kandydat na studia. Student nie moŝe rościć pretensji do PWSZ z tytułu nieterminowego wydania legitymacji, jeŝeli dane wprowadzone do HMS są nieprawidłowe lub zdjęcie nie spełnia wyznaczonych parametrów. 5. JeŜeli podczas składania wniosku o ELS, w portalu studenta, student zauwaŝy błędy w swoich danych, powinien niezwłocznie zgłosić się do właściwego Działu Spraw Studenckich, w celu poprawienia błędnych danych. Wszelkie poprawki w Systemie Teleinformatycznym HMS, na wniosek studenta wprowadza właściwy Dział Spraw Studenckich. Po wprowadzeniu poprawek student moŝe złoŝyć wniosek o wydanie ELS. 6. Wysokość opłat za wydanie ELS jest określona w Zarządzeniu Rektora. 7. Wpłaty dokonuje się na wyznaczone konto w Uczelni. 8. Kwestura przekazuje na bieŝąco do właściwego Działu Spraw Studenckich wyciąg z konta bankowego. II. Uprawnienia do otrzymywania legitymacji studenckiej 4 1. Uprawnionym do otrzymania ELS jest student po immatrykulacji, dla którego jest ona dokumentem poświadczającym status studenta.

3 2. Status studenta posiada student do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. 3. Student, który utracił status studenta nie ma prawa do posiadania ELS i obowiązany jest zwrócić ją Uczelni. W przypadku utraty legitymacji przez takiego studenta, student ma obowiązek zamieszczenia stosownego ogłoszenia, które jest podstawą rozliczenia z Działem Spraw Studenckich. 4. Student, który dostał się na studia do PWSZ i otrzymał ELS, a następnie zrezygnował ze studiów w PWSZ zobowiązany jest zwrócić ELS do właściwego Działu Spraw Studenckich. W takim przypadku Uczelnia nie zwraca studentowi opłaty wniesionej za ELS. III. Procedury wydawania ELS 5 1. Studentom, którzy rozpoczęli studia z dniem 1 października 2007 roku właściwy Dział Spraw Studenckich wydaje za potwierdzeniem (zał. Nr 1) ELS po immatrykulacji; na podstawie danych z rekrutacji bez konieczności składania wniosku o wydanie ELS. 2. Na bieŝąco ELS wydaje się zainteresowanym studentom II i III roku a takŝe w przypadku konieczności ponownego wydania ELS lub potrzeby wydania duplikatu W przypadku utraty lub zniszczenia obowiązującej w Uczelni studenckiej legitymacji papierowej, wydawany jest oryginał ELS. 2. Studentowi, który utracił ELS wydawany jest duplikat ELS. 3. Student zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia właściwego Działu spraw Studenckich o zniszczeniu lub utracie ELS. 4. Dział Spraw Studenckich przyjmuje od studenta potwierdzenie wniesienia opłaty za duplikat w wysokości o połowę wyŝszej niŝ za wydanie oryginału Wymiana legitymacji studenckiej na ELS następuje w przypadku: 1) zmiany danych zapisanych na karcie ELS lub w legitymacji w wersji papierowej, 2) na wniosek zainteresowanego studenta II lub III roku. 2. Fakt zmiany danych osobowych powinien być niezwłocznie zgłoszony we właściwym Dziale Spraw Studenckich.

4 3. Studenci starający się o wydanie duplikatu lub dokonujący wymiany legitymacji w przypadkach określonych w ust.1 składają we właściwym Dziale Spraw Studenckich wniosek o wydanie ELS (zał. Nr 2). IV. PrzedłuŜanie waŝności wydanych ELS 8 1. PrzedłuŜania waŝności ELS dokonuje się poprzez naklejenie w oznaczonych polach na rewersie ELS, odpowiedniego hologramu z nadrukowaną datą waŝności do końca kolejnego semestru oraz dokonanie zapisu w układzie elektronicznym karty, przedłuŝającym termin waŝności ELS do końca kolejnego semestru. 2. PrzedłuŜenia waŝności karty ELS dokonuje się wyłącznie studentom, którzy uzyskali wpis na kolejny semestr PrzedłuŜenie waŝności ELS mogą dokonywać uprawnieni pracownicy posiadający bezpieczny podpis elektroniczny. 2. PrzedłuŜenia waŝności ELS moŝna dokonywać wyłącznie dla ostatnio wydanej (waŝnej) karty ELS. V. Zadania Działów Spraw Studenckich Działy Spraw Studenckich są zobligowane do niezwłocznej weryfikacji danych umoŝliwiających immatrykulację studentów oraz zawiadomienia DKN o zakończeniu weryfikacji danych immatrykulacyjnych. 2. Działy Spraw Studenckich są zobligowane do niezwłocznej weryfikacji danych o statusie studenta w Systemie Teleinformatycznym HMS i odpowiadają za terminową weryfikację, uzupełnianie danych i wprowadzanie zmian w Systemie Teleinformatycznym HMS. 3. Weryfikacja danych umoŝliwiających immatrykulację studentów powinna być zakończona przed złoŝeniem wniosku o nadanie nr. albumu do DKN. Instytuty odpowiadają za weryfikację danych immatrykulacyjnych studentów w czasie umoŝliwiającym wydruk i personalizację ELS przed początkiem roku akademickiego. Instytuty, w których rekrutacja kończy się we wrześniu, weryfikują dane immatrykulacyjne w Systemie Teleinformatycznym HMS, niezwłocznie po

5 zakończeniu rekrutacji, nie później jednak niŝ w ciągu trzech dni od zatwierdzenia list przyjętych. 4. Kanclerz wyznacza osoby odpowiedzialne za pobranie wydrukowanych legitymacji oraz osoby odpowiedzialne za pobieranie hologramów na następne semestry oraz osoby odpowiedzialne w Dziale Spraw Studenckich za przedłuŝanie waŝności legitymacji. Osoby te otrzymują kartę elektroniczną zawierającą certyfikat swojego podpisu elektronicznego 5. Kanclerz wyznacza równieŝ miejsca przedłuŝania waŝności legitymacji. 11 Nadzór nad przebiegiem wydawania ELS sprawuje Kanclerz. 12 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dziennik Ustaw Nr 201 11399 Poz. 1188 1188 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 43/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zgłaszania do Ubezpieczenia Zdrowotnego Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne I. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem www.maltatrading.pl umoŝliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu, w którym sprzedaŝ prowadzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 maja 2012 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Na

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo