KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia"

Transkrypt

1 KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW ROKU DYPLOMOWEGO studia II stopnia Student roku dyplomowego w zależności od Wydziału zobowiązany jest: W. I, II, IV, V wykonać jeden recital dyplomowy, W. III wykonać dwa recitale dyplomowe I recital w terminie zimowej sesji egzaminacyjnej, II recital dyplomowy w terminie letniej sesji egzaminacyjnej. Na dwa tygodnie przed każdym recitalem student zobowiązany jest: 1. Złożyć w Dziekanacie program recitalu (wydruk komputerowy) z podpisem pedagoga i Kierownika Katedry. Wzór programu dostępny na stronie internetowej Uczelni (załączniki nr 1a /Wydz. II, III, V/, 1b /Wydz. IV/, 1c /Wydz. I/). 2. Przesłać w/w program drogą elektroniczną do Dziekanatu celem przygotowania plakatu i programu na recital. Adresy mailowe dostępne na stronie internetowej Uczelni. Uwaga!(1) Nieprzesłanie programu w terminie skutkować będzie brakiem plakatu. Uwaga!(2) Plakatów drukowanych we własnym zakresie nie wolno umieszczać na oficjalnych tablicach w Akademii oraz miejscach nie przeznaczonych do wieszania plakatów (szyby przy drzwiach wejściowych, ściany korytarzy itp.). Na dwa tygodnie przed terminem obrony student zobowiązany jest: 1. Dostarczyć kserokopie świadectw (oryginały świadectw do odebrania w Dziekanacie) 2. Dostarczyć 4 fotografie o wymiarze 4,5 x 6,5 cm (niezbędne do wydania dyplomu) 3. Dostarczyć wypełnioną kartę obiegową (karta obiegowa dostępna na stronie internetowej Uczelni załącznik nr 2) 4. Dostarczyć informacje o nagrodach i wyróżnieniach (dot. suplementu) z podpisem prodziekana: druk do pobrania ze strony internetowej Uczelni załącznik nr 3; zaakceptowane przez prodziekana informacje należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Uwaga! Nieprzesłanie w/w informacji skutkować będzie brakiem wpisu w suplemencie. Informacje dotyczące udziału w programie Erasmus będą zamieszczane automatycznie. 5. Studenci, którzy zamierzają złożyć wniosek do dziekana o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim, zobowiązani są do złożenia tematu pracy oraz informacji określonych w pkt. 4 przetłumaczonych na język angielski. Wymagana jest akceptacja przetłumaczonego tekstu przez lektora nauczającego języka w naszej Akademii lub tłumacza przysięgłego. Do w/w wniosku należy dołączyć dowód opłaty za odpis w języku obcym 40 zł (płatne na konto nr lub w wyjątkowych przypadkach w kasie Uczelni) oraz dodatkową fotografię. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od daty egzaminu magisterskiego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r., 13 pkt.3) w pok Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Uczelni załącznik nr Opłata za dyplom wynosi 60 zł (płatne na konto nr lub w wyjątkowych przypadkach w kasie Uczelni) 7. Złożyć w Dziekanacie indeks oraz kartę okresowych osiągnięć za IV semestr (ze wszystkimi wpisami).

2 Student roku dyplomowego ma również obowiązek złożyć w Dziekanacie pracę pisemną w 3 egzemplarzach, w miękkiej oprawie oraz w wersji cyfrowej na płycie CD (format pdf). Wzór strony tytułowej, oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dostępne na stronie internetowej Uczelni (załącznik nr 5 i 6). Uwaga! Niezłożenie pracy w terminach określonych w 30 Regulaminu studiów skutkować będzie skreśleniem z listy studentów. Przypominamy, że: Studenci Wydziałów I i IV składają prace: nie później niż do 30 czerwca br., Studenci Wydziałów II, III i V: co najmniej na dwa tygodnie przed realizacją ostatniego elementu praktycznego egzaminu dyplomowego. Warunkiem przystąpienia do ustnego egzaminu dyplomowego jest zwrot legitymacji studenckiej (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r., 7 pkt.2). Szczegółowe wytyczne dotyczące pracy pisemnej: 1. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie specjalności (oprócz teorii muzyki) piszą pracę dyplomową, a specjalność teoria muzyki pisze pracę magisterską egzemplarz pracy musi być potwierdzony podpisem promotora kolejne nie wymagają podpisu. 3. Egzemplarz z podpisem + płyta CD przeznaczone są do akt, pozostałe 2 egzemplarze otrzymują promotor i recenzent. 4. Egzemplarz na płycie CD (w formacie pdf) należy złożyć w podpisanej białej kopercie. 5. Minimalna liczba stron pracy pisemnej wynosi: 40, dla teorii muzyki: Pracę należy wydrukować dwustronnie. 7. Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy (załącznik nr 6) należy pobrać ze strony internetowej Akademii i podpisane wkleić za stroną tytułową. To samo, zeskanowane oświadczenie należy umieścić w cyfrowym egzemplarzu pracy na płycie CD. 8. Obowiązuje miękka oprawa z przezroczystą okładką z trwałym połączeniem kartek nie bindować! Wymogi redakcyjne dotyczące pracy pisemnej: 1. Wymogi regulaminowe Praca jest: wykonywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem promotora podlega recenzji przez recenzenta 2. Wymogi formalne a. Układ pracy: strona tytułowa, zgodna z zatwierdzonym wzorem oświadczenie studenta o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej spis treści wstęp rozdziały zawierające zasadniczy tekst wykaz literatury (bibliografia)

3 wykaz rysunków wykaz załączników b. Nie wolno stosować interpunkcyjnych znaków graficznych na stronie tytułowej 3. Wymogi edytorskie Papierowa wersja pracy powinna spełniać następujące wymagania: format arkusza papieru: A4 (pisane dwustronnie) czcionka: Time New Roman wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt odstępy między wierszami: 1,5 wiersza marginesy: górny: 2,5 cm dolny: 2,5 cm lewy: 2,5 cm (zmiana z dnia r.) prawy: 2,5 cm (zmiana z dnia r.) stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów) każdy akapit należy rozpoczynać wcięciem (0,5 cm) wszystkie strony pracy są ponumerowane w numeracji ciągłej, numer znajduje się na górze strony oprawa miękka z przezroczystą okładką z trwałym połączeniem kartek nie bindować! BIBLIOGRAFIA 1. Bibliografia powinna obejmować co najmniej wszystkie pozycje literatury uwzględnione w przypisach. 2. Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie według nazwisk autorów poszczególnych pozycji, a w przypadku prac zbiorowych według tytułów. Elementy zapisu należy oddzielić przecinkami. Każda pozycja powinna zawierać nazwisko i inicjał imienia autora, pełny tytuł dzieła (pisany kursywą), inicjał imienia i nazwisko redaktora pracy zbiorowej, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości (pracy zbiorowej) również tytuł dzieła (pisany kursywą), z którego pochodzi; w przypadku pracy będącej artykułem zamieszczonym w czasopiśmie tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok jego wydania i numer. W bibliografii zbędne jest podawanie nazw wydawnictw wyjątkiem są wydawnictwa nutowe przy których podajemy wydawcę. Proszę zwrócić uwagę na małe i wielkie litery, rodzaj czcionki, spacje oraz znaki interpunkcyjne. Na przykład:

4 Baculewski K., In statu nascendi. O muzyce nowej generacji kompozytorów, Ruch Muzyczny 1984 nr 8. [dotyczy artykułu zamieszczonego w czasopiśmie] Baculewski K., Polska twórczość kompozytorska , Kraków [dotyczy książki autorskiej] Barthes R., Podstawy semiologii, tłum. A. Turczyn, Kraków [dotyczy książki autorskiej w tłumaczeniu] Chomiński J. M., Sonologia, [w:] Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa [dotyczy hasła encyklopedycznego] Ćwikliński P., J. Ziarno, Pasja. O Krzysztofie Pendereckim, Warszawa [dotyczy książki dwóch (i więcej) autorów] Dąb-Kalinowska B., Czy istniała ruska ekfraza?, [w:] Obraz zapośredniczony, red. M. Poprzęcka, Warszawa [dotyczy rozdziału w książce] Denizeau G., Musique et arts, Paris [dotyczy pozycji obcojęzycznej] Drobner M., Analogie i dysparycje układu zjawisk świetlnych i dźwiękowych, [w:] Prace Katedry Teorii PWSM 6, Kraków [dotyczy artykułu w zeszycie naukowym] Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce XX wieku, red. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier, Kraków [dotyczy pracy zbiorowej pod wspólną redakcją] PRZYPISY 1. Przypisy powinny mieć numerację ciągłą w obrębie rozdziału pracy (od 1 do X). Jeżeli praca ma kilka rozdziałów, należy w każdym z nich stosować odrębną numerację przypisów (od 1 do X). 2. Zapis cytowanej pozycji bibliograficznej powinien zawierać: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł dzieła (pisany kursywą), miejsce i rok wydania, numer strony, której dotyczy przypis; w przypadku pracy zbiorowej: tytuł dzieła (pisany kursywą), inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania; w przypadku pracy będącej częścią większej całości także jej tytuł (pisany kursywą), inicjał imienia i nazwisko redaktora; w przypadku artykułu z czasopisma tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok jego wydania i kolejny numer. K. Baculewski, In statu nascendi. O muzyce nowej generacji kompozytorów, Ruch Muzyczny 1984 nr 8, s. 23. K. Baculewski, Polska twórczość kompozytorska , Kraków 1987, s. 45. R. Barthes, Podstawy semiologii, tłum. A. Turczyn, Kraków 2009, s. 24. J. M. Chomiński, Sonologia, [w:] Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 324.

5 P. Ćwikliński, J. Ziarno, Pasja. O Krzysztofie Pendereckim, Warszawa 1993, s. 30. B. Dąb-Kalinowska, Czy istniała ruska ekfraza?, [w:] Obraz zapośredniczony, red. M. Poprzęcka, Warszawa 2005, s. 24. G. Denizeau, Musique et arts, Paris 1995, s. 13. M. Drobner, Analogie i dysparycje układu zjawisk świetlnych i dźwiękowych, [w:] Prace Katedry Teorii PWSM 6, Kraków 1970, s. 44. Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce XX wieku, red. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier, Kraków 2004, s W przypadku przytaczania w następujących po sobie kolejnych przypisach tej samej pozycji bibliograficznej należy zastosować skrót ibidem. 1. K. Baculewski, Polska twórczość kompozytorska , Kraków 1987, s Ibidem, s W przypadku przytaczania dzieła, które było już wcześniej cytowane, należy w przypisie podać tylko inicjał imienia i nazwisko autora, pierwszy fragment tytułu oraz skrót: op. cit. 1. K. Baculewski, Polska twórczość kompozytorska , Kraków 1987, s K. Baculewski, Polska twórczość, op. cit., s W przypisach do nowego rozdziału należy (numerowanych od 1!) podawać ponownie pełny opis każdego po raz pierwszy w tym rozdziale cytowanego dzieła, nawet wtedy gdy opis ten był już podany w poprzednim rozdziale. Dopuszczenie do obrony pracy pisemnej będzie możliwe w momencie uregulowania wszystkich punktów wymienionych powyżej, zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 25 z dnia r. Poznań, dnia r. PROREKTOR

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH

Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy dotyczące prac dyplomowych na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH Standardy i zasady zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz. U. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

1 Wprowadzenie. 2. Niniejsze standardy obejmują prace magisterskie oraz licencjackie, napisane na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie standardów przygotowywania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Rada Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie uchwala

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy magisterskiej

Standardy pracy magisterskiej Standardy pracy magisterskiej Praca magisterska jest pracą dyplomową studenta studiów drugiego stopnia, korespondującą z sylwetką absolwenta określoną w standardach nauczania i planie studiów na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej

Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej Zalecenia stawiane studentom przy pisaniu pracy dyplomowej 1. Charakter pracy dyplomowej I. Zalecenia ogólne Autor pracy dyplomowej powinien wykazać się umiejętnościami warsztatowymi, niezbędnymi przy

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Uwagi ogólne OGÓLNE ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA Kwidzyn, marzec 2010 1. Pracę dyplomową student przygotowuje samodzielnie pod kierunkiem profesora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej

Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej Zasady przygotowania i kształt pracy licencjackiej/magisterskiej oprac. dr hab. Katarzyna Tałuć I Akceptacja przez promotora ostatecznej wersji pracy. II Sporządzenie trzech egzemplarzy pracy [patrz załącznik].

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Warszawa 27 stycznia 2015 r. Wymogi dotyczące prac na tytuł licencjata i zakres egzaminu licencjackiego Kierunek Ekonomia Kierunek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ?

Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Jak pisać pracę dyplomową na WSIiZ? Wszystkie informacje można znaleźć w Instrukcji pisania pracy dyplomowej dostępnej za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni. 2 Praca dyplomowa na studiach pierwszego stopnia:

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH Wymogi dotyczące przygotowania pracy licencjackiej przez studentów kierunku zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Inżynierska praca dyplomowa

Inżynierska praca dyplomowa Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunki: Mechanika i Budowa Maszyn Automatyka i Robotyka Mechatronika Inżynieria Mechaniczna i

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa wymogi formalne

Praca dyplomowa wymogi formalne Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści. 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki i

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy Standardy pracy dyplomowej licencjackiej obowiązujące na kierunku ZARZĄDZANIE 1. Wymagania regulaminowe Praca dyplomowa: jest typem pracy promocyjnej,

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy

Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy Wymogi edytorskie prac pisemnych wypisy 1. Pracę składamy w formie tradycyjnej (na papierze), natomiast dodatkowo dostarczana jest w dwóch wersjach elektronicznych w formatach: WORD i PDF. 2. Każda praca

Bardziej szczegółowo

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie

Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Zasady redakcji pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie Prace dyplomowe powinny być drukowane według następujących zaleceń: 1) druk jednostronny dotyczy tylko następujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ

Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ Załącznik nr 1. TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ LICENCJACKIEJ na wszystkich kierunkach studiów w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku Złożona praca powinna spełniać następujące wymogi: 1.

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej PRACA DYPLOMOWA - LICENCJACKA WYMAGANIA UJEDNOLICONE Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Praca dyplomowa wymagania ujednolicone studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ

ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ ZALECENIA DOTYCZĄCE REDAKCJI PRACY DYPLOMOWEJ I. ZASADY OGÓLNE Praca dyplomowa: jest przygotowywana samodzielnie przez studenta, pod kierunkiem wybranego promotora. Student pisze pracę w okresie trzech

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie Praca licencjacka

Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie obejmuje 30 godz. zajęć w semestrze letnim. Opiekunem seminarium licencjackiego jest promotor pracy licencjackiej. PRACA LICENCJACKA Wymagania

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Załącznik 3 Kierunek: Ekonomia Kierunek: Zarządzanie PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA PRAC LICENCJACKICH I REGULAMINU

Bardziej szczegółowo

I. Praca dyplomowa wymogi formalne

I. Praca dyplomowa wymogi formalne I. Praca dyplomowa wymogi formalne Spis treści: 1. Wymogi językowe 2. Strona tytułowa 3. Rozmiary pracy 4. Układ redakcyjny 5. Odnośniki 6. Przypisy 7. Cytaty 8. Bibliografia 9. Tabele, wykresy, rysunki

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji TECHNICZNE ZASADY PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Złożona praca magisterska powinna spełniać następujące wymogi: 1. Układ pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo